STILLE WERKERS Metworst BERNARD KOOMEN 1OpCt KORTING Voor iets goeds BERVOETS VROOM en DREESMANH LIDO- KEG 3 w DAMES!! I COUPONMAGAZIJN I I COUPONMAGAZIJN I Ik. van dijk! 1 pak voor 14 cent Nieuw Laagte-Record Kleeding-Prijzen STIERHOITP Manufacturenhandel KARPETTEN BOELHUIS ALS RECLAME tot ea «et Zaterdagavond ORZE PRIMA M.Preijer&Zoon ferst kijken a 20 Cent per pond in PRACHT SORTEERING JAC. STIKVOORT AANBESTEDING INMAAKBOTER SCHEEVE HAKKEN ge makkelijk te voorkomen met Zelfrijzend Bakmeel HET AMSTERDAMSCH J HET AMSTERDAMSCH „KODAK JUBILEUM” k'»üren NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 2 1 n Hoorn Alkmaar VERTROUWEN r Sc Me Alkmaar 3x4 7.95,14.25,17.50,19 LAAT 142 - ALKMAAR OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE LAAT 153 ALKMAAR UTRECHT Oude Gracht 151 AMSTERDAM Nieuwendijk 225-229 Voor Amsterdam is de prijs 25 cent Uitgave Algemeene R.K. Propaganda-Club Krammerstraat 12 Amsterdam-Zuid TE ALKMAAR 6.90 tot 38.— Uw wMchaachiae defect? Acbterdaw 8 n 10 v< drul en i zal de 1 corn 2.60 tot 35- Jongens en meisjes sa, ZONDAG is het MOEDERDAG Verrast moeder met EEN HEERLIJKE TAART We hebben ze al vanaf f 1.1* Banketbakkerij v. SCHAGEN ZIE^ OPTICIEN BROUWER BOOBSTBAAT 27 ALKMAAI Zendt thans Uw boterpotten naar de k N.V. Melkinrichting „Concordia” Schoolstraat 1 en Z Telefoon 424 en 1451 Daar worden Uw potten gevuld met 1ste klas prima Roomboter voorzien van RIJKS-CONTROLE MERK Voor 10 ets. Voor 15 cis. 2 on» Citroenbolletjeo 2 ons Gevulde IJsbonbons of 2 ons Picador, een fijn koekje Voor 25 ets. 'A pond Oublie» S pond Melno’s 1 pond Bruas. Kermis. Chocolaterie LIDO Langoatr. 29, Alkaaar AFSLAG SCHAPENVLEESCH A“bev- J. KORVER BORDEAUX WIJNEN Palus de Medoc Pauillac Medoc St. Estèphe Medoc Pomies Agassac Graves Graves Superieur Dr. Scholl’s Walkstrates 75 cl. per paar P. KUIJPER - MIENT 13 BIJ SCHOONMAAK van kasten of zolders komt U wellicht oud papier in handen, dat U gaarne wenscht op w ruimen. W* Langestr. 42 - Alkmaar-W GJB" Altijd goedkooper "WE CMT* Altijd ruimer gesorteerd "WC Altijd betere kwaliteiten II Langestraat 42 - Alkmaar - Telefoon 1012 H; B Keizerstraat 78 - Den Helder - Telef. 635 Amsterdam: Il lev. Swindenstr. 44 - Kinkerstr. 303-305 H B Zeilstraat 15. II Fanta»,e raffia. fiïne kluuren Nu kunt U een echte Kodak koopen van 6.voor 4. Wij stellen aan een ieder gratis een cheque beschikbaar. Fotohandel fa. van der Horst, Langestraat 21, Tel. 475 1.35 1.50 1.70 1.35 1.60 „EIK EN LINDEN” -r. 7.90 lot 42.— per fl. 1.10 VOORDAM C 8 - TELEF. 25 lijn en kleur en goed staat ook. Nu begrijp ik, wat het zeggen wil, dat de gulden grooter is dan ooit tevoren, want wat je daar nu voor je geld krijgt, is ongeloofelijk. De leukste voorjaarsmodellen in mantelcostumes, man tels, japonnen, rokken, blouses en hoeden zijn er te kust en te keur. Je kunt er op je gemak uitzoeken, want het geduld, waarmede de verkoopsters je helpen, is geweldig. Letterlijk niets is hun teveel. Zij hebben oog voor zij dringen je niets op. Wanneer zij iets aanraden kun je er van op aan, dat het je Èf 1 1 I 1% on» Dragee» ot kleuren, ook VOOR tot ons regelmatig andere koopers. Onze cllënteele bezorgen heeft Meubelfabriek NEDERLANDSCH FABRIKAAT - f I of of 15 20 25 2 pak voor 25 ct door JAN BAKKER vertelt ons van de liefde en offervaardigheid onser Priesters, Broeden en Zusters In Opvoeding, Onderwijs en Mlssiearbeld. Dit boek is geschreven als tegengif van de schandaalcolportage en veten laster van de laatste jaren. De Bisschoppen van Nederland en Kardinaal van Rossum ag. preaen het ten zeerste aan en gaven Hun Zegen aan de verspreiding Bestel het nog beden I Medewerking van Propagandaclubs wordt gaarne aanvaard. Bulten Amsterdam, franco per poet 035 Het houdbaarste meel melden grootster* bakaard In de beste verpakking. BA PETTEN N°UVEAUTE' WEGENS8TERGEVAL Fantasie Demi-Saisons in speciale Voorjaarsstoffen, moderne des sins, nieuwste modellen, van: Pj met Bon yalii Pogi onti hoe< Oi he Na d« nü lm we pri hel kei ste kw tie ecc 1 voc en mil de De: kla Mei gaat naar de „Kniperty met den Blauwen Licht bak” en het komt in orde Nieuwe voor handkracht vanaf ƒ25 Nieuwe voor electr. kracht 75 B den RU* 17 I in Kinj beu: D waa «al H de ongi Hoo valli geer bun W Ven der ren besi leen W ten wen leve noo. Wjj ook WU stat tref: met han ordr tred moe sen dln| schi seer vooi met bedi sekt D Ondergeteekende zal trachten In het openbaar aan te besteden: Het bouwen van een Woon- en Winkelhuis met berg plaat» te Rustenburg, Gom. Ursem. Bestek en teekening zijn verkrijg baar tegen betaling van 2 50 bjj den Heer Jb. de Jong te Rusten burg. Heeren Regenjassen modernste modellen, prima afgewerkt, van: HOUTTIL 5 - TELEF. 286 C On in hoe pre aar der 11 gen beti en wa| vrij ten kwe H het De den VOO! •ooeoner^ He* t» bekend da* O P T I C I B N B B O U W B B’S B B I L L B N aan de spite staaal Prima materiaal (Aatra-slazen) «n Be* goedkoop»* la W«a Goud doublé montuur mat lichte at Bonken randen, tn prUsen van V— f JJO, ot t 5-— me* etui. Leverancier dtec Ziekenfondsen» Blauwe Colbert Costuums In visch- graat en uni kamgaren stoffen, prima afwerking en uitstekende pasvorm, van: 8.75 tot 48 AANBEVELEND DE DIRECTIE Koffie Vanille Boontje» of 1% on» Fruitdragee» 2 ons Vruchten Toffees. Vleesch met been Zonder been, doorregen Karbonade Magere Lappen, zonder been 30 ST. ANNASTBAAT - ALKMAAR Wijnhandelaars Likeurstokers Mr. J. W. VAN DER HEIDE. Notaris te Alkmaar, is voorne mens op Maandag 15 Mei 1933, des morgens 9 uur in het Café Central aan de Nleuwesloot In het openbaar te verkoopen een zeer goed onderhouden inboedel van wijlen den heer A. de Graaf Senior, bestaande uit Salon- en Slaapkamermeubelen. Vloerklee- den en Zeilen, Karpetten, Vi trage- en Overgordijnen, Lin nen- en Penantkasten, Buffet, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Waschtafels, Haardkachel^,, Di van en kleed, Kleerenhange? en kleed. Trap- en Oangloopers, Ledikanten met en zonder ma trassen, Veeren bedden, Wollen en Watten Dekens, eenlg Glas en Aardewerk, een antieke 2- deurskast op balpooten, 6 groote oud blauwe Delftsche Schotels. Vooraf verkooplng op het Hofplein van eenlge DIVERSE GOEDEREN. Te bezichtigen: Zondag 14 Mei van 14 uur. In dit jaar van zeldzaam-goedkoope kleeding, slaan toch de prijzen van Bervoets het record. Zij zijn de laagstel En wat wij ervoor leveren zal Uw bewondering aldwingen. Het is in één woord „schitterend iets beters kan voor hetzelfde geld niet gemaakt worden I Ongetwijfeld de groot ste monsterzalen In meubelen. Oeopend van 912 en 1M5% u. ’s Zaterdags van 91 en 2'A—5 uur. Geeft het niet mee aan den vnllnfaman, die daarmede ver* het Liefdewerk OUD PAPIER- Boodschappen voor af halen kunnen gericht worden aan he» pakhuis Laat. EEN KIJKJE IN DE ETALAGES VAN B is altijd de moeite waard. - U zie* daar een enorme sorteering B w- ZOMERSTOFFEN -w B IEDERE DAME VINDT BIJ ONS HAAR KEUZE. B DAMES 1 U wordt prettig en vakkundig bediend. H Aanbevelend. B Dam*» Bor*»». tinten «oi. 10 moderne ette ?Ora wol in- fcl«uren. Barets, wol mut contras»«eronde Jongenskleeding Sportcostuums vsnal 3.90 voor leeftijd 6 jaar Matrozenpakjes vsnsl 1.90 blauw cheviot en kamgaren Slip-Overpakjes vanaf 1.90 in de nieuwste fant. stoffen Ritz-Pakjes vanaf 1.90 in de nieuwste fant.-stoffen Plus-four Pant, vanaf 2.90 .voor leeftijd 8 jaar Kinder Demi's vanaf 2.90 nieuwste modellen Het depót van het bekende AMSTERDAMSCHE STOFZUIGER- HUIS, Vijzelstraat 5 en Haarlemmerstraat 41, A’dam; Steenweg 31, Utrecht; Groote Houtstraat 94, Haarlem, vertegenwoordigd in GEBOUW „DE UNIE” - ALKMAAR Alleenverkoop van het technisch volmaakte zuigwonder Electro- Fort f 35, f 42.54 en f 50. Enorme zuigkracht, radlostorlngvrU gerulschloos met 3 jaar garantie. Deze machine draalt In een onzer filialen te Amsterdam onafgebroken 3500 uur In de etalage, ■d.w.z. bij gebruik van 30 mln. per dag meer dan 21 jaar. Door steeds als beginsel te volgen: eerlijke, en solide bediening, geen onwaarheden verkondigen, prima waren tegen den laagsten prijs te bieden, zoowel in de duurdere als de goedkoopere soorten. Ontwerpen van bekende Architec ten en ontwerpers, o.a. van Jan Wils, van Engelen, Groen. VOO* BRILLEN IN AUCMAAl BIllUK ADRES N.V. JAN DE VRIES ZAADMARKT M - THL «4 ZIEKENFONDSAEVERANaER modellen. Permanente garantie. Dit beteekent heel wat. Fantasie Colbert Costuums, moderne modellen, nieuwste kamgaren-, trico- line- en tornproofstoHen, prima afwer king en pasvorm, van 99 99 99 99 ^rkt, "L '"odern model 99 99 99 99 VRAAGT PRIJSCOURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 12