ONS BLAD Hitler’s rede Spanning om i Boodschap voor ontwapening I te VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS heden Het nieuws van N iet-aan valspact voorgesteld aan Nieuwe opdracht Dr. Colijn I I DE ENGELSCHE BLADEN PROFETEEREN I DE BAROMETER I ROOSEVEL T TOT LEIDERS DER NATIES JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Donkere-kamer-Lampen WOENSDAG 17 MEI 1933 DE STAHLHt:LM TE WITTENBERG Roosevelt Tot vorming van een Crisis-Kabinet 5 Huil naar de crisis- conferentie r Naar het concentratie kamp Nieuwe stadhouders in Norman Davis Duitschland 6 Ook aan Moskou Dit jaar vervroegde bijeenkomst Sancties tegen Berlijn I Engelsche benzineprijs r MIJNONGELUK IN ENGELAND 1 Ook tot Sovjet-Rusland gericht Britsche regeering blijft kalm Ontwapening volgens het plan van MacDonald Von Papen beroept zich op Amerika 5 0 0 Bisschopsconferentie te Fulda DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN I 'i, Onmiddellijk doel: welslagen van ontwapenings- en econo mische conferentie Bij gelef jenheid van het 10-jarig bestaan van den Stahlhelm te Wittf tnberg, inspecteerden minister Seldte en de ex-kroon- prins de S.A.-troepen, die een parade hielden De ontstane misverstanden betreurd Koningin heeft Colijn, minister ontvangen, die dat hij niet ge in het vormen Von Papen als vredes engel BV de aankomst der leiders van de N.SD.AJ». op het vliegveld Aspern, ver schenen de leiders der Oostenrijksche N.S.B.O. in bovenafgebeelde kleedt), zulks vanwege het uniformverbod Frankrijk voornemens den Volken bond een onderzoek te laten in stellen naar Duitschlands geheime bewapening? NIEUWE „UNIFORM” H. M. de Dinsdag dr. van Staat, mededeelde, slaagd was in het vormen van een parlementair kabinet. Vervolgens heeft Hare Ma jesteit de heeren jhr. mr. De Geer en mr. Aalberse, voor zitters van de Christelyk-His- torische en Roomsch-Katho- lieke Kamerfracties, ontvan gen. Daarna heeft H. M. aan dr. Colijn een nieuwe opdracht verstrekt, thans tot vorming van een Crisis-Kabinet. Dr. Colyn heeft, als gebrui kelijk, verzocht, die opdracht in beraad te mogen houden. ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 o NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 198 NIEUWE OPDRACHT AAN DR. COLUN. BOODSCHAP ONT- VOOR Twee nieuwe stadhouders in Duitachland. SA m.l- Hevige ontploffing te Rotterdam; 13 gewonden. O O 1. Wh— 3 de door S A* r i 8 - Roosevelt Melt een niet-aanvalspact voor. Groote spanning om Hitlers rede. 3. een overeenkomst, dat niemand zijn be wapening zal uitbreiden boven de grenzen, die in de bestaande verdragen zijn neergelegd, zoo lang punt 2 niet geregeld is. Als reden voor bewapening zag Rooseven behalve het verlangen van staten naar gebie/ is» uitbreiding, de vrees van sommige naties v«/r een inval. In diplomatieke kringen acht men eer. tot Alle Staten sluiten een niet-aanvals- pact en herhalen de reeds door hen aan vaarde verplichtingen, om bon bewape ning te verminderen, resp. af te schaffen; z<j verplichten zich verder, geen bewa pende strijdmacht van welken aard ook over de grenzen van hun landen te zul len zenden. uit doen militaire BERLIJN, 16 Mei (W.B.) De Rjjkspresident heeft benoemd tot stadhouder in Hamburg, het Rljksdaglid K. Kaufmann en in dezelfde functie in Llppe en Schaumburg-Lippe Dr. A. Meyer, lid van den Pruisischen Landdag. 3 i worden iet inbe- WASHINGTON, 16 Mei (Eigen bericht). Wat de ontwapenlngskwestie betreft heeft president Roosevelt in zijn boodschap drie punten op gesteld: ren over Drie kinderen verdronken te Workum. Liefdesdrama te Bergen op Zoom. Uitvoer van spek van 22 Met af uitsluitend door de Varkensccntrale. Minder fraaie antecedenten van een der ver dachten in de zaak-Njjeiyode. Nederiandsche handelaren zeif schuldig aan de vroege uitputting van bet Fransche visch- eontingent. ROOSEVELT’S WAPENING. De Kon. Stoomweverij te Nijverdal moet thans op groote schaal arbeiden ontslaan. 124 ER Bevredigend verloop der onderhandellngen bij de Krtstalunie. Straattafereeltje A la Fransche revolutie te Karlsruhe. Hoogste stand op Woensdag 9 uur vjnui 366 Vorige stand; 261 eea lat LONDEN, 16 Mei (VJ3). Morgen zal de ben zineprijs met 2H pence per gallon worden ver laagd. De Rijksmiddelen brachten in April, loen minder op dan verleden jaar. Urker visschersvaartuig vergaan? De afgekondlgde staking in het steendrukken* bedrjjf uitgesteld voor zij WASHINGTON, 16 Mei. (Reuter) President Roosevelt heeft minister Huil benoemd tot lei der der Amerikaansche delegatie voor de eco nomische wereldconferentie. Gedelegeerden zijn Cox, oud-gouverneur van Ohio, en senator Pit man. KARLSRUHE, 16 Mel (W. B.) De vroegere Badensche Minister van Binnenlandsche Zaken, Adam Remmelen. de vroegere Staatsraad Ma- rum en eenige andeere leden der 8. P. D. zijn vandaag in politieauto's naar het concentratie kamp Kislau bij Bruchsal gevoerd. LONDEN, 16 Mel (V.D.) Drie mijnwerkers zijn om het leven gekomen tengevolge van een ontploffing, welke heeft plaats gehad bij Hed- nesford (Staffordshire). Velen werden gered die verschijnselen vertoonden van gasbedwel- mlng Roosevelt vervolgt dan: Maar de vrede der wereld moet tijdens de geheele tijdruimte, wel ke de ontwapening in beslag zal nemen, ver zekerd zijn. Ik stel daarom een vierden maat regel voor, die gelijktijdig en volkomen afhan kelijk van de naleving der drie genoemde pun ten en der overeenkomstige verdragsbepalingen moet worden doorgevoerd: LONDEN, 16 Mei (Reuter) In een tafelrede verklaarde MacDonald heden: Het is vandaag een bijna historische dag: Amerika heeft stout moedig en openlijk zijn kabels doorgehakt en zich met volle zeilen, met moed en schoone vastberadenheid, op nieuwe wateren begeven. Als direct doel verlangt Roosevelt het slagen van de ontwapeningsconferentie en de econo mische wereldconferentie. 2. een overeenkomst betreffende het tijdstip en de methode voor het doorvoeren van dit ontwapeningsprogram LON DEN. 16 Mei (V. D.) De ontwapenings commissie van het Engelsche kabinet is giste- bijeengekomen teneinde te beraadslagen^ de Europeesche crisis. standkomen van een niet-aanvalspact van bij zonder gr<j of belang. Zou dit pact aanvaard worden, din zou het lelden tot geruststelling zoowel v< m. Duitschland als Frankrijk. Uit het, nlet-vermelden val. strafmaatregelen tegen a gj wallende Staten maakt men op dat de regr illng dezer kwestie aan toekomstige be- sprekir«*gen zal worden overgelaten. (United Press) Roosevelt vraagt om cnmiddellüke bijzondere maatregelen en verklaart dat, indien welk land ook hinderpalen in den weg zou leggen, de be schaafde wereld zou weten waar de verantwoor delijkheid voor een échec gelegen is. Hij had hierbij geen enkele natie op het oog. LONDEN, 16 Mei (Reuter). De uiteenzettin gen in de Engelsche ochtendbladen getuigen van de spanning, waarmede de morgen in den Rijksdag uit te spreken rede van Rijkskanselier Hitler tegemoet wordt gezien. PARUS, 16 Mei (V. D.) In politieke kringen heeft men verschillende opvattingen over het verloop van het onderhoud tusschen Norman Davis en Paul-Boncour, waaromtrent behalve de korte verklaring van den Amerikaanschen ge volmachtigde geen officieele mededeeling is ge publiceerd. Terwijl een aantal groote bladen beweert, dat Norman Davis heeft aangestuurd op een ge meenschappelijke verklaring der drie groote mo- WASHINGTON, 16 Mei (Reuter). President Roosevelt heeft de aan de bultenlandsche re geering toegezonden boodschap aan het con gres doen toekomen met een bijzondere bood schap, waarin hij er op wijst, dat Amerika be reid is. alle aanvalswapenen af te schaffen wanneer alle naties der wereld hetzelfde doen Roosevelt verklaart verder, zich tot de bood schap aan de regeerlngen gedwongen te hebben gezien, omdat het steeds duidelijker werd, dat het vertrouwen op een politieken en economl- schen wereldvrede door een egoïstische en kort zichtige politiek bedreigd wordt en nooit in vervulling dreigt te gaan, wegens de hardnek kige obstructies van een kleine minderheid. De sociale toestanden moeten verbeterd, de Indi- vidueele menschenrechten gewaarborgd en de sociale gerechtigheid bevorderd worden. Minister Huil verklaarde dat in Amerikaan sche regeeringskringen over sancties tegen Duitschland niet eens gesproken Is. WASHINGTON 16 Mei (Reuter). In een heden gepubliceerde verklaring doet presi dent Roosevelt een rechtstreeksch beroep op de leiders der naties, om de bewapeningen te verminderen, de aanvalswapenen af te schaffen, zich te ontnouden van het zenden van legertroepen over elkanders grenzen, kleingeestige nationale oogmerken te ver geten en oprecht deel te nemen aan de be weging tot verzekerir.g van den vrede en het economisch herstel. FULDA 16 Mel (W. B Uit vertrouwde bron wordt gemeld, dat de jaarlijksche conferentie der Bisschoppen te Fulda dit jaar reeds vóór Pinksteren zal plaats hebben, waarschijnlijk reeds op 30 Met. De opperherders van bijna alle Duitsche bisdommen zullen aanwezig zijn. Naar gewoonte zonden de Beiersche bisschoppen steeds maar eén vertegenwoordiger. Dit jaar komen meerdere Beiersche bisschoppen. De conferen tie is als immer strikt vertrouwelijk. De con ferentie wordt als naar gewoonte geopend In de crypte van den Dom aan het graf van den H. Bonlfacius. Na drie dagen wordt de bijeen komst gesloten met een plechtig Lof. Groote kerkelijke feesten vinden niet plaats. Het overbrengen heeft, naar V. D. bericht, plaats gehad op een wijzé als in het oude Rome of tijdens de Fransche revolutie. Dr. Remmele, de vroegere staatsraad Marum en verscheidene andere voormannen van SP.D. en Reichsbanner, werden hedenmorgen in een open politie-auto van de in het westen van Karlsruhe gelegen gevangenis naar het politie- presidium in het centrum der stad overge bracht, om vandaar naar het concentratie kamp in de voormalige strafinrichting Kleslau te worden gevoerd. Het overbrengen der gevangenen was van te voren bekend gemaakt en een groote menigte had zich voor de gevangenis en langs den weg die het transport sou volgen, verzame'd. Toen de gearresteerden verschenen, werd er luid ge floten, geschreeuwd, geloeid en gescholden, jp den eersten politie-auto, 'n grooten open wagen, 'aten de gevangenen met ontbloot hoofd en onder sterke bewaking. De wagen werd vooraf gegaan door een S.S.-colonne, die den weg vrij maakte. Deze auto werd door een tweede gevolgd, bezet met S.A.-lleden. Aan beide zijden van den stoet liep een colonne SA.-lieden. die ook den stoet sloten. De polltle-auto’s konden slechts zeer langzaam tusschen de dichte me nigte doodrijden. Den gehee’.en weg langs werd naarde arrestanten geschreeuwd en klonken kreten als „verraders”. Ook werd overal het be kende Duitsche Muldersliedje gezongen, een tiespeling op het begin van Remmele's carrière ajs molenaarsknecht en op het feit, dat Rem mele als president van Baden het zingen van dit lied, toen zulks aan het einde van zijn re geringsperiode herhaaldelijk op beleedigende wijze door de nog niet aan de macht zijnde nazi's werd gezongen, had verboden. Vóór het gebouw van den Landdag, het Staatsministerie en het voormalige Vakvereenigingshuis werd eenige malen een kort halt gemaakt. Ook speel den onderweg op verschillende plaatsen muziek corpsen het Mulderslied. De belangstelling van het publiek was zóó groot, dat het tram- en lutoverkeer gestaakt moest worden. Op verschillende plaatsen werd uit de menigte ..Rood front” geroepen. In de meeste gevallen werden degenen, die dezen uitroep slaakten, terstond betrapt, gearresteerd en op den twee den SA.-auto meegevoerd. De .News Chronicle” verklaart: de vrede hangt van de Daitschers zelf af. Het blad stelt voor, dat pr< eident Roosevelt zich telefonisch met den Duitse hen Rijkskanselier in verbinding zal stellen. 1. algemeene ontwapening overeenkomstig het voorstel Van MacDonald; BUREAUX. HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar 1 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De toekomstige handelspolitiek; belangwek kende bijeenkomst ie *S Gravenhage. Hij stelt voor een ontwapeningsplan. dat in groote lijnen door MasDonald is geschetst. Roosevelt stelt ook een overeenkomst voor aangaande datum en plaats van bijeenkomst voor een conferentie na de economische we reldconferentie, om de nier genomen maatrege len nog verder te brengen. Na een vermaning aan Duitschland. om niet door matelooze eischen het werk der ontwape ningsconferentie te belemmeren, schrijft de „Daily Express dat Europa thans wachf. op hetgeen Adolf Hitler gaat zeggen. De „Daily Herald”, „Daily Mail” en Daily Telegraph" gewagen van de mogelijkheid, dat Hitler’s rede, wel krachtig doch verzoen/ nd zal zijn en het begin zal beteekenen van ee n nieu we politiek in Genève. De „Daily Mail” schrijft in een hoof.dartikel: de Duitsche Kanselier heeft thans er an unieke gelegenheid om te toonen. dat hij de bekwaam heden van een staatsman bezit. De ..Morning Post” spreekt de hraop uit, dat de Rijkskanselier naar binnen de hartstochten en naar buiten de ontstane vrees gal weten weg te nemen. De „Daily Telegraph” vertrou'vt, dat Hitler een politiek in den zin van hef. vler-mogend- heden-pact zal mogelljk makeu. In een hoofdartikel wijst de „Times” op Duitschlands oorlogszuchtige sf emmlng en zegt, dat niemand er naar streeft D uitschland te iso leer en. Tegen een oude diplomatieke gewoonte in, is Roosevelt’s boodschap onmiddellük gericht aan de koningen, machthebbers en presidenten der 44 naties, die vertegenwoordigd zulli ter economische wereldconferentie, grip van de Sovjet-Unie. den het gelen, van zetten van vreemd gebied, niet op het terrein van de Britsche politiek ligt In dezen zin zou een communiqué worden ge publiceerd, waarin wordt uiteengezet, dat de ver klaringen van den minister van oorlog. Lord Hallsham inzake sanctie-mogeljjkheden alleen daartoe dienden om den nadruk te leggen op het voorhanden zijn van verdragen, die zonder toepassing van geweld een uitweg aangeven uit de huidige moeilijkheden. De uiteenzettingen van vice-kanselier von Papen hebben kalmee- rend gewerkt in regeeringskringen, aangezien hierdoor de kansen op een overwinnen der cri sis in Genève belangrijk verbeterd zijn. De diploma tieke correspondent van de „Daily Herald" w eent een nieuwe crisis te kunnen vóórspellen Volgens het blad zou de Fransche regeering voornemens zijn voor te stellen, dat de Volk/ mbond een onderzoek instelt naar Duitschlw nds „geheime bewapening” en dit voor stel zou op den steun kunnen rekenen van En geland, BERLIJN, 16 Mei (W.B.) Vice-kanselier von Papen verklaarde tegenover een correspondent der Hearstpers aangaande zijn rede te Mun ster, dat hij zich natuurlijk had teweergesteld tegen het plan, om tegen Duitschland sanctle- maatregelen te nemen. Wij wenschen ons eigen geestelijk leven zoo te ordenen, dat wij als natie tegenover de ons omgevende gevaren kunnen standhouden. Een objectiever oordeel hierover door de bultenlandsche correspondenten was wenschelljk. Er was verder geen sprake geweest van rin kelen met de sabel, die heeft Duitschland niet eehsl Amerika als garant van het Kelloggpact. heeft de moreele verplichting te zorgen, dat zich geen gewapend conflict meer kan voordoen. Duitschland is er van overtuigd, dat Amerika in geen geval zal toelaten, dat een der tot aan de tanden bewapende mogendheden de wereld in een catastrofe zal storten. gendheden Frankrijk, Amerika en Engeland als antwoord op de Duitsche eischen, gelooft Per- tinax blijkens de „Echo de Paris" te weten, dat Davis tegenover den Franschen f'nister van Bultenlandsche Zaken het Engelsche ontwape ningsplan heeft verdedigd en er op heeft gewe zen. dat Frankrijk goed zou doen, de nationale revolutie in Duitschland niet te gebruiken als een voorwendsel om de verklaring der vijf mo gendheden van 11 December 1932 over de prin- cipieele erkenning der Duitsche gelijkgerech tigdheid ongedaan te maken. Onder het opschrift „De goede Norman Da vis” geeft Pertinax uiting aan zijn verwondering over deze houding. Hij schrijft, dat Paul-Bon cour zeker kan verklaren, dat de concessies van 11 December zijn gedaan onder bepaalde voor behouden. Wanneer Hitler zijn toegevende hou ding laat varen en zich een goed diplomaat toont, door zich bjj de In de verklaring van II December voorziene ontwapeningsvoorstellen aan te sluiten, dan blijft Frankrijk slechts de keus óf standvastig te blijven en daardoor mis schien de vriendschap van Norman Davis en MacDonald te verliezen óf zijn hegemonistlsche positie op het gebied der bewapening op te ge ven en zijn huidig leger te vervangen door een leger van „zes-maandssoldaten”. te oefenen weten, van militaire maatre- aard ook, inclusief het be- op het oogenbllk ROME, 16 Mei (Reuter). Het blad „Mattlno” publiceert een interview met den Dultschen vi ce-kanselier von Papen, waarin deze de verze kering geeft van Duitschlands vreedzame be doelingen en van de bedoeling de bestaande ver dragen te eerbiedigen. Von Papen acht de kwestie Elzas-Lotharingen definitief geregeld en verklaart dat Duitschland geen enkel offensief beoogt tegen Polen, noch de bedoeling heeft Oostenrijk te annexeeren. Hij betreurt de in Engeland ontstane misverstanden en de rede voeringen van bepaalde Britsche persoonlijkhe den. Hij betoogt ten slotte dat Duitschland ko loniën wenscht te bezitten. Volgens officieele personen beteekent dit geen erkenning van Rusland, ofschoon de bood schap de eerste diplomatieke boodschap is tus schen .Washington en net huidige Sovjetreglem. De boodschap besluit: „Het gezond verstand zegt dat, wanneer welke sterke natie ook wei gert met waarljjke oprechtheid mede te werken aan deze gezamenlijke pogingen te Genève en Londen voor den politieken en economischen vrede, de vooruitgang caty kan worden belem merd en tenslotte stopgezet. In een dergelijk geval zal de wereld, die deze twee vormen van vrede zocht, weten waar de verantwoordelijk heid gelegen is voor een mislukking. Ik spoor geen enkele natie aan een dergelijke verant woordelijkheid op zich te nemen en vraag met nadruk, dat de op deze groote conferenties ver tegenwoordigde naties de. politiek, welke zjj be lijden, naar voren brengen. Dit is de wég van politieken en economischen vrede. Ik - geloof gaarne dat de verschillende regeerlngen zullen medewerken aan de verwezenlijking d^zer ver wachtingen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Eveneens stelt hij voor om intusschen een overeenkomst te sluiten, waarbij alle naties zouden beloven geen gewapende troepen van welken aard ook over haar grenzen te zenden, en dit op voorwaarde dat de bepalingen voor de wapenbeperkingen trouw worden nageleefd. Wanneer wjj vragen naar de redenen bewapening, dan wordt het duidelijk, dat op de eerste plaats gelegen zijn in. het openlijk of verborgen verlangen van de zijde der regee- ringen. om haar grondgebied ten koste van andere naties te vergrooten. Ik geloof aldus Roosevelt dat slechts een minderheid der re- geeringen en volken er een dergelyk doel op na houden. Wanneer alle naties overeenkomen het gebruik van wapenen, die het slagen van een aanval mogelijk maken, uit te sluiten, dan zou den de verdedigingen vanzelf onoverwinbaar worden en zouden de grenzen en de onafhanke lijkheid van iedere natie in veiligheid zijn. Het einddoel der ontwapeningsconferentie moet zijn, volledige afschaffing der aanvalswa penen. Het onmiddellijk doel is wezenlijke ver mindering van enkelen dezer wapenen en af schaffing van vele andere. Door gemeenschap pelijke actie moeten wij tot practische resulta ten komen. Kleinzielige hinderpalen moeten uit den weg geruimd, kleinzielige oogmerken vergeten worden. Een egoïstische overwinning loopt altijd uit op een nederlaag, terwijl de be vordering van een duurzamen vrede voor onze generatie in alle deelen der wereld het eenige doel is, onze beste inspanning waardig. De Amerikaansche regeering aanvaardt met instemming de momenteel te Genève voorgestel de maatregelen en zal invloed uitoefenen ten gunste van nog andere ontwapeningsmaatre- gelen. De economische wereldconferentie moet individueele en binnenlandsche programma’s voor het economisch herstel aanvullen wijze en overlegde Internationale actie. I/.i kabinetskringen is besloten, naar verluidt, kalmeerenden invloed mogendheden te nemen welken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1