Om het lot der ontwapening Twee priesters gearresteerd I, I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden te Weenen Een verklaring van Dr. Schacht „Ongewenschte gasten” HET WOORD IS NU AAN ADOLF HITLER GROOTSCHE BETOOGING DER NAZIS GEHARNAST PROTEST RUSSISCHE KOEHANDEL DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAB Scheerspiegels en Scheerdoozen MAANDAG 15 MEI 1933 ZES EN» TWINTIGSTE JAARGANG No. 196 LUCHTVAARTCONFERENTIE TE ROME Communiaten ataan terecht De toestand te Dantzig Duitsche uiteenzetting Engelsch vlootbezoek over Hitler binnenkort naar Oostenrijk Amerika 9 hoading Dr. Frank verbolgen Von Papen over het pacifiame Chili blijft neutraal q Demonatratie der Heimwehren Moordenaar meldt zich aan 1 r I iUIIIIUM Vervroegd vertrek van Rosenberg In afwachting zyner rede komt de ontwapeningaconferentie eerat Donderdag bijeen Mildere toon in Londenache bladen De Duitache rykaregeering zal zich de onvriendelijke ont- vangat wreken DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN 1 De preaident van de Rykabank wil de obligatie hoadera bijeenroepen „Regenburger Anzeiger” verboden ,Jn een rechtaataat handhaaft de ataatamacht alleen haar auto riteit door op te treden tegen aanvallera en ruatveratoord era” n.ngzi» etend o* Maandag VJ».: 7S8 Jahga stand; na De erkenning van Mandajoekwo ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40 c p. regel; idem op pag één 55 c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Drie alachtoffera, o.w. zijn moeder en een Jeauïet Wat gebeurt er met de particuliere schulden? fNat ggïllujtrwrd Zondagsblad 10.60 hooger I N.V. Drukkarij Da Spaarnastad - Haarlam ONS BLAD vertrek van Rosenberg uit Londen, Vervroegd Rut te DanMg. Arka-congres te Den Bosch. Henri Barmat op vrije voeten. i - Pestbestrijding en milt punctie. Twente ingaanda loonsverlagteg in Massa-ontslag op de mijnen voetbal Nederland—Dzitachland hockey 4—4. 15 Mei. schap van o. a. twaalf- O O de zal behalen. koehandel, wanneer Leon Fraser, de nieuwe president van Bank voor Intern. Betalingen. De Italiaansche minister voor Luchtvaart, generaal Balbo, opent de internatio nale luchtvaartconferentie te Rome WASHINGTON, 13 Mei. (Reuter.) Minister Huil verklaarde heden, dat wegens de voorbe reidende besprekingen te Washington de econo mische wereldconferentie wel niet langer dan 2 maanden zou duren. Op de vraag naar Amerika’s standpunt bij eventueele sanctie-maatregelen. in het geval Duitschland rich weer bewapent, antwoordde Huil: ..Amerika is geen onderteekenaar van het Verdrag van Versailles." Arrestatie van priesters in Beteren. Komt het nieuwe kabinet in den loop van deze week gereed? De hoogeerw. Pater L. Wouters, Provinciaal der Nederlandsche Provincie van de Redemptoristen, overleden. Verklaring van Dr. Schacht over de moeUUk- heden van de Rijksbank. Nieuwe 29 MeL Duits wint het da sterdam. WEENEN. 15 Mei. (V. D.) Dr. Frank is gis teravond per auto in Graz aangekomen. Daar de auto van den minister niet den oorspronke lijk vastgestelden weg mocht volgen,' stapte dr. Frank uit protest uit en begaf zich te voet naar het gebouw van de gouwleiding der nat. soc. partij. De chauffeur reed met den wagen, waarin de echtgenoote van dr. Frank zat, ver der en vroeg een politieagent naar den weg De chauffeur werd gearresteerd, doch latei weer vrijgelaten. Zijn pas werd echter in be slag genomen. Bij zijn begroeting op den Schlossberg ver klaarde dr Frank o.a dat de beleediging die de Oostenruksche regeering den gasten uit het Rijk had aangedaan een beleediging was van Adolf Hitler en van het gansche Duitsche Volk Rijks-Duitschers zullen Oostenrijk zbolang mij den. tot door de OostenrUkache regeering ge noegdoening voor de beleediging gegeven is. Russische erkennen, koopt. Groote demonstratie der Oostenrijksche Heim wehren te Weenen. Rede van von Papen te Mwntrr tegen hst pacifisme. Noond-Nederiand—Noord-Duitachland 2— 1. Belasting bij den Invoer van verschillende ar tikelen In Frankrijk. Haarlem wint met 3—1 de Misrieflnale van dsn Bosch. Bob Mass wint het kampioenschap voeisjoUen. pkt. Uit jnspelers LONDEN, 13 Mei. (V.D.) Heden hebben vier communisten die Vrijdag het beeld van Adolf Hitler in het Panopticum van Madame Tussaud hadden besmeurd, voor den Londenschen poli tierechter terecht gestaan. Zy riepen in koor: „Weg met Hitler, weg met het fascisme”, wpar- op een ernstig handgemeen ontstond met een zestal politie-agenten. Een politle-agent werd tegen den grond geslagen. De zaak werd een week uitgesteld. De Dnitoche ministers onvriendelijk te Weena» ontvangen. R. K Handelsreizigrrs en Werkliedenverbond: een studiecommissie inzake de aansluiting be noemd. X: KIEL, 13 Mei (VX>). Een Engelsch eskader, bestaande uit den flottille-lelder „Pangbourne” en vier andere vaartuigen is Zaterdagmiddag op de doorvaart door het Kaiser Wilhelm- kanaal te Holtenau aangekomen. Het eskader beeft zijn tocht naar de Oostzee voortgezet. WEENEN. 15 Mei. (W. B.) In de Engelman- arena hebben de nationaal-socialisten gisteren ter gelegenheid van Weenens bevrijdingsfeest een betooging gehouden. De Duitsche ministers Kerrl en Frank, als mede de Duitache gezant dr. Rleth waren aan- weag op deze vergadering. waarop een zeer geestdriftige stemming heerachte. De gouwleider der Oostenrijksche nazi’s, Frauenfeld, die een rede zou houden, kon eerst nadat de langdurige toejuichingen waren ver stomd. aan het woord komen. Hij wees er In zijn rede op. dat deze ontvangst toch wel op een geheel andere stemming van de Weensche bevolking tegenover de Duitsche bezoekers wees, dan was op te maken uit de woorden van den politie-commlssarls op het vliegveld te Asperen die verklaard had. dat de Oostenrijksche regeering dit bezoek niet ge- wenscht achtte. Nadat eenige andere sprekers aan het woord waren geweest, sprak dr. Frank een geestdrif tige redevoering uit, die om de geestige strek- Hiermede heeft de zaak natuurlijk een offl- cieelen toon gekregen, daar natuurlijk de rjjks- regeering niet stilzwijgend dezen onvriendeltj- ken toon kan aanvaarden. Spr. wist niet van welken aard de maatregelen zuilen zijn, dte Berlijn zou nemen, maar er zal iets gebeuren DANTZIG. 13 Mei <VX> Zooais bekend, is na de bezetting van het vakvereenigingsgebouw door de NBD.A.P. op dit gebouw de haken kruisvlag geheschen. Daardoor werd onrust onder de bevolking verwekt. Met het oog hier op hebben besprekingen plaats gevonden tus- schen den president van den Senaat en Vol- kenbondscommissaris Rosting alsmede tusschen den gouwleider der NJ3.D.A.P. en den Volken- bondscommissaris. Besloten werd, de haken kruisvlag niet langer te laten wapperen, totdat de rust is weergekeerd. In de stad vonden eenige botsingen plaats. Op het oogenbllk is de rust echter hersteld. LONDEN. 13 Mei iV.D.). In een telefoonge sprek met de ..Evening Standard" verklaarde een hoog ambtenaar uit Dantzig. dat de toe stand volkomen rustig is. Hij heeft geen na- tionaal-socialistlsche stormtroepen in Dantzig gezien. Het besluit van commissaris Rosting. de nationaal-soclalistische leiders te erkennen, heeft zeer tot het herstel van de rust bijge dragen. WEENEN, 15 Mel. (V. D.) Voor een kleinen kring van persvertegenwoordigers heeft dr. Frank gisteren een verklaring afgelegd over zijn bezoek aan Weanen. Toen hij den Oosten. rUkschen minister van Justitie Scbuschnlgg te Berlijn leerde kennen, heeft deze tot hem ge zegd. dat het hem verheugen zou. wanneer dr. Frank hem bij gelegenheid in Weenen een be zoek zou brengen. Derhalve heeft Frank ge meend zijn particulier bezoek te moeten ver binden met een opwachting bij den Oostenrijk- schen bondsminlster voor justitie. Des te meer heb ik mij. als minister en aks man, die de rijksregeering Juridisch van advies gediend heb, diep getroffen gevoeld, toen de vertegenwoordiger der Oostenrijksche regeering verklaarde, dat mijn bezoek niet gewenscht was, want dat was de beteekenls van zijn woorden. TOKIO. 13 Mei. (Reuter). De sovjet-ambas- sadeur bracht heden een bezoek aan den minis ter van Buitenl. Zaken, Oesjlda. De Rus zou hebben medegedeeld, dat de Sovjet-Unle Mandsjoekwo zal erkennen, wanneer Mandsjoe- kwo den Oosterspoorweg koopt. BERLIJN, 13 MeL Omtrent de rede, welke Hitler Donderdag voor den Rijksdag zal hou den, meldt het Wolffbureau: In het algemeen genomen zal de rede van den rijkskanseller ten doel hebben een wijzi ging teweeg te brengen in de te Genève ge volgde methodes. Hitler zal daarbij uitgaan van twee gezichtspunten. In de eerste plaats zal hij protesteeren tegen het feit, dat de andere mogendheden niet ontwapenen en in de tweede plaats zal hij opkomen voor de Duitsche af weerbonden, die, zoo wordt verklaard, uit een geheel verkeerd oogpunt bekeken worden. Ge lukt het, deze noodzakelijke wijziging teweeg te brengen, dan kan de ontwapeningsconferen tie succes hebben. Gelukt dit echter niet, dan is de conferentie reeds thans dood. Bovendien zal de rijkskanseller zijn stand punt uiteenzetten ten aanzien van de rede voeringen van den Engelschen minister van Ooklog. Hailsham, en den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken Paul-Boncour, wel ke slechts te beteekenen hebben, dat men Duitschland thans onder politieke pressie wil brengen. Eenvoudig geformuleerd willen zij zeggen, dat de sterken sterk en de zwakken zwak moeten blijven. De rijkskanseller zal met allen nadruk verklaren, dat dergelijke metho den ten slotte moeten leiden tot een misluk king der conferentie. Stelt men Duitschland ultimatieve eischen. dan kan men er zeker van zijn, dat Duitschland zich voor geen ultimatum zal buigen. Maar ook de wereld zal waarschijnlijk wei geren. weer terug te keeren tot de oude metho den van den ultimatieven druk. Als Paul-Bon cour meent, dat hij met zijn „dossier" Indruk zal maken, dan kan men daartegenover slechts opmerken, dat een dergelijke methode niet in overeenstemming is met die, welke een verant woordelijke minister pleegt toe te passen. Wan neer Paul-Boncour verklaart, dat hij dit dos sier zoolang achterwege heeft gehouden om daarmede op het gunstige oogenblik resultaat te bereiken, dan is dat niet Juist. Alles wat in dit dossier oud is, is bekend; al het nieuwe is onjuist. Er is geen materiaal voorhanden op grond waarvan men ons ervan zou kunnen betichten den vrede te willen verstoren -en op een oorlog aan te sturen. ken. Uit ongelijk werd tragiek wanschapen kinderen tragische van geborneerde ouders. Een humaniteit leefde zich uit welke met naastenliefde niets meer uit te staan had, maar die een filosofie der zwakheid was. Aan het verdwijnen van het mannelijke heroïsme paar de zich dat van het vrouwelijke. Het behoud van het eeuwige leven elscht echter het opof feren van het individueele. Ofschoon ook de 8. A. een groep is, door- gloeid van weerbaarheid, is de stootrichting van haar wil echter overwegend naar binnen gericht en politiek. De Stahlhelm zet van oudsher de traditie van het oude leger voort. Het voornaamste doel blijft hierin bestaan, de drie groote zullen van de nationale bewe ging het natlonaal-sociallsme, de Stahlhelm en de strijders der conservatieve idee gees telijk samen te smelten en den staat niet alleen over te laten aan massa-exponenten, maar hem allé geestelijke, vrije energieën dienstbaar te maken. De vice-kanselier riep zijn toehoorders op tot zelf-dlscipline en innerlijke tucht, aangezien het opheffen van den strijd tusschen kapitaal en arbeid, tusschen werkgevers en werknemer» discipline aan belde kanten elscht. LONDEN, 13 Mei. (Reuter.) De incidenten, die bij het bezoek van Hitler’s afgezant te Lon den hebben plaatsgenad. worden thans door eenige Engelsche bladen besproken. De .Morning Post” schrijft o.a., dat het En-- gelsche publiek met leedwezen kennis geno men zal hebben van het optreden tegen Ro senberg. die naar Engeland was gekomen om de Engelsche opvatting over de jongste ge beurtenissen in Duitschland te leeren kennen Rosenberg heeft zijn moeilijke zending met bescheidenheid en takt volbracht. Hij had kunnen verwachten da; men hem in de gele genheid zou stellen de houding van Engeland te leeren kennen. In Rusland zijn duizrnden menschen gear resteerd en velen neergeschoten, zonder dat hiertegen van socialistische zijde is geprotes teerd of een voorstel in het Lagerhuis is in gediend. De .Daily Telegraph" schrijft dat het Inci dent bij de Cenotaaf uiet te verdedigen is. Wolff meldt, dat Rosenberg reeds morgen De algemeene commissie te Genève komt eerst Donderdag bijeen. Hitler's rede wordt afge- wacht. LUIK. 13 MeL (Reuter) Een zekere Hyacin the Dance, geboortig uit Luik, heeft gisteren met een revolver pater Haut SJ. doodgescho ten. Hij gaf zich daarop zelf bij de politie aan met de verklaring dat de pater hem vroeger had laten zakken voor een examen; toch droeg hy echter daarom geen haat tegen hem. Boven dien bekende hy in den nacht van Woensdag op Donderdag jl. zijn 82-Jarige moeder en eer. andere vrouw te Boulay les Trous (Frankrijk met een hamer en een slagersmes te hebben vermoord Donderdag jX meldde Dance zich aan by het Pslela van Justitie te Brussel ter uitboeting van zen 2-jarige.gevangenisstraf wegens een pers delict uit den tijd, dat hij directeur van een zhantageblad was. Deze straf was echter ver jaard. MUNSTER. 13 Mei. (V. D.) Von Papen heeft Zaterdagavond op de groote Stahlhelm-demon- stratie te Munster een rede gehouden, waarin hy o». zeide: ,X>e geestelyke opstanding, die wy beleven, is voor de buitenwereld tot dus verre een volkomen raadsel gebleven. Daardoor heeft zich rondom ons een bultenlandsch-poli- -tieke ring gevormd, die herinnert aan de Augustus-dagen van 1914. Woensdag echter zal de wereld ophooren en constateeren, dat een groot volk, drager van een oude cultuur, slechts voor korten tijd door materieele middelen kan worden beroofd van «yn levensrechten. r Wy zullen voortgaan met niets anders te doen dan ons recht op gelijke veiligheid onder de naties te eischen. De stryd tegen het pacifisme een begrip dat de Duitsche natie op 30 Januari 1933 uit haar woordenboek geschrapt heeft kan nooit geiyk worden gesteld met den wil tot oorlog Uit het pacifisme is een onstrydvaardige levensopvatting voortgekomen. Het is in de litteratuur begonnen, die er behagen in schieö den sterken mensch voor te stellen als een bru- talen domkop en den zwakkeling te verheeriU- SANTIAGO DE CHILI 13 Mei. (Reuter). Da Chileensche minister van Nationale Verdedi ging heeft verklaard, dat Chili binnenkort zal verklaren dat het neutraal zal blUven in den oorlog tusschen Paraguay en Bolivia. Chili, aldus verklaarde de minister, verkeert in een byzondere positie, daar de twee spoor wegen van Bolivia het grondgebied van Chili kruisen. 1 Bovendien zyn aan de Chileensche-Bollvl- aansche grens nagenoeg geen gamlzoens. Deze zyn uit bezuiniging afgeschaft. Reuter verneemt echter uit welingelichte kringen, dat Chili er thans toe zal overgaan de garnizoenen aan de grens te versterken. Een drie-dubbele moordenaar meldt dek te Luik aan. GENEVE, 13 Mei. (Reuter). Henderson heeft de zitting van de algemeene commissie der ont wapeningsconferentie tot Donderdag aa. ver daagd. Wellicht zal minister Simon ook aan deze zitting deelnemen. Verschillende gedelegeerden hadden Hender son medegedeeld, Maandag nog niet definitief hun houding te kunnen bepalen aangaande de op de agenda staande kwestie in verband met de byeenroeping van den Ruksdag. Nadolny is naar Beriyn afgereisd. king herhaaldeiyk door daverend gelach werd onderbroken. Dr. Frank wees er op, dat het wel zeer merk waardig was. dat hy moest spreken over de be- vrydlng van Weenen door de Turken, 250 jaar geleden. Hy hoopte niet misverstaan te zullen worden, wanneer hy zeide, dat hy er zich thans reeds op verheugde nog eens deel te kunnen nemen aan een schoon bevrijdingsfeest in Weenen. Hitler had hem verzocht de groeten over te brengen en te zeggen, dat hy in den geest hier te Weenen tegenwoordig was. Dr. Frank deelde mede, dat Hitler het plan koesterde, binnenkort ook in Oostenrijk een be zoek te komen brengen. Het zou Hitler toch wel geoorloofd zijn, aldus dr. Frank, het graf van zijn ouders te be zoeken?' WEENEN, 15 Mel (W. B.) Minister KerU en Frank zyn gisteren naar Beriyn teruggekeerd. Van Schoenbrunn marcheerden de in uni form gekleede formaties der Heimwehren naar de stad en defileerden op het Schwarzenberg- pleln. Het voorbymarcheeren der troepen duurde 4 uren. A Op verschillende plaatsen kwam het tot te- genbetoogingen. By een daarvan werd de straat met gevelde bajonet ontruimd. In een reeks provincieplaatsen is het bij de demonstraties der Heimwehren tot botsingen gekomen. Zoo zijn te 8t. Poelten 4 Helmwehr- mannen zwaar gewond. Hierbij werden 8 nat.- soc. gearresteerd Tot botsingen tusschen Star- hembergsche en Stlermarkenache Heimwehren is het in Bruck en Loeben gekomen. Op verschillende plaatsen werden steenen naar de oprukkende formaties geworpen. Vol gens opgave van de Helmwehr hebben ruim 40.000 personen aan den opmarsch deelgeno men. Naar een mededeellng van nat.-socialistische zyde werden in totaal 800 arrestaties verricht. en niet Dinsdag naar Duitschland terugkeert. Dit vervroegde vertrek zou verband houden met de byeenroeping van den Rijksdag op Woensdag as. NEW-YORK, 15 Mei. (Reuter.) Voor zijn vertrek uit Amerika heeft dr. Schacht, de pre sident van de Duitsche Ryksbank. o.a. ver klaard. dat hij voornemens is te Berlijn een vergadering bijeen te roepen van houders van particuliere Duitsche obligaties, teneinde sa men met de Rijksbank naar middelen te zoe ken om het hoofd te bieden aan den huldigen toestand, ontstaan door vermindering der goud reserves en buitenlandsche wissels, waardoor de Rijksbank moeilijkheden heeft om haar ver plichtingen na te komen. „Ik ben In de gelegenheid geweest," aldus verklaarde Schacht tevens in deze verklaring, „de bank- en valutaproblemen te bespreken, waarover niet door de regeerlngen kan worden onderhandeld, daar zij op particuliere schuld- eischers betrekking hebben. Het vraagstuk der nakoming van onze particuliere verplichtingen tegenover het buitenland is niet gelegen in de eventueele moeilijkheden, die de afzonderlijke schuldenaren hebben, om de verelschte bedra gen bijeen te brengen, doch in de moeilijkheid de transfereering dezer betalingen door het zich verschaffen van de benoodlgde deviezen te bewerkstelligen. Aangezien alle naar Duitsch land komende deviezen volgens de thans gel dende bepalingen aan de Ryksbank moeten worden afgeleverd, kan de schuldenaar slechts vla de Ryksbank deviezen ontvangen.” De New-Yorksche bankiers zun geneigd Schacht's verklaring aldus te interpreteeren, dat hy slechts beoogt te komen tot een regeling, waarby de houders van Duitsche obligaties op langen en korten termyn meer gelijkelijk zullen deelen In de betalingen, die Duitschland ver richt. Vervolgens werd het woord gevoerd door bondskanselier Dollfuss, die o_m. bet volgende uiteenzette: Onbekommerd om alle aanvallen, gaan wy onzen weg voor het welzijn van ons volk, vastbesloten en zonder aarzelen. Van daag ga*t het er niet om of wy grootere of kleinere groepen In het parlement vertegen woordigen. het gaat thans om het geheel, daar wij Oostenrijk willen behouden en in Duitochen geest willen opbouwen. en Beneficiaat Breu van Pösung, werden op bevel van een plaatselijken functionaris gear resteerd. Het betreft dus niet een maatregel van een gerechtshof, byvoorbeeld wegens straf bare handelingen, maar een daad van een poli tieke autoriteit. Wij vragen directe opheffing van dezen maatregel van ondergeschikte auto riteiten, afzetting en scherpe bestraffing der in dezen verantwoordeiyke personen en openbare genoegdoening voor het openbaar aangedane onrecht. Ryksregeerlng en Staatsregeering heb ben herhaaldelijk verklaard, dat eigenmachtige acties van ondergeschikte functionarissen in de toekomst achterwege moesten biyven. Wanneer niettegenstaande dat dergelijke buitensporig heden zich herhalen, dan is een niets ontziend ingrepen der Staatsregeering noodzakelijk te genover de verantwoordelijke personen, om het Katholieke volk er zich bewust van te doen worden, in de toekomst tegen willekeur onder alle omstandigheden beschut te zyn. wy vra gen, de ondergeschikte functionarissen er op te wijzen, dat geweldenarijen niet alleen kunnen verhinderd worden door de in gevaar verkee- rende personen ter eigen bescherming te arres- teeren, maar dat in een rechtsstaat de staats- autorlteit haar sterkte en haar wil. om de orde te handhaven op de eerste plaats heeft te zoe ken in energiek optreden tegen aanvallers en rustverstoorders. De bisschoppelijke autoriteiten van Regens burg zullen na afloop van het onderzoek zoo spoedig mogelljk hun houding bepalen. Het Katholieke volk vraagt voor zijn priesters de directe uitvaardiging der dringendste maat regelen.” Uit dit heele geharnaste protest blijkt, welk een schrikbewind, uitgaande van plaatsclijke S. A.-mannen, in Duitschland woedt en dat in het Katholieke Beieren zelfs priesters niet met rust worden gelaten. Er blijkt ook uit. dat de centrale regee ring haar ondergeschikten niet In de hand heeft. Zij verbiedt eigenmachtige acties der on dergeschikten. En als deze zich toch daaraan schuldig maken, dan durft zij deze niet te be straffen. maar bestraft het blad, dat er op wijst, dat die ondergeschikten ongehoorzaam rijn aan regeerlngsbeveien. Echt ^evolutlon- nalr”l wil Mandsjoekwo dit- den Oosterspoorweg WEENEN. 15 Mel. (VJJ.) In aanwezigheid van den bondskanselier en de christelijk- sociale leden der regeering is gisteren een groote herdenkingsplechtigheid gehouden, van de bevryding der Turken, door den Helmat- schutz van Starhemberg. Behalve de bondskanselier Dollfuss en de minister van Oorlog Vaugoin, namen talriflre andere officieele persoonlijkheden aan de plechtigheid deel, die werd begonnen met een H. Mis in de open lucht. Hierna werden eenige redevoeringen gehouden. Starhemberg riep de Heimatwehren op trouw te bluven aan het Duitsche Oostenrijk en te strijden voor een vrij. Dultsch Oostenrijk. Tot den bondskanselier richtte hij. evenals minis ter Fey, die voor hem het woord voerde, het verzoek: Blijf hard, geef ons. wanneer gij het oogenbllk gekomen acht, gelegenheid met u te stryden. Aan het slot van zijn redevoering keerde hij zich tegen de nationaal-socaltsten, waarby htf als zijn overtuiging uitsprak, dat de Heimatschutz de uitelndelijke overwinning NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD TTyat nog over toestanden in Duitschland door het Wolffbureau wordt geseind, is v dusdanig eenzydig en onvolledig, dat men, er zoo goed als niets aan heeft. Een kras staaltje signaleerden wy dezer dagen in ver band met het Herderlijk schrijven van het Beiersche episcopaat. Thans kunnen en moeten wij weer op iets dergelijks wijzen. Het boven vermelde bureau seinde eenige dagen geleden, dat er in Beieren twee priesters waren gearres teerd. Een motiveering voor deze arrestatie werd niet gegeven. Tevens werd toen gemeld, dat het blad van den ex-premier van Beieren, de ..Regensburger Anzelger”. voor drie dagen was verboden. Dit verbod werd gemotiveerd daardoor, dat de genoemde courant een oproep der Katholieke Actie had opgenomen, die „de autoriteit der regeering, vooral in het oog der ondergeschikte autoriteiten, in twijfel zou kun nen trekken” (letterlijke vertaling). Uit niets bleek, dat er tusschen deze beide berichten verband bestond. De Katholieke Oostenryksche ..Reichspost” publiceert thans een bericht uit Regensburg, waarin alles, wat W. B. verzweeg, wordt ont huld. De ..Regensburger Anzelger" had op zijn voorpagina een protest der .Katholieke Actie van Regensburg” gepubliceerd, waarin deze op kwam tegen de arrestatie van twee priesters. Dit protest luidt: „Twee Katholieke priesters, de ZeerEerwaarde hoeren Dr. Bauer, pastoor van Schwarzhofen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1