F Heeft U ONZE OMROEPER KOMT IN 75.000 GEZINNEN 25 ’n Gelegenheids-Advertentie OMROEPERS Uit Alkmaar Een pakkend slot OPTICIEN 1 MERCURIUS HAVERMOUT HIGHWAY JAN DE VRIES limburgsche bedevaart LOURDES I Faangeboden betrekkingen Alcmaria Victrix i-V.S.V. I Net R.K. Meisje SCHRIJFMACHINE NETTE LEERLINGEN Groentenwagen Woning te Huur RADIO lenige gloednieuwe selectieve toe stellen van t 180.met garantle- bew. voor 45.Thomsonlaan 44. Haarlem. O 80856 R± DIENSTBODE Een flink net Dagmeisje Manufacturen FLINKE STADSREIZIGER R.K. Boerenknecht Alcmaria Victrix ll-V.S.V. II Gras van Sportvelden zeer billek, gedeeltelijk geechlkt om te hooien, Weeeperzljde 160, Am sterdam. O 30352 Net Dagmeisje Zoekt U een ZATERDAG 13 MEI ALCMARIA-NIEUWS NEDERLANDSCH FABRIKAAT Telefoon 324 Alkmaar BURGERLIJKE STAND BERGEN FAILLISSEMENTEN BOEK EN BLAD Uit het politierapport Gevonden voorwerpen MISSAALS, MIS- EN tfESPERBOEK KINDERMISSAALS Van Putten Oortmeijer, Payglop TE KOOP GEVRAAGD mooie Woning of Villa RADIO GEVRAAGDE BETREKKINGEN Vraag en Aanbod van Pension» I Lessen Gevraagd en Aangeboden DIVERSEN TE HUUR GEVRAAGD TE HUUR AANGEBODEN c Bolton en Blackpool leggen ’t loodje CENT PER PONDSPAK 3 uur Hl GA HG NIEUWPOORTSLAAN Flink Dagmeisje tevraagd Adres SMITS Bote l*a. boven. Alkmaar. 1 Kamers te Huur ot a. pension, deagew. ook m. ACTIEVE PERSONEN GEVRAAGD (ook geschikt ah bijverdienste) voor huis aan buis verkoop van mak kelijk te plaatsen W 4- M oente toiletartikel. 25 prov. o( 1- 8 w. 4- 16 Verplichte borg 15,voor goederendepót. welke onder roos boon gezonden worden. Brieven onder lett. O. 30848 bureau van dit blad. FUL-VUE BRILLEN staan beter, omdat de oorhaken hooger staan op de meeat natuurlijke w(jae. De neusbrug en de oorhaken loopen van oor tot oor in do elegante lijn, die *t modem kunstgevoel kenmerkt. ZU sUn praktischerde oorhaken hinderen niet langer en belemmeren evenmin het lijwaarts zien! Zaadmarkt 58 Duitsche Piano 150. prachtrollen toon. bet. 1 10 p. m 2e Jan v d. Heljdenstraat 103. bij den AmeteldUk. Amsterdam. O 30327 oud em. Kamer Remington br. wagen 65. Fr. Lem, Qnellijnstr. 19, A’dam ’AGEMANN WIGGERMANN - SINGEL 36 - AMSTERDAM VRAAGT VOOR DIRECT Fietsclub kleine advertenties Ford Chauffeur bekend met alle soorten auto’s te rijden en genegen met paarden om te gaan. Brieven onder letter S. aan Boekhandel VELDHUIS. Baalte nette Loopjongen Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling 17 Tafelkleedjeg 145 X 100 frlseche kl„ met - br. swart satin rand, togen spotpr. v. part ter overn. Br lett. O 30283. Bur. van Alt Blad. Net R.K. Jongmensch oud 38 jaar. ia genegen alle vooito- mende werkzaamheden aan te pak ken voor koet en Inwoning. Br ond letter O 30304. bureau van dit blad TRAPNAAIMACHINE MAGNEET HEERENRIJWIEL Te Koop daar hij zonder bezigheid niet kan leven, ook al geeft men hem steun. Brieven onder letter 0. 30361 Bureau van dit Blad. AUTO TE KOOP 30 Juinklapstoelen Colporteurs R.K. MEISJE voor alle huishoudelijke bes van 94. Adm. do Rul ter weg Amsterdam. NET PERSOON Metselaar Timmerman voor onderhoud hulzen, gebouwen en tevens Incasseeren der huren, of loop- en bastelwerk. Deegewenscht borgstelling. Br. onder letter O 30286, Bur. van dit Blad. flinke R.K. Dienstbode voor dag en nacht, niet bon. 19 Jaar S'aTERMANS. Hoofdstraat 109. Hllle- gom O 80309 NET R.K. MEISJE R.K. Huishoudster Dagmeisje Twee Winkelh. te Huur in volkr b een ingcomt. en melk- aff ten s geoch. drogist M anders. Brieven onder letter O 30309, bureau van dit blad. WIE HELPT R.K. MAN MET GEZIN AAN WERK Offerte gevraagd Hulp in de Huishouding of voor kinderen, goed kunn. naaien en stoppen. Intern, liefst Alkmaar. Haarlem of omgeving. Brieven onder letter O 30306. bureau van dit blad. Eenv. ge® ges. te A'dam door koet, bew. enz. ZONDAG A.S. 1 UUR Huwelijk B. z. a. een R.K. Meisje van bulten, v.g.g v., leeft. 28 j eelfxt kunn werken en koken, liefst m hulsel verkeer, kinderen geen beswaar, liefst omtr. Bloemendaal Br. lett. O 30292. Bur. van dit Blad. Aanfebodea Jonfen gevraagd voor loop- en PAKHUIS*, MAGAZUN- of EXPEDITIEKNECHT Te Koop 3 tons Ford R. K. DIENSTBODE Gevonden Nieuwste Radio Dienstbode Studie-Piano te Koop wegen plaatsgebrek voor elk aanne melijk bod. Te bevragen na 7 uur. J. W. BOSCH, da Coetakade *1 A III Amsterdam W. O 30880 a we even naar (gevonden in Gewetensgeld Bij IA n. een ie OIOÏM n Te bt) 90. d. BI. I- t»u n. tegen l. Boekh. Poortsi zoekt J- I o o 30347 op t i Botervtraat L 1 J t l t 1 ssumminaiuuiinuimnuuaBaaiaaamuiffliiaaassuumuuuaammMueeuiaMna TE KOOP AANGEBODEN plakwerk. Baan* O 30308 IT m e i e t 3 3 e 3 3 1 1 t l 1 ft r ft Oevr. te Utrecht voor alle J c Verbitterde etryd der degradatie candidaten in de Engeleche eer et e divisie en veranderen 26, Haarlem. O 80289 om te worden letter O 80323. Gisterenmiddag omstreeks 5 uur werd P. D.. wonende alhier, terwijl hl) moest wachten voor de Frieschebrug, bU het opengaan der atslult- boomen aangereden door een hittenkar. waar van de bestuurder voor sljn beurt de brug op reed. Het rijwiel van D. werd beschadigd. Door de politie wordt een ondersoek ingesteld. schoen; tompouce en regenjas April). U- En dn let iet m Is Gevraagd aan een drukke Pastorie. In Overijssel, een tweede flinke Dienstbode Br lett. O 30262, Bur. van lit Blad nzan Omroeper hoort U niet door da radio Toch haah de radio zijn onver flauwde belangstelling. U wenschf n radiotoestel ta verhandelen 7 Span onzen Omroeper ervoor1 Dage lijks bereikt hij 75 000 gezinnen Hij zal U dus zeker van diens' kunnen zijn. sn in ti en Kt le >d Ie n t. n VOOR ALLE FROTDiCIEFLAATSKN Groote sorteering. Nieuw! Iets anders) Praktischer. Eleganter. ZICKENFOND6-LKVKRANCIKR. tn S- m at a. pension, deagew. ook m. kookgelegenh.. str. water aanw. Rlp- perdapark 0. Haarlem. 2 mln. v stat. O 30290 >P 1- m se BO ik tS. M n- Id e- kt in n, er m te se gevraagd boven de IS jaar. KRUIS- SEN.Payglop 2. Alkmaar. C 2— Wie kan mij heli Accu (4 Voltr I letter O 30310. NET DAGMEISJE rev-, van 8.304 uur. Aanmeld, na 7 uur. Prinsesaekade 18. Haarlem. O 80841 AutorUvchool Volledige prl' Touseaintetr. Ipen aan een te hands liefst Varta. Br ond. bureau van dit blad. 'eg P O 30287 O TUINMAN (VAKMAN) b o. a. voor aanleg ei van tuinen. leLIBSTR. Gepensioneerd ambtenaar, 42 jaar. Boekt een Administratieven Werkkring Br. O 30303, bljk. Schans 21, Beverw. welke ook In een of meer ANDERE bladen moet worden geplaatst? R.K. pers. m Cond’ oer TE KOOP 1 VUUen motor 3 P K.. 1932, m. duo alp Hieuw 130 TH LEENDERS. Rlj- r-~laelkade 68-67, A dam. .’r>’ 0 80361 Raad De raad deser gemeente vergadert Dinsdag ba. om 3 uur 's middags. den inspecteur der directe belasting» alhier is onder letter V. een bedrag van S8.70 als gewetensgeld ontvangen. Zen door riekte werkloos geworden vader van gr. gezin, RK-, te A'dam, biedt zich aan voor LICHTE WERKZAAMHEDEN magazijn, oppaeeer of wacht, ook m. tulnw. bekend Brieven onder letter O 30282. Bureau van «Ut Blad. LEEFTIJD 14—18 JAAR, DIE ONDER VAKKUNDIG! LEIDING OP GELEID WEN8CHEN TE WORDEN TOT BEKWAME NAAISTERS. ZU VERDIENEN REEDS DIRECT GELD EN KUNNEN SPOEDIG EEN HOOG LOON BEREIKEN Te huur aangeboden geetoffeerde ZITK. (marqulaen) en KI. Hl.AA PK. •tr. water. Zuidzijde, t 20 p. m Dr Bakkerlaan. Klnhelmpark. Bloe- mendaal Br. o 29994. Bur. v. d. Bi. te Amsterdam vraagt nette jongelui. Brieven onder letter O 30331. bureau van dit blad. Te koop gevr. een 4-wlellge platte Br. mat opg. van prUa. onder latter 80380, Bur. van dit Blad. Voor elk aannemelufe, bod te koop, prima verzwaarde met hekken. B. KLEEF. Weet 52 Hoorn. O 30324 Baa. een O 30321 Gevraagd 14 k 16 jaar. goed kunnende fietsen. Ceintuurbaan 159 A'dam. Melklnr. O 30346 PRIMA TRIPLEX voor plafond on wandboummering. Goedkoopste Trlplexhandel IIAOE8TKAAT 3, Haarlem. TeL 12810 O 30291 - I GEVRAAGD FLINKE 'HULP -In de bulsboudlng. van 9—7 uur ’zondag” vrÜ Rceengracht 238 buis. Amsterdam TE HUUR 2e v. d. HeUtetr 52 I. 4 in. f 46 Lutsnaatr 27 I. 4 krs. f 46.Rijn straat no. 27 I. 6 krs badk.. f 46.—. A<tm. de Ruyterweg 179 II, 5 kn. f 42 80 Adm. de Pu krs t 46. Adm. de Ruytameg, 183 III. 5 krs. f 40. Ooeterpark 40 vrij boven huis. 6 kn.. badk., f 75. Wonlngbur. JOH. G. IJZERMAN, Amsterdam. O 38492 N Kerkstraat 18. t 8.80 p. w. Bevra gen bastenjepletn 4 ha.. Tol 53918 Amsterdam. O 80318 1 EWALD BOLZHAUS >rlv. cursus 1 25.Boeb. 7, A'dam. TeL 82104. koop gevraagd flinke partij zwarte Tuingro N. Stokman. Rlngwi Sloterdljk. Te huur gevraagd te Utrecht moderne Woning (boel huls). Huurpri). niet hooger dan f 500. Liefst In de naaste omgeving der binnenstad. Br. onder letter O 30S49. bureau van Ut blad Net meisje RJI.. S3 Jaar, tegen 15 Juni een betrekking v. d en n. Ook voor bulten de stad. v«.v. Br O 80204. Bur. v. d. Bi. f VIM Inxlnkbare Singer Pfaff handmachlno 82.50. Ewb Toueealntstraat 5. A'dam. O 30326 Aanwezig aan het bureau van politie. Lange- straat en aldaar te bevragen op alle werkdagen tusschen 11 en 1 uur, de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd op 1 tot en met 8 Mei 1933: portemonnaietje; padvindersriem: ge wicht; ceintuur; hangslot; couvert; deursleutel; pakje met stof; partij boekjes van Wachttoren Bijbel en Tractaat Genootschap; R, K. kerk boek; 1 gewicht; rentekaart; portemonnaie met Inhoud; sleutels; belasUngmerkdameshand- Bsjs. een pet persoon. 88 jaar. om als CHEF OF ie BEDIENDE op te treden In het Comestibles fijne VJeeachwaren- en Kruldenlereoedrljf liefs In Haarlem of omstreken reeds van jongs af aan in het vak bekend ook Jaren self zaken gedreven Br 'etter O 30358. bureau van dit blad. suvel dulden, dat zU de overmacht, die ,vonnde- Kn toen bovendien de tele- i een 30 Jongelui soeken een Woning tegen 1 Aug., omtrek t Schouwtje. Haarlem. Huurpr. oogev. t i gld. p. w. Br letter O 80387. bureau van dit blad. slechts kort bereden met terpedonaaf on kettlngkast. autogrije torry-aadel en bagagedrager, verchroomd etuur. Slot er keurig uit, 127.50. Allard Pieroonstraat 40, Haarlem Goot. O 80840 een makke 7-Jarige zwarte ruin, plat model, en oen sterke drlow. kar mot bootraam, ponder en lemoen. bU O. OUDKMAN. Heer Hugowaard (N O 30848 Leeraree bxx. te. A'dam voor X of 3 keer per week voor t geven van NAAI- OF KNIPLES middag- of avondclub. Br. ond. letter O 30346. bureau van dit blad. Voorspelden wij u In onzen laatsten brief al. dat het een competitleslot zou worden, dat pakte heusch. we zijn niet bezijden we waar heid geweest. Dat voelde een leder, vooral als men Jaren meeloop» Dan weet men. wat men verwachten kan. wat mogeljjk en onmogelljs is en zoo was Zaterdag Her aandacht geconcen treerd op de plaatsen Bolton, Wolverhampton en Newcastle. WU Rillen u meenemen naar de verschillende velden en u nog eens de spanning laten mee beleren. Om nog eens het voorspel in herinnering te brengen is fettelijk overbodig, want een ledei was doordrongen van de geweldige spanning, welke aan het slot van de ranglijst heerschte' En het puntenverschll was daar zoo gering, dat w. zelfs nog beslissingswedstrijden, als slot apotheose hadden kunnen beleven. Laten we eerst naar het Bumden Park gaan te Bolton. De Wanderers gasteerden daar tegen Leeds United, zeker geen poesje om zonder hand schoenen aan te vatten en berucht om haar oer-sterke verdediging. Doch zooals we reeds vroeger zelden het Bolton-team Is in alle opzichten te goed om te degradeeren. Slechts door een tactische fout raakte men In dé im passe. En om hur vrienden te bewijzen, dat dit geen Ijdele woorden zijn, speelde ze een groot spel, dat haar een 3—0 voorsprong met half time bezorgde. Een oorverdoovend gejuich steeg tijdens de rust op. toen bekend wc rd. dat de Wolverhamp ton Wanderers tegen Everton met 3—1 achter lagen, zoodat de lucht vol electrlcitelt zat, of Bolton toch nog den dans sou ontspringen.... 88 tel en met 38 JUNI 1933 Prljren: vanaf 63alles inbegrepen Proepectl en inlichtingen b(J: Kap P Driessen - Oronsveld Aangeb. Chevrolet 1931 (Sedan de luzel en Ford 1931. Belde als nieuw. Brieven onder letter A. Boekhandel Graficus. Llsse. O 30302 TB KOOP voor 1 15. ook per stuk. Bophlastraat 14 sw.. Haarlem. O 30338 Aangeboden te Utrecht voor een meisje of Juffr. ot 2 kinderen Koet en Inwoning, tegen geringe vergoe ding. Br. O 30314. bur. van dit blad. OPKNI.UK Dank voor verkregen gunst aan O. L. Vr. van Lourdes en den H Nlcolsus V. Tolentino. Reyera. Arnhem. O 30294 Eerste Brabantsche schoenmaker!) vraagt eenlge eollds voor Haarlem en omstreken. hoogs previsie. Br. no. 46, - Bladergroen. GUpporweg 48, Heemst O 30300 Gevraagd Als nieuw pracht Kinderwagen. Bak- Wagen, Kinderstoel. Box. zeer billijk Kappen overtrekken, /4.30. Jac v. Lennepetr. 4. A'dam. O 30365 Ima bouw. 199. te O 30295 KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, 67ste jaargang No. 32. Behalve de vervolg-verhalen brengt dit num- .ner twee pakkende schetsen .Langs lijnen van tactiek” door Hans Lijn en ,L>e schat van het Great Bear Lake", door Pater Cornelissen. A. L. I. Slvirsky beschrijft Heföld, de Hongaareche laagvlakte; In de Rusland-serie wordt ..Het ein de der Romanows behandeld, terwijl Willy Ves ter Jfoord-Brabantsche mutsen” in haar voile schoonheid ontplooit en Bch. vertelt over mirakel van het H. Bloed te Alkmaar." Als een teeken des tljds kan gelden dat de prijsvraag vergezeld gaat van een Invulformu- lier, waardoor de abonné's met hun verlangens vorm en Inhoud van het blad kunnen beïnvloe den. Leeftijd 23 jaar. flink verkoop», zag zich gaarne geplaatst als VBRKOOPKR of REIZIGER in manufacturen, bedden of taplj'en. Brieven onder letter O 30285, Bureau van dit Blad. Oevraagd een flinke bij B. A. Andrlessen. Melkinrichting. Mlnahasaastraat 31, Amsterdam. O 30288 Geboren: Ludovicus Josephus, s. van Jacobus van Riel en Lamberta Vrijhoeven. Jan. s. van Paulus Voorthuljsen en Jansje Roobeek. Ondertouwd: Simon Peereboom en Alida de Joode. Jacobus Orandjean en Hendriks Koe nen. Cornells Veer en Johanna de Bont. Overleden: Engeltje OHJnls. wed. van Willem de Geus. 67 jaar. Stljntje Houtkooper. wed. van Jacob Schotman. 72 jaar. Elisabeth Maria Nieuwboer, 78 jaar. Biedt zich aan een bekwame Gevraagd gevraagd, van 814—4 uur. Aanmel den *e avonds 89 uur. Mevrouw WERNEKINClt. Wolkenkrabber. Da niël Wllllnkpleln. Amsterdam. een ET R.K. MEISJE voor dag en nacht, met huiselijk verkeer In gesin met kinderen niet beneden 20 Jaar, goed kunnende werken en koken, In oen dorp nxbij Alkmaar. Brieven onder lett. O 30307. bureau van dit blad. Gevraagd oen B AN K ETBA KKERSLEKRUNG b!' JansenPrevoo. Jac. ftvmsr- straat 2b. Arnhem. O 30862 Worden gevr, te Amsterdam eenlge aankomende verkoopsters niet beneden 18 jaar. als ook een JONGSTE BEDIENDE OF LEERLING opgeleid. Brieven ond I. bureau van dit blad. Artistiek preekt 8PEELPAKHIIS ven 3.75 v. 1.75, V. f 6.75 nu f 3 76 Bankastr. 32 III, A'dam-O Tel 50109 O 30190 Gevraagd een pl m. 16 Jaar. van 85 of van 88 uur. Geen winkelwerk Aanmelden na 8 uur ingang boddensaak. Haar- lemmeratraat 74. Amsterdam O 30332 Wegena teleurstelling terstond ge vraagd een ”3 J. LIGTHART Pa.. Blokhuizen gemeente Oude Nledorp). O 30311 Te huur te Egmond aan Zee ONGEM. HUISJE onmlddellijk aan zee gzl.; huur f 180 voor bet geheels laar, voorzien van gas. water!., electra en closet Ben geheel GSM. HUIS voor f 150 do maand Juni. Te bevragen B. Land man, Noorderstr. 53 Egmond a. Z. Mevr MAA3-BONEBAKKER. J. W. Frlsostr. 7. Utrecht, vraagt R.K. DAGDIEN8TBODB niet beneden 16 laar, als 2e ZLelaje Zich aan te melden *s avonds van half acht tot half negen. O 30364 Zelfstandig gevraagd van 8—8 uur. Naszaukade 86 n, A'dam. Aanm. na 7 uur O 80838 Aanwezig en t« bevragen bij de volgende ingezetenen, onderstaande voorwerpen, als ge vonden aangegeven op: 1 tot en met 8 Mei 193S: Van der Kuljt, Nleuwpoortslaan. jongens- overjas. heerenjas en paar handschoenen; H Zuldema. Achterwezel 5. klndertaschje met In houd: W Brouwer. Geesterslngel 33. herders hond; N. Enslng, Westerweg 161, kinderpor- temonnale en vulpotlood; P. v. d. Veer. v. d. Woudeztraat 65. schakelarmband; Van Kessel Westerweg 113. portemonnaie inh. be'astlng- merk; M. Bleeker. Baansingel 7a, ringetje; H Ranzljn, Nleuwpoortslaan 83. vulpen; A. Nou- wen. Stationsweg 170, vulpen; P. Hoekstra woonwapenkamp, faxterrier; J. van der Zei. Egmondermeer Alkmaar, belastlngmerk in Mul; H. J. J. Winterdijk, Zeglis 11. damestasch met Inhoud; T. van Waning, Noorderkade 64. belas tlngmerk In étui; N. Timmerman, Bergen. Dorpstraat 96. vulpen; A. Blom, Fabrieksweg 4. zilver beursje met Inhoud; A. J. Bmlt, Llef- delaan 10. klnderbrll; J. Kuiper. Forestusstraat 6, kip; A. Kwant. Noorderkade 15, mantelcein- tuur grijs; G. de Jong. Uitenboschstraat 79. rozenkrans In étui; H. Metselaar, v. d. Woude- straat 33. overhemd; L. Te'leman, Ridderstraat 23, kous; en 1 pr. gymschoenen; C. Blauw. 2e Landdwarsstraat 38. boekje vrijkaarten Ned Spoorwegen; D Blauw. Stationstraat 58, kln- derportemonnaie met kleingeld; J. Remmelder le Kanaalstraat 3. au tod op; A. Kragonje. Frie- scheweg 13, rj)wlelbelastlngmerkD. Comielje. qUkgraafstraat 54, konijn. gzvr. te Amsterdam, voor hst bezoe ken van winkeliers op ruin» pro- visle-baals. Brieven onder letter O 30325. bureau van dit blad. Gevraagd of Boerenzoon, goed kunnende mel- aen en genegen melk te venten Per soonlijke aanbieding dagelijks na 4 uur by JAC. DE RUIJTER. Vurigs Staart, üpendam. O 30322 BEVER WIJK. PolltlehondendreeaeerelRb ..Kazan" Zon dag 14 Mei ad. organiseert de polltlehonden- dresaeerclub ..Kazan” haar jaarltjksche demon stratie. Gezien het programma, wat circa 18 nummers bevat, belooft het een prachtige mid dag te worden, daar het bestuur moeite noch kosten heeft gespaard, om de beste honden te laten uitkomen, welke In de afdeelingen zijn te krijgen, terwijl honden der afdeellng Bergen eveneens zullen uitkomen. De demonstratie, welke gehouden zal worden op de Vlnkebaan aan de Breelaan. is uiterst best geschikt voor een middag als boven om schreven. terwijl men voor verdere bijzonder heden de advertentie In dit blad gelieve te raadplegen. Gevraagd FRlScH SLAAPKAMERTJE v. Juffrouw, liefst op le etage, nabij Bt. Vine kerk. Brieven letter M H. Boekh. KRAGTWUK. Jac. v. Lennep- kade 206. A'dam. O 30334 Er biedt zich aan te Amsterdam bekwaam R.K. gehuwd Chauffeur met alle wagens kunnende, rijden voor spoedige Indlensstredlng Br. tette- O 30330, bureau van dit blad. in Religieuze artikelen. Brieven ond. letter O 30353. bureau van dit blad. Net RK meisje, oud >4 jaar. bladt zich aan voor Autorgleer Natuurlijk b(J de N.O.V-A. Wie neemt nu nog les op *n wagen zonder dubb. bediening? Telefoon 34214. Palckatraat 55. Amsterdam Br. lett. O 30280. Bur van dit Blad. 1 Jaar oud. Te bevr. C. VAN LOON. Zomervaart 13. Haarlem. O 30301 ALKMAAR, 11 Mei Failliet verklaard C. Jakker, Hotelhouder te Den Burg. Texel r.c. mr. J. Krabbe cur. Mr. W. F. H. Segers. Wegens ge brek aan baten Is opgeheven het faillissement van J. C. Wabeke. voorheen boer, thans arbei der op Polder—Texel. Te huur aangeboden te Utrecht een Zlt-SlaapZamer. zonder pension, op netten stand in klein gezin. Br ond letter O 30313. bureau van dit blad. Meisje aoekt Xennlsm. m. heer pl.m. 23 Jaar geh. vera. Br. met foto, letter O 30234. Bur. van dit Blad. Het nummer van dezen maand wordt aange vangen met eenlge hartelUke woordgn van waar- deering tot den heer C. de Boer, die wegeiu vergevorderden leeftijd besloten heeft zich ge heel terug te trekken en rustig van zijn levens avond te gaan genieten. Dank «Urdt hem ge bracht voor het vele, dat hij steeds voor Alcma ria heeft gedaan. In het hierop volgend artikeltje neemt dc heer De Boer afscheid van het hem zoo dier bare Alcmaria. P. lanceert onder den titel: ..Ben onvergete- lljken tocht”, een interview met een voetbal- enthousiast over den wedstrijd BelgiëHolland te Antwerpen. .Lijnrechter" vertelt het een en ander uit het dagelljkache leven van Alcmaria. terwijl „ver slaggever" verslag geeft van de Alcmaria-rel» naar Antwerpen. De rest van het nummer wordt gevuld met het gebruikelijke offlcleele nieuws en het maand overzicht van het eerste en tweede elftal. Uit de eindstand der competitie, welke in dit nummer staat afgedrukt, blijkt, dat Alcmaria i de vijfde plaats ven ouder af inneemt en de zes de van boven af. Het zelfde is met het tweede elftal het geval. de Wanderers al In de tweede Na de hervatting kwamen niet elf spelers, doch elf leeuwen In het strijdperk. Tegen zulk 'n zondvloed van enthousiasme bleek selfs het doorgefourneerde Everton-team niet bestand en door Phillips lag In een tijd van Ja en neen de gelijkmaker achter Sagar, zjj t ook door een geweldigen blunder van den Everton-keeperz Toen was de boot aan. De geheele arena had veel van een ziedende kolk, soo ging het pu bliek te keer. Doch oude beproefde rotten als een Cre. ;well. Cook en White zl)n niet bepaald voor een klein geruchtje vervaard, ofschoon ze ten slotte toch moesten capltuleeren. Begrijpelijk was het strljdbeeld allesbehalve fraai. Het Everton-spel werd eenvoudig afge broken en daaraan sloot evenmin een verstan dig opbouwende Wolverhampton-tactlek. t Was eenvoudig vechten om een doelpunt net doelpunt, dat alle onzekerheid wegwlschte. En precies vijf minuten voor het eindsignaal brak hét groote oogenbllk aan. Een wilde verre trap van den kanthalf voor den Everton-doelmond Als een bezetene wrong Hertherington zich langs White en precies voor de voeten van den toesnellenden Cresswell graaide hU den bal weg en joeg hem onhoudbaar In het Llverpoolsche heiligdom. Hertherington was de konlng te rijk. Doch t was nog niet uit. want bij een nieuwen storm kopte Crook precies In de laatste minuut nummer vier langs Sagar. De menigte was eenvoudig dol. De afraste ringen werden verbroken, de orde-bewaarders stonden machteloos en werden weggevaagd en de juichende massa maakte zich meester van de spelers, die op de schouders naar de cabines werden pesjouwd. En In Bolton. Vol blijde spanning wachtte de menigte daar op de berichten uit Wolverhampton. Het half- time-bericht, een 12-achterstand, had, sooals gezegd, hoop gegoten In de Bolton-harten waaraan de spelers bovendien het hunne toe voegden door den 2—4-voorsprong met half time tot een 50-zege als eindresultaat te ma ken. Hoe groot de desillusie was. toen het ont goochelende bericht uit Wolverhampton bin nenliep. latenwe aan de verbeelding der lezers ové». In Leicester streed de City tegen West- Bromwlch; het City-team verkeerde al Jn de zelfde omstandigheden als de Wolverhampton Wanderers. ZIJ loste slechts het vraagstuk an ders op en klopte de Albion resoluut met 62. Voorts leverde Blackpool tot besluit van haar verblijf in de eerste divisie nog het kunststukje om Newcastle United met 21 te verslaan. Om tot slot volledig te zijn, zjj nog vermeld, dat Ohelsea zich al verleden Woensdag veilig stelde door de achterstallige match tegen Man chester City met 4—1 te winnen. Zoodoende had de laatste thuiswedstrijd tegen Bunderland niets meer om het lijf en was het verloop van deze ontmoeting zoo eentonig, dat het mee- rendeel van het publiek reeds lang voor het eindsignaal bü een score 11 zijn blezen pekte. Samengevat zijn de grootste evenementen uit het competitie- en beker-seisoen 1932/33 de volgende: Cup-wlnnaar: Everton. Kampioen le divisie: Arsenal. Degradeerende teams: Bolton Wanderers en Blackpool. Promoveerende teams: Stoke City en Totten ham Hotspur. Wilt u nu gelooven. dat de spelers t thans beu zijn en hoog noodig rust moeten hebben. Arme kerels, die thans nog op reis moeten naar Rome en Zürich om Engeland in twee landen- wedstrljden te vertegenwoordigen. Zou t daar nu heusch zoo van harte sljn n» negen maanden draven achter dat bruine ronde dlngl Philips accu gelljkricbter no. 45C f 10. Ducretef plaatstroomapparaat f 10. belde Incl. lampen 125 Volt Van Spseastraat 42 c. Arnhem. O 30312 Eenv. dame op leeftijd, mooi huls bewonende te Heemstede, op geselt •tand, biedt aan dame uit oen mid denstand. eveneene op tateren leeft.. Inwoning ens. aan. tegen zeer billijk» voorwaarden. Br. Istt. O 30836 bur. van dit blad. Gevraagd te Utrecht een NETTE DIENSTBODE die goed kan koken. vg.g.v„ boven de 20 jear. Aanmelding 5—41 u. J. W. v. MILTENBURG. Kanaalstr. 58 sla gerij. Utrecht. O 30363 J. 8AWCL3W J IO - - j -euetli.. Ruysdi Biedt zich aan Brood. Beschuit- en Banketbakkereb leeft. 21 j.. wenscht te veranderen van betrekking, iit Br. onder letter O 30317. bureau van dit blad Firma C. J. Geels. Kantoor gracht 11. Alkmaar. Te koop Landhuizen, pril Bevr. Cattepoelscheweg Arnhem. B s a. te Arnhem net R. K. Burger meisje voor Hulp In de Huishouding en winkel. Br. onder letter O 30296. Bureau van dit Blad. Bjml net persoon, bard werken gewend, als Verischt loon f 12. Onverschillig waar. Brieven onder letter O 30839 bureau van dit blad. gevraagd, n. b. de 16 J.. v<.g.v. Aanb. Kleverlaan 60 sw., Haarlem. O 30357 2 bov. en ben. hulsen ƒ9000. 19 huur. Winkelhuis centr. te huur 20 p. w. Voor vlschzaak. enz. Haarlem. Br lett. O 90360, bur. van dit blad verlengd en met truc Zetel, nieuwe banden 3X8. laadbak Is open.en ge sloten. loopt prima, voor slechte t 350 Koninginneweg 31, Haarlem. O 30339 Wegens slekte der tegenwoordige zoo spoedig mogei^k^ geraagd vgg.v. voor d. en n. Mevr. L BIJ- JET-ROOZEN. Zijl weg 391 Over reen Haarlem. O 30359 R.K. Dagmeisje lagen, behalve Zondags, ven Aan te melden 78 av d 37. Utrecht. O 30316 WIJ HEBBEN ZB IN ALLE HUURPRIJZEN V BELT MAAR OF: Hl’DERN-ADMINlRTRATIEBANK FREDEBIK8PLEIN 47 - TELEFOON 3Z415 - AMSTERDAM en OVERTOOM 412 I. TELEFOON 81397. AMSTERDAM O 30978 Te koop aangeboden t GROOTE SCHIJNWERPERS met lampen, s. g. a. n. Anegang 23 Haarlem. O 30299 een TASCH MET INHOUD op den Groeneweg tuaachen Spierdijk en Wogmeer Terug te bekomen bl) mej wed Jn. RENCKBNS. Schermer gem. Oterleek. O 30310 vanaf fl.50 per week. Prime Stof zuigers vanaf 1.per week Obl- •trxat 7. Haarlem (N O 30397 Nette Volendammer gevraagd, boven dl 20 jaar bij L. MUL. 3e Naaaaustraat 5, Slagerij. Amsterdam. O 30335 &K. HUISHOUDSTER of hulp In H. zag zich gaarne ge plaatst In Arnhem. Nijmegen or Haarlem bh H.. Dame of klein gealn m.b. 1.. met 1 Juni of later. Br ond letter O 30398, bureau van dit blad. en Met zevenmjjls laarzen stappen -dolineux Ground. Zoo Uitgelaten de stemming In Bolton was. soo zwaar hingen de koppen van de Wolver- hampton-aanhangers bü de .Interval”. T Zou ook een groote deceptie geweest zijn voor de »»n Wolverhampton, als hun team, na verleden Jaar gepromoveerd te zijn, thans weer werd gedwongen tot afdaling naar lagere regionen. Want een nederlaag voltrok dit von nis. Duistere wolken hadden zich in de eerste helft boven de supporters samen gepakt. Zij hadden hun kelen rauw geschreeuwd, doch eer- konden se t hun favorieten niet lachteloos stonden tegen het Cup winnaar»-team foon de jobstijding bracht, dat Bolton voorsprong had, tjatoen waande men De prt)» van Uw» annonces wordt hierdoor niet ia het mln-t verhoogd. Wél bespaart U rich moeite. WU houden ons das aanbevolen!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 11