damspel K.N.V.B.-Ovenidrt Missie-finale Tocht rondom het IJselmeer 0 W.V. Gouden feest van den A.N.W.B. PROGRAMMA VAN ZONDAG I.V.C.B.overzicht HET GEEN WEDSTRIJDWEZEN DOOR VIJF PROVINCIËN ZATERDAG 13 MEI B 9 I i S O O i i B SB S S S B H B B W i Ri R w. SPORT EN SPEL n I. V. C. B. Afdeeling III Afdeeling IV 1 •eert Het mooie in eigen land Zal Amsterdam zyn vierden eerste klaaaer krijgen? Afdeeling II r~ F* 4 O 4 O S i w Kampioene- en promotie-wed- strijdet^Jh vollen gang Niet minder dan 66 plaatsen pas men op de meestal goed berijdbare wegen Wederom Den Bosch tegen het Haarlemsch elftal Water- en luchttoerisme Afdeeling 1 Het aangewezen lichaam om het toerisme in den uitgebreidsten zin des woords te be hartigen K. N. V. B. iss Ol Ol B 9. 9, 4 O 3 B o 9 Bs Hieronder een der Interessante partyen: B. DUKEL, Wit van W. weg nu Den Bosci. deze Reserves: (Un-on), R. Veneman Scheidsrechter: H. Bokstart, Deventer. 13-17 ver- Stand na 14. 38-33 Biand na 34. -17- 14-20 O V8V 2 2 na- ook Maar Stand na 52. -33-371 UTW ARTHUR TERVOOREN. 5 Somers (RKTVV) v. Bekeren (MULO) Promot lecpm petitie 2e klasse HFCZeeburgia Reserve 3e klasse Voorw. 2Baam 2 Maurltz (RKTW) Oooesens (Zwaluw) beschavend en opvoedend element van het wandeltoerisme zal wel niemand ontkennen. R. Kamer (TYBB) A. Colen (MULO) Jos. v. Laarhoven (MULO) A. Slok (DEM) 25:34 30:3» 22. 33. 34. 35. 39. 40. 8-11 15-30 30-35 10-14 5-10 31-36 18-23 17-31 Het weinig taan Promotlecompetltle a BBC HeroMiddelburg VVVJuliana 3e klaaae A Breda RBC DongenTBC Heeft men voor den afsluitdijk gereden door het mooie Noord-Holland en het nu nog in de kleurenpracht der bollenvelden prijkende West- Friesland, aan den anderen kant van den dijk zal Friesland voor velen een openbaring zijn. Alles betreffende deee rubriek te adresseeren aan den Damredacteur van dit blad. 26:17 50-44 28-23 20-25 5. 30:19, 14:33; 13-18 8-13 31-36 36:17 17-31 8-13 11:2 19:30 27-331 13:31 7-13 37:28 42:31 29-33 38-33 23:12 34:13 33-18 34:13 45-40 40-35 31-37 16:37 37-31 13-19 14:33 10-14 3-7 Wegwijzer langs den bekenden A mater da mA m er stoort. U 41-37 38-32 43-38 38-33 32-28 28-23 40-34 48-43 3-7 14-1» 19-34 35:14 7-13 37-31 31-36 43-38 18:7 49-44 33- 29 20-15 29:20 39-33 44-39 34- 30 38-32 22-371 11-17 3-8 17-33 1. 3. 35. 36. 37. 38. W 31-37 28:37 37-41 12-131 14-1» 9-7 46-14 14-46! Promot leeom petitie 2e klasse HVVWest-Frisia 2e klasse A Unltas—DCL 2e klasse B VOO— VI08 terr. VUC FortunaOvermaas From otlecom pet i tie 3e klasse The Rising Hope Steeds Hooger De Holla nd laan Vriendenschaar Se klasse B ABCTransvalia MAAS’t Noorden 3e klasse C DH8-ED8 Steeds Volharden Concordia De MusachenCoal Se klasse D CulemborgDO8B terr. Leerdam Promot ieconi petitie 4e klasse RllswHkHlllegom 4e klasse B BTCArchipel 4e klasse C Schoon h.Moordrecht terr. OSV DdcCrooswUk 4e klasse D Delfla.DVK- WIK 4e klasse E 088Te Werve VNO -8 PC v. Bree (Kolplng) Fllipplnl (Kolplng) v. Beek (Union) L. Strleder (Leonidas) R. Zondag wordt te Delft de Missie-finale Haar lemDen Bosch gespeeld. De activiteit welke door het organlseerend comité is ontwikkeld, waarborgt ons een succes. Dit soort wedstrijden zijn meestal van goed gehalte, terwijl uit het feit dat de Mlssiege- dachte er door bevorderd wordt, de belangstel ling grooter doet zijn. 4 Wij wenschen Delft veel succes. Het komt ons voor, dat men bij de samen stelling van het Haarlemsche elftal we! wat geografisch te werk is gegaan. De samenstelling luidt: Haarlem De wedstrijd om het kampioenschap van Ne derland is dit Jaar uiterst belangwekkend door den strijd tusschen den titelhouder J. H. Vos en twee der meest op den voorgrond tredenden der jongere meesters. Rustenburg en Raman. A. v. d. Bande (Leonidas) J. v. d. Linden (Kolplng) Hier vangt het derde gedeelte van deze moei lijke partij aan. Wit heeft eenlg nadeel door het zwakke stuk op 20. Promotlecompetltle Reserve 3e klasse TOO 3—OSV 2 De Volewllckers 3 DSC 3 Reserve Se klasse A HoUandls 3—WPC 3 Reserve 3e klasse B D8V 3—WA 3 Mecrv. 2HEDW 3 Zeeburgia 38LTO 3 Reserve 3e klasse C DEC 3— AFC 3 8DW 3Amstel 2 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Sterker is 39-34, 34-29 enz. heeft Wit nadeel. 48. 49. 50. 51. 35. 33-1»! Een fraaie voortzetting en de eenlg afdoende verdediging tegen het dreigende -13-19. I Dt &euoeta YC land v Kampioenscompetitfe zuidelijke voorronde: WllhelminaVal - kenburg Promot ie -degradatie - competitie WA—WY le klasse A KNVCaesar Volh.—RKONS Marsa naWH B DEVGennep G SpartaanDonk 2e klasse ijksch bestuur, de heer J. C. Redelé, leidt deze Bondsbemoeiingen op energieke en sympathieke wijze. De A. N. W B. behartigt sedert de laatste jaren de belangen van het watertoerisme samen met de Kon. Verbonden Nederlandsche Water- iport-Vereenlglngen, een samenwerking, welke joede vruchten afwerpt. En het luchttoerisme? Ook daaraan wordt nu in samenwerking m^t le Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart sinds het voor jaar van 1933 gewerkt. 4e klasse A Oldenzaal Unlsson 4e klasse D OVC—Oosterbeek Promotlecomnetltle Reserve 3e klasse Wagenlngen 3 Rlgtersbleek Reserve 3e klasse B NEC 3-TEC 2 Theole 3Oelrla 3 Kampioenschap van Nederland Fe lie noordBtormv. P8VGo Ahead Al OudenboechDova ten. Dova SchuttersB8C L en 8RFC. ten. PFC. zonder publ. gebleven fabriek gevestigd van ons beroemde Deutsche aardewerk, waarvan er eertijds In ons land niet minder dan een kleine tachtig bestonden? o, ja, er zijn ook nu nog wel meer aardewerkfabrieken, maar daar staat niet aan het hoofd iemand als de heer Tichelaar, die een rechtstreeksche afstammeling is van den- geen, die in 1660 de fabriek, welke steeds van vader op zoon overging, stichtte. Daar, in deze fabriek, wordt dan ook nog steeds volgens bet oude Hollandsche recept het aardewerk ver vaardigd, het recept, waardoor ons Holland sche aardewerk zoo beroemd is geworden en dat door geen enkele andere fabriek meer wordt toegepast, omdat men algemeen een andere, buitenlandsche werkwijze heeft overgenomen. De voornaamste afwijking bestaat wel hierin, dat de decoratie van het aardewerk, de teeke- nlng, hetzij In blauw, hetzij in kleur, daar niet wordt opgebracht vóór, maar na het opbren gen van het glazuur. De heer Tichelaar stelt gaarne Iedereen In de gelegenheid zijn fabriek te bezichtigen, wat zeker niet een der minst belangwekkende dingen Is, waarvan men op dezen tocht zal kunnen genieten. En als we dan verder gaan langs de kust en bij de Galamadamme, waar Van Lennep’s „Roos van Dekama” ontstond, het schitterend mooie, boschrljke Gaasterland binnenkomen, dan kit ten we Ineens midden In een brok natuur schoon, zooals men het zich stellig niet zou hebben voorgesteld hier te zullen vinden. Het is daar een uitgezócht vacantleoorjl. ma tig, vrij, met prachtige welden en heerlijke bosschen en In de onmlddellljke nabijheid van de zee. Er zijn daar hotels, die bosschen van twintig H.A. grond bezitten, waar de gasten ongestoord in kunnen dwalen, waar ze kun nen genieten van de heerlijke zuivere boech- lucht en van den zang van allerlei vogels Ik hoorde er seU in den korten tijd, die tk er heb kunnen toeven, os. <Jen nachtegaal, mees jes en vinkjes, lijsters en vele andere; ook de koekoek verhief er reeds zijn stem, naast die van de houtduif en In een bepaald deel van het bosch sat. hoog In de boomen, een groote kolonie reigers te broeden. Jammer, dat Ik er maar zoo kort kon zijn, maar we moesten verder, naar Zwolle, naar Amersfoort en verder over Soest, Baam. Laren en Naarden weer naar Amsterdam, waar de tocht was begonnen. Wie met Hemelvaartsdag den tocht wil ma ken (props pee tl zijn bij een aantal V.V.V.’s te verkrijgen), dien wensch Ik beter weer dan wij getroffen hebben, al moet Ik direct daaraan toevoegen, dat Ik ook bij het minder gunstige weer van den tocht genoten heb. Laantje bij Oisterwijk, waar de Brabantsche Bondswandelweg langt leidt. vangt het middenspel aan onder seer gunstige omstandigheden: hij heeft o.s. meer bewegings vrijheid op de vleugels dan Zwart. verkeersbond, die de ontwlkkelings-geschledenis van den auto heeft beleefd. In 1886 meldde het Bondsorgaan: „Voor vrien den van de vélocipède-sport zal het van belang zijn te vernemen, dat een groote vooruitgang op dit gebied te vermelden is. nJ. door een uitvin ding van de firma Benz en Co., te Mannheim Er wordt in deze fabriek tegenwoordig een drle- wlelige vélocipède gemaakt, die door een motor in constructie overeenkomend met den gasmotor, gedreven wordt. Het heele voertuig Is niet veel grooter dan een gewone tricycle en maakt een zeer aangenamen en eleganten Indruk”. In artikelen, berichten en In de vragenbus van „De Kampioen" en later In het Technisch Bijblad, dat na enkele jaren werd omgedbopt In „Motorkampioen" en weer later .Autokampioen", werd ruimschoots aandacht geschonken aan de techniek van de automobiel, en zoo was ook in dit opzicht de Bond de eerste, die aan het zich in vlug tempo ontwikkelend snelvcrvoer- sttonk en de eerste beoefe- itomobllisme en van de motor- Steeds omvang, boezem der leden zelf, aoodat het bestuur, de stem der leden beluisterend en rekening hou dend met hun wenschen. zich gedragen wist door „den wil des volks". Terecht schreef de „Ned. Sport" destijds: „Wij beschouwen nog altijd den A. N. W. B. als het aangewezen lichaam om het toerisme in den uitgebreidsten zin des woords te behartigen." En zoo kwamen als vanzelf ook de bemoeiin gen op watertoerlstisch gebied tot stand. De Bond heeft zijn taak ook op dat terrein naar zijn beste weten en kunnen gediend en met hard werken en groote geldelijke opofferingen vervuld. Het eere-lld en oud-lld van het dage- 53. 30-24 54. 35:24 De rest is nu vrij eenvoudig. 56. - 56. 57. 58. 59. 60. 61. 60. 63. 64. Ewart won na een lang eindde!. 32:21 39- 34 40- 35 Er dreigde W. 33-28, 34-3»! ens. 52. 34-29 23-27! Aan den aanleg van rijwielpaden heeft de Bond sedert 1892 zijn bijzondere aandacht ge wijd en schatten gelds besteed. De oprichting van rljwielpadvereenigingen, op initiatief van den A. N. W. B„ heeft ten ge volge gehad, dat in verschillende gedeelten van ons land netten van vrjjliggende rijwielpaden zjjn aangelegd met subsidie van den Bond, welke paden zich slingeren door bosschen en duin streken en over heide. Op deze paden vindt de wielertoerist zichzelf terug; vér van het stads gewoel en het enerveerende moderne verkeer op de groote wegen; hij vindt daar rust en voelt sich één met de natuur. Sedert 1910 aanvankelijk op bescheiden voet, doch later meer en meer georganiseerd en intensief heeft de A. N. W. B. aandacht ge schonken aan de belangen der ruiters, voor wie tengevolge van het toenemende snelverkeer op de groote wegen, afzonderlijke paden steeds meer urgent werden. De A. N. W. B. Is de eenige toeristen- en middel aandacht naars van het aul sport leverde. En al mogen er sedert andere vereenl gingen met meer beperkte taak voor automobilisten en motorrijders zijn opgericht, het meerendeel der Nederlandsche toeristen en weggebruikers, die van auto of motorfiets gebruik maken, is lid van den A. N. W. B., die voor een luttele con tributie het meest geeft en op het gebied van wegenverbetering, verkeer en toerisme van zijn oprichting af gangmaker is geweest. De Bond heeft den Nederlander, die verwend was geworden door flets en auto, de aantrekke lijkheid van het wandeltoerisme duidelijk ge maakt en weer leeren wandelen. Het rijwiel, dat de menschen naar bulten bracht en hun de wonderen der natuur leerde kennen; het rijwiel, dat hun spieren staalde hun blik verruimde, deed het verlangen ont staan ook de Intieme schoonheid der natuur op te zoeken, op plekjes, waar men met de flets niet kon komen. De eerste Bondswandelweg (Amsterdam Arnhem) kwam In 1914 tot stand en was dadelijk een groot succes; het Bondsbestuur zag hierin een duldelijk-sprekende aanwijzing, dat dit werk zich In veler sympathie verheugde en ging voort met het uitzetten van nog meer wandelwegen: in Friesland, Groningen. Drenthe, Overijsel, Gel derland, Limburg, Brabant, Utrecht en Noord- Holland, welke tezamen ongeveer 2000 KM. lang zijn. Het De Vereenlglng voor Vreemdelingenverkeer te Medemblik heeft in samenwerking met de V.V.V.’s van Amersfoort, Amsterdam, Enkhui- zen, Zwolle en de Provinciale Frlesche V.V.V. te Leeuwarden een vijf-Provlnclën-tocht om het Ijsselmeer uitgeschreven, die gehouden zal worden op 25, 26, 27 en 28 Mei as. Deze tocht wil niet zijn een betrouwbaar- heldsrit en nog veel minder een snelheidswed strijd, maar bedoelt alleen: a. het houden van een propagandistischen nationaien toeristentocht; b. het vieren van den eersten verjaardag van het sluiten van den afsluitdijk Wielingen Friesland op 28 Mei verleden jaar en den her doop van Zuiderzee In Ijsselmeer; c. het houden van een tocht door den Wie- ringenneerpolder. nu deze dit jaar voor het verkeer van alle luxe-wagens is opengesteld; d. het houden van een tocht over den afsluit dijk, ter irennlMnaking hiermee als verkeers weg en bezichtiging van de kunstwerken in en nn dien dijk gelegen; e. het brengen van een bezoek aan Oaaster land, Veluwe, Eemland. Gooi, Broek In Water land en de Streek, en f. bezoek aan Medemblik met bezichtiging van het Electrlsch Gemaal ,Lely” en de ten toonstelling over de Zuiderzeewerken. En om nu weer propaganda voor dezen pro- pagandatocht te maken, heeft het V.V.V.-be- stuur van Medemblik, daartoe in staat gesteld door de medewerking van verschillende andere V.V.V.’s en geldelijke bijdragen van eenige ge meentebesturen, de pers uitgenoodigd reeds nu. maar dan In twee dagen, denzelfden tocht per autobus te maken. Deze tocht heeft Woensdag en Donderdag plaats gehad. In de competitie om het landskampioenschap Is tot heden weinig fraais vertoond. De gega digden voor den hoogsten titel schijnen een in zinking door te maken en zoo vergaat het dat b.v. Feijenoord’s en P. S. V.’s kansen momen teel reeds zeer gering zijn en Stormvogels en Go Ahead favoriet. Het la nu maar de vraag welke club zich het eerst herstelt. Indien Feljen- oord niet in veel beteren vorm speelt, dan zal Stormvogels In Rotterdam aeker winnen en dan zijn de Maasstad-bevfoners uitgeschakeld Ook de IJmuidenaren dienen echter beter te spelen dan tegen Velocltas. De uitslag is een open vraag, maar er zal In elk geval vinnig gestreden worden. Philips ontvangt Go Ahead. De Eindhovena ren hebben o.i. wel een klein kansje en een eventueele zege zou de spanning belangrijk ver- hoogen. In de promotie- en degradatle-wedstrljden strijden de twee oudste clubs van Nederland. H. F. C. en H. V. V. voor de herovering van het eerste klasserschap. Nu de Haarlemmers reeds van Blauw Wit wonnen is er od. een groote kans dat de club van Van der Meulen weer in de omgeving zal terugkeeren. waarvan zi) jarenlang een sieraad is geweest. Jammer voor de hoofdstedelingen, dat het ten koste van Blauw Wit gaat. De wedstrijd H. F. C.—Zeeburgia zal ons veel wijzer maken. Eerlijk gezegd rekenen wij op een Haarlemsche zege, maar de Zeeburgia- nen. die al meer In dit soort wedstrijden uit-, kwamen, zullen het zeker niet cadeau geven. H. V. V.—West Frisia zal moeten aantoonen In hoeverre de Enkhutzenaars in staat zijn zich te handhaven. Excelsior verloor reeds met 3-0, maar de Wawenaarsche leeuw zal wel vinnig van zich afbijten. Robur et Velocltas begint aan de zware taak om t eerste klasserschap te verdedigen togen S. C. H. en Hengelo. Voor morgen Is S C. H. —Robur vastgesteld. Het komt ons voor, dat Ro bur een moeilijke karwei zal hebben. 14. - 15. 33-29! Indien 15. 34-29? dan Z. 9-14! en Wit moet tenslotte een schijf verliezen. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Fromotleeomn-I Itle 3e klasse 8CHRobur et Vel. 3e klasse A Zwolache BoveDOTO 3e klaaae B UDDoetlnchem Proaxitleconipetltle 3e klaaae ApeldZutphanla EendrachtRh eden Promotlecompetltle 4e klaaae Loc hemLa Première De GazelleNllverdal Apeld. Bove—OBIOD TheothornOost Amh Boys C. Penn (Brabantla), Smits (Kolplng). aan den echten tocht ben ik toch blij, dat ze er vier dagen over mogen doen en niet in twee al die indrukken In zich hoeven op te nemen, daar dat voor velen wel een beetje te ver moeiend zou kunnen blijken te zijn. Want al was de groote reiswagen van de Hollandsche Autobus Onderneming, die voor dezen pers- locht was ter beschikking gesteld, ook nog zoo keurig en zoo gemakkelijk en al reed ze ook nog zoo prettig, dank ook den uitnemenden chauf feur, van 's morgens 9 tot ’s avonds 9 In een auto zitten Is ten slotte geen ontspanning meer, waarbij dan nog komt, dat er van het bezichtigen van wat men onderweg voor merk waardigs tegenkomt geen sprake kan zijn. Voor de persmenschen was dat echter niet zoo erg. die hadden al wat er alzoo te zien was al vroe ger, bij verschillende andere gelegenheden, kunnen zien en. zooals gezegd, de deelnemers aan den eigenlijken tocht krijgen er vier da gen voor, wat zeker genoeg Is. Ik zal hier niet den heelen tocht gaan be schrijven en ook niet precies gaan vertellen, 8. 37-32 1-7 9. 32:21 16:27 10. 40-34 11-16 11. 44-40 17-21 Hierdoor wordt Wit vrijwel gedwongen 28-23 te spelen, doch de voorposten 23 en 24 zullen Zwart meer last veroorzaken dan Wit. Zwart had ol. 11. -7-11 moeten spelen en daarna den aanval tegen bet witte centrum beginnen door 14-20 enz. Indien Wit, na Z. 14-20 voortzet met 34-29. dan Z. 10-14. gevolgd door 4-10! en Wit heeft zeer moeilijk spel. 12. 13 14. Vrijwel gedwongen, doch, zooals uit het volg blijkt, lang niet zwak. Indien. In plaats van den tekstzet. 14. 34-29? dan Z. 14-20! gevolgd door 9-14 enz. en de positie van den voorpost op 24 is zwak. - 19:30 35:24 21-27! 31:22 18:27 Zwart s korte vleugel, die zeer sterk Is en uit muntend is opgesteld, vormt een voortdurende bedreiging voor het witte centrum, vooral In verband met de zwakke randschijf 26, waardoor Wit steeds rekening moet houden met dreigin gen als -27-32; -17-21! enz., of, als de Unie 28/50 wat verzwakt is (bijvoorbeeld door herhaaldelijk aanvallen op schijf 24 door - 14-20, enz.) onmiddellijk -17-21! enz. Wit kan verder niet spelen als volgt: 8. 37-32, 1-7; 9. 32:21, 16:27; 10. 33-29?, 25-30 11. 24:35, 17-91! enz. 4. -19-24; 6. 37:28, 21-27! enz. In aanmerking. 5. 30-241? Wel ondernemend gespeeld, maar bij goed spel van Zwart zal het witte centrum het hard te verantwoorden krijgen. 5. 6. J. v. Dorst (Brabantia) 35-30! 34-29! 30-24! Wit’s laatste drie zetten waren zeer sterk «o hij heeft thans eenlg voordeel. 25. - 26. 46-41 En natuurlijk niet 39-33, wegens Z. 13-19! ens. 26. 27. 28. 29 30. 31. Dit leidt tot nieuwe moeilijkheden. 31. 33-28, 22:33 32. 39:28 is sterker. 81. 32. 33. 34. 2e klaam B AFCAlphen 2e klasse A WFC—TOG 3e klasse A KWPurmersteUn Promot lecompeti tie 3e klasse DEC—OWO UWBaam Promotlecompetltle 4e klasse 8DZAmstel 4e klasse A DTB8 JLiaften Promotlecompetltle reserve 2e afd. De Spartaan 2 AFC 2 Reserve klasse A Alcm. Victrlx 2 29:18 44-40 24-20? Maar thans faalt Wit. Hij had 49-44 moeten spelen, met ongeveer gelijk spel. Na den tekst zet kan Zwart schijf winst forceeren als volgt; 38. -8-12; 3». 33-3» (a), 12:23; 40. 29:18, 26-31! enz. (a) 39. 20-15, 12:23; 40. 34-30, 35:34 41. 40:18, 13-1»! enz. 38. - Verzuimt de schijfwlnst. Zwart groeide het werk In beteekenis en Steeds kwam de aandrang uit den 7-11? - ---- v—4 verzuimt ae acuuiwiu». smart mocht hó ls daar, In Makkum, niet de eenige nog over-» Yuurlilk niet 14-1» spelen (In plaats van 7-11) wegens W. 37-32! enz. 41-37 37-32 32:21 40-35 34-30! De consequentie van Wit’s voorgaanden zet 38-33 zou den linkervleugel te veel verzwakken en 39-33 gaat niet wegens Z. 35-30. 20. - 21. 39:40 23. 23:34 De opening is hiermede ten einde en Wit Alsemgeest (DHL) M. Glgengack (Geel-Wlt) Lingen (Excelsior) G. Lint O. Kemperman (GDA) (Graaf Wille») C. Alsemgeeat K. v. d. Lans (DHL) (Gr. Willem' Amsterdamsche eerste klasser. Voorspellen is echter onder deze omstandighe den zeer moeilijk, hoewel we de kansen van V.V.IJ. na de fraaie zege op Llmvlo wel Iets hooger noteeren. overige programma in het Westen is belangrijk. Voor I. O. ontvangt Spar- het Goudsche D. O. N. K.. waarbij de Rotterdammers wel aan het langste eind zullen trekken. Nadat het wedstrijdwezen. waarin misbrui ken waren geslopen, welke de ontwikkeling der vereenlging als Toeristenbond belemmerden In 1898 was afgevoerd van de lijst der Bondswerk- saamheden, kon de A. N. W. B. zich uitsluitend wijden aan de bevordering van het toerisme In snel tempo werden de Bondsbemoeiingen uitgebreid. Het is niet doenlijk hiervan een vol ledig denkbeeld te geven In een kort bestek Doch enkele grepen uit de zoo rijke Bondsge- schledenls mogen niet achterwege blijven, om de U)n aan te geven, waarlangs de A. N. W. B. zich in de eerste jaren ontwikkelde. 1889. Instelling der Wegen-commissie welke in 1898 een afzondérlijke tak van dienst van den A N. W. B. werd. 1893. Proeven met een stoomwals op een nieuw •angelegden grintweg te Maastricht. 1899. De Bond verleende een credlet van 1500.om van Bondswege een proef van ver betering te geven van de route Hlllegersberg— Bergschenhoek. 1900 Een Bondssubsldle beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten Van verharding van een landweg tusschen Hoogezand en Slochterea (Knijoslaan)mits op dien weg nimmer tol van Wielrijders zou worden geheven. Aan de gemeente Schoterland kende de Bond een bijdrage toe in de kesten voor de vervanging van vlonders door bruggen in een wegje in de Boven-Knijpe. 1904. Eerste proeven met het stofvrij maken van wegen, welke proeven steeds werden uitge breid, langer dan tien jaar aaneen. Wanneer wij In het archief de mededeellng vinden, dat in 1906 in de Tweede Kamer bij den Minister erop aangedrongen werd, om te doen onderzoeken, hoe de wegen Ingericht kun nen worden voor het gebruik van automobielen, door deze wegen aanmerkelijk te verbreeden. dan sou men, nu, 27 Jaar later, oppervlakkig be schouwd, aan een grapje denken! Tegen wegenvernielingen en wegenverontreini ging trok de Bond herhaaldelijk te velde. De demonstratie van wegenverbetering en wegenonderhoud en van trekproeven op ver schillende soorten van wegen bij gelegenheid vsn de groote landbouwtentoonstelling te Deventer. was niet alleen een buitengewone propaganda voor den Bond, maar ook een uit nemend middel om opnieuw belanghebbenden en belangstellenden een denkbeeld te geven van het verband, dat bestaat tusschen wegen en ver keersmiddelen. De verbreedlng van den rijksweg Den Haag— Den Deyl, waarvan het toenemende verkeer de noodzakelijkheid duidelijk aantoonde, vormde sedert 1908 een der punten van het rjjkbeladen programma der Wegen-Commissie. In 1912 werd door het Bondsbestuur een Hoefbeslag-Commissie ingesteld om tot een voor paarden en wegen beter hoefbeslag te komen. De urgentie der wegenverbetering deed het Bondsbestuur ertoe besluiten in 1914 een aan vraag te richt n tot den Rijkswaterstaat om 25.000 beschikbaar te stellen voor het aan leggen van modelwegen in een zestal provinciën ter lengte van 1 K M. elk. Jammer genoeg werd deze aanvraag afgewezen, zoodat elke aan schouwelijkheid, elk tastbaar voorbeeld voor de richting, die men op het gebied van wegen verbetering moest inslaan, bleef ontbreken Echter vermocht deze teleurstelling niet den tjver der Wegen-Commissie te doen luwen; in hetzelfde jaar werd in Wassenaar door den Bond en de gemeente een teersteenslagweg aange legd. Ondanks den oorlog bleef de commissie nut tig werk verrichten. In 1916 verscheen haar rap port omtrent het maken van verharde wegen ten bate van de landen, gelegen ten oosten van het B. L. TUdens-kanaal in de provincie Gronin gen. Zij bleef voortgaan met het uitgeven van brochures, welke de vruchten waren van dege lijke studie en veeljarige practlsche ervaring. Niet alleen door particulieren, doch ook door offlcieele lichamen, zooals gemeente-, water- ■chaps-, en verschillende wegbesturen, wordt advies bij haar Ingewonnen, terwijl In van overheidswege ingestelde commissies haar advie zen op prijs worden gesteld. De Bond gaf ten behoeve der wegenverbete ring uit een bedrag van rond 400.000. De wedstrijden om het R. K. F. «kampioen schap hebben den vorigen4 Zondag niet be paald groote verrassingen gebracht. Wilhel mina zette de Zuidelijke kampioensronde uit stekend In door m Helmond van Kolplng te winnen, terwijl D. H. L. in Volendam de Wes telijke voorronde heel goed begon en den wjjd- broeken een 30 nederlaag bezorgde. 1 De strijd wordt morgen voortgezet met den wedstrijd WilhelminaValkenburg In Weert. Wilhelmina heeft niet alleen terreinvoordeel. maar is ook moreel gesterkt door zijn zege op Kolplng. zoodat we Valkenburg een zfeer zwa- ren strijd voorspellen. Weet de club uit Weert ook thans te winnen, dan zal Wilhelmina hoogstwaarschijnlijk het Zuiden mogen verte genwoordigen. De wedstrijden in de promotie- en degrada- tiecompetttie zj]n overeenkomstig onze ver wachtingen geëindigd. In het Oosten wist E. M. Q. 8. den tweeden wedstrijd tegen Dene- kamp met 30 te winnen en wisselt het vol gende jaar dus van plaats. Aan de club uit Enschede onze gelukwenschen. Llmvlo kon het niet bolwerken tegen V.V.D. maar dat de Amersfoortsche club maar even tjes met 60 zou worden geslagen, hadden velen niet gedacht. De kampioen der tweede klasse N. het Am sterdamsche V. V. A. zal dan ook de handen vol hebben aan de IJselsteiners. Morgen wordt wedstrijd te Amsterdam gespeeld en in dien V. V. A. op belde punten beslag weet te leggen openen zich gunstige perspectieven voor een vierden Het was, al hadden we ook niet veel mede werking van het weer, een zeer aangename tocht» maar voor de aanstaande deelnemen wat door verschillende burgemeesters en an dere autoriteiten ons alzoo over hun gemeenten is verteld, maar meer een algemeenen indruk geven van den tocht, die door zoo verschillende streken gaat en daardoor dus vol afwisseling Is de automobilist, die, zooals zoovelen dat doen, gewoonlijk met dergeijjke feestdagen (de tocht vangt op Hemelvaartsdag aan) het bui tenland intrekt, zal door aan dezen tocht deel te nemen weer eens te meer kunnen zien, hoe mooi het ook in eigen land is en er tevens toe bijdragen, dat het geld, door hem uitgegeven, in eigen land blijft, wat onder de tegenwoor dige omstandigheden een niet gering te schat ten voordeel is. waarvan niet alleen het restau rant, waar hij eet en het hotel, waar hij slaapt, maar indirect ook heel onze samenleving pro fiteert. „Koopt Nederlandsch fabrikaat", hooren we in den laatsten tijd met meer aandrang dan vroeger aanraden en velen zien het ook in, dat daarmee. In dezen tijd vooral, het volksbelang gemoeid is. Welnu, ook het Nederlandsche na tuurschoon is Nederlandsch fabrikaat. Laten we dat dan ook de voorkeur geven boven het buitenlandsche. De auto heeft al heel veel gedaan om den Nederlander Nederland beter te doen kennen, de afsluitdijk van de Zuiderzee zal er het hare toe bijdragen, dat vooral de Noord-Oosteiyke provinciën meer door den landgenoot bezocht zullen worden dan tot nu toe, omdat ze door dien afsluitdijk zooveel gemakkelijker zijn te bereiken. Maar bovendien zijn die afsluitdijk en al wat er verder in verband met de droogmaking van de Zuiderzee is gedaan, bezienswaardighe den op zichzelf en daarom zal deze Vijf-Pro- vinclën-tocht een groote bekoring hebben voor velen, die daardoor niet alleen het nieuw aan ons grondgebied toegevoegde gedeelte, maar ook een hoogst belangwekkend deel van het. oude gebied ve(n Friesland voor het eerst te zien zullen krijgen Niet minder dan 66 plaatsen passeert men op dezen tocht en al zijn deze nu a»k niet alle even belangrijk, er zijn er toch bij, die uit een of ander oogpunt merkwaardig zijn, of ten minste merkwaardigheden bevatten, hetzij in den vorm van oude gebouwen, hetzij om her inneringen aan de grootheid van weleer. Van de wegen kan in het algemeen gezegd worden, dat zij goed berijdbaar zijn, al moet daar dadelijk aan worden toegevoegd, dat er bij zfjn. die bedroevend smal zijn, zoowel In Noord-Holland als in Friesland. Maar daartus- schen, dat wil dus zeggen op den afsluitdijk, rijdt men over een weg. zooals er misschien geen tweeden in ons land is te vinden een prachtige gladde, kaarsrechte betonweg van behoorlijke breedte, behoudens een flauwe bocht, bij Komwerderzand. die noodzakelijk was met het oog op de daar gemaakte sluizen, die In verband met de stroomlng van het wa ter rechthoekig daarop geplaatst moesten wor den. Gespeeld In den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland 1933. F. RAMAN, Zwart (32-28-opening) 32-28 17-21 31-26 12-17 Dit is een der Interessantste varianten deze opening. Positioneel heeft Wit eenlg voor deel, doch het zwarte spel is zeer kansrijk. 3. 36-31 7-13 4. 34-30 Sterker is o.i. 37-33, 31-27 enz. Wel kan Zwart dan de opsluiting verbreken (door 17-23 enz), doch na den grooten uitruil heeft hU dan een verzwakten korten vleugel. Hier kwam >J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 9