ONS BLAD Naar den vrede China t Amerika’s Ontwapeningsstandpunt Het kabinet-Coli jn heden Het nieuws van in Duitsche arbeids- Frankrijk remt convent bijeen De Valera te Parijs SS V cl PRINCIPES EN PRACTIJK EEN WAPENSTILSTAND? I DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerspiegels en EEN ORGEL VAN POMPEN DE DIRECTIE. Frankrijk in den hoek De ministers treden Verklaring van Ar aki Tornado in Kansas Met stilzwijgen ont vangen Rede van Dr. Ley Hitler tegen de loge De lersche Premier ook AM naar Rome I RADIO-VATICANA t Verkiezingen te Memel Ontspanning fe Peking I Ex-koning Alfonso naar Rome DIT NUMMER BESTAAT UIT - TIEN BLADZIJDEN Revolutionnair complot ontdekt In verband met het' honderdjarig bestaan der St. Vincentiue- vereenigingen Het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD zal op Donderdag 25 Mei (Hemelvaartsdag) niet verschijnen. pa >0 Groote winst der Chistelyk- socialistische party De Schlageter-herden- king De formateur heeft heden zyn voordracht aan H.M. de Koningin ingediend Op de landbouwtentoonstelling te Berlijn heeft een pompen- fabriek haar producten ids orgelpijpen opgesteld 130 Somaliër» van dorst omgekomen De nieuwe door Marconi gebouwde korte golf-zender, die het Vaticaan met Castel Gandol/o verbindt Eigenaardige verklaring van Paul Boncour in de hoofd commissie der ontwapeningsconferentie Wapenstilstand op korten termyn „Werkende mensch, moet- de be- looning krijgen, die hy voor een verzekerd bestaan noodig heeft” VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS WOENSDAG 24 MEI 1933 Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kléine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Vrijdag in functie Dr- hf COLÜN.^MÏmrter van Koloniën; Chineezen stellen Japan voor de vijandelijkheden op 22 Mei te staken Buitengewone zitting van het Japansche kabinet o BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR tl r VAN HET KABINET - Tornado In Kansas. te I jambon ontdekt. verklaring van Panl Boneonr te •I ▼an twee millloen sigaren-Industrie invoerbeperking van onderkleedlng. luchtvaart-af deeling Water- van O O ar- minister I I Scheerdoozen 'W Ad» 3: 8 «4 ER Mr. J. R. H. VAN SCHAIK, Minister van Justitie. Mr. J. A. DE WILDE, Minister Binnenlandsche Zaken; Buitengewone zitting van het Japansche kabi net. Vijandelijkheden in China op 22 Mei ge staakt? Eerste congres van het arbeldsconvent van het Duitsche arbeidsfront te Berlijn. BJJ de verkiezingen voor het stadsparletnent te Memel heeft de ChristelUk-Socialistische Par ty groote winst behaald. DE SAMENSTELLING COLIJN Ir. J. A. KALFF, Minister staat; velt principieel bijzonderheden zien. De dat Een ontslag b(j de Soesterberg. De vermiste kano aan den zeedijk by Oude Mlr* dum aangespoeld. heeft. Het arbeldsaangelegenheden arbeidswetenschappelyke Het stroopersdrama in de duinen te Egmond voor het Amsterdamsche Hof. Revolutionnair complot Belangrijke Genève. Hoogste stand op Woensdag 9 w tm; 757 van be- flter van jthappen: inanciën; MEADE, 33 Mei. (Eigen bericht). Een deel van den staat Kansas is heden opnieuw door een tortiado geteisterd. Vooral de stad Liberal werd vr|j ernstig getroffen; twee inwoners kwa men om het leven en twintig werden gewond, terwijl voor 500.000 dollar materieele schade werd aangericht. Te Garden City In denzelf- den staat liepen tien personen verwondingen op; twee hunner verkeeren in levensgevaar. (United Press) GENèVE, 33 Mei. De Fransche minister van buitenlandsche zaken. Paul-Boncour. heeft in de hoofdcommissie der ontwapeningsconferen tie heden aan het einde der debatten een ver klaring afgelegd. wetenschappelijke onderzoek zal geschieden hoogescholen. Jhr. Mr. A. C. D. DE GRAEFF, Minister van Buitenlandsche Zaken; dit departement schieden Wanneer aar volg zal Z|jn gegeven. Vermoedelijk zal het kabinet Vrijdag 26 Mei in functie treden. De Japansche voorwaarden voor een wapen stilstand zjjn de volgende: 1. demobiliseering van alle Chlneesche troe pen by Peking. 3. Slechting van alle versterkingen by Pe king, Kalgan en Tientsin. 3. Slechting der versterkingen b|j Takoe, Sjanhaikwan en Tsjingwangtau, waar Japan sche troepen ter contróle worden gestatlon- neerd. 4. Contróle over alle ootwapenlngsmaatrege-’ plaats vinden. De onderhandelingoo in de worden voortgezet. ten door een speciale Japansche militaire com missie. 5. Instellen van neutrale zónes. Het oppercommando zal verder voorstellen dat de wapenstilstand gelden zal zoowel voor de Japansche als ook voor de Mandsjoeryschc strijdkrachten. Over het lot van Peking en Tientsin wordt van Japansche zijde verder niets medegedeeld. De voorloopige wapenstilstand heeft in Pe king tot een duidelijk merkbare ontspanning geleld. Tusschen de Chlneesche politie en den permanenten Japanschen patroullledlenst is -n accoord tot stand gekomen met betrekking tot handhaving van de orde. De Chlneesche troe pen hebben bevel gekrfegen Incidenten onder alle omstandigheden te vermijden. PARUS. 33 Mei. (Reuter). De president van den lerschen Vrijstaat, De Valera, vertoeft op het oogenblik als particulier persoon te Parijs ter bijwoning van de herdenkingsplechtighe den van het honderdjarig bestaan der St. Vin- centius-Vereenigingen. As. Donderdag, Hemelvaartsdag, vertrekt De Valera naar Rome, waar hy officieel bezoeken zal afleggen by Z. H. den Paus, den konlng van Italië en Mussolini. Op 6 Juni keert hy terug naar Parijs en zal dan een officieel bezoek brengen aan den president der republiek. Lebrun, den eersten minister Daladier, en den minister van Bui tenlandsche Zaken, Paul-Boncour. PEKING. 23 Mel. (V. D.) De gevolmachtigde der Chlneesche Republiek. Koeanfoe, heeft de Chlneesche centrale regeerlng medegedeeld dat hy met het Japansche hoofdkwartier door be middeling van den Japanschen militairen at taché. kolonel Nagojama, een wapenstilstand op korten termijn heeft gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft hy van de Chlneesche Centrale regeerlng verdere volmachten ge- elscht voor de opening van Chineesch-Japan- sche onderhandellngen. Naar verluidt zou evenwel de kwestie van de bezetting van Peking nog niet a|jn opgelost. Het Chlneesche hoofdkwartier zou rich ver plicht hebben de troepen op ongeveer 60 tot 80 K.M. van Peking terug te trekken. Volgens ’n mededeellng van den kanselier van de Japansche ambassade in Peking. Nahajama. heeft de Chlneesche gevolmachtigde rich ver plicht alle Chlneesche troepen uit de Unie Pe kingTientsinKalgan terug te doen nemen. In offlcieele kringen wordt er de nadruk op gelegd, dat Japan geen verder motief heeft voor zjjn huidige operaties in Noord-Chlna, welke zjjn ondernomen uit de noodzakelijkheid den Grooten Muur, welke de grens vormt tus schen Jehol en Noord-China te beschermen en den vrede en de orde in Noord-Chlna te hand haven. Bijgevolg wenscht Japan In onderhan- deling te treden met de Chlneesche autoritei ten, die sterk genoeg zjjn om de verantwoorde lijkheid op zich te nemen voor den vrede en de orde in Noord-Chlna. Disconto in Noorwegen verlaagd. Productie vnn de Limburgsche mjjnen over April. Het nationaal-sociallsme is tegen z.g. werk- vereenlgingen en een werktarief. Een mini mumloon zal worden geschapen, dat niet af hankelijk zal zjjn van het urenloon, maar van het weekloon. Als basis voor de berekening, zal dienen een uit vyf personen bestaand gezin. De werkende mensch moet de beloonlng ont vangen, welke h|j voor een verzekerd bestaan noodlg heeft. Iedere Dultscher is een waarde vol en geacht Ud van het volk, doch niet bet object van een of andere speculatie. Ten slotte besprak dr. Ley de verhouding van de NSBO tot de vakvereenlglngen. MEMEL, 23 Mei. De verkiezingen voor het stadsparlement voor Memel hebben tot resul taat gehad dat de Christelijk Socialistische Party bjjna de helft van alle stemmen (48.9 pet.) heeft ontvangen en daarmede recht heeft op twee mandaten meer dan door deze party candldaten zyn gesteld. De partij kreeg van de 19.140 uitgebrachte stemmen 9360 cn heeft derhalve recht op 20 zetels, doch krijgt er nu slechts 18. De Christelljk-socialen zijn voorstanders van de Nationaal-Soclallstische ideeën. De geheele burgerlijke lijst heeft een overeenkomstige nederlaag te boeken. zy krijgt zes of zeven zetels, terwijl ze beeft gehad 14 mandaten en 4 voor de ambtenaren. De so- De president van Ierland, De Valera, vertoeft thans te Parijs. Donderdag m. vertrekt hjj naar Rome. BERLIJN, 23 Mei. (V. D.) Hek groote beldsconvent van het Duitsche arbeidsfront is Dinsdagochtend In het Gebouw van de Duit sche boekdrukkers voor zjjn eerste congres bij een gekomen. Dr. Ley verklaarde dat men in zakeiyken ar beid en vreugdevolle verantwoordelijkheid be gint met een werk, dat voor het Duitsche volk en den staat voor eeuwen een fundament za. z|jn. Wat tot nu toe is geschied, kan slechts als voorbereiding voor dit groote werk worden beschouwd. Het Duitsche arbeidsfront bouwt met de andere standen de economische grond wet op. De wetgeving zal slechts weinig fun damenteel bepalingen Inhouden. De scholing van den Duitschen mensch is, dat zal eens allen Dultschers duidelijk moeten worden, taak der NSDAP, dus drager van de natlonaal-socialis- tische revolutie en daarmede van den natio naal soclalistischen staat. De scholing der partyfunctlonarlssen en van het Duitsche ar beidsfront wordt gemeenschappelijk uitgevoerd. De sociale instellingen worden eveneens opge bouwd. alles zonder Inmenging van den staat, door zelfbestuur van de als openbare rechts persoon erkende organisatie van den arbeid. Een grootsche vakopleiding zal lederen flinken arbeider de mogelijkheid geven de etappe te bereiken, waarop hy volgens z|jn kunnen recht van aan ten einde de beteekenis van het begrip arbeid te erkennen en deze beteekenis algemeen nuttig te doen z|jn. De kwestie van het tarief kan niet zoodanig worden geregeld als zekere kringen dat zou den wenschen. FONTAINEBLEAU, 23 Mei. (Reuter). Ex- koning Alfonso van Spanje is vanuit Fontaine bleau per auto naar Rome vertrokken. H|) is voornemens een autotocht te maken door Ita lië en Oostenrijk. LISSABON, 33 Mei. (Reuter). De politie heeft hier zes mannen gearresteerd, die z|j verdenkt van deelneming aan een revolution nair complot. Huiszoekingen brachten 50 ver stopte bommen te voorschijn. Een der gearresteerde personen is een kapi tein van het Portugeesche leger. BERLIJN, i3 Mei. (W.B.) In een publicatie van de rjjksleidlng der NB. DAT. wordt er op nieuw op gewezen, dat Vrijmetselaars, ook wanneer z|j tot orden behooren. die z.g. na tionale belangen vertegenwoordigen, geen lid mogen worden van de N.SJD.AT. Personen die vroeger vrijmetselaar zijn geweest en tot ie Nat.-Soc. partij rijn toegetreden, mogen hier in geen functies bekleeden. r MÜNCHEN, 33 Mei iWB.). Naar de „Völ- klsche Beobachter" verneemt heeft Kardinaal Faulhaber den als natlonalen voorvechter be kenden pastoor dr. Haeuser verboden de plech tigheden te leiden by de Schlageter-herdenking op de Zugspitze, die op Hemelvaartsdag zal LONDEN, 23 Mei. (V. D.) De Chineeoche autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor den toestand in Peking hebben Japan voor gesteld de vijandelijkheden op 22 Mei te slaken. In verband hiermede wordt ver wacht, dat de situatie in Noord-Chlna in de eerstkomende dagen aanmerkelijk sal verbeteren. De Japanners sohQnen er even wel op aan te dringen, dat de Chlneesen hun wapensUIstandsToontel schriftel|jk in dienen. daar zjj niet voldaan zjjn over het Chlneesche mondelinge verzoek. NAIROBI, 23 Mei (Reuter). 130 Somaliërs mannen, vrouwen en kinderen, zjjn van dorst omgekomen In de woeste streken van Ita- llaansch Ttansjubië, waar zl) verdwaald waren. Zij hadden het gebied van Kismayu, Itallaansch Somaliland verlaten om rich in Noord Kenya Verder legde Paul-Boncour er den nadruk op, dat volgens de Fransche opvatting het ver drag onder geen omstandigheden een herbe wapenen van eenige mogendheid mogelijk mag maken. De voorgestelde uniformlseering van het oorlogsmateriaal is afhankelijk van de uni formiseerlng der legersystemen. Eerst wanneer deze beide problemen tot klaarheid zjjn ge bracht, zal Frankrijk zijn standpunt kunnen bepalen tot het Engelsche plan. Reeds thans kon spr. echter zeggen, dat voorbehoud zou worden gemaakt Inzake een verandering van het voorgestelde kaliber en de tonnage. In het Engelsche plan is de contróle-kwestie volkomen onvoldoende opgelost. Voor Frankrijk Is het volkomen onmogelijk toe te stemmen in de voorgeslagen vermindering der artillerie, zoo lang er geen contróle bestaat over de in enkele landen nog voorhanden hoog ontwikkelde par ticuliere industrie. De vernieling van de zware aanvalswapenen zou feitelyk neerkomen op een afdanken van den Volkenbond. De verklaring van Paul-Boncour werd door de hoofdcommissie stilzwijgend aangehoord. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLUOs.; De formateur dr. Coljjn heeft heden zijn voordracht tot samenstelling van een crisis-kabinet aan de Koningin inge diend. In verband daarmede is de spoedige benoeming te verwachten van de vol gend ministers: Paul-Boncour verklaarde onomwonden, dat de Fransche regeerlng een vermindering van het oorlogsmateriaal en de vernieling der aan valswapenen slechts in overweging kon nemen onder twee beslissende voorwaarden, n.L by de instelling van internationale veiligheidsgaran ties en van een automatisch functlonneerende. buitengewoon scherpe contróle der bewapenin gen. welke eveneens betrekking moest hebben op de particuliere wapenindustrie en den wa penhandel. •w y orman Davis, beseffend van hoe groot I^M belang de houding van Amerika is. vooral met het oog op de veillgheids- elachen van Frankrijk, heeft omtrent die hou ding geen twijfel meer willen laten. De Ver- eenlgde Staten zijn bereid ophet gebied der ontwapening even ver te gaan als iedere an dere staat en zijn van oordeel, dat het eind- TOKIO. 23 Mel. (V. D.) In de heden gehou den buitengewone zitting van het Japansche kabinet, waarin het plan-Roosevelt en de mili taire toestand in China werden besproken, hebben de ministers van buitenlandsche zaken en van oorlog. Oedsjida en Arak! rapport uit gebracht. Het kabinet besloot het plan-Roose- goed te keuren, doch zekere nog nader onder het oog te doel, etappegewljze bewapenlngsvermlndering tot op het niveau der voor biqnenlandsche politie doeleinden noodzakelijke troepen, zoo snel mo- geltjk moet worden verwezenlijkt. Gezien de ontwikkeling der gebeurtenissen in het Verre Oosten, waarbij de Vereenigde Staten in sterke mate zijn geïnteresseerd, gaat Amerika dus zeer ver. Het eischt, dat de eerste ontwape- ningsetappe onmiddellijk moet worden afge legd, en zal zich in geval van een internationaal conflict van iedere handeling onthouden, wel ke een gemeenschappelijke actie der overige mogendheden tot herstel van den vrede in ge vaar zou kunnen brengen. Het aanvaardt een gemeenschappelijke automatische en permanen te contróle op de bewapeningen, en ontkent, dat het Verdrag van Versailles de bedoeling zou hebben gehad*de Centrale Europeesche mo gendheden blijvend een bijzonder ontwapenings- réglem op te dringen. Volgens Amerika is er geen ander alternatief dan algemeene ulteln- .delljke ontwapening tot op het aan Dultach- land voorgeschreven peil of hervatting van den onzallgen bewapeningswedloop. De keuze is niet moeilijk en Amerika heeft de hare dan ook op het eerste Ud van dit altexBatlef laten val len Het vereenlgt zich geheel met MacDonalds ontwapeningsplan en wenscht alle buitenge woon kostbare en gevaarlijke aanvalswapenen- afgeschaft te zien. Een zeer eenvoudig en doelmatig criterium deed Norman Davis aan de hand om by een toekomstig conflict uit te maken, wie als de aanvaller zal moeten worden beschótlwd. De aanvaller zou n.l. zjjn de staat, wiens troepen zich In strijd met de verdragen op vreemd grondgebied zouden worden aan getroffen. Zijn erkenning, dat Dultschland door de verklaringen van Hitler en Nadolny een voortzetting van de ontwapeningsconferentie heeft mogelijk gemaakt, zij het dan ook onder den stimuieerenden Invloed van Roosevelts boodschap, sluit in, dat Dultschland niet meer aansprakelyk gesteld mag worden, Indien op het oogenblik geen resultaten in Genève zou den worden bereikt. Wie daar eventüeel dan wel de schuld van zou moeten dragen, daar van mag Frankrijk zich ter deze rekenschap geven. Het ligt in het voornemen om zoodra mogelyk een voorstel aanhangig te ma ken tot instelling v^n een departement van sociale taken. De benoeming van een minister voor achter eerst ge- dit voorstel ge- Naar we vernemen heeft gisterenri avond ten huize van dr. Colyn de consti i tueerende vergadering plaats gehad var het a.s. Crisis-kabinet. Dr- Coljjn zal optreden als Minister- President. i Mr. Dr. I— N. DECKERS, Minister van Defensie; Mr. T. J. VERSCHUUR, Minister van Economische Zaken; Mr. H. P. MARCHANT, M Onderw., Kunsten en Wete Mr. P. J. OUD, Minister van ciaal-democraten Uepen van 2835 tot 397 stem men terug en zullen waarschijnlijk één (7) zetel krijgen. De communisten zijn eveneens achteruit gegaan. ZU behaalden 1289 stemmen en 2 zetels tegenover 3405 stemmen en 9 ze tels. De Littauers zUn vooruitgegaan van 2180 tot 4510 stemmen, dit is van 6 tot 8 of 9 zetels. van oorlog Arak! verklaarde. de militaire operaties in China zich zeer gunstig hebben ontwikkeld. Op- het oogenbUk bestaat nog slechts het gevaar dat de Japan sche belangen In de provincie Shantoeng zou den kunnen worden benadeeld. TUdlg moeten maatregelen worden genomen om een verdere anti-Japansche beweging tegen te gaan. 1 Spoorwegontvangsten in April minder dan verleden jaar. Oud-rijksaccountant H. wegens beleediging van Minister Donner voor de Haagsche recht bank. -W—e principieel® boodschap van president I 1 Roosevelt aan verschillende staatshoof- den en de niet minder princlpieele regee- ringsverklarlng van Adolf Hitler, waardoor, vol gens den Engelschen minister voor de dominions Thomas een wezenlek acuut oorlogsgevaar Is bezworen, gaan nu ook hun Invloed doen gelden op de practyk. Het plotselinge succes van Mus solini's vlermogendheden-pact was daarvan een duldeiyk zichtbaar teeken. Ook de belangrijke verklaring van den buitengewonen ambassa deur der Vereenigde Staten Norman Davis, af- gelegd In de hoofdcommissie der Ontwapenings conferentie, en het schryven door den Duitschen gedelegeerde Nadolny aan Henderson gericht, waarin Dultschland zUn crisis veroorzakende amendementen op het ontwapeningsplan Ramsay MacDonald terugneemt, moeten schouwd worden als de logische consequenties van de evolutie, welke de standpunten van Amerika en Dultschland inzake het ontwape- ningsprobleem hebben ondergaan. Zoowel Ame rika als Engeland. Italië en Dultschland heb ben rich met meer of minder restricties ver- MacDonald's ontwapeningsplan. DmtscmSff^^lftt het thans niet enkel als grondslag voor verdere besprekingen, maar ook als deugdelyke basis voor een eventueele con ventie aanvaard, en dat dit geen loose phrase Is, heeft het bewezen door het terugtrekken van de amendementen, welke schrapping van het geheele hoofdstuk betreffende de leger- organisaties in MacDonald’s ontwerp beoogden Dultschland heeft zich met een paar krachtige slagen uit zyn Internationaal politiek isolement verlost, wriarln het na de nationale revolutie, zeer tot vreugde van Frankryk, was geraakt. Op zyn beurt wordt Frankryis-Uj^ns te Genève in den geïsoleerden hoek gedrongen, want het bericht van de „Populaire", als zouden de Fran sche gedelegeerden van de regeerlng te Parijs instructie hebben gekregen het MacDonald-plan te aanvaarden onder voorwaarde, dat onmiddel- lyk een internationale contróle op de bewape ningen zou worden Ingesteld en de ontwapening in étappes zou moeten geschieden, lykt op z’n zachtst gezegd voorbarig Tenminste Paul Bon- eour heeft weifs na de rede van Normen Davis in de hoofdcotnmlssie der Oeneefsche conferen tie niet het minste biyk gegeven een dergelyke Instructie te hebben ontvangen. Hy heeft angst vallig vermeden ook maar een woord te kikken, over de kwestie der qualltatleve ontwapening en met geen syllabe gerept van een bereidwil ligheid om afëtand te doen van de aanvalswa penen. Frankryk staat op het oogenblik van alle groote mogendheden het meest gereserveerd en het minst welvallend tegenover Ramsay MacDonald's ontwapeningsvoorstel. Zal het in deze houding volharden? Zal het aan de moreele pressie der andere mogendhe den kunnen weerstaan? Nu Amerika by monde van Norman Davis zoo helder en scherp zUn ontwapeningsstandpunt uiteen heeft gezet, zou halsstarrigheid Frankryk duur te staan kunnen komen. De verantwoordelykheld voor een even tueel mislukken der ontwapeningsconferentie, welke het zoo graag Dultschland op den Oer- maanschen nek had geschoven, zou dan ten vol le op zyn eigen schouders komen te drukken. Tvlfloon Administratia 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij Do Spaemestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1