ONS BLAD Het klaverblad van vier 7 De Nazi-overwinning te Danzig Het I T heden nieuws van Mahatma Gandhi De Graal in Rome 5 ENGELAND BEREID TOT REDE VAN RAUSCHNING SANCTIES Rijksbisschop De Het pact van vier DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Kompaszen en VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS I Wordt de Kleine Entente gerustgesteld Wensch van Poe-ji Nazi’s laten zich niets voorschrijven De Zoo zag Danzig eruit o o DE PAUS NAAR ST. JAN VAN LATERANEN Morgen in Rome onderteekend? Besluit der Effectieven-commissie Amnestie voor politieke gevangenen Vyf doodvonnissen geëischt Hij lijkt een geraamte De D.A.Z. voor 3 maan den verboden Microscopen A Het verbod van de rede van pater Mückermann te München Het vaststellen van den aanvaller Onrust bij de Duitsche katholieken Peking hoofdstad van Mands joekwo Communisten-proces te Altona De wet op de orden der religieuzen DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Disconto-verlaging in Griekenland Opheffing Nazi-partij geëischt Alleen de Schupo is militair DINSDAG 30 MEI 1933 nazi’s wenschen Bod el se hwingh niet s Opheffing van het Cen trum geëischt Jodenkwesties spelen te Danzig geen rol; grondwet en ver dragen moeten gehand haafd worden Na een voorspoedige reis in de Eeuwige Stad aangekomen kÉ De eerste woorden die hy sprak, waren een uiting van dank God, de doktoren en z’n vrienden Een overzicht der menschenmassa in afwachting van den Pauselijken Zegen. In den inzet: Z. H. Paus Pius XI op hel balcon der Basiliek ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 JAPANSCH HUWELIJK NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Mahatma Gandhi’* eerste woerden. Benoemingen in bet Aartsbisdom. Nederiandache winnaar* in de Sweepetste. Bandieten terechtgesteld E personen (United Prees) aan Paul Boncour zette uiteen, dat de verdrags tekst yan PoiiUs inzake de bepaling van den BERLIJN, 29 Mel (W.B.) Naar wij vernemen Is de „Deutsche Algemeine Zeltung” wegens het hoofdartikel In het avondblad van heden, voor den tijd van drie maanden verboden. Dr. Poathuma over de inkrimping van den vee stapel. Felle branden te Uden en te Benunel. Voortgeeet congres van den Ned. R. K. Fa- brieksar beider* bond. sa Dg rt n- d- T- oor bet om len Het vier-mogendheden-pact reed* morgen en- derteekend? ATHENE, 39 Mei (Eigen bericht). De bank van Griekenland heeft haar disconto van 9 op 7 procent verlaagd. SCHWERIN, 39 Mei (W.B.) De Rjjksstadhou- der voor Mecklenburg en Lübeck, Hildebrandt, heeft verordend, dat alle politieke gevangenen, voor roever zU niet aan hoogverraad en andere feiten schuldig zyn. binnenkort zullen vrijge laten worden. Hoogste stand op Dinsdag 9 *w vjui 757 Vorige stand: 759 ten Bo tte «L I 1 ed- ite- co- Dok ert en- ?rk. ten os oor [el- !St- ien K ten unt Pel erd Ike en en» rblj n* De 20-jarige dochter van den Japanschen Minister van Oorlog, generaal Arake, is in het huwelijk getreden met luitenant Hideo Shibajer. Bet bruidspaar in de ofJicierKlub te Tokio Gandhl vertoont* de teekenen van zijn vree- seiyke beproeving. HU heeft diepliggende oogen ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 208 oft een de ter tu ten □et rtei eu- ocr pe- oor pel oo ien ich rin nig nig na. on- m- C. en re- 1 ■n- 24 30 19 16 Li lt er- che telg iele m- -ste 7t0 T8JANTSJOEN, 29 Mei (VX>.). Naar uit krin gen der Mandsjoerljsche regeering verluidt, heeft rUksbestuurder Poe-Ji in een schrijven aan den keizer van Japan den wensch uitge sproken. dat Mandsjoekwo in plaats van Tsjangtsjoen de stad Peking als hoofdstad van het land zou willen maken, daar Tsjangtsjoen niet geschikt is als hoofdstad van Mandsjoe kwo. LONDEN, 39 Met (V.D.) In Londen wordt bevestigd, dat een algemeene overeenstemming betreffende het Viermogendhedenp sollnl is tot stand gekomen en dat land zUn toestemming heeft gegeven voor het laatste ontwerp. Men verwacht dat wanneer de debatten in de Fransche Kamer zonder In cidenten zullen verloopen, de onderteekening van het verdrag Dinsdag in Rome zal plaats vinden. Duitschland niet alleen in principe, maar ook in de practUk door te voeren, en de noodzake- HJke revisie van de vredesverdragen langs minnelijken weg te verwezenlijken. Het klaver blad van vier, waarmee de Itallaansche dicta tor de wereld als een gelukbrengend symbool wilde verblijden, is door Frankrijk zoodanig verfrommeld, dat het al een verlepten en slap pen indruk maakt, nog voor het officieel en plechtig Europa In het uitgezakte knoopsgat wordt gestoken. Maar misschien zal hU rede- neerenbeter Iets dan niets en beter een schijnbaar succes dan een openlijk échec. Op deze wijze beschouwd zou men In de aanvaar ding van zijn deerlijk gehavend Initiatief dan toch nog een reden tot feliclteeren kunnen vinden. en ingevallen wangen. Zjjn armen gelijken wel lucifershoutjes en zijn schouderbladen steken naar buiten. Hij zou er verschrikkelijk uitzien, als hU niet zoo n stralende persoonlükheid was en zUn wil zijn lichamelUke gesteldheid niet zoo schitterend beheerschte. P-C GENèVE, 29 Mei. (Reuter) Het technische comité van de effectieven-commissie heeft he den besloten dat van alle polltle-fonnatles bijna alleen de Duitsche Schupo een militair karakter heeft. BU de vaststelling van de effectief-sterkte van Duitschland zal met 39.000 man hiervan rekening worden gehouden. Verder werden als militalr-brulkbaar nog slechts de In de verschillende landen bestaande grenswacht en de mllitalr-ultgeruste gendar merie genoemd. 1 s I Volgens de „Telegraaf” deelt de „Daily TzL Serv." het volgende mede uit Madrid: De Spaansche president, Zamora, die ge- woonlük de hem ter teekenlng toegezonden wetten onmlddellUk afdoet, heeft de wet ter regeling der religieuze orden, waarbij- aan deae orden wordt verboden onderwijs te geven, nog steeds niet geteekend. Men acht het mogelUk, dat Zamora de wet, die hem tien dagen geleden ter hand Is ge steld, ongeteekend naar de Cortes zal terug- «enden, nu de Paus haar openlijk beeft beti teld als een onbillijkheid jegens God en de menschen. De commentaar van den Paus heeft onder de katholieken, waartoe ook Zamora be hoort. diepen Indruk gemaakt, zoo zeer zelfs, dat de vrouwelljke leden van Zamora's familie, naar vernomen wordt, pressie op den presi dent «ouden uitoefenen, om In geen geval de wet te teekenen. Niet minder dan 5000 kloosters en talrijke duizenden Individueels hebben tegen de wet geprotesteerd. Indien de president de wet ongeteekend re tour sendt, Is het waarschijnlijk, dat hU den elsch zal stellen, dat zU wordt aangenomen met 3/3 meerderheid. Dit kan worden verlangd In alle gevallen, waarin een wet niet als nood maatregel 1* aangenomen. Voorts heeft de gouwleider der Hltlerlanen te Danzig. Forster, een proclamatie gepubli ceerd, waarin hU verklaart, dat de wereld op grond van den uitslag der verkiezingen zal moe ten erkennen, dat Danzig door onverbreekbare banden met het moederland is verbonden. Geen macht ter wereld zal hierin verandering kun nen brengen, aldus de proclamatie. Prof. mr. G. A. van Poelje benoemd tot dlree- t«ur-generaal van onderwtj*- POONA, 39 Mei (Reuter). Zooals we reeds meldden heeft Gandhl hedenmorgen zijn vas ten beëindigd door een glas sinaasappelsap te drinken. WEENEN, 39 Mel (VD.) Staatssecretaris dr. Odo Neustëdter-Stürmer, die lid is van de onder Starhemberg staande Heimwehr, heeft zich volgens de „Montagspost" uitgesproken voor een verbod der OostenrUksche nationaal- socialistische partU- HU gaf als zjjn meenlng te kennen. dat een partij-organisatie die onder leiding van een buitenlandse!) staatsman staat, niet toegelaten kan worden. terwUl herhaalde lijk Inmenging van Duitschland In interne Oos tenrUksche aangelegenheden khn worden gecon stateerd. GENEVE, 29 Mei (VX>.) TUdens de debatten In de hoofdcommissie der ontwapeningscon ferentie over de vaststelling van den aanvaller bleken FrankrUk en de met FrankrUk verbon den landen voorstanders te zUn van een scherp omlünde bepaling van den aanvaller. De ver tegenwoordigers van Engeland, Italië, Duitsch land en HongarUe wezen daarentegen op de groots gevaren, die een al te nauwkeurig ge formuleerde bepaling van den aanvaller kon opleveren. NANKING, 39 Mei (Reuter). In tegenwoor digheid van duizenden nieuwsgierigen heeft al hier de terechtstelling plaats gehad van zes beruchte bandieten, die op klaarlichten dag een brutalen roof-overval hadden gepleegd, waarbij drie politiebeambten gedood werden. De executie had plaats op de plek waar de misdaad had plaats gehad en na afloop liet men de zes lUken op den grond liggen als af schrikwekkend voorbeeld voor andere bandieten. Het verbod van de bUeenkomst van den „Ka tholieken Volksverein” te München, waarin de gevierde pater Mückermann zou spreken, heeft in BerUjn en-gëEéel Duitschland onder de Ka tholieken de grootste onrust verwekt, vooral daar op denzelfden dag graaf Revertlow in zUn „Reichswart” de opheffing der CentnunspartU eischte. De rede van Mückermann zou zich niet met de politiek hebben bemoeid. De bUeenkomst had een zuiver religieus karakter. De katholieken verkeeren. trots de verklaringen, dat de vrUheld van hun cultureele organisaties niet zal worden aangetast, In onrust, omdat de feiten een ande re taal spreken. HerhaaldelUk Is er reeds inge grepen In de uitoefening der Katholieke Cha- ritas, waardoor de katholieke jeugdzorg in de handen van den Staat dreigt te worden gebracht en de beperking der katholieke liefdadigheid schUnt te worden nagestreefd. Het lot van het charitatieve werk, dat zoo voortreffeüjk is ge organiseerd. schUnt men van Staatwege langs allerlei wegen van parallelschakeling op losse schroeven te willen zetten. aangaat, te den voorgrond schuiven van den eigen volksaard Inhoudt, dat men achting koestert voor andere volken. In het Oosten kan, vervolgde Rausch- nlng. de bestaande situatie slechts worden ge handhaafd op basis van gelUkgerechtigdheid en waardeering der belde naties. De natlonaal-sociallsten zUn bereid, samen met de Polen te komen tot een algemeene op- De Invloedrijke, intieme medewerker van Hit ler, de bekende graaf Reventlow, efscht in zün blad „Der Reich*wart” (nammer van 2* Mei ’33) de opheffing der Centrum-partij. ALTONA, 39 Mei (V.D.) In het proces tegen de communisten te Altona eischte de procu- reur-generaal Behrens hedenmiddag tegen de beklaagden Luetgens. Tesch, Wolff, Moeller en Wolter wegens gemeenschappelUk gepleegden moord en poging tot moord alsmede verzet en landvredebreuk de doodstraf. Tegen de overige beklaagden werden tuchthuisstraffen van vUf tot vUftien jaar geëischt. aanvaller, de hoeksteen vormt van het gehcele veiligheldsgebouw. BU verwerping van het voorstel bestaat er ernstige vrees voor het ver dere lot der conferentie. De Itallaansche gede legeerde besprak de onhoudbaarheid van de voorstellen van de velligheldscommlssle en sprak aiazUn meenlng uit dat het voorstel een vol- korfbn vervorming van het Engelsche ontwa- penlngsplan beteekende. Men seint ons uit Rome: Na een voorspoedige reis Is In de Eeuwige Stad een gezelschap van vUf-en-twintlg Ne- derlandsche, tien Duitsche en vUftien Engel sche Graalmelsjes aangekomen. De Nederland- sche meisjes vertrokken Woensdagmorgen uit Amsterdam en vereenigden zich in Bazel met de Duitsche en de Engelsche. Donderdag werd Milaan, Vrijdag Florence bezocht. In beide steden werden op het plein voor den Dom een drietal koortjes uit het Graalspel „Pinksterzegen” In het Italiaansch uitgevoerd. In overeenstemming met het doel van de reis wordt de tüd welken het gezelschap te Rome doorbrengt, geheel gewUd aan het bezoek der voor het verdienen van den Jubileum-aflaat voorgeschreven Basilieken. Zondagochtend gin gen de meisjes naar de Basiliek van Maria de Meerdere en ’s middags naar de Sint Jan van Lateraan. Zondagavond waren zU in Sint Pie ter toen Z.H. de Paus in de Basiliek afdaalde. Hedenmorgen brachten zU een tweede bezoek aan de Sint Pieter. Onder de meisjes heeracht een uitstekende stemming en «U verkeeren alle zonder uitzon dering in den beaten welstand, DE MISLUKKING VAN EEN PARLEMENTAIR KABINET; DE BRIEFWISSELING TUSSCHKN DR. COLIJN EN PROF. AALBERSE. In het commnniaten-procea 9e Altona heeft de proe.-zeneraal tegen vUf beklaagden de doodstraf geëischt. Onnut bU de katholieken in Duitschland. De Effeetleven-eommteie besluit, dat de Duit sche Schupo een militair karakter draagt. lossing van alle hangende kwesties, evenwel op basis van gelUkgerechtigdheid. Bereid om vrede te sluiten beteekent niet be reidheid tot onderwerping. Onvervreemdbare rechten kunnen onder geen beding worden prUsgegeven. De economische situatie van Danzlg is bijna nog moeilUker dan die van Duitschland en ge tracht zal moeten worden, tot een samenwer king tuaschen de onderscheiden takken der In dustrie te komen. In het belang van de veiligheid In Danzig zal zoo spoedig mogelUk met den uitslag der ver kiezingen rekening moeten worden gehouden, besloot spreker. Samen met het Centrum en de Duitsch-natlonalen kunnen de natlonaal-socla- listen een tweederde meerderheid bereiken, hetgeen vóór alle nieuw te nemen maatregelen voldoende ts. De Hltlerlanen kunnen zich ech ter geen voorwaarden laten voorschrUven, maar zU moeten Integendeel hunneraUd* etschen, dat de anderen zich op zUn minst genomen de groote denkbeelden der natlonaal-sociallsten eigen maken. BERLIJN, 37 Mel (WB.). De vertrouweling van Hitler voor kerkelUke zaken pfarrer Hueller heeft Zaterdagavond voor de radio een rede gehouden over de verkiezing van den evange- lischen Rijksbisschop. HU verklaarde, dat de kerken den tUd niet begrepen hebben, ze voelen niet wat In de mll- lloenen leeft. De RUksbisschop moest een man zUn, wiens naam weerklank vond in de gelederen van het strUdende volk. Het Is tegennatuurlUk, dat hU gekozen is door mannen, die voor het meerendeel ver tegenwoordigers zUn van het oude. WU weigerenderhalve ons bU de beslissing van de kerk-regeeringen neer te leggen. DANZIG. 29 Mel (W B De president van den Landbund en vermoedelUk toekomstige pre sident van den Senaat van Danzlg. Rausch- nlng, heeft heden een rede gehouden, naar aan leiding van den uitslag der verkiezingen voor het parament. Spreker legde er den nadruk op, dat het ook voor een nieuwe nationale regeering noodzake- lUk zou ^Up. onder alle omstandigheden de grondwet en de bestaande verdragen te hand haven, daar zU de juridische basis vormen, op grond waarvan de onafhankelUkheld der vrUe stad Danzlg kan worden gewaarborgd. Jodenkwestie en dergelüke problemen spelen te Danzlg geenerlel rol, verklaarde Rausch- nlng; van een arisch artikel kan geen sprake zUn. Ook bestaat er geen aanleiding, de strUd- maatregelen, waartoe Duitschland tUdelUk zUn toevlucht nam. In Danzlg toe te passen, daar Danzlg niet zooals Duitschland is blootgesteld aan boycotteering door het buitenland. Maar ook al houdt Danzlg absoluut vast aan de bestaande verdragen en aan de constitutie, toch hoopt het In laatste Instantie een nieuwen vorm voor het sociale en economische leven te zullen vinden. Wat de betrekkingen met Polen verklaarde spreker hetzelfde standpunt In nemen als Hitler, volgens hetwelk een op Het telegraafagentschap Sjimboen Rengo deelt mede, dat het Japansche kabinet de kwestie van het ontslag der marxistische pro fessoren aan de Japansche universltelten heeft behandeld. Het betreft voorlooplg prof. Togikawa van de unlversltelt Kioto, die bU de studenten pro paganda zou hebben gemaakt ten gunste van het Marxisme. Op instlgnatle van nationale kringen heeft het Japansche kabinet Maandag besloten prof Togikawa van de unlversltelt van Kioto te ver- wUderen en hem ook voor iedere andere unl- versiteit den toegang te ontzeggen. PARIJS: Ook hier ter stede verwacht men In welingelichte kringen dat de para feering van het Vlermogendhedenpact op z’n laatst Woens dagmiddag zal plaats vinden. Een uur later zal de tekst gelUktUdig worden gepubliceerd in de vier betrokken hoofdsteden. Minister-president Daladler zou Maandag middag in de wandelgangen van de Kamer evenwel hebben verklaard dat de onderteeke ning van het verdrag niet zal plaats vinden voor 9 Junk Stichting Katholiek Gemeenochapsoord; ewlta- reel centrum en werkobject voor jonge werkloo- ■en. venals in het begin van de vorige week wordt thaps bericht, dat het vier-mo- gendheden-verdrag, voorgesteld door Mussolini. waarbij Engeland, FrankrUk, Duitschland en Italië zich tot politieke samen werking zouden verplichten om den vrede in Europa te bewaren, door alle partijen zoo goed als aanvaard is. De vorige week bleek dit be richt echter enkel gelanceerd te zyn om door middel van de publieke opinie op het nog on willige FrankrUk pressie uit te oefenen, terwijl het thans uit officlëele kringen in Frankrti* zelf afkomstig is. Naar verluidt, zUn de onder- handelingen over het vooral door Polen en dc Kleine Entente zwaar aangevochten pact in feite voleindigd en wacht men nog slechts cp den tefugkeer van Phul-Boncour te Genève otn het te parafeeren. Dit resultaat zou te danken zUn aan een belangrijke concessie, waartoe En geland om Frankrijk voor het plan te winnen zich bereid heeft verklaard. FrankrUk stond ar n.l. op. dat In het pact de vermelding van art. 16 van het Volkenbondsstatuut, waarin even- tueele sancties zUn vastgelegd, zou worden op genomen. AanvankelUk had Engeland daar tegen ernstig bezwaar, omdat het zich niet nog straffer aan het Europoesche vasteland wilde binden dan het zich reeds gedaan had door dc onderteekening van het Volkenbondsconvenant en het Kellogg-pact. De Eng?lsche regeering stelde zich op het standpunt, dat het geven van extra-veiligheidswaarborgen volkomen overbodig en cngewenscht moest worden ge acht. Indien men evenals Engeland een hooge ernstige opvatting had van de bU deze reeds bestaande verdragen aanvaarde verplichtin gen. Het wantrouwige FrankrUk oordeelde daar echter anders over en het optreden van Japan in het Verre Oosten heeft ook wel bewezen, dat noch de onderteekening van het Volkenbonds convenant. noch die van Let Kellogg-pact in de practUk die beteekenis heeft, welke de En gelsche „gentleman” er zoo gaarne aan sou toekennen. Verdragen hebben slechts waarde zoolang de contracteerende mogendheden het voordeeliger achten zich daaraan te houden Ditzelfde geldt voor het Vier-mogendheden- pact, zoodat de inwilliging van den Franschen elsch wel het gevoel van veiligheid zal ver sterken, maar de veiligheid zelve op het be slissende moment weinig zal baten. m den tegenstand van Polen en de W 1 Kleine Entente te overwinnen, zal Frank- rUk, naar de .Matin’’ weet te melden, in een diplomatieke nota verklaren, dat het accoord van Rome in geenen deele de verdra gen tusschen FrankrUk en zUn bondgenooten ten aantasten, dat Frankrijk niet zal toelaten, dat de territoriale revisie te berde wordt ge bracht, dat alle procedure-kwesties voor den Volkenbond zullen worden gebracht en dat FrankrUk In den Volkenbond het beginsel van de eenparigheid van stemmen met inbegrip van de stem der betrokken mogendheden zal hand haven. Indien de „Matln” Juist is ingelicht, dan zou een dergelUke nota wel-is-waar alle bezwaren van Polen en de Kleine Entente, die vreesden, dat FrankrUk tegen de drié andere groote Europeesche mogendheden niet opge wassen zou zUn en zU zelve hun in den Volken bond gegarandeerde medezeggenschap zouden Inboeten, wegnemen, maar tevens zóózeer in ■trüd zUn met het oorspronkelUke plan van Mussolini, dat de Duce er onmogelUk in zUn hart enthousiast over ten wezen. Immers het was juist Mussolini’s bedoeling om door onder ling overleg van de vier groote Europeesche mogendheden de werking van den Volkenbond te vergemakkelUken, de rechtsgelUkheid van Zamora en de we* op de rellgietne orden. Rauschning. toekomstige senaatepresidtmt van .Danzlg, legt een verklaring af ever de houding van de nieuwe regeering. De „Deutsche Algemeine Zeltung” gedurende drie maanden verboden. Een honderdtal vrienden van Gandhl wacht te op het oogenbllk, dat hU het eerste voedsel tot zich zou nemen, bestaande uit sinaasap pelsap, dat door een paria-knaapje was toebe reid. Gandhi's vrouw, die in de afgeloopen we ken slechts wat melk en eenlge vruchten tot zich heeft genomen, zal 24 uur vasten uit dank voor de redding van haar echtgenoot. Daarna zal zU de resten van den sinaasappel, waaruit het sap voor Gandhl is bereid, nuttigen. De eerste woorden, die Gandhl sprak waren een uiting van dank aan God, de geneesheeren en zUn vrienden. Ik weet niet, wat God thans van mU ver wacht. zeide hU. maar wat het ook zU, ik weet dat God mU er de kracht toe zal geven. In Gods naam begon ik met vasten, zeide Gandhl, en in Gods naam ben ik er mede pp- gehouden. Ik kan niet de geneeshereen en an dere vrienden vergeten, die mU deze dagen hun genegenheid schonken. Hun diensten waren een deel van Gods mededoogen en God alleen kan hun naar waarde beloonen. Ik ben verheugd, dat de onaanraakharen met ons zUn. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem XL re en h- ta 11e [er en li jf de n- ng mi en Ue rt- en en de ro-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1