ONS BLAD Paraguay verklaart den oorlog Werkverschaffing R H De Duitsche weerorganisaties r VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden te Incident te Londen VERKLAARD Gandhi’s toestand zorgwekkend DE BAROMETER OM DEN GRAN CHACO <J JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 VAN MILITAIR KARAKTER hl VRIJDAG 12 MEI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 194 HET BLIJFT ONRUSTIG IN OOSTENRIJK Dr. Colijn rapporteert Bezoek aan H. M. de Koningin Zege van Paraguay Het tolbestand Duitse hland wil langer bedenktijd Duitsch-nationale front geeft niet toe Eed boven belofte Verordening van minister Kerll Kaas naar Engeland Vele landen stemden Vermoedelijke contingenteering blanco Toestand te Genève kritiek De mahatma reeds stervende? 1 dubbele Hugenberg en de Nazi’s Dr. von Winterfeld Het wil zijn plaats in de zon naast de Nazi’s niet af staan Wet op de Congregaties in Spanje Ook Nederland heeft zyn stem hieraan te Genève gegeven Krans, door Rosenberg op den Ce notaaf gelegd, door een kapi tein weggenomen In Innsbriick komt het herhaaldelijk tot botsingen bij demon straties tegen de regeering De in beslag genomen gelden der S.P.D. VAN EEN DUITSCHEN PAPEGAAI De Volkenbond tot actie gedwongen Wijziging in de loon politiek Breukbaaden, enkele en 14 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN i S;, ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Volgens plan van minister Seldte worden dit jaar 700.000 man aan het werk gezet BOLIVIA NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Nazi’s «ver met Paraguay meldt een zege e* Bolivia. Mahatma Gandhi’s to rei end aorgwekkend. Oud - minister prof. A. van Gijn overleden. De Nederlandache Bank verhoort het disconto. O o het voorval hoorde, de De gekozen communistische Indonesiër» ma ken weinig kans. De weggenomen krans van Rooenberg te Len den Kpt. Sears veroordeeld. Hoogste stand op Vrijdag ar rn.: 7H Vorige Tiend 753 POONA. 11 Mei. (Reuter). Mevrouw Gandhi onvoorwaardelük in vrijheid gesteld Opzienbarende opheldering van de diefstal op het slot ..Neijenrode' te Breukelen. De vervalschingen In Dirksland; twee verdach ten op vr(je voeten. Het conflict bü de K. L. M.; acht vtfegtnig- bestaarders zegden hun dienstverband niet op. Acht jaren geëischt tegen den dader van den roofmoord te Zenderen. Het landboowconflict in West-Noord-Brabant; rtjksbemiddeling tonder resultaat. De Duitsche weer organtea ttee door de effzette vencemmteeie te Genève van militair karakter verklaard. LONDEN, 11 Mei. De toestand van mahatzna Gandhi is Donderdag slechter geworden. HU lijdt aan geelzucht. Mevrouw Gandhi begeeft zich inderhaast tot hem. De dokter van Gandhi Probeert hem te overreden de voedselstaklng °P te geven. ASSUMPTION. 11 Mei (Reuter). In een of ficieel Paraguaansch commuhiqué wordt ver klaard Onze troepen hebben den vijand in het gebied Gondra teruggeslagen en een aanta’ vijandelijke instellingen stormenderhand geno men. Het Bolivlaansche regiment in fort Cam- pero werd verdreven en liet 80 dooden achter Onze troepen hebben veel bult gemaakt. BERLIJN. 11 Mei (W. B.) Het bondsorgaan van den Stalïlhelm brengt uitvoerige inlichtin gen over de voorstellen van rüksarbeidsminis- ter Seldte voor een program van werk verschaf - fln, waarmee nog dit Jaar zal worden begon nen. 1.5 Milliard rüksmark zün noodlg dit jaar om 700.000 werkloozen een jaar lang werk te verschaffen. In de eerste plaats is hierbij ge dacht aan binnenlandsche kolonisatie, waartoe dit jaar minstens 100.000 nederzettingen die nen te worden opgericht. In de tweede plaats is gedacht aan herleving van den woningbouw, alsmede de Instandhouding van openbare ge bouwen, verkeerswegen te water en te land. LONDEN, 11 Mei. (Reuter). De Duitsche re geering heeft verzocht om een korten tijd uit stel ter overweging van het voorstel aangaande een tolbestand. Officieel wordt echter verwacht, dat de Duitsche ambassadeur te Londen bütüdz instructies zal ontvangen voor de bijeenkomst van de organisatiecommissie van morgen. Dr. H. Colijn rapporteert H. M. de Koningin over den toestand. Steunt het Nederlandsche fabrikaat, dringende oproep van Z. H. Esc. Mgr. J. O. J. Aengenent. Wet op de Congregaties in Spanje door Cor tes aangenomen. a I LONDEN. 11 Mei. (Reuter.) De minister van Landbouw heeft tegen volgende week te Lon den een conferentie bijeengeroepen van verte genwoordigers der landen, die kaas in Engeland invoeren. De beraadslagingen zullen analoog zijn aan die. welke vorig najaar zün gehouden met de landen, die bacon naar Engeland uit voeren. (VermoedelUk zullen deze besprekingen ult- loopen op een contingenteering van den kaas- Invoer. Red.) wetsontwerp op de godsdienstige aangenomen, bepalend dat religieuze orden congregaties zich niet mogen wijden aan geven van onderwijs. Het verbod is niet van toepassing op onderwijs, dat noodzakelük'ds voor de vorming van hun eigen leden. MADRID, 11 Mei (Reuter). De Cortes hebben met een absolute meerderheid art. 31 van het congregaties en het BERLIJN, 11 Mel. (V.D.) Bij de Epa (een- heidsprUs-maatschappijl, welke te Berlijn 13 filialen heeft, heeft het geheele personeel den arbeid gestaakt, als protest tegen de Joodsche leiding. De directie heeft hierop de zaken ge sloten. De Epa heeft in het geheele Rijk 58 filialen. toegevoegd, dat wat hU deed verkeerd was en in strijd met de goede manieren. In het Lagerhuis Is de minister van Blpnenl. Zaken Gilmour overstelpt met vragen over het bezoek van Rosenberg en verschillende afge vaardigden vroegen waarom Rosenberg, die een propagandist van de Hltlerianen is. wordt toe gelaten, terwijl Trotzky en andere comniunls- ten toegang wordt geweigerd. TalrUke vragen werden ook gesteld over den zetel der Nazi's te Londen en de Speaker moest tusschenbeide komen, om verdere vragen te voorkomen. Minister Gilmour verklaarde, dat elk verzoek om toelating in Dultschland op zich zelf wordt behandeld. Terwijl hedenmiddag Rosenberg de Britsche journalisten In zijn hotel ontving, schoolden een groot aantal communisten voor het hotel bijeen en riepen: „Wjj elschpn dat Rosenberg uit het land wordt gezet" De politie joeg de communisten uiteen en arresteerde twee van hen. GENEVE, 11 Mei. De besprekingen van he denavond tusschen de vertegenwoordigers der vijf groote mogendheden duurde 2% uur. doch heeft niet tot overeenstemming geleld. De on der voorbehoud gegeven princlpleele toestem ming van Dultschland tot de unlformeering van het continentaal Europeesche legerstelsel werd door Frankrijk en Engeland onbevredigend geacht. Hoogstens konden zij zich vereenlgen met een algemeene reserve zonder bepaalde voorwaarden. Men besloot toen maar, dat morgenmiddag het presidium bijeenkomt, om een besluit te nemen over den verderen gang van zaken. Be slist moet worden over: Engelsch voorstel tot afhandeling In tweede lezing van de bepalingen van de Engelsche ont- werpconventle aangaande de effectieven en daarmee tot een beslissing over tiet voornaam ste geschilpunt: de unlformeering der legers (el se Is Dultsch voorstel tot voortzetting der debat ten over het Engelsche ontwerp In eerste le zing en tot behandeling van de kwestie van bet oorlogsmateriaal. Volgens het W. B. heeft de crisis van de ontwapeningsconferentie hiermee haar hoogte punt bereikt Over een verdaging is tijdens de bespreking van heden niet gesproken. LONDEN. 11 Mei. (Reuter). De Engelsche kapitein Sears, die vanmorgen den krans heeft weggehaald van den Cenotaaf in Whitehall, welke aldaar gedeponeerd was door den op het oogenblik hier vertoevenden nationaal-socia- listischen bultenlandschen onderhandelaar, Al fred Rosenberg. Is onder beschuldiging van dief stal voor den politierechter verschenen. Deze zelde. dat de krans uit de Theems was opge haald. De kapitein kreeg als straf een boete van 40 shillings en als reprimande werd hem LONDEN, 11 Mei (V.D.) Gisterenavond was Gandhi zeer uitgeput en zwak. HU spreekt zeer weinig en met nauwelijks hoorbare stem. Af en toe drinkt hü een slok water. ZUn geneesheer maakt zich ten zeerste bezorgd over zün kracht- verlles reeds op den derden dag van de hon gerstaking. Gandhi zeil is echter optimistisch en is ervan overtuigd, dat hü in leven zal blü- ven. Volgens de „Daily Express" zou de Mahatma reeds stervende zün. Gandhi's zoon deelde de redactie van dit blad in een telefoongesprek mede, dat zün vader In geen geval zün vrijwil lige vasten voortüdig tal beëindigen. HU maak te zich zeer bezorgd voor het leven van zün vader. De op dr. von Winterfeld volgende sprekers waren het daarnjgde geheel eens, waarna de vergadering eenstemmig een motie aannam waarbij den partüleider dr. Hugenberg onverbre kelijke trouw werd beloofd. Tijdens de vergadering verschenen opeens veertig nationaal-socia.isten in de zaal, die gin gen staan voor de zaalposten der Duitsch-natlo- nalen. De voorzitter wees hen erop dat zü als gasten in de zaal welkom waren en dat er een büzondere plaats voor hen was gereserveerd, maar dat de zaalwacht door de Dultsch-natio- nalen uitgeoefend zou worden. De nationaal-so- clalisten verlieten toen de zaal. Op straat kwam het tot discussies, waarbij de politie de rust herstelde. BERLIJN, 11 Mei (VJ>.) De offlcieele Prui sische persdienst deelt omtrent de beslaglegging op bat vermogen dar S-PD. mede, dat te Ber lijn In totaal van de verschillende sociaal democratische organisaties tot nog toe een be drag van 98300.15 mark in beslag is genomen. Teneinde de verdere boekhouding en Inventa ris te kunnen controleeren, zün alle kantoren der soclaal-democratlsche organisaties en dag bladen alsmede van den Relchsbanner gesloten. Ook de zg particuliere bedrijven welker afhan- kelükheld van de 8P.D. echter bewezen kon worden, vallen onder deze maatregelen. Alleen de coöperaties en natuurluk ook vakbeweging bhjven hier bulten BERLIJN, 11 Mei (WH.) De bedrüfsgroepen van het landsverbond BerlUn van het .Xlultsch- natlonale front" hielden gisteren te BerlUn een groote vergadering. De waarnemende voorzitter dr. von Winterfeld legde er in zün rede den na druk op dat de beweringen, dat de Duitsch-na- tlonalen in de oppositie zün gegaan tegen de regeering, onwaar zün. De Duitsch-nationale Volkspartü wil haar plaats in de zon naast de nationaal-soclalisten behouden, waarop zU aan spraak kan maken omdat zü wegbereidster is geweest voor de nationale verheffing. Crisis der ontwapeningsconferentie op haar hoogtepunt. KONINGSBERGEN. 11 Mel. (W.B.) De 8. A. heeft de „Proletarische arbeidsgemeenschap", een schuilnaam voor den rooden Frontstrij- dersbond, ontbonden. In geheel Oost-Pruisen heeft de politie en de 8. A. een groot aantal huiszoekingen verricht, materiaal In beslag ge nomen en personen gearresteerd, tegen wie een aanklacht wegens voorbereiding tot hoogver raad zal worden Ingediend. organisaties met een militair karakter te ver klaren. Tegen het voorstel stemden Dultschland en Hongarije. Voor stemden België. Engeland. Frankrijk. Nederland, Polen, Roemenië. Tsje- cho-SlowakUe. Portugal en Joego-Slavië. De Vereenlgde Staten, Italië, Oostenrijk. Spanje. Zweden, Finland, Japan en TurkUe ont hielden zich van stemming. Dit besluit wordt aan Duitsche züde geens zins als bindend beschouwd. BERLIJN, 11 Mei. (W. B) De Pruisische minister van justitie Kerll heeft beschikt, dat de Duitsche rechtbanken in den religieusen eedsvorm. in tegenstelling tot den wereldlijken, den eedsvorm moeten zien, die alleen beant woordt aan de zedelijke overtuiging van het Duitsche volk. De eedafnemlng tn den wereld lUken vorm moet daarom beperkt worden lot 4fevallen, waarin deze onvermüdelük is. De vroegere bepalingen omtrent den eed zün hiermede ingetrokken. In de .JMrmstadter Zeitung" komt de vol gende advertentie voor: „Vüftlg mark beloo- nlng. Papegaai gevlucht. Het beest zegt ..Heil Hitler". GENEVE, 11 Mei. In de Commissie voor de Legereffectieven verklaarde de Poolsche gene raal Burkhart, naar aanleiding van een discus sie over de Duitsche particuliere afweer-orga- nisaties, dat hü op grond van zün ervaring met de organisaties der Poolsche opstandlgen en de wüze. waarop die In het geheim wapenen droe gen en militaire oefeningen hielden, de mee- nlng had dat ook de Duitsche afweer-otgani- satles op soortgelüke wijze werken en hun mi litair karakter trachtten te verbergen. Hü noemde in dit verband ook den arbeidsdienst, die in de richting ging van den gewonen dienst plicht. De Engelsche generaal Tem per ley verklaar de, dat alleen het woord „weer"-organisatie en „weer"-sport voldoende waren om het mi litaire karakter aan te toonen, en dat aan de militaire waarde en de bruikbaarheid voor mi litaire doeleinden der Duitsche afweerorganlsa- tles, niet viel te twüfelen. De vroegere chef van den Belgischen Gene nden Staf Gallet wees op de richtlünen van het RÜkscuratorlum voor j^ugdtralning. waar bij vooral de voorziening van bepaalde groepen met paarden geen twüfel dtatrent de militaire opleidingsdoeleinden laat. Tijdens de discussies was men het er alge meen over eens, dat de Duitsche afweer-erga- nisaties over geen wapenen beschikken en geen wapenoefeningen kunnen houden, doch hier te genover wees men van verschillende kanten op het feit, dat een groot deel dezer organisaties thans als hulppolitie dienst deed en daardoor een zuiver miltlalr karakter had gekregen. De Duitsche vertegenwoordiger generaal Schoenhetnz noemde de gemaakte opmerkingen over de Duitsche afweer-organisaties zuiver ten dentieus. BÜ eerste voorioopige stemming werd met negen tegen twee stemmen, bü acht onthoudin gen, besloten de Duitsche weerorganlsaUee tot et kan niet ontkend worden, dat Para guay met zün officieële oorlogsverkla ring een openhartiger spel speelt dan Japan, dat even listig als bedrieglük een grUn- zend pacifisten-masker voor zün geel gezicht houdt. Hoe betreurenswaardig het in moreel opzicht ook moge zün, dat een lilliputter als i Paraguay het zelfs niet eens meer noodlg vindt den schUn te redden, aan zün veranderde hou ding zün ontegenzegljx ook practische voor- deelen verbonden. De feitelUke oorlogstoestand in den Gran Chaco zal door de officiëele oor logsverklaring nauwelijks eenige wüziging kun nen ondergaan, terwül de Volkenbond nu zon der eindelooze debatten en beraadslagingen zal kunnen overgaan tot toepassing van 'liet steeds angstvallig vermeden artikel 16 van het Volken- bondspact, waarin de mogelüke sancties tegen een offlclëelen schender van het Volkenbonds- pact staan omschreven. Volgens dit artikel zul len alle Volkenbondsleden nu verplicht kunnen worden, alle economische en finantiëele betrek kingen met Paraguay af te breken en alle be trekkingen tusschen hun eigen onderdanen en BERLIJN. 11 Mei (W. B.) Zooals reeds werd medegedeeld heeft de Duitsche rUksminlster van Arbeid. Franz Seldte, een groot werkverschaf- flngsprogram ontwikkeld, dat ter Inzage is ge zonden aan de verschlbende ressorten. De noodige middelen voor dit plan zullen door het uitschrüven van een binnenlandsche leening moeten worden opgebracht. Ook de loonpolitiek moet in dienst van het werkpro gram worden gesteld, waartoe noodlg is de stroefheid van het tarievenstelsel te verande ren. De lasten der sociale verzekering zullen nog verder verminderd worden. Ook de kwes ties varf verschuiving van den schooltüd en eener algemeene verkorting van den werktijd dienen onderzocht te worden. Hazenberg het arise m landbouwpolitiek. GENEVE. Il Mel. (VJD.) Bü de berekening der getalsterkten der Duitsche weerorganisa ties. welke de grondslag zullen vormen voor de berekening van de Duitsche legersterkte, deel de kolonel Lucien, de Fransche vertegenwoor diger mede, dat de SA en SS-organlsaties 600.000 man sterk zün, de Stahlhelm 250.000 man. de Weerwolf 150.000 man. Volgens Fran sche berekeningen moeten de weerorganisaties op 1 millioen man sterkte worden geschat. De Duitsche vertegenwoordiger maakte be zwaren tegen deze rijfers. Het leek wel of de kleine Zuid-Amertkaantjcs met een verreküker de gebeurtenissen in het Verre Oosten, waartegen de Volkenbondsin- menging. alsmede de bemiddelingspogingen der belanghebbende groote mogendheden machteloos bleken, nauwkeurig volgden om in het klein de perfide Aziatische comedie van oorlog zonder oorlogsverklaring zoo getrouw mogelük na te volgen. Ook zü lapten de adviezen en vermanin gen van de hen omringende neutralen aan hun martiale laarzen, ook zü deden telkens alsof zü tot een compromis zouden geraken, ook zü toonden niet het minste ontzag voor den tot den rolstoel veroordeelden Volkenbond te Genève. Thans echter is Paraguay tot een andere tactiek overgegaan dan Japan. Toen de buitengewone algemeene Volkenbondsvergade ring Japans politiek in het Verre Oosten als in strijd met de verdragen en het Volkenbonds- pact disqualificeerde, keerde Japan den Vol kenbond den rug toe en bedankte voor bet lid maatschap om zoo de militaire hand op het Aziatische vasteland vrü te krügen. Voor het prestige van den Volkenbond beteekende dit een zwaren slag. Hoe zwaar die slag Is geweest, bewüst thans de officiëele oorlogsverklaring. Welke Paraguay Bolivia heeft thuis gestuurd. Paraguay heeft niet eens de moeite genomen Om eerst zün Volkenbondslidmaatschap op te Zeggen, zoodat wü thans het internationaal weinig verkwikkelüke schouwspel beleven, dat tusschen twee Volkenbondsleden openlük en officieel oorlog wordt gevoerd en dat nog wel in een tüd. waarop men zich te Genève dood- praat om eindelük de schier eindelooze ont wapeningsconferentie tot eenlg tastbaar resul taat te dwingen. Het is waarlijk meer dan pot- sierlük en ergerlük tegelük. eeds geruimen tijd bestond er tusschen de Zuid-Amerikaansche staten Bolivia en Paraguay een soortgelüke verhouding als tusschen China en Japan. Een verhouding, welke een aanfluiting genoemd mag worden van het Volkenbondsconvenant, van het Kellogg- pact en van alle internationale doctrines, door edelaardige en idealistische staatslieden gepre dikt om geweldpolitiek en oorlog uit de men- schelyke samenleving te bannen. Evenals er tusschen Japan en China practlsch een oorlog in optima forma gevoerd wordt, zonder* dat deze ooit verklaard werd, evenzoo streden de legers van Paraguay en Bolivia in het nimmer scherp en definitief afgebakende grensgebied van den snikheeten en drassigen Gran Chaco volgens de r- nieuwste methode van een niet officiéél ver- De kabineUformatear, dr. H. Colün heeft sich Donderdagmiddag vier u«r naar Den Bai- genhoek begeven om H. M. de Kimingin rap port «K brengen over dea teestan*. die van Paraguay te verbieden. De Volkenbonds raad zal den Volkenbondsleden thans kunnen aanbevelen een embargo In te stellen op den wapenuitvoer naar beide oorlogvoerende lan den, en een verzoek aan hen kunnen richten om bü te dragen aan een gewapende macht, welke de eerbiediging van de bepalingen van het Volkenbondsverdrag moet af dwingen. Wat er van dit alles in de practük zal terecht komen, dient te worden afgewacht tot de Volkenbonds raad büeenkomt. Bolivia schünt zich niet erg over Paraguay’s oorlogsverklaring op te winden. Het zal aan gifte doen bü den Volkenbond en waarschün- lük eischen, dat Paraguay als de aanvaller te Genève wordt gebrandmerkt. Naar verluidt, zou Paraguay tot een oorlogsverklaring zün over gegaan om een einde te maken aan de wapen transporten naar Bolivia over Chileensca grondgebied. Of het dit doel bereiken zal, Is ae vraag, want Chili schünt op zün „neutraal” standpunt te willen blüven staan en de wapen transporten over zün gebied niet te zullen ver bieden. Onze regeering heeft een andere opvat ting over .neutraliteit", zooals bü de weigering om Peruaansche schepen In havens van onze klaarden, maar niettemin moorddadigen oorlog West toe te laten is gebleken. Indien de bronnen van de wapentransporten naar Bolivia niet ver stopt worden, zal Paraguay zün doel waarschijn- lük missen. En wanneer de Volkenbond onmach tig zou blüken om een einde te maken aan den eersten officiéél verklaarden oorlog, waarin n>j thans geroepen is zich te mengen, dan zal de wereld zich voor het alternatief geplaatst zien van ofwel de Volkenbondsillusie te laten varen, ofwel den Volkenbond te reorganiseeren en een gebit te geven, zü het dan ook niet op de be- denkelüke wijze als Frankrijk indertüd heeft voorgesteld. BERLIJN. 11 Mel. (V.D.) Betreffende de be sprekingen van RUksminlster dr. Hugenberg met den leider van de afdeellng voor landbouw politiek der NSDAP, Darré, Inzake de schulden In den landbouw, geeft het Rüksminlsterie voor Voedingswezen een uiteenzetting waaraan wü ontleenen: Dr. Hugenberg zal de door Darré uitgespro ken gedachten gaarne aan een nader onderzoek onderwerpen. Hij moet evenwel de vraag op werpen of werkelük. van het standpunt van den landbouw uit gezien, het voorstel voor een gedwongen verlaging der rente van 2 pet. een voordeel sou zün. in het büzonder of de land bouw, welke thans feitelük in doorsnee nog meer dan 8 pet. betaalt, er groot belang bü zou hebben een annuïteit van laat ons zeggen 3 pet. te betalen in plaats van laat ons zeg gen 4% pet. Indien de melkprijs ook maar een penning verhoogd wordt, dan zal dat voor den landbouw meer beteekenen dan de vermelde rente voet verlaging. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T«l«foon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2 85 M«t geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem LONDEN. 11 Mei. (Reuter). Hedenochtend heeft kapitein Fears den krans, door Rosen berg namens Hitler op de Cenotaaf neergelegd, weggenomen. Hfl naderde met zün auto het monument, greep den krans en verdween in volle vaart. Fears is candidaat van de Labourpartü te South-West St. Pancras. Hü verklaarde zün daad weloverwogen te hebben gepleegd, uit protest tegen de toestem ming welke een vertegenwoordiger van Hitler was gegeven om een krans neer te leggen. De zoon van kapitein Fears heeft de politie bovenstaande inlichtingen verstrekt. Hü verklaarde, dat zün vader hem op de hoogte had gesteld van zijn voornemen om den krans weg te nemen en In de Theems te werpen. Vervolgens zou hü rich bü de politie melden. HU deed dit uit nrotect tegen de „profana- tia” van den Cenotaaf en het „brutale barba risme" in Dultschland. Toen Rosenberg van zelde hü slechts: ,De krans werd aan de zorgen van het Brit- sche Volk toevertrouwd”. IIIIWi l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1