Onze gulden I I .RADIOPROGRAMMA WOENSDAG 10 MEI Poging tot roof Een overval beraamd Actie van buitenlanders Zenuwen Roggemeel en bloem Invoer gecontingenteerd EEN NATIONAAL OPLICHTER De machtigingswet Zn het Staatsblad afgekondigd DE RUNDVEEC ENT RALE PASTOOR H. BERTENS t Voorstel by de Kamer ingediend RUZIE TE GRONINGEN Twee broer* gewond PASTOOR H. VAN HARTEN t BENOEMINGEN KINDERUITZENDING In het Aartsbisdom OP DOORREIS NAAR CHICAGO Een huis op de Veluwe? On-Duitsche lectuur ANONIEM BRIEFSCHRIJVER De. R. uit zyn ambt ontzet NIEUWE KAMER BIJEEN HANDEL MET ENGELAND Heden wederom zitting WATERVLIEGTUIG GEVALLEN UIT HET BOUWBEDRIJF De vergunning aangevraagd DE STAKING TE EMMEN E.M.O.S* houding onrechtmatig De vervalschingen te Dirksland China’s buitenlandsche politiek Vergunning slechts op bepaalde voorwaarden Velen vergezelden hem naar zijn laatste rustplaats Hedenavond de „plechtige verbranding** Rumoerige raadsverga dering te München Een verklaring van Wang Tsjing Wei Vier per zonen in arrest. Hoe de zaak in elkaar zit Financieele medewerking der provincie Groningen Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars. Certificaten van oorsprong vereischt De Christelijke bouwarbeider* hervatten het werk Koopt Uw wijn uitsluitend bij de Nederlandsche wijnhandelaars. NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND EEN VLIEGVELD VOOR HET NOORDEN De Spaan*che schatgraver ia er weer Korporaal-leerling-vlieger ongedeerd VLIEGVELD EN SPORTPARK TE RIJSWIJK Italiaansche luchtvaartattaché in de residentie Financieele volmacht in België? Naar we vernemen heeft de Officier Justitie te Amster dam aan de hoofd stedelijke politie een diepgaand onder zoek opgedragen in verband' met in den laatsten tijd opge doken berichten volgens welke door buitenlandsche elemen ten aanvallen worden onder nomen op de positie van onzen gulden. Geregeld koopen, nooit betalen Donderdag 11 Mei 1933 Vacature blijft onwerruld nf Blek Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar den Katholieken Radiogids. j< h dl bi re van 4 Deze week o dsse» Ged. Staten van Groningen stellen den Pro vincialen Staten voor deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de op te richten N. V. Luchtvaartterrein voor Noord-Nederland tot een bedrag van dertig duizend gulden. terstaat en vergunning aangevraagd tot den aanleg van het vliegveld te mogen overgaan. BERLIJN, 9 Mel. (V. D.) De actie der Ber- HJnsche studenten tegen de on-Duitsche boeken zal, naar door deze kringen wordt medege deeld, Woensdag onder het motto „Opengaan van den Dultschen geest”, haar bekroning vin den door een symbolische handeling. Na een toespraak van den uit Dresden ontbo den professor Baeumler, welke om zeven uur *8 avonds in de universitelt zal worden gehou den over „hoogeschool, wetenschap en staat”, zal om negen uur op den Hegelplatz een fakkel optocht van de studenten worden opgesteld. Deze zal langs het Kaiser Friedrich Museum naar het studentenhuis in de Oranten burger- strasse trekken, waar de wagens met de „on- Duitsche lectuur” zullen worden afgehaald. De optocht zal dan met vlaggen, muziek en spreek koren naar het plein bü de Opera Unter den Linden trekken. Tegenover de universitelt zal een brandstapel worden opgericht, waarin de boeken, welke verbrand zullen worden, zuilen worden geworpen. Rljksminlster dr. Goebbels en de leider der studenten zullen in toespraken wijzen „op de symbolische beteekenis van deze gebeurtenis”. i Naar aanleiding van de plannen tot instelling eener centrale, welke een beperking van den rundveestapel ter hand zal nemen, verneemt de N. R. Crt. thans, dat de bedoeling zou zijn den heer Bückmann als regeeringscommlssaris en de heer 8. van Zwanenberg, directeur van de Varkenscentrale. als directeur van *t nieuwe Instituut aan te stellen. Dinsdagmiddag hebben twee mannen de win kelierster mej. Letink, die een zaak in ijzer waren heeft, in de Maretakstraat te Rotterdam, in haar winkel overvallen, waai bij zij getracnt hebben de kas te rooven De juffrouw verzette zich hevig, zoodat de overvallers zonder bult moesten vluchten, achtervolgd door de juf frouw. Buiten hebben eenlge omstanders de kerels achtervolgd, waarop een van hen gegrepen werd en aan de politie kon worden overgeleverd. In den avond werden nog twee medeplichti gen een persoon had op den uitkijk gestaan gearresteerd. De daders zijn de 33-jarige L. D„ de 30-jarige M. van C. en de 34-jarige H. K. Zij zullen ter beschikking van de Justitie wor den gesteld. Velde mergieke irstel naar m W Namens de N V. Sportpark en vliegveld „Ypenburg" thans nog in oprichting wordt ons het volgende medegedeeld: Naar men weet bestaan er planaen om_on- geveer wijk. m st sli dl ze in be de d U f« «1 In de staking in het bouwbedrijf te Emmen Is neden een wijziging gekomen, doordat de sta kers, aangesloUn bü den Prot.-Christelijken BouwarbelderWDond, bet werk hebben hervat op de voorwaarden van het laatste voorstel van den Rijksbemlddelaar, dat door de leden van de Moderne en X. organisaties werd verworpen. n. ze- een inkom- -t on- In het Staatsblad is afgekondigd de wet van 5 Mei 1933 tot verleenlng van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere maatregelen in het belang van den landbouw. Da. R., die, naar bekend, indertijd terzake van de anonieme briefachrijverü tot gevange nisstraf is veroordeeld, is door de Provinciale Synode van Gelderland uit zijn ambt ontzet Ds, R. was Ned. Herv. Predikant te Win terswijk. oprichters van het vliegveld „Ypenburg" het offlcieele vliegveld voor belde gemeenten ech ter geen concurrentie aan te doen. Alleen voor I het geval, dat deze besprekingen niet tot een I resultaat zouden lelden, en het gecomblneer- I de vliegveld er niet zou komen, Is hier wel licht een gelegenheid Den Haag toch een ver- keersvliegveld te verschaffen. Men wacht thans de toestemming van den Minister van Waterstaat en van den burge- meester van Rijswijk af. Zoodra deze is afge komen, zal de Naamlooze Vennootschap defi nitief worden opgericht. Aan het Winschoterdiep te Groningen heeft Dinsdagavond een vechtpartij plaats gehad tusschen een aantal dronken lieden, waarbij ook geschoten is. Hierbij werden twee perso nen geraakt, de gebroeders L. Een van hen H. L. kreeg een schot in den bulk en een der beenen, de ander, E. L. een schot in den pols. Zjj hebben zich naar bet Academisch Zieken huis begeven om zich aldaar te laten verbin den. De politie heeft de zaak in onderzoek. Meulemans 5.35 Gramofoonmuziek 5.50 Concert door bet kleine orkest van bet N. I. R. o. 1. v. P. Leemans 720 Concert door het Radio-orkest o. 1. V. Karei Walpot. 8.20 Concert o. 1. v. Meulemans 9.30 Gramofoonmuziek. Lt XtMBOCM), 1191 M. 7.00 Gramo foonmuziek 7.45 Weeroverzicht 7.50 Concert 8.30 Causerie in het Dultsch 8 40 Gramofoonmuziek 9.00 Nieuwsbe richten In het Franach 9.10 Gramo foonmuziek 9.45 Nieuwsberichten in het Dultsch 9 55 Dansmuziek (pauzes kcbraen en sportberichten).. KALUNDBORG, 1153 M. 1120 Strijk orkest o. 1. v. Harald Andersen 220 Omroeporkest o. 1. v. Emll Reesen 7.30 Volksmuziek 8.50 Gramofoonmuziek 10.10 Dansmuziek onderzoek in deze ingewikkelde zaak staat onder leiding van den Officier van Jus titie mr. Loeffelman uit Rotterdam. Omtrent de toedracht der zaak vernemen wij nog bet volgende De tuinder LL. te Dirksland wordt er van verdacht den grond, dien hij voor zijn eerste kas gekocht had van den heer K. voor 2400, te hebben laten kwiteeren voor 4000. Voor zijn volgende kas kocht de tuinder L. land van den heer P. te Dirksland voor een bedrag ad 3700, doch hij ilet een kwitantie door den heer P. teekenen van ƒ4300. Het was L. bekend, dat een geldschieter uit Den Haag zestig procent hypotheek zou wil len geven op de werkelijke waarde. L. liet den timmerman L. de kassen bouwen, die volgens den tuinder L. 6100 zouden gekost hebben. HU had echter den timmerman Lt. een kwitan tie laten teekenen, vermeldende dat deze een voorschot had ontvangen van ƒ6000. De wer kelijke kosten van de kassen waren echter maar 3600. zoodat de geldschieter uit Den Haag door dezen truc er voor de volle en wer kelijke waarde tusschen zat. Een candidaat-notarta t, Dordrecht kreeg van den geldschieter opdracht een en ander te laten schatten en de candldaat-notaris heeft deze opdracht overgedragen aan den make laar N. te Middelhamis. Deze makelaar N. taxeerde grond en kassen op 20.000, terwijl de werkelUke waarde maar 13000 was. De makelaar taxeerde echter een en ander na In zage te hebben gekregen van de bovenvermel de kwitanties. Er wordt een onderzoek inge steld, of deze makelaar bekend was met het feit, dat deze kwitanties valsch waren. Ook stond op de koopacte nog een schuur ver meld, doch deze was niet aanwezig. Later kreeg de heer A. A. M. te Sommels- dtjk opdracht alles te hersAatten en deze kwam op een veel lager bedrag. Naar men zich herinnert werden de toma tenplanten van den tuinier L. vergiftigd. L. verdacht er den arbeider den H. van, eveneens woonachtig te Dirksland. die vroeger bü L. werkzaam was geweest, doch was weggegaan wegens oneenigheld. Uit wraak beeft den H., die blijkbaar met verschillende dingen goed op de hoogte was, de zaak omtrent deze ver- valschingsaffaire aan het rollen gebracht, met het gevolg, dat momenteel reeds vier per sonen zijn gearresteerd. Het onderzoek is nog niet afgeloopen en men neemt aan. dat nog meer personen bü deze affaire betrokken zijn geweest. Naar wü vernemen zjjn Woensdagmorgen naar Rotterdam overgebracht de makelaar W. J. N. te Middelhamis. de timmerman L. te Dirksland, de tuinder L. te Dirksland en de landbouwer P. te Dirkslands, die er van ver dacht worden betrokken te zijn bü de verval- schingsaffaire te Dirksland. Zü zullen te Rot terdam ter beschikking van de Justitie worden gesteld. Het Z. H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht beeft benoemd tot pastoor te Hamersveld den wel eerw. heer H. J. Croonen: tot rector te Bus- sum (Inst. v. J. Juffr.) den zeereerw. heer J. B. Hulshof en tot pastoor te Stads-ter-Apeler- Kanaal den weleerw. heer H. J. Knippers. Voorts Is de weleerw. heer H. J. Scholten be last met het treffen van voorbereidende maat regelen tot de oprichting van een nieuwe paro chie onder de bestaande parochie te Borne. HU blijft echter kapelaan te Schalkwijk. De Staatscourant van hedenavond zal een Koninklijk Besluit bevatten, waarbij de Invoer van roggemeel en roggeblbem wordt gecontin genteerd. Het percentage is vastgesteld op 100, terwijl als basisjaren gelden 1931 en 1933. De contlngenteerlng geldt voor den tUd van een jaar >1 April 193331 Maart 1934). xn voetbalveld met tribunes geprojec- Rechts wil men een dlrectle-gebouw met restaurant en zwembad oprichten. Daar achter zal dan het vliegveld komen, waarvoor een ruimte van 64 HA beschikbaar is. Deze week heeft het bestuur der vennoot schap zich gewend tot den Minister van Wa- Naar wü vernemen vertoeft sinds enkele da gen te ’s-Gravenhage de heer A. A. R. Senza- denari, luchtvaartattaché bjj de Italiaansche ambassade te Berlijn. Het bezoek van den heer Senzadenari houdt verband met de voorgeno men reis van 34 vliegtuigen der Italiaansche luchtmacht naar de Vereenlgde Staten van Noord-Amerika, waar zjj deel zullen nemen aan de Wereldtentoonstelling, welke te Chicago ge houden wordt. Op hun doorreis naar Chicago zullen de Ita liaansche vliegtuigen in ons land landen. Te gen het einde dezer maand of het begin der volgende maand worden zü te Schellingwoude bü Amsterdam verwacht. Ook op de terugreis van Amerika naar Italië sullen de vliegtuigen Schellingwoude aandoen. De Italiaansche minister van Luchtvaart, ge neraal Balbo zal de reis medemaken. De heer Senzadenari is vergezeld van den kapitein der Italiaansche luchtmacht. Babbi, die te Amsterdam zal blijven, teneinde een en an der te regelen. Dinsdagmiddag heeft de heer Senzadenari een bezoek gebracht aan den chef van den Marine staf, schout bü nacht de Graaff. BU de Haagsche politie zün weder brieven gedeponeerd, die over de post vanuit Spanje aan verschillende bewoners te Den Haag zjjn toegezonden. Zj) zün afkomstig van den be kenden Spaanschen schatgraver, die thans als bankroetier In de gevangenis te Cslof, hulp verzoekt, om een op een Fransch station staan- den koffer, in^oudende frs. 1.800.000 te lossen. De brieven zUn in de Duitsche taal gesteld. Het watervliegtuig W 69 met als vlieger de korporaal-leerllng-vlleger Llenaerts kwam Dinsdagmiddag nabU de helling van de Mok te vallen. De vlieger bekwam eenlge schrammen. Het vliegtuig is ernstig beschadigd. 150 M. voorbU de Wielerbaan te RU»- in de onmlddellUke omgeving van de Hoornbrug een vliegveld annex sportpark aan te leggen. De hoofdingang zal komen bU het taruispunt van de wegen RjjswükDelft en Delft—Lelden. Links zijn een Sportpaleis, een wielerbaan, tennisbanen en hockey-doelen be nevens een voetbalveld met tribunes geprojec teerd. 1- niet hebben uitgenoodigd de vertegenwoordigers van de N. V. „Eendacht Maakt Macht". Deze N. V. werkt reeds eenlge jaren, en sou bij uitsluiting alleen bü niet aangesloten patroons of bü den bouw van kerken, kloosters e. d. werkzaam kunnen zün. Komende tot de uitspraak, verklaart de voor zitter nadrukkelijk, dat bü de houding van E. M. O. S. acht te zijn een onrechtmatige daad. De bedoeling is dit veld uitsluitend te bestem men voor de sport vliegerij- Hlerbü moge wor den opgemerkt, dat de grootte van het ter rein alsmede de optie, welke men over de aan grenzende perceelen verkregen heeft, het mo- gelük maken later over te gaan tot de Inrich ting van een vliegveld van internationale af metingen. Hangende de onderhandellngen tus- echen Den Haag en Rotterdam wenseben de BERLIJN, 419 M. 3.50 Populair con cert 730 Omroepsympbonle-orkest 8 55 Concert 11.30 Dansmuziek. de N.V. thans (Van een buitengewonen correspondent" te Mandsjoekwo WU beschikken thans over den offideelen tekst van een verklaring, die dezer dagen door den president van den Uitvoerenden Raad van China, den heer Wang Tsjing Wei. is afgelegd over de Chlneesche buitenlandsche politiek. Men verzekert ons van de züde der Chlneesche delegatie bü den Volkenbond, dat in de we reldpers een onjuiste vertaling van die ver klaring is verschenen. Hieronder volge de nauwkeurige versie: Aangezien China geen oorlog kan beginnen met Japon, moet het zich blüven bepalen tot het bieden van weerstand aan alle nieuwe aan vallen, daar waar die zich voordoen. Daar China de vredesvoorwaarden, die door het milltairistlsche Japan gedicteerd zün. niet kan aanvaarden, moet het zoeken naar diplo matieke hulpmiddelen en ook alle diplomatieks hulpmiddelen gebruiken, die zich aanbieden. Verzet gepaard gaande met diplomatieke ac tiviteit zün de factoren die de politiek van de regeertng uitmaken, niet echter oorlog, doeb evenmin berusting in een nederlaag. Onder de huidige omstandigheden zou de vrede een vernederende nederlaag beteekenea Diplomatieke activiteit gepaard gaande md verzet vertegenwoordigt een program van actie. Ofschoon op het oogenblik de kwestie van bet voeren van onderhandellngen met Japan nog niet daar is, zal er een dag komen, waarop men wel zün toevlucht tot onderhandelingm zal moeten nemen. Onderhandellngen zouden wellicht mogelijk worden door eventueelen terugkeer van Japan tot den Volkenbond, verder wanneer Japan de resoluties van dien Bond aanvaardt en afziet van zün traditloneele aanvalspolitlek om die te vervangen door een politiek van „laisser vlvre”. Welken vorm de onderhandellngen ook zullen krijgen, het is duldelük, dat China als voor waarde voor een overeenkomst zekere mini mum elschen moet stellen met betrekking zün eer en zün nationale souverelnitelt. Binnen de grenzen van die minimum elschen zün wü bereid een oplossing te zoeken. Buiten die grenzen zullen wü strüden en liever ten onder gaan dan ons onderwerpen. Dit is de fundamenteele beteekenis van onze bulten- landsche politiek. Noch Japan noch andere mogendheden zuil* China iets kunnen opleggen, dat afbreuk doe* aan zün souverelnitelt of krenkend is voor z#n nationale eer. Omdat ar aaniga duizenden Nederlander* werk zaam zijn in hunne bedrijven en omdat daardoor ook aan de Reuchen-, capsules-, slroohulzen- en kistenfabrieken geregeld werk wordt verschaft. Omdat wijn, hier jong oangevoerd, veel ver zorging on behandeling vraagt. Laat het arbeids loon, daarmede gemoeid, aan Nederlandsche arbeiden ten goede komen. Omdat men, bij aankoop in hei buitenland, geen verhaal heeft op zijn leverancier en het koopen van wijn oen zaak van vertrouwen is. Door Uw wijn van den Nederlondtchen wijn handel te koopen steunt ge Nederland- schen handel en Nededandschen arbeid. BRUSSEL, 9 Mei. (Reuter.) Wegens ziekte van De Broquevllle legde minister Hymans be- den de kamer een wetsontwerp voor, dat d* regeertng buitengewone volmachten verleent, om het financieel herstel te verzekeren en even wicht te brengen in de begrooting. Op verzoek der regeering werd met 99 tegen 81 stemmen besloten, het voorstel naar een speciale commissie te verwüzen, opdat er zoo mogelük reeds morgen over gestemd ken worden. De socialistische woordvoerder Van di erkende de noodzakelükheid van /e maatregelen, doch benschte het v< de gewone commissie te verwüzen/ In de toelichting van het voorstel wordt ver klaard dat de aanhoudende crisis en de poli tieke en monetaire gebeurtenissen in het bui tenland de verwachtingen omtrent de 1 sten in de war hadden gestuurd, zoodat mlddellüke bezuiniging noodzakelük is. moeten wij allemaal. We moeten gezond verstand gebruiken en beetje gelatenheid aan den daa t■*- houden. Èn als dan c_ w—w—- kapot valt, en Als dan de slagersjon gen te laat komt, en Als dan de kleine Keesje de kan} heeft gezien zijn doddig aangezicht J‘~ met wagensmeer, en ais ster het goed heeft dan onder die bedrijven kookt, f omstandigheden met recht een treu rige heeten, maar het wordt er niet beter op, als u dan ook nog gek gaat doen en in uw dolle drift dingen zegt, die de buren niet zullen nala ten, lachend voort te vertellen met de noodige overdrijving. V kan er niets aan doen, dat weet ik wel, maar u zou verstandiger zijn, juffrouw, als het zoover niet met u kwam. En gij ook, lezer, indien gij het noodig mocht hebben. MÜNCHEN, 9 Mei (VX>.) In de heden middag gehouden zitting van den gemeenter*» te München heeft het lid van den raad Amsn® zich in een verklaring tegen het feit 69ke*’7 dat de soclaal-democratlsche gemeentelas»- leden ter gelegenheid van een huldebetoon RUkskanseiier Adolf Hitler en aan den Ru**' stadhouder Von Epp, ostentatief de zaal bebwo '■«rlaten. In dit verband elschte de Natlonaal-Sodaüir tische fractie dat de socialistische leden SJP1 van de zitting zouden worden uitgesloten. Naar aanleiding van dese verklaring verzo»» burgemeester Flehler den sociaal-democrat»”- de zittingszaal te verlaten. Toen zü aan elsch geen gehoor gaven, zün zü door de Ne» met geweld uit de zaal verwijderd. De Economische Voorlichtingsdienst van het Departement van Economische Zaken en Ar beid vestigt de aandacht op het volgende: In verband met het Brltsche embargo op Russische goederen zün, als reeds in „Handels- bertchten" van 4 dezer gepubliceerd, sinds 36 April jj. bü invoer In Groot-Brittannlë cer tificaten van oorsprong vereischt voor de vol gende artikelen: boter, tarwe, gerst, haver, mals, gevogelte en wild, ruwe katoen, aardolie, hout, artikelen ge heel of gedeeltelük van hout. Willen belanghebbenden bü den uitvoer van voornoemde artikelen voorzoover deze hier te lande zün geproduceerd of bewerkt, hunne goe deren In Groot-Brittannlg Ingevoerd zien, dan zullen zü hebben te voldoen aan de van Brit- sche züde gestelde verplichting, aan te toonen, öt dat hunne artikelen geheel in Nederland vervaardigd A voortgebracht zün, öf dat 25 pet. of een grooter deel der waarde een gevolg is van de bewerking, welke de artikelen hier te lande ondergingen. Belanghebbenden kunnen zich met bet oog hierop tot de Kamers van Koophandel en Fa brieken, in welker ressort zü zün gevestigd, wenden ter verkrijging eener verklaring, dat hunne voor export naar Groot-Brittannlë be stemde goederen aan vorenstaande condities voldoen. Alleen tegen overlegging toch van zulk een verklaring kunnen de betrokken Brit- sche consulaire ambtenaren hier te lande, t. w. de Consuls-Generaal te Amsterdam en/ot te Rotterdam, die met de afgifte daarvan zün be last. een certificaat van oorsprong afgeven, waarvan zendingen uit Nederland der goederen soorten. waarvoor het embargo geldt, bü invoer in Groot-Brittannlë vergezeld zün. Na voorzien te zün van de H.H. Sacramen ten der Stervenden is Dinsdag overleden de zeereerw. heer dr. H. A. C. J. Bertens, pastoor der parochie van O. L. Vrouw van Goeden Raad te Broekhoven-Tilburg. De thans ontslapene werd geboren te Til burg 20 Juni 1874, studeerde aan de seminaries van het Bisdom den Bosch en werd priester gewüd 9 Juni 1900. Het zelfde Jaar vertrok hü naar Leuven om er zün studie voort te zetten aan de Hoogeschool. In Juli 1903 doc- treerde hü in de Philosophic en bleef daarna nog langen tüd zün studie aan de Hooge school voortzetten. Bü zün terugkeer in het Bisdom in 1905 werd hü benoemd tot kapelaan te Tilburg. De oprichting eenei nieuwe parochie te Tilburg werd hem opgedragen. Hü deed de kerk bouwen van O. L. Vr. van Goeden Raad. iPar. Broekhoven) en werd als pastoor dier Parochie benoemd 10 Februari 1913. De koopman W. A. J. V., laatst wonende te Eindhoven, die dan hier dan daar, voornamelük in Brabant zich ophield, en dan door geheel het land aan firma’s almaar bestellingen deed zon der ooit tot betaling mer te gaan en daaren boven reeds vaker gefailleerd was, werd Maan dag door de Rechtbank te Maastricht veroor deeld tot één jaar en drie maanden gevange nisstraf, met aftrek van het voorarrest, ter zake van het een beroep en gewoonte maken van het koopen van goederen met het oog merk om zich /daarover de beschikking te ver schaffen zonder betaling. HAMBVM;. 372 M. 1X35 Gramofoon muziek 1.30 idem 3.50 Concert 720 Muziek van Max Reger 9 50 Con cert door het Noragorkest o. 1. v. Otto Kbel von Soeen. KONIGSWUSTERHAl’SEN, 1635 M. 11.30 Gramofoonmuziek 1.05 idem 320 Concert 10.20 Populaire en dans muziek. LANGENBERG, 473 M. 1326 Concert o. 1. v. Eysoldt 3.50 Veeperconcert door het Weet-Dultscbe Omroeporkest o. 1. v. Buachkötter 7.50 Concert o 1. v. Wolf 950 idem. DAVENTRY. 1554 M. 1360 Concert 3.25 Concert door het Metropole-orkest o. 1. v. Colombo 8.55 Concert 10.45 B.B. C.-dansorkest o. 1. Henry Hall. PARUS (Eifel), 1448 M. 74W Oramo- foonmuzlek. Het bestuur van de afd. 's-Gravenhage van de Katholieke Kinderuitzending In het Bisdom Haarlem heeft aan den Haagschen Gemeente raad verzocht, door "n garantievyrktaring of door een geldleening tegen normale rente en aflos sing aan genoemde vereeniging den bouw van een kolonlthuls op de Veluwe, onder de ge meente Nunspeet, ter verpleging van zwakke Haagsche kinderen, van wie het grootste ge deelte met subsidie van de gemeente Den Haag wordt uitgezonden, mogelük te maken. De directeur van den Rüksdienst der werk loosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling heeft de aandacht van de directeuren der districts-arbeldsbeurzen en van de agenten der arbeidsbemiddeling gevestigd op het feit, dat op 1 Mei in werking is getreden de nieuwe Duitsche verordening betreffende het verrich ten van arbeid in Dultschland door buiten landsche arbeidskrachten. Deze verordening bepaalt o.m„ dat een werkgever voor het in dienst nemen van een buitenlandsche arbeidskracht een büzondere vergunning behoeft, terwül de werknemer in het bezit moet zün van een arbeidsvergunning. In bepaalde gevallen, aldus weet „Het Han delstad” te melden, kan echter de buiten landsche arbeidskracht een „Befrelungsscheln” verkrijgen, büv. wanneer hü zich ten minste tien jaar onafgebroken op geoorloofde wüze in Dultschland heeft opgehouden; de arbeidsver gunning is dan niet noodig. Met andere landen gesloten overeenkomsten worden niet door de voorschriften der nieuwe verordening getroffen, zoodat krachtens eer; tusschen Nederland en Dultschland bestaande arbeldsmarktregellng, Nederlandsche arbeids krachten, die in Dultschland arbeid willen verrichten, daartoe slechts in het bezit moeten zün van een „Befrelungsscheln”, die arbeiders en „Angestellten" (w.o. handels- en kantoor bedienden zün gerangschikt) op aanvrage kun nen verkrügcn bü de daartoe bevoegde Du-t- sche autoriteiten. Aan de verplichting, zich te voorzien van een befrelungsscheln”. die ten hoogste twee jaar geldig is, zün alle Nederlandsche werknemers in Dultschland gehouden, dus ook degenen, die daar reeds tien jaar of langer woonachtig zün. PARIJS (Radio), 1725 M. 7.06 Gramo foonmuziek 11.50 Concert 12 25 idem 12.55 Concert 6.40 Populair concert 720 Symphonleconcert. MILAAN, 331 M. 4.30 Concert 7.06 Gramofoonmuziek 820 Opera-ultzen- dlng. ROME. 441 M. 4.50 Vocaal en instru mentaal concert 7.35 Gramofoonmuziek 8.06 Concert 9.20 Populaire muziek. WEENEN. 517 M. 620 Populair con cert 7.50 .XUe azlllanlschen Vesper” in vüt bedrijven 10.20 Dansmuziek. WARSCHAU. 1411 M. 520 Populair concert 720 idem 860 Radlotooneel 965 Dansmuziek. BEROMl'NSTER. 460 M. 720 Brahms- herdenklng 860 Concert door het om roeporkest. m een conflict in het bouwbedrijf bü de N.V. Verkroost en Tromm te Amsterdam, heeft de RUk^bemlddelaar, prof. mr. A. O. Joaephus Jltta bindend advies uitgesproken. Het advies omvat de volgende punten: 1. Alle stakers weer aan het werk gezet. Na tien dagen zal de patroon beslissen of hü al deze arbeiders in dienst kan houden. 3. Aan de 36 arbeiders zal de f 3.korting, die voor staking is ingehouden, worden uit betaald. 3. De patroon zal trachten mat groepen van zün arbeiders, wier werkzaamheden daar toe geschikt zün. prijsregelingen vast te stel len, ter vervanging van het daggeld. 4. De arbeidersorganisaties zullen met Am- stels Bouwvereenlging, die zich daartoe bereid heeft verklaard, in overleg treden over de vast stelling van een algemeen tarief. De heer A. Blemond Jzn. deed uitspraak in zake het steenzettersconfllct. De onpartijdige voorzitter betreurt in de eerste plaats, dat de Patroonsvereenlglngen bü haar onderhandellngen met de werklieden van E. M. O. 8. C4J. de werklieden van de Tractor, HUIZEN, 1875 M. KRO 8.00 Mor- genconcert NCRV 10.00 Gramofoonmu- 10.15 Morgendienst door ds. Joh. Petegem 10.45 Thomanerchor te Leipzig zingt KRO 11.00 Gramofoonmu ziek 11.30 Godsdienstig halfuurtje door pastoor L. H. Perquln 12.00 Politiebe--' richten 12.15 Het KRO-orkest o. 1. Marinus van t Woud NCRV 2 00 Fraaie handwerken door mej. O. Ablll 3.00 Vrouwenhalfuurtje 3.30 Zenaerverzor- glng 4.00 Bijbellezing door ds. G. Ger- brandy. Leeuwarden. Mej. C. de Jager, zang. Orgelbegeleiding M. F. Jurjaanz 5.00 Liederenrecital door Stietske Bol ten, alt-mezzo. A. d. vleugel mevr. H. Hoogers 5.45 Handenarbeid voor de jeugd. H. J. Steinvoort 6.15 Onze Ned. Monumen ten. Joh. R. Thibecke, door J. Hoogwerf 6.45 Knippen en stofversieren 7.0Q Po litieberichten 7.15 Gramofoonmuziek 7.30 Weekoverz. door C. A. Crayé 8.00 Orgelconcert uit de Noorderkerk. Rotter- danp, door J. C. de Graaf. Solist G. Haft, cello 9.00 Dr. G. Bakker: „Homoepa- thle" 9.30 Gramofoonmuziek 10.30 Vaz Dias 10.40 Gramofoonmuziek 11.30 Sluiting. HILVERSUM, 296 M. AVRO 8 00 Gramofoonmuziek 10.00 Morgenwijding 10.15 Gramofoonmuziek 10.30 Gra mofoonmuziek 11.00 Knippen van kin- derkleeding door Ida de Leeuwvan Rees 11.30 Zang voordracht door To Sc hook, a. d. vleugel Egbert Veen 12.00 Kovacs Lajos en z(jn orkest. Bob Schol te, refreln- zang, afgewisseld door gramofoonmuziek 2.00 Zenderverzorglng 2.15 Gramo foonmuziek 2.30 Pianorecital door Ma- rlnus Salomons 3.00 Naaicursus door mevr. Ida de Leeuwvan Rees 3.45 Gra mofoonmuziek 4.00 Halfuur voor zieken en ouden-van-dagen. Mevr. Anny Gros kampTen Have spreekt 4.30 Zang- voordracht door Fr. VetterHendriks. A. d. vleugel Egbert Veen 5.00 Halfuur voor kinderen. Radlotooneel: ..Het spook met de lange vingers** van Cor Hermus. Leiding K. Kleyn 5.30 Concert door het omroep orkest o. 1. v. Nico Treep 6.30 Sport- praatje door H. Hollander 7.00 Om roeporkest 7.25 Zenderoverschakeling 7.30 „Vacantiegangers attentie”, W. P. F. van Deventer: ..NederlandNoordzeekust achterliggende gebieden** 8.00 Vaz Dias 8.05 Aansluiting met het Concertge bouw te Amsterdam. Concert door het Kinderkoor van de ver. tot verbetering van den volkszang o. I. v. H. J. den Hertog. Concertgebouworkest 9.15 Zang voor dracht door Lotte Leonard. A. d. vleugel Egb. Veen 9.30 Avro-radlotooneel„Twee couverts” door Sacha Guitry 9.50 Om roeporkest o. 1. v. N. Treep. Lotte Leonard, sopraan 11.00 Vaz Dias 11.10 Gra mofoonmuziek 12.00 Sluiting. BRUSSEL, 509 M. 11.20 Oramofoon- muziek 12.30 Concert door het kleine orkest o. 1. v. P. Leemans 4.20 Conéert door het omroeporkest o. 1. v. Arthur In de Dinsdagmiddag gehouden vergade ring van de Tweede Kamer heeft president Schalk medegedeeld, dat benoemd zijn tot leden der commissie, belast met het on derzoek der geloofsbrieven, de leden Bon- gaerts, Katz, De Wilde, Joekes en v. d. Waer- den. Hedenmiddag komt de Tweede Kamer op nieuw bijeen, en zal het resultaat van het on derzoek der commissie worden medegedeeld. In deze zitting zal waarschijnlijk aan de orde ko men de toelating der „Indonesiërs”. Bepaald la dat de vacature van rechter in rechtbank Zutphen. opengevallen door het be noemen tot andere functiën van mr. W. H van Basten Batenburg, niet aal worden ver vuld. Dinsdagmorgen had de uitvaart plaats van den Vrijdag JJ. overleden pastoor der St. Joseph-parochle te Hamersveld. den Zeereerw hmr H. Th. van Harten. Na de lauden, welke te half tien plaats had den, droeg de Hoogeerw. heer 171. J. M. Knu- velder, deken van Utrecht, geassisteerd door den Weleerw. heer Köhlmann te Achterveld, en den Weleerw. heer v. Luenen, oud-kapelaan van Hamersveld, de gezongen H. Mis van Re quiem op. De kerk was geheel met parochianen gevuld, terwül op het priesterkoor gezeten waren tal- rüke geestelüken uit. de omgeving en van elders. We noemen hiervan den Hoogeerw. heer F. L. Stockmann, deken van Arnhem, den Zeereerw. heer O. Hartman, pastoor der paro chie St. Franciscus Xavetluis te Amersfoort de Weleerw. heeren W. de Jong. Th. van Leeu wen, W. J. Tempelman, B. Veltman en B. van Boxtel, allen uit Amersfoort, voorts meerdere Zeereerw. heeren Pastoors van omliggende ge meenten, o.m. van Nükerk, Hoogland en Maarn. Tenslotte noemen we nog van de in de kerk aanwezigen den burgemeester van Hamersveld dr. de Beaufort en den gemeente-secretaria. Voorafgegaan door het zangkoor werd de lükbaar door de kerk- en armmeesters naar het kerkhof gedragen, waar door den Hoogeerw. Deken Knuvelder de absoute werd verricht, wederom met assistentie van de Weleerw. hee ren Köhlmann en van Luenen. Nadat het stoffelük overschot in de groeve was neergelaten, werd nog een gezamenlük ge bed gestort voor de zlelerust van den overle dene, waarmede deze sombere plechtigheid was geëindigd. ,Je kan er niks an doen als je nuwen hebt,” zegt de juffrouw na van die barsche uitvallen, waardoor ze de schrik der huisgenooten en de spot der huurlieden is. Neen juffrouw je kan d’r niks an doen, als je ze hebt, maar je moet zorgen, dat je ze niet krjjgt, die zenuwen van u, want ze dienen heusch nergens toe. Die zenuwen moet u voorkomen én dat een -9 we- ten te leggen. We moeten ons kalm de lampetkan gen te laat komt, en Als 'cht te schenden Ali dan de naat- knipt, en Als de melk over kan de samenloop van deze h n 1 t J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 6