S T A/D S N I E U W S SPORT-PAKKEN VOOR JONGERS VM 0 TOT 1T JAAR J. B. Koster, Alkmaar KOEIEN Alkmaar, 1 Juni Agenda - SI G MARKTEN Wisselkoersen I ZATERDAC-NUMMER T MET KNIEBROEK PLUS-FOURS OF LANGE BROEK MORERHE (TOFFER, LAGE PRUZEH op di B .3 dachte In aanmerking en veroordeelde hem wegens verduistering tot 2 maanden gevange nisstraf N.V. Jan de Vries - Alkmaar DONDERDAG 1 JUNI WIT-GELE KRUIS 40-JARIG ZANGERSJUBILEUM G< POLITIEMAATREGELEN D f 24.000 VERDUISTERD Twee maanden gevangenisstraf GROOTE KERK Stop] DRIE TEGEN EEN Houd Uw honden bjj U Gebruikt Noord-Hollandsche kaas BURGERLIJKE STAND RECHTZAKEN FAILLISSEMENTEN Een al te ijverige jachthond Nutsspaarbank te Alkmaar GEOPEND Vi TOT7UUR AVONDS Concert ten bate der crisis slachtoffers Tjjciens de motorwedstryden op Zondag 4 Juni 1933 (len Pinksterdag) Hat veratoorde Zondagaver- maak in den Polder Een appelleerende motorrijder De kantonrechter acheen het dien dag niet te heb ben geraden Wielrijdster aangereden. Twee gewonden - M VEREENIGING VOOR SCHOOL- WERKTUINEN ERNSTIG MOTOR-ONGELUK TE HALFWEG met U EI L groeien niet zoo gunstig, laten de melk niet tij worden geplaagd door vliegen of andere zal ook onherroepelijk Ie melkproductie -- Wem aoort Programma- Gemeentelijk Rad iobed ryf Apothekera nachtdienat 462e Slot ER1J (Niet officieel) 5de klasse, 12de lyst Trekking van Donderdag 1 Juni 1933 Hooge Prijzen 1.006.— 188 10229 10738 15314 f f f zijn niet rustig en r schieten wanneer zl_ insecten. Hierdoor zal ook onherroepelijk Ie melkproductie afnemen. Bovendien gijn de vliegen enz. zeer hinderlijk en gevaarlijk voor den veehouder zelf. Een voordeelige bestrijding geeft „VRIESIA” RADICAAL INSECTEN DOODENDE STRAAL Alom verkrijgbaar Telef. 324- Zaadmarkt eï.vi* *6° 20908 neer: Harmonie: „Eln Blonder Tr*um", I Ze i in. v» 'rii op- ook eers met r»"‘f—rmrr* F. F. Vetduin, conun in effecten JOH. 1 borg- lx O Eierveiling VOOR HET AANNE MEN VAN ADVER- TENTIEN VOOR HET 5 m f Gt aan den kant van en ‘de Zandersloot, ver- De 33-jarige vertegenwoordiger Nic. M. had op 13 Februari te Helloo een aanrijding ver oorzaakt met een door den kaashandelaar G. Wit bestuurden luxe auto. Naar aanleiding van dit feit was hy veroordeeld tot een boete van 25 of 25 dagen, benevens betaling der aan gerichte schade ad 29.06, hetgeen hem .ver moedelijk wat zwaar op de maag lag, weshalve ook hy hooger beroep tegen dit vonnis had aangeteekend. 6813 7605 8369 116 717 1207 1709 2165 2580 3735 4658 5485 6060 7019 7657 8518 9029 9787 169 794 1270 1801 2237 3382 4082 4726 174 870 1323 1842 2327 3532 4131 4832 3969 4345 4639 4846 4963 5087 5374 5563 5771 6110 6308 6858 7279 7559 7761 8078 8329 8530 8780 9068 9522 9732 9898 5506 6301 7407 289 891 1369 1852 2340 3533 4168 4931 309 .903 1461 1888 2380 3649 4184 5106 58 270 465 704 877 1143 1541 1991 2191 2465 2707 2849 2960 3072 3257 3480 3722 3888 4115 4475 4743 4894 5021 5216 5449 5629 5831 6221 6529 6887 7385 7624 7981 8187 8428 8621 9041 9373 9683 9767 9944 108 328 529 710 914 1173 1583 2008 2226 2467 2712 2878 2967 3078 3271 3490 3729 3898 4191 4497 4159 4935 5053 5248 5510 5640 5859 6243 6566 7048 7486 7670 7994 8207 8466 8627 9043 9494 9693 9796 0954 168 368 583 724 966 1327 1700 2065 2315 2562 2797 2909 2986 3131 3345 3593 3798 3959 4242 4620 4833 4959 5068 5331 5560 5735 6044 6278 6814 7240 7505 7707 8026 8306 8499 8752 9062 9514 9730 9844 5487 6140 7060 7787" 8543 9069 9821 177 393 622 739 990 1353 1757 2094 2373 2577 3901 2911 3024 3159 3361 3646 244 399 631 753 1026 1388 1829 2099 Gistel digs Khuldit njwielei bekendt IS ONS KANTOOR gedurende dageiyk. langer t betalen. dan is LANGMTBAAT MAGDALKNKNSTRAAT (KOSTER’S VOLKSZAAK) Omst den K< Plaats, auto p wagen hebben stuurde voorn den 1 Opm« 5607 6443 7417 8156 8642 9201 9907 .092 9893 248 419 693 758 - 1101 1434 1921 2136 3414 2665 2339 2942 3053 3235 3414 3693 3875 4083 4411 4640 4867 4992 SIM 5385 5604 5790 6180 6446 6877 7334 7593 7792 8120 8355 8576 8927 9163 9549 9744 9917 j. Peulen 0.280.34 Prei 0.15—0.43. Ra- ---J per 10 bos. >r kistje. Kropsla 0.40ISO, Om maken heeft aan de flinke i Op stuk gr tjjds ee einde d Nu a raai eei is bede pen, tei nge gs djn op en b°° inderda Het m< fauteuil Het I van dlai maken. 3810 2921 3050 3191 3380 3667 3818^ 3855 4050 4335 4643 4863 4975 5119 5377 5598 5778 6155 6363 6876 7313 7567 7789 8096 8348 8554 8856 9117 9541 9740 9911 Allen schillen1 men e (Go A trainins Daar! krijgen wej der Dezer avond t Go A flink a was. Wij animo leerling Wanr animo I Iel of c Victoria Theater: „Een Moderne Bruidschat". Bioscoop 7.30 uur. Hotel Proot: Vergadering „Liefdadigheid naar Vermogen", 8 uur. St. Wlllibrordusgebouw: Vergadering Kruls- verbond „St. Bernardus". 8 uur. 5637 6589 7430 0162 8764 9437 9949 171 11280 Woen de besti invloed Emmas’ boom e bevond) eveneen brulktei drietal gebrach gesteld, houder 17 o 260 452 699 843 1102 1443 1956 2156 2417 2672 2847 2951 3066 3238 3468 3702 3877 4081 4427 4664 4869 5009 5198 5438 5617 5813 6219 6509 6885 7355 7602 7912 8129 8364 8606 9004 9185 9641 9765 9937 DONDERDAG, 1 Juni. Vorige Het weekblad Handelsbelangen neemt om. op de credlteureniyst In bovengenoemd faillis sement. Deze lyst telt 22 crediteuren met een totaal passief van f 118.61538 waarvan prefe rent 446.85. De baten zijn nog niet volledig hekend De voornaamste crediteuren zijn; N.V. Holl. Voorschotbank geldleenlng 1500836. Pool en CO. rekening courant en koeten ge deeltelijk preferent 14858.46. W. SlUkerman. effectentransactie en tocht 30.000.—. 652 ’■«5. 165? 2101 2450 3704 4287 5300 50 80 bezoek. Ook hier wordt de contributie voor onze ver eeniging in mindering gebracht. Voor hen die noch lid zyn van het Wit-Gele Kruis, noch van het A.A.Z.A, wordt het mini mum tarief: 15 cent per bezoek van de wijkzuster; 75 cent per week met dagelyks één bezoek; 120 cent per week, met dagelyks meer dan een bezoek. De regeling Is aeer bfliyk gesteld en vooral het lidmaatschap van het Wit-Gele Kruis waar borgt de leden, dat zy tegen een minimale ver goeding uitstekende hulp thuis kunnen beko men. De kraamhulp blijft geregeld als tot dusverre en valt hier dus buiten. Hierop hebben uitslui tend leden van het W.-G. Kruis recht. Bovenstaande regeling treedt 1 Juni aa. in werking. Namens het bestuur Nu in dezen tyd het met de Noord-Holland sche kaas zoo slecht gaat, hebben eenige kaas handelaren het initiatief genomen, om voor dit product een nieuw afzetgebied te vinden. Zy kwamen daarom met elkaar contractueel overeen om de beste Noord-Hollandsche kaas onder een bepaald merk te gaan verkoopen. ZIJ hopen hierdoor de aandacht te vestigen op het prima product van Noord-Holland en daar door den verkoop van deze kaas te stimulecren. Ais naam voor deze kaas werd een combi natie van de twee eerste lettergrepen van de woorden Noord-Holland gekozen: zoodat het product den naam van „Nohol” kreeg. Ieder dus, die een kaas koopt, welke het merk „Nohol” draagt, kan er van verzekerd zyn, prima eerste klas Noord-Hollandsche kaas te ontvangen. - en Siykerman bleek daarmede tevreden te zyn. Mein Liebchen was willst du nog mehr? Nader bleek, dat verdachte tegenover den ryksveld- wachter van Ens had beweerd, niets van een konyn te weten, wat hy thans ontkende. De officier noemde het diefstal en daar Kees nu juist niet in een al te gunstig gerucht staat by de rechteriyke macht, werd gevorderd maar eventjes 60 boete of 60 dagen. De moge lijkheid is evenwel niet uitgesloten, dat het op een vrijspraak uitdraait. huidige nar< triestigheid I En ook deife bescheiden zanger heeft toch op zyn wyze gewerkt ad majorem Dei gloriam. Moge hij dat nog jaren doen! Een gezelschap levenslustige bucgers uit Alk maar en omstreken had zich op Zondag 6 Nov. 1932 naar Heer Ffugowaard begeven, om zich in de edele vlschsport. door middel van een treknet, te vermelen. Een vischryke spoorsloot zou worden bewerkt en het vischvefmaak was in volle werking, toen eensklaps de veldwach- 1 tera Visser en BleUendaal ten tooneele ver- schenen en zooveel schrik verwekten, dat de 1 amateurs op de vlucht sloegen en zelfs schoten in de lucht de stemmige Zondagmorgenstilte in l den Polder wreed verstoorden, afgestuurd om i de afdeinzende piraten tot stilstand te bren- gen! Wat was nu het geval? De onderneming van dezen vlschtocht had toestemming ont vangen van een persoon, die niet de minste bevoegdheid bezat. De elgeniyke pachteres was de firma DU, die op haar beurt het vlschrecht weer had verpacht aan den heer F. C. Auener, restaurateur van het Centraal-Station te Am sterdam, die op bedoelden Zondagmorgen even eens was opgegaan met eenige vrienden, om het door hem gepachte polderwater te bevis- schenen tot zijn verontwaardiging bespeurde, dat vreemde kapers op de kust hem vóór wa ren geweest. De offlcieele onderpachter waar schuwde direct de politie, met het hiervoren omschreven resultaat. Het bleek, dat bereids was buitgemaakt een groote karper en eenige onder de maatsche vlsch. die in beslag werden genomen, terwijl tegen de heeren uit het gezeT-" schap proces-verbaal werd opgemaakt en een straf vervolging tngesteld. Eenige deelnemers maakten gebruik van het voorrecht om de zaak te mogen schikken, doch de heeren G. G. uit Z.-Scharwoude, en C. 8. te Alkmaar, stonden op 23 December terecht en hun werd opgelegd leder 10 boete of 10 dagen 50 of 20 dagen wegens het niet in beslag genomen net, een z.g. zegen. Aangezien de veroordeelden evenwel vermeen den, omdat het net niet hun eigendom en deze laatste aanslag cp hun portemonnale dus niet rechtmatig was, kwamen zy in hooger beroep, heden in behandeling genomen. De heer O. 8. had zaken op Purmerend en was dus niet op tyd present. Als get. werd ge hoord een der verbalisanten, gem.-veldwachter Blefjendaal. alsmede de wettige onder-pachter Auener. Volgens dezen heer traden de meeste vlschstroopers zeer onbehoorlijk op. De volgende circulaire is dezer dagen toege- aonden aan de leden van het Wit-Gele Kruis. In samenwerking met het A.A.Z.A en de vereeniging „Gezinsverpleging” hebben wij een uniform tarief vastgesteld, volgens welk tarief voortaan van de diensten der wykzusters van ’t Wit-Gele Kruis gebruik kan warden gemaakt. Werden deze diensten tot heden vrijwel steeds gratis voor onze leden verricht, in het vervolg zal hiervoor een kleine vergoeding moeten wor den betaald. De regeling komt op het volgende Voor leden van het AJLZ.A.: 5 cent per bezoek van de wijkzuster; 25 cent per week, met dagelijks één bezoek: 40 cent per week, met dagelyks meer dan een bezoek. Voor leden van 1 A-A.Z.A., die tevens Ud zijn van het Wit-Gele Kruis wordt de jaariyksche contributie voor onze vereeniging in mindering gebracht. Tevens gaan onze leden by aanvragen Voor. Wij laten hier een voorbeeld volgen: Men is lid van hét Wit-Gele Kruis tegen een contributie van 2.-V per Jaar. Nu kan men b.v. 8 weken een wijkzuster bekomen met i één bezoek, zonder betaling. By loodigde hulp begint men dan pas te etaalt men 3.per jaar contributie Ale termijn zonder betaling volgens dit ld 12 weken. Vooy leden van het Wit-Gele Kruis, doch geen !id van het AA.Z.A wordt het minimum tarief: 10 cent per bezoek van de Wijkzuster; it per week, met dagelyks één bezoek; it per week, met dagelijks meer dan een In den loop der maand Mei werd op de spaarbankboekjes Ingelegd f 19030933 en te rugbetaald 189 632.06, derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 677.16. Het aan de inleggers verschuldigde kapitaal, bij den aanvang van dit jaar f 3370371.67, bedraagt thans 3.410.800.88. Het aantal in den loop van Mei nieuw uit gegeven boekjes bedraagt 69. Ingetrokken wer den 72 boekjes. Het aantal in omloop zijnde boekjes by den aanvang van dit jaar 9758 bedraagt thans 9931. Van dit aantal behoo- Gevorderd werd tegen ieder ƒ20 boete op 3 dagen hechtenis. Het net bleef verder onbe sproken. M «MXi'vC* appellant bracht zijn breed uitgemeten bezwaren tegen de veroor- deeling naar voren. De heer Wit wilde op zyn woning, links gelegen, af rijden en had, zoo hij zegt, tydlg zyn richtingaanwu«r uitgezet. Hier op volgde de aanrUdlng met* den wagen van verdachte. De schade werd echter tot 6 gulden gereduceerd, dus dat was alvast verdiend. Maar het zou nóg beter worden, aangezien de officier meer schuld zag in het rijden van getuige Wit en dus voor appellant vrijspraak resulteerde. 400 - 1621 2538 7788 8567 9880 10086 16274 200.— 8952 12550 12717 17475 20534 100.— 5654 6196 7437 10116 10239 10281 vaA den Vlerstaten. w Het is verboden In de Nleuwpoortslaan. op den Kennemerstraatweg en in de Zulderhout- laan motorrytulgen en andere voertuigen onbe heerd te laten staan (parkeeren). Vruchten- en Uswagenz worden bij de Vler staten niet toegelaten. Het einde der motorraces wordt door beUui- den bekend gemaakt. Na afloop kan'het publielj door alle uitgangen van het sportpark, dus de Nleuwpoortslaan trekken. Alle rijverkeer vapaf den nieuwen toegangs weg wordt by afloop vla Zuiderhoutlaan naar den Kennemerstraatweg geleid. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York (cable) Rome Praag Madrid 5399 6029 6910 7625 8513 9001 9771 10113 10334 10628 10724 10808 11016 1: 11425 11456 11533 11556 11587 11812 1Ï960 12011 12216 12258 12313 12334 12374 12420 12445 12473 12509 12521 12729 12861 12927 13025 13102 13211 13473 13483 13571 13608 13681 13697 13739 13754 13805 13984 14001 14020 14087 14262 14264 14319 14366 14559 14793 14881 15206 15214 15230 15357 15579 15655 15656 15663 15861 15897 16004 16040 16120 16275 16352 16396 16427 16461 16511 16576 16586 16611 16624 16733 16790 16020 16904 16988 17083 17142 17200 17217 17455 17579 17737 180» 18127 18219 18360 18424 18601 18704 18720 18957 18967 19015 19018 19076 19161 19162 19245 19437 19482 19634 19644 19677 19742 19749 19837 19957 20106 20174 20196 20228 20390 20395 20944 20991 we leden is derhalve zeer gewenacht en be dankjes voor lidmaatschap zeer ongewenscht. Men vergete vooral niet dat elke daalder van de leden door de provinciale subsidie, voor de vereeniging een ryksdaalder beteekent. En een minimumcontributie van 50 cents per jaar be hoeft toch waariyk geen bezwaar te zyn om Ud te worden van deze nuttige vereeniging. die de kinderen van de straat en aangenaam, maar vooral nuttig bezig houdt door ze eiken Woens dag- en Zaterdagmiddag op de tuintjes te laten werken. Voor een daalder per seizoen heeft ieder kind een tuintje van 20 M2., met vrij plantgoed en gebruik van gereedschap, terwyi de producten voor de kinderen zyn. Na de rekening en verantwoording en de be groeting behandeld te hebben, hield men de periodieke bestuursverkiezing, die tot resultaat had. dat de beide aftredende leden Nouwen en van der Burg werden herkozen, terwyi voor den heer Rentenaar, die zich niet meer herkiesbaar stelde, de heer Blokpoel werd gekozen. Nadat nog een kascontrolecommissie was ge kozen werd de vergadering, die beter bezocht had kunnen zyn, gesloten. FrtJsen van 70 123 719 1238 1712 2218 3213 3836 4698 De motorrijder Joh. Vr. te Den Helder was op 24 Januari door den kantonrechter aldaar veroordeeld tot 50 boete of 20 dagen, benevens ontzegging rijbevoegdheid wegéns een door hem veroorzaakte aanrUdlng op den Schoolweg met een rywiel, waarop zich bevonden de timmer man N. Rienstra uit Jullanadorp en als be stuurder zekere J. Zeeman, welk feit zich had voorgedaan in den nacht van 28 op 29 Novem ber. Veroordeelde was van dat vonnis in hooger beroep gekomen. a T>e officier kon zich niet met het vonnis noch met de dagvaarding vereenlgen. Er was hier geen smake van artikel 22 motor- en rijwlel- wet, doch slechts van artikel 3 van het motor en rijwlelreglement. Gevorderd werd dus ver nietiging van het vonnis en veroordeeling tot 25 boete of 25 dagen. Zonder meer. De verdediger, mr. Buiskool, was het ten deele eens met den officier, doch bestreed de overschakeling op artikel 3 en concludeerde vrijspraak uit gebrek aan het vereischte bewijs zooals dooi1 pleiter meer uitvoerig werd bespro ken, subsidiair alleen het opleggen van een lage boete. In ieder geval is het rybewys al vrijwel in veiligheid gebracht. Vrijdag 2 Juni: LUn 1 Hilversum; lyn 2 Hulzen; lyn 3 Lond. Reg. van 1035 tot 10.50; Daventry van 10.50 tot 11.20, Mid. Reg. van 1230 tot 1330; Lond. Reg. van 13.20 |pt 14 05; Midi. Reg van 14.05 tot 15.20 Daventry van 1530 tot 16.35; North Reg. van 1635 tot 1735; Kalundborg van 1735 tot 24.—; lyn 4 Langenberg van 1035 tot 15.50; Zeesen van 15.50 tot 16.20; Leipzig van 16.20 tot 17.20; Warschau van 17.20 tot 19.20; Luxemburg van 19.20 tot 24.—. De Zondag en nachtdienst wordt in de week van 28 Mei tot en met 3 Juni waargenomen door de apotheek van Mevr, de wed. P. A. F. Schouten, Verdronkenoord 121. D. WOLDERINK, Penningmeester. De rechten van het lidmaatschap worden slechts verkregen na één Jaar lidmaatschap, be halve voor degenen die binnen het jaar van vestiging Ud worden. De Haarlemsche Rechtbank deed hedenmor gen uitspraak in* een zaak van een 67-Jarigen adminstrateur van een coöperatie te Haarlem, die zich gedurende 20 jaar ten nadeele van deze vereeniging had schuldig gemaakt aan verduistering van ongeveer f 24000 door een systeem ^van valsche overboekingen, welke by een latere, meer nauwkeurige controle was ont dekt. De Officier van Justitie eischte in verband met den ernst van het feit een voorwaardelyke gevangenisstraf van 1 jaar met een proeftyd van 3 jaar. Verdediger was Mr. L. G. van Dam. Gistermiddag kon men het vrij vreemde feit constateeren. dat in den singel bU den molen van Piet niet minder dan drie honden in het water lagen te vechten- BU nadere beschouwing bleek echter, dat deze honden zich niet onle dig hielden met elkaar af te tuigen, doch dat zU met vereende krachten bezig waren een poes, die op een of andere wyze in het water was geraakt, af te slachten Een flinke Jongen, die toevallig in de buurt vertoefde, mocht er in slagen de honden, die van een en denzelfden eigenaar waren, uit het water vandaan te jagen en de poes uit haar benarde positie te bevrij den. Het arme beest werd op den kant wat opgekalefaterd, waarna het naar den inspec teur der dierenbescherming, den heer Verwer, werd gebracht. Het beest wacht daar met smart op haar eigenaar of op een barmhartlgen Samaritaan, die haar tot zich wil nemen. Het zal -voor eigenaars van honden zaak zUn, vooral als men er drie tegelük heeft, hunne honden wat onder den duim te houden, daar het maar al te dlkwUls voorkomt, dat losloo- pende honden zich niet alleen bezig houden met het organiseeren van vechtpartüen, doch ook nj*t het omwoelen en vertrappen van bloemperken in onae fraaie plantsoenen. 42.75 «2.25 |2.«M 7.40 21362136 De hond van den koopman C. S„ wonende te 1 Zand, gem. Zype. had in een vlaag van onberaden dienstUver, achter een aantal los- loopende tamme konUnen, eigendom van den heer A. N. Slijkerman, veerhouder „aldaar, ge jaagd en een tot konUnenbult gemaakt. ZUn baas had toen de vrijheid genomen deze dood gebeten langoor mee te pakken en niet aan den eigenaar terug te geven, voor welk feit hU nu terecht stond Hu beweerde thans echter de schade aan SlUkerman te hebben vergoed. Waar het konUn was gebleven, wist hU niet, misschien was het wel aan de varkens ge voerd. Aan SlUkerman had hU een ander wit konijn, in levenden toestand, in ruil gegeven 12875 13591 14993 15482 16787 16796 19278 20474 OAAno De auto- en motorongelukken op den druk ken Ryksstraatweg te Halfweg zyn momenteel weer niet van de lucht. Woensdagavond om streeks kwart over zes had aldaar wederom een ernstig motorongeluk plaats. Op haar rywiel uit de richting Amsterdam komende stak mej. v. d. L. tegenover de Wil- helminastraat plotseling den Ryksstraatweg 'over. Tezelfder tyd naderde eveneens uit de .richting Amsterdam een motorrüder met duo- passagier. Hoewel d^ motorrüder op het laat ste oogenblik nog trachtte de wlelrydster te ontwyken. kon hl. eene botsing niet meer voor komen. Mej. v. d. L. werd daarbU van haar rij wiel geslingerd en bekwam een ernstige been wond en eenige lichtere verwondingen aan de hand. Bovendien waren haar kleeren deerlük gehavend. De duopassagier, de 19-Jarige*S. uit Amsterdam, kwam er minder goed af. HU werd van de duozitting afg^slingerd en kwam eenige meters verder met zyn hoofd op den rand van den vluchtheuvel van d£ tram terecht. Met een viertal tanden uit den mond, een gescheur de bovenlip en een ernstige kaakwond bleef de man. op straat liggen. De motorrüder zelf, de 21-jarige W. A. K eveneens uit Amsterdam afkomstig, kwam er met een lichte knlewond nog goed af; boven dien klaagde hU over pün in een zyner enkels Aangezien dit ongeluk juist tegenover de wo- nlng^van dr. Baumann gebeurde, was deze spoedig aanwezig. De gewonden werden by hem binnen gebracht n nadat zy verbonden waren, konden zU naar hunne woningen wor den vervoerd. Het U’üwiel van mej. v. d. L. werd zoo goed als vernield, terwyi ook het motorrywielern stig werd beschadigd. In bussen van f 0.65. f 1.25 en t 2.25. BARNEVELD, I Juni Aanvoer 2350.000 klp- eieren. 1.80 tot 2.60. Handel vlug. GOUDA 30 Mei. Veemarkt: Aangevoerd In totaal 2552 stuks, waarvan 91 slachtvarkens. Vette van 15 tot 16 cent per pond, levend met 2 pet. korting. Londensche van 13 tot 13 cent per pond, levend met 2 pet. korting; 558 ma gere varkens, pryzen van 14 tot 22 per stuk; 1655 biggen, 710 stuk, stug; 6 runderen, 135 160^per stuk, redeiyk; 141 nuchtere kalveren 47 per stuk;9 schapen, 912 per stuk; 68 lammeren, 46.50 per stuk; 14 bokken en gei ten, 24 per stuk, stug; 16 paarden, ISO180 per stuk, redeiyk. Algemeene markt: 643 partyen kaas. Prijzen le kwal, met ryksmerk van 3438 3e kwal, met ryksmerk van 3033. Zware tot 30; extra zware tot 33.&. Handel: matg. 983 ponden boter, Goeboter van 7585 per pond; Welboter van 6070 per pond. Han del: Vlug. 149700 partyen eieren. Kipeleren van 1.60 3.10 per 100 stuks; eendeleren van 1A0—175 zware tot 32.50. Handel: Matig. Coöperatieve Zuld-Hollandsche g. a. (C. Z. H. E.) te Gouda. Aanvoer 151000 kipeleren. Prijzen: 56/58 kg. 1-601.80 per 100 stuks; 58/60 kg. 180—130; 60/62 kg. 130—3.00; 63/66 kg. 3.10—330; bruine 1.803.50; kleine eieren f 1.501.60 per 100 stuks. Aanvoer 6400 eendeleren, prijzen 130 —1.70 per 100 stuks. HEILOO. 31 Met. Exportveiling ,.8t Wllllbror- dus" Aardbeien, vroege le soort 024033. 14. 3e eoort 0.16031 per doosje -- per pond. Radijs 023—038. Prei 0 11 barber 0 12—0.24 Wortelen 0.65—0.90 Spinazie 0.300.70 per kistje. Kro Bloemkool la soort 16303030, Nieten 155 356 541 711 954 1223 1601 2054 2231 2525 2714 2891 2968 3099 3305 3506 3746 3918 4212 4579 4828 4946 5062 5318 5542 5856 5936 6275 6633 7126 7504 7691 8023 8210 8491 8634 9060 9498 9728 9837 9993 10076 10090 10115 10118 10126 10138 10140 10146 10148 10240 10355 10294 10298 10300 10309 10327 10418 10452 10456 10478 30409 10504 10532 10548 10651 10561 10632 1067G - 10700 10723 10777 10857 10881 10880 10862 10914 10941 11011 11045 11040 11090 11114 11161 111»^, 11175 11183 11187 11208 11319 11354 11279 11284 ms 11342 11343 11448 11562 11568 11504 11612 11693 11713 11714 11759 11804 11805 11800 11839 11830 11910 11931 11943 11981 12020 12085 12087 12090 12100 12111 12124 12182 12207 12248 12263 12339 12369 12388 12400 12418 12419 12460 12479 12561 12586 12599 13644 12690 12744 12745 12818 12846 12870 12874 12885 13895 12920 12926 12933 12974 13005 13096 13126 13134 13151 13216 13246 13281 13295 13333 13338 13356 13372 13377 13395 13414 13443 13475 13522 13558 13625 13649 1^665 13674 13617 13696 13711 13730 13840 13875 13949 14013 14033 14H7 14143 14199 14221 14329 14255 14270 143IA. 14318 14329 14378 14384 14427 14447 14470 14503 14533 14562 14574 14621 14710 14719 14732 14761 14772 14798 14816 14889 14902 14929 14932 14036 14050 14964 f4978 15004 15048 15050 15083 15154 15175 15195 15249 15309 15339 15350 15364 15366 15375 15379 15386 15508 15509 15519 15538 15566 15587 15619 15653 15654 15721 15780 15798 15811 15836 15846 15886 15902 15917 15929 15976 15998 16063 16084 16087 16128 16136 18141 18158 16209 16292 16294 16369 16370 16385 16394 16428 16485 16618 16641 16690 16701 16782 16793 16826 16874 16002 16918 16028 18932 16995 17057 17067 17101 17112 17132 17142 17151 17300 17320 17340 17342 17355 17369 17385 17418 17433 17441 17461 17484 17501 17543 17575 17596 17645 17660 17667 17682 17745 17761 17779 17792 17794 17839 17856 17907 17923 17965 18001 18025 18151 18177 18236 18240 18307 18311 18340 18365 18367 18375 18420 18427 18441 18486 18500 18541 18558 18586 18608 18622 18634 18636 18707 18730 18786 18833 18916 18945 18951 18956 18973 18976 19034 19072 19129 19185 19223 19230 19293 19305 19313 19314 19368 19413 19441 19464 19505 19512 19523 19592 19594 19608 19656 19697 19723 19725 19751 19841 19848 19901 10915 19984 20007 20027 20135 20197 20233 20270 20296 20349 20377 20398 20436 20439 20448 20451 20481 20484 20501 20517 20519 30532 20549 20572 20595 20615 20655 20686 20716 20724 20748 20779 20836 20905 20906 20928 20969 Verbeteringen 5e kl. 11e Ujst: 2433 m. a 2432; 19513 m. X 19530. Toen zond Pius X z.g. Zyn beroemde Motu Proprio uit. En toen was 1 studeeren, avonden en avonden lang, op ’t zoo mooie, maar zoo moeiiyke Gregonaansch Daar zat wat aan vast, dat kostte wat hoofdbrekens, al die stip pen en strepen en staarten! Toen was 't gedaan met 't gedaver en ge dreun en 't bykans heroïke gedoe! Was dat nu zingen? Je had een stem en je moest uite- met fluisteren, al maar piano, je wilde em nu en dan „van katoen geven" en je moest je ^gen wegcyferen! Als je even uithaalde, was de dreigende stok van den directeur er by Van dit alles en nog meer zou deze bekende veteraan onder de zangers kunnen vertellen. Dat alles heeft hy meegemaakt en nóg zingt hy al is 1 zeer bescheiden zyn party by de 2de tenoren mee. Zeer velen zullen met dit jubileum sympa- thiseeren, want Heinrich was een trouw zan ger, een goed vriend, een gezellige gast, als we op 8t. Caecilla ons feest vierden. We behoeven maar even te herinneren aan de wyze, waarop hy telkens en telken jare „die MUllerin" en „die Fischerin" voor ons zong. Ja, er- zat een tikje— ./Berlingr Akzent" maar 1 was Duitsch, echt Dultsch. En dan die dagen van potverteren! Geen wonder, dat t Laurenskoor rich maakt om dit feest te herdenken. Zondag 25 Juni zal de Hoogmis tot intentie van den jubilaris opgedragen worden. We hopen, we zyn er van overtuigd, dat zeer velen hem tydens die plechtigheid en daarna van hun sympathie zullen doen biy- ken. We denken er zoo weinig aan: maar op zich is ’t reeds een goeef werk met een ander mee te leven, ook in zyn vreugde, en mee te hel pen aan eenizonnigen dag te midden van onze 7601280 per 100. Postelein 0.70—1.10 per kistje. Asperges, dik wit 0 260.38, tdsm dik blauw 0.170.25. Idem dun wit 0.090.14. Idem duxj blauw 0.060.06 per boe. x HOORN 1 Juni Kaasmarkt 48 stapels, 32.484 kg kl fabriekskaas 23 kl. boerenkaas 23.fabr. comm. 33.boeren comm. 35.—* Handel goed. NOORD-SCHARWOUDE. 1 Juni 18.000 kg. rabarber 0.50; 1475 kg uien, drielingen. 130; 1000 kg. D. witte kool 460 BCHAOEN, 1 Juni Veemarkt 14 paarden f 160—350 4 stieren 65—110; 37 magere gel- dekoelen 80—130 45 ^ette geldekoeien f HO— 220; 14 kalikoeien 120—170; 6 pinken 40- 65; 231 nuchtere kalveren 412; 93 overhou- ders 81460; 814 lammeren 411; 3 bokken en geiten f 36; 30 magere varkens 13V; 33 vette varkens per K.G. f 0300.32; 116 big gen 713; 6 konynen 0350.75; Kippen 0.75-135. Eierveiling; 135600 kipeleren: 53/54 f l™— 160; 55/57 1.70-160; 58/60 f 160—2.10; 61/53 f 2.10—2.30; 64/67 230—230. 8000 eendeleren f 1.40—130. Getrouwd: Splinter Spierenburg en Aleida Dokter; Cornells Rolle en Gerarda du Pau; Jo hannes Smit en Theodora Mettes; Maarten Bankert en Alida Geerllngs; Elbert de Jong en Johanna Urbant; Pieter de Vries en Maria Schrader. Geboren: Cornells Hendrlcus, z. van Hendri- cus Jonker en Johanna Wagenaar. Overleden: Klaas Veen, 81 j. 74 662 1105 1661 2134 2511 3710 4617 5314 5345 5383 5879 5981 6594 7581 8231 8785 8874 9439 9648 Voor dezen avond, gegeven ten bate der cri- sisslaehtoffers, bestond groote belangstelling. Het concert werd geopend met „Toccata et Fuga ia d>«toUY/>«euwrier anest'beicenOe door Bach geschreven werken voor cggel, we kregen van dit werk, door den orgariUt Jan Zwart ge speeld, een styivolle, virtuose en tevens boeien de vertolking met prachtige registratie. Na deze inleiding hield het bekende Alkm. Dubbelmannenkwartet zyn reputatie hoog door op muzikale en stemmingsvolle wyze te zingen ,^um Sanctus” van Schubert en .Xe rossignol" van Grëtzy. Vooral in laatstgenoemd nummer waren uitstekende momenten. Verrassend wa ren ook de resultaten, die Corn. Jonk bereikte met t knapenkoor, o. a. in Paaschlled van Bach, een zeer geschikt en mooi geschreven werk voor jongenskoor. De harmoniumbegeleidlng was hlerby in goe de handen van mej. Geus. Vryrinnlg Herv. Koor zong op aeer verdlenste- lyke wyze eenige liederen van Bach, vooral in „O. Haupt voU Blut und Wunden" werden aeer goede dingen gedaan. Het koor beschikt over evenwichtig stemmateriaal, waar nog veel mee is te bereiken. Een prachtige afwisseling bracht ons de or ganist Jan Zwart in het Concerto VI van Hkn- del, een werk, waarin men vooral in de Allegro's het meer wereldsche karakter herkent zyner muziek, in vergeiyking met die van den Tho- mascantor. Het werk kreeg een boeiende ver tolking onder de handen van den organist. Het hoogtepunt van den avond was echter het vioolspel van Zimmerman (concertmeester van het Concertgebouworkest), die ons opnieuw kwam overtuigen van s'n meesterscliap in een sonate van Handel en Bach's onvolprezen Cla- conna, het laatste werk zooals bekend geschre ven voor vioolsolo, dus zonder begeleiding, een proefsteen voor vele violisten; het boven de techniek staan is juist in dit werk zoo noodig om een juiste vertolking te waarborgen. BU Zimmerman werd de uitvoering zoowel in mu- rikaal als in technisch opzicht een evenement. Ook de Sonate van HAndel prachtig en styi van loonvorming. Tot besluit van dezen avond werd door Vrijz. Herv. Koor zeer goed gezongen „O, Gulden Hoofd" van Bonset. wy zyn het Comité dankbaar voor bet orga niseeren van dezen avond, die uitstekend ge slaagd genoemd mag worden. Men schrijft ons: Donderdag 15 Juni a.s. hoopt de heer Hein rich Vaske den dag te herdenken, dat hy vóór 40 jaar aangenomen werd als zanger van het St. La uren tius-koor. 40 Jaar meer dan een halve menschenleef- tyd dus aan één koor. Op zichzelf reeds een prestatie, vooral in onzen tyd. waarin alles even gehaast gaat en een leder 't op een record van snelheid schynt aan te leggen. Maar deze 40 jaar vormen In de annalen van Katholieke kerk zangers een stuk geschiedenis, die doen denken aan de periode, dat de bravoure-Missen van een Vlotta, een v. Bree, een Verhuist hoogtU vier den, dat iedere zanger den maarschalksstaf in casu: de solistentriomphen. in X verschiet mocht zien, dat op den blyen Paaschmorgen de bazuinen 't Alleluja door de kerk uitschal den. Toen is er wat afgezongen, hè Heinrich! Men schrijft ons: Dinsdagavond vergaderde bovengenoemde vereeniging in de Unie. Na de gebruikelyke ope ning werd het Jaarverslag van den secretaris uitgebracht, waaruit bleek, dat de Vereeniging in Dec. 1931 was opgericht met 21 leden, waar tegenover zy nu 331 telt, benevens één dona teur tyet Nut). In 1933 werden 30 tuintjes ge ëxploiteerd op het terrein Aan den Frieschen weg. Het resultaat kan zeer bevredigend wor den genoemd. Een loodsje of afdak op het ter rein kon niet worden aangeachaft Een aanvraag aan de gemeente om subsidie daarvoor werd afgewezen Toevloed van een groot aantel njeu- ALKMAAR. 31 Mei. N.V. Alkmaarsche Export veiling Aardbeien 0 130.41 per doos. Andyvle 1.20—7.30 per 100 stuks Asperges 15 0035.00 per 100 boe. Bloemkool I 14.002230. Idem 11 9.0012.00. Kropsla 030160. Komkommers 4.0011.00, per 100 stuks Prei 1.103 80 per 100 bos. Postelein 0.13—0.35 per bakje. Rabarber 1.00 —430. Radijs 0.50— 3.50. Selderie 530—030, per 100 boe Spinazie 0.71136 per groote bak. Sny- boonen 39.00, Tomaten 16.00 p. 100 pond. Worte len 4.0010 50 per 100 bos. BLOKKER, fl Mel. ..Op Hoop van Zegen” Schotsche aardappelen 6.008.00, Kriel 8.00. Bloemkool le soort 8.6018.00. ld. 2e soort 6.00 9 40. idem 3e soort 4.006.80. Komkommers 5.908.60. Postelein 11.00—13.00, Prei 330—3.70, Rabarber 4.10. Sla 0 50160. Slaboonen 67.00 73.00. Wortelen 1030. Kersen 46.00. Aardbeien 48.0083.00 Tomaten 30.0030.00. BROEK OP LANGENDIJK. 1 Juni 8800 K.G. Tomaten: A 2530—2630; B 23.80— 25 80; C 22.00—2330; CC 1230; 10.000 K.G. aardappelen: Schotsche Muizen 7308.90; Drielingen f 730—8.60; Kleine 430—5.10; 13000 bos Rabarber 030—1.10 1100 K.G. Ble ten 060. koersen Hsden 9.78 34.50H De toegang tot het sportpark is alleen vla den nieuwen toegangsweg aan den kant van de Zuiderhoutlaan. De auto’s en motorrywielan kunnen aldaar tevens worden geparkeerd Voorts is een stalling voor rywielen aanwezig. Het loopende publiek kan via het rechter trottoir langs dien toegangsweg het sportpark bereiken. Het tarief voor stalling is: voor auto’s 50 ct., voor motorrywielen 25 ct. en voor rijwielen 10 ct. Vanaf 12 uur des middags zyn de Nleuw poortslaan, Nieuwpoortssteeg en de Reguliers- laan, aan de Kennemerstraatwegzyde, voor alle ryvykeer afgesloten. De Ingangen aan de Nleuwpoortslaan en de Ingang aan de Zandersloot blyven ge sloten by het aangaan. Alleen de derde in gang van het sportpark aan de Nleuwpoortslaan Is bestemd voor motorrenners en vrachtauto's met rennersmaterlaal Op het middenterrein wordt niemand toege laten. die niet is voorzien van een daarvoor geldige kaart, welke strikt peraooniyk is. Voor statlonneerende rytulgen en auto’s is gelegenheid op den parkeerstrook langs den rij weg vati den Kennemerstraatweg naby de ren 7400 aan personen of Instellingen te Alk maar gevestigd; 1537 aan personen elders woonachtig en 1004 aan schoolspaarders. Onder de in Mei uitgereikte 69 nieuwe boek jes zyn begrepen 3 boekjes voor jonggeborenen (op deze boekjes plaatst de spaarbank een eer sten inleg van 1. De lediging in den loop der maand Mei van 292 spaarbusjes leverde een bedrag van 386737 aan kleine besparingen op. In het tydvak 1 Ja nuari31 Mei werden 1545 busjes ter lediging aangeboden, waarby bleek, dat in totaal 20.733.78 was bespaard. 8 38)4 57.75 8.78(4 37 25 «2.20 42.30 <07H >2.90 1.40 gr tan grai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 10