MAANDAG AANBIEDINGEN 9 VROOM&DREESMANN VERHURING D K. DE HEER 4 4 EN en ;gen MARKTEN u MELKCURSUS DIT MOOIE BEHANGSELPAPIER kocht ik voor een koopje bij -ÏSSS? ÏÏÏÏ?1»™. SPORTFEEST van de Voetbalclub „GEEL ZWART”, op ZONDAG 14 MEI. ZATERDAG 13 MEI LUTJEBROEK Gouden echtvereeniging SCHAPEN NAAR FRANKRIJK De opbrengst der extra heffingen OBDAM UITHOORN VENHUIZEN D. H. V. B.. DE HOEF OUDERKERK a.d. AMSTEL s ENKHUIZEN WER VERSHOOF WESTER-BLOKKER PURMEREND OUDER-AMSTEL I HEM MEDEMBLIK WESTWOUD OBDAM SLOTEN PURMEREND WIERINGERMEER NIEUWVEEN WILNIS KERKLIJSTEN TER AAR ASSENDELFT ’t ZAND VAN TOT UUR VOLENDAM ZAANDAM DE KWAKEL ALKMAAR HOORN Adverteert in dit blad BOTERSTR. 15-17 vindt daar een groote keuze, direct leverbaar WESTER-BLOKKER WORMERVEER WARMENHUIZEN Programma voor Zondag I 4 f SS i- H. acht mrl- 2e afd. de Congregatie voor de de :hten van 10 uur de H. Sacramenten Hermanns ST. PANCRATHJS van Zampen, lid R.K. Be- B 1 WEEKAGENDA l I SLOOTDORP als naar se- l MIDDENMEER Parochie van den H. Nlcolaas collecte voor het gesticht ,X>e uur geopend ge- dat bekend, dan' Parochie van St. Jan’s Geboorte Missen e o half acht. De !ft 1 if le n st 1» le in de gemeente N.-Amstel. Wat r-— gebeurd? Een schipper had In den berm den AmsteldUk een ijaerén pen geslagen. ZONDAG half 8 Vroegmis; 10 uur Hoogmis; kwart over 2 Lof en Maria-Congregatle, daarna onderrichting. Op de dagen In de week om half 7 uitreiking Hiermede betiAgen wij onzen harteUjken dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons 25-jarig huwelijksfeest on dervonden. N. HUIBERTS en CATH. HUIBERT8-WIJTE Hoogwoud, 13 Mei 1933. J s 13 Mei. NV. Alkmaarsche Export - ...3 per doos. Andijvie - - - -- 35.00, idem n Komkommers Bij genoegzame deelname zal er een Melkcursus worden ge geven door den L T. B. te 't Zand. Opgave vóór 18 Mei aj. C. N. DE WIT, Voorz. S. BROERSEN, Beer. deel- Het en ter- dagavond te half 8 Lof. Zaterdag van 8 tot 8 uur biechtgelegenheid. 1 Constantlnus 1Wils kracht 1 Nasleep relletje Vrijdag 19 dezer zal J. W. alhier zich hebben te verantwoorden voor den politierechter te Haarlem, ter zake dat hü In den avond van 30 Maart Mej. 8. alhier, toen zij ran een vergadering kwam, zou hebben mis handeld. WOENSDAG 17 Mei na het Lof korte H. Fa milie afd. vrouwen. i met "s avonds half 8 Metajeecon- Kapel Tli MMia ZONDAG: 730 uur H. Mis Dirk Laan, 10 uur intentie. 3 uur Vespers. DINSDAG: 730 uur Lage Gomers. WOENSDAG: 730 uur uit dankbaarheid. DONDERDAG: 730 Klaas Konijn. VRIJDAG: 730 uur Pleter Meilink. ZATERDAG: 730 uur Lire Gomers. ZONDAG: 730 uur Antje Besaellng, intentie. -t v. h. Apostolaat aes Gebeds. Dés avonds 7 uur plechtig Lof met feestpredikatie. N B. In den nacht van Zondag 14 op Maan dag 15 Mei begint de zomertijd. Emmers wit emallle, 38 CM. zware kwaliteit, van ft 3 n 9 tot 1 uurU.*iy Kerk van den Geest ZONDAG 14 Mel. De H.H. Missen zijn te half 8 en te 10 uur. ’s Avonds geen Lof. In de week: H. MIs alleen op Woenq Zaterdag te half 8. Woensdagavond en Kerk: Maria, Stem der Zee ZONDAG 14 Mel. De H.H. Missen zijn te half 8 en te 10 uur. ’s Avonds te 7 uur Lof. In de week: H. MIs op Maandag-, Donderdag en Vrijdagochtend te half 8. Zaterdag van 6 tot 8 uur biechtgelegenheid. Poetspakket Inhoud: 1 doos Ll- noleumwas, 1 fla con poetsextract en een doos zwarte schoencrtme, oom- ft Aft pleet van 9 tot 1 u. U«Aw Parochieeie stand Getrouwd: Johannes Vreeken en Anna Buis; Johannes Kuin (Bovenkarspel) en Martha Laan; Nlcolaas Knljn (Berkhout) en Geertrul- da Jong. Kop met Schotels dun porselein met bloemdécor, van 9 tot 1 uur 6 stuks 0.39 Nesten Schalen 6-dlg. met schulp- rand, prima kwali teit aardewerk, van sa ja q 9 tot 1 uur per nest U><lsl Tafellepels en Ver ben, v lekvrij,fijn model, prima kwa- Utelt, van 9 tot QQ 1 uur 8 stuks voor U.O«J Volendam 4Vlcto- T— X Zouaven 3St Jan 3 KGB 4—Weet-Fr. O SDE 3Vitesse 3 8VA 3—W8V 3 H Meerv. 3WZ 4 I Voorw. 3Holl. 3. K Bt. Martlnua 3 Nes 3 NV A 3—VBO 3 O Wllskr. 5VIC 3 Blschopebeker Groep 3; DO88 1—RKAV 1 DOBS 3—Wllskr. 3 St. Martlnus 1Vlc Sleterweg 1184 Telefoon «4279 i i<:jv>zt ZONDAG, alg. Vredesdag; na de H.H. Missen wordt gebeden driemaal' het Wees Gegroet en H. Maria Hulp der Christenen, bid voor ons; Koningin van den Vrede, bid voor ons. Op dezen Octaaf-Zondag van 8t. Pancratlus zuilen de nieuwe leden der Jongens-Maria-Con gregatie hun opdracht aan de Moeder Gods doen. Half 7 en 10 vóór 7 Communie-ultreiken: de stille H.H. Missen om 7 uur en half 9; de Hoogmis om half 11. Na de H.H. MIs van 7 uur de alg. H. Communie der Jongenscongreganls- ten. Schaalcollecte voor het gesticht „de Goede Herder.” 's Avonds 7 uur het plechtig Lof tnet de opdracht der Congreganisten. Daarna gezel len; 5 uur Jongenspatronaat. DINSDAG 7 uur Communle-uitreiken; half 10 sluiting van het Huwelijk en gezongen Bruids mis voor M. A. v. Doom en E. Wesseling; •s avonds half 8 Maria-Congregatle en Mei maand oefening. WOENSDAG, 3e Woensdag der maand; des avonds half 8 maandvergadering der Derde Orde. DONDERDAG Communie-ultreiken op de ge wone tijden; half 10 sluiting van het Huwelijk en gezongen Bruidsmis voor A. Straatsburg en M. J. Kuyper en kwart vóór 11 sluiting van het Huwelijk en gezongen Bruidsmis voor H. Ph Bakker en J. M. Graman; 's avonds half 8 Melmaandoefeningen. ZATERDAG, derde der maand, alg. H. Com munie voor de Maria-Congreganlsten voor de H. Mis van 7 uur; half 7 Communlekrans; half 13 biechtgelegenheid voor de jongens van de 2e, 3e en 4e schoolklasse. Voor de geloovigen komt de biechtvader van 59 uur op de volle uren; ralf 8 Melmaand-oefening, waaronder Maria's Litanie gezongen wordt. As. ZONDAG liefdadigheldspredlkatie en schaalcollecte voor de veerenlglng „Hulp in de Vrijdagavond om half zeven werd de brand weer gealarmeerd voor brand in de beschuit fabriek van de fa. Hlllen aan de Oostzijde. Spoedig was de brandweer ter plaatse, doch zij behoefde geen dienst te doen, daar het vuur, dat zich aanvankelijk door uitslaande vlam men ernstig liet aanzien, inmiddels met eigen middelen bedwongen was. BU nader onderzoek bleek het onheil in den schoorsteen gezeten te hebben. ZONDAG 14 Mei. Kleine Aanbiddingsdag. De H.H te 730, 9 en 1030 uur. In alle H.H. Missen de schaalcollecte voor de belde patronaten. Alle parochianen, maar vooral de kinderen worden aangespoord om heden, den verjaardag van de eerste H. Communie der kleine H. Theresia, ter Communie te gaan voor de redding der Rus sische kinderen. N.m. 3 uur Vespers met Rozen hoedje voor de maandlntenties v. I_. ZONDAG. 4e Zondag na Paschen: half acht vroegmis. 10 uur Hoogmis. Na de Hoogmis Ca techismus; 2 uur de Vespers. Onder de H.H Missen collecte voor het gesticht -De Goede Herder' en de Vereeniging tot Bescherming van Meisjes. Heden algem. Vredesdag. Algem. H. Commu nie der kinderen om .Gods barmhartigheid af te smeeken over de Russische kinderen. MAANDAG half 8 's avonds Marla-Oongre- gatle Meisjes, afd. II. WOENSDAG 11.15 blechthooren voor de kin deren van leerjaar 5. 's Avonds te half 8 Con gregatie voor de jongens afd. I. DONDERDAG. 8 uur gez. H. Mis voor de Broederschap van ged. aanbidding. 7 uur H. 8a- cramentalof ZATERDAG 11.15 blechthooren voor de kin deren van leerjaar 87. Des middags biecht- hooren van 3430 en van 5.307 uur. Te 7 uur Marla-Lof. Benoeming Missionarissen De belde Mls- ^onarissen die kort geleden hun eerste plech- H. Mis in de parochiekerk alhier hebben jedaan, zijn benoemd en wel als volgt: De Pater J. Schilder, Lazarist, is benoemd ’°°r de Missie op Java en de Weleerw. heer J. Buys 8. V. D. voor de Missie van Noord-Ame- Hka. B® automaten verdwenen Nadat de ge- ineente een verordening heeft gemaakt, waar bij is bepaald dat voor automaten een bedrag 3*° I 50 per jaar moet worden betaald, heb- b®11 de houders van die instrumenten hun •fparaten laten wegnemen. Volendam is dus thans weer geheel van auto- «usten gezuiverd. van de H. Communie; half 8 de H. Mis en Li tanie van Maria. ZATKRDAO-avood 7 uur Melmaandlof; vóór het Lof gelegenheid om te biechten tot' kwart vóór 7. De Minister van Economische Zaken en Ar beid heeft bepaald, dat de opbrengst van de extra-heffingen. gedurende het jaar 1933 op den uitvoer van schapen naar Frankrijk gelegd, zal worden besteed tot het doen van een uitkeerlng aan schapenhouders, die op 1 Januari 1933 In hun bedrijf fokoolen ouder dan 154 jaar aan wezig hadden. Als basis voor deze verdeeling zal gelden de in den aanvang van dit Jaar gehouden scha peninventarisatie. Belanghebbenden, welke voor bovenbedoelde uitkeerlng in aanmerking komen, dienen zich vóór 1 Juni a.s. aan te melden bij het vleesch- export-bureau. Lange Burchtstraat 39 te Nij megen, onder opgave van het aantal tintooien ouder dan 154 jaar, dat op 1 Januari JX in hun bedrijf aanwezig, alsmede onder opgave van nauwkeurig adres. ZONDAG 7 uur voor over!, fam. Van KolV. Breukelen; 9 uur uit dankbaarheid bij een 40- jarlg huwelijk. MAANDAG 7 uur in de kapel voor de Eer* zuster Gonsalva. DINSDAG half 8 voor Meinardus Reus. WOENSDAG half 8 voor Cornelia Degellng, h.vr. van S. Buisman. DONDERDAG 10 uur stille H. MIs voor Brui degom én Bruid P. J. Molenaar en Cath. Reus. VRIJDAG half 8 voor overt fam. Van Galen Kuipers. ZATERDAG half 8 voor Jacobus van der Mo len. ZONDAO 5 uur Lof met vernieuwing der Doopbeloften en opdracht aan de H. Maagd. MAANDAG-avond 7 uur Jongenscongregatle. DONDERDAO-avand 7 uur Lof. ZATERDAG blechthooren vanaf 5 uur. DIJKGRAAF en HEEBJR.' .DEN van den polder HEERHUGO- WAARD maken enkele perceelen dijken en we gen, waarvan de pachtsom per 1 Mei 1933 niet werd betaald, andermaal, zullen worden ver huurd op Donderdag U Mei aa. In het café van den heer A. RUS des namiddags 2 uur (n. t.J, zulks tegen contante betaling. Dijkgraaf en Heemraden voorn oemd WIEBE VAN SLOOTEN, Dijkgraaf. H. HOOGLAND, Secretaris DONDERDAG 18 Mei 930 uur gezongen H. MIs met voltrekking van het huwelijk van Pe trus de Jong en Oeertr. Dekker. VRIJDAG 19 Mei. 's Avonds 7.30 Kruisweg ter eere van Maria. ZATERDAG 20 Mei. Njn. 3—9 uur biecht- hooren. In ondertrouw opgenomen: Joës Huybregts en Marg. Dubbeld. Voorzien van RUkenberg Sr. Huishouding.” welke In oase parochie zoo dik wijls heilzaam werk verricht! lederen Zondag na de Hoogmis is de ulUeen- bibllotbeek in het kleine Parochiehuis geopend. Onze dag van Aanbidding zou gelijk vallen mrt het H. Sacramentsspel van Anno Sancto, dat 18 Juni as. in 1 Stadion zal gevierd wor den. Het feest van Aanbidding. Is verzet naar 25 JuhL ZONDAG de vroe*nls om hoogmis om half elf. Doer de «eek alleen om half acht een Mis. Om kwart over acht wordt de H. Commu nie uitgereikt. Woensdag en Zaterdag om- half meandtef. Parochie Si. Laeas ZONDAG: 730 uur H. Mis voor Jac. Bakker en overt, familie, 10 uur H. Mis voor de pa rochie. 2 uur Vespers. MAANDAG: 7 uur in t gesticht voor Thlela Wlering. 8 uur overleden fam. de MoeiRoo sendaal. DINSDAG: 8 uur overt, echtgenoot en fam. WOENSDAG: 8 uur Gerrit Dekker, Trijntje Portegles en overt, familie. DONDERDAG: 8 uur Geertje Tol. huisvrouw van Jan Hoffer. VRIJDAG8 uur D. s. Diepen. ZATERDAG: 8 uur Pieter Degellng. Ud van R. K. Ziekenfonds. ZONDAG: 730 uur H Mis. Stille maand- dlenst Geertje Mooi, huisvrouw van D. Beem- Ster, 10 uur parochie. Roomsch-Katholieke Voetbalclub Zondag herdenkt de R. K. voetbalvereeniging „V. V. W.” haar 5-jarig bestaan. Onder de Vroegmis, die gelezen zal worden voor de vereeniging, gaan alle leden ter H. Tafel. Des namiddags na de Vespers zal een optocht gehouden wor den. waarin alle leden in costuum zullen mee- loopen door het dorp, waarna de wedstrijden V. V. W ID. V. O. I om een .beker en V. V. W. 3Strandvogels I om een lauwertak. Bene vens zullen enkele attracties op het terrein gehouden worden. Het zal Zondag niet aan be langstelling ontbreken. Maria-Congregatle In de zomermaanden zal de Congregatie voor de meisjes welke tot heden des Zondags voor de Vesper werd gehou den, worden gegeven op Woensdagavond In de kapel van het klooster .Bethlehem”, terwijl de jongelingen voortaan op Donderdag Congrega tie hebben. Oud-wethouder Joh. de Boer Door den oud- wethouder Joh. de Boer is aan Ged. Staten een Se klasse C PVCB—St Mart. 1 Alliance 1B8M 1 B Ado 3W8V 1. terr. W8V Reserve Se klasse A Forward 3— Voor waarts 3 4e klasse D Vlctrlx 3Onze Gezellen 8 Reserve 4e klasse B Union 3KGB 3 D St. Bavo rPurmer- end 3 MAANDAG: half 9 Spaarkas St. Antonlus van Padua; 8 uur ledenvergadering Hanze; half 7 gymnastiek adsplranten; half 9 leden 8t. Michael. DINSDAGkwart vóór 8 repetitie „Crescendo” t uur bestuur verpleglngsfonds. •WOENSDAG: 8 uur .Laus Deo.” DONDERDAG: St. Nlcolaas-Zangkoor. ZATERDAG: 5 uur vergadering Smedenpa troons. Verder Zaterdag en Zondag «oonte. Zij, wier beroep niet geëigend is voor het wel den stan een kerkschaapje, worden verzocht een schaapjesglft aan hun Parochiekerk te schen ken. Raadsvergadering. Vrijdag kwam de Raad dezer gemeente bijeen in voltallige vergadering. Na opening met gebed en notulen wordt een schrijven voorgelezen van den Minister via Ged. Staten omtrent onrechtmatig gedane uitgaten bij gemeenten, die bijdragen van het Rijk ge heel of gedeeltelijk genieten, met verzoek te voorkomen, dat posten worden overschreden, daar deze niet door het RUk zullen worden vergoed. Voorgesteld wordt om aan det plaatselijk ert- sls-comlté voor uitkeerlng B. aan crislswerk- loozen een bedrag beschikbaar te stellen van 145.Een gelijk bedrag zal worden uitge keerd door het Nationaal Crlsis-comlté, zoodat ongeveer 300 extra kan worden uitgedeeld aan gezinnen, die het t meert noodig hebben. De Raad gaat hiermede accoord. De begrooting 1932 wordt gewijzigd in ver band met overschrijding van porten, die uit den post onvoorziene uitgaven worden gedekt. De begrooting 1933 wordt gewijzigd, daar en kele posten inzake steun en werkloosen te laag geraamd blijken te zijn, mede In verband, dat de begrooting nog niet is goedgekeurd. Vastgesteld wordt een verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling. BU de rondvraag merkt de heer Van Dam op, Motortram Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeld, dat met ingang van 15 Mei a.s. In plaats van de huidige stoomtram een motortram de duur van den rit naar Alkmaar en omgekeerd zal rijden. Daardoor zal het mogelijk zijn, dat de duur van de rit naar Alkmaar en omgekeerd verkort wordt. Tevens zal bU den overweg „Oude Wal” te Wannenhulzen gelegenheid gegeven worden voor het In- en uitstappen van reizigers. Met ingang van voomoemden datum zal de dienstregeling ook eenlgszlns gewijzigd worden. ZONDAG 7 uur voor de parochie, 10 uur uit dankbaarheid. MAANDAG op St. Radboud voor overleden armen der parochie, kwart over 7 voor Johanna Molenaar, geb. Pennekamp. DINSDAG kwart over 7 voor Cath. Bakker, geb. Dunselman, half 9 tot zekere intentie. WOENSDAG kwart over 7 voor August Mole naar en echtgenoote. DONDERDAG op 8t. Martlnua ter eere van den H. Jozef, kwart over 7 voor Evd Meester geb. Molenaar. VRIJDAG 7 uur voor Jacobus Hardebll, half V Vóór Elis KWiter. z. ZATERDAG kwart over 7 voor de levende en overleden leden tart dé Bt? Vlncentiusvereenl- glng, half 9 voor Petrus Bakker. ZONDAO 7 uur H. MIs voor de parochie, 10 uur voor Oeertrulda Koefaal, geb. Louter. Zondag collecte voor de kerk, achter in de kerk collecte voor de armen Jialf 3 H. Familie afd. mannen, half 5 Patronaat. 7 uur Lof, 8 uur feestelijke bijeenkomst voor de leden van het Patronaat en ouders. Maandag om 11 uur oefeningen voor de eerste communicanten, zü biechten om 4 uur, van 78 uur gelegenheid om te biechten voor de ouders en familieleden. Dinsdag half 9 stille H. MIs. waaronder de kinderen hun eerste H. Communie zuilen doen, half 3 dankoefenlng v. d. kinderen met toe spraak, waarbij ook de ouders der eerste com municanten worden ultgenoodlgd. Donderdag wordt V. d. St. Martina-vereeni ging de 3de groep verwacht, 's avonds 7 uur Lof ter eere van Jezus in het H. Sacrament., 8 uur Gezellen-bljeenkomst. Vrijdagmorgen 7 uur gezongen Rouwdienst voor Jacobus Hardebll vanwege de H. Familie afd. mannen. Zaterdag gelegenheid om te biechten v*n half 5 tot 8 uur, 7 uur Meimaand-Lof met Rozen hoedje en Litanie. As. Zondag collecte voor Gesticht ,Jie Goede Herder”. 3de Huwelijksafkondiging: Jacobus Groot en Anna Berendina Wichman. Wie het gevaar bemintDonderdag avond wilde een fietser een auto bijhouden Plotseling bleef de auto stil staan. De fietser ken blijkbaar niet remmen en met een flinken Ssng reed hü tegen een cementen dam op. Won der boven wonder had de Jongen geen letsel be komen. alleen zjjn broek was danig gescheurd en *Ün rijwiel leek wel wat oud Ijzer. Zou dit nu nog geen goede leer zün voor per- «nen die het telkens weer wagen, achter een *uto te rüden? Groenten veiling B. P. en O. In de be stuursvergadering van bovengenoemde veiling is besloten dat groente welke wordt doorge draaid niet meer door de aanvoerders zal mo gen worden teruggenomen, zulks in verband tnet de mededeellngen, van hoogerhand ont vangen in verband met de te verwachten steun- Wet 1933. Isotoerflesachen Inhoud M Liter, prima fabrikaat, van 9 tot 1 uur 2 f Congregatie voor Missen te 7 uur in kapel van het klooster en om 8 uur in de kerk. ZONDAG om half acht de Vroegmis. Om 10 uur de Hoogmis. Om 3 uur Lof. - Deze week Catechismus volgens gewoonte. -ZATERDAG-avond om half acht lof ter eere van Maria en van 4 uur af gelegenheid om te biechten. Parochie van den H. Michael ZONDAG 4e Zondag na Paschen. Mis: Can tate. Evangelie volgens Johannes: Jezus gaat tot den Vader. Heden om half 7 communle-uitreiklng. 7 uur stille H. Mis en om half 10 de Hoogmis en om half 2 de Vespers. MAANDAG, feestdag van den H. Isidorus. patroon der landbouwers. WOENSDAG-avond meisjes. DONDERDAG-avond jongelingen In de week de H. H. Gedurende de Meimaand na de H. MIs van 8 uur Rozenhoedje, Litanie en Gel ZATERDAG: gelegenheid om te 58 uur. ZONDAG, alg. Vredesdag. Schaalcollecte voor de schoolschulden, .welke nog eens dringend wordt aanbevolen; kwart vóór 2 Catechismus; half 3 Vespers. Verwacht wordt dat allen zoo veel mogelijk zich zullen beijveren om tot inten tie van den vrede te communiceeren en dat ook vooral alle kinderen hun H. Communie en ge bed zullen opdragen voor de ongelukkige kin deren van Rusland. DINSDAG na het Lof Congregatie afd. meis jes. DONDERDAG na het Lof Congregatie afd. jongens. ZATERDAG H. MIs in de kapel; half 8 in de kerk; van 48 uur blechthooren en 7 uur Ma- ria-Lof. ZONDAG as Goede Herder.” Van de week lederen avond om half 8 Mel- maand-Lof, Zaterdag om 7 uur. Dagelijks is de kerk van 45 voor een bezoek aan het Allerh Sacrament. Blechthooren voor de schoolkinderen van klasse 4 en 5: Vrijdag bm half 12 meisjes. Zaterdag 12 uur jongens. Vrouwen van Assendelft, gü neemt toch ze ker deel aan de gebedsactie van 29. 30 en 31 Mei a.s. Hebt gü uw naam al opgegeven bü het bestuur. Ijveraars, kom hoe zit dat? Ge verliest toch zeker den moed niet? Vooruit, met Gods hulp komen we toch weer klaar en zoo ooit moogt gü op succes rekenen!II ZONDAG 7 uur uitreiking der H. Communie; half 8 gelezen H. Mis; 9 uur uitreiking der H. Communie; half 11 Hoogmis; collecte voor het gesticht „De Goede Herder”; 3 uur Lof met Ro zenhoedje. MAANDAQ-avotwl, half 8 JongensoongregaUe, 2e afd. WOENBDAG is de eerste H. Mis om 8 uur; half 10 plechtige gezongen Huwelüksmls CLCt „Venl Creator”; X gregatle, 2e afd. DONDERDAG Is de eerste H. Mis om 7 uur; half 9 ges. H. MIs, waaronder de geloofsbelij denis en de plechtige H. Communie der kinde ren; 's middags half 3 plechtig Lof, waaronder vernieuwing der Doopbeloften en opdracht; 's avonds geen Lof. ZATERDAG-middag van 58 uur blechthoo ren; 7 uur Marla-Lof met Rozenhoedje. Voortaan is in de week, behalve des Zaterdags, het Lof te half 8. ZONDAG, 14 Mei, om 7 uur en half 9 stille HJH. Missen met onderrichting; om 10 uur Hoogmis met preek. Heden collecte met open schaal voor herstel en onderhoud der kerk, welke büzonder wordt aanbevolen. Na den middag om half één Maria-Congregatle voor de jongens. Ongeval aan de nieuwe fabriek. De bedrüfs- *ider der crin-vegetalfabriek W. A Is Donder- vsgmorgen met een züner beenen tusscheh' een ®)schlne bekneld geraakt. Dr. Wever verleende eerste geneeskundige hulp. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis te Purmerend. Aan groot gevaar ontsnapt Donderdag was de gemeente Ouder-Amstel en omgeving ven kwart voor zes tot half negen van electr. stroom verstoken, hetgeen z’n oorzaak vond in een storing in den H. 3. kabel van het P.E.N, in de gemeeOe N.-Amstel. Wat was er nX ge- gebeurd? Een schipper had in den berm van den AmsteldUk een üzerén pen geslagen, om daaraan z’n schip te meren. Deze pen, met een - in den grond gedreven, raakte precies S. kabel (waarop een spanning van I» Mei groote demonstratieve vergadering In een gehouden vergadering van verschillen de organisaties, dezer dagen op initiatief van jet L. T. B. Krlngbestuur gehouden, zün de magere resultaten besproken der tuinbouw- gteunwet 1932. e poel dezer vergadering, aldus de voorzitter j Tokeman- is te demonstreeren de gewekte teleurstelling onder de tuinders over de uit- keerlngen volgens de Steunwet 1932. het limiet 1933 en tegen de gevaren der Machtigingswet, uelke funest genoemd mogen worden voor V^est-PriBslsküci Na uitvoerige discussies wordt besloten tot bet navolgende. Aangezien West-Friesland het allernaast ge troffen wordt door de huidige crisis en daar tegenover tot heden het minste is geholpen geworden, ml Vrijdag 19 Mei aj. te Lutjebroek een demonstratieve vergadering gehouden wor den voor alle R. K. tuinders In Weet-Friesland terwijl samenwerking gezocht zal worden met de Kringbesturen Langendük en Hoorn. Benige leden der Tweede Kamer worden het volgende ter kennis gebracht als zünde de be staande grieven onder de Tuinbouwende bevol- fring. L Teleurstelling ov.-r de 40 pet. uitbetaling vsn - dat dat de winkelsluiting niet gehandhaafd wordt, daar na 8 uur nog winkelwaren worden rond gebracht door winkeliers uit een andere meente. De voorzitter zal nagaan of dit een overtre ding is van de wet. De heer Th. B. de Jong zou gaarne zien, dat bevorderd werd, dat de werkloozen langs den correspondent van de arbeidsbemiddeling wer den te werk gesteld aan den te maken Rüksweg. De voorzitter zegt dit toe. Hierna sluiting. de garantieprijzen ondanks de toezegging, de Minister bü eventueele tekortkoming der gelden den weg tot de Kamer zou vinden. 2. Het limiet t 5.000.000 1933 weg te laten en daarvoor garantie prijzen te stellen. 3. De ondermünlng van West-Friesland door de zg- Machtigingswet. Het is voor West- Friesland ónmogelijk de teelt te wijzigen of te beperken. Voor de demonstratie zal in een vergadering de heer Valstar. de demonstranten toespreken, terwijl büzondere aandacht zal gevraagd wor den voor de belangrijke besprekingen welke gewijd zullen worden aan de kwesties: loon- toeslag in de tuinbouwbedrijven en het be ruchte saneeringsplan. De voorzitter sprak de hoop uit. dat de Re- geering tot *t inzicht zal komen, dat de smach tende bevolking In West-Friesland moet ge holpen worden >door eerstens de resteerende 60 pot. uit te betalen, en het limiet ad f 5 tnlllloen te laten vervalen en garantieprijzen nit te betalen op de velllngsproducten en niet de teelt inkrimping al verandering te bevor deren. 's Avonds van 5—8 en van 710 uur gelegenheid om te biechten en om 8 uur Marla-Lof met Meimaandoefening. Lied no. 7. N B. De geloovigen worden herinnerd aan de offertjes voor de Vastendispensatie. J°«efgezellen Zondag wordt het sluitings- feest van het winterseizoen der Gezellenvereenl- 8ln9 gevierd. Des morgens om 7 uur is er een H Mis tot intentie van de Gezellen, waaronder gezamenlijke H. Communie, waarna ontbijt en PrUsuitdeellng In het R. K. Vereenlglngsgebouw. Laten alle leden present zün. zoowel in de H. Mis als in de gezamenlijke bijeenkomst. Den 24en Mei a.s. hoopt het echtpaar C. Dekker en Cath. DekkerOrij te Llmmen haar gouden huwelüksfeest te herdenken. 7.45 uur voor Petrus Hane- parochle van den H. Martinas ZONDAG: 7.30 uur de H. Mis tot zekere in tentie; 10 uur voor de Parochie. MAANDAG: 7.45 uur voor familie Haver kampSchaper. DINSDAG: 7.46 uur tot zekere intentie; el ders Théo Ruüter. WOENSDAG: 7.45 uur voor Nlcolaas Laan; 9 uur voer een zilveren huwelükspaar. DONDBRDAG: 7.45 uur Petrus Koopman. elders Cath. BuJüsvan Zampen. lid R.K. Be- grafenisvsreenb ZATERDAG graaf As ZONDAG: 7 uur tot zekere Intentie, 930 uur voor de parochie, elders Petrus Bakker, lid Levende Rozenkrans. Heden collecte voor gesticht Goede Her der”, 2 uur de Vespers met Rozenhoedje. VRIJDAG; 730 uur Congregatie voor de jongens. WOENSDAG: 9 uur gez. H. MIs met Veni- Crefttor, ZATHEDAQ: biechtgelegenheid van 35 en 68 uur. Volgenden 25ONDAG algem. H. Comm. voor de Jongsns-Congregatie. hamer 1 den H. S. kabel (waarop een spanning van 10.000 Volt). Vermoedelijk is met één slag de kabel gebroken, waardoor ook de stroomvoor ziening ophield. Toen later vanuit Amsterdam, waar de zekeringen waren doorgeslagen, de stroom er weer werd opgezet, is de pen voor een deel versmolten, zóódanig dat deze pen geen verbinding meer had met den electr. stroom, hetgeen een groot geluk mag beeten, daar anders het geheele schip (met een staal draad verbonden aan de üzeren pen) onder stroom was gekomen en het er voor diens be woners slecht zou hebben uit gezien. Opgelulsterd door het Fanfare corps ,Bt. Martin us”, 1 Veld. Aanvang half zeven. Deze zal gedurende de zomermaanden gehou den worden op Zondag en wel op lederen twee den en vierden Zondag van de maand. Om 3 uur Vespers met Rozenhoedje voor de overledenen. Lied no. 7. Denkt aan het verzetten van de klok voor den Zomertijd Gedurende de Meimaand lederen avond 8 uur kort Lof met Marialiederen en Rosen- kransgebed. Deze week worden gezongen nrs. 5 en 8. WOENSDAG: 's Middags 12 uur voorberei ding voor de plechtige H. Communie. DONDERDAG: 's Avonds half 8 Marla-Oon- gregatle voor de meisjes, afd. ouderen. De meis jes blijven daarna de Melmaand-oefening bü- wonen. VKUDAG en ZATERDAG: 'a Middags half 13 blechthooren voor de schoolkinderen der hoogere klassen. ZATERDAG: adres gezonden, waarin hü dat College verzocht een onderzoek in te stellen, of een drietal raads leden. middellijk dan wel onmlddellük, neemt aan levertngen aan de gemeente. eene geval betreft een raadslid, die een invloed rijke positie inneemt bü een machinefabriek hier ter plaatse. Het tweede geval betreft een directeur van een melkfabriek, welke fabriek melk schijnt te leveren aan het gemeente-zle- kenhuls. De eenlge vrouw In onzen Raad is gehuwd met den schatter voor de vergunnlngslokall- telten en deze man is door het gemeentebestuur aangesteld. Omdat de man een ondergeschikt bübaantje vervult, moet de vrouw uit den Raad. Het eigenaardige van het geval is. dat de heer Joh. de Boer no. 2 op de candldatenlijs** is, waarop mevr. KuykerMKuurtfian als hot* ge kozen is. Gelukt dus de poging van den heer de Boer om mevr. Kuyken-Stuurman uit den Raad te werken, dan wordt hü raadslid. Kwestie Zaanland Van 't Provinciaal Elec- triclteitsbedrüf in Noord-Holland Is bü den Raad een schrijven ingekomen, dat de Provin cie alle bezittingen van de Zaanland wil over nemen voor f 950.000, waarvan 375.000 aan de gemeenten op zekere voorwaarden ten goede komt en 675.000 aan de Zaanland. Wat de gemeenten betreft, garandeert het P. E. N. gedurende 10 jaren de tarieven van de Zaanland, zooals die waren vóór de laatste ver laging op 1 Mei 1932. In dat geval krijgen de gemeenten de volgende ultkeeringen ineens: Wormerveer f 81.000, Krommenie 54.000, Koog a. d. Zaan 42.000, Wormer 41.000, Zaandük 30.000 en Westzaan f 27.000. Ook wil het P. E. N. de thans geldende ta rieven gedurende 10 jaren garandeeren. maar dan krügen de gemeenten geen uitkeerlng. B. en W. stellen den Raad voor aan het P. E. N. te berichten, dat de Raad er de voor keur aan geeft, dat deze aangelegenheid recht streeks tusschen P. E. N. en Zaanland wordt geregeld. Overigens vestigen B. en W de aandacht van het P. E. N. op het door den Raad in zün ver gadering van 3 Mei 1933 genomen besluit, vol gens hetwelk door de gemeente Wormerveer "n electrlsche centrale zal worden gebouwd, die reeds In de gemeente zelve een voldoend afzet gebied zal kunnen vinden. Fanfare Het fanfarecorps „Muzieklust”, zal op Zondag 18 Juni a.s. deelnemen aan bet Bondsconcours, hrtwelk dit jaar gehouden wordt te Castricum. .Muaiekiust” komt uit in de 2e afdeellng Fanfare, met het verplichte nummer X Orangerie”. fantasie van Frederic Sail. Als vrij nummer is gekozen ,J*aix et Labeur”. Ouverture van O. FUs. Moge „Muzieklust” suc ces hebben. Het eerste concert in de muziektent alhier, zal worden gegeven az. Zondag 14 Mei, des avonds 7 uur. AT.KM AAR, 13 Mei 1933 Boter- en eieren- markt Boter, fabriek le soort 0.70 tot 0.75, boter, fabriek 2e soort 0.62 tot 0.67, eieren groot handel 2.tot 2 25, eendeieren 135. AKMAAR. 13 Mei Piepkulkeninarkt Aanvoer 58 kisten. Prijs 0.650.70 per K.G. Handel stug. ALKMAAR, 18 Mei 1933. Veemarkt. 8 paar den per stuk van 100375 41 Melkkoeien per stuk van 80180 57 Nuchtere kalv. slacht, per stuk van 312; Nuchtere kalv. fok per stuk v. 713; 172 «Vette Schapen per stuk van 14 20; Magere Schapen per stuk van 713; Over- houders per stuk van 712.50; 741 Lemmeren per stuk van 411; 90 Biggen 10 weken per st. van 1014; 11 Bokken en geiten per stuk van 37; Kleine bokjes per stuk van 1130. Han del redeljfk. ALKMAAR, 13 K.V. ▼elllng Aardbeien 0.150 38 pei 130—7.50. Bloemkool I 18.00- 10.0015.00, Kropsla 1.00—330, 6.0013.00 per 100 «tuks. Prei 0.803.30 per 100 boe Postelein 0.530.95 per bakje. Rabarber 1.00 3.00, Raapstelen 0.401.00. Radijs 130—330. Selderie 0.70-—4.10 per 100 bos. Spinazie 0.10 0.73 per groote bak. Snljboonen 48.00. dubbele Bpercleboonen 44.0048 00. Tomaten 30.0033.00 per 100 pond Uien 1.603.60 per 100 K.G. Worte len 6XX>15.00 per 100 boa BROEK OP LANGENDÜK, 13 Mei. 3000 K.G. Gele kool 0 60—1.70. 14000 K.G. Deenscbe Witte kooi 0.600 90. 1400 K.G. Uien: Gele Uien 030 I. 30, Grove Uien 0.90. 7500 K.G. Bleten 0.60. BLOKKER 13 Mei. „Op Hoop van Zegen” Schotache Aardappelen 16 0032.00. Kriel 8.00 14.00. Bloemkool le soort 13.0017.10. idem 3e s. 9.1013.60. idem 3e soort 4300.70, Postelein II. 0014.00. *é*i 4.10r Rabarber 3.0». flplnarte- 3.5a—44Or Sis <30-1.50, Slaboonen 98.00102.00. Wtortekw ».5«wl330. rtao»eM* 40630 -alMP. Tomaten 48 00. ENKHUIZEN. 13 Mei. Vlsch 9 vaartuigen met 346 pond ZN. Bot 37 5036.50. 4 vaartuigen met 980 pond Z N Schol 6 0010.35, 5 vaartuigen met 340 pond Hoekaal 0.370.45. 1 vaartuig met 55 pond Korbot 17.45, 76 pond Korachol 6.45— 6.50. HEILOO. 13 Mel. Exportveiling ..St. WUlIbror- dus” Aardbeien, vroege 0.340 50 per doosje. Brusselsen Witlof 0.180.33. Selderij 0240.40. Rabarber 0 13—028. Wortelen 0.90125 per 10 boe. Spinazie 0.14030 per kistje. Kropsla 0.60- 2 00 per 100. Bloemkool: le soort 0.15—021, ld. 3e soort 0.060.09 per stuk. Postelein 0 550.70 per kistje. Asperges, dik wit 0.390 53. idem dik blauw 0.310.38. idem dun wit 0.19—026, idem dun blauw 0 130.17 per bos. HEM (Zulder-Kogge). 13 Mei. Bloemkool I 133018.50. idem II 11.00—14.80. idem ni 5.00 9 50. Sla 0.501 30. Rabarber 3.804.30. Peulen 53.0057.00, Wortelen 11.6013.70, Aardbeien 0.881.06. Postelein 143015 50. NOORD-SCHARWOUDE. 13 Mei. 16600 K.G. Uien: Drielingen 0.80, Uien 0301.10. Grove Uien 0.901.40. 700 K.G. Peen 0.60—1.00, kl. Peen 0.60. 1300 K.G. Kroten 0.60. 18000 K.G. Roode kool 3.006.30, idem doorschot 3.60. 104300 K.G. Deen- sche Witte kool 0.60030, idem doorschot 0.60. 17900 K.G. Gele kool 0.701.60. Idem doorschot 0.60. Doorgedraald: 4000 K.G. Uien. 1300 KG. Kroten en 46.300 K.G. Deenscbe Witte kool. PURMEREND, 13 Mei. „Afslagver. Beemster. Purmerend en Omstreken" Aardappelen: Schotache Muizen 4.25 per 25 K.G. Aardbeziën 0.08022 per doosje. Tomaten: A 70.00 per 100 K.G. Witlof 6.00—15.00 per 100 K.G. Bloemkool I 1200—22.00. idem II 2.00—12.00, Savoye kool 6 50 per 100 stuks. Spinazie 0.080.30 per mand van 6 K.G. Postelein 0.660.90 per mand van 1 K.G. Sla 0.402.80. Andüvie 0.130.58 per 100 rkrop Radijs 0.503 10. Peterselie 2.005 00. Sel derij 1.006.00. Raapstelen 0201.20, Rabarber 2.405.80, Wortelen 11.00—23.00, Prei 1305.60 per 100 bos. WOGNUM, 12 Mei. Witlof 0.080.18 per K.G. Bloemkool le soort 13.101630. Idem 2e soort 8 1012 40. Aardbeien 1.101.40. Postelein 11.00 —1120, Sla 0.50—1.30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 3