s En man, wat zeg je? VOETLIJDERS STEEMAN KOLENHANDEL N.V. VROOM DREESM ANN VITRAGE EN GORDIJNSTOFFEN KOFA-MAG. J. SPRUIJT ■Sin Schapen- vleesch VOOR LAGE ZOMERPRVZEN Koopt Eerst Brusselsche Kermis WEGENS ENORMEN VOORRAAD SLECHTS 3 DAGEN fa. H.v.d. KAMER Stervende Binnenzee EET NU kijken Gratis Voetonderzoek N man de l in dege voorl al te Jet-p indn druk menl vorm maai voort VOET-ÖES KUNDIGE SIMON BE WIT OUDE LAP- pen en nieuwe lappen ver werkt men met een machine van 25 gulden met kap. met garantie. Grootste electrische reparatie-inrlchtlng vooralle machines. allen een bloempje voor het onderwijs aan het slechthoorend kind RECLAME-VERKOOP VAN Al LAGE ABNORMAAL PRIJZEN TEGEN COUPONSTAND Ein Spiegelbild Deutschlands zijn. De reclame van deze week: vanaf 15 cent p. 5 ons Dik schapenvet bij de 5 pond 25 ct. p. pond Huigbrouwerstr. 12 Telefoon 245 TELEFOON 915/*Z ALKMAAR ïJTsnJ van 20 voor! 5 cent NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD O1 I ze i een DE per pond I is. tot en met 16 Mei a.s. ALKMAAR a 7 door Fred Thomas WILT U THANS WERKELIJK EEN GOEDKOOPE COUPON GORDIJNSTOF? SPECIALE BEZOEKT DAN ONZE OP DE PARTERRE DUS NIET le ETAGE KAT HOLIEKEN \f\ WACHT U TOCH NIET, TOTDAT HET WAARDELOOS IS. NU BETALEN WIT NOG ONTZAG- N.V. Alkmaarsche Bank Geveatigd te Alkmaar 2 iekenfomd&leverancier UTRECHT Oude Gracht 151 NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Mevrouw Fijnere schoenreparatie Janson,Vrouwenstr. AMSTERDAM Nieuwendijk 225-229 VROUW IN DE OVERGANGSJAREN door Dr. J. A. v. DONGEN, Vrouwenarts. A’dam. Zie de zeer gunstige aanbeveling in de Katho lieke Vrouw van 1 April j.l. No. 48. Prijs f 1.65. A. N. COVERS N.V., DEN HAAG R.K. BOEKHANDEL - WESTEINDE No. 2. GEEN 2 JAAR IN DE SCHULD I I NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN9 Zit niet bij de pakken neer ADVERTEER! z< aai ze i in haa gerust Noord-Hollandsch Dagblad, een japon, of een hoed noodig Pijnlijke voeten zijn een ware plaag voor het geheels lichaam. Maakt Uw voeten voor weinig geld weer krachtig en gezond. Consulteer geheel gratis onzen ervaren das Zentralorgan der Deutschen Katholiken Ihr Internationales Ansehen verdankt sie in enter Linie der Sonderstellung, die sie in der kathollschen Presse wegen ihres Erscheinens in der Reichshauptstadt, dem Brennpunkt allen polltischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschehens, elnnlmmt. Engste Bezlehungen zu höchsten klrchllchen und staatllchen Stellen sowie führenden Politlkem und Wlrtschaftlem, hohes Niveau, Vlelseitlgkelt und Relchhaltlgkelt begründen ihren Ruf als Tageszeitung grossen Formates die Woensdag 10 en Donderdag 11 Mei - van 's ochtends 10 uur tot 's avonds 5 uur op onze SCHO E N EN - AF D E E LING aanwezig LIJKE HOOGE PRIJZEN VOOR - PLATINA - ZILVER en BLOEDKORALEN. JAAP OUDES Payglop zj, 3e huis vanaf de Langestraat - ALKMAAR, even een berichtje en wij komen zonder ver- Geen taxatiekosten. Is dat nu niet een snoes van een japon? En hoe zit ze me? Keurig hè? En nu moet je den prijs eens raden! 40? Koud! 30? Koud! 20? Warmer! Je zult nu wel tot de conclusie gekomen dat je vrouw ook wel weet, wat inkoopen is. Als ik een mantel, costuum, een heb, dan zeg ik: DAAR WIL IEDEREEN AAN MEE DOEN72.000 gulden A tl i I I No. 97 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 COUPONS iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiin 0 GERMANIA AC. FOR VERLAG UND DRUCKEREI BERLIN S W 68 PUTTKAMERSTR. I»1 VOOR BRILLEN IN ALKMAAR BILLIJK ADRES N.V. JAN DE VRIES ZAADMARKT 58 - TEL 324 N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht N.V. Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij te Utrecht Wjj repareeren Uw schoentjes onberispelijk. Dameezooltjes f L— p. p. Voor het VERVEN van MOTORJASSEN, SCHOENEN en TASSCHEN nog altijd bovenstaand adres. Het depót van het bekende A'damsche Stofzuigerhuis. Vijzelstr. 5 en Haarlemmerstraat 41, A’dam; Steenweg 31, Utrecht; Groote Houtstraat 94, Haarlem, vertegenwoordigd In GEBOUW DE UNIE TE ALKMAAR heeft een sorteering van 40 bek. merken stofzuigers w.o. Premier Regina, Ritsema. Excelsior 25, El. Lux f 25 en f 30. op slede 35. Premier Duplex f 55, Hoover 80, Hamilton Beach 80, Pyramid 100, Primo f 62.50, Servus en Nilfisk 15 enz. enz. Het van ouds vertrouwde adres waarborgt U volledige garantie. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht N.V. Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij te Utrecht 3d 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Th bij d twee< eveni tlteld twee< en m druk, eerst, zijn, van geldt voor ter ii wiilei episo staat Dit 1920 moet, haar geme, vreen land veilig die vi een i Omsk slecht wieke meisj, niet voor j is usl het vi den t hoofd de pli nauwi bourg men 5 die vc waarl nog ai geoisn omdat den v van c man I in de was e< met c fouter dat hi telde, meisje Tot ti< ving nemer beloof haar 1 slotte een be teeken Intu scher voerd, twee o een ellendi mers vlucht ware dood 1 Dod baant) van er mate i (lid vi de ven bezoek waar i binnen laat zl< -des h angst van al over d zijn m bourge -Het 1 weten, wat tn nig ve jeoia D heb ve Ji te zien ontbijt, N< WM gis W oude vi Nanc: raadde Om huis en Was er toch tr Ze si, kon op een *1 gek. Adverteer bescheiden goed.... doe het In dag bladen met een koop- krachtigen lezerskring. Adverteert in het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Het R. K. Dagblad met den belangstellenden le zerskring. Het zal U baten. HOF 6, ALKMAAR, TELEF. 433 GOUD - JUWEEL ALLEEN DIT ADRES IS GOED M Stuurt U ons pllchtlng Uwerzijds bij U aan huis. /A De koopers komen te rug.... en bet eerst bij zaken, die zorgden dat ze bekend bleven I unter besonderer Berücksichtigung seiner poli- tlschen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver- hültnfsse 1st die führende und massgebende kathollsche Tageszeitung, die (Smntinm Bel taglichem Erschelnen monatllch M. 3.50 zuzflgl. Postgebühr 8-TAEGIGE8 PROBEABONNEMENT GRATIS U koopt prettiger en goedkooper bij: „De Goudbron voor de Huisvrouw" Koopt niet In winkels waar mzedelljke lectuur of N Ma* ihuslaansche artikelen worden verkocht of voorhanden sjjn Koopt aan 8tatlonsboeker. kasten ALLEEN DIE LECTUUR WELK? GEEN GEVAAR OPLEVERI Vlot geschreven en rijk geïllustreerd vormt dit boek een blijvende herinnering aan de oude Zuiderzee Verkrijgbaar DU Drukkerij Kastee. van Aematel’ N Z Voorburgwal 69—73 Amsterdam a f 0AC afgehaald of a f L- franco per poet - Giro 22884. De Nederlandsche Spoorwegen belasten zich te ANNA PAULOWNA met: lo. het kosteloos bestellen van vracht-, snel- en express’ukgoede- ren; 2o. het afhalen van vracht-, snel- en expresstukgoederen. DE DIREC ITE. Utrecht, Mei 1933. A. HILDERING Zaadmarkt 66-68 - Alkmaar “ntl'r wordt In zijn geheel aan den gelukkigen winnaar uitbetaald voor slechts f 1.50 door deel te nemen Maandag 15 Mei as, aan de bij Koninklijk Besluit goedgekeurde loten Hollandsche Orondcredletbank 1904. Trekking onder toezicht van Notaris W r. VAN CAMPEN te Amsterdam. Hoofdprijs f 72.000.—. verder zeer 2eie J>rU,ze“,van f 4800f 1200.—. f 480.—, t 240 eng 2000 prijzen met een totale waarde van f 127 236 i en..“f »van slechts f 1.50 heeft men recht op den geheelen prjjs. Eén deelname f 1.50. twee stuks f 2.50. drie stuks f 3S0. vijf stuks f 5.tien stuks f 9.OnmlddellUke toezending geschiedt na ontvangst van postwissel <rt Otrostortlng No. 135173 aan de FIRMA J. SANDERS. Hoogstraat 4, Telefoon 116587, Den Haag, rrexklngslljst drie dagen na de trekking gratis toegezonden. Bestelt nog heden. LATEN WW U EEN pELCKSKANS TOEZENDEN. Jaarlljksche Algemeene Verga dering van Aandeelhouders op Dinsdag 23 Mei 1933, ten 19 ure ten kantore der Venootschap, Langestraat, hoek 8t. Laurens- straat te Alkmaar. Namens den Voorzitter-Com- mlssaris: De Directeur: DR. H. J. M HOPSTEE Alkmaar, F Mei 1933. VEREEN. TOT VEREDELING VAN HET AMBACHT. Van 24 tot 29 Juli a.s. zal ge legenheid gegeven worden voor volledige proefaflegging In de vakken timmeren, meubelmaken, smeden, huisschilderen, met selen, machinebankwerken en draaien, modelmaken en auto- monteeren; voor het eerst Is hieraan nu toegevoegd lood- en zinkwerken. ZU, die aan deze examens wen- schen deel te nemen, moeten zich vóór of op 15 Mei a.s. daar voor aanm. bij den Secretaris penningmeester Jhr. Ir. E. van Heemskerck van Beest. Raad huiskamer 150, Amsterdam C. Inl. zijn te bekomen bij den Districtsvertegenwoordiger Joh. Overtoom, Leeraar aan de Am bachtsschool, adres: Nassau- plein 13, Alkmaar De Nederiandache Spoorwegen belasten zich te NOORD-8CHAR-, WOUDE met: lo. het kosteloos bestellen van vracht-, snel- en expresstukgoede ren; 2o. het afhalen van vracht-, snel- en expresstukgoederen. DE DIRECTIE. Utrecht, Mei 1933.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 8