ONS BLAD De Koningin Roosevelt Pruisische machtigingswet aan I Het nieuws van heden Thans de daden! Kabinetsformatie Revolutie op Cuba VEREENIGDE KATHOLIEKE PÉRS GOEDGEKEURD DOOR DEN LANDDAG Praag protesteert VUURRAMP IN MEXICO DE BAROMETER INSTEMMING MET ZIJN BOODSCHAP JOH. LA4JWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Broodmessen en Broodzagen te regeeren tegen Goering H. M. Koningin Wilhelmina Valsche berichten Reeds meer dan honderd dooden 40 menschen omgekomen OP EEN IJSBERG GESTOOTEN Een directorium gevormd Zy zal nog 11 dagen duren EEN HISTORISCHE ZITTING VAN DEN RIJKSDAG Roosevelt’s program VERDEDIGERS VAN TIENTSIN (United Press) Nederland is bereid de vier stappen te doen Vérgaande ontwapening ie thans voor de geheele wereld ge biedende noodzaak Monument ter eere van den Duitschen arbeider Bouwkosten op een millioen mark geraamd Wet op de religieuze congregaties Hevige onlusten in Wisconsin Goering verklaart vooral als „pala dijn van Hitler" over Pruisen Medewerking tegen moeilijkheden des tyds Doorstaat Gandhi zijn voedselstaking VEREENIGING DER DU1TSCHE LUTH. KERKEN Geruststelling door Japan Twaalfhonderd opstandelingen zyn aan de Zuidkust geland Socialisten stemden Boeren nemen steeds dreigender houding aan Verwachtingen te Londen Te Berlyn'^rlarjpi mten een ont- wapeningsresultaat voor 12 Juni Hindenburg antwoordt Roosevelt ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20g, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen "Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Rijkskanselier Adolf Hitler houdt in de Kr oil-opera de groote rede, waarnaar de geheele wereld met spanning uitzag. Op den presidentszetelminister-president Goe. ring, In de ministersbankvice-kanselier Von Papen en Von Neurath, daarachter Pr. Hugenberg en Seldte. Nadolny naar Genève Tegen Hitler’s uitlating omtrent het proces te Brunn Geen bezetting van Peking Waartoe de katholieke fractie niet bereid is en waartoe wel (w. g.) WILHELMINA R. Per kwartaal voor Alkmaar f 2>— Voor buiten Alkmaar f 2.85 a ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 200 NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD 41 Cub*. Reeds meer dan honderd op i IÉ /er- O O (United Press) 1 i De ontslagbrieven der K.L.M.-vliegers nog niet ingetrokken. Machtigingswet door den Pruisischen aangenomen. De Dultsche Evangelisch Lotheraansche kerken hebben rich vereenigd. Revolutie dooden. Boeren in Wisconsin nemen steeds dreigender houding aan. TELEGRAM VAN H. M. DE KONINGIN AAN PRESIDENT ROOSEVELT. Hoogste stand op Vrtfdag nr vun.: 781 Vorige stand: 781 TOKIO, 18 Mei (Eigen bericht) Twintigdui zend ongeregelde Chlneesche troepen) zich noe mende het „Chlneesche stablliseeringsleger”, be vindt zich op marsch naar Tientsin, om daar als verdediging te dienen. ST. JOHNS (New Foundland) 18 Mei (Eigen bericht) Het 6633 ton metende ss. „Sierstadt" is na een aanvaring met een ijsberg gezonken. De 18 koppen tellende bemanning werd door een in de nabijheid varend schip aan boord ge nomen. Hierna werd gestemd. Als de S.PX>. als eenlge fractie blijft zitten, roepen nationaal-socialls- ten: Opstaan! President Kerrl constateert, dat de machti gingswet met de vereischte tweederde meerder heid door den Landdag is aangenomen en sluit de zitting. i BERLIJN, 18 Mel (WB.). Ambassadeur Na- dolny is voornemens Vrijdagochtend om zes uur per vliegtuig van Tempelhof naar Genève te vertrekken, om reeds aan de middagbesprekin- gen deel te nemen. MEXICO, 18 Mei (Reuter). Bij een zwarcn brand in een houtzaagtabriek nabij de stad Cuyuaco kwamen 41 personen om het leven. Hartverscheurende tooneelen speelden zich op de plaats des onheils af. De besprekingen met den RtJksbemiddelaar in zake het conflict te IJmuiden zijn zonder re sultaat geëindigd. Collectief contract bouwbedrijven door den Pa troonsbond opgezegd. Oude vrouw op onbewaakten overweg bij Dieren doodgereden. De Rotterdamsche Raad besloot in beginsel tot den aanleg van een tunnel onder de Maas. Bjj een zwaren brand in Mexico menschen om het leven. Verklaring van de R. K. Staatspartij over ge ruchten rondom de kabinetsformatie. BOMBAY. 18 Mei (V.D.) De artsen zijn er thans van overtuigd, dat Gandhi zijn voedselstaking van drje weken zal door staan. HU zal thans nog 11 dagen zonder voedsel blijven. Indien zich geen moeilijk heden voordoen neemt men aan, dat Gandhi binnen twee maanden zal herstellen. BERLIJN, 8 Mel. (W. B.) De stad BerlUn heeft in haar laatste raadszitting besloten een reus achtig monument op te richten ter eere van het Dultsche volk en In het bUzonder van den Duitschen arbeider. Het monument zal onge veer 15 meter hoog zUn en worden gemaakt van steen en brons. De voet van het monument beslaat een oppervlakte van 25 meter in bet vierkant. Het gedenkteeken zelf stelt een ar beider voor, waaromheen zjjn gegroepeerd een geleerde, een boer, een soldaat, een ambachts man, een kunstenaar, een zakenman, een moe der, een kind en een grijsaard. Men raamt de bouwkosten op ongeveer een millioen mark, welk bedrag door vrijwillige gaven bijeenge bracht zal worden. H. M. de Koningin beeft, onder dagteekening van 17 Mei het vol gende regeeringstelegram gericht tot den President van de Vereenig- de Staten te Washington: MILWAUKEE, 18 Mel. (V.D.). De melkstaking der boeren in Wisconsin neemt steeds drei gender vormen aan. Nadat 3500 boeren gedreigd hadden eenlge groote kaasfabrleken te Shawano in de lucht te laten vliegen, en deze fabrieken gesloten werden, zijn zU gisteren op bevel -van J Wjj zUn gemachtigd het navolgende mede te deelen: Waar is. dat de formatie van een parlemen tair Kabinet, voortgekomen uit en steunende op de fracties der Liberalen, Vrjjzinnig-Demo- craten, Anti-Revolutionnairen, ChristelUk-His- torischen en Roomsch Katholieken is mislukt, omdat de R. K. Kamerfractie, gelijk te- voren bekend was, om zoowel principleele als practl- sche redenen niet bereid bleek daaraan hare medewerking te verleenen. Deze vooral ook de pcactische bezwaren tegen de vorming van een parlementair Kabi net op zoo breede, weinig samenhang vertoo- nende basis, bleken ook na het bekend worden van den uitslag der verkiezing onverzwakt te gelden. Onwaar is. dat de heeren Aolberse en van Schalk zouden verklaard hebben, dat zU, in dien daartoe aangezocht, niet bereid zouden zijn te pogen een parlementair Kabinet op min der breede basis te vormen. Onwaar is ook, dat de formatie van een Rechtsch Parlementair Kabinet zou zijn afge stuit op gebrek aan voldoende medewerking van de zijde der Chrlstelijk-Historische of Roomsch Katholieke Kamerfractie. NEW YORK, 18 Mei (V?D.) Volgens be richten uit Havanna, is op Cuba een nieuwe revolutie uitgebroken. Twaalfhonderd op standelingen zUn, komende van Trinidad, geheel onverwachts geland aan de Zuidkust in de provincie Santa Clara. De opstande lingen werden gesteund door de bevolking der steden Sanctus Spiritus, Moron en Ela- cuepagos. Het is tot bloedige botsingen ge komen met regeeringstroepen. De verliezen aan belde zijden worden geschat op 100 dooden. President Machado heeft versterkingen gezonden naar de Zuidelijke provincies. Dit is de ergste opstand welke sinds het begin der regeeringsperiode van Machado heeft plaats gehad. WASHINGTON, 18 Mei (Reuter). De Japan- ache ambassadeur Debuchi verklaarde tegenover Journalisten, dat Japan van plan is China te ontruimen, zoodra het waarborgen heeft, niet door China ten Zuiden van den Grooten Muur te worden lastig gevallen. Japanis niet van plan Peking en Tientsin te bezetten, wanneer althans China niet provoceerend optreedt. Debuchi verklaarde tevens, dat Japan over weegt den Yen te stabillseeren. PRaAg, 18 Mel. (W. B.) In de parlementaire grondwetcommlssie verklaarde de minister van Justitie Meissner, dat de uitlating van rijks- kanselier Hitler in diens jongste RUksdagrede, betreffende de veroordeeling van leden der nat.-soc. volkssportorganlsatie in Tsjecho-Slo- wakije, van internationaal standpunt gezien, moest worden aangezien als een ongerechtvaar digde inmenging in de Tsjecho-SlowakUsche rechtsprak. Namens de regeerlng verklaarde de minister verder, dat op grond van het inter nationaal recht en der internationale gewoon ten, .besloten was, bü de BerlUnsche regeerlng te protesteeren. Benoemd tot lid van de Eerste Kamer (vac.- IJsselmulden) de heer W. J- Anckriessen te Utrecht. WASHINGTON, 18 Mei (Reuter) Het pro gramma van publieke werken van Roosevelt omvat ook de versterking der marine en lucht vloot benevens de mechanisatie van militaire formaties. De president kan dit echter schrappen. Indien een internationale overeenkomst tot verminde ring van de bewapening tot stand komt. den gouverneur van Wisconsin weer geopend en onder bewaking van sterke afdeelingen der nationale garde gesteld. Tusschen de nationale garde en een duizend tal boeren ontstond een hevig gevecht, waarbij de garde met de blanke sabel en traangas tegen de boeren optrad. Aan beide zUden werd een honderdtal personen gewond. Bjj Racine werd een 19-jarige boerenjongen door een kogel in den rug getroffen. Hier slaagden de troepen erin de boeren uiteen te drijven en honderd vUftlg man te arresteeren. De boeren hebben alle toegangswegen tot de steden bezet, om elk melkvervoer te verhin deren. Groote hoeveelheden melk laat men weg- loopen, of worden onbruikbaar gemaakt. Naar schatting nemen 15Ó00 boeren aan deze actie deel. De gouverneur van Wisconsin heeft de mobilisatie van nog veertien compagnieën der nationale garde bevolen. In groote vrachtauto’s patrouilleeren soldaten langs de wegen. BERLIJN, 18 Mei (WB.). Van gezaghebbende zUde wordt omtrent den indruk dien de rede van Hitler heeft gemaakt, het volgende klaard: De regeerlng van het nationaal-socla- llstlsche Duitschland stelt met diepe voldoening vast, welk een geweldigen indruk de rede van den RUkskanseher op het buitenland heeft ge maakt. Het jonge nationaal-soclalistische Duitschland is zulk een hechte eenheid en zoo zelfbewust, maar tevens zoo vervuld van krach tige liefde voor den vrede, dat het ook de levensrechten van andere volken, zooals Polen en Tsjechen, erkennen kan. Wat betreft de uitwerking, welke de ver klaringen van den Rjjkskanselier zullen hebben op den verderen gang van zaken te Genève, wordt er van welingelichte zijde op gewezen, dat bet er thans bij de besprekingen* te Genève om gaat, vóór 12 Juni, den aanvangsdatum .'Ier economische conferentie, tot een resultaat te komen. Dit resultaat mag niet weer een étappe zijn, maar een werkelijke beëindiging der ont- wapenings-discussles, waarbij het er volstrekt niets toe doet of bijzakelijke kwesties later nog uitvoeriger worden besproken in de permanente commissie. PARIJS. 18 Mei. (VJD.) De Fransche Minis ter van Bultenlandsche Zaken, Paul Boncour, heeft besloten Zondag naar Genève te vertrek ken om daar ulterlijk Maandag as. aan te komen. Norman Davis vertrekt reeds hedenavond uit Parijs naar Genève. MADRID, 18 Mei (Reuter) De Kamer heeft artikel 32 van de Wet op de religieuze Congre gaties aangenomen. Daarmede heeft zij thans de geheele wet goedgekeurd. Volgens art. 32 is het den religieuzen congre gaties, die nauw omschreven industrieën uit oefenen, toegestaan, nog een Jaar hun werk voort' te zetten. Ook de congregaties, die onder wijs geven, mogen hiermee nog een jaar voort gaan. LONDEN. 18 Mei (W.B.). Goed-lngelichte kringen weigeren commentaar te leveren op de rede van RUkskanseher Hitler in de verwach ting, dat zUn woorden zich te Genève in daden zullen omzetten. Men spreekt van een wUzigmg in de houding der Dultsche regeerlng en is van meenlng, dat deze waarschijnlijk tot on- middellUke overwinning der te Genève bestaan de moeilijkheden zal leiden. BERLIJN. 18 Mei (VD.) Als antwoord op de boodschap van den president der Vereenigde Staten, Roosevelt, heeft RUkspresident von Hindenburg het volgend telegram aan Roose velt gezonden: „Met oprechten dank bevestig ik de ontvangst van Uw mjj telegrafisch toegezonden bood schap. Dese manifestatie, waarin U de wereld den weg wUst voor de opheffing van de inter nationale crisis, heeft in geheel Duitschland sterken weerklank gevonden De verklaringen, welke de Dultsche RUkskanseher gisteren met Instemming van den geheelen Duitschen RUks- dag heeft ^gelegd, bewUzen, dat Duitschland bereid is onbaatzuchtig mede te werken aan de overwinning van de politieke en economische moeilUkheden van den tegenwoordigen tUd." BERLIJN, 18 Mel. (W.B.) Naar de Evangeli sche persdienst mededeelt, hebben alle Dult sche Evangelische landskerken tot vereeniging besloten, teneinde een Luthërsche tak te vor men in d^. worjtende Dultsche Evangelische Kerk. Er zal een directorium worden gevormd, waarin twee vertegenwoordigers van de Zuid- duitsche, twee van de Middelduitsche en twee van de Nederdultsche Luthersche landskerken1 zitting zullen krUgen. Tot voorzitter werd be- noezhd landsbisschop dr. Metser te München. Kamer keurt de wet op de religieuze congrega ties in Spanje goed. Tsjecho-Slowakije zal te Berlijn protesteeren te gen Hitler’s uitlating omtrent het proces te Brunn. BERLIJN. 18 Mei. (V. D.) Vanmiddag is de Pruisische Landdag in zUn tweede zitting büeen gekomen, waarin minister-president Goering zUn regeeringsverklaring uitsprak. HU wees er op, dat de regeeringsverklaring van RUkskan seher Hitler in groote trekken reeds alles in- houdt, wat voor alle landen en voor alle regee- ringsvcrklat ingen toonaangevend moet zun. Door de wet op de parallelschakeling en door de benoeming van RUksstadhouders werd een eeuwenlange ontwikkeling in den zin van con solidatie en unificatie der Dultsche stammen en van het Dultsche RUk op gelukkige wUze afge sloten. Het dualisme PruisenRUk, dat sedert 1918 mede heeft bUgedragen tot de verscheuring van Duitschland, is overal en definitief terzUde gesteld. Pruisen is teruggebracht tot zUn oude missie en zUn roemrUke traditie, grond- en hoekpUler te zUn van Duitschland. Slechts uit de concentratie van Pruisen en het RUk kan iets groots ontstaan. Door het vertrouwen van den Kanselier als RUksstadhouder voor Pruisen, ben ik ais minis ter-president geplaatst aan het hoofd der re- geering. Door zUn vertrouwen zün mU. met uit zondering van de benoeming van ministers, de bevoegdheden overgedragen van een RUksslad- houder. Ik zelf sta meer dan een decennium in onverbrekelUke trouw als volgeling achter mUn leider. Het was mU in dezen tUd gegund, te leeren van dezen man. wiens wil mU belend is, en wiens wil ook mUn wil geworden is Zoo neem ik de Pruisische Staatsregeering op mU in de eerste plaats als meest getrouwe paladUn van mUn leider Adolf Hitler. Hieruit volgt, dat Pruisen in de toekomst zUn politiek in nauwe samenwerking met het Rijk en volgens de richtlUnen Van zUn kanselier zal voeren, waar- bU volgens den vasten wil van den Kanselier de gerechte en belangrUke belangen van Prui sen in vollen omvang gewaarborgd zullen blu- ven. Onder geen enkele omstandigheid zal ik daarom kunnen toegeven, dat Pruisisch bezit van Pruisen zal worden gescheiden. De onder vinding van Pruisen zal voor het RUk de basta vormen van zUn wetgeving. De nationale revolutie, in de eerste plaats de nationaal-soclalistische beweging als vertegen woordigster dezer revolutie, heeft ook in Prui sen alle be.angrUke functies veroverd. Dat was de onontbeerlUke voorwaarde voor den weder opbouw van Pruisen in Duitschland. Het was voorwaarde om een werkzaamheid te kunnen ontplooien, welke in overeenstemming is met de nationale en in het bUzonder de natlonaal-so- cialistische doeleinden. De Pruisische staats regeering zal deze macht weten te gebruiken. ZU kent de grootte der vet antwoordelUkheid, welke met hAar machtspositie is verbonden, en zal iedere verantwoordelUkheid op zich nemen in het belang van den Staat en op ieder oogen- bllk. Hierna volgde de beraadslaging over de nat.- soc. machtigingswet. De sociaal-democraat Zillat verklaarde, dat de soc.-democraten, zoolang hun rechtsgelUk- heid wordt ontzegd, niet voor de machtigings wet kunnen stemmen en deze in het bizonder ook moeten verwerpen met het oog op de on dervinding, welke zU hebben opgedaan met de machtigingswet in het RUk. De voorzitter der D.-N.-fractie v. Winterfeldt legde namens zUn fractie de volgende verkla ring af: Het Duitsch-Natlonale front staat ook in Pruisen achter den in de RUksregeering beslo ten bond van het nationale Duitschland en wenscht een zelfstandige leiding van Pruisen in den geest van dezen bond Hiertoe biedt de machtigingswet de mogelUkheid. ZU verwacht door de aaneengeslotenheld van onze leiders en hun volgelingen de snelste versterking van den Pruisischen staat, zooals deze eens door de Ho- henzollern werd geschapen. 1 De heer D. Wijnkoop te Tiel gearresteerd. j De gebroeders Bannat moeten 22 Mei Neder land verlaten. Te BerlUn zal een reusachtig monument wor den opgericht ter eere van den Duitschen ar beider. Het W. B vermoedt, dat te BerlUn zal worden geantwoord, dat van een inmenging geen spra ke is en dat Hitler er slechts op gewezen heeft, dat bU het Brunner-proces volslagen onkunde der feitelUke toestanden in het RUk aan het licht is gekomen. (TUdens het proces in 1932 gevoerd werd beweerd, dat S.S. en S.A. in cóntact ston den met de RUksweer. Red.) „Het is. Mijnheer de President, een groote voldoening voor mij, dat het ant woord van Nederland op Uw telegrafi- schen oproep terstond en zonder voor behoud kan worden gegeven. Dit volk, uit naam waarvan ik spreek, verafschuwt denoorlog, hoewel het natuurlijk een aanval zou weerstaan. .Evenzeer als het uittarten en aanvallen tusschen burgers veroordeelt, veroordeelt het uittarten en aanvallen tusschen volken. Het meent, dat de tijden zijn aangebroken voor de volkengemeenschap om door daden te toonen, dat zij vast besloten is, te breken met het recht van den sterkste als haar hoogste norm. Vreedzame regeling is de uitsluitende methode om nationale ge schillen te beslechten. Mij is geen reden bekend, waarom vreedzame regelingen niet de uitsluitende methode zouden zijn om ook internationale geschillen op te {ossen. Mijn land is diep overtuigd dat, wil dit doel bereikt worden, ver-gaande ont wapening thans gebiedende noodzaak is. immers, voortgezette bewapening leidt tot wedloop in bewapening en, gelijk pijnlijke doch al te spoedig vergeten on dervinding bewijst, tot onvermijdelijke? oorlog. Nederland is bereid om met de andere Volken der wereld de vier stappen te doen, welke Gij Voorstelt als eerste eu belangrijke bijdrage tot daadwerkelijke ontwapening. Het maakt geenerlei voor behoud by deze verklaring. Wat een non-agressie verdrag betreft, ben ik het met U eens, dat het onder de tegen woordige omstandigheden wellicht goed is, dat bestaande en geldige* non-agressie- verdragen en geldende verplichtingen om te ontwapenen, plechtig worden be vestigd, ten einde hun bindende kracht opnieuw aan het geweten der wereld voor te houden. De a.s. economische conferentie kan verzekerd zijn van den actieven en van ganscher harte gegeven steun van mijn regeering. De economische en financieel- toestand vraagt onmiddellijke en doel treffende maatregelen. Nationaal komt dit land op voor een gezond en geor dend economisch en financieel leven. Internationaal komt het op voor onbe lemmerd handelsverkeer, stabiele valuta en betere prijzen. Nederland hoopt, dat de Londensche conferentie een daadwer kelijke en duurzame verlichting ten ge volge zal hebben. Tevens vertrouwt het, dat deze con ferentie en de daarin vertegenwoordig de regeeringen zich zullen laten leiden door de onveranderlijke wet van econo mische waarheid en geen acht zullen slaan op hetgeen oppervlakkige en kórt- zichtige meeningen en individueele be langen gaarne zouden zien aanvaard. Het algemeen belang moet hier, zoo ooit, overheerschen. Met mijn regeering en volk deel ik ten volle in de hoop, dat de verwachtingen, waaraan Gij uitdrukking hebt gegeven, in vervulling zullen gaan.” BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Met geillustr<er3>Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad Haarlem I n r—J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1