ONS BLAD Sir John Simon’s optimisme 1 van Italië 1 Goebbels’ afscheid o if r Het nieuws van heden Tegen de werkloos heid LORD SNOWDEN CONTRA MACDONALD DE GRAAL TE ROME Z.H. DEN PAUS LOF VOOR DEN DUCE DE BAROMETER DE 76STE JAARDAG VAN JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en AG 1 JUNI 1933 RIJKSKANSELIER HITLER ONTVANGT Het pact van vier Zeppelinhaven te Rio Schacht moet voor het Een H. Mis in Sint Pieter geld zorgen Jurist en Foreign Secretary in beslag genomen Disconto-verlagingen Dank voor de hartelijke ontvangst Mussolini over Duitschland BRANDSTICHTING dubbele Natuurramp in de Saaie M- - - Oostenrijk neemt revanche Huiszoekingen bij Nazi’s in Oostenrijk Het vier mogendheden pact Hoogeschool te Darm stadt weer geopend De ontwapeningsconfe rentie De stroom door steenstorting versperd Gevangenen uitge broken Sir Austen pryst den Eersten Minister Hoofdcommissie volgende week verdaagd DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN IES I ..fZ— f 2 85 „Völkische Beobachter” S. A. en S. S. in Tirol zouden pistolen en munitie heb ben gekregen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de klelhe annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 De groote verdiensten van den eer sten minister door Simon en Chamberlain naar voren gebracht Duitsche regeering zal een milliard aan arbeids-schatkistbiljet- ten uitgeven De Duitsche minister vindt Mus solini een politiek genie VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS 2 3- TE JAARGANG No. 210 NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD ZES EN TWINTL Praem. O O janl- (United Press) 842 Te Weenen t B EK DR. GOEBBELS I De heiligverklaring der zalige Bernadette Soubirous Moeilijkheden bü de werkverschaffingen. Gegevens der werkloosheid van 813 Mei. Loonconflict vermeden in de sigarenindustrte. DESSAU, 31 Mel. (V. D.) Hedenmorgen vroeg heeft bij Latdorf In het district Bernburg een ernstige natuurramp plaats gehad. De vereenigingen voor den Duitschen handarbeid en voor den Duitse hen handel werden door Rifkskanselier Adólf Hitler in gèhoor ontvangen DARMSTADT. 31 Mel (WB.) De colleges aan de technische hoogeschool te Darmstadt hedenmiddag wederom begonnen. Hoogste stand op Donderdag nar v-na: VH Vorige stand: 756. Irn en óók 1537 aan arde I 1S3 Ikena ROME, 31 Met. (Reuter.) Hedenmorgen had In tegenwoordigheid des Pausen de voorlezing plaats van het decreet, waardoor de wonderen worden goedgekeurd die zün aangevoerd voor de Heiligverklaring der Zalige Bernadette Sou birous. ider ilad. Ie* alW ken. 1890 ran 838 irige bur- apo- WEENEN. 31 Met. (V. D.) Woensdag is het huls van afgevaardigde Habicht in Linz twee malen doorzocht. Eenlge documenten zün in beslag genomen. Habicht is sinds eenlgen tijd als pers-attaché verbonden aan de Duitsche legatie In Weenen en heeft als zoodanig recht op exterritoriale bescherming. verre zoo toch BERLIJN. 31 Mei (W.B.) Naar de ..Angrlff’- verneemt heeft Mussolini gisteren bij de ont vangst ter eere van dr. Goebbels In de Duitsche ambassade te Rome het volgende gezegd over de politieke ontwikkeling in Duitschland: eerste lezing verdaagt de hoofdcommissie zich dan tot aan dit tijdstip. STOCKHOLM. 31 Mei. (Reuter.) De Zweed- sche Rijksbank heeft met Ingang van 1 Juni het disconto van 3% pCt. op 3 pCt. verlaagd. gen gen 190 >ekt JU- lter weer toe. hij, blad slag- ■nnla :nst- 1J0 >on- leu- 2.75 1715 630 zün i de ach- s en -n le ngen root Br. lad. njo ra. ¥11- 56» cell. I nd-. tof- )bi- 867 e in Mei leien nstig dood ling. de Bü het hem 1. voor jaar HA end; voor Ambtsaanvaarding jhr. mr. Ruy* de Beeren- brouck als voorzitter der Tweede Kamer. Jaarverslag Koninklijke Olie. Wijziging en uitbreiding van hei bondsfebouw van den R. K. Middenstandsbond. De Duce verklaarde, dat gezag, orde en disci pline de grondslag van lederen staat is. Evenals in Italië moet er slechts één oftideele partij zijn. Deze partij moet het volk, moet de natie vertegenwoordigen en alle deugden van het volk tot uitdrukking brengen. Toen men den duce vroeg wat hü over Duitschlands toekomst dacht, zei hü zeer beslist: „Ik hou de toekomst der nationale revolutie in Duitschland absoluut verzekerd." Verlaging luchtpassage-tarieven. Benoemd tot apostolisch prefect van Jubbolpore (Br.-I.) de aeereerw. heer I. Dubbelman, O. <2» Londentche brandweer oefening groot vat met olie in brand het vuur binnen LEAVENWORTH (Kansas), 30 Mei. De ont snapping van een aantal gevangenen uit de gevangenis van Lansing heeft tot opwindende tooneelen en achtervolgingen geleid, waarbij de gevangenen zich tegen bun achtervolgers beschermden door drie vrouwen en eenige Sup poosten te dwingen plaats te nemen opiae treeplanken der auto’s, waarmede zij wwen weggevlucht. 'x Acht gevangenen hadden tijdens een baAw ball-match tusschen bewoners van de gevan genis een suppoost aangevallen en hem met Üserdraad gebonden. De mannen wisten zich meester te maken van een auto, dwongen een paar andere suppoosten eveneens In den auto plaats te nemen en reden weg. Het eerste wat men van de vluchtelingen hoorde was. dat In Leavenworth zes hunner een vrouw en twee meisjes hadden gedwongen op de treeplank van een gestolen auto plaats te nemen, waardoor zij levende schilden had den tegen de kogels der politie. De twee an dere gevangenen hadden zich in een eveneens gestolen auto achter de suppoosten verschanst. Tot nu toe konden de vluchtelingen niet wor den aangehouden. NEW-YORK. 31 Mei (Reuter). De Federale Reserve Banque te Boston heeft haar disconto van 3% pCt. tot 3 pCt. verlaagd. Productie der rjjwielnijverheld in 1932 weder om gedaald. Hooger beroep In de zaken tegen de commu nisten Lou de Visser en Roestam Effendi. Ook de Deensche Nationale Bank heeft haar disconto met een S pCt. verlaagd. Evenals in Zweden bedraagt dit thans 3 pCt. WEEN EN, 31 Mel. (W. B.) Vandaag werden in het Bruine Huls te Weenen, in de partij lokalen der NJB.DA.P. en in de woningen van talrijke Nazi's huiszoekingen verricht. Aanlei ding hiertoe was het verspreiden van een vlug schrift, waarin het aftreden der regeering- Dollfuss geëlscht werd. De huiszoekingen lever den niets op. Te Innsbruck zou de huiszoeking en bezetting van het Bruine Huis het gevolg zijn van een volkomen uit de lucht gegrepen bericht der sociaal-democratische Volkszeltung, waarin beweerd werd, dat de SA. en 8.8. in Tirol gisteren van Beieren uit met pistolen en munitie waren uitgerust. LANSING (Kansas), 31 Mei. (Reuter.) De twee meisjes en de vrouw van een der bewa kers der gevangenis van Lansing, die door de ontvluchte gevangenen als gijzelaars werden vastgehouden, zijn vrij gelaten en konden te- rugkeeren. Men seint ons uit Rome d.d. 31 dezer: Dinsdagmorgen heeft Mgr. dr. Jan Olav Smit In den Sint Pieter op het graf van dep H. Pe trus een H. Mis opgedragen voor de groep van Nederlandsche. Duitsche en Engelsche Graal- meisjes die ter gelegenheid van het H. Jaar een pelgrimstocht naar de Eeuwige Stad on dernamen. Om tien uur hedenmorgen hebben de meisjes Rome verlaten. De eerste étappe der terugreis is Lugano. tot werkelijkheid gemaakt: de Pontijnsche moe rassen is een vruchtbaar land geworden en midden in den vrede heeft het jonge Italië een nieuwe provincie veroverd. De filmkunst van het fascistische regime is veelbelovend en verwekt groote verwachtingen. Ik gevoel behoefte door middel van de pers der beide landen den bewonderenswaardigen Duce, zijn regeering en zijn partij mijn diepe dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor de zoo buitengewoon hartelijke wijze, waarop ik in Italië ontvangen ben. Mijn groet en mijn hartelijkste wenschen gelden het koninklijk huis Savoje, het fascisme, zijn Duce, en het heele Italiaansche volk, I Z. H. Paus Pius XI vierde vandaag zün 76sten verjaardag. Zooals gewoonlijk ging dit met geen enkele offlcleele plechtigheid gepaard. Wel kwamen er talrijke telegrafische gelukwenschen binnen. Bij een werd een teetoken. Het gelukte, sen minuut te bluwbsn Londen, 29 Mei 1933 •v -viscount Snowden heeft In het Hoogerhuis \j een zoo feilen en persoonlijken aanval ge- daan op zijn ouden wapenbroeder, Mr. Ramsay MacDonald, dat het land, bijna zonder onderscheid van partij, zich eenigszlns gecho queerd erdoor voelt. De gewezen kanselier ver weet den Eersten Minister niets meer of min der dan dat deze een gevaar voor het land is. aangezien hij ..zoo vaak hü spreekt, blijk geeft van zijn onwetendheid of onbekwaamheid". Nu is het een openbaar geheim, dat de hoe ren MacDonald en Snowden, ofschoon zü meer dan een kwart eeuw samengewerkt hebben, tel- persoonlijke genegenheid hebbëntoegeaH^WP veeleer het tegendeel Lord Snowden heeft de hoedanigheden van zijn vroegeren leider en collega nooit hoog aange slagen. Maar wü mogen aannemen, dat de zeer •motioneele oud-kanselier zich opnieuw door zün temperament heeft laten meeslepen, en dat men zün woorden met een „korreltje zout" beeft moeten genieten. Hü ergerde zich aan de zeer onvoldoende wijze, waarop de openbare mee- ning voorgelicht is geworden omtrent de poli tiek der regeering inzake de Economische Con ferentie. en greep deze gelegenheid aan om den Eersten Minister nu eens op echt-Snowdensche manier te doen weten hoe hü eigenlük over hem dacht. En terwül slechts weinigen zich hebben kunnen vereenigen met de persoonlüke aan- [dmakker deed, ren ontdaan Wie deze rede gehoord of gelezen heeft, moet het betreuren, dat Mr. MacDonald niet steeds het parlementaire werk van het Foreign Office aan Sir John Simón overlaat. Er zijn redenen, te betwüfelen of deze een groot minister van Buitenlandsche Zaken is; hü mist waarschijn lijk de takt en zeer zeker de fantasie van den Eersten Minister. Maar hij is Engeland! groot ste jurist, en In een tüd waarin Internationaal recht de werelddiplomatle beheerscht. worden *an den minister, die politieke verklaringen moet afleggen, eischen gesteld waaraan een niet-jurldisch geschoold en bovendien hoogst- onjurldisch aangelegd man, zooals Mr. Mac Donald. niet voldoet. Terecht heeft een der bladen opgemerkt: De Eerste Minister verricht achter de schennen schitterend werk, maar hü heeft een Sir John Simon noodig om het parlement te doen be seffen hoe schitterend zijn prestaties zün. Wü mogen zeggen, dat drie mannen de Brlt- ■che Internationale politiek der laatste maan den ..gemaakt” hebben: Mr. MacDonald, de scheppende geest. Sir John Simon, de leidende keest. en Sir Austen Chamberlain, de kritische geest. De regeering is van oordeel, dat al te veel of zelfs matige klaarheid inzake de Eco nomische Conferentie schadelük kan zün. Mr. 1 MacDonald werd van vele züden een verwüt 1 gemaakt van zün vaagheid. Het Is twüfelachllg 1 of Sir John Simon op de gedenkwaardige zit ting van Vrijdag duidelijker was dan zün chef 1 eenlge dagen vroeger. H1I sprak feitelijk in het geheel niet over economische zaken, maar nie mand scheen het te merken. Hü erkende, dat economie en ontwapening onafscheldelük van 1 elkaar zün; desniettemin speelde hij het klaar ae van elkaar gescheiden te houden. Hü eischte en verkreeg door zün schitterend betoog alle 1 aandacht voor den stand van het ontwape- ningsprob'eem, en was zoo gelukkig hlerbü allen l nadruk te kunnen leggen op de juist bekend I geworden nieuwe neutralitelts-opvattlng van 1 Amerika met betrekking tot de Europeesche aangelegenheden. Persoonlük vereenigen wü ons met den Indruk van hen, die meenen, dat Sir John zich opti mistischer voordeed dan hü werkelük was, maar Indien hü toen reeds wist (wat hü evenwel nog niet zeggen kon), dat er alle kans bestond op overeenstemming tusschen Frankrük en Enge land inzake het vier-mogendheden-pact. dan had hü zeker goede redenen een opgewekten toon aan te slaan. Bovendien won hü de sympathie van het Huis en van de pers door zün nadrukkelüke verkla- ring, dat Engeland in geen geval nieuwe ga» j rantie-verpUchtlngen op zich zal nemen, en niet tot verdere beperking van bewapening -Ml overgaan, alvorens andere mogendheden bü Internationale conventie hetzelfde doen. Het kalkgesteente bü Etaerfurth Is over een breedte van 500 Meter in de Saaie gestort en heef» de rivier geheel versperd, zoodat het water bulten de oevers trad en door een nabü de plaats van het ongeval gelegen bergwelvle stepnmde lp den bovenloop van de rivier stee« ROME, 31 Mei (Reuter). Duitschland heeft zich beden accoord verklaard met de redactie van het vier mogendheden-pact. Zooals men weet hebben Frankrük en Engeland en ook Italië het verdrag reeds gesloten. De duur van bet pact Is bepaald op 10 Jaar. ROME, 31 Mei (Eigen bericht) Artikel 3. dat betrekking heeft op de ontwapening, is uit het pact van vier gelicht, omdat, de ontwape- nlngskwesles het onderwerp zullen uitmaken van een andere overeenkomst, nu alle vier mo gendheden Roosevelt's voorstel, gebaseerd op het plan van MacDonald, aanvaard hebben. (United Press) BERLIJN, 31 Mei. Volgens een offlcleele me- dedeellng heeft het rükskablnet heden een wet aangenomen tot vermindering der werkloosheid waarbü de rüksmlnister van financiën gemach tigd wordt arbelds-schatkistblljetten tot een totaal bedrag van een milliard Rüksmark uit te geven ten behoeve van bevordering van open bare werken, particulieren woningbouw, onder- grondschs bouwwerken eto. De wet bevat verder bepalingen Inaake vrij heid van belasting voor vervangende aankoo- pen, voor een vrijwillige gave ter bevordering van den nationalen arbeid, voor het overbren gen van vrouwelüke werkkrachten In het huis houden en voor de bevordering van het sluiten van huwelüken door hulp aan gehuwden en huwelüksleenlngen. De rükskanseller stelde voor om behalve deze voorstellen eenlge groote arbeidsprojecten ten spoedigste uan- tn vangen. Er werd besloten een commissie te vormen onder leiding van den president van de rüks- bank, die de met het werkverschSffingsprogram samenhangende flnancleele problemen zal be werken en die gevolmachtigd zal zün om alle aangelegenheden, die de geld- en kapitaal markt betreffen te regelen en te controleeren, opdat geen verstoring ontstaat van den geld- en kapitaalmarkt door verkeerde disposities of door het Ingrüpen van onverantwoordelüke Instanties. De eerstvolgende kabinetszitting vindt na de Pinksterdagen plaats. WEENEN, ”31 Mel (WJB.). De „Völklsche Beo bachter'' van vandaag en het te München ver- schünende weekblad „Die Brennessel” zün- he denmiddag in beslag genomen en wel wegens opruiing tegen de regeering en beleedlging van den Bondskanselier. Ook de communistische ..Rote Fahne" Is in beslag genomen. De Nationaal-socialistische partij van Dan zig heeft haar voorzitter, dr. Rauschning, uitverkoren tot senaatspresident van deze vrije etad Zooals Sir John Simon door zün rede de bui tengewone waarde van Mr. MacDonald gedul- dlgden arbeid tot haar recht deed komen, zoo gaf Sir Austen Chamberlain door zün rede re lief aan de woorden van Sir John Simon. Zooals men weet, was het Sir Austen die op de laatste zitting voor het Paaschreces In een opzienbarende „strafrede" tegen Duitschland den Eersten Minister dringend aanmaande niet mede te werken tot het verleenen van gelijk heid van status aan, en tot verdragsvoorzienlng ter. gunste van een land, waar de mllltalrlstl- sche geest opnieuw hoogtij viert, en waar min derheden vervolgd en onderdrukt worden. Sir Austen had twee maanden geleden het Parlement en de openbare meenlng op zün hand, en oefent sindsdien een Invloed uit, niet geringer dan die welke van hem uitging toen bü op het hoogtepunt van zün mlrusterscbap stond. Uit het feit, dat hü den Eersten Minister thans In wanne bewoordingen geprezen heeft, blükt. dat de wenken, door hem op Witten Don derdag gegeven, niet vruchteloos geweest zün. Dit bleek trouwens ook twee weken geleden, toen Mr. MacDonald, na Hitler's Rüksdagrede, verklaarde de woorden gehoord te hebben en op de daden te wachten Hetzelfde zelde Vrijdag Sir John Simon In eenigszlns anderen vorm. Sir Austen Chamberlain was nog gereserveer der. Terwül hü erkende, dat de nieuwe neutrali- teitaopvatting van Amerika een geweldige voor uitgang beteekent, en dat door Hitler’s rede de algemeene toestand aanzienlük verbeterd is, legde hü allen nadruk erop, dat Engeland niet bü andere landen kan aandringen op een mate van ontwapening, welke dezen niet in over eenstemming met hun veiligheid achten. Hier door zou Londen een moreele verantwoordelük- heid op zich nemen, die- het niet aanvaarden kan. Zün eisch, dat gelükheld van status met anders dan geleidelük over een periode van vüf jaren aan Duitschland verleend zal worden, vindt Instemming bü toonaangevende schrijvers, zooals Garvin van de „Observer”. En die eisch steunde hierop, dat Sir Austen, ofschoon het Intrekken van Duitschlands amendementen op het Britsche ontwapenings-ontwerp hoogclük waardeerend. wacht op de „moreele" ontwape ning van Duitschland. waarvan zich thans nog geen teekenen voordoen. Hetzelfde bedoelde klaarblükelük Sir John Simon, zonder bet evenwel openlük te zeggen. WEENEN, 31 Mei (V. D.) De met spanning verwachte ministerraad, die zich heeft bezig ge houden met de maatregelen in verband met het sluiten der Duitsche grenzen heeft alleen besloten een gedwongen visum in te voeren voor reizen uit Oostenrük naar Duitschland Bovendien werden nog maatregelen genomen met betrekking tot het vreemdelingenverkeer, os. verlaging van spoorwegtarieven en het ver deden van 8 millioen Schilling tusschen de bedrüven van het vreemdelingenverkeer, die door het sluiten der Duitsche grenzep schade hebben geleden. De ministerraad zal nog de details bepalen van de verdeeling van deze geldsom. BERNBURG 31 Mei (V. D.) Tegen 8 uur he denavond waren reeds groote oppervlakten grond langs de Saaie overstroomd. De staatsarbelds- dienst was er na veel moeite In aanwezigheid van den rüksstadhouder, Loeper, In geslaagd om de plaats der Instorting heen een ongeveer 3 M. breeden geul te graven, zoodat het stuw- water boven de plaats der Instorting een weg vindt en daardoor heen weer in de Saaie terugvloeit. Deze geul zal worden uitgediept. Men zal dan beginnen met het wegbaggeren van de kalkmassa's In de oude Saalebeddlng. Intusschen ligt de scheepvaart boven en bene den de plaats der instorting voor maanden stil. De plaats des onhells wordt bewaakt door ar beidsdienst, SA, SS, Stahlhelm en tcehnische noodhulp. Hoofdcommissie der onterapenin*<coafera>Ua volgende week verdaagd. Disconto-verlaging in Zweden en Denemarken. Huisxoekingen bü Nazi’s in Oostenrijk. „Völklsche Beobachter” te Weenen in beslag genomen. Oostenrüksche regeering voert een gedwongen visnm in voor reizen uit Oostenrük naar Dui techland. ROME. 31 Mel (W.B.) Rüksmlnister Goebbels heeft vanmorgen verschillende fascistische In richtingen bezocht en daarna de Italiaansche en Duitsche pers ontvangen. De sterkste indruk, dien het jonge fascisti sche Italië bü mü heeft achtergelaten Is Mus solini zelf, zoo zelde Goebbels. Hü vertegenwoor digt wil en geest In een zeldzame harmonie. In een woord hü Is een politiek genie. Ofschoon de duce als mensch en als persoon- lükheld al het andere overtreft, staan rondom hem 'n heele rü uitste kende mannen, van wie ik den Indruk gekregen heb, dat zü voor het regime en voor de conse quente voort zetting der fas cistische politiek van onschatbare waarde zün. Italië zelf biedt het imposante beeld van tucht en orde. Musso lini's onsterfe- lüke verdienste zal altjfd daarin bestaan, dat hü het Italiaansche volk het gevoel heeft Ingeprent, dat het tot de naties van den eersten rang behoort. Ik kon mü er bü een bezoek in Littorla van overtuigen, van welk een enorme scheppende kracht het fascisme bezeten Is. Wat 2000 jaren vergeefs geprobeerd hebben, heelt Mussolini In eenlge minuten de waterstand met een hal- ven meter en Voor de geheele omgeving is bet 1 overstroomlngsgevaar zeer groot. De ramp geschiedde vanmorgen tegen half negen en is vermoedelük veroorzaakt door den hevlgen regenval van de afgeloopen 48 uur. BERLIJN. 31 Met. (W. B.) Het bericht van Havas betreffende het sluiten van een verdrag over den bouw van een luchtschlphaven bü Bi” de Janeiro wordt te Friedrichshafen bevestigd. Dr. Eckener zal met den eerstvolgenden tocht van de „Graf Zeppelin", half Juni, naar Duitschland terugkeeren. vallen, die hü op zün ouden str vond men in zün feitelyke bezwi van hun overdrijving veel waarmede men kon Instemmen. De parlementaire redevoerin gen van Mr. MacDonald zün vooral den laat- sten tüd bijzonder vaag; hü is nooit een aan- trekkelük spreker geweest, maar vooral ver staat hü de kunst niet om, sprekende over In ternationale aangelegenheden, het parlement en de openbare meening te bevredigen, zonder meer te zeggen, dan hü met het oog op den stand der onderhandellngen verantwoorden kan. Hier- bij komt, dat hü. gelük vele overigens eminente Schotten, onbekwaam is een ingewikkelde zaak eenvoudig voor te stellen en juist die punten. Waarop het aankomt, wikkelt in schoon-klin- kende phrases, die. als men ze ontleedt, meestal nogal hol blüken te zün. Maar hiertegenover staat, dat geen Brltsch en misschien ook geen buitenlandsch staatsman Mr. MacDonald evenaardt In het voeren van onderhandellngen en Intieme besprekingen, en de hulde, welke hem hiervoor gebracht werd door Sir Austen Chamberlain, woog ten volle op tqgen Lord SnoiMen's bittere kritiek, welke onbillük was wegens naar eenzüdlgheid. Deze hulde werd den Eersten Minister ge bracht, nadat Sir John Simon een overzicht gegeven had van den stand van zaken te Ge nève. en wel In een rede, welke Sir Austen de meest bemoedigende noemde, die sinds Jaren gehouden was. GENèVE. 31 Mel (V. D.) Het presidium van de ontwapeningsconferentie heeft Woensdag avond na streng geheime onderhandellngen, die drie uur duurden en waaraan op ultdrukkelük verlangen van den voorzitter, Henderson, al leen de delegatieleiders deelnamen een besluit egnomen, volgens hetwelk na beëindiging van de eerste lezing van het onwapeningsontwwerp, hetgeen waarschünlük midden volgende week zal zün, het presidium wordt gemachtigd de tweede definitieve lezing van het verdragsont- werp voor te bereiden en een deflnllieven ver dragstekst uit te werken. Verder is besloten, dat de voorbereidende werkzaamheden van het presidium op 27 Juni beëindigd moeten zün. Na beëindiging van de BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR 7»Moon Administrati* 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem l WXT 1TI TT T ÏT ITT TT TT r J 7 T fr AL0 S LA-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1