Advertentiën FIRMA YPMA ZOMERTIJD!! Jan van der Pol COUPONS Wie KOFA-M AG AZIJN J. S P R U IJ T PIUS-ALMANAK1933 Drukkerij „Ons Blad cent I Moreno RINGERS van KOFFERGRAMOFOONS VICT O RIA-THEATER TEGEN ABNORMAAL IS LAGE PRIJZEN! ALKMAAR POLITIEHONDEN DEMONSTRATIE STOFFEN ZIJDE KATOEN FLANEL Vraagt U maar naar Lunchham fa. J. LIND Hzn. N.V. Drukkerij De Spaarnestad LEVENSPOSITIE „KAZAN Zondag 14 Mei e.k. AAN DE BREELAAN TE BERGEN A. v. COMMENEE RECLAMEWEEK MEUBELEN Firma ZUT - MIENT 7 LOEKEN EN PRACHTWERKEN OP ELK GEBIED bij R.W.P.DE VRIES AMSTERDAM SINGEL 146 f2.75 „JEUGD-BIBLIOTHEEK” KERMIS MOEDERDAG lYr“i J (Z) GEVESTIGD i ALKMAAR I ORCHIDEEËN H M EEN pracht-collectie ZATERDAG MAANDAG DINSDAG ENZ. ENZ. R T E R R E VERKOOP De Zwanenberg, dan is U zeker van t beste. Een veilig gevoel: Held der Universiteit 52 CENT PER POND „HOBO-DOF” LANCESTRAAT 69 DES ZONDAGS ZIJN WIJ WEDER GEOPEND VAN 10 TOT 2 UUR II DE MIMI, TEL. 217, LMT 1621 ZWAAGDIJK Alkmaar Telef. 45 3 CINEMA AMERICAIN t uo ALKMAAR H. MEUROOS DE RECLAME AANBIEDING vertoont vanaf heden eon Metro Goldw. M. fila van VERSCHE HOLL. GRASBOTER f 0.77 CENT PER POND 2 POND VOOR ƒ1.52 Mijn advertentie staat vandaag in het Noord-Hollandsch Dagblad LANCESTRAAT 72 VAN DEZE WEEK: ELEGANTE MATELOT Koorstraat 21 Alkmaar NASSAULAAN 3 HAARLEM EEN SCHOON GESCHENK voor Religieuzen is het lijvige boek, door Pater VAN DUK De H. Eucharistie voor Religieuzen Gut*. f8.ingun. f6.50 KREBBESTEEGZIJ D E HEERHUGOWAARD-NOORD KERMIS Zondag 14 en Maandag IS Mei bij Jb. Groenland Ziet de Etalage ALLEEN MIENT 7 EET EIEREN! OTTO van OS LEVERT NETJES VLUG EN BILLIJK Dames maakt Uw KLEEDING ZELF Knippatroon TEL. 1338 - ALKMAAR Ziet de prijzen MARGARINE - vermengd met 40 Heil. HARRY PIEL IN EEN ZEER SPANNENDE AVONTURENFILM BAKERCURSUS WIT GELE KRUIS Uit de hand te koop het koffiehuis, genaamd ..De Dra gonder”, met kruidenierswinkel, nieuwe tooneelzaal, aangebouwde schuur, tuin en erf te ZwaagdUk, gem. Wervershoof, groot 18.30 A Koop geen DROGE SINAASAPPELEN GROENTENHAL A. TOL - Laat 82 A. A. Overtoom G. Overtoom- van Langen hun 25-Jarlg Huwelijksfeest te her denken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van Comelis Dekker Ant. A. Overtoom G. Overtoom- van Langen I N.-H. KAAS 48 85 d. per stak Belegea KRU1DKAAS 40 90 d. per stak JONGE KAAS 40 25 cent per pond SCHOUTENSTRAAT 7 Telefoon 151 GRATIS BIER FRANKENBERG N.V. LANGESTRAAT 28 - ALKMAAR Cath. Dekker-Orij hun 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. KATHOLIEKEN OIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIN TOONEEL, FILM, MUZIEK EN DANS ■lllllllllllllllllllllll^ GEHEEL BIJCEWERKT TOT 31 DEC. 1932 DRUKKERIJ „ONS BLAD* - HOF 6 Dankbetuiging NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD onze Overal verkrijgbaar te en 10 Mei 1933. BOEKWERKEN VOOR UW KINDEREN VINDT U IN DE VAN DE SPAARNESTAD MEI 18 VANAF TOEGANG VOOR VOLWASSENEN. •V Alles thnisbeiorgd. •- -8- 77737 'N GEBONDEN BOEK BEGIN JUNI 2 BELANGRIJKE VEILINGEN VAN SCHILDERIJEN EN ANTIEKE SCHEEPSMODELLEN. oo? z IN PRIJZEN VAN f 15.50 TOT f 65.- BIJ DE LAAT - ALKMAAR - VERZ.: Prof. Dr. E. C. van Leersum ea. VEILING: Van 1730 Mei, des avonds 1% uur. KIJKDAGEN: 13 en 15 Mei van 10—6 uur en 16 Mei van 10—4 en des avonds van 810 uur. Catalogus I 35 cents. De Schat van Zambesia Margitka Baldrian Sprina’s eerste jaar (M Meisjes M M M M J en M J M J J J PRIMA COUPE VERZEKERD be Be 1 als lal <K vil 1 Bo vei we 1 vai bn 1 Vin der do< nei do< sou sch 7 tin I wet sch vu Dei pro net beb ver kee E Der noo sedi pro, 11 Hoe Paa D Bon vra: f 1 legt ter dea sch< rich verl E Uve beta en lege O tig pon ten het gen brex Ujk« N om schi adv ovei sen D rint A Bon wijd D tnit volg ons rijn pad st re wiel gew op rich Toet In te sch< ten| de mee D Ziet de kleine etalage op Uitmuntende moslek - Lage entrée Maandagmorgen: Stoelendans - iets bijzonders *s Avonds uur: Veteranen-voetballen V. gehuwden Knirie M cent Na afloop geaoilig lamenrijn. w.«r».n verschillende attracties rijn verbonden O. a. Maandagavond wordt ieder vervocht ijjn entrée-kaartje sorg- vuldlg te bewaren want daar rijn nog mooie prijsen aan verbonden; hoofdprijs: Service met blad. Beleefd aanbevelend Jb. GROENLAND. LYCEUM-BOEKHANDEL A. J. J. KUHNE BOTERSTRAAT 22 - ALKMAAR te geven door de DRESSEERCLUB 99 Voer volw. VOOR SLECHTS f 1.35 TEGEN Schuin tegenover de Langestraat In KARPETTEN hebben wij een RUIME KEUZE tegen seer LAGE prijzen Groote fin. Instelling wenscht voor uitbreiding aan te stellen DEGELIJK R. K. HEEK. Bij geschiktheid na korten proeftijd sa laris en provisie. Br. onder No. 30405, bureau van dit blad. Versch van vaatgeho.den kippen 46 voor 1.16 rinks voor 22 cent 42 voor L— s 37 voor L— Reeds vanaf f 14.een eigen gemaakt HEEREN-COSTUUM In BLAUW, ZWART en de MODE-KLEUREN. Groote keuze - Lage prijzen. Komt U overtuigen. LAAT Entree f 8.25 en f 8.18. Briefhoofden Gelegenheidscouverts Handels- Correspondentieluuurten Ondertrouwcircuiaires Enveloppen - Bidprentjes - Labels - Geboortekaarten Rouwkaarten Rouwcirculaires Reclsunelcaarten enz. enz. sc' UJ PER POND DEKA Grasboter 89 Varkrijgbaar op het Bureau van den Ned Euch Bond Begijnhof 32, Amrterdam-C. Oro 103939 en bestelt Uw waarvan verpassen onnoodig is, bij Vrouwen en jonge meisjes tus- schen 1940 jaar, die roeping gevoelen te worden opgeleid voor de verzorging van Moeder en Kind, tevens het waarnemen der huishouding tijdens den Kraam tijd? gelieven zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk op te geven bij Zr. Beijerbergen van Hene gouwen, Parklaan 35, Haarlem, of bij Zr. Koopman, Mlent 18, ^klkmaar. BU IN ÓEZE RECLAME WEEK WORDEN DE MEUBELEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN VERKOCHT. De beste merken Sinaasappelen iegwh^s laagste prijzen! Sinaasappelen, vol sap en honingzoet, vanaf 12 voor 35 ct. 10 Sinaasappelen vöor 34 cent. 8 Sinaasappelen voor 35 cent (iets extra’s). Sinaasappelen van 4 cent en 5 cent zijn buitengewoon fijn van smaak. Extra mooie Jamaica Bananen 35 ct. per Kilo. De fijnste Amerikaansche Appels 34 ct. per Kilo!! Hollandsche Tomaten 33 cent per pond. Versche Ananas, spot koop je. mooi van stuk, slechts 50 ct. De fjjnste handperen 30 cent per pond. Mooie Asperges, dik wit, tegen scherp concurreerenden prijs. De fijnste Aardbeien tegen den laagsten prijs. HET ADRES voor de beste Sousjes, eiken dag warm verkrijgbaar,' Is bij Voortreffelijke, zeer pittige chocolade in den vorm van Orchideeën. Iets heel bijzonders van HEDEN tot en met DONDERDAG Een prachtig opgenomen, spannende film, waarin HARRY PIEL In zijn dubbelrol van prins en oplichter. ZICHZELF OVERTREFT. ALKMAAR en OMSTREKEN. uiterst voordeellge en solide matte OLIKMUURVK rf. Ook voor reeds gewaterverfde muren. Barst of bladdert nooit. Bestand tegen water en borstel. Gemakkelijk als witkalk te verwerken. Verffabrlek „HOBO". Venlo. Het perceel is voorzien van breed betonnen oprjjpad en flinke ge legenheid tot stalling van een auto. Voor solide koopers Is ruime eerste hypotheek beschikbaar voor 5 jaar vast, tegen 5% rente. Te bevragen bij notaris A. Rui ter te Orootebroek. ZUIVER EN NATUURGETROUW IN WEERGAVE LICHT VAN GEWICHT EN TOCH DEGELIJK VAN CONSTRUCTIE EN MATERIAAL maar Bloedappelen, val aap, 18 en 13 voor 25 ct. t Beroemde merk bllkgroenten Snij- en Spercleboonen 22 ct. Heele fijne Doppertjes 34 ct.. in Kllo-bussen. Ananas 20 ct. Aard appelen. een partij pulk beste Beve landers 70 ct. per zak. Prima Zeeuw- sebe blauwe, 6 Kilo 25 ct., 1.20 per zak. Alle menschen roepen over onze beste MALTA 12 ct. per Kilo. TELEF. 1483. Koel-, Neus-, Oorarts Spreekuren (voorloopig) Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 1^—3 's namiddags Dinsdag en Donderdag 7—8 uur 's avonds. Op den 19en Mei as. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot ouders en hun liefhebbende Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Heerhugowaard-Noord, Mei 1933. Gegarneerd met Schotsch lint, 5kleuren Den 24en Mei aj. hopen onze geliefde Ouders Op den 19en Mei hopen Broeder en Zuster en hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens Broeders en Zusters, A. A. OVERTOOM. Heerhugowaard-Noord, Mei 1933. Op 14 en 15 Mei sa bij C. Uroem te Heer-Hugo waard-Nrd. Schit terende muziek. Entrée 0.25. Vanaf 11 uur tot half 12 wordt voor ieder danakaartje of Ranja verstrekt. Het MOOISTE CADEAU Is Een Doos Luxe Post Een WELKOM en PRACTISCH GESCHENK. Prijzen vanaf 20 cent. DOET NOG HEDEN Ti KEUZE UIT ONDERSTAANDE TITEL8: Rinl Boy Klein Anneke Groot Anneke De Club van 8 tot 14 Fernando Sparrenheuvel De Rakker Boutje Heintje de Pechvogel Henk uit bet Hollende Paard J Met s*n negenen M Tineke M Joop t Een HolL Jongen J De Held van Lethra J Blond Marieke M Boutje’s Vacantie J De Geheimen v. d. Slatuintje» J J M M J m Jongens J en M Jongens- en Meisjesboek) FRANCO TOEZENDING PER POST NA STORTING VAN F1. 1.45 (PER DEEL) OP ONZE POSTREKENING 5970 en Hun dankbare KINDEREN en KLEINKINDEREN. Limmen, Zijdewind HUlegom. Koopt niet tn winkels waar onzedelijke lectuur of N Malthusiaansche artikelen wurden ver kocht of voorban Jen zijn Koopt aan Statlonsboekenkasten ALLEEN DIE LECTUUR. WELKE GEEN GE VAAK OPLEVERT Op den 19en Mei hopen onze geliefde Ouders JOH. BLANKENDAAL en G. BLANKENDAAL— SLIJKERMAN hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare moeder en kinderen: TRUUS en verloofde TRIEN NELLY JO TINUS Koorndijk, Harenk. 13 Mei *33. VRAAGT UW BOEKHANDEL NAAR DEZE BOEKEN I UITGAVE VAN JAARBOEK VOOR DE KATHO LIEKEN VAN NEDERLAND, MET NAAMLIJST DER EERW. H.H. OEEBTKUJKEN IN NE DERLAND EN IN DE MISSIËN Gebonden f 4A0 Plus Prijs: Ingenaaid f X50 potte Verkrijgbaar bV eten Boekhandel en bij de Uitgeefster wijzen van belangstelling met en ITH.VAN BEEK bjj ons Huwelijk ondervonden, zeg gen wij ook namens onze wederzljd- sche Ouders onzen oprechten, har- telljken dank. t Zand: N P. KRAMER C. A. KRAMERVELDMAN. IJmuiden Jb. LANGENDIJK M. A. LANGENDIJK— KRAMER. k< vc U sa Wl ui le<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 8