STAD SN I E U W S WHIP 25 Alkmaar, 13 Mei Agenda 2 MERCURIUS HAVERMOUT TA HIGHWAY JAN DE VRIES - OPTICIEN MARKTEN ROOK CHIEF LIMBURGSCHE BEDEVAART LOURDES 20 tet en met 30 JUNI 1933 I' DE BESTE GEZONDHEIÓ! VOOR UW D’n Fielp is fel pro-Bels in de voetbalderij Alcmaria Victrix II—V.S.V. II 3 uur Alcmaria Victrix I—V.S.V. I i ZATERDAG 13 MEI OFFICIEEL ZOMERTIJD ALC. VICTRIX—S. V. V. NEDERLANDSCH FABRIKAAT ROGGE-INVENTARISATIE In Noord-Holland en Zuid-HoIIand LUCTOR ET EMERGO FILMN1EUWS BIOSCOOP HARMONIE SCHAPEN NAAR FRANKRIJK De opbrengst der extra heffingen CINEMA AMERICAIN DE STADS-AUTOBUSDIENST VICTORIA-THEATER D. H. V. B.. Programma T entoonatellingen Propclub rond V eurgevuulens vo MISSAALS, MIS- EN VESPERBOEK KINDERMISSAALS Wie ia Moreno? Een Harry Piel-film Ramon Novarro in „De Voetbal kampioen" k CENT PER PONDSPAK Zondag 14 Mei AAI UIT IflETPQLITIERAPPORT A Van Putten Oortmeijer, Payglop wtiiimuiiiiiiiHiiiHiiuiutmutiiHHnmimmmimtmumMMiiiiHiiHi nas BOND VOOR GROOTE GEZINNEN Programma Gemeentelijk Rad iobed ryf FUL-VUE BRILLEN Zaadmarkt 58 - Alkmaar - Telefoon 324 voor Zondag ,Jk ben een vluchteling" SB- ZONDAG AJ5. 1 UUR INGANG NIEUWPOORTSLAAN BRABANTSCHE BRIEVEN d’n Drfe tafel Inschrüving wan leerlingen komen alty uit! -Ji -i* a „Luctor et te ontgonnen. De Baa geile Eg m. Op zich-zelf is elke Harry Piel-film al span* 3 Zondag 14 Mei. Hetzelfde was het geval met een paar jon- Maandag 15 Mei. Alkrr en da-d-et Heilc van .denier. Sprt De 1 Constantlnus 1Wils kracht 1 Alkmaar, IS Mei 1933. Burgemeester en Wethouder voornoemd. een In dit J>lad geplaatste adver- 1 voor Groote Ge- waarvan de netto- Door de politie zijn gisterenmiddag ter zake het loopen op het welland van den heer K. ge legen achter den speeltuin van „Rochdale” een paar jeugdige personen ernstig onderhouden. 'i. van screen-song- WENDELAAR, Burgemeester. R. VEENDORP. Loco-secretarte. Lün 1 Hilversum. Lijn 2 Huizen. Lijn 3 Lond. Reg. van 1035 tot 1050; Daventry van 10.50 tot 11.20; Midi. Reg. van 12.20' tot 1350; Lond. Reg. van 13.50 tot 1435; Midi. Reg. van 14 35 tot 15.20; Daventry van 17.35 tot 24.00 Lijn 4 Langenberg van 1035 tot 17.55; Zeessen van 17.35 tot 20.20 Leipzig van 20.20 tot 2120; Zeessen van 21.20 tot 21.35; Frankfort van 21.35 tot 22.35; Zeessen van 2235 tot 23.50. Kunstsaal Stenneberg, Koningweg 23: Ten toonstelling van werken door Matthleu Wieg man, van 3 Mei tot 3 Juni. nisti pm D< fd Uit deze 1 en onder ei Zaterdag 13 Mei: Hjn 1 Hilversum. Lijn 2 Huizen. Hjn 3: Daventry van 93523.20. Lijn 4: Langenberg van 9.2519.20, Kalundborg van 19.20—2335. gev van Rt 2S- Zuid Bioscoop Harmonie: „Br ben een vluchteling Victoria Theater: „Wie is Moreno” met Harry Piel. Dt geile hun te t Vo stelll feest aan AI dere aan, pen van JAC» gew< en i 1933 opga Mei men toet- a vos DRB. Vo iiling ziekt, geliel G zegge lijker hum herd Egm i nacht is ter zake open tegen een persoon proces- hum herd Da span Wee Vooi wasi SPI. verv Blijkens een in dit nummer voorkomende ad vertentie is de «g ringHJn van den stad-auto- busdienst komen te vervallen, doordat de route een. grondige wijziging heeft ondergaan. De route vangt bij het Station aan en eindigt bij de Frteschebrug en passeert o.a. het Centraal Ziekenhuis; Westerlicht; 8t. Elisabeth- riekenhuls en Rochdale. gens, die herhaaldelijk 's avonds tusschen 7—i uur over het hek van de Hertenkamp klom men en aldaar eendeneieren ontvreemden. polygoon-journaal de Cinema Americain: „De held der Unlversl- L aanvang 3 uur. Vfc- trix. heuren. Waant vrijen, trouwen, klndjes-koopen, ollee, ze kan d'r wel pap van eten! Eerst kamde ze ’m gèèf op. „Zoow, zoowzoow, gade trouwen? Prontjes, heel pront, horre! Enas ik zoow onstraant mag zijn, zekers mee "n ferme kadee? Ken ik ze? Zoow, wa ver telde me daar, zooow? Daar staal Ik van te zien! Geflelsieteerd, horre. Dan komde In nette fermille. Ge valt mee oew neus In d’n botter, manneke. Waardeer X maar goed!” Ge begrept. as X zoow ver is, dan zit d’n ad- splraant bruigom zoow zuutjesaan al op heete kolen. Dan trekt lé aan mijn sigaar, da ge Xn nle meer ziet zitten op d’n duur. Maar dan gaat Trui vteschen In z’n riele- ment, za ’k maar zeggen. „En hoe voel-d-oew eigen nouw, geluksveu- gel? En zij? Hoeveul schillen jullie In ouwer? Vjjf jaren? Da’s goed, heel goed. En witte wa ge nouw doen mo^, Jongen? Oew kammeraads Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in den nacht van Zondag 14 op Maandag 15 Mei n ten 2 unr de stadsklokken één nur zullen worden vooruit te-set. Kollesaal. wa-d-hebben we 'n Zondagmiddag schanda lig gelachen! Heel de propclub was bij ons thuis, vanweuge de voetbalderij Nederlaand—België in Amster dam. Tc Had n illektriek draaike gekocht, mee ’n stekkerske aan de uitenden, zoowda'k d’n luldsprekert op tafel kos zetten. De club kos dus rond om de tafel gaan zitten. Die regeling was veul beter, al zeg ik X zelvers, waant nouw zaten ze nle allemaal op éen kluuwke In "n hoekske mekaar geregeld omver te douwen, zoowdat er dan soms "s eene teugen d’n vloer tuimelde. Ollee. ge koat daar wei s veul, heel veul plazier mee hebben, maar de voetbalders wochten daar nle op. Die sjotten deur! En dan gong er soms heel veul veur oew verloren, van d’n mets. Kortom: de spullen wa ren dik in orde! Tc Zat, na d’n eten, nog goed en wel in m’n dutje, toen d’n Fielp binnenkwam (onze aan staande jubelarte, wa ’k er zoow ampart by zet, omda ze me van ennlgte kaanten aan tn'nesi jas getrokken hebben, om te informaeren. hoe- g-et nouw mee die fuif staat. Nouw, besuai Binnenkort heuren gullie er meer van. Ik kan er toch slecht X> briefke over potlooien, as X feest nog nle gewist Is....). Maar d’n bakker waa dan d’n eerste van de partij! Amico, da was 'n kwaal veurteeken! X Be wees, dat de Beleen tot aan d’r neusgaten vol mee strijdlust «aten, waant.... d’n Fielp is fel pro-Bels in de voetbalderij, zoow as ge wit. Wa Volendam 4Victo ria 3 E Zouaven 38t Jan 3 KGB 4—West-Fr G 8DE 2—Vitesse 3 8VA 3—W8V 3 H Meerv. 3—VVZ 4 I Voorw. 3Holl. 3. K St. Martlnus 3 Nes 3 NV A 3—VBO 2 O Wllskr. ftV1C 3 Bischopebeker Groep 3; DOBS 1—RKAV 1 DO88 3Wllskr. 2 St. Martlnus 1Vlc 1» In e de bet mag< (Uut Do J. 1 telen keer! 1933 welk. West Na bet t Aai trcff< tegen gewo een den terwi. de K Eer volge: staan king. 1. van i dat der g 2. 1 daarv 3. 1 de z Friesl beper Op verzoek van den commissaris van politie alhier is door de politie te Rhenen aangehou den en naar Alkmaar overgebracht zekere R. R.. terzake het opgeven van een valschen naam. Daar hij bovendien nog een dag hech tenis te goed had, is hij overgebracht naar het Huis van Bewaring alhier. 3e klasse C PVCB—St. Mart. 1 Alliance 1 BSM 1 B Ado 3W8V 1. terr. WSV Reserve 3e klasse A Forward 3Voor waarts 3 4e klasse D Vlctrlx 3Onze Gezellen S Reserve 4e klasse B Union 3KGB 3 D 6t. Bavo 2Purmer- end 3 presteert, wat den titel „Voetbalkampioen” rechtvaardigen kan. Door een toevallige omstandigheid wordt de eenvoudige stokersjongen in de gelegenheid ge steld vier jaren aan de Universitelt te gaan studeeren. In deze jaren ondervindt hij alle ups en downs, die In dat leven, dat op veler ver beelding zoo krachtig werkt, blijkbaar voorko men. Nu eens de gevierde, is hij even later de „indringer”, die door haast een ieder met min achting wordt aangezien, zijn afkomst geeft daartoe immers toch het recht! Dit is klaar blijkelijk het hoofdmotief van deze rolprent, die vrij oppervlakkig het gegeven behandelt en zoo doende niet dat geworden is, wat men er zich van had voorgesteld. Het spel van Ramon Novarro moet dan ook goed maken, wat aan Inhoud en uitdrukking ontbreekt. Of hij hierin volkomen is geslaagd, wagen we te betwijfelen. Toch zal deze film, die op sommige momenten wel charme bezit, het wel doen, Novarro vervult de hoofdrol en dat neemt voor velen alle bezwaren weg. We moeten het uitdrukkelijk voorbehoud maken voor volwassenen. nend; maar nog te meer, als deze fumheld een hoofdrol vervult, die tevens een dubbelrol is, omdat hij er als dubbelganger In fungeert, zooals In de film, die deze week in het Vlc- toria-Theater draait. Moreno is de gentleman-opllchter, die in de gelukkige omstandigheid verkeert, de dubbel ganger te zijn van een zekeren graaf, die meer dan eens In zijp plaats door de politie gepakt wordt, terwijl Moreno letterlijk en figuurlijk een leventje leidt als een prins. aan d’n kaant zetten. Die zijn de pest veur *nen gelukkigen trouw.” (Da steek ik dan effetjes In m’nen zak. zoow as ge begrept). Toen dleë knul weg was, toen aee se: „da lopt verkeerd!” 'kTrok ’s steuvlg aan m’n pijp en vroeg om •nen bottram. „Ik zeg, da lopt verkeerd, zeg Ik,” zee ze nog ’s. „Kalm laten loopen,” bromde-n-lk: ,xe kunt er toch niks aan doen! Ik heb Indertijd ok nle willen lüsteren. naar ouwere menschen!” „Hedde gij X zoow slecht getroffen mee me?’’ „Wie zee-t-daï” „G«f” ,Jk?” „Nouw brikt m’nen klomp I” „Krijg ik nouw "nen bottram, of krijg Ik "m nle?” Ja, amico, op zukke „teere” oogenbllkskes set Ut ze altlj maar aan X werk, al is X maar mee X snjjen van "n paar sneejen mik. Maar.... X is wel verkeerd geloopen mee da jonge spanneke! Verlejen week is X wefke mee "n paar blaauwe oogen naar d’r moeder trug gelen? pen „Wa-d-heb Tt oew gezeed?” vroeg Trui: Jk zag iets in dieën sloeber z’n oogen, da k gin naam kan geven, maar mijn dochter had ie nooit gekregen!” En da vertelt z’ oew op Xi manier, nouw. da ge, toon as Ik in jnjjn geval’’ eigenlijk nog 2 historie. Het polygoon-journaal brengt behalve de Willem de Zwüger-herdenking te Delft, ook Matthleu Wlevman ten tooneele. Deze Bergen- sche kunstschilder, waarvan deze maand in de Kunstzaal Stenneberg. Koningsweg alhier, een 4p-tal schilderijen hangen, houdt voor het bios- ■coop-publiek een korte toespraak, ter gelegen heid van de 20ste tentoonstelling van den Hcl- landschen Kunstenaarskring In het Stedeljjk Museum te Amsterdam. We zien daarbij o.a. de artisten: Else Berg. Colnot. Piet Wiegman. Hildo Krop en ande ren met hun werk, waarvan Mat th Wiegman Ijet een en ander zegt. Zooals ftlicl een actueel polygoon-journaal. Hij komt terecht in het kasteel van zijn adel lijken dubbelganger en sluit daar een paar las tige sinjeuren op. om zelf een bezoek te bren gen op het Jacht van een rijken reeder. wiens dochter smoorlijk verliefd te op den prins. Het te den pseudo- prins echter meer om haar sie raden dan om haarzelf te doen. De politie te hem echter weer op het spoor en achtervolgt het jacht met een vliegtuig. X Wordt een avontuurlijke strijd tusschen" motorboot en vliegtuig. Moreno ..weet heel de jachtbemannlng onschadelljk-te maken en stuurt het jacht naar de kust, waar hijzelf In Prijzen: vanaf S3.alles inbegrepen. Prospectl en inlichtingen bij: Kap. P. Driessen - Gronsveld. Lijn 1 Hilversum. Lijn 2 Hulzen. Lijn 3 Warschau van 925 tot 24.00. Lijn 4 Zeessen van 8.15 tot 1920; Kalundborg van 19.20 tot 1150. Bioscoop Harmonie: „Ik ben een vluchteling” Victoria Theater: „Wie is Moreno” met Harry ALKMAAR, 18 Mei 1933. Veemarkt. 8 r den per stuk van 100275 41 Melkkoeien stuk van 80—180 57 Nuchtere kalv. slacht stuk van 3—12; Nuchtere kalv. fok j 172 Vette Schapen per stuk staan beter, omdat de oorhaken hooger staan op de meest natuurlijke wijze. De neusbrug en de oorhaken loopen van oor tot oor in de elegante lijn, die X modern kunstgevoe. kenmerkt. ZIJ zijn praktischerde oorhaken hinderen niet langer en belemmeren evenmin het zijwaarts zien! Oroote sorteering. Nieuw! Iets anders! Praktischer. Eleganter. ZIEKENFONDS-LEVERANCIER. De Tarwe-Organteaties In Noord-Holland en Zuld-Holland maken bekend, dat zij voor ieder dezer provincies gesticht hebben een Geweste- HJke Rogge-Stlchtlng. Als zoodanig deelen zij mede, dat door de Regeering een steunmaat regel voor rogge In uitzicht te gesteld, voor zoo ver deze rogge groeit op grond welk na 1905 Ontgonnen. x Inpolderingen of droogmakerijen gelden niet In den afgelpppen bare dronkenschap U verbaal opgemaakt. De Minister van Economische Zaken en Ar beid heeft bepaald, dat de opbrengst van de extra-heffingen. gedurende het jaar 1932 op den uitvoer van schapen naar Frankrijk gelegd, zal worden besteed tot het doen van een ultkeering aan schapenhouders, die op 1 Januari 1933 in hun bedrijf fokooien ouder dan l'A Jaar aan wezig hadden. Als baste voor deze verdeeHng zal gelden de In den aanvang van dit jaar gehouden scha peninventarisatie. Belanghebbenden, welke voor bovenbedoelde ultkeering In aanmerking komen, dienen zich vóór 1 Juni as. aan te melden by het vleesch- export-bureau. Lange Burchtstraat 39 te Ny- megen, onder opgave van het aantal fokooien ouder dan m Jaar, dat op 1 Januari J.l. In hun bedrijf aanwezig, alsmede onder opgave van nauwkeurig adres. vrouwenhart, dan dat hij op X groene laken Iets 1 ALKMAAR. 12 Mel. N.V. Alkmaarache Export- --Aardbeien 0.150.38 per doos. AndUvle te»o—>50, Bioemkool X 18.00—9500, idem H 10.0015.00, Kropsla 1.00350. Kotnkötamen 4.0013.00 per 100 stuks. Prei 0802.30 per 100 bos Poeteleln 0.530.95 per bakje. Rabarber 1.00 -—«.00. Raapstelen 0 401.00, Radijs 1.503.80, ÓM Selderie 0.704.10 per 100 bos. Spinazie 0.10 0.73 per groote bak. Snyboonen 48.00. dubbele Spercleboonen 44.0048 00. Tomaten 30 0038.00 per 100 pond. Uien 1.602 60 per 100 K.G. Worte len 6.0015.00 per 100 bos. BROEK OP LANGENDIJK. 13 Mei. 2000 K.G. Gele kool 0.601.70. 14000 K.G. Deenscbe Witte kool 0.800.90. 1400 K.G. Uien: Gele Uien 0.90— 1.20. Grove Uien 0.90. 7600 K.G. Bleten 0.00. HEILOO. 12 Mel. Exportveiling ..St. Wllllbror- dus” Aardbeien, vroege 024050 per doosje. Brusselsen Witlof 0.180.32, Selderij 0240.40, Rabarber 0.120.28. Wortelen 0.901.26 per 10 bos Spinazie 0.14020 per kistje. Kropsla 0.60 2 90 per 100. Bloemkool: ie soort 0 160.21, ld. 3e soort 0.060.09 per stuk. Postelein 0.560.70 per kistje. Asperges, dik wit 0.39053. idem dik blauw 0.310.38. Idem dun wit 0.19—0.36, idem dun blauw 0 130.17 per boe. NOORD-SCHA RWOUDE, 13 Mei. 16600 K.G. Uien: Drielingen 0.80, Uien 0.801.10, Grove Uien 0.90—1.40. 700 K.G. Peen 0.60—1.00. kl. Peen 0.60. 1300 K.G. Kroten 0.60. 18000 K.G. Roode kool 8.006 30. idem doorschot 2.60. 104200 K.G. Deen- sche Witte kool 0.600.80, Idem doorschot 0.60. 17900 K.G. Gele kool 0.701.60, Idem doorschot 0.60. Doorgedraald: 4000 K.G. Uien. 1300 K.G. Kroten en 46.300 K.G. Deensche Witte kool. 3 wy verwijzen naar een in dit nummer voor komende advertentie, betreffende het taischry- ven van leerlingen voor de katholieke jongens scholen. als ontginning. Alleen die landbouwers komen in aanmerking kers”. Ollee. Op *n moment, zoow In m’n dutje dan. kreeg Ik Iets zwaars op m’n hoofd, da bleek later d’n bakker z’n „handje" te zyn en m’n petje schoof over m’n neus. „Word ’s wakker," kwekte-n-ie: „de kwestie te deze,” z’n stopwoord. ,4a ge toch nle kunt zitten pitten, as oew gasten komen. Dré.” .jBodemekajer, bakker,” zee ik: „wa zyde gl! fel! As da maar goed aflopt, Fielp!” „WU gaan winnen," zee-t-ie. „Hoe witte da?” „M'n veurgevuul zee-g-et me!” „Dan zal X wel waar zijn." „Da komt alty uit!" riep Trui uit X achter huis, waar ze de vuile borden en pannen te wasschen stond. De die ontgaat nouw niks, amico! Niks. niks, gin sielaber. Die zie-d-aan oew gezicht waar ge aan denkt. Soms is X sjuust «o ’n toover- heks. Ze werkt dan ok Uvetig mee veurgevuulens, veurspelllngen en zoow, om er somtijen koud van te worren. "n Veurbeeld. Veur ennlgte maanden gelejen kwam er by ons 'nen jongen kearcl en die ver telde zoow, dat ie op trouwen stond. Trui schonk daiyk *n bakske koffie in, klaauwde In m’n si garenkistje en Het dieën knaap 's aansteken ja, X is goeiekoop riemen snljen van "n aander z n sigaren, leer bedoel Ik, en ze gong "m prontjes en zonder fout lekker uit ritten was mee da kooltje envan plazier zouw ie haast mijn Trui omhelst hebben. Maar eer X zoow ver was, had le ’n ding op z’n wang zit ten, da-d-et allegaar zwiepte! „Haanden thuis,” zee Trui „Da mag "Ik wel teugen jouw zeggen," lachte d’n Fielp en meteen wreef le 's over z’n rooie kwakwang. „Persles goed,” grinnikte d’n Jaan; ..schaan- de, om oew eigen zóów aan te stellen, veur zo’n ongelukkig kooltje." „Zoow te X,” aee d’n Tlest: „en daar ritten wy dan allemaal by. Dré! Ge hoeft niks te vragen, as wy deur de week op d’n akker zyn en d’n dieën leveraans aan huls komt, mee z’n brood!” En dleë Blaauwe zee da mee zo’n seerjeus bakkes, amico, dat d"n Fielp gong geleuven! .Motten guillie mijn soms emmen!” vroeg le vuü. „En nouw verliezen jullie X nog ok,” treiterde d’n Jaan: „de oraanjemannen komen opzetten al "nen sturm!” „Verliezen? Verliezen?” kwekte d’n bak ker: „verliezen van die prullemannen? Wjj zul len ze vandaag ’s leeren hoe ge voetballen mot!” Da was d’n Jaan te zout „Wel sodetjèn,” viel le uit: „nouw is X afge loopen. Vanaf mergen brengde gin brood meer by me thuis! Judas! Oew eigen laandgenooten in d’n steek laten, “n aander z’n vrouw lastig vallen....I Nouw heb Ik jouw In m’nen zak, manneke!" D'n Fielp wier er kompleet stil van. Zóów was d’n Jaan nog nooit uit z’nen hoek gekomen. Jiouwnouw, van Gehaktballum," suste d’n Blaauwe: „ge mot teugen oew verlies kunnen, borrel" En toen.... d’n Jaan sprong omhoog, mee allebei z’n haanden In de hoogte: „Eén-een!”- kwekte-n-le. „Waar blyfde nouw. bloedworst," blèërde-n-ie naar d’n Fielp: „éen-éen en van je hela, holaen ok Janus daansce deur 't vertrek en midden In de herrie keek d’n Blaau we Ineens straf naar d’n luldsprekert eu zee: ..Stil 'a, Jaan." D’n Jaan bleef styf staan. *n Speldeke koste heuren vallen. En doodnuchter vroeg d’n Blaauwe toen: „Mag d’n Fielp nouw weer brood brengen, Jaan?” „die veurgevuulens komen alty uit! Tc Heb X wel gezeed.” Maar Xi plazier g*ad, amico, Xi plazier! kruik was tot d’h bojem leeg. D'n eene motte ’m leeg vanweuges de overwinning en dXi aan- dere vanweuges X verlies. En dXi Blaauwe en d’n Joep uit beleefdheid.... Maar leut Merakete! Veul groeten van Trui en as alty gin horke minder van oewen vloekte. Zette-n-et op Xi drinken. Waant achter mekaar goolde-n-le z’n borreltje achterover en blew X leege gloske zwygend bij de kruik. En toen Tc effe dee, of Ik niks zag, toen schonk le-zelf in. .D’n eene sjaanst mee oew wijf en d'n aan- dere drinkt oew kruik leeg, Xi fijn gezetecliap,” zee dXi Tlest droog. „Hedde gy Xn betaald?" vroeg d’n Jaan, z'n borreltje weer omgooiend. ,En wie sjaanst hier," vroeg dXi bakker nijdig, mee ’n kalmte, die bewees dat ie zeker was van „zijn” overwinning. „Lot Xn maar praten, bakker.” zee d’n Jaan: ,JilJ prot naar dat le verstaand hee en dan wit X wel!" „Sjuust,” zee dXi Fielp: ..goo! X maar in mXi petje, Blaauwe, dan zal Tr X thuis wel ’s uit zoeken op Xien regenachtigen Zondagmiddag. Belgle— Hollaand, Fielp—d’n Jaan. waren X weer roerend eens. Zoow ga-g-et, as de natie’s by mekaar komen! Daar is de leste maanden nog glnnen eenen dlepelmaat by Rooeevelt gewist, of ze waren X gloelend-éens mee Xn. Wa myn alleen maar bewijst da Roosevelt net zoXien grappenmaker is as dXi Blaauwe. dis ze allemaal gelijk gift en op X lest lachend weg loopt I Afijn, d’n Fielp had X gewonnen en Trui sea: biy zyt, dat ge ze as vrouw en nle as schoon moeder te vreezen hoeft....! Maar om op da voetbal trug te komen: na Xi ketierke waren ok d’n Blaauwe en dXi Jaan present en as X spul goed en wel aan den gaank was, kwam ok d’n Joep afzetten. D'n Jaan, antoesjast-Oraanjeman, lag haal- velings op tafel. Z’n gloske blew le vast, mee allebei z’n haanden en z’n kin rustte op zXi ermen, sjuust as Blek alty op zXi gemak teugen d’n vloer ligt. Z’n zwarte oogskes boorden be- kaanst gaten In m’nen luldsprekert, zoow straf zat le er naar te kyken. En d’n Fielp, die teugenover Xn zat, voetbalde mee, met z’n tong. Die stak tusschen z’n taan den uit, en as een van de voetballers Xien cor ner moest nemen, dan gong z’n tong naar één van z’n mondhoeken en as d’n omroeper zee: „d’n corner wordt genomen en goed genomen ook,” dan schoot d’n bakker zXi tong dwars over z’n gezicht, naar d’n aanderen mondhoek. Ik had er eerst gin erg In. maar d’n Blaauwe zat dXi Fielp zoow kernlek na te doen, da *k op X lest pieken In m’n buik kreeg van X la chen, telkens as dX> bakker zXi tong Xien vrijen schup, 'nen corner of Xien doeteehup „nam” .Middag samen,” zoow kwam dXi Joep bin nen en luidruchtig riep le: .«aan me winnen, mannen? Hoe sta-g-et!” ..Nul-nul,” siste dXi Jaan; „houw d’oewen kop dlchtl” En sjuust <s d’n Joep gong ritten, één—nul veur de Belzen! D’n Jaan douwde zXi kin nog dieper tusschen Z'n ermen. Gromde as ’nen hond die pijn in z'n lyf hee, maar d’n bakker sprong op, mee zXi borreltje In z’n haanden en begost te zingen: ..houwt er dXi moed maar In!” „As ik hier wa te zeggen had.” dreigde dXi Jaan: „dan trapte-n-lk jouw de deur uit, her rieschopper! Ik kan gin woord verstaan!” „X Is sohaande," zoow schudde d’n Blaauwe triestig en afkeurend z’nen kop. „"kHeb X veurult geseed, Tt heb X gevuuld.’’ kwekte dXi bakker: ,«n van je hela....” Trui schokte van d’n lach. Tranen liepen over dXr gezicht Mee dX ermen gekruist, zat ze by de platte buis X spul af te kyken. En eindelijk, dXi bakker In z’n overmoedige bui, daanste naar Trui en toen ie Trui zoow lachen zag, docht le zekers, da Trui ok in dxen schik wier bedryf geheel of overwegend bestaat uit sedert 1905 ontgonnen gronden en die kunnen aantoonen. dat zy daarvan regelmatig rogge hebben verkocht. Landbouwers, die meenen in aanmerking te Kunnen komen, dienen voor 17 Mei 1923 een Inventarisatieformulier van de Rogge-Stlchtlng te hebben ingevuld. Het formulier is verkrygbaar by de directie, Anna Paulownastraat 20. Den Haag, en by de secretarissen der districten van de Tarwe-Or- ganisatles. Noord-Holland: N. Raap, Veerburg, Anna Paulowna; A. Jansen Azn., Noordervaart, Stom- petoren; B. Eversen. Hornweg F 350. Sloterdyk: J. C. Beets, Hoofdweg 615. Hoofddorp; O. J. W. v. Andel, Leimulderdyk 476. Nieuw-Vennep. Zuld-HollandJ. Buth D n„ 147a, Herkin- gen; A. Joppe, Kaatsbaan 14, Brielle; A. W Vtekil. Klaaswaal; M. D. Noordzij. HUlevllet 120 Rotterdam; mr. A. de Jong, Groenmarkt 11, Dordrecht; L. Pyan, Bletewyk. paar- Per per Per stuk v. 713; 172 Vette Schapen per stuk van 14 20; Magere Schapen per stuk van 7—12; Over- houders per stuk van 7—12.50; 741 Lemmeren per stuk van 4—11; 90 Biggen 10 weken per tL van 1014; 11 Bokken en geiten per stuk van 3—7; Kleine bokjes per stuk van 1—1.50. Han del redelijk. ALKMAAR, 13 Mei 1933 Boter- en eieren- markt Boter, fabriek le soort' 0.70 tot 0 75 boter, fabriek 2e soort 0.62 tot 0 67, eieren grooti handel 2.tot 2.25, eendeleren 125. AKMAAR, 13 Mei Piepkulkenmarkt Aanvoer 58 kisten. Prijs 0.65—0.70 per KG Handel stug. Na eenlge weken van rust, zullen de voet balliefhebbers morgen In de gelegenheid zyn. Alcmaria wederom in actie te zien, zoowel het' eerste elftal als wel het tweede. Ht tweede elf- eerste elftal ate wel het tweede. Het tweede elf tal om 2 uur den stryd aanbindt tegen S V V. I. Een tweetal aardige ontmoetingen kan hier verwacht worden. Het R. k. Nationaal tehuis „Luctor et Emergote voor de Alkmaarders.geen onbekend Instituut meer. Elk jaar wordt uw aandacht en uw offertje gevraagd voor dit prachtig aposto laat. Zoon Instelling te eenlg In Nederland. Eenig daar het alle andere inrichtingen overtreft in methode van reclasseerlng. In de Muchter- straat In Nymegen te het groote gasthuis voor alle hopelooze gevallen Geen gasthuis voor lichameiyke zieken maar voor hopelooze zlele- wrakken. Byna twee duizend mannen hebben daar tegen alle hoop in herstel gevonden. Wat herbergt dit huls onder zyn dak? VoorwaardelUk ▼eroordeelen, voorwaardeiyk uit de gevangenis ontslagenen, dakloozen, drankzuchtigen, men schen die moreel bezweken ritn onder de lasten van het leven, ultgestootenen der maatschappy. Help ons dit apostolaat tot grooteren bloei te brengen. Help on» In deze moeiiyke tyden. dit evangelisch werk voortzetten. Eënig te dit huls in den lande en moert niet elke stad en elk dorp zijn „Luctor et Emergo’ hebben? Laat ons tenminste vechten voor het geen we hebben opdat men ons niet verwyte. dat we het a. b. c. van het evangelie nog niet verstaan, het evangelie van den goeden herder en den barmhartlgen Samaritaan. Ja, wy met onze instellingen van onderwijs, en opvoeding met onze sanatoria en ziekenhuizen doen wy niet veel te weinig voor de allerdiepst ge- zonkenen. voor de schipbreukelingen van het leven. Laten we niet het goud van de ..Lutin» gaan bergen en toezien dat zooveel zielen ver zinken In het moeras van ellende. Ieder tooie zich morgen met het „Luctor- bloempje”, dat u te koop wordt aangeboden. Laat dit jaar de collecte grooter zyn dan vorige jaren. want de nood te grooter dan ooit voor zulk een Instelling. By voorbaat danken u het bestuur en de bewoners van „Luctor et Emergo” p. H. RUBERG O.P. „Nouw, veurult dan maar," zee Janus ge nadig. Amico, wa-d-heb Ik gelachen. En Trui’ ’k Had meelyen met X. Pèërs wier X mensch van de benaauwdheid. X End van X liedje was, da-d-onze kieper d’n bal perbeerde weg te schuppen, Inplots mee z’n haanden te vangen en da-d-et twee-een In ons nadeel was. Janus vloekte. Zette-n-et In al hun gruwzame werkeiykheld worden In deze film de Mlddeleeuwsche toestanden in de Amerlkaansche bagno's voor het publiek ge bracht. Het te de geschiedenis van James Allen, die tot 10 Jaar dwangarbeid veroordeeld werd, omdat hij door den honger gedreven en door een slechten kameraad met de revolver gedwongen, een winkellade had gelicht. Hst leven van een dwangarbeider Is er een vol verschrikking, de beenen zwaar gekluisterd walgiyk eten, zware arbeid en beestachtige mishandeling. hal lukt het James echter te vluchten anderen naam ziet hy kans zich een goed bestaan te veroveren. Door het verraad van een vrouw valt hy echter weer in handen van het gerecht en komt hij weer In een dwangarbeiderskamp terecht. En weer lukt het hem. na lange martelingen te hebben doorstaan, te ontvluciitesC Doch de poliU» zit hem op debielen en het te hem onmogeiyk weer een bestaan te vinden. En zoo zweeft hy rond, steeds maar opgejaagd, ver van degene, die hy bemint. „Ik ben een vluchteling!” Het heet dat In deze film, die vól grijn zende wreedheid is, de Amerlkaansche gevan genis toestanden geschilderd worden, .znrihte zy In werkeiykheld zyn. Ate dit waar te, dan is dit een schandwerk op het geweten van hen, die dergelijke gruwelen Jn- stand houden. Wat de film zelf betreft, de regisseur Mervin le Roy, heeft deze rolprent niet van eenige sentementalltelten vry kunnen houden, terwyi sommige scènes bedenkeiyk naar tooneel tweernen Bovendien had het rhythme wel wat straffer kunnen zyn; nu wordt het veelal soms onnoodlg gerekt. Niettemin biedt deze film verscheidene goede momenten, zoodat de film ate zoodanig wel aan vaardbaar geacht mag worden. Voor volwassenen met sterke zenuwen. Piel. Cinema Americain: „De held der Universi telt” met Ramon Novarro. Natuur Historisch Museum: Geopend van 2 tot 6 uur. Ingang Laat 35. 2e gemeenteschool de rotsen verwynt. Op een verbluffende wijze, die alleen In een Harry Piel-fllm mogelyk te, komt hy aan een .motorfiets, waarop hy er vandoor gaat. Zooals uit rz.'. Z. tentie biykt, houdt de Bond zinnen ëëh serie-lotery. ’rtnst ten goede komt aan de verschillende In stellingen van den Bond Wy bevelen die lotery zeer by de lezers aan. Uitgegeven worden twee series loten, in elk waarvan dezelfde hoofdpryzen zyn. zoodat wie twee loten koopt, twee kansen heeft op een- zelfden prijs. De trekking te bepaald op 6 Juni as. wy sporen de lezers aan één of meer loten te koopen: men steunt daardcor den Bond die. al zooveel zegenryk werk verrichtte vooi nen. die in dezen tegenwoordlgen tyd het meest in de knel ritten: het groote gezin. sïiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiii ULVENHOUT. 9 Mei 1933 zyn achtervolgers raken op even verbluffen de wyze tn het bezit van een auto; en weder om volgt een sensatloneele achtervolgingsrit. die een einde neemt, als Moreno zyn achter wiel verliest en In pee stort. Het te dan echter nog lang niet uit met dc avontuurlijke scènes; we willen echter niet alles verklappen. Het slot te. dat de politie elndeiyk den echten Moreno In handen krijgt en de reeders-doch- ter In het bezit komt van haar sprookjes-prins. Een aardige avonturenfilm, die met span ning werd gevolgd. Het by-programma bevat os. een klucht acten en een fantastische llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh' daarvandaan komt, omdat le nieveraans zoow veul plazier hee g’ad van z’n leven, as In Aantwerpen. En omda ze 'm in Esschen wel ’s gehuldigd heb ben. as veurzltter van ons Boogscnletersclub „de Mlk- veur wat, beurt wat....1 De titel, die het Metro-Goldwyn Mayer-product. dat deze week In bovengenoemd theater draait, draagt, staat elgeniyk met de waarheid op 'n wel wat gespannen voet. X Staat nu een maal als ’n paal boven water vast, dat Ramon Novarro op de leden van de zwakke sekse een bijzonderen indruk maakt. Deze Indruk wordt met deze film nog verstevigd. Hy toont zich meer 'n kampioen in het veroveren van ’n; wat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 14