BEURS VAN AMSTERDAM Firma Y P M A „DE GROENE KLOK” GEEFT ALS PINKSTER RECLAME bij aankoop van f 1.- kruidenierswaren 1 flesch Prima Limonade voor een kwartje DES8ERTKOFFIE, per half pond 50 Prima MELANGEKOFFIE, per pond 40 JAVAKOFFIE No. I, pond 32 M JAVAKOFFIE No. II. H pond 27 H ROBUSTA MELANGE, K pond ...A... 20 Reuzen ONTBIJTKOEK, circa 3 pond 20 STUKJES APPELEN, zeer mooi, p. pond 25 JAM. alle smaken, per pot Prima Limonades, per flesch 45 en PERL VRUCHTENDftANK, per flesch |6 GAZEUSE. Ie soort, p*r flesch15 STIERHOUTS r de TE HUUR CORN. SCHILDER D. APPEL N. APPEL FRANKENBERG N.V. ,t REUZEN KOOPJES’ GEBRUIKTE GOEDE HEEREN- RUWIELEN f 10.— en f 12.50 per stuk. PINKSTER-AANBIEDING PINKSTEREN 1933 RIBANA- J. Borsjes, Zij dam CIO Telefoon 687 Bonneterie Droge Langettr. 73, Til. 1489 TWEKA Trainingspakken Voer Danes en Kinderen POLOSHIRTS Bonneterie Droge Langestr. 73, Tel. 1489 METENDE JAGER ZAAK VOOR O Beogen.^ J Bederf van gehoor en smaak ontstaat als U veel naar slechte gramofoon- platen luistert Bij v. d. L IJ N DONDERDAG 1 JUNI een nieuwe tuinzaal De kapper* houden Pinkster UITGEEST UIT DEN OMTREK DONDERDAG 1 JUNI 1933 e WINKEL Uitspraken SPIERDIJK GO AHEAD IN TRAINING ZWAAG CASTRICUM ZUID-SCHARWOUDE Ze zagen de zaak zeker dubbel 0 A en van weergave I FRIESCHEWEG 1 ONDERKLEEDING COCKTAILS 1O CENT van Pinkster-aanbieding Holl. Rund-, Kalfs- en V arkensvleesch dag Stoppen zonder waarschuwing is gevaarlijk! VOOR PINKSTEREN voer Danes, Hoeren, Kinderen ADVERTEERT IN DIT BLAD MOM®-' PlMK$TtR. Manufacturenhandel UW" Met de Pinkster kiekjes maken FOTOHANDEL Fa. van der HORST DE 'RECLAME AANBIEDING in HEEREN-COSTUMES RUIME GARAGE KANTONGERECHT TE ALKMAAR SS lem 1 w, 035 f 0.8b 125 135 0. <b 0.55 Beleefd aanbevelend: C. EEKEN Oudegracht 229 - Tel. 108 STATIONSWEG 6 - TELEF. 1132 Die maken te vroeg kenni* mtet de nor Koopt gramofoonplateci gespeeld door de beste artisten kwaliteit bovenaan bij de ANDIJK BESTEL VOOR DE FEESTDAGEN UW TULBAND en KRENTENBROOD BIJ FORTUIM’s Kleedingnagazijll VISCHWINKEL en EETSALON 1TEDEMAV0HD OPEHIHG van««tle nieuwgebouwde tuinzaal bij Café Sportlust, Westerweg 270, AHrmjuur. GUUSKLüNNEN Inrollen van gebruikt* naaimachines Hoomen Brillen met eerste kwaliteit glazen l f 2-58, t 3^-, f 4^-. Gratis oogonderzoek ®0t het allernieuwste toestel, ter correctie der refractie. Zonnebrillen hi de goedkoope en betere uitvoeringen. N* LANGESTRAAT'28 ALKMAAR op eersten stand, geschikt voor elk bedrijf. Te bevragen bij N.V Rijwielen Engros vil. GEBR. SLUUTER, Nleuwlandersingel no. 75, Alkmaar. HOUTVEILING op Vrijdag 2 Juni '13 voorm. 19 uur op het terrein van den heer KONIJN, Caféhouder te Opmeer van een groote partij diverse houtwaren en lederen HIDDKG- e® COMCtBl -> 2 en 3 - 7-2 ®UR ^ereterW l Verknoei er Uw geld niet aan VRUCHTEN ROLtEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN o°* W ecLT^GBisfeanter Uat 153 - Alkmaar Prij^ourant voor de PINKSTERDAGEN van de allerbeste kwaliteit Rund-, Varkens vet Kalfsvleesch Tïri-. Volgt den juisten w> koopt Uw REISKOFFERS 4 R61SARTIKELEN KAMPEERARTIKELEN K. M te «74 Shell Union OU 6>>a Rubber Allerwegen 12 I w- Café Sportlust. t 3B— Magere- ONTVANGT AL EEN FIJN BH ENZ. ENZ. im - 1.00 - 1.00 Ossenvet -1.75 Varkensgeh. - 0.50 N3. 3S3 S 1ste Kwaliteit den X X K LANGE8TRAAT 21. STAAT VOOR UW KLAAR. CAMERA'S VANAF 23 50 1270 >451 1573 >779 t>281 M?i DAMES-KOUSEN HANDSCHOENEN PULLOVERS HEEREN OVERHEMDEN, POLO SHIRTS j 30.- LGENS HTING ilmschlne*. nderwagen* Soastbeef Ossentong Ham 15 20 25 20 25 30 35 30 25 35 15 15 30 30 30 20 20 25 80 65 70 I2X 128 97 9IM 3M 9H 16H 18H 35 33 12 60 75 25 8 13 13 13 Per ons 020 - 035 - 026 C. K. te maal 1 boete of 6 maal 1 IN '23H 43H II** I2M 78 63«4 «H 34 21 21 15K 62 136 I47M 25 I4O 90M 66K 43 2744 Z2H 46 35 234 146 139 >4 24 145 33 20 20 I5N 61 96 X 3 9X 16 X 194 1/63 «en «2 2101 2450 1704 «287 >300 Blijkens eén advertentie in dit nummer, heb ben de kappers besloten hunne zaken op den tweeden Pinksterdag om 11 uur v m. te sluiten. Den 3den Pinksterdag sullen dj tot 3 uur open Iga. De damessalons zijn belde dagen geheel ge sloten. 231H 142 99 7'4 50 W 34.50 '461 '667 858 8236 9420 860* 9816 9129 9386 >594 9846 >637 >589 >429 1162 1764 •437 1949 1280 mi >473 311 754 319 357 >040 1574 >988 >089 S957 437 967 991 Veiling. De eerste veiling van groene kruisbessen zal gehouden worden op Vrijdag 9 Juni, des namiddags 2 uur, en voorts lederen Maandag, Woensdag en Vrijdag. kg. 120; - 020 - 020 - 0.10 - 0.10 0.13 - 0.13 - 0.14 - 030 - 0.14 - 030 BU HET BEKENDE ADRES bestelle men onze beroemde TULBANDEN voor 80 ct.; met amandelspijs 30 ct. hcoger. - Onze overheerlijke ROZIJNENBROODJE8 35 cent per stuk. - Ook hoogfijn KRENTENBROOD van 50 cent per stuk, gevuld met amandelspijs. - Gesorteerde GEBAKJES - 8LAGROOM- GEBAKJE8 8 ct. per stuk. - Onze koekjes zijn licht, lekker en niet duur. - Ons BROOD is meermalen bekrond. - Neemt proef. - Alles uit de beste grondstoffen vervaardigd. Beleefd aanbevelend, KduM Cltv South South Rallw -- pels, ca as 5.-» 248 419 993 759 101 434 921 136 414 665 339 942 053 235 >414 1692 1875 062 411 «49 >867 >992 166 385 604 790 18* 44* rn 334 593 792 120 355 576 927 163 >54* >744 en in* >294 >47* «78 •14 ia«, 284 ace 692 800 KNO 1339 1561 !846 974 den gel- 40— 40- 1OU- ken -32; big- ipen 1295 1443 >687 1033 1314. 1503 761 1934 154 366 666 611 998 1209 485 674 '101 244 145 102 «4< 52H 36.00 Doorr. lappen Doorr. carbonaden Magere carbonaden zonder been 1354 24 44SU 12 13 Woensdagavond te ongeveer 11 uur geraakte de bestuurder van een luxe auto, die onder den invloed van sterken drank verkeerde, In de Enunastraat met een boom in botsing, waardoor boom en auto' werden beschadigd. In den auto bevonden zich nog twee andere personen, die eveneens onder den Invloed van door hen ge bruikten sterken drank verkeerden. Het edele drietal werd naar het bureau van politie over- gebracht. waarvan de bestuurder In arrest werd gesteld. De auto werd later door den garage houder Nicolai weggesleept. oefenen zich reeds weer de ver schillende vereenigingen voor het nieuwe del en ook de voetbalvereniging .Alkmaar" is voor den komenden strijd In Brand Dinsdagmiddag ongeveer half 8 luidde de brandklok en hety duurde niet lang of een groote menschenmenlgte vulde de straat Aan den Klmperderweg was brand uitgebro ken In de schuur van H. Singer Pz. Schuur en huls brandden tot den grond toe af. 1714 l«H 102 64 ll«» I av^exdiv. Lever Hamspek per H pond Pekelvleeach per H pond Ribstuk Rosbief Baklappen Biefstuk Poulet Gehakt VARKENSVLEESCH Carbonade of lappen Doorr. lappen Fricandeau Rollade SPECIALE PINKSTER AANBIE DING HOLLANDSCH RUND- VLEESCH 97 H 100K 67 32 19« ni 2 1C7M •9 te 42 21 43 35 3 zij de beschikking weten te een uitstekend oefenmeester en Raadsvergadering Woensdagmorgen kwam de raad in spoedeischende zitting bijeen. Aan de orde was benoeming van een onder wijzer aan de centrale openbare sehool. Met algemeene stemmen werd als zoodanig benoemd de heer B. Geers, thans onderwijzer op wachtgeld te Rotterdam. De heer G. F. Res vraagt, of de benoemde de benoeming zal aannamen. De voorzitte» antwoordt, dat deze de benoe ming moet aajnnemen, anders verliest hij zijn wachtgeld. Hierna sluiting. 40 30 45 45 2>/2 pond 100 SCHAPENVLEESCH met been ■’noorweeen Union Pactne Wanaab - 40 3 portti 110 of ribrollade 40 3 pond 110 45 50 55 70 35 30 17 >704 1044 6 12 Suiker R. T. A. lev Cultuur 14 1 S U. Poervrored lo Vorstenlanden actions idem Tabak Dell Batavia Oude Dell Oostkust ^enembab Aato tegen een boom Een auto van de wasscherlj van fa. Krom te Hoorn, rijdende langs den Bobeldljk. kwam met een tamelijke snelheid tegen een boom terecht. De auto was zwaar beschadigd; de chauffeur bekwam eeni- ge verwondingen, doch kon, na behandeling door Dr. Bloem, per auto van den heer Beem- sterboer, naar Hoorn vervoerd worden. 1064 101M 98 100*4 87«i 354 In de kleine gemeente Zuld-Scharwoude ts niet minder dan ƒ2270 uitbetaald, ongeacht de waarde der goederen in natura verstrekt, welke een bedrag 4>an ruim 1000 bedroegen. Uitbetaling der nog loopende schulden zal geschieden ai Vrijdag 2 Juni van 25 uur. 12>/2-Jarig Pastoraat Dinsdag 30 Mei wa.- het twaalf en een half Jaar geleden, dat dé ZeerEerwaarw Heer Pastoor J. O. van der Loos het pastoriaat van deze parochie had aanvaard. Overeenkomstig den wensch van den Jubilaris werd dit Jubileum op geenerlel wijze herdacht. Toch kwamen meerdere felicitaties van parochianen binnen. APPELSTROOP, per 3 ponds-bus APPELMOES. Betuwe PUDDING, per pak5, 7,^, 10 en Echte BOWL WIJN, per flesch VRUCHTENBOWL, per pot CUSTARD, per 1 ponds-pak DRUPS, Iets fijns, per ons BONBONS, gesorteerd, per ons RUMBOONEN, per ons KRAKELINGEN, per ons Pracht WAFELMELANGE, per X P°nd 35 PLORIJNTJES, 4 ons voor 25 KINDERBI8CU1T, per pond 12 K Hotel Café Restaarakt .De AmsUF - Veidronkenoord 101 - Alkmaar Vergaderlokaal van het Bestuur der R. K. Mlddenstandsvereenlglng De Hanse R. K. Retzlgersvereeniging 8t Chiistoffel. enz. zeer goede gelegenheid voor Geestelijken met bun tUsdlenaars. Collectanten en Knorwengera. Aanbevelend. P. HECKER. Koffie room 15 oent. Vergaderzaal disponibel. Langestraat, hoek Houttil, Alkmaar nabij de markt te Alkmaar te koop en direct te aanvaarden. Koopsom met inventaris slechts 300. Huur van het perceel zonder woning bil lijk. Te bevragen bij P N LEERING Gzn., Makelaar te Oudor>’ Telef. 1086. Prachtig en heerlijk zitje. Prima Consumpties. Beleefd aanbevelend.' A. VERBERNE Gisteren zijn door de politie een drietal jeug dige boefjes aangehouden, die zich hadden scbuldlg gemaakt aan diefstal van 3 dames- rjjwielen. Het waren voor de politie geen on bekenden. Biefstuk ts. 80 c. p.p. Ossenhaas 1 p.p. 3 K p. Koerollade v. 1 guld. 3 p. door, ossenlappen 1 gulden. X p. pekelvleesch 35 c. </2 p. beste Ham 40 c. Metworst 50 c. Lever worst 25 c. p.p. Vanaf heden ultgesn. lever verkr. 2de Pinksterdag geopend tot 12 u. SPOORSTRAAT 22 - TEL. 532 KUWlELi eerste klas vanaf 1 NAAIMACI mat garantie vans KINDER groote keuze REPARATIE-INI van rijwielen, gramoloons en KINDERWAOENBAND Kruis en stride in het licht dat de wijze van same-werken hier zoo goed is. HIJ eindigde met aanbieding van een bloemstuk. Dr. Stieler, hoofdbestuurslid hoopte dat de afdeellng steeds in leden zal toenemen. Hij bood den voorzitter een met zilverbeslagen voor zittershamer aan. 984 „644 c ®4 194 1644 2 145 2J4 pond Doorr. Ossenrollade 1.00 - 3K P- Doorr. Varkensrollade 1.00 - 3 pond doorr. Koelappen 1.00 - lp. extra fijne Metworst 030 - 1 pond extra fijne Bloedworst 030. Omstreeks 12 uur Woensdagmiddag, had op I den Kennemerstraatweg alhier, een aanrijding I plaats, doordat de bestuurder van een vracht- auto plotseling midden op den weg met zijn wagen bleef stilstaan, zonder eenig stopteeken te hebben gegeven. Het gevolg was. dat de be stuurder van een luxe auto tegen de achter- D. A. BAKKER Gédlpl. Opticien - Tuindorp Heiloo. V* het vorig jaar, de werkzaamheden van het comité nu weer tot den nazomer op te schorten. De heer Jan Kramer deed hierna verslag van zijn gehouden beheer als penningmeester; het wees een nadeelig saldo aan van 30. Indastr. Bollenland Anaoonda Bethlehem Steel R Steel O 8 Leather Intern Nickel MQnbonw Boetop Mttnbouw Alg. Exploratie Red Jan* Lebong Petroleum Oehoe» kon OU* “erlak Peudawa Continental OU Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven, dat onze Ueve, zorgzame en onver gefelijke echtgenoote en moeder. Mevr. CATHARINA GROOT— KLOS na een kortstondig maar geduldig lijden, tijdig voorzien van de H.H. Sa cramenten, in het St. Eli sabeth Ziekenhuis te Alk maar is overleden, in den ouderdom van bijna 66 jaar. Limmen, 30 Mei 1933. C. GROOT Wzn. C. GROOT Cd. P. J. A. C. BROUWER De gezongen Uitvaart dienst zal plaats hebben op Vrijdag 2 Juni a a in de Parochiekerk v. d. H. Cornelius te Limmen, des morgens 9 uur, waama de begrafenis. Wij bevelen de ziel der overledene in Uw god vruchtige gebeden aan. K H. J. HAASBROEK. Deurwaarder, Alkmaar. Rubber A’dam Bandar Dell Batavia Rubber Serbadjadl Stlau V I G O> Allied Interoontln Rubber Scheepvaart Java Ob Japan Holl. Amerika Utn Dito Oem Butend. Kon Ned Stoomb. Scheeovaart- Unl* IOB» 101 OT* 100*4 87*4 32 HOLLANDSCH RUNDVLEESCH Per 5 on« 0.80 - 0.80 - 060 - 0.80 - OM NEEMT PROEF met EEKEN'S ALOM BEKENDE HAAGSCHE LEVER WORST, DIE VAN DAO TOT DAG STEEDS MEER GEVRAAGD WORDT - 20 oent de 5 <mm U KRENTENBROOD vanaf 25 cent Vorige koersen Heden Vorige koersen Heden 64 zijde van den vrachtauto reed, waarbij zijn wagen een betrekkelljk groeft schade bekwam. Door de politie wordt procesverbaal opgemaakt Haas Biefstuk Roastbeef Jenden Ubstuk Magere Rollade - 0.50 Goorr. Rollade Hblappen Onderscheiding. Bij Kon. besluit is aan den heer J. Jes alhier toegekend de Orde van Oranje-Nassau, bij gelegeheld van het feit, dat hij 50 jaar werkzaam is geweest bij de familie Wavboer. De familie Dayboer vereerde hem meo ren horloge met inscriptie. Dezer dagen vergaderde het Crisls-comité ten Raadhuize. Na verwelkoming deelde de voor zitter. de heer 8. de Boer Kz. mede, dat aan de ingekomen aanvragen vrij goed Is voldaan kunnen worden. Voorts deelde hij mede wat er al zoo ontvangen was. Dit was een heele lijst vol, hoofdzakelijk natura en schoeisel. Niet minder dan 40 arbeiders te Wieringen konden van’ schoeisel en kleedingstukken worden voorzien. Het dageL bestuur stelde nu voor, evenals Voor de overgroote belang stelling, bij ons huwelijk onder vonden, betuigen wij langs de zen weg onzen welgemeenden en oprechten dank. P. KLIJN. f G. KLIJN—BIJL. R.K. Koster - Nibbixwoud Schrijfbenoodlgdheden en Religieuze artikelen. boek van Strafrecht (dronkenschap) D. B. te Amsterdam. K. V. te Limmen, ieder f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding van het melkbeslult: de Rijp f 60 boete of 60 dagen hechtenis. Overtreding van het Vleeschwarenbeslutt: G. Th. O. te Alkmaar 16 boete of 16 dagen hechtenis. Overtreding van de Arbeidswet: Oudkarspel 6 dag hechtenis. 00! aijn zaak ook bU uitstek geschikt te maken voor een bezoek in de zomermaanden, heeft de heer Verberne zijn welbekend café aan den Westerweg by het sportterrein, een flinke uitbreiding doen ondergaan. Op een haast het bestaande café gelegen rtuk grond heeft de heer In een korte spanne tjjds een Hink gebouwtje doen optrekken, ten einde daarin een z.g. tuinzaal in te richten. Nu alles geheel gereed is, maakt deze tuin mal een keurigen en prettigen Indruk. De vloer is bedekt met een flinke laag zand en schel pen, terwijl langs de wanden een aantal fleu rige garanlums, in bakken van boomschors, zijn opgehangen. De verdere grootere planten en boompjes in tonnen maken dat de «aal inderdaad zeer veel van een tuin weg heeft. Bet meubilair bestaat uit gemakkelijke rieten lauteuils en kleine tafeltjes. Het geheel wordt verlevendigd door aardige wandlampjes, die de* avonds een aardig effect makeik 2 DAMESRIJ WIELEN f 18.- per stuk, beslist pr. en llchtloopend. NIEUWE HEERENRWWIELEN f 25.en voor f 30 een pracht FIETS, die f 45.waard is MIJN RIJWIELEN ZIJN f 10— GOEDKOOPER. Prima lichtgevende ELECTR LANTAARNS f 4.— Nergens zoo goedkoop als bij J. BUISMAN TE OUDE NIEDORP t VERLAAT» st**t*lccntng*n Nederland 1919 .Nederland 1918 NWerland 1831 6 Nederl 1983 444 N Ind 1936 AB 614 Dultechl (Tounglaen.l Banken Koloniale Bank Indische Bank Cen. Handel-MR. Industrieën Onliever Caiv* Delrt Ata Kunatztlde Van Berkel'a Pak Nieuwe Pbtllne Kucb Accoustiek Ned. Ford Doorr. lappen x35 3 pond voor.... 100 Doorr. rollade 35 3 pond 100 Magere lappen of riblappen wen (Go Ahead) training- Daarbij heeft krijgen over wej den oud-X Gool-speler Meijndera. Deser dagen hebben wR op een trainlngs- svond (Vrijdag) eens een kijkje ge/iomen op t Go Ahead-terrein. alwaar Meijndera met een flink aantal Go Ahead leden aan het oefenen was. Wij konden constateeten. dat er met veel animo geoefend werd en dat Meijndera zjjn leerlingen niet spaarde. Wanneer de Go Ahead-spelers met dezelfde animo blRven oefenen, dan Hjdt het geen twij fel of dit zal vruchten moeten afwerpen. o I o c Q o' LAGER BIER, per K Uter 18 MUNCHENER en DORTMUNDER, 54 L. 18 NAAST VICTOJftlA-THEATER HOEDEN vanaf PETTEN 2 POLO-SHIRTS OVERHEMDEN SCHILLER-HEMDEN SLIPOVERS 8TROOHOEDEN VARKENSVLEESCH Filet. Rib, Boeuf of Schijf 0.50 Fricandeau - 0.50 Haaskarbonade - 0.45 Magere Lappen - 0.4o Carbonade - 0.40 5 p. doorr. Var kenslappen 5 p. gem. Spek - 1.00 5 p. mager spek - 1-25 5 p. vet Spek - 135 5 p. vette Varkenslappen - 1.00 5 p. rauwe Reuzel - 1.50 4 pnd. Saucijzen - L— FIJNE VLEESCHWAREN Rookvleesch Plockworst Boterhamworst Ontbijtspek Tongen worst Zilveren jubJenm Witte Krols In de Rus tende Jager werd een feestvergadering gehou den ter gelegenheid van X 25-jarig bestaan van van de afdeellng Castricum van het Witte Kruis. De voorzitter gaf een overzicht van de 25 jaren Twee veterane., en de bode zijn 25 jaren in functie. Dit zyn de heeren Nijsen, secretaris penningmeester, 3. A. Res, bestuurslid en vele jaren voorzitte-, en de bode Stuifbergen. Onder appiaus bracht hij hun dank, vooral den heer Nijsen voor bet vele werk door hen gedaan in het belang van de lijdende menschheld-. Castricum heeft de meeste T.B.C -patlënten van Noordholland. Dat daardoor van het be stuur veel gevergd wordt is duidelijk. Dit werk kan alleen gedarn worden en vrucht afwerpen als de geldmiddelen naar evenredigheid ter be schikking van het bestuur komen, wat gelukkig bier het geval is. Gemeente en provincie wefken daartoe krachtig mede en nimmer heeft een aanvrage van hulp op die zijde moeten af stuiten. Ook .de afdeellng van bet Witte Kruis helpt door het aanwljaen van de zustw wijkver pleegster samen om de t.^b. c. te helpen bestrij den. De schroom var. de'moeders om met h>in zuigelingen naa<- het consultatiebureau te gaan is al lang overwouhen en het bureau geniet dan ook de volle belangstelling. Hierna richtte de burgemeester namens het gemeentebestuur hartelijke woorden van geluk- wer.rch tot hc* bestuur en dankte voor het vele werk In het t 'ang van de bevolking van Cas tricum gedaan en hoopte voor de gemeente, dat dit bestuur oj, dcaelfde wijze zal vqartgaan. Tevens sprak htf namens de afd. Het Wit dele C. G. te Koegras, W. M M. te Uitgeest, A. D. te Limmen, D. van G. te 's Graven- hage, N. J. H. te Akersloot, G. P. te Btnr Pancras, H. M. K. te IJmulden. E. J. te Koe-- djjk, W. J. V. te Lelden, C. S. te Alkmaar. K. 8. te Harenkarspel, G. K. te Obdam, A. K te Hoofddorp, P. S. te Zaandarrf. A. P. L. tc Medemblik. K. D. te Warmenhulzen. A. G. te Alkmaar, K. 8. te Hoorn, N. K. te St. Pan cras, ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis; J. L. te Amsterdam, P. J. K. te Alkmaar, M van W. te Anna Paulowna ieder 5 boete of 5 dagen hechtenis; J. P. te Heerhugowaard. G. V. A. te Schoonhoven, leder 6 boete cf 6 dagen hechtenis, H. v. d. B. te Heiloo. B. de H. te Oosthuizen, leder f 2 boeteof 2 dagen hechtenis; T. W. te Bergen. D. B. te Heiloo, P. de G. te Heerhugowaard. leder 3 boete of 3 dagen hechtenis; Th. N. te Eind hoven, J. F. R. te Wijk aan Zee en Duin leder 12 boete of 12 dagen hechtenis; A. E. te Petten 8 boete 'of 8 dagen hechtenis; A van N. te Egmond aan den Hoef 10 boete of 10 dagen hechtenis; G. K te Zaandam 15 boete of 15 dagen hechtenis met toewijzing der civiele vordering ad 3.60 aan J. F. te Alkmaar, 8. 8. te. Amsterdam, 1.50 boete of 1 dag hechtenis; J. D. D. te Alkmaar 2 maal 4 boete of 2 maal 4 dagen hechtenis; C. T. B. te Egmond aan Zee 3 .boete of 1 week tuchtschool; C D. te Bergen 4 en f 10 boete of 4 en 10 dagen hechtenis; 8. 8. te Alkmaar 3 boete of 1 week tuchtschool met toewijzing .der civiele vordering ad 3.75 aan J. A. Q. te Alkmaar, J. B. te Heerhugowaard 4 boete of 1 week tuchtschool. Overtredingen van de politieverordeningen: W. L. O. te VelseüC-teruggave aan de ouders zonder toepassing van straf; L. V. te Castri cum 5 boete of 1 week tuchtschool; A. H. v. d. Hof f 2 boete of 1 week tuchtschool: C. B. te Alkmaar, C. D. te Bergen leder 1 boete of 1 dag hechtenis; A. 8. te Alkmaar. J. J. I. te Alkmaar, J. d. L. te Haarleiq. leder 2 boet* of 2 dagen hechtenis; R. de V. te Egmond binnen 6 boete of 6 dagen hechtéflte. Overtreding van art. 481 van het Wetboek van Strafrecht (loopen over verboden grond) J. H. v. d. B te Alkmaar. A w. M. te den Helder, H. B. te Alkmaar, H. v. d. K te Ber gen, J. Hte Hoorn, ieder 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtredingen van de vogelwet: W. B. te Alk maar, A. B. te Egmond aan Zee, J. V. te1 Egmond aan Zee leder 5 boete of 5 dagen hechtenis; P. Z. te Egmond aan Zee 8 boete of 8 dagen hechtenis. Overtredingen Van de trekhondenwetA. J. N. te«AJkmaar. f 3 boete of 3 dagen hechtenis; W. B. te Koedijk, 3 boete of 3 dagen hech tenis. Overtredingen van art. 453 van bet Wet-. - 0.40 - 06Ó lagere Lappen - 0.45 Doorr. Lappen - 035 ?oulet of Gehakt 045 5 p. rauw Vette lappen Doorr. lappen Magere lappen Boutjes of rollade KALFS VLEESCH Lappen Gehakt Fricandeau Leverworst Bloedworst f Metworst Rauw koevet, bij 5 pond Rauwe reuzel, bij 5 pond Gemalen spek, bij 5 pond Vet rook spek, bij 5 pond Gemalen Koevet, bij 5 pond Bgjjjgfd aanbevelend, MAGDALENENSTRAAT VET KALFSVLEESCH Oesters of Blinde Vinken 1.10 BietetukX - 1.10 FricAndeaiX - 1.00 SchUf of BoïzL - 040 Lappen 0.80 Carbonade - 0.70 Poulet of Gehakt - 0.70 4 p. Ossen- en Varkensgeh. 3 p. Ossen- en Varkensgehakt - 060 4 p. Kalfs- en Varkensgeh. 1 p. Kalfs- en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 11