SCHERMER 26 HOORN POOI. TABAK ET* is niet beter! Een cfoede pijp tabak o-uw beste vriend fKffisr l|i«r Mooisrt^ ^urr HET best 5 PE DEUREN OPEN WEET U HET AL? aanbesteding LANGESTRAAT 3 Firma KNIJN SMIT KINDERWAGENS Zware 3-persoons CABINES NICO VAN VUURE J. KEIJSPER SNEL EN VEILIG VERVOER naar HILLEGOM - LISSE - LEIDEN - DEN HAAG en DELFT EN TU8SCHENGELEGEN PLAATSEN Fa G. H. A. SCHOT Z« ACHTERSTRAAT 36 - TEL 936 EN TEL 36 NU... M. MEIJER ZOON GU ZUT VERZEKERD als U bij ons Uw klimmaterialen koopt Alkmaar-Amsterdam BILLIJKE TARIEVEN FORD, product der nationale Industrie I N.V. Gerard Worm Heeren Sportcostuums ZEELAND Electr. Carrosseriebouw H. HUGOWAARD VACHTEN KINDERWAGENS Lekker en niet duur JACOB KUIJT irïl Nieuwe Zeeuwsche Courant DAHLIA’S UIT ONS BEKEND SORTIMENT 10 stuks voor f 2.50 Openbare Verkooping te Sint Pancras STICHTING HUIZEN EN ERVEN NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I V Bekend adret HOUTTIL 54 deeligst terecht kan bij: DE CONCURRENT: 50 (ZUID) TEL NO. 16 en ZAADMARKT Ne. 50 N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM UaarniW ADVERTEER T IN DIT BLAD HOEVERKADE 8, ALKMAAR. Tijdel. Tel. 111 15 Mei Offlcieele Opening der Nederlandsche Ford Fabriek Amsterdam ALKMAARGARAGE W. SCHMIDT, HEILIGLAND 24-28 SCHAGEN: FA. BLAAUBOER KOSSEN NETTE AFWERKING oooe JENEVER Miiiittritii Wtstsiagel - Gom PER DAGELIJKSCHEN SNELVRACHTDIENST 1 LITER I Jllnl»! 1OO% NEDERLAND SC H FABRIKAAT FORDde meest economische wagen FORD meer dan 25 millioen gebruikers FORDde allermodernste automobiel FORD.de duurzaamste automobiel FORD......met z’n wereldvermaarde Service IfrichtdieMt Veilig Openbare Verkooping te EGMOND AAN ZEE Het Hotel, Café-Restaurant en Pension Openbare Verkooping te Oude Niedorp Een HUIS, ERF en TUIN G. W. de Munk-Kuyper - Ritsevoort 44 O teeaans O nel GEBR. SCHOEN Hotels en Kerkgoederen „Stof-Kainiet” voor onkruid-beutrfjdiiig. onze f GEEN 2 JAAR IN DE SCHULD l 1 Een HUIS en ERF Openbare Verkooping Openbare Verkooping te BERGEN „UREUM” „Ons Kalvermeel” speciaal samengesteld voor jonge kalveren, en goedkoop Probeert ons gemengd Biggen- en Varkensmeel juiste samenstelling voor vluggen groet te ALKMAAR dat U voor nieuw en reparatie van LOOD-, ZINK- en MASTIEK WERK (met garantie) het voor- 1 de ▼oor Fate. T. A. POOL N.V„ Hoora. k Laa |ReoM-ArartMm Het artikel „Trouwe Vrienden” Is en blijft nog altijd schaarsch. .Van je vrienden moet je't hebben" Zegt (sarcastisch) heel veel waars I Maar je „dagelijksche pijpje". MITS gestopt met POOL-Tabak. Is DE vriend, op wien ge „aan” kunt Met zoo n Vriend zijt g'onder dakl Beleefd aanbevelend, Handelsraad L. T. B. Verlaat - Oude Niedorp H. P. KAGER, DU. UIT VOORRAAD DIRECT LEVERBAAR SCHITTERENDE MODELLEN CONCURREERENDÉ PRIJZEN WOON aan hoek ke ve ia Ai Bon Wijd D initl volg ons zijn padi stre wiel ge tv op zich St voet inte sch< tens de mee D Telefoon t«7 ea 91 GROOT? KEUZE - LAGE PRIJZEN, BIJ LAAT 115—U7 TELEF. 982 ALKMAAR IHHOO0 tril lec Dc scl Wi in 1 in 1 aai 1 1 bet Bei 1 als ear IK wie Boi ver wei 1 var bre V vin den doe ner doe zou ach. T gin; E weg ach van Des pro: nen beli vert keel D Den noo aedt pro( It Hoe paa D Bon vrat 2 legg ter deze acht rich vert E< tjvei hete en legd O tig port ten het gen. broc lijke N offi< acht advl over «en D ring BURG LINOLEUMWAS I KUHT U DIT DOEK,WANT EEf» ZEEP APAPTE HAKTEL. J OF EEK MODEPHE ELEGAfITE I JAPOPI,KOSTER BIJRA RIET5. HET 13 ORGELOOFELUK VOOP WELK EER LAGER I PAUS U BIJ OTIS IETS GE' I HEEL RAAR UW 3HAAK I Kunr uitzoekeh. stuk 'JOOP STUK VAR PRIMA STOF ER TOT !R DE PURT JES DEGELIJK AFGEWERKT MARKIEZEN ZONNESCHERMEN STRAND- en KAMPEERTENTEN TOUWWERK en 8TAALDRAADTOUW DEKKLEEDEN - VLAGGEN TE KOOP en TE HUUR WORTELBOER ALKMAAR ZAADMARKT 8 - TELEF. «86 Sinds 1896 Van 16 Mei toe en met 20 Mei is de nieuwe Ford Fabriek te bezichtigen. Ford-Demonstratiebaan voor proefritten.. Uitnoodigingen bij den Official Ford Dealer aan te vragen. Handelsiieden. Zaken- menseben, Indaatrieeteo. wen.se hl gij nieuwe relaties aan te knoopen, of oude uit la breiden in ZEELAND! adverteert dan In de Meest gelezen Zeenweeh Dngblad in alle kringen der provincie Concurreerende Advertentie tarieven Proefnummers op aanvraag beschikbaar Men riebte rich tot bet Bureau van de 3p VRIJDAG 26 MEI 1933 OU op bod en op VRIJDAG 2 JUNI 1933 bij afslag en combinatiën telkens des namiddags 2 uur, in na te melden Hotel Trompenberg, ten overstaan van M. C. ROOS, Notaris te Alkmaar, van: e genaamd „Trompenberg”, een Garage met erf, een Theehuis met erf en diverse perceelen terrein, een en ander zeer gelegen aan de Voorstraat plein) en Trompenbergstraat te Es mond aan Zee, kadaster sectie A Nummers 1973. 2575, te zamen groot 17 aren 46 centiaren, benevens 44 centiaren in een aangrenzend per ceel sectie A No. 1953 (Hofhuis). Eigendom van en bewoond door den heer 8. Th. Hoppener. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten Kantore van de notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breed- Itraat 10 te Alkmaar. w van: de VILLA „de Blinkert” met erf aan de Rehbockstraat te BERGEN AAN ZEE, groot 6 Aren, met den volledlgen INBOEDEL. De villa, voorzien van waterl. en electr. 1. bevat: beneden: 1 groote en 2 kleine kamers, keuken, bijkeu ken. kelder, 2 W.C.'S; boven: 5 slaapkamers en W.C. Het pand, dat gedurende de zomer maanden In totaal is verhuurd voor 900 - is te aanvaarden 1 Sept. ’33; de huur blijft voor de verkoopster; de lasten zijn vanaf 1 Jan. ’34 voor rekening van kooper. Te bezichtigen Dinsdags en Don derdags van 24 uur waarvoor zich te vervoegen bij den Heer J. C. Mosk te Bergen aan Zee. op DINSDAG 16 MEI 1933. des na middags 6 uur (nieuwe tijd), in het koffiehuis ,J)E VALK” ten over staan van Mr. C. J. DE LANGE. Notaris te Alkmaar, van: te Oude Niedorp, groot pl.m. 1 A. 23 cA. Verhuurd per week aan O. Hiel- kema Behoorende tot de nalatenschap van den heer A. DE GEUS. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de notarissen Mr C J DE LANGE en M. C. ROOS, Breed- straat 10, Alkmaar. 5 JAAR GARANTIE. StoomwaMCherU en StrUklnrlcliting Opgericht 1874 Opgericht 1870 VI88CHER8LAAN 11 - ALKMAAR Prijscourant op aanvraag Beleefd aanbev.: GEBR. SCHOEN CROOTE HOEVEELHEDEN SPECIALE PRIJZEN KWEEKERIJ „SURSUM CORDA” SCHOORL Zoekt U iets fijns, lete ongemeens? Komt U daa eens zien naar onze aorteering. Geen afb staling. Het depöt van het bekende A'damache Stofzulgerhuls. Vijzelstr -6 en Haarlemmerstraat 41< A'dam; Steenweg 31, Utrecht; Groote Houtstraat 94, Haarlem, vertegenwoordigd In GEBOUW DE UNIE TE ALKMAAR heeft een aorteering van 40 bek. merken stofzuigers wx>. Premier Regina. Rltaema. Excelsior 25. El. Lux f 25 en 30 op slede 35 Premier Duplex 55. Hoover f 80, Hamilton Beach 80. Pyramid 100, Primo 62.50. Servus en Nilflsk f 15 enz. enz. Het van ouds vertrouwde adres waarborgt U volledige garantie. op Woensdag 17 Mei 1933, des namiddags 2 uur, in het Café JJE DRIESPRONG”, ten over staan van den Notaris Mr. C. J. DE LANGE van: aan den Bovenweg te Sint Pan-^ eras, groot 2 A. 55 c.A. en een perceel Bouwterrein daarachter, groot 1 A. 65 cA. Eigendom van Mej. de Wed. J. DE GRAAFF. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te verkrijgen bij den heer G. BOOU Az. en ten kantore van de notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS te Alkmaar. op WOENSDAG 24 MEI 1933 bij opbod en WOENSDAG 31 MEI 1933 bij afslag, telkens des vjn. 10 uur in de Rustende Jager, ten over staan van NOTARIS VAN RIET een seer goedkoope Stikstof-mest- stof op welland, onschadelijk onder weidend vee Het Bestuur van de ÖANNE NOORDSCHARWOUDE Is voor nemens op MAANDAG 22 MEI 1933 des avonds 6 uur (n. in hotel „Concordia” aan te besteden: Het maken van een vaste brug in beton, ter ver vanging van de bestaande Mosselenbrug te Noord- Scharwoude, met bijko mende werken. Bestek met 2 teekenlngen zijn verkrijgbaar tegen betaling van f 3 per stel bij ondergeteekende. Namens voornoemd Bestuur: de opzichter JOH. OOSTERLEE. Noord-Scharwoude, Mei 1933. Psychiatrische Inrichting ST. WILLIBRORDUS- voor Mannelijke Zenuw en Zielszieken. HEILOO Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. TELEFOON ALKMAAR 124 0 Oeneesheer-Directeur J. A. J. BARNHOORN. op WOENSDAG 31 MEI 1933 bl) opbod en op WOENSDAG 7 JUNI 1933 bij afslag en elndtoewljzing, telkens des avonds 7 uur, In het Koffiehuis Het Wapen van Heems kerk, van den heer T. H. van GU- zen, aan de Breedstraat, ten over staan van Mr. C. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van de vol gende te ALKMAAR, als: 1. Een WINKEL- en HUIS, met werkplaats, aan het Luttlk-Oudorp No. 45. hoek St. Annastraat. groot 64 c.A. Verhuurd aan den heer L. v. d. Leden, voor f 9.— p w. 2. Een HUIS en ERF. aan Overdiestraat No. 29, groot 1 A 10 cA. Verhuurd aan Mej. de Wed. Kaal, voor 3.25 p. w. 3. Een HUIS, waarin logement met erf, aan het Klein Nieuwland No. 2, groot 1 A. 23 c.A. Eigendom van den heer J. Hagenaar. 4. Een HUIS en ERF aan den Oeestersingel No. 9, groot 1 A. 27 cA. Thans onverhuurd. Eigen dom van den heer C. Spruit. De perceelgn kunnen aanvaard Worden bij de betaling der koop - penningen, voor zoover verhuurd onder gestanddoening der huren. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de notarissen Mr. C J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breed straat 10 te Alkmaar. mOFITEKKTl rracbtig» Kanaries. Prima dag- en avondzangen. Saksische en Seiferts 9.Erin voorzangen f ZAe Fopjes f 7S Witte mannen ka naries 4.S0 Mannen Ja- pansene Nachtegalen f ïse P. A CORSTENS VERSCHUREN. Helmond RLx-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 20