ONS BLAD Verklaring van Norman Davis Tusschen twee broeder-volken Amerika niet meer neutraal (ij Het nieuws van heden Hitler bij de vloot- manoeuvres Italië de ont- en wapening Japanners 3 KM. De Kabinetscrisis Peking van DE EERSTE STAP MOET DIRECT GEZET De Het pact van vier EEN INTERVIEW MET DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Warm wat er zakken DOLLFUSS „Germania” DINSDAG 23 MEI 1933 VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 203 Mn ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN BRITSCH-INDIE DE DIRECTIE. -i nd- -1 het en- Los van het Centrum? Kabinet-Dollfuss Maatregelen tegen de Nazi's Gandhi maakt het goed De afschaffing geëischt van aanvalswapenen Zoo snel mogelijke vermindering der bewapening einddoel Felle strijd tegen het Marxisme De vloot is een stukje Duitse hland DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN In de eerste dagen nog geen oplossing te ver wachten ren le air De kleinste volledige rotatiepers ter wereld, geëxposeerd op de Wereldtentoonstelling te Chicago, biedt voor schrijvers die geen uit gever kunnen vinden een uitkomst Staatssecretaris Savich legt in de Kamer een regeerings- verklaring af Het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD zal op Donderdag 25 Mei (Hemelvaartsdag) niet verschijnen. Hoogste stand op Dinsdag aar vJn.; 758 Vorige stand 758 Mafia-terreur in Argentinië „Alleen samenwerking brengt verbetering” De bondskanselier betreurt het geen zich by dr. Frank's bezoek aan Weenen heeft voorgedaan Tusschen Durma en Burhec ontspoorde door sabotage een personentrein. Talrijke personen kwamen om het leven Chineesche troepen zullen het vuur openen op de aanrukkende Japanners ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Enthousiaste toespraak van den Rykskanselier tot de marine troepen NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD <s nder De Japanners 3 K.M. Tan Peking. irtt- De Vlaamsche dichteres Allee Nahon Nieuw jeugdhuis te Gouda. oplichting wegens Roofoverval te Wateringen. O O 1 t t 1 1 zitting der Kamer bij. in =F red- het 4. Het definitieve doel moet volgens de op vatting der Amerikaansche regeering de vol ledige ten uitvoerlegging der ontwapening In etappes zijn, evenwel moet de eerste definitie ve stap direct worden genomen. (farxime wordt door de trnstig gevoerd en het van Nat.-Socialistlsche ooodig verzwaard werd, WASHINGTON. 22 Mei. (Eigen bericht.) Te Washington Is het bericht over de succesvolle onderhandellngen Inzake het vier mogendhe denpact met groote voldoening vernomen. Staatssecretaris Huil noemt de aanvaarding van het pact door de vier groote mogendheden een groot succes en meent, dat een belangrijke stap In de richting der ontwapening Is gedaan. (United Press) reeft aoo- l «•- lijke mder reede ove- t op voor nig gewijzigd, dat wij thans opnieuw het plan in behandeling kunnen nemen met de hoop tot resultaat te komen. Ten einde de bespreking weer terug te brengen tot het concrete pro bleem der agenda, neemt de Amerikaansche delegatie het hoofdstuk In zake het materiaal aan. Het is te hopen, dat de andere delegaties hiermede accoord zullen gaan en aldus de weg vrjj zal komen voor een onverwijlde beslissing betreffende alle concrete voorstellen van dit hoofdstuk. Mafia-terreur in Argentinië. SA mobiliseert bjj Danzig. Hitler verklaart de Duitsche loge overbodig. Dr. Dollfuss’ meening over het conflict tusschen Duitschland en Oostenrijk. dlde gen- ver- trjjd GENêVE, 22 Mei. (V. D.) De buitenge wone ambassadeur der Vereenigde Staten Norman Davis heeft Maandag in de hoofd commissie der Ontwapeningsconferentie de 'biet groote spanning verwachte verklaring der Amerikaansche regeering afgelegd be. treffende haar definitieve houding nopens •m der ontwapening en veiligheid, en schriftelijke verklaring voorge- einde de rader und rtul- het dul- voor een bad nen. aren >nde Ber- sche ■- Het onvermijdelijke gevolg zou slechts zjjn hervatting van den bewapeningswedloop. Amerikaansche regeering heeft een goed van bepaalde politieke moeilijkheden. it In Oostenrijk samenwerking en Heimwehr dalisten ander- igen, die vooral ne veel gemeen idskanselier: om redenen van bui binnen afzienbarery De huidige volledige handl rechtelijke zeZ monarchistis^rfw groot. Hitler woont de vlootmanoeuvres bij; toespraak van den Rijkskanseller tot de marinetroepen te Kiel. noch verstandig, evenmin lag het oorspronkelijk in de bedoeling, dat de Midden Europeesche staten steeds op ontwapenlngsgebled een bij zonder regiem zouden volgen. Tweede Kamerlid staat terecht wegens smaad schrift. GENÈVE, 22 Mei. (Reuter.) Toen Paul-Bon- cour hedenmiddag den Volkenbondsraad ver liet, vroeg men hem of er nog nieuws was uit Rome betreffende het nieuwe pact. Boncour verklaarde, dat er inderdaad onderhandellngen zijn gevoerd langs den gewonen diplomatleken weg. De onderhandellngen zijn echter goed ge vorderd en zijn in hoofdzaak gebaseerd op het memorandum van de Fransche regeering. Er is evenwel nog niets definitief besloten. de De begrip welke de overige Europeesche mogendheden ver hinderen de bewapeningen te verminderen. „Wij erkennen het legitieme recht van lede ren staat op de handhaving van zijn veiligheid. Evenwel, wij zijn er diep van doordrongen, dat op den duur een veiligheid beter kan worden verzekerd door een gecontroleerde ontwapening, welke te bereiken is door een voortgezette, etappegewijze vermindering der bewapening der zwaarbewapende staten tot het in de vre desverdragen vastgelegde niveau. Eenige da gen geleden zijn op de conferentie bij de be handeling van het Engelsche plan zeer ernsti ge moeilijkheden ontstaan. Sindsdien heeft de situatie zich verbeterd. De redevoering van den Duitschen Rijkskanseller in den Rijksdag heeft bijzonderheden verschaft betreffende de hou ding en de politieke van Duttsschland op het gebied der ontwapening. Zü is mede doordat Duitschland tegelijkertijd de boodschap van president Roosevelt heeft goedgekeurd van groot nut geweest. Deze re devoering. zoomede de verklaring van ambas sadeur Nadolny betreffende het Engelsche ont- werp-verdrag als basis voor het toekomstige ontwapenlngsverdrag heeft de situatie zooda- In antwoord op de vraag, of uitzicht bestaat op een nauwj tusschen Christelijk-Socialen eenerzijds en de Natlonaal-Mo zjjds, dus tusschen twee be> In den strijd tegen het Ma hebben, antwoordde de WEENEN, 22 Mei. Een speciale correspondent van het Nederlandsch Telegraaf-Agentschap heeft een onderhoud gehad met den Oosten- rijkschen Bondskanselier dr. Dollfuss inzake het onlangs tusschen Oostenrijk en Duitsch land ontstane conflict. Op de vraag van den correspondent, of de Bondskanselier niet van meening was, dat Oostenrijk en Duitschland er beide groot be lang bU hebben de politieke oneenigheid zoo spoedig mogelijk uit den weg te ruimen en er voor te zorgen, dat in de toekomst dergelijke wrijvingen tusschen de broedervolken niet meer voorkomen, antwoordde dr. Dollfuss: .Natuurlijk. Ik acht het mijn plicht tegen over het stamverwante Duitschland een poli tiek te voeren, waardoor het conflict zoo spoe dig mogeljjk wordt weggenomen en waardoor een herhaling der oneenigheden. voorzoover dit in onze macht ligt, wordt voorkomen.” De gebeurtenissen die rich hadden afge- speeld bij het bezoek van den rükscommisaaris „De strijd tegen het huidige regeering zeer ware te wenschen, da| zijde deze strjjd niet O: doch dat zij de houding der regeering tegen over de Marxisten zouden steunen.” Overgaande op de verhoudingen met Honga rije, vroeg de correspondent den bondskanselier naar diens meening over de jongste rede van den Hongaarschen minister-president Goem- boes, waarin/deze staatsrechtelijke aaneenslui ting met Oostenrijk van de hand wijst en zegt de kwestie der restauratie en dus ook van een eventueele personeele unie tusschen Hongarije en Oostenrijk niet actueel te vinden. KIEL. 22 Mei. (W B.) Hedenmorgen heeft Rijkskanseller Adolf Hitler zich per vliegtuig naar Kiel begeven om de vloot-manoeuvres bij te wonen. De kanselier werd begeleid door de vlagofficieren van de standplaats Kiel, den rjjks weer minis ter en den chef der mariuelel- ding. Hedenmiddag heeft hij voor de marine troepen een rede gehouden, waarin de rjjks- kanselier er op wees, dat de revolutie in No vember 1918 den klassenstrijd heeft doen ont staan, en Duitschland in de daaropvolgende veertien jaren ten gronde heeft gericht. De Kanselier sprak vervolgens van de nieuwe verheffing, die thans den vrede in Duitschland had afgekondigd. Er was volgens hem een nieuwe gemeenschap ontstaan, die allen zal omvatten die denzelfden wil koesteren, In deze gemeenschap, zoo verklaarde de rijkskanseller. ligt geen bedreiging voor de overige wereld Wjj willen den vrede wellicht meer dan alle anderen want wij hebben hem noodlg om brood voor onze millioenen werklooze volksgenooten te ver schaffen. Maar de vrede wordt steeds slechts aan dengeen gegeven, die den vrede waard Is. Hem waard is echter alleen het volk, dat het gevoel behoudt van de noodzakelijkheid van eer en vrijheid. In dezen geest proclameert deze Duitsche verheffing den strijd voor de Duitsehe vrijheid en rechtsgelijkheid in de wereld Soldaten van de marine! G(j hebt groote tra dities te handhaven. Slechts enkele decades had het oude Duitschland den tijd om zijn weer macht tB vormen en Duitschland heeft alen tijd gebruikt om het volk met trots te laten opzien naar zijn blauwpijpers. Zoo begroet ik ook onze Duitsche vloot. Deze is klein, maar Duitschland ziet er met vreugde naar op, want zij is de meest zichtbare representant van de Duitsche gelding bulten in de wereld. Vergeet nooit dat de vloot een stukje Duitschland Is en dat zjj Duitschland niet vergeet. Wjj willen den vrede, maar even sterk Is onze wil om voor het Duitsche volk gelijk recht en de vrijheid te ver krijgen. Vervolgens begaf de kanselier zich aan boord van de ..Schleswig-Holstein”, waarop de krui ser „Leipzig” 19 saluutschoten loste. Onmlddel- l(jk hierop verliet de vloot de haven van Kiel. 3. De Amerikaansche regeering verklaart zich bereid tot een gemeenschappelijke automatische en permanente contróle op de bewapeningen door een permanente ontwapeningscommissie. Naar wjj uit goede bron vernemen zijn de moeilijkheden welke de heer Colijn bij de vor ming van een extra-parlementair kabinet on dervindt van dien aard, dat waarschijnlijk in de eerste dagen de oplossing van de crisis nog niet Is te verwachten. BELANGRIJKE VERKLARING VAN NOR MAN DAVIS IN DE HOOFDCOMMISSIE DEB ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Alle mogendheden der wereld moeten thans het door hen In 1919 aangegane ontwapenings- systeem ten uitvoer leggen of de wereld zal thans openlijk moeten meedoen aan den bewa peningswedloop. Dan zou evenwel het geheele zoo moeizaam opgetrokken mechanisme ineen storten en de ontwikkeling zou leiden tot een nieuwen wereldoorlog. De bewapeningen moe ten worden teruggebracht tot een zuiver verde- digingsnlveau. Norman Davis wees er In het bijzonder op, dat president Hoover reeds zijn bereidheid heeft te kennen gegeven de zware aanvalswapenen volledig af te schaffen. Door geen anderen maatregel zou zoo zeker het oorlogsgevaar worden uitgeschakeld als juist door de afschaf fing der buitengewoon kostbare en gevaarlijke aanvalswapenen De Amerikaansche regeering neemt daarom het Engelsche ontwapenings- plan aan. Bjj een toekomstig conflict zou als aanvaller kunnen worden beschouwd de staat welks troepen door schending der verdragen een vreemd gebied bezetten. Norman Davis wees er vervolgens met na druk op, dat twee belangrijke hinderpalen de ontwapening in den weg staan: 1. Vrees dat Duitschland de bedoeling heeft opnieuw te bewapenen; 2. De weigering der zwaarbewapende Euro peesche staten bij den huldigen stand van zaken In de wereld een werkelijken stap te doen in de richting van ontwapening. Wanneer evenwel op dit beslissende oogen- blik een staat weigert concrete bewijzen te ge ven van zjjn vredelievende bedoelingen en per sisteert bij zjjn recht op herbewapening, zelfs wanneer andere mogendheden belangrijke en effectieve ontwapeningsmaatregelen nemen, dan zal het grootste deel der verantwoordelijk heid voor het zonder resultaat blijven der con ferentie met de onafzienbare gevolgen van dien ten laste komen van deze natie. Het is onmogelijk het ontwapeningsprobleem op te lossen, wanneer een natie er op staat te herbewapenen, terwijl de andere naties ont wapenen. het protj, HU heeft lezen, welke wordt beschouwd als het der tot nu toe door Amerika gevoerde neu traliteitspolitiek. Dr. Dollfuss zeide het In deze zaken met mi nister-president Goemboes volkomen eens te zijn. Een economisch-politieke toenadering tusschen belde landen is ongetwijfeld ge- wenscht, doch van airaere verbintenissen kan jlenlandsch politleken aard tijd geen sprake zijn. pglftieke constellatie eischt de living van Oostenrijks staats- fstandigheld. 'Overigens" Is de i strooming in Oostenrijk niet Ten slotte sprekend over de groote Rijksdag- rede van Adolf Hitler zeide dr. Dollfuss dat de beteekenis van deze rede gemeten moet wor den naar de gevolgtrekkingen die de overige groote mogendheden eruit halen. Want ook de mooiste en kundigste rede baat niet, wanneer men niet den wil heeft aan haar gedachten gang gerechtigheid te laten wedervaren. „Ik hoop echter, zoo besloot de bondskanse lier, dat de rede een goede uitwerking heeft en tot een ontspanning van den toestand Europa zal bijdragen. Norman Davis verklaarde dat de boodschap van Roosevelt is tngegeven door de dringende noodzakelijkheid van een direct beslissend op treden tot oplossing van de problemen, welke thans door de beide conferenties zullen wor den behandeld. De Ontwapeningsconferentie heeft thans het oogenblik van definitieve beslis singen bereikt. Het einde der conferentie is thans in het vooruitzicht. Alle naties der we reld moeten thans toonen, of zjj de bedoeling hebben de voortschrijdende ontwapening ten uit voer te leggen of terugkeeren tot het systeem van voor den oorlog: onbegrensde bewapenin gen, internationale verdenking en vrees. Na den wereldoorlog waren de volken overeenge komen hun tot dan toe gevoerde bewapenings politiek definitief op te geven. Deze nieuwe opvatting werd verklaard tot een basis voor de vredesverdragen. Voor de ten uitvoerlegging werd bepaald, dat de over wonnen staten ontwapend zouden worden. Te gelijkertijd verplichtten de overwinnende vol ken zich hun bewapeningen vrijwillig te ver minderen. Het was evenwel noch rechtvaardig BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tplefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar (2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de - N.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem 1. De Amerikaansche regeering is bereid op het gebied der Ontwapening zoover te gaan als iedere andere staat. Het einddoel is de vermindering der bewapening etappegewjjs, zoo snel mogelijk, en tot het niveau der voor binnenlandsche politiedoeleinden noodzakelijke troep» n. Landbouwer gearresteerd voor ruim 80 mille. NIIIIIIIIIIIINHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlIlllljllliillllliiiliiinillllllllllllllllllllllllllllliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BERLIJN, 22 Mél. (V. D.) De „Vosslsche Zeitung” weet mede te deelen. dat bjj liet katholieke dagblad „Germania” ingrijpende veranderingen te wachten zijn. Er zouden on derhandellngen gaande zijn om het aandelen bezit van vice-kanselier Von Papen, 4fcfi voor- naamsten aandeelhouder dezer onderneming, over te dragen aan Baron Von Twickel, die politiek neer dicht b« Von Papen staat. De koers van het blad zou dan conservatief-katho- iiek worden, terwijl de „Germania” geheel los zou worden gemaakt van het Centrum en niet langer als partjjorgaan zou kunnen worden be schouwd. Den tegenwoordigen redactieleden is reeds collectief hun ontslag aangezegd. („Het Volk” publiceert dit bericht onder den titel: „Ixxtn naar Werken” en verklaart, dat het Centrum thans zonder leidende courant komt te- staan, daar de „Kölnische Volkszel- tung” ook heeft opgehouden te bestaan. Dtt laatste is volslagen onjuist. Na de ineenstorting van het Goerres-Haus-concern is het blad op nieuwe basis gesteld. Alleen de zetel van het blad is van Keulen naar Essen verplaatst.). POONA, 23 Mei (Reuter). Ofschoon Gandhi thans reeds langer dan twee weken gevast heeft, voelt hij zich toch nog heel goed. De dokters staan verbaasd en noemen het bijna een wonder, dat de mahatma irb nog zoo fit voelt. ROME, 22 Mei. (V. D.) Maandagmiddag zjjn de debatten over de begrooting van het minis terie van Buitenlandsche Zaken beëindigd met een door staatssecretaris Suvich afgelegde re- geeringsverklaring. Tevoren had afgevaardigde Garribaldi de politiek der nationale Duitsche regeering aan een scherpe critlek onderworpen en Italië gewaarschuwd voor een bondgenoot schap met Duitschland en de gevaren van een germaniseering. Afgevaardigde Orano oefende critlek op de imperialistische politiek van Frankrijk. Hierna was het woord aan staatssecretaris Suvich. De eerste en grondleggende voorwaarde voor de ontwapening, aldus Suvich, is een beperking van het materiaal. Er moet kwalitatief wor den ontwapend, d w z. er moet worden afge zien van aanvalswapenen. De ontwapenings conferentie kan haar doel met bereiken, wan neer niet de ongelijkheid in de rechten tusschen de beide machtsgroepen ter zijde wordt ge steld. Na de voorloopige mislukking der on derhandellngen over het plan MacDonald, dat door Italië is goedgekeurd, is de situatie door twee nieuwe factoren weldadig beïnvloed: door de boodschap van Roosevelt en door de rede voering van Hitler, hun wil tot samenwerken en overeenstemming moet nadrukkelijk op den voorgrond worden geplaatst. Een zeker vertrouwen is in de geesten terug gekeerd. Een grondeuvel van deze internatio nale discussies zijn de tallooze kleine groepen en groepjes met hun politieke manoeuvres en .perscampagnes, welke de openbare meening der wereld vergiftigen. Een openhartige en .vertrouweljjke samenwerking tusschen de vier verantwoordelijke Westersche mogendheden van Europa alleen kan den toestand verbe teren. Een der meest ernstige problemen, naast dat der ontwapening, is de herziening van de vre desverdragen. Het is absurd niet van deze revisie te mogen spreken. De taken der economische wereldconferentie zijn moeilijk, maar niet onoplosbaar. Alle tot nu toe genomen economische maatregelen der af zonderlijke staten hebben als verdedlgings- en represaillemaatregelen den algemeenen toe stand slechts bemoeilijkt en daarmede ook de positie van ieder afzonderlijk. Uit dezen ge vaarlijken kringloop moet men geraken. De voorwaarde voor het wels&gen is een uitge sproken politieke: de terugkeer van het poli tieke vertrouwen, vooral tusschen de belang rijkste mogendheden. Mussolini weende de WEENEN. 22 Mei (Reuter) In verschillende bladen wordt het vermoeden geult, dat nog deze week de christelijk-sociale minister van onder- wijs, dr. Rintelen, zal aftreden, omdat hjj zich geheel aan zijn functie van Landeshauptmann van Stiermarken wil wijden. Verder wordt bericht, dat scherpe maatrege len worden genemen tégen de nationaal-socia- listen. Zoo is In het district Kaemten de voorzitter van het districts-gerechtshof, Hampmeijer, met verlof gezonden, omdat hjj zich in een verga~ dering afkeurend over de "regeering Dollfuss heeft uitgelaten. In Steyer kreeg een nationaal-socialistisch gemeenteraadslid 150 shilling boete, omdat hjj had deelgenomen aan een betooging tegen de I Heimwehr. van justitie, dr. Frank, vond de bondskanselier zeer betreurenswaardig. „Verplaatst men zich echter in de positie van de Oostenrijksche regeering, aldus dr. Doll fuss, dan zal men moeten toegeven, dat zij moeilijk anders had kunnen handelen, dan, zij gedaan heeft. De Oostenrijksche regeering had anders wel tegenover haar eigen aanhangers als over het buitenland een slecht figuur ge 3. De Amerikaansche regeering is bereid als bijdrage tot de organisatie van den vrede bij een conflict met de overige mogendheden te beraadslagen of de vrede in gevaar is. In geval de overige mogendheden na uitvoerige beraadslagingen besluiten, dat een staat den vrede in gevaar heeft gebracht door de schen ding der internationale verplichtingen, en in geval dan een overeenstemming wordt verkre gen tusschen de overige mogendheden betref fende den schuldigen en verantwoordelijken aanvaller, dan verplicht de Amerikaansche re geering zich te onthouden van iedere handeling, welke het gemeenschappelijke optreden der overige mogendheden tot herstel van den vrede in gevaar zou kunnen brengen. PEKING, 22 Mel. (V. D.) Tengevolge van de alarmeerende berichten betreffende het na deren der Japansche troepen is de toestand in Peking verder toegespitst. Chineesche troe pen hebben bevel ontvangen de stadsmuren tc bezetten en het vuur te openen op de aanruk kende Japanners. De belangrijke poorten van de stad zjjn gebarricadeerd. Overal zjjn versperringen opgericht met zandzakken. Ongeregelde Chineesche troepen en duizenden vluchtelingen, welke de Japan ners voor zich uitdrijven, stroomen de stad bin nen. Ten Oosten der stad liggen Engelsche troepen en een afdeeling Amerikaansche ma riniers. De Japansche zaakgelastigde Nakayama heeft reeds aangekondigd, dat alle Japansche on derdanen in geval van nood uit de stad naar de gezantenwjjk zullen worden overgebracht. Een verdere mogelijkheid wordt hier gebo>. den. daar de Japansche gezantschapswacht in Peking door troepen van het garnizoen Tientsin is versterkt. De Japansche troepen zouden reeds op 3 K M’, van de poorten van Peking staan. Naar „United Press” ons nog nader seint hebben de Japanners hedenmiddag Tongtsau op 7 K.M. van Peking gelegen bezet. Alvorens de troepen de stad binnenrukten werd ze ge bombardeerd door Japansche vliegtuigen. De Japanners hebben hiermede een der be langrijkste punten in handen. In de moordzaakEschanzier concludeerde de advocaat-generaal bjj den Hoogen Raad te* verwerping van hgt beroep. Regeeringsverklaring van st a a tnwecretari» Su vich in de Italiaansche Kamer. Naar „United Press’ verneemt, wjjzen de Poolsche bladen een vier mogendhedenpact af. BUENOS AIRES. 22 Mei. (Reuter) De politie heeft twee leden van de Mafia de beruchte ten-eur-organlsatie op heeterdaad betrapt, toen zij trachtten onder bedreiging met een revolver geld af te persen van een Italiaan. De ArgentiJnsche politie treedt tegen de leden van de Mafia krachtig op en wil deze organisatie, die vanuit Sicilië, waar gjj door Mussolini is onderdrukt, naar Zuid-Amerika is gekomen, volkomen onschadelijk maken. gen- (gen. De aanleiding tot den aan dr. Frank'’gestel den eisch om den Oostenrjjkschen bodem on middellijk te verlaten, is geweest, dat de Oostenrijksche regeering op haar st^’p in ver band met de te München gehoudet} radio-rede van minister Frank, geen bevredigende ophel dering uit Berlijn heeft ontvangem”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1