DE GULDEN MIDDENWEG De loop der werkzaamheden De financieele toestand Voor de missies leekepreeken I Geen stroefheid I Een uiteenzetting D-1929 e ZATERDAG 13 MEI ERNSTIGE SCHADE AAN DE „DO X” Wekelijksch program TWEEDE KAMER t Het bloembollenbedrijf Rede mr. van Schaik De president apreekt Over den afsluitdijk VIERING EEUWFEEST St. Vincentiusvereeniging H.H. PRIESTERWIJDINGEN In het diocees Haarlem Audiëntie „Staatkundige wijsheid en wyze staatkunde noodig, om den verkiezingsuitslag in zyn diepere beteekenis te peilen" Op 23 Mei rydt de eerste autobus het traject Alkmaar-^- Leeuwarden Op 24 Juni de eerste uitzending van den K. R. O. op den Phohi-zender Schrijven van Minister Verschuur aan de gemeentebesturen over het saneeringsplan De studio van de PJi.OJIJ., van waaruit wekelijks het contact met onze missiona rissen zal worden tot stand gebracht De „Do X”, welke zich op een Europa-rondvlucht bevindt, heeft bij Passau averij aan de stuurinrichting opgeloopen Onderhoud met Minister de Geer over het tekort op den gewo nen dienst over 1934 Oed. Staten van Nocrd-Holland hebben nu eveneens hun goedkeuring gehecht aan de ta rieven- en dienstregeling voor den A. T. O.- dienst over den afsluitdyk. Op 122 millioen geschat Ci MARCHANT, VLIEGEN AAL- en Staatsschuld Den 24en Juni aj zal de K. R. O. via den Phohi-kortegolfaender zijn eerste programma geven, speciaal bestemd voor de Nederlandsche Miss lom heele w< ka- vra- gen, die In een tijd, waarin alles om herleving en vernieuwing roept, wel de overweging waard zijn. gevaren. Daar van anderen. De argwaan te- even erg als vreezen. zy zeggen, niet te weten, wat zy te wachten hebben; zy voelen de staats- departemeut zich onzeker. En het andere type, dat zich on gebreideld uitleeft en geen grenzen kent, scheldt op den „middenman" als op een rem van den vooruitgang: vleesch noch vlsch; dooder van enthousiasme en initiatief; blusscher van geest drift en vernieler van idealen. Wie den gulden middenweg wil bewandelen heeft een sterken geest, veel zelfbeheersching en zelfvertrouwen, veel geduld en zelfverloochening noodig. Zonder al deze eigenschappen gaat hy gemakkelijk scheef. Niet voor niets is het zeilen tusschen de klippen door steeds aangemerkt als bewijs van zeemanskunst. En het is Juist deze kunst, welke in den „gulden middenweg” wordt verelscht. Wie gezag uitoefent moet de gave hebben respect af te dwingen eö zich te laten gehoorzamen als vanzelf sprekend. Wie echter uitgelachen wordt, en zich belachelijk maakt is een slappeling; wie steeds een Ijzeren vuist moet laten zien regeert door uiterlijkheden maar mist de innerlijke sterkte. Het ware gezag ligt in het midden. Zoo is het met alles. In een wereld leiding voelt de preutsche zijn zielerust knagen krachten Het crisis-tekort, weder te ramen op 95 mll- lioen, zal naar den gewonen dienst moeten wor den overgebracht, Indien men althans niet de sedert 1919 afgesloten reeks der crislsleenln- gen wü heropenen, waartegen groote bezwaren bestaan. Die overbrenging naar den gewonen dienst zou trouwens ook om wettelijke redenen noodig zjjn. Immers de wet, waarbij de crisis uitgaven ten laste van het Leenlngfonds wer den gebracht, expireert met 1 Januari 1934. Zij had slechts rechtskracht voor de Jaren 1931, 1932 en 1933. Zonder wetswijziging sou dus reeds op formeelen grond de overbrenging naar den gewonen dienst geboden zijn. Voor het tekort op den oorspronkeiyken dienst van het Leenlngfonds geldt deze formeele overweging niet. Naar de bestaande wetgeving blijft dit tekort dat trouwens in 1934 en vol gende jaren wegens tot stand gekomen aflos singen zal dalen (voor lU**wordt het geraamd op 31.8 mlllloen) tén laste van het fonds. Ook materieel is een overbrenging van het te kort naar den gewonen dienst hier niet in die mate noodzakeljjk. Indien het ten laste van het fonds blijft, zal dit hierop neerkomen, dat de liquidatie der oorlogsleenlngen iets minder snel zal gaan dan aanvankelijk bedoeld was. De hef fingen, die na 1943 aanmerkelijk hadden kun nen worden verlaagd, zullen dan na dat jaar nog eenlgen tijd op het bestaande peil moeten worden gehandhaafd. Dit is te betreuren, maar bij het vry vlugge tempo, waarin de liquidatie der oorlogslasten in ons land is opgezet, des noods te aanvaarden. Met de crisislasten, die aan de eigenlijke func tie van het Leenlngfonds 1914 geheel vreemd zyn, staat de zaak geheel anders. ZIJ zijn tljde- lyk by het fonds ondergebracht wegens het daarin aanwezige saldo, dat grooter was dan ter overbrugging van het tekort op den oor spronkeiyken dienst van het fonds tot 1943 noo dig was. Nu deze crisislasten .echter door om vang fn duur het saldo overwoekerd heb ben, zal hun tydelyke onderbrenging by het fonds niet kunnen worden verlengd en zullen zjj dus naar den gewonen dienst moeten wor den overgebracht. De conclusie uit het voorafgaande is. dat het tekort op den gewonen dienst voor 1934. naar de thans beschikbare gegevens, en in de onder stelling dat de voormelde belastingmaatregelen tot stand komen, kan geraamd woeden op ƒ27 3: 96 j 122 mlllloen. Hlerby is verwaarloosd eenerzijds het natuur- iyk accres der uitgaven, anderzijds de automa tische daling van de uitgaven ten gevolge van de doorwerking der reeds te voren genomen be sparingsmaatregelen, voor zoover deze om de bekende redenen (wachtgelden enz.) niet ter stond hun volledig effect konden hebben. Den Haag, 12 Mei. President VAN SCHAIK, opnieuw door Hare Majesteit met de leiding van de Volksvertegen woordiging belast, heeft zyn ambt aanvaard met een van die kerriachtlge speeches, waarin hy een meester is. 'Wat hy over de taak van den afgevaardigde op het Binnenhof zeide en over den Invloed, die van de wyze, waarop die taak wordt opgevat, uitgaat op de waardeering van het Parlement door het vqlk, moge door degenen, die het meer speciaal aangaat, ter harte worden genomen. De toespraken van den president worden in deze kolom altyd woordeiyk afgedrukt. Zoo zy het ook ditmaal. Mr. van Schaik dan nam zyn reeds Jaren met eere bekleed ambt weder op met de vol gende woorden: De HU Wijdingen zullen dit jaar worden toegediend op Zaterdag 10 Juni in de kathe drale kerk te Haarlem. Z. H. Exc. de Blsschop van Haarlem zal de volgende week Maandag en Woensdag geen audiëntie verleenen worden uitgeroeid. En wy vinden hem dan ook als leider by het steentgen van Stephanus. Tot hem het licht van Christus zelf verschynt en hy van Saulus Paulus wordt Op eens is alle fanatis me verdwenen. De groote apostel zwoegt en werkt, niets is hem te veel voor zyn verheven taak; maar nergens zien wy hem in een of an der uiterste Vallen. Integendeel; hy, de stryd- bare, zingt het loflied der liefde en der onder linge verdraagzaamheid; hy leert den mensen zichzelf in te toornen, allen haat en afgunst te vermyden. Hy predikt eensgezindheid; hy maant tot onderworpenheid en geeft zelf in alles het voorbeeld. Voor de meesten onzer is de gulden midden weg de beste weg, ook en zelfs in de deugdbe oefening. zy, van wie heldendaden warden ge vraagd. zyn er maar zeer weinigen. En dan gaat het niet aan te zeggen: „een heilige worden is niets voor m(j” en zich dan maar aan het mini mum te houden. Neen, ook het pad der deugd heeft een gulden middenweg en deze is voor de meesten bestemd; het is de moeiiyke weg van dageiyksche plichtsvervulling, zonder vertraging. Hier wordt inspanning, geduld, zelfbeheersching en zelfverloochening verelscht. Maar het eind doel wacht dan ook zeker. Zoowel individu als gemeenschap kan in deze onevenwichtige tyden niet genoeg worden voor gehouden, dat het vallen in uitersten altyd zyn gevaren meebrengt. Revolutie,_in welken vorm ook, hetzy ze in privaat leven, in persoonlyke verhoudingen of in een Staat uitbreekt, is al tyd een teeken van Ziekte. Op ’n best kan ze een veiligheidsklep zyn of een crisis, die tot beter schap voert; altyd levert zy het bewys, dat er te veel spanning was, dat er ongezonde kiemen In het organisme woekerden. En waar voorkomen altyd beter is das genezen, zorge men, dat ft geen spanning, geen crisis intreedt. De beste weg daarvoor is de gulden middenweg. HOMO SAPIENS. Dekking voor dit resteerend tekort werd ge vonden door de indiening van het ontwerp op de omzetbelasting. Dit öntwerp zou een jaar opbrengst leveren van f #0 mlllloen. De in werkingtreding werd gesteld op 1 Juli a.s., zoodat een bate van 30 mlllloen zou ver kregen worden in 1933. Evenwel is dit ontwerp door de oude Kamer niet meer behandeld, ook niet in de secties, zoodat tydige totstandkoming vrijwel ultgeslo- ten schijnt. Evenmin is nog in openbare behandeling ge komen de reeds vroeger ingediende en in Sep- Naar wy vernemen heeft de Minister van Economische Zaken en Arbeid een schryven gericht tot de gemeentebesturen, waarin zyne Excellentie te kennen geeft, dat het in zyn voornemen ligt op grond van de» Landbouw crisiswet 1933 aan Hare Majesteit de Koningin maatregelen voor te dragen ter saneering van het bloembollenbedrijf. Ter voorbereiding van de uitvoering dier maatregelen acht Z. Exc. het noodzakeiyk de beschikking te krygen over ver schillende gegevens betreffende de met hyacin ten, tulpen en narcissen beteelde oppervlakte enz. Daartoe zullen den gemeentebesturen zoo spoedig mogeiyk lijsten worden toegezon den van kweekers van hyacinten, tulpen en narcissen, woonachtig in de gemeente, en ook van die kweekers, die niet woonachtig zyn in de gemeenten, maar in een andere gemeente beteelde gronden bezitten, waarop boven genoemde bollen groeien. Tenslotte verzoekt de Minister spoedig een %pgave te verstrekken van het aantal kweekers. Er is hier, zooals in zoo menig opzicht, groo te overeenkomst tusschen het particuliere leven en dat van een geheel volk. Wat hier van het individu gezegd kan worden, geldt ook voorden Staat. En nu kunnen wy drie typen onder scheiden: ten eerste het slappe, futlooze type zonder energie of initiatief. Er zyn menschen met wat men zou kunnen noemen geboren sla venzielen. Zy vegeteeren meer dan zy leven; hun belangstelling bepaalt zich voOrnamelyk tot de vraag, of zy genoeg hebben om het le ven te bewaren. Hoogere aspiraties hebben zy niet. Al wat hun aan beschaving en gods dienst is overgeleverd, dragen zy uit sleur, zon der inneriyke overtuiging, mee. Dat dezulken bet in de wereld niet ver brengen en. wanneer zy van huls uit fortuin hebben meegekregen, het familiebezit langzamerhand doen afnemen, behoeft geen betoog. Wanneer het hier geschil derde type mensch de doorsnee burger van een bepaalden staat vormt, dan ligt het voor de hand, dat zulk een land gedoemd is een sla venstaat te worden; met andere woorden, om door aangrenzende energieke volkeren over vleugeld, uitgebuit en zelfs ingeiyfd te worden. Hiertegenover staat het tegengestelde type van den altyd zwoegenden, voortvarenden, ener- gieken mensch, die wcekert met zyn talenten, zichzelf nooit rust gunt, altyd bedacht op meer voorspoed door meer arbeid, beter benutten van kansen; altyd op de loer om een concur rent y^ór te zyn en te overvleugelen. In de practyk ziet men het echter veelal voorkomen, dat met den omvang van het arbeidsterrein ook de grenzen van het geweten worden uitgezet. Het valt moeiiyk om, wanneer de fortuin lokt of de eerzucht geprikkeld wordt, het begeerde object te laten varen wanneer het met geoor loofde middelen èn langs rechte wegen alleen niet te verkrygen is. Hier moet karakterdeugd beslissen. Wanneer nu In een staat het hier geschetste type het gemiddelde vormt, dan zal men van een arbeidzaam, krachtig, opwaarts strevend volk kunnen spreken, dat in zyn geschiedenis zeker op perioden van grooten bloei zal kunnen wyzen. Boven het gemiddelde zullen echter ve len uitgaan, die het lot van zulk een volk be palen. En de historie leert, dat gevaariyke ex cessen in zulk een gemeenschap gewooniyk niet Ultbiyven. In voorspoed, in opgaande lyn, zien wy de geoorloofde zucht naar verbetering en vermeerdering van rijkdom overslaan naar machtswellust en in zucht om alleen te heer- schen. In tegenspoed steekt de hoogmoed den kop op; men trekt zich terug in eigenwaan; acht alles en allen, die niet van eigen stam zyn voer minderwaardig; houdt zichzelf voor onfeil baar en neemt het zoo nauw niet met de mid delen om zich uit een benarden toestand om hoog te werken. In zulk, een sfeer gedyt gemak- keiyk het gevaariyke nationalisme, gevaariyk Voor den algemeenen vrede, gevaariyk voor de welvaart van anderen, gevaariyk vooral voor de ware beschaving en de religie, voor de mensche- Uike eigenwaarde en het geweten. Om het doel te bereiken, moet Immers alles ondergeschikt worden gemaakt aan de staatsidee. De staat moet in hoofd en hart van alle burgers de eerste plaats innemen Boven hem is niets en niemand heilig. En de geschiedenis heeft bet eeuwen lang geleerd en toont het ook weer In onzen tyd, dat de massa zich gaarne eenlgen tyd aan zulk een Waan vergaapt en achter zulke leuzen meeloopt; totdat het Individu begint te gevoelen, wat hy aldus aan persooniyke vrijheid, aan eerbied en vriendschap van anderen, aan werkelyke le vensvreugde heeft ingeboet. Maar de gemeen schap is dan meestal door de leiders een weg opgedreven, waarvan geen teruggaan meer mo- geiyk is. Rest het derde type, dat tusschen beiden in staat. wy bedoelen den mensch, die den gulden middenweg wil bewandelen, die den arbeid lief heeft, maar weet, dat dc zevende dag een rust dag is; die zelf naar voorspoed streeft, maar ook •en ander een portie geluk gunt; die materieele goederen en geesteiyke waarden tegen elkaar weet af te wegen; die uitersten vermydt. Wan- »eer by een volk dit type den toon aangeeft, dan ■al men daar een vreedzamen geest aantreffen, wars van verovering van andermans bezit; ge- Op Dinsdag 23 Mei zal op eenlgszlns feeste- lyke wyze de dienst worden geopend. van ver weg en de levensgenieter teert zyn beste op in wellust. De gulden middenweg ligt tusschen belde in: al wat God geschapen heeft is goed, maar de mensch moet er op rede- lyke wyze gebruik van maken. Het is een groote fout om het houden van den middenweg als een teeken van zwakheid aan te zien. Vooral In onzen tyd van uitersten zyn velen daartoe licht geneigd. Toch zal er mees- tentyds veel meer zelfbeheersching voor dien .gulden middenweg” gevraagd worden dan voor het doorslaan naar een of ander uiterste. Een prachtig Evangelisch voorbeeld heeft ons Sint Paulus gegeven, wy vinden hem geschil derd als een vurigen. jongen man, fanatiek, doordryvend, doorjagend naar zyn doel. Dit doel was zyn ras, zyn godsdienst te beschermen te gen de nieuwe secte van het opkomend christen dom. Daarvoor schuwde hy geen middelen: te vuur en te zwaard moesten de christenhonden Den 25e n Mei viert de 8t. Vlncentlusvereenl- ging haar honderd-jarig bestaan. Te dier ge legenheid zal Z. H. Exc. Mgr. Aengenent een Pontificale Hoogmis opdragen in de St. Jaco- buskerk te Den Haag. mlllloen zal er dus een tekort zyn van 27 mlllloen. r- Dit tekort betreft intusschen slechts den ge wonen dienst. Daarnaast bestaat de dienst van het Lee- ningtonds 1914. Dit fonds kon tot voor enkele Jaren zich zelf bedruipen en zelfs allengs een groot saldo vormen. Die toestand is geheel ver anderd. Vooreerst door het terugloopen van de Inkomsten ook déAr. Maar in veel sterkere mate doordat de crisisuitgaven (voor werkloos heid en steun aan bedrijven) ten laste van het Leenlngfonds 1914; zyn gebracht. Wèl stonden daar eenlge nieuwe crisismiddelen tegenover, maar deze bleven by de uitgaven vér ten achter. De groote otnvanj van de crislsultgaver. heeft er dan ook toe geleid, dat het saldo van het Leenlngfonds op 1 Januari 1931 nog 235 mlllloen In den loop van 1933 geheel zal zyn verbruikt. Dit heeft tweeërlei gevolg. Vooreerst, dat de crisisuitgaven van 1934 niet meer uit het saldo zullen kunnen worden gefinancierd. En in de tweede plaats, dat ook voor den oorspronkeiy- ken dienst van het Leenlngfonds (financiering van rente en aflossing der oorlogsleenlngen) niet meer uit het saldo zal kunnen worden ge put. Ook dit laatste verdient de aandacht. Het sal do Immers was normaal bestemd -om tot 1943 jaariyks tot een bepaald bedrag te worden aan gesproken ter overbrugging van een tekort in den oorspronkeiyken dienst van het Leenlng fonds. Na 1943 zou dit niet meer noodig zyn en konden zelfs de heffingen worden verlaagd, terwyi in 1959 de laatste oorlogsleenlng zou zyn afgelost. Deze normale bestemming van het saldo heeft het nog kunnen volgen in de jaren 1931 en 1932. In die beide jaren Immers is het saldo toereikend geweest om naast de dekking van het crisistekort, te voorzien in de overbrugging van het tekort op den oorspronkeiyken dienst van het Leenlngfonds. In 1931 is voor dit laatste doel noodig geweest ruim 35 mlllloen, in 1932 ruim 33 mlllloen. Voor 1933 wordt het crisistekort geraamd op ƒ95 mlllloen en het tekort op den oorspronke iyken dienst van het Leenlngfonds op 41 mll lloen. Daar het saldo op 1 Januari 1933 nog be droeg 82 6 mlllloen, zal het niet voldoende zyn om liet crisistekort geheel te dekken en zal het bovendien zyn normale bestemming in 1933 niet meer kunnen volgen, zoodat het te kort op den oorspronkeiyken dienst van het Leenlngfonds dit jaar ongedekt blyft. Voor 1934 beteekent een en ander het vol- v et heet, dat er al sinds lang by het Va- l—l ticaan een encycliek tegen het valsche 1 J- nationalisme gereed ligt, maar dat het pzuseiyk rondschrijven uit tactische overwe gingen tot heden nog werd Ingehouden. Uit den tyd van Benedlctus XV weten wy alten nog, hoe elk woord van den Paus wordt verdraaid, ten eigen voordeele wordt uitgebuit of ten kwade wordt uitgelegd, wanneer eenmaal de nationale hartstochten hoog oplaaien. Het best bedoelde vredeswoord werd een onderwerp van scherp dispuut zelfs onder de katholieken van twee vyandig tegenover elkander staande vol keren; hoe zou het dan van invloed zyn op niet-katholieken? Zoo zou het verklaarbaar zyn, dat bet Vatlcaan tydens het eerste uitbarsten ran bet Italiaansche fascisme het verstandiger achtte openiyke critiek voorlooplg in te hou den en ook daarna besloot de wilde geestdrift voor de nationale idee in andere landen eerst wat te laten luwen, alvorens een waarschuwen de stem tegen excessen te verheffen. In ons land echter is het gelukkig nog mo- geiyk ovér verschynselen van den nieuwen tyd te schryven, zonder aanstonds gesteenigd te warden. Gelukkig het volk, waar een verstandig woord ten allen tyde herberg kan vinden I Het is niet onze bedoeling vandaag over de gevaren van het nationalisme te schryven. maar wel, om, naar aanleiding van de politieke om wentelingen, die wy de laatste jaren in het eene land na het andere zien plaats grypen de vraag te stellen: zyn oergeiyke vernieuwingen in het particuliere leven, in de verhoudingen van de menschen onderling, zoowel als in het leven van geheele volksgemeenschappen teeke- nen van gezondheid of niet; zyn zulke omwen telingen gewenscht, noodzakeiyk, of waren zy beter te vermeden? Wyzen dergeiyke plotse linge vernieuwingen, zocwel in het private als in het openbare leven, op kracht en is het ultbiyven daarvan aan zwakheid, lafheid, rakterloosheid toe te schryven? Ziedaar Daar men den laatsten tyd meermalen een tekort hoort ramen voor de begrooting van 1934 heeft de ,N. R- Ct." zich tot den minister van financiën gewend met de vraag, of te dien aanzien reeds met eenige waarschyniykheid 'n cyfer kan genoemd worden. De minister had geen’bezwaar, ten dezen eenlge inlichtingen te geven. Hy begon met er aan te herinneren, dat op de begrooting van 1933, wegens de daling der inkomsten, aanvankelyk een tekort moest wor den geraamd van 147.6 millioen. Dit tekort werd biykens de millioenennota voor 125.5 millioen gedekt. Voor 53.5 mll lloen door besparing; voor 54 millioen door belastingverhooglng. en voor 18 millioen uit het reservefonds. Rond f 22 mlllloen on geveer het bedrag van het spoorwegtekort bleef dus ongedekt. Daar zoowel de besparing als de belastlng- verhooglng tydens de behandeling in de Kamer met 3 mlllloen werd verminderd, steeg het tekort van 22 millioen met 6 millioen 28 millioen. Geachte medeleden. Andermaal werd my krachtens uw voordracht het Voorzitterschap der Kamer toevertrouwd. Ry de aanvaarding van myn betrekking staan myn gedachten even stil by de offers die de verkiezingen van ons college hebben gevraagd. Deels uit eigen beweging, deels door de on gunst van de stembus zyn verscheidene onzer vroegere medeleden niet in ons midden terug gekeerd. Het heengaan van meer dan een hun ner beteekent een gevoelig verlies voor de Ka mer. Ik wil geen namen noemen. Een ieder staat levendig voor den geest, welke sieraden van kennis en vernuft, van deskundigheid en ervaring, van werkkracht en toewyding er wa ren onder hen, die uit de Kamer verdwenen. Het aantal vrouweiyke afgevaardigden is tot de helft geslonken. Laten wy haar, die ons resten, in eere houden. De Kamer mag zich gelukkig pryzen, dat velen van hen, die thans als nieuwe vertrou wensmannen hun Intrede hebben gedaan, ook in de practische politiek geen vreemdelingen zyn. Onnoodlg te zeggen, hoe zeer wy ons verheu gen over den terugkeer van hen. die reeds vroeger in dit parlement hun sporen hebben verdiend. Intusschen is het niet louter een persoons verwisseling, die heeft plaats gegrepen. Er heb ben ook niet onbelangrijke verschuivingen plaats gehad in de overtuigingen en gevoe- tember 1932 opnieuw door de regeering aan de orde gestelde weeldeverteringsbelasting. De opbrengst daarvan is geraamd op 10 millioen. (Deze 10 millioen maken deel uit van de bo vengenoemde f 54 millioen belastingverhoo- ging). Indien de Kamer vóór 1 Januari 1934 alsnog de gelegenheid mocht vinden, de omzetbelas ting en de weeldeverteringsbelasting te behan delen, en indien tevens de tydelyke opcenten op de Invoerrechten en den bier- en sulker- accyns, benevens de tydelyke opcenten op dc gemeentefondsbelasting en vermogensbelas ting met 1 jaar worden verlengd de eerst genoemde tydelyke opcenten eventueel te ver vangen door de in voorbereiding zynde tech nische herziening van de tariefwet dan is voor 1934 de volgende rekening op te maken: De opcenten op de gemeentefondsbelastl og en de vermogensbelasting brengen, doordat zU in 1933 pas van 1 Mei at werkten en daaren tegen in 1934 gedurende het geheele jaar zullen gelden 9 mlllloen méér op. De omzetbelasting geeft een bate van 60 mlllloen. Tezamen een vooruitgang van 69 millioen. Het bovenge noemde tekort van 28 mi Hoen (waarin de totstandkoming der weeldeverteringsbelasting reeds Is verdisconteerd) werkt, by geiykbiyven- de uitgave, ook in 1934 door. Elyft dus een voordeelig saldo van 69 mln 28 41 millioen. Hiertegenover staat echter zooals in de Memorie van Toelichting op vóórmeld ont- werp-omzetbelastlng is uiteengezet dat voor 1934 vooreerst zullen wegvallen de 18 mil lioen. welke in 1933 voor het laatst uit het Reservefonds konden worden geput, en dat bovendien rekening zal zyn te houden zoowel met een verdere daling der middelen als met een verhoogde uitgaaf voor de tot de noodzakeiyke consolidatie. De verhoogde uitgaaf voor schuld wordt thans door het geraamd op 10 mlllloen. de verdere daling der middelen op 25 millioen. Indien dit laat ste cyfer veiligheidshalve op 30 millioen wordt gesteld, en bovendien een post van 10 mlllloen wordt opgenomen ter gedeelteiyke dek king van het vermoedeiyk tekort over 1932, zal het budget van 1934 derhalve bezwaard wor den met 18 en 10 en 30 en 10 millioen is 68 millioen. voor Inplaats van een voordeelig saldo van 41 gende. lens van ons volk zeU. Indien wy dit ver- schynsel niet enkel in oppervlakkige cyters zien, doch ook beproeven het in zyn diepere en wezen'.yke beteekenis te peilen, zal dit de staatkundige wysheid en wyze staatkunde In ons bevorderen. Het aantal in de Kamer vertegenwoordigde partyen is van 11 tot 14 gestegen. Moet dit noodzakeiykerwyze leiden tot stroefheid in den loop onzer werkzaamheden? Die vraag behoeft niet bevestigend te worden beantwoord. Mits men een Juiste opvatting hebbe van den aard van ons parlementair werk zelf. Het kan onze taak niet zyn. ik moge dit zeggen, tot hen, die voor de eerste maal tot de functie van volks vertegenwoordiger werden geroepen. het kan onze taak niet zyn louter een echo te wezen van wat buiten onze muren reeds klaar en duldeiyk tot ons allen en tot de Regeering ge richt is geweest. Laten wy, hetzy voor onze be ginselen getuigend, hetzy meer practischen ar beid verrichtend, in onze instemming en in onze critiek, in onze verlangens en in onze aan bevelingen, een eigen klank laten hooren, be slist, maar sober. Spaarzaamheid in woorden-behoeft geen ar moede van gedachten te beteekenen. Een goed amendement kan zyn verwerping te wyten heb ben aan een te uitvoerige toelichting. Geachte medeleden, veler oogen zyn op ons gericht. Door een juiste opvatting omtrent de plaats der Kamer in ons Staatsbestel, door inhoud en vorm van ons parlementaire werk, hebben wy het in de hand, dat de volksverte genwoordiging zal biyven wortelen in het veriks- vertrouwen. In dit licht onze verantwoordelykheid ziende hoop ik. zy het niet alleen op eigen krachten steunend, wederom uwe beraadslagingen te mogen lelden. Evenals de stemming, die in het begin van de week den heer Van Schalk als nummer é*n op de voordracht voor het presidium der Ka mer plaatste, werd ook zyn intreerede met een krachtig applaus begroet. Mogen, als het wet gevend werk m de Kamer weer op gang komt, de leden nogmaals en steeds opnieuw ook met terdaad hun instemming met de woorden van den voorzitter toonen door zyn vriendelyke wenken op te volgen. „Spaarzaamheid in woor den behoeft geen armoede van gedachten te beteëkenen.” Inderdaad. President Van Schalk zelf bewijst in zyn toespraakjes aanhoudend de waarheid van dit woord. Ook de manier, waar op hy later in een sober, maar met enkele iy- nen den overledene teekenend woord het deze week gestorven oud-lid der Kamer en oud-mi- nlster prof, van Gyn herdacht, getuigde er weer van. De Kamer heeft vervolgens haar diverse commissies samengesteld. De wyze, waarop dat geschiedt, verschilt sterk van de plechtstatig heid. waarmee de Eerste Kamer dit werk ver richt. en geeft biyk van zin voor moderne ef ficiency. Voor de meeste commissies laat men de aanwyzing der leden aan den voorzitter over. We mogen onzen lezers de opsomming van al die namen besparen en alleen relevee- ren, dat aan den pas gekozen antl-revolutlon- nalr mr. Dobben de Bruyn de onderscheiding te beurt viel, al onmiddeliyk te worden be noemd in de commissie voor de Waterstaats aangelegenheden. Ook de afdeelingen werden getrokken, zy benoemden tot haar voorzitters de heeren DR. COLIJN, 8NOECK HENKE- -issen in de Misslegebeden over de ge- eld. En het ligt in het voornemen, om daarna elke week een dergeiyk programma te verzorgen, zoodat de Nederlandscbe Priesters en Religieuzen in de gelegenheid worden ge steld om voortaan één uur per week het con tact met het Moederland te onderhouden. Want de samenstelling van deze uitzendingen wordt zóó gekozen, dat behalve actueele mededeellngeu van belang voor de Missionarissen, een samen vatting zal worden geboden van de voornaam ste gebeurtenissen op godsdienstig en maat- schappeiyk gebied In Nederland en daarbuiten, terwyi ter afwisseling een met zorg gekozen muzikaal programma zal «Orden ingelascht. Vanzelfsprekend, zoo schryft ons pater J. Dito O.P., is dit nog slechts een onvolledige omschrij ving van het karakter der uitzendingen aan den vooravond van den eersten; Immers de toe komstmogelijkheden. welke hier liggen opge stapeld zouden slechts vergelykenderwyze kun nen worden afgemeten naar de geschiedenis van den K. R. O. in Nederland, sedert de zevenjarige periode van zyn bestaan. Men kan over de waarde van radio-ultaen- dlngen, bestemd voor de verre landen, waarin de Missiegebieden gelegen zyn. verschillend ocr- deelen, maar, wanneer er voor de Moscou-zen ders alles aan gelegen is, om de stem van Rus land In die landen te laten weerklinken, dan fnoge daaruit toch reeds worden afgeleid, dat 'de waardeering veel minder problematisch u>. dan wellicht velen vermoeden. Immers door dit directe en herhaalde contact met het Moeder land zal ook de Missionaris op de hoogte kun nen biyven van de „hlstoire contemporaine”, waardoor hy gemakkelyker In de gelegenheid is zyn kennis, op andere wyze door bestuur en correspondentie aangevuld, te stellen als een krachtig tegenwicht o.m. tegen de verkeerde invloeden, wellte uitgaan van de zenders der Sovjet-Unle. In elk geval moet het een onwaardeerbare goedheid van de Voorzienigheid worden geacht, dat het land. het«ielk de meeste Missionarissen levert aan de wereld, dat ook als eenlge onder de staten beschikt over een eigen Katholieken Radio-Omroep. thans net eerste zyn zal om ook de modernste aller publlcatle-middelen In dienst te mogen stellen van 4e Missie, van de bevordering der Missie-actle en van den Mis sionaris zelf, die aldus uit zyn isolement wordt verlost. Uiteraard kan nog niet aan alles worden ge dacht, ofschoon veel reeds onder de aandacht is gekomen. Zoo om. het feit, dat nog niet elke Missionaris de beschikking heeft over een ge schikt radlo-ontvangtoestelMaar ook hier hoopt de K. R. O. binnen niet al te langen tyd zyn bemiddeling te kunnen verleenen en van voor lichting te dienen, om In het bestaande tekort te helpen voorzien. De lezer is thans reeds eenlgszlns in staat te begrypen, van welk een beteekenis het Is, dat op den Nederlandschen wereldronder te Hulzen een katholiek program kan worden geboden, geheel ten dienste van de dappersten en onbaat- zuchtlgsten onder ons, de Missionarissen. De groei van het plan en de verwezenlyking der gestelde Idealen zullen uiteraard afhanke- lyk zyn van den financleelen steun, welke deze in Katholiek Nederland zullen ontmoeten. De moreele steun is er reeds, want niemand minder dan Z. H. Exc. Mgr. Jansen verleende zyn hooge goedkeuring aan deze nieuwe on derneming. Dit plan zal onder Gods Zegen slagen, omdat het moet. En het moet slagen, omdat het kan. Want ten laatste hebben de pioniers van de Katholieke cultuur in de over den aardbol ver spreide Missiegebieden er recht op, dat wy hen met alle mogeiyke middelen tegemoet treden, om hun Mlsslearbeid meer vruchtdragend te doen zyn. MANS. BERSE. Geïnstalleerd zyn heden nog de Christelijk Historische afgevaardigden KRIJGER en BAK KER en de Katholiek Baron VAN VOORST, die den eed. en de soclaal-democraat KUPERS, die de belofte aflegde. Vier gekozenen wachten nog op hun installatie. De Katholieke afge vaardigde VAN DE BILT kon in verband met famllie-omstandigheden nog niet naar Den Haag komen, terwyi de twee Indische com munisten en de in de gevangenis vertoevende revolutlonnalr-aociallst Sneevliet voorloopig nog wel zullen ontbreken Het duo DE VISSER—WIJNKOOP zit In tusschen niet stil. Toen de president mede deelde. dat van de Communistische Party Hol land een adres was binnengekomen, om de lus- schenkomst der Kamer In te roepen, opdat de drie genoemde oproerkraaiers zoo spoedig mo- geiyk zitting kunnen nemen, had de heer de Visser, beleefder en volgzamer dan ooit, al drie moties klaar. Sardjono en Sneevliet moes ten in vrijheid en aan den eerste moest de regeering allerlei faciliteiten verleenen. om hem in staat te stellen, zyn stukken nog op tyd in te zenden. De president legde terecht de mo ties naast zich neer. Want eerst dient het adres de commissie voor de verzoekschriften te pas- seeren Deze adviseert dan de Kamer, wat zy moet doen. Het voorst^l-de Visser tot wyziging van de Kieswet, ook al Ingediend in verband met de hindernissen, die de Indische communisten op hun weg naar de Kamer ontmoeten, komt de volgende week in de afdeelingen. De heer WIJNKOOP vroeg een interpella tie aan over de houding, door de regeering aan genomen tegenover den Surinamer de Kom. die de aanstoker was van de bekende relletjes te Paramaribo. In haar volgende vergadering zal de Kamer over dit verzoek beslissen. nelgd om fn vrede en vriendschap met naburen te leven; met sterken zin voor onafhankelijk- heid en eigenwaarde, maar vreemd van over matigen natlonalen trots. In normale tyden zal zulk een individu en zulk een volk gelukkig ge noemd kunnen worden. Toch gaat het leven tan hen, die den gulden middenweg willen bewandelen niet over louter rozen en is het ook niet zonder is ten eerste de miskenning i slappen en vreesachtlgen koesteren gen den man van den middenweg zy den overheerscher

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 17