Valsche bons De blonde kust van Vlaanderen J F™ PARELSNOER VAN LUXE BADPLAATSEN Het nabije front ZATERDAG 13 MEI Maandag 15 Mei 1933 Mgr. A. P. F. van Velzen Hoofddader in arrest De dienst gaat door Agitator vrijgelaten Z. H. EXC. MGR. Dr. LEMMENS Rotsblok neergestort DE STAKING TE UMU1DEN De Indische gulden DE GEKOZEN INDONESIËRS DE DIESEL-MOTORTREINEN Alimin ongewenscht vreemdeling.' HET CRISISBOTERMERK OM DEN DAVIS-BEKER ONDER EEN GRONDTREIN Canada leidt met 20 Kon. Petroleum Mq. Jeugdige remmer op slag gedood De „Heemskerck” vertrokken Afscheidsbrief by zyn vertrek uit Indië Geen stilstand in ’t K.L.M.-bedryf door de staking der piloten Mr. Steenberghe officier dar Oranje Nassau-orde VERDIENDE ONDERSCHEIDING De dienstweigeraars bij de marine MIJNHARD!*’» Zenuw-Tabletten....75 ct Laxeer-Tabletten... 60 ct Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Bij Apoth. en Drogisten Het Burgerlijk Armbestuur te Kerkrade voor honderden guldens benadeeld Terechtgekomen op een café by Maastricht, dat grootend eels is vernield ,^en typisch slachtoffer van de roode bonden” Met ingang van den Zomerdienst 1934 op vyf trajecten Hier biedt men den vacantie- ganger „elck wat wils” Dekom naar Nederland vertrokken Donderdag a^. ryksbemiddeling Handhaving van de huidige goud waarde Myn en dyn 1 Zondag 14 Mei 1933 gaat 12 00 12 te f soils tenconcert. 730 concert Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar den Katholieken Radiogids. K. dat van Antonlus Petrus Franciscus van Velsen 8J. Apostolisch Vicaris en Pastoor van Batavia.” Vrijdagmorgen kwart voor elf vond aan de grondwerken der steenfabriek „van Wijk" te Heteren een droevig ongeval plaats. De 18-jarige remmer W. Derksen uit Hete- 9.45 9.55 In hoog er beroep dezelfde straffen geëischt Drie inlandsche schepelingen veroordeeld van in In de vergadering van commissarissen der N.V. Kon. Ned. MIJ. tot Exploitatie van PetrO- leumbronnen in Ned.-Indlë, werd besloten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen over 1932 een dividend uit te koeren van zes pCt. En dan is het een geheimzinnige aantrek kingskracht. die duizenden en duizenden lokt naar de oude frontlinie. Alles ligt daar nu zoo lieflijk en vreedzaam in het lentety, men moet zijn verbeelding laten spreken, om rich in te denken, hoe hier luttele jaren geleden honderd duizenden in modder en bloed tegenover elkan der lagen. Maar toch is het een huiver, een vreemde spanning, die er den toerist bevangt. In verband met de aangekondigde ontslagne ming tegen 1 Juli as. van 27 piloten der K. L M. en de nadere mededeellng, dat 8 piloten hun dienstverband met de maatschappij niet hebben opgezegd, heeft „De Telegraaf” bij den directeur der K. L. M, den heer A. Plesman. geïnformeerd of de K. L. M., wanneer er geep verandering in de situatie komt, het vliegbedrijf op 1 Juli as. zal stilzetten. De heer Plesman verklaarde woordelijk het volgende: „Wij hebben den plicht het bedrijf der K. L. M menscheiykerwys gesproken, te laten doorgaan; dit zal ook gebeuren! De K. L. M. denkt er dus niet aan de vlieg- diensten na 1 Juli te staken. ZIJ zal, mogelijk op bescheiden schaal of op andere wijze, het bedrijf voortgang doen vinden. 1.05 concert. BB.C-dansorkest concert ren. die op de eerste lorrie achter de locomotief zat, viel bij het achteruitrijden van den grond- trein tusschen deze Ion ie en de locomotief. De man werd overreden en was bijna op slag dood. In het gezin, waaraan dit jonge leven ontrukt wordt, heerscht groote verslagenheid. een Otto 2.30 11.25 van BATAVIA, 12 Mei. (Aneta.) Het meest ty- peerende feit van de behandeling van de zaken der dienstweigeraars voor het Hoog Militair Ge rechtshof was het minutieus verhoor van de beklaagden die voor den President omstandig hun drijfveeren en het verloop van de zaak mochten uiteenzetten, terwijl de verdediger mr. Haars in zijn pleidooi en naast een algemeene beschouwing elk geval afzonderlijk belichtte. de 25 De OH voor de wi van het die van dj sche boter hi et bi al g« di wi g« h< te re va dr va no mi he de ke da ko let vei ha zot wa ze die bo’ pel er vai eve ree De dat Hjr dar ger t blo< WOl O ,X»t roa de en 1 leer geel de i den geit vln< de i ha* haa nog PI kinc opri een netj te k Toei witt men voel rooa fluls niet de t haai hooi Prijs ten drag erva gen „Act moe: E* with kwal keek zustt zach derei zjj w ten. Ui vrou de b pleiz en t Unii ken? hard De man scha echij eens sloeg U ku oude zich verni de h Uet «U w De haalt nieut pracl met i die ii ▼ergt zonn was i bloen rond stam en fi kwan zij Zl kand prate den 1 en d „Wat kl sj> ff- gopulalr- con- M-Zuivel-Oentrale deelt mede, <ék van 15 tot en met 20 Mei de prijs Itisis-botermerk op 1 per K.G. en i vervoervergunnlng voor buitenland- op f 1.10 per K.G. is vastgesteld. BATAVIA, 13 Mel (Aneta). De volledige tekst van het antwoord der Regeering op de schrtf- telijke vraag van den heer H. H. Kan, of de Regeering bereid is een commissie in te stellen ter bestudeerlng van de consequenties van een eventueele devaluatie van den Indlschen gulden, luidt als volgt: „De Regeering heeft overwe gend bezwaar tegen verwezenlijking van het door den heer Kan geopperd denkbeeld. Voor haar bestaat geen twijfel aan de noodzakelijk heid alle krachten In te spannen voor hand having van de huidige goudwaarde van den Indlschen gulden, gelijk ook de Nederlandsche Regeering stellig voornemens Is de pariteit van den Nederlandschen gulden te handhaven, wes halve zij niet bereid Is medewerking te ver- leenen aan eenlgen stap welke omtrent hare vaststaande overtuiging twijfel zou kunnen doen rijzen." Te Hotsprings In den staat Virginia, dus hal verwege belde landen, is de Davls-cup match CubaCanada aangevangen. De Canadeezen wonnen de beide enkelspelen, zoodat Canada thans dus met 20 de leiding heeft. De gedetailleerde uitslag luidde: Wright wint van Morales 88, 26. 61. 63. Munns wint van Nodarze 8—1, 6—2, 6—0. PARAMARIBO, 11 Mei (Ante). De agitator Dekom is gisteren uit de preventieve hechtenis ontslagen omdat een langer aanhouden niet noodlg werd geacht. Het onderzoek wordt ech ter voortgezet. De heer Dekom is met zfjn gezin naar Nederland vertrokken. BATAVIA, 12 Mel. (Aneta) Het Hoog Mili tair Gerechtshof heeft heden een aanvang ge maakt met de behandeling In hooger beroep te gen de dienstweigeraars Heins, Kooymans, Van Kouwen en de Geus. De advocaat-generaal verzocht bevestiging van de vonnissen van den Zeekrijgsraad te Soe ra ba ja. Het Hoog Militair Gerechtshof zal volgende week uitspraak in deze zaken doen. Hr. Ms. „Heemskerck” is Donderdag Nieuwediep naar Relkjavlk vertrokken. Even over de Hollandsch-Belgische grens ligt rondom de z.g. Eerste Sluis Petit-Lanaye, een agglomeratie van een tachtigtal hulzen die een geheel vormen met de laatste huizen van Maas tricht (St. Pieter). Een groot rotsblok is dezer dagen van den St. Pietersberg, waar deze hulzen bijna alle vlak tegenaan gebouwd zijn, losgeraakt en heeft den achtertouw van een café vlak tegenover de brug over het kanaal Lulk-Maastricht geheel verpletterd, vertelt ,J3e Telegraaf”. Geen half uur geleden waren in de benedenkamer nog een viertal kinderen der familie Godu spelende geweest; zij zijn aan een wissen dood ontsnapt. Eenlge personen meenen het losscheuren te moeten toeschrijven aan het herhaald gedreun, dat veroorzaakt wordt door schletwerken aan het Albert Kanaal. Anderen meenen dat de aanhoudende regens der laatste dagen er niet vreemd aan zijn geweest. Een onderzoek zal de juiste oorzaak wel aanwijzen. Een 35-tal jaren geleden heeft op dezelfde plaats een instorting plaats gehad, waardoor een heele rij huizen bedolven werd, die toen tfjdig genoeg verlaten konden worden, omdat ontstane scheuren het gevaar aankondigden Het aantal slachtoffers Is toen zeer gering ge weest. De afgestorte bergmassa’s beliepen toen in de honderdduizenden K.G. Onder de toen herbouwde hulzen behoort ook wat nu gedeel telijk verwoest Is. Door autoriteiten is last gegeven enkele pan den, die nog bedreigd worden, te ontruimen. Van eenlge uitvoering daarvan is echter tot heden niet veel te bespeuren. In beslag genomen werd tevens de stempel waarmede de bons van den rooden stempel werden voorzien. Deze stempel droeg het op schrift: sportvereeniging van Kerkrade. Op de valsche bons waren alleen te lezen de woor den: van Kerkrade, evenals op de origineel» bons, die door het B. A. werden uitgegeven. PARUS (EIFFEL), 1448 M. 12.50 Con cert 7.50 Gramofoonmuzlek. Parijn (eiffel). 1446 m.— 12.50 con- wfjde muziek 4.20 Gram o loon muziek 8.05 Music Hall-Programma. Hjj passeert er de dorpen, waarvan de namen duizend herinneringen wekken aan onophoude lijke oorlogsberichten: Dixmulden, 1 bosch van Houthulst. Pervyse, Bixschoote, Langemarck. Paelcapelle, Passchendaele Overal liggen nog de .xelequieën” verspreid In het bloeiende land: de kleine betonnen forties der Duitschers. de .beroemde „pillendoozen eindelooze kerkhoven, een stukgeschoten tank Talrijk zijn ook de geconserveerde „monumen ten”; de loopgraaf van den dood te Caeskerke. het kanon te Moere. Merkwaardig is niet min der het herbouwde leperen en daarachter sche mert vaag het silhouet van den In bloed ge- drenkten Kemmelberg Dit alles zal de vakantieganger aan de Vlaam- sche kust niet willen missen. Naast den mooien. gezonden tijd, aan zee doorgebracht, vergaart hjj er Indrukken, die lang bijblijven. Gegeven te Buitenzorg op het Hoogfeest van Paschen. Z. H. Exc. Mgr. dr. G. Lensmens, bisschop van Roermond, is van het Loulsahuls, waar hij sinds zijn benoeming tot bisschop was gehuis vest, thans verhuisd naar het gerestaureerde bisschoppelijk paleis in de Paredisstraat. Vergezeld van den hoogeerw. heer Mgr. dr. G. Bauduin, Vicaris-generaal en de beide se cretarissen van 1 Bisdom, begaf Z. H. Exc. zich tegen den avond naar de nieuwe woning. Ter verwelkoming was de geheele buurt op de been. De leerlingen van de Steenen Trappen verwel komden Z. H. Exc. In een kort spreekkoor, waarin mede om den blsschoppelijken zegen ge vraagd werd. Z. H. Exc. dankte de kinderen in hartelijke bewoording en gaf hun en den talrijken aanwe zigen zijn zegen. Het was *n korte maar indruk wekkende plechtigheid, waarna Z. H. Exc. zjjn intrede in *t paleis nam. De directie der Nederlandsche Spoorwegen heeft, naar het „Handelsblad” bericht, beslist, dat met ingang van den zomerdienst 1934 de Diesel moto: treinen zullen loopen op de trajec ten UtrechtAmsterdam, UtrechtArnhem, UtrechtEindhoven, UtrechtDen Haag en UtrechtRotterdam-Maas. Het motordepót zal te Utrecht gevestigd wor den, waartoe de thans in gebruik zijnde groote machineloods zal worden omgebouwd. Voor de bediening dezer treinen zullen on geveer honderd personen tot wagenbestuurder worden opgeleid. In een vorig nummer hebben wij het oordeel van het „Bat. Nieuwsblad” weergegeven met betrekking tot de benoeming van den Inland- schen communist Alimin Prawlradirdja tot lid der Tweede Kamer, welk blad de onderstelllsg uitsprak, dat Alimin bij zijn komst naar ons land hij vertoeft, zooals men weet, thans te Parijs wel niet lang op vrije voeten zou blij ven, daar de Indische regeering vermoedeliJk zjjn uitlevering zou vragen op het vermoeden, dat Alimin deel heeft gehad aan het voorbe reiden der opstandige beweging van 1926. De soc.-dem. „Vooruit" denkt er anders over en meent, dat hier niet het zwaartepunt der moeilijkheden moet worden gezocht. Er is ech ter iets anders, wat Alimin den toegang tot de Kamer al evenmin gemakkeljjk zou maken. Minister Donner schijnt namelijk, volg^* het roode blad, het standpunt in te nemen, dat Allmln zijn Nederlandsch onderdaanschap heeft verloren, doordat hij In 1925 of 1926 rich naar een vreemd land heeft begeven, zasoa rich by een Nederlandschen consulairen amb tenaar in dat land aan te melden. Daarom zou hy als ongewenschte vreeI”?®" ling niet op Nederlandschen bodem worden toegelsten. De rijksbemiddelaar, prof. mr. A. C. Jose phus Jltta, heeft de partijen betrokken bij de staking in het vlsscherybedrijf te LJmuiden, opgeroepen tot een nieuwe bespreking op Donderdag 1 Mei in het departement van Eco nomische Zaken en Arbeid te Den Haag. De korporaal-vliegtuigmaker Kooymans ver klaarde hoe de demonstratie bjj de wacht des- tUds in het Marinevliegkamp te Soerabaja pas seerde. Hij ontkende dat een demonstratie werd beoogd. Hy had de order om naar bed te gaan opgevat als een verzoek, hetgeen de President als onzin kwalificeerde. Beklaagde was reeds eenlge malen vtegens ongepast gedrag veroor deeld. Hij verklaarde geen zuiver antwoord te kunnen geven waarom hy dienst had gewei gerd. De volgende beklaagde, de marinier der eerste klasse Heins, was eveneens by deze demonstra tie aanwezig, doch louter uit nieuwsgierigheid Hy aarzelde het commando naar bed te gaan op te volgen, waarop hy werd gearresteerd. Beklaagde betoogde dat hy dadelijk rechtsom keert maakte, doch een viertal getuigen had hem zien aarzelen, terwyi aan het direct bevel, dat tot hem was gericht, een algemeen bevel was vorafgegaan. De advocaat-fiscaal schetste de teleurstelling over de salariskorting. Hy wees er op, dat na het telegram daarover drie vrije dagen volgden, waarby de stemming werd opgeschroefd door middel van redevoeringen en demonstraties. Spreker concludeerde tot bevestiging van het vonnis, na voorlezing van een brief van den vader van Heins, in welken brief spreker een gelukkige reactie op de daden der schepelingen opmerkt. Heins was diep onder den indruk. Mr. Haars merkte in zyn algemeene beschou wing op dat de houding der schepelingen zyn sympathie niet heeft, doch dat by de oplegging van straf dient te worden overwogen in hoe verre de marinebonden een afzonderlijke soli dariteit kweekten, waardoor de leden hun eigen zelfstandigheid verloren en de krygstucht werd ondermynd. Pleiter vraagt of de wijze, waarop de salariskorting werd bekend gemaakt, geluk kig was. Spreker vraagt clementie voor Kooy mans en vrijspraak voor Heins. Hierna behandelde het Hoog Militair Ge rechtshof de zaken tegen Van Kouwen en De Geus. Van Kouwen weigerde baksgewyze aan treden. Hy verklaarde niet te weten waarom hy het bevel niet had gehoorzaamd. „Allerlei ging door mijn hoofd, mijn kameraden gingen niet en toen ging ik ook maar niet". Toen tot beklaagde doordrong wat hy had gedaan en dat hy met vuur speelde, vroeg hU den comman dant te spreken, die echter verklaarde, dat het reeds te iaat was. Heklaagde was zeven jaar aangesloten by de Katholieke Vereeniging St. Christoforus”. Hy had te voren op een vergade ring geschreeuwd: „Hoe moet dat nou, er op of er onder?” waarop men bad teruggeroepen „Er op". Beklaagde riep ter terechtzitting uit: „dat de grootste schreeuwers nog niet in de gevangenis ritten”, doch hy kon die schreeuwers niet aandulden, toen hem dat door den Presi dent werd gevraagd. Hy verklaarde als Katho liek te weten met dienstweigering een zonde te hebben gepleegd. De Geus verklaarde dat hy ’s morgens dienst weigerde, nadat hy had gtfien dat de Inheem- schen ook het werk hadden neergelegd en hy erover had gepiekerd dat zyn kameraad in de gevangenis te Malang vertoefde. Toen de bootsman hem gelastte aan het werk te gaan zei hy: „Ik doe het niet, ik kan niet meer, ik ben vol”. De bootsman adviseerde hem na te denken, doch beklaagde bleef weigeren. Beklaagde werd als lid van den Bond van Marinepersoneel geroyeerd wegens verduistering van vereenlglngsgelden. De advocaat-fiscaal requlreerde wederom be vestiging van het vonnis van den Zeekrijgsraad, terwyi de verdediger Van Kouwen een typisch slachtoffer van de roode bonden noemde, die in woelige dage'n van de Katholieke organisatie naar een andere vereeniging overging. Voor De Geus voerde de verdediger diens heftige ge moedsbeweging als een verzachtende omstan digheid aan. De uitspraken werden bepaald op 19 Mei as. De beklaagden marcheerden onder gewapend geleide van het gebouw van het Gerechtshof naar de wacht. Als een snoer van kleurige steenen, dicht aaneengeregen, ryen er zich de groote en kleine badplaatsen, verdringen zy zich als het ware op de smalle kuststrook van Vlaanderen. Van Zuid naar Noord, Panne, St. Idesbaldus, Kok- syde, Oost-Dulnkerken. Nieuwpoort, West- einde, Mlddelkerke, RaversUde, Mariakerke, Ostende, Breedine, den Haan. Wenduine, Blan kenberge, Zeebrugge, Hejjst, Duinbergen. Knocke en Zoute. De schoonste parel aan dezen diadeem is Ost ende, de Koningin der Belgische badplaatsen. Een oude stad, waarvan de oorkonden terug reiken tot in de negende eeuw, die wy kennen pit onze eigen historie, belegerd door Sjjlnoza, een belangryke visschersplaats, maar vooral het luxe-oord by uitnemendheid. Wie zyn vacantie wil doorbrtngen aan zee, wie uit wil rusten, jnaar zich niet vervelen, wie de schittering van het moderne strandleven lokt, voor hen is Ostende de gezochte badplaats. Daar lacht de genieting, daar klatert de vrooiykheid, hier zyn concerten, rennen en heel het tintelende leven van een grootstad. Prachtige hotels, een Kur saal, een pier, breede straten en lanen, alles schept een sfeer, die voor velen groote aantrek- keiykheid bergt. Internationaal is dan ook de faam van het schoone Ostende. Noordwaarts langs Breedine en den Haan, lokt met kalme bekooriykheid het oude Wen duine. Rust, vrede, gezondheid en levenslust zyn de schatten, die het vriendelyk plaatsje te bieden heeft. De kern van het zoo luxueus uit gebreide stadje dateert uit de middeleeuwen. Toen voorzag het bloeiende visschersdorp de koopstad Brugge van zeebanket. In latere eeuwen verviel het tot een schamel gehucht, eerst de jongste decennia bouwden Wenduine uit tot het frissche montere oord van heden. Eenig mooi is Wendulne’s ligging aan het effen breede strand en de schier nog ongerepte wilde schoonheid der duinen, vanwaar men een heeriyk uitzicht geniet over het groene Vlaam- sche land met de torens van steden en dorpen. Ideaal als familie-badplaats is Blankenberge met haar uitgestrekt, regelmatig strand. Hier viert het strandleven hoogty. Een mlllloen gas ten zoeken er jaarlyks heil voor lichaam en geest. Het groote verkeer gaat om bet stadje heen, er zyn geen fabrieken of industrieën, niets verstoort er de zuivere Ideale atmosfeer. Ook Duinbergen en Heyst, weer NoordeWker gelegen, bieden hetzelfde beeld. Van onge ëvenaarde schoonheid is het duinencomplex van Duinbergen, zorgvuldig behouden en Beschermd Gaan we nog verder in de richting der Zeeuwach-Vlaamsche grens, dan passeeren wy Knocke, misschien op beden wel de meest in trek zynde Belgische badplaats en daarby een sportcentrum by uitnemendheid. De uitgestrek te golf-llnks worden gerekend tot de mooiste van het vasteland, er is een manege en een oefenveld voor ruiters, voor wie speciale wegen zijn aangelegd. Paardenrennen, roeiwedstrydfen, zeilen, voetbal, tennis, hockey, alles vindt in Knocke gunstig terrein. Ideaal zyn ook zeil wagens, waarmee men over het strand pyisnel voortjaagt op den krachtlgen adem van den zeewind. Aan den anderen kant schenkt weer de landelijke omgeving met de vrije duinen en lommerrijke dennenbosschages gelegenheid te over tot ongestoord genieten van de natuur. De Noordeiykste en jongste Belgische bad plaats is Zoute, dat in enkele jaren tydz uit groeide van een klein vlsschersgehucht tot een centrum van luxe en vermaak. Ideaal W dan ook de ligging in een prachtige omgeving en aan een heeriyk strand, alles biedt deze plaats, wat het moderne strandleven vraagt. Zoo biedt de Vlaamsche kust waax^. „elck wat wils”. Maar er is nog meer: ter af wisseling van bet strandleven ligt daar een ach terland, waar voor den toerist zeer veel te zien is. Op een kwartier afstand van b.v. Knocke of BJankenberge droomt het oude karakteristieke Brugge met zyn sprankelend carillon, zyn grachtjes, zyn schatten van antiek, zyn bagyn- hof. Iets verder Gent, Antwerpen en Brussel, nauweiyks anderhalf uur sporen van Ostende verwyderd. WAR8CHAV, 1411 M. 1225 Concert door het Philh&rmonie-orkeet vaxx War schau o.l.v. J. Ozlminski 3.45 Gramo- foonmuziek 4.20 Sollstenconcert 5.20 Populair concert 7.20 Pianorecital 8.45 Concert door het Omroeporkest o.l.v. J. Ozl- mlnski 10.20 Dansmuziek. BFROMVNSTER. 4«0 M. 4.20 Gramo- foonmusiek 5.10 Mandolinemuslek 6.25 Concert 7.45 Cellorecital. MILAAN. 331 M. 6.30 Gramofoonmux. 8.20 Uitzending ..Palataff” opera van Verdi in 5 bedreven. ROME. 441 M. 8.20 .TalstafF’ opera in vijf bedrijven van Verdl. WEENEN. 517 M. 7.20 Gevarieerd pro gramma 935 Dansmuziek. -12.20 populair concert o.l.v. Wolf; 1.20 concert o.l.v. Ey- 8.25_concert door het kleine orkest omroep. 10.50 SOERABAJA, 12 Mei (Aneta) De Zee krijgsraad heeft hedenochtend een inlandschen stoker van de .Java" wegens het houden van een opruiende toespraak tot een jaar gevange nisstraf veroordeeld, benevens ontslag uit den dienst. Twee inlandsche schepelingen werden wegens dienstweigering veroordeeld tot resp. vyf en acht maanden gevangenisstraf, bene vens ontslag uit den dienst. Daar de beklaagden niet om een verdediger hadden gevraagd, werden geen pleidooien ge houden. KONIGSWISTERHAUREN. 1635 M. 1125 Concert 6 uur Concert 1020 Po pulaire dansmuziek. LANGENBERR. 472 M. 1220 Concert o.l.v Eysoldt 2.50 Vesperconcert o.l.v. Wolf 7.35 Concert door orkest van den Weech-Dultschen omroep o.l.v. Buachkbtter 9 uur Populaire en dansmuziek o. 1. v. Eysoldt. DA VENTRY, 1654 M. 1150 Piano recital 12 20 Concert 120 Gramofoon- muzlek 220 Concert 3.35 Concert door het Radio Militair Orkest 4.50 Vo caal concert 825 Concert door het Phll- harmonlsch trio. Ongemerkt gaat de Hollandsch-Zeeuwsche kust over in het breede blonde strand Vlaanderen. Ook hier spoelt de Noordzee eindelooze deining haar rustelooze golven met flarden van lillend schuim wyd en ver over het zon-gestoofde zand. De duinen heffen hun blanke koppen uit groene kragen van helm, de roep der wulpen klaagt over de bloesemweelde van een eenzame pan. Verscholen en verdoken achter een duinenry staan saamgeklonterd rond grijze kerkjes de oude visscherswoningen, maar hoog langs de zee verheffen zich de trotsche behuizingen der boulevards. PARIJS, R., 1725 M. 8.05 gramofoonmu- Biek. 12.20 concert door het omroeporkest; 820 operette van Strauss. MILAAN. 331 M. 8.06 gramofoonmuziek 9.20 concert. ROME, 441 M. 8.28 gramofoonmuziek. 9.06 concert. Populaire muziek. WEENEN. 517 M. 5.10 I 11.15 gramofoonmuziek. WARSCHAU, 1411 M. 620 eert. 10.50 dansmuziek. 1120 Idem. BEROMUN8TEB. 460 M door het omroeporkest. 820 Idem. De „Koerier” heeft den afscheidsbrief gepu bliceerd van Mgr. A. P. y. van Velsen by zyn vertrek uit Indië. „Beminde Geloovigen. Nadat God Ons groote gunst geschonken had gedurende jaren waarvan 9 als Apostolisch Vicaris van Batavia hier in Indië te mogen arbeiden aan het heil der zielen, behaagde het Hem toe te laten, dat de toestand Onzer gezondheid en byzonder het licht Onzer oogen zoozeer ver zwakte, dat wy meenden niet meer geheel te kunnen voldoen aan de hooge eischen, die Ons zwaar en verantwoordelyk ambt stelt tot uw aller welzyn. Daarom verzochten Wy Onzen Heiligen Vader den Paus Ons toe te staan het bestuur van Ons Vicariaat te mogen neerleggen. In audiëntie van 16 Februari deelde zyne Heiligheid aan den Secretaris der Congregatie voor de Voortplanting des Geloofs mede, dat Hy goedgunstig op Ons verzoek beschikte. Beminde Geloovigen. Nu wy u voor het laatst toespreken als Herder uwer zielen vragen Wy u op de allereerste plaats met Ons God te dan kan, dat Hy den arbeid en de zorgen, die het bestuur van Ons Vicariaat met zich bracht niet onvruchtbaar liet, maar daaraan een gestadige toename en bloei verbond der katholieke in richtingen van allerlei aard en van heel het katholieke leven in deze gewesten. Vervolgens danken wy allen: de Priesters, de Religieuzen en de leeken byzonder nog de armen onder ons en de kleinen, die met Ons trouw hebben samengewerkt, samengebeden en samen geofferd, om de genaden van Christus over ons allen af te smeeken en Chrlstus-Ryk meer en meer te vestigen in onze harten. Tëii^lvtte, Beminde Geloovigen, luistert naar Ons laatste vermaan tot U allen: Zoekt niet uzelf, maar zoekt steeds Christus. Want zoekt gij uzelf, dan zult gy uzelf ook vinden, maar tot uw eigen verderf. Zoekt gy daarentegen Christus, dan zult gy ook Christus vinden met Zyne genade en met zyn licht, met zyn kruis maar ook met Zyne heeriykheid. Zoekt gy uzelf, dan ontstaat er verwydering en uit verwyderlng tegenstelling en uit tegenstelling onrust en af keer. Zoekt gy Christus, dan vindt gy elkaar in Christus en in Christus de eenheid en den vrede, die het noodzakelyk onderpand zyn van uw waafachtig. geluk en uw blyvenden bloei. Want Christus en ook Christus alléén is in staat te vereenigen en te bevredigen alles wat verdeeld is en gescheiden en tegengesteld door karakter of taal of inzicht of maatschappeiyke belangen. En daarom. Beminde Geloovigen, om dien vrede van Christus en die eenheid in Christus te bewaren en te versterken, wilt niet hardnekkig eigen meenlngen doorzetten, maar volgt de leiding ran Uw geestelyke Herders, die de H. Geest over Uw zielen heeft gesteld. Ipse enlm est pax nostra. (Eph. 2.14) Chris tus zy onze vrede! Met dezen wensch nemen Wy afscheid van u allen en schenken wy u van ganscher harte Onzen Blsschoppeiyken zegen. En zal dit Ons Herderlijk schrijven worden voorgelezen onder alle Diensten op Zondag Be loken Paschen. HUIZEN, 1875 M. 8 00 NCRV Schrift lezing en meditatie. 8.15 Gram.mus. 10.30 Morgendienst door De. W J Ackhorst. 11.00 Chr lectuur. 1120 Marschmuzlek. 12 00 Po litieberichten. 12.15 Gramofoonmuziek. 12.30 Orgelconcert uit de Lutheracbe kerk. Amsterdam. 2 00 Uitzending voor scholen ..De Irmenzull" door S. Stemerdlng. 2.35 Beantwoorden van vragen over kamerplan ten. door A. J. Herwlg. 3.15 Knippen en naaien. 3.30 Stofversleren en hoedenmaken. 3.45 Zenderverzorglng. 4.00 Zeemansuurtje. 5.00 Gramofoonmuziek. 5.15 Christelijk 11e- deruurtje door Joh. de Heer. W. verver, vlooi. 6.15 Gramofoonmuziek. 6.30 Vragen uurtje. 8 00 Gewyde muziek In de Groote Kerk te Amsterdam De Chr. Oratorlumver. Arnhem, dlr. A Wagenaar. Jo Vincent, so praan. C. de Wolf, orgel. G. Dekker, plano. G. v. d. Graaf, harmonium. Bazulntiio v. d. Amh orkestver. 9 30 Vaz Dlas. 9 4&,Or»mo- foonmuziek 10.30 Gramofoonmuziek. 1130 Sluiting. HILVERSUM, 296 M. 8.00 VARA Gramo- foonfnuzlek. 10.00 V.P.R.O. Morgenwijding. 10 15 VARA De Notenkrakers ol.v. Daaf Wins 11.00 Janny van Oogen draagt voor. 11.15 De Notenkrakers o.l.v. D. Wins. 11.45 Jenny v. Oogen. 12.00 VARA-Kleln-Ork. o. 1. v. H. de Groot. 12.30 De Flierefluiters o. 1. v. J. v. d. Horst 100 VARA-Kleln-Orkest o. 1. v. H. de Groot. 130 Orgelspel door Joh. Jong. 2.00 Zenderverzorglng. 2.30 Amster- damsch-salonorkeet oJ.v. Dirk Kiekens. 3.00 Frans Nienhuye draagt voor. 320 Orgelspel door Cor Steyn. 3.30 Amsterd. Salonorkest. 4.00 Orgelspel door Cor Steyn. 4.15 Amsterd. Salon-orkest. 4.45 Hetty Beek vertelt, na schooltijd. 5 15 Lohengrin, van R. Wagner (Gr. PI.). 6.00 VARA-orkeet oJ.v. van H. de Groot. 6.45 Jan Lemaire draagt voor. 7.00 VARA Orkest oJ.v. H. de Groot. 7.40 Plet Tlggers geeft een Inleiding tot het volgende concert 73# Herhaling 80S.-berichten. 8.00 .De stem des volks”. Rechter Maasoever Rotterdam Utrechtsch Stedelijk orkest M. -let geheel o.l.v. H. Altlnk. Capellen draagt voor. 1100 11.10 Gramofoonmuziek. - Daar zijn in de wereld twee woo den, die doorgaans den vrede versta ren, zei reeds de oude dichter Jacob van Maerlant in de 13e eeuw. Het tfjn de woorden „mijn en dijn.” Daar komt I de meeste ruzie uit voort. Niet alleen de ruzie over het stoffelijk bezit maar ook de andere ruzie, die dik wijls nog feller oplaait, wanneer de een zich door den ander gekrenkt acht in zijn eer of in zijn recht, of wanneer de een inderdaad door den ander gekrenkt wordt in zijn recht of in zijn goeden naam. Ieder heeft een aantal dingen, die hij graag het zijne noemt. Mijn geld, mijn verdienste, mijn plan, mijn kind, mijn idee. Daar blijft u af! Daar heeft oen ander zich niet mee te bemoeien. Gij hebt gelijk, maar gij hebt toch niet heelemaal gelijk. Er is een Ander, die Zich wel te bemoeien heeft mei U datgenp wat gij het uwe noemt* Hy 0 namelijk, Die het u in leen gaf, de Schenker aller goeds. Van Hem is al les, en alles is voor Hem. Als wij daar een beetje meer aan dachten, zouden wij minder ruzie maken over ..mijn en dijn." Hl IZEN, 1875 M. NCRV 930 Bnelnte- Moan-Wljlng KRO 930 Oramofoonmu- ziek 10 uur Hoogmis uit de 8t. Plechel- muskerk te Oldenzaal 11.15 Gramofoon- muzlek 12 uur Mlddenstandskwartlertje 12.15 De Kro-boys o.l.v. Plet Lus tenbou wer. Refrelnzang Jack Mossel 2.10 Boe ken en schrijvers. Prof. Jos. Schrijnen „Ned. Volkskunde** door D. Wehrens 230 De Hollandsche Kamermuziek Vereenlgins <n het Solo-Kwartet „Con Amore” oJ.v. Mar tin Grulthuyzen 4.15 Ziekenlof uit 's Hertogenbosch NCRV 5 uur Gewijde muziek uit de Parkkerk te Amsterdam 5.50 Kerkdienst uit de Parkkerk te Amster dam KRO 7.45 Pastoor W. Nolet: Stich ters der groote orden 8 10 Voetbaluit slagen van de RKF 8.15 Johann Strauas- programma door het Kro-orkest o.l.v. Otto Julius Kühn. m.m.v. Ankie van Wickevoort Crommelln. sopraan 10.40 Epiloog door het klein koor oJ.v. Joe. H. Plekken 11 uur Sluiting. HILVERSUM. 296 M. VARA 830 Tuin- bouwhalfuurtle, S. S. Lentlngs: „Mislukte planten" 9 uur Orgelspel door Johan Jong 9.15 Zondagmorgentoespraak door G. J. Zwertbroek 9.40 Orgelspel door Jo-, han Jong VPRO 1030 Kerkdienst uit de Vrije Gemeente te Amsterdam AVRO 12 uur Tijdsein Avro-Klok 12.01 Film- praatje door L. J. Jordaan„De waarheid- i lievende leugenaar” 1230 Concert door het Omroeporkest o.l.v, Nico Treep 2 uur Boekenhalfuur. Samenspraak tusschen Ca- rel Scharten en dr. P. H. Ritter Jr. 2.30 Gramofoonmuziek. Proloog en eerste be drijf van de opera „Paljas" van Leoncavallo 3.15 Aansluiting met Olympisch Stadion te Amsterdam Ooggetuige verslag van de tweede speelhelft van den hockeywedstrijd NederlandDultschland door H. Hollander, daarna gramofoonmuziek. tweede bedrijf van de opera Paljas 4.30 Sportuitslagen Vaz Dlas en gramofoonmuziek VARA 5 uur Klnderuurtje XXXII „Op het booze eiland" 5.45 Vara-klnderkoor ..De Kre keltjes" o.l.v. Lelde Hulscher met pianobe geleiding van Jo Kickhefer 6.15 Kront- jong-orkest o.l.v. Raden D. Doermakesware 6.50 Uitzend, voor den Algemeenen Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 7 10 15 Mei 1930: Zendtijdenbesluit. A. de Vriee, toespraak. Joh. Lammen, bas. Joh. Jong, orgel 8 uur AVRO Tijdsein Avro- klok 8.01 Vaz Dlas 8 15 Concert door het omroeporkest o.l.v. Nico Treep m. m. v. Maurlts van den Berg, viool 9 uur Zang- voordracht door Richard Tauber. A. d. vleu gel Plerra Palla 9.15 Het Omroeporkest o.l.v. Nico Treep 9.40 Richard Tauber 10 uur Gramofoonmuziek 10.10 Kovacs Lajos en zijn orkest (refreinzang Bob Schol te) 11.10 Gramofoonmuziek uur Tijdsein en sluiting. LUXEMBOURG, 1191 M. 7.20 Gramo foonmuziek 7.45 Weeroverzicht 7.50 Symphonisch concert 8.30 Causerie in het Engelsch 8.40 Gramofoonmuziek 9 uur Nieuwsberichten in het Fransch 9.10 Gramofoonmuziek 9.45 Nieuwsbe richten in het Duitsch 9.55 Dansmuziek (In pauzes koersen en sportberichten). BRUSSEL, 509 M. 10.20 Gramofoon muziek 4 20 Concert door het Omroep- symphonleconcert o.l.v. Arthur Meulemans 5.20 Gramofoonmuziek 530 Vloolre- cital 6.20 Gramofoonmuziek 730 Con cert door het Radio-orkest o.l.v. Karei Wal pot 9.30 Gramofoonmuziek. KALUNDBORG, 1153 M. 230 Omroep orkest oJ.v, Emil Reesen 730 Omroep orkest o.l.v. Launy Gröndahl 9.45 Ita- liaansche muziek 10.20 Dansmuziek. Naar wij vememen, is gistermorgen door Mi nister Verschuur op ’t departement van Econo mische Zaken en Arbeid aan Mr. M. P. L. Steenberghe. voorzitter van de Algemeene R. Werkgeversvereenlglng, het officierskruis van de Oranje Nassau-Orde overhandigd. De Minister deelde daarby mede, dat deze onderscheiding aan Mr. Steenberghe is toege kend als erkenning van diens groote verdien sten ter bevordering van het gebruik van Ne- 'ierlandsch Fabrikaat. BERLIJN. 419 M. 12.25 Concert 3 uur Populair concert 4 uur Concert 826 Concert door het omroeporkest. HAMBURG. 372 M. 1120 Populair con cert o.l.v. Grille 430 Concert 720 Concert door een orkest van werNooee mu sici o.l.v. Otto Ebel von Boeen 936 Con cert en dansmuziek. Dinsdag werd aan het loket van het Burger- lyk Armbestuur te Kerkrade een ton van twee gulden Ingeleverd, die by het eerste onderzoek valsch bleek te zyn. De bon was kleiner van formaat; in tegenstelling met de door het B. A uitgegeven groene tons van twee gulden aan de bedeelden blauw van kleur, terwyi ook nog andere aanwyzingen op falsificatie wezen. De gewaarschuwde politie arresteerde Woensdag avond in zyn woning te Bleyerhelde v. d. B., Ti gehuwd man, invalide mynwerker, lid van het bestuur van den Bond van gepensionneerae mynwerkers. By zyn arrestatie was hy nog in het bezit van vervalschte bons. Spoedig legde hu een volledige bekentenis af. Den tweeden Donderdag der maand kunnen de winkeliers, die bons hebben ontvangen voer de afgegeven goederen, tegen inlevering dier bons het geld in ontvangst negien. Het liep storm naar het bureau. Talloos vele wlnkelien, woonachtig lp alle deelen der gemeente, waren in bet bezit van de valsche bons, voor honder den guldens. Hoeveel bons in omloop werden gebracht en verzilverd, kon Donderdag nog niet worden vastgesteld. Evenmin is het bekend waar v. d. B. de val- sche bons van twee gulden, de hoogste waar de, die uitgegeven werd heeft laten maken. Echter niet in Kerkrade, mogeiyk in Aken, om dat bekend is, dat v. d. B. daar relaties heeft. De politie stelde Donderdag reeds in Aken een onderzoek in. Aangenomen mag worden, dat v. d. B. niet alleen de valsche bons in circulatie heeft ge bracht. Reeds vóór enkele maanden heeft de aange houdene pogingen aangewend by een hem wel bekend drukker te Kerkrade voor de vervaar diging van 10.000 tons, ten name van bet Burgeriyk Armbestuur. De drukker paste na tuurlijk, doch waarschuwde tevens vooraan staande personen uit het Armbestuur. Deze me- decWeliiig heeft mede bijgedragen tot een spoe dige achterhaling van den hoofddader. Door dezen zwendel in levensmiddelenbon», bestemd voor de bedeelden, is de gemeente Kerkrade de lijdende party, want verondersteld mag worden, dat de winkeliers, die in goed vertrouwen de bons accepteerden en niet aan vervalsching dachten, de waarde van de door hen ontvangen bons in geld zullen krygen uit betaald. Voorloopig geschiedt echter geen uit betaling. Het B. A. verspreidde Donderdag een gedruk te waarschuwing in verband met het gepleegd» bedrog. De Kerkraadsche politie heeft Donderdag In Aken een onderzoek ingesteld in verband met de uitgifte van de valsche 2 gulden-tons ten name van het Burgeriyk Armbestuur te Kerk rade, en waaromtrent we reeds het een en ander mededeelden. Met medewerking van de Duitsche politie kon worden gearresteerd de Duitscher, de medeplichtige in het complot HU was nog in het bezit van valsche bons. Er tdlj- ken in totaal 500 bons te zijn verwaardigd. Ook kon het drukkerijtje te Aken, waar de boos werden gemaakt, worden opgespoord. Go bets, tenor. Het a00 Willem van Vaz Dlas. Sluiting. LUXEMBURG, 1191 M. 7.00 lichte gra- mofoonmuzlek7.45 weeroverzicht; 730 symphonisch concert; 830 causerie In het Italiaansch 8 40 gram.muziek. 9 00 uur nieuwsberichten In t Fransch. 9.10 voort zetting lichte gramofoonmuziek Nieuwsberichten In het Duitsch: dansmuziek (In pauze: koersen en sport berichten). BRUSSEL. 809 M. 12.20 gramofoonmu ziek: 1.30 concert door het kleine orkest van het NJJt. oJ.v. P. Leemans: 5.20 con cert door het omroepeymphonleorkest o.l.v. P. Leemans: 5.20 concert door het omroepeymphonleorkest o.l.v. Jean Kumps. 635 gramofoonmuziek; 820 con cert door het radio-orkest oJ.v. Franz An dré. 1030 dansmuziek. KALUNDBORG, 1153 M. 12 20 strijk orkest o 1. v. Max Skalka. 520 gramo foonmuziek: 10.50 Fransche muziek. ..BERLIJN, 419 M. 5.10 populair concert. HAMBURG. 372 M. 1130 concert, orkest van werklooze musici o.l.v. 1 Ebel von Sosen: 135 gram.muziek; Idem: 820 Noragorkest; 10.40 concert 1 populair concert door een orkest werklooze musici o. 1. v. Hans Dörlng. KÖNIGWUBTERHAUSEN, 1635 M. 2.20 gramofoonmuziek. 4.20 gramofoonmuziek. 430 concert. 630 concert. 1130 concert. LANGENBERG. 472 M. soldt; van den Westdultschen concert oJ.v. Wolf. DAVENTRY, 1554 M. 1220 orgelconcert. 2.05 gramofoonmuziek. 4 00 —3 oJ.v. Henry Hall. 430 - door het Schoteche studle-orkest o.l.v. Guy Dalnes. 1030 dansmuziek op gramof oonpla ten. PABUS BHel 1446 M. 830 soUstenoon- cert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 6