D H pause: ginger tijd v hoe el ten ei kwade nation bedoel scherp twee i keren; niet-ki dat h« ran hi achtte den ei voor d wat te de ster In o gelijk te sch worden woord Het gevarei wel, on ven teil eene Is vraag in het van de leven t nen va tellngei beter t llnge v In het ultblljvi rakterk gen, dli en verr rijn. I I hri WW Plaats dan een „Omroeper” voor 75.000 gezinnen. Zoekt gij betrouwbaar Personeel De tulpen staan in bloei» - Uitdeelingvan gebak in verband I - staa HEI GEBOUW JJER OPERA TE PARIJS ondergaat voltooid is. De werkzaamheden aan bet dak. pi© T 1 M ZATERDAG 13 MEI 1933 ia overleden. WANNEER ER IN BERGEN OP ZOOM KERMIS IS, wordt de markt naar andere deelen der stad verplaatst» De Lieve Vrouwestraat staat vol kra~ men» Op den achtergrond de Ge van* genpoort» Er is te oven en dat individu Staat 1 schelder zonder met wal venzlele hun be tot de i ven te niet. Al dienst li der inn het in c zij van het tam behoeft derde ty bepaalde hand, d venstaat door aa Vleugeld Hlerte den alti gieken i zichzelf voorspoe van kan rent practljk dat met de grens Het vt of de ei object t loofde n niet te beslissen Wanni type hel een ar’ volk kui beker op wijzen. 1 len ultgi palen. E cessen li Ultblljvei wjj de i vermeen machtsw schen. I kop op; acht alk voor miz baar en delen or hoog te keljjk h voor der welvaart ware bes lijke elgi te berell worden moet in plaats in heilig. geleerd de mass: waan vei totdat h aldus aa vriendsc vensvreu schap is opgedrev gelijk is. Rest 1 «laat. W midden» heeft, tn dag is; c •en and» goederen weet af neer bij sal men war» va; VOORJAAR RH ARTIS. De leeuw Sam en de tijger Radiah, die samen tn een hok van den Amsterdamscben dierentuin gezet zijn, houden er een vrooltjk spel op na. VRUCHTELOOS pogen de badkoetsjes bet Scheveningscbe strand een zomersch aspect te geven. In dagen van regen en wind is de badkoetsen-verhuurder slechts de eenige, die interesse voor dit strand-zneubUair heeft. EVENALS IN DE ANDERE AMSTERDAMSCHE ZIE KENHUIZEN werden ook de vrouwelijke patiënten in het Annapaviljoen van het Onze Lieve Vrouwegasthuis te Amsterdam Vrijdag in verband met den aanstaanden Moederdag op taartgebak getracteerd. HEN TRACTATIE. In verband met den aanstaanden Moederdag zijn Vrijdag de In de Amster- danuche ziekenhuizen verpleegd wordende vrouwen op taartgebak getracteerd. Alvorens gedistribueerd te worden, werden de taarten in hotel Krasnapolsky tentoongesteld. FOTOREPORTAGE IN DE OMGE VING van Overveen staan thana de tulpen in vollen bloei. i EEN KIJKJE In de werkplaatsen van de K.L.M. op Waalhaven, waar men thana bezig ia het eerate Fokkervliegtuig, de F. 8, uit te rusten met twee motoren die in de vleugels worden ingebouwd. ALS ATTRACTIE tijdens het voorn jaarsfeest dat in den Haagscben die rentuin gehouden zal worden, zullen de bekende lilliputters die reeds in verschillende steden van ona land op traden, met hun miniatuurstad aan wezig zijn. Een leuk snapshot. - Hat paardje wordt niet vergeten. '3- M 'IA 1 Hl <1 l: W ■/- - ■i •- h DE LEERLTNGEN van de Wool more Road school te Londen, mogen eens per jaar hun lievelingsdieren mee naar school brengen, waar de ^klei* nen dan onderricht ontvangen In de verzorging van hun troetelkinderen»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16