R< u D': kranten dat alk De ve toot looi broodsp loodsen alreeds hierover bet uit entbous vragen, eveneen thans 1 en sirs voor de en plaa weten z erover hopen i gaan ze Tweede Kamer. Plaats dan een „Omroeper” voor 75.000 gezinnen. Zoekt gij betrouwbaar Personeel El E»n i T< DONDERDAG 1 JUNI 1933 $>eutfd>ee Hetcb BIRTHSIONE, gereden door Sirrett, won de eerste race, welke de groote derby van Epsom deze week voorafging. •e== DE BURGEMEESTER VAN BEVER WIJK, I hr. J. C. W. Strick van Lin- HET BEÏOEK VAN DB „GRAF ZEP PELIN” AAN ROME. - Da Duit.cha Rijkaminister Goebbels, diens echtpe- noote en de Italiaansche minister van luchtvaart Ba I bo, tn afwachting op het Mr taleidli Utie fc •P«ard we ber Een m Deze Plot tat dekte tartcht in de van Deze 10 000 15 000 ders li gestek A Ki- :i deld b met a van A Jaar t bad. Aan Per hi gesk>t< leeren groot ken, o «ng Wü 1 toelicht: rammei drukker Deze pasklaa een sp< stand v woordje toelicht: vroede op de i punt vt Killen t ZIJ, d In de I daarove deze.toe den kee die ven verslage ten als voor wl senbad- kranten interes» een ex< wellicht van de gen. ter WU g iets ver beginne Dat d met het k een i tulgd is deren i Bocht tens v<x teld. da Inrichtli Ultvcx karaktei als wij Bieren b van de andere gezien vastgest met eer zien; er meente gen. voi te richt aangas ting va sticht! n 1150 00 Voor dat eer richting wand, i wannee overdek verandi wvldadi ••ralen Het gemeen inrichtt open u Wam voor bOUWpl; B. en meente van sti van B dien t zooals minder ■neente spreekt dit ger de zins «egd. d Sport ft goedlni Percent •bonne groote DE AANKOMST der ministers voor de zitting der Tweede Kamer, waar dr. H. Galijn de regeeringsverklaring aflegde t linke dr. H. Colijn en minister de Graeff t rechts de ministers Dec- FOTOREPORTAGE jk »r «rmnmmg Ou Jt O tgUrarfvehutH 5» 3nl«f Nr«rHfwsa» bos tt.insn te» -I BH I HK I «A .«<x JkL BIJ HAAR BEZOEK aan een kinderziekenhuis te Bath, ontving de hertogin van York van een der patiëntjes een door hem zelf vervaardigde wieg ten geschenke als speelgoed DE DLIITSCHB RTJKSPOST heeft ter herinnering aan de opening van den nieuwen Duitschen Rijksdag een postzegel» mapje met postzegels van Frederik den Groote laten vervaardigen» schoten, heeft Woensdag afscheid ge nomen ran zijn gemeente. Mr. A Moens, voorzitter van het uitvoerend comité, bij bat aanbieden van het huldeblijk der burgerij. - MBVk. CHARLOTTE K&HLER. da bekends Nederlandsche actrice, Is Woens dag met ds „Marais van St. Aldegonde” van Amsterdam naar Batavia vertrokken rot» baar voordrachttournée dooe Jged. indiC. Het afscheid aaa booed. DE INSTALLATIE van Lord Ulna als veldmaar schalk van den Tower te Londen ging met de alouds ceremonies gepaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 12