H Heiloo Gemeenteraad van Rond het sportfondsenbad een exploitable INRICHTING Prikkeldraad Ramp op de Elbe Stroopersdrama te Egmond Ffre regeert ons? DONDERDAG 1 JUNI Een critieke nacht in de Fransche Kamer De regeering gered Alle opvarenden gered Inhoud van de overeenkomst DE LEENING-PROMOTOR Vonnis overeenkomstig den eisch Veertien dagen achter slot Japan tegen Rusland Beroep op de utereld-opinie De exploitatie-begrooting PER VLIEGTUIG! --- W apenstilstands verdrag gesloten Toelichting aan den Raad De werkverschaffing stopgezet De wethouders krjj- een Het Gerechtshof te Amsterdam bevestigde het vonnis van de Alkmaarsche rechtbank MINISTER VAN JUSTITIE BELEED1GD Drastische bezuinigingsmaatrege- Het verkeer naar Wladiwoostock t stopgezet Van rechtsvervolging ontslagen gen geen jaarwedde verhooging Heiloo krjjgt muziekpark De heer Kostelijk blijft de traditie getrouw. Werkverschaffing en steun- verleening Engelsch schip tengevolge van een botsing gezonken gezamenlijk zwernmrtje voor B. en W. en den Raad zou hun arbeidsprestatie nog verhoogen Ingekomen stukken ..Het Volle' den grond) circa inrichting des Zondags niet voor het publieke 'O het zal voor of op 30 Juni 1934 moe- VOORZITTER GREEUW: De Haagsche rechtbank veroordeelde heden den accountant R. H. te Hlllegersberg, die te recht stond wegens beleediglng van den Minis ter van Justitie, overeenkomstig den elkch tot veertien dagen gevangenisstraf. bied heeft wer.scht te ■ia U P- h« Re te* fe nd De voorzitter meende, dat het heel moeilijk zal gaan aan dezen wensch van den heer Kos telijk tegemoet te komen! daar de gemeente op het oogenblik niet al te best met Water staat op kan schieten. Dr. Barnhoom adviseerde hierop, de A. N. of de K. N. A. C. in den arm te ne- Spr. gezin steun Onder dit opschrift publiceert volgens bericht uit Londen: „Wij doen een beroep op de wereld-opinie om onzen broeder en echtgenoot, slachtoffer vqp een vooropgezet plan, te redden van het dood vonnis. dat hem wacht”, aldus luidt een tele gram van de zuster en de vrouw van een der beide Bulgaarsche communisten, die onlangs te Berlijn werden gearresteerd onder beschuldi- i - - Duitsche bracht. Amsterdam saneeren! Opnieuw dient de vraag gesteld: door wie wordt men te Amsterdam en elders nu eigen lijk wel geregeerd, als er socialisten op nes kussen zitten? Door een verantwoordelijk regent of (door den kiezer van de straat? gingen ook niet vreemd aan dit voorstel. Aldus besloten Na een tamelijk uitvoerige en overbodige dis cussie.' werd het voorstel van B. en W., om over te gaan tot de verbreeding en behardlng van het Oroenelaantje, aangenomen. Met deze verbetering zal een bedrag van een paar duizend gulden gemoeid zijn. Aan de orde was hierna het voorstel, tot het verleenen van garantie voor het doortrekken van de gasleiding langs den Westerweg tot de drie woningen, gebouwd voor rekening van den heer R. Kujjper en langs den straatweg tot de woningen van den heer C. Feljcn en later tot de woning van P. Opdam. Door deze uitbreidingen worden een aantal aansluitingen verwacht met een gemiddeld gas verbruik van 300 M3. Aldus beslotep. /x holpen bij de brandstichting in den Rijksdag. Het telegram komt uit Moecou en is gericht st orgaan van de t van Elma Diml- 5 SJANGHAI. 31 Mei (Reuter.) De wapen stilstand van TAngkoe bepaalt de demllltarlsee- ring van het gebied. In het Noorden begrensd door den Grooten Chlneeschen Muur, in het Oosten door den spoorweg PekingMoekden en In het Westen door de spoorlijn Peking Sul Yuan; verder de ontbinding van het corps Chl- neesche vrijwilligers in dit gebied en de her vatting van het verkeer op de spoorlijn Peking —Sjanghai Kwan. aan de „Daily Herald". Arbeiderspartij. Het gaat trof en Rika Petrova. Zcoals men weet, is er gaar gearresteerd en de ns drie menschen in verband TOKIO, 31 Mei. (Reuter.) Aan het Japan- ache ministerie van Oorlog is het bericht bin nengekomen, dat het wapenstllstandsverdrag tusschen Japan en China Dinsdagmiddag in Tangkoe nabij Tientsin gesloten is. Het betrof een voorstel van B. en W om de werkvenchafllng en min uit Wering door de KAAPSTAD, 1 Juni (VB.) De Zuid-Afri- kaanache delegatie naar de Economische Wereldconferentie te Londen, bestaande uit generaal Smuta, —Havenga en Pirow, la jer vliegtuig naar Europa vertrokken. Bepaald werd, dat de aan te koopen gebou wen zullen worden gesloopt en het vrijkomend terrein, voor zoover het uitbreidingsplan dat toelaat zal worden bestemd voor bouwterrein. Deze panden schijnen niet meer in de om geving te passen, zoodat van een stooping veel heil voor de schoonheid der gemeente ver wacht wordt. Verder waren zakelijke overwe- BRU88EL. 1 Juni (Reuter). De regeering heeft heden per radio de maatregelen aan- gekondlgd, welke zij ter herstel van de finan ciën overeenkomstig de machtigingswetten zal nemen. De maatregelen bevatten o.a. een verminde ring van 5 pct. van de ambtenaars-salarissen en pensioenen, ook ouderdoms-pensloen. Alle staats-subsldies worden met 20 pet. be snoeid. alle administratieve credieten met 10 pct. De crisis-belasting zal met K pet. worden verhoogd, in afwachting van een regeling tot heffing van een crisls-belasting voor alle in komens boven 35.000 franc. De werkloozenzorg zal geheel gereorganiseerd worden, met verplichten arbeid voor werkloosen. Verder een beperking van de opeenstapeling van salarissen of pensioenen. De militaire invalidtteits-pensioenen worden met 10 pet. verminderd. Bij deze maatregelen zal de regeering nog een program van publie ke werken uitvoeren, os. door 1100 millloen toe te staan aan de spoorwegen tot verbetering van het net en van het rollend materieel. een derde Bvl- rachten nu deze rengen met den bomaanslag op de kathedraal’ van Sofia in 1925. Een ander bericht uit Moskou zegt. dat de vrouw van Dimltrof, kort na het hooren van de tijding, dat haar echtgenoot met de galg wordt bedreigd, plotseling is overleden. aannemen, dat dit aan geen twijfel onderhevig Het Is misschien wel Interessant enkele cijfers uit dien exploitatie-opeet ter kennisname van onae lezers even te noemen, aan de hand van het daarbij in de toelichting gegeven commen taar. De uitgaven vermelden <x*. 0750 aan rente en 5550 aan aflossing van gebouw, Inventaris, badgoederen enz. Voor 200 ton brandstoffen wordt ƒ1700 geraamd; voor stroomverbruik 2000. (Als de wethouder van de Llchtbedrlj- ven en Volksgezondheid er nou nog niet voor is. wanneer dan wél!? De post kxmen bedraagt ƒ0420, t.w. voor in structeur (tevens bedrijfsleider) ƒ2000; instruc- trice ƒ1500; machinist 1500 (met vrij wonen); badknecht 1300; bad jongen en badmeisje, ter bediening van de stortbadinrichting en ter as sistentie in de wasscherij, elk ƒ780; admini stratie 500 Een deskundig directeur wordt niet afzonderlijk aangesteld, aangezien bij de Sport fondsen een of meer personen worden aange steld. die gespecialiseerd zijn In bepaalde on derdeden van het bedrijf en hun werk doen in meerdere inrichtingen. Voor technisch advies, toezicht en contrOle is daarom 1200 uitge trokken. De overige uitgaafposten zijn: erf pacht: P.M.; belastingen 800; reclame ƒ300; onkosten van drukwerk 500: verzekeringen /500; chemicaliën ƒ300 en onderhoud gebouw enz. 1500, totaal 2800. Met den post onvoor zien komt men dus tot het genoemde bedrag van ƒ30.750. Tot dit bedrag aan ontvangsten komt men door de volgende posten te ramen: Losse baden, verdeeld als volgt: gewone A 40 ets. 20.000 st.; volksheden A 25 ets. 10.000 st.; kinderbaden A 25 ets. 10.000 st.; totaal 13.000. Couponbaden 8500, abonnementen 6000. stortbaden 2550, leskaarten 900, diversen, als verkoop van bad- en andere artikelen en be waren van badgoederen 1800. Blijkens de toelichting is het genoemde per soneel ook bij fcen aanzienlijk hoqger aantal dan 80.000 zwembaden, volde Toegegeven wordt, dat de algemeen nog te hoog bedrljfsuitkomsten dern een rentevergoeding vat deelh ouders, hiertoe direct In den nacht van 23 November van het vo rige Jaar was een bekend strooper uit Egmond aan Zee in de duinen onder Egmond-Binnen met zijn broer op de konijnenjacht, toen zij betrapt werden door een jachtopziener en een rijksveldwachter. De jachtopziener achtervolgde den strooper Krijn Dekker; plotseling klonken kort achter elkaar drie schoten en de strooper viel kennend op den grond. Het bleek, dat de man In het dikst van het dijbeen was getrof fen; tijdens het vervoer naar een nabijgelegen woning stierf hij door verbloeding. De jachtopziener J. J. v. d. B. had zich voor de Alkmaarsche rechtbank te verantwoorden, verdacht van zware mishandeling, den dood ten gevolge hebbend. Het O. M. requlreerde ontslag van rechtsver volging, daar de jachtopziener volgens zijn ver klaringen uit zelfverdediging had gehandeld. De strooper viel hem met een stok aan en na twee waarschuwingsschoten had hij een derde schot op de beenen van Dekker gelost, met het ge- Tenslotte werd onder hevig gesputter van dén heer Kostelijk, die ook niet meer dan het moreeel recht van de gemeente kan aantoonen de suppletolre begrootlng aangenomen. Het tweede restje dat van de vorige ver gadering was overgebleven, was de behande ling van hqi bekende adres van de „Hanze" en de „V. E. M. I.” Na eenlge discussie werd het adres voor ken nisgeving aangenomen. Der traditie getrouw, had de heer Kostelijk ook voor deze vergadering eenlge vragen aan B. en W. gesteld. Voor de verandering werden de vragen ge flankeerd door een brief aan B. en W. De vragen luidden als volgt: CHARBIN. 2 Juni (V_D.) Een paar uur na het sluiten van den wapenstilstand tusschen Japan en China heeft Japan zich door middel van den marionettenstaat Mandsjoekwo tegen de Sovjet-Unie gekeerd. Het heeft in de grens plaats Suifenho den Oost-Chlneeschen spoor weg gesloten verklaard en aldus het verkeer naar Wladlwostok stopgezet. Als reden wordt opgegeven, dat de Sovjet-Unie wagons van deze spoorwegmaatschappij naar Russisch ge laten brengen en deze niet terug geven. irieven over het zjjirf doch wanneer de ite gunstig zijn, dat na 4 of 5 pet. aan de aan- tariefsvérlaglng mogelijk is. -zal worden overgegaan; opvoering van de rente, dus winstbejag, wordt door de Sportfondsen niet beoogd. x Doch vóór dat een algemeene tariefsverlaging wordt Ingevoerd, zal reeds op andere wijze een goedkooper tarief mogelijk zijn. De toelichting wijdt aan dit punt nagenoeg een heele pagina. Gewezen wordt op de z.g. groepsabonnementen voor zwemclubs, personeelvereenlgingenin Amsterdam kwam men hierdoor tot een tarief van 22 cent. Het abonnement-groepzwemmen werd in Amsterdam gesteld op ƒ5. Waar geregeld zwemmen de arbeidsprestatie verhoogt, gaan verschillende groote ondernemin gen in Amsterdam, als Shell, Robaver enz. er toe over, haar personeel gezamenlijk te laten zwemmen; een voorbeeld ter navolging. Wij zouden in verband hiermede onze vroede vade ren (en onze eene vroede moeder) in overwe- 1 ging willen geven aan elke raadsvergadering een gezamenlijk zwem-uurtje te laten vooraf gaan. ter verhooging zoo mogelijk van de arbeidsprestatie in de raadszaal. Vooral in de zware dagen der begrootingsdebatten, lijkt ons De Inhoud van den brief was als volgt: .Het is mij den laatsten tijd na de ver nieuwing van den Ryksstraatweg, ten noor den van de Kerkelaan nogal eens opgevallen, dat de vele automobielen met een veel groo- tere snelheid 4je bebouwde kom van onze ge meente nadernllk dan vóór de openstelling van bedoeld weggedeelte; en wel op een zoo danige wijze, dat de reeds genomen maat regel van niet parkeeren in het bochtige ge deelte van de bebouwde kom In onze ge meente, een zeer goede is geweest. Boven en behalve deze nmaatregel, zou ik het dagelijkse!) bestuur ernstig in overweging willen geven, voor de veiligheid van het ver keer, indien aTChans uw college mijn meenlng kan deeien, als in den aanhef hiervan ge noemd. een waarschuwingsbord te doen plaat sen met de waarschuwing: .gevaarlijke bocht". noemde tragische gevolg. De rechtbank sprak verd. van een deel van de tenlastelegging vrij en ontsloeg hem voor een ander gedeelte van rechtsvervolging. Van verschillende kanten werd er op den Of ficier aandrang uitgeoefend om hooger beroep aan te teek enen. om de zagk voor een hooger rechtscollege behandeld te krijgen. Ook bij de behandeling voor het Hof te Amsterdam beriep verd. zich op noodweer. De Proeureur-Oeneraal Mr. A. baron van Harlnxma thoe Slooten, vroeg bevestiging van het Alkmaarsche vonnis. Vandaag Wëes bet Hof arrest en bevestigde het vonnis der rechtbank te Alkmaar. eras het niet met B. en W. eens en verzocht alsnog aan het verzoek te voldoen. De Voorzitter meende, dat inwilliging van het verzoek niet in het belang der commissie is. Indien men tot uitbreiding der commissie overging, zou het gevaar niet denkbeeldig zijn, dat de raad op den duur niets meer in de com missies te vertellen zou hebben. Het verzoek werd echter bij stemming voor kennisgeving aangenomen, zoodat de heer Qreeuw zijn zin niet kreeg. De adressen van Jb Bakker e.a. en van J. Bankert. betreffende den aanleg van een wan delpad langs den straatweg, tusschen den Hellooërdijk en de Vlerstaten. werd voor ken nisgeving aangenomen. Nadat en passant eenlge stukken grond wa ren verkocht en een stuk grond voor een ander stuk was geruild, was aan de orde een voor stel tot aankoop van een huis en erf, gelegen aan den Rijksstraatweg te Heiloo. sectie B nummer 381, groot 1 Are 67 c.A. van de heeren N. Brouwer en P. Houtenbos. beiden te Heiloo voor een koopsom van 3500; een huls en erf, gelegen aan den Uksstraatweg te Heiloo, sectie B nummer 310, groot 1 Are 71 c.A. van den heer P. C. Overtoom te Heiloo voor een koop som van ƒ3500. een verfrlschend bad heilzaam voor de dan veelal verhitte gemoederen. Wy twijfelen sr met aan. of de pers zal. indien zij daartoe woedt ult- genoodlgd, heel gaarne ons gemeenteiyk be stuurscollege ook naar de zwem-inrichting vol gen. Na als vaststaand te hebben aangenomen, dat, ondanks de crisis, bet aantal baden steeds zal toenemen, wijst de toelichting nog op de diverse voordeelen. welke aansluiting bij de N V De Sportfondsen biedt By den bouw wordt al direct geprofiteerd van de elders opgedane ervaring, hetgeen ook financieel voordeel be- teekent. Het centraal inkoopen van handdoe ken, badgoed, kolen enz. is daarnaast een eco nomisch voordeel. Aan het slot van de toelichting wordt er nog op gewezen, dat de ligging van dit terrein zoo centraal mogeljjk moet wezen, opdat de inwo ners (en de bezoekers van bulten de stad. Red.) met zoo gering mogelyke moeite de inrichting zullen kunnen bezoeken. Wy vermoeden, dat men vergeten heeft, dit zinnetje in deze voor Alkmaar bestemde toe lichting te schrappen, want de plaats, die men op het oog heeft, kan toch kwalyk centraal- Uggend genoemd worden. wy zullen hier echter niet verder op ingaan, evenmin als wy op andere punten zyn In gegaan; het was onze bedoeling slechts een in- houdsweergave te bieden van de elf -pagina lange toelichting, waarvan het Comité van Ac tie zyn voorstel aan den Raad Èppaard deed gaan. Te zyner tijd sullen wy over de besprekens- waardige punten in deze kwestie nog wel het een en ander te berde brengen. Hiervan vermelden we een schryven van Oed. Staten, waarin werd medegedeeld, dat zy het onlangs genomen besluit van den raad, om de jaarwedde van de wethouders te verhoo gen, in verband .met de tydsomstandlgheden. niet kunnen goedkeuren. De heer Greeuw vroeg, wie beter den finan- cieelen toestand der gemeenten kan beoordeelen. Ged. Staten of de gemeenteraad. HU protes teerde tegen deze beslissing. De brief werd voor kennisgeving aangenomen. In een der vorige vergaderingen besloot de raad tot het vernieuwen van de verlichting aan een gedeelte van den Ryksstraatweg. Besloten werd, om mooie uxie lichtmasten van natuursteen langs dezen weg te plaatsen Nu was echter een bericht ontvangen, dat de ingenieur van den Waterstaat deze masten niet geschikt achtte. Het moesten palen zyn van het model, als door den Waterstaat voorge schreven is. Het bleek dat deze masten van buitenlandse!) fabrikaat waren; hetgeen feitelijk in stryd was met den minlsterieelen wensch, om de voor keur te geven aan Nederlandsch fabrikaat. Op advies van de llchtcommissle, werden de lichtplannen maar voorloopig opgeschort en de beslissing van Waterstaat voor kennisgeving aangenomen. Verder was er een adre» ^agekomen van de Landelyke Federatie van BouWWTritarj?»i<lers betreffende de vertegenwoordiging in de Com missie voor Werkverruiming en om alsnog aan de werkloozen. die te werk gesteld zyn, een toeslag van ƒ2.50 per week toe te kennen. B. en W. stelden voor, afwyzend op het ver zoek te beschikken. De heer Greeuw Uit het antwoord van den voorzitter bleek, dat door B. en W. reeds maatregelen waren getroffen om tot uitvoering van het betref fende raadsbesluit te geraken. Het zal echter wel eenlge voeten In de aarde hebben, al vorens het gewenschte resultaat zal zijn be reikt. Wat het prikkeldraad by Nyenburg betreft: er zal aan den eigenaar worden verzocht ver andering In den bestaanden toestand te bren gen De heer Kosteiyk legde zich, na een paar opmerkingen, hlerby neer. W. B. men. Na eenlge discussie werd besloten, dit ad vies op te volgen. 17. 0 Aan het eind van de agenda prijkte nog een belangrijk punt, dat er later aan was toege voegd. De Haagsche Rechtbank heeft heden uit spraak gedaan In de zaak tegen een gewezen bankdirecteur J. L.. thans gedetineerd, tegen wien door het O M ter zake het verduisteren van twee, obligaties van 1000 dollar en een obli gatie van 500 dollar, ten nadeele van het kloos ter ,,Den Goeden Herder" te Konradshammer (Dantzig) anderhalf Jaar gevangenisstraf was geëtscht. De Rechtbank wees vonnis overeenkomstig den eisch, doch bracht drie maanden voorarrest in mindering. PARIJS, 1 Juni (Reuter). Ook de Senaat heeft de begrootlng thans in haar geheel goed gekeurd. De uitgaven overtreffen de inkomsten met ruim 3J4 milliard franc. open te stellen. Wanneer de gemeente zich garant verklaart V0OT de geldleening. zullen de Statuten, de bouwplannen en de tarieven de goedkeuring van B en W. behoeven. Ook zijn, zoolang de ge meente eer.ig risico loopt, al de wyziglngen van statuten en tarieven aan de goedkeuring v*n B. en W onderworpen. Dat er gedurende •Hen tyd een Gemeentelyke commissaris, of. aooals een dergeiyk functionaris ook wel eens, minder sympathiek, genoemd wordt, een ge- meenteiyke dwarskyker wordt aangewezen, ’Preekt van zelf Eventueele liefhebbers voor dit gemeentelyke baantje willen wy wyzen op de zinsnede in de Toelichting, waarin wordt ge- »gd. dat deze functionaris vanwege de N.V. De Sportfondsen geen enkele .xemuneratie” of ver goeding van kosten, noch vacatiegeld of winst- percentage ontvangt; zelfs een gratis zwem abonnement voor zich zelf of zjjn al dan niet *™nte familie zal zyn loon niet zyn voor zyn ten nutte van het gemeen. v PARIJS. 1 Juni (Reuter) Den geheelen nacht hebben Kamer en Senaat vergaderd over de begrootlng. Het voo^iaamste geschilpunt tusschen beide regeeringslichamen was de kwestie van het pe troleum-monopolie. Op aansporen van de socialisten verlangde de Kamer de Instelling van een dergeiyk móno- polie, terwyi de Senaat zich heftig verzette. Nadat de regeering de kwestie van vertrou wen had gesteld werd besloten een studie commissie te benoemen. De Kamer volgde de regeering met 359 tegen 203 stemmen, dg Senaat met 167 tegen 121 stemmen. Wel biyven nu nog een aantal kleinere ge schilpunten bestaan, welke een bet heen-en- weer-gaan van de begrootlng tusschen Kamer en Senaat noodzakeiyk maken. Hedenochtend om seven uur nam de Kamer in zesde lezing de geheele begrootlng met 385 tegen 150 stemmen aan, waarna de begrootlng weer naar den Senaat terug werd gezonden. In de begrootlng overtreft het deficit een weinig de amortisatie. HAMBURG. 1 Juni (TD.) Gisteravond te ruim elf uur heeft op de Elbe ten gevolge ran den dichten mist een ernstige aanvaring plaats gehad. By ton 8. naby het oosteiyke zeegat kwamen de belde groote Engelsche stoomsche pen „Stentor” en de uitvarende „Guilford Castle" met elkaar in botsing. De „Stentor" trof de „Guilford Castle" by het voorschip nan stuurboordzyde en veroorzaakte een reusachtig byna 10 M. groot gat in den wand van een der laadruimen van de ..Gullford Castle”, waarvan het voorschip onmlddeliyk begon te zinken. De gezagvoerder probeerde het schip aan den grond te zetten om te voorkomen, dat het ge-' heel zou zinken, 'nmlddels werden de passa giers. die zich voor een groot deel reeds te sla pen hadden even, in goede orde in de booten van boord gebracht. Verscheidene in de naby- held voor anker llg)(-nde schepen zetten booten uit om hulp te verleenen. Twaalf opvarenden werden door het berglngsschip ..Hermes" aan boord genomen en later overgebracht aan boord van de sleepboot „Krueckau" die hen vanmor gen te Cuxhaven' aan tand bracht. Achttien passagiers werden opgenomen aan boord van de ..Stentor" doch naderhand eveneens door een rivierboot te Cuxhaven aan land gCj Btercnbroodspot beperkte er zich in zyn “’«dingen toe, mede te deeien, dat de exploi- 2“ Alkmaar zJ. mogelyk was, als er 300 •Paarders waren ingeboekt. Dezer dagen konden berichten, dat djt verelschte aantal er was. “n mooi succes, In korten tijd behaald 3*ze toelichting gaat vergezeld van een ex- »««*tle-begrootlng voor een te stichten over- inrtL. d' en Ewemlnrichting. (Van een serre- “™hting wordt, zooals in de toelichting zelf. '«Ptoitatie niet gesproken -begrootlng dan, toont een eindbedrag n 30 750met een onvoorzien van ƒ630. TonSI* op“t 18 gebaseerd op een gebruik van **wone baden, 20.000 schoolboden en uw stortbaden; totaal dus 105.000 baden Ei re in de toelichting wordt het aantal beden d °P 80.000. Het aantal inwoners van “hgrenzende gemeenten op 40.000 deiri >lnd’ komt de toelichting tot een gemid- mét °e?ek Van onKeveer 2 per hoofd per jaar; vnn ^*?der“ woorden, wanneer iedere inwoner laar maar’ Bergen, Heiloo en Oudorp elk tweemaal een bad neemt in de overdekte Aan j” xwemlnr*chting. is deze exploitabel, aan dC f‘and van statistieken wordt echter *5n®'nen- dat het gemiddelde aantal baden «Un circa 4 A 5 per jaar. Een niet- exploitatie zou dus in zoon geval ult- oten zyn De tyd en de ondervinding zullen de statistieken, welke zich over een ken “nU1 Patsen in Duitachland ultstrek- slnv n VOOr °nS ProPere Alkmaar van toepas- «Mn. wy moeten natuuriyk by voorbaat Het was een wel seer gevarieerd en uitge breid menu, dat de raad gisteravond, in den vorm van een 20 punten lange agenda werd voorgezet. En om de variatie nog wat te ver- grooten, waren er nog een tweetal lestjes van den vorigen keer opgewarmd, waarvan er een slechts met veel moeite en omhaal geslikt werd. Was de lange agenda al een aanleiding voor langdurig vergaderen, de praatlust van som mige leden maakte het mogelyk. dat de ver gadering van half acht tot even voor elf kon duren. Van den heer Franken was bericht van ver hindering gekomen. e kwestie van het Sportfondsenbad heeft I 1 al heel wat stof doen opwaaien, heel wat J--' woorden en tyd gekost en heel wat krantenpapier In beslag genomen; en zy zal dat alles in de toekomst zeer zeker nóg doen. De vergaderingen van het Witte Kruis en het voorloopig comité van actie, waarin mr. Bieren- broodspot, de groote promotor van de Sport- Jondsenbaden. een uiteenzetting gaf. vorderden alreeds kolommen; de discussie in den Raad hierover gevoerd volgden en dezer dagen kwam het uitvoerige voorstel van de Sportfondsen- enthousiasten een plaatsje in onze kolommen vragen. Dit voorstel ging vergezeld van een eveneens uitvoerige toelichting (waarover we thana iets aan onzd lezers zullen mededeelen) en straks konrt dit voorstel in den Raad, om voor de zooveelste maal doorgepraat te worden en plaatsruimte te eischen in de bladen. We veten zeker, dat dan nog niet het laatste woord erover gesproken en geschreven zal zyn; we hopen alleen maar, dat onze lezers niet zullen gaan zeggen: dat verhaal wordt eentonig! Wy zullen thans niet de 11 pagina's lange toelichting op het voorstel aan B. en W„ in ons nummer van Dinsdag gepubliceerd, gaan af drukken. Deze toelichting schynt er een te zyn. die pasklaar gemaakt is voor alle gemeenten, waar een sportfondsenbad nog in embroyalen toe stand verkeert; slechts door hier en daar een woordje of een cyfertje in te lasschen. kan deze toelichting dienen ter meerdere orienteering van vroede vaderen, als zy zich gaan voorbereiden op de vergadering, waar zy dit in het brand punt van de belangstelling staande onderwerp aillen gaan bespreken. Zy, die de vergaderingen over deze kwestie In de Harmonie bygewoond, of onae verslagen daarover gelezen hebben, zouden, wanneer wy dese-toelichtlng gingen afdrukken, voor den der den keer hetzelfde te hooren krijgen; zy. die die vergaderingen niet bezochten, of bedoelde verslagen niet hebben gelezen, mogen wy ach ten als niet-belangstellenden in deze kwestie, voor wie een weergave van al dat Sportfond- senbad-oud-nieuws verspillen is van tyd en krantenpapier. Mochten zy zich nu wél Ineens interesseeren, dan zullen zy ongetwyfeld wel een exemplaar van deze Toelichtingen, welke wellicht in groote voorraden in de magazynen van de N. V. De Sportfondsen ■opgestapeld llg- fen ter plaatse kunnen bekomen. Wy gaan dus resumeeren en hier en daar Iets vertellen wat zy, die deze kwestie van den keginne gevolgd hebben, al weten. Dat de zwemsport een volksbelang is, zoowel Biet het oog op de hygiëne als op de veiligheid is een oude waarheid, waarvan eenieder over tuigd ik. Voor het geval, dat soms een der va deren van Alkmaar» gemeenteraad dat niet Bocht zyn, wordt dit in deze Toelichting nog eens voorspeld. Voorts wordt ten overvloede ver teld. dat men in een overdekte bad- en zwem inrichting het geheele jaar door kan zwemmen. Uitvoerig wordt uiteengezet het ontstaan, het karakter en de opeet van de Sportfondsen, zoo- *1» wy die al eerder uit de inleidingen van mr. Blerenbroodspot weergaven Na de resultaten vsn de actie voor de Sportfondsenbaden in andere plaatsen te hebben opgesomd. wordt, gezien de hier ter stede getoonde belangstelling, vastgesteld dat ook in Alkmaar de exploitatie met een gerust hart tegemoet kan worden ge zien; en wordt aan den Raad gevraagd, de ge meente garant te doen zyn voor de verplichtin gen. voortvloeiende uit de leening, welke de op te richten plaatseiyke N.V. Sportfondsenbad zal aangaan ten behoeve van den bouw en de stich ting van een z.g. serre-inrichtlng, waarvan de ztichtlngskosten exclusief 150.000 zullen bedragen. Voor wie het nog niet weet, deeien we mede, dat een serre-lnrichting is een overdekte in richting met een wegschuifbaren glazen-Zuid- »and. zoodat des zomers, daarvoor of daarna, wanneer de buitentemperatuur zulks toelaat, de overdekte in een zoo goed als open inrichting veranderd kan worden en de baders ook de weldadige werking van de ultra-violette zonne- **ralen kunnen genieten. Het is voorts volgens deze (voor meerdere gemeenten pasklaar gemaakte) toelichting, de et gemeentebestuur van Amsterdam zit met zyn financiën 'n klein beetje in de knoei: op de loopende gemeentebegrootlng dreigt een belangrijk tekort en de tegenvallers zyn talrijk: het voor 1933 geraamde bedrag aan ondersteuning voor werkloozen, zal zoo het heet met een bedrag, liggende tusschen de vyf en de zes millloen overschreden worden; de over 1933 geraamde inkomsten loopen even eens met etteiyke mlllloenen terug, en nu ia men ten stadhuize bezig, de voorloopige be grootlng voor 1934 in elkaar te zetten! De vergaderingen van B. en W. moeten den laatsten tyd vrywel steeds en vrijwel uitslui tend lange gezichten vertoonen. Nu meene men niet, dat wy er ook maar een oogenblik aan denken, het gemeentebestuur van Amsterdam zyn flnancieelen nood kwalyk te nemen. *t Zy verre van ons. Welk 'fateoeniyk overheidsorgaan Zit er te genwoordig goed by kas? Het behoort tegen woordig zeker niet tot den „bon ton” royaal of ook maar voldoende in de geldmiddelen te zitten. DAArvan dus niet. Maar wat in dezen hoofdstedeiy ken nood weer opvalt en voor heel het land leerzaam is? De verlegenheid, waarin de soclaal-demo- kratische bestuurders daardoor gebracht zyn: wethouder Polak heeft dapper verklaard (hij zal ook niet*minder dapper durven zijn), dat hy zich niet aan de consequenties van zijn verantwoordeiykheid wil onttrekken maar nu komt de groote moeiiykheid: de heer Polak staat in zyn dapperheidsvertoon niet vrij; hy moet zich wil hy daden van verantwoorde lijkheid stellen eerst verstaan met zynparty Instanties, met de besturen der moderne organisaties van overheidspersoneel, enz. Van de besprekingen in deze onverant- woordeiyke en niet tot het stadsbestuur ge roepen! kringen zal het afhangen, hoe de wethouder van financiën In een wereldstad als den flnancieelen toestand zal commissie voor werkverruiming, stop te zetten en de werkloozen. voor ondersteuning naar het Burgeriyk Armbestuur te verwyzen. Evenwel zal door een commissie getracht warden die menschen. die daarvoor In aan merking komen, voor zoover mogelyk, aan werk te helpen. De heer GREEUW was door dit plotselinge voorstel wel eenigszlns verrast en stelde voor, het voorstel tot een volgende vergadering aan te houden. Hy had het beter gevonden, als B en W met een duideiyk omlynd voorstel voor den dag kwamen. Wethouder OPDAM haalde hem echter over, deze zaak toch maar in d< ze vergadering te be handelen. De heer GREEUW ging daarop verder en wees er op. dat men er wél zorg voor diende te dragen, dat de zaken by het B. A. anders werden geregeld dan verleden Jaar het geval was. Wanneer men meent de steunvarleening te moeten stopzetten, dan moeten er ook behoor- Wke maatregelen getroffen worden, ten bate der werkloozen. De heer KOSTELIJK drong aan op het zoe ken van werkobjectenniet alleen voor den zomer, maar nog meer voor den komenden winter. De VOORZITTER antwoordde, dat in den af- geloopen winter de werkverschaffing uitste kend heeft gewerkt. ging, dat zy Van der Lubbe zouden hebben ge- Spr. meende echter, dat het nu tyd wordt om dit stop te zetten, daar er In den zomer meer kaas op werk is In het vrije bedrijf. zou voor de werkloozen. die een groot hebben te onderhouden, een speclalen willen verleenen. door middel van het Burgeriyk Armbestuur. De heer GREEUW achtte het verkeerd, in dien door het B. A. weer op dezelfde wijze steun werd verleend als verleden jaar. De te verlee nen steun zal in overeenstemming moeten zyn met hetgeen de commissie voor werkverruiming deed. De VOORZITTER was tegen dit laatste Hy achtte *n dergelyken steun niet mogelyk, terwyi hy voor den zomer den steun, dien het B. A. gewoon is te geven, voldoende vond. De heer KOSTELIJK verweet B. en W dat e e zy tot aan vandaag nog weinig moeite had- am riVlÓIO den gedaan om werkobjecten te vinden. Alleen IC dl UC VI lolo vandaag is pas gewerkt De VOORZITTER bleek hierover zeer ver ontwaardigd. Hy had den heer Kostelyk den- zelfden morgen een en ander over deze kwestie medegedeeld, doch Indien hy had geweten, wat de heer Kostelyk nu heeft gezegd, dan zou hy hem zeker niet terwllle zyn geweest. Er Is reeds maandenlang naar werkobjecten gezocht De discussie dreigde hierop tamelyk heftig te worden. Toen de VOORZITTER zeide. dat de ge meente. wat de werkverschaffing betreft dezen winter aan de spite had gestaan, zelde de heer „Omdat we aan de spits stonden, wordt den werkloozen nu de nek omgedraaid!” Gelukkig kalmeerden de gemoederen wat en kon de discussie op normale wyze verder gaan. Principieel was dr. BARNHOORN het met den heer Kostelyk eens. dat men de werkloo zen zooveel mogelyk aan het werk moet zet ten; spr zou liefst het heele Jaar door werk verschaffing willen hebben. Spr was echter overtuigd, dat B. en W. dit voorstel deden, omdat er op het oogenblik wer- keiyk geen werk «ras en als er wat komt, dit zeker tot den winter kan bewaren. Om deze reden was spr. voor het voorstel van B. en W. Nadat men nog het een en ander In het mid den had gebracht, werd het voorstel van B. en W. met de twee 8. D. A. P.-stemmen tegen, aangenomen. Een verstrekkend voorstel van den heer KEESMAN, werd met op twee na. algemeene stemmen verworpen. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. „Naar aanleiding van een vraag van qn- dergeteekende. dato 25 Febr. 1933, behandeld In de daarop volgende raadsvergadering, waarin besloten werd, dat In verband mfet de prikkeldraadversperringen in het boech. voor zoover deze langs openbare wegen gaan, aan den eigenaar zou worden verzocht deze te doen wegnemen, als in stryd met onze ver ordening en nu tot op heden hierin nog geen gevolg door bedoelden eigenaar is gegeven, wyst ondergeteekende er op, dat nadien, of gelyktydig daarmee, een zelfde afscheiding aangebracht is langs den openbaren weg van af Nyenburg tot aan den Boekelermeerweg. Welke maatregelen zyn door B. en W. ge troffen tot uitvoering van bedoeld raadsbe sluit. of. en zoo Ja, indien aan genoemd raadsbesluit geen gevolg is gegeven, welke maatregelen denken B en W dan te flemen Hoe denken» B. en W. te handelen met het nadien aangebrachte gedeelte N(jenburg-Boe kelermeerweg Willen B. en W. In den eerstvolgenden raad hiervan mededeeling doen?" Aan de orde was nu een voorstel, tot het bouwen van een muzieknls op het bekende terrein in het gemeen tebosch. Het ligt in de bedoeling van het gemeente- nog bestuur, om tot een compleet muziekpark te geraken, naar het voorbeeld van Alkmaar, wier muziek tuin en nis hoog worden geroemd. De kosten van het bouwen zouden 2700 bedragen. De heeren Dekker. Schuyt en Vahl stemden tegen dit voorstel, omdat zy het bedrag wel wat hoog vonden. Overigens werd het voorstel zonder moeite aangenomen. Hierna werd besloten tot het aangaan van een tydelyke kasgeldleening tot een maximum van ƒ30.000. Deze leening ten worden afgelost. Thans was het meest onverteerbare van de twee lestjes aan de beurt. Geiyk men zich her inneren zal. werd in de vorige vergadering het voorstel, betreffende vaststelling der suppletolre begrootlng, wegens staken der stemmen, aan gehouden. De oorzaak van deze stemmensta king was de bekende kwestie met de vereenl- glng voor natuurmonumenten; een groot deel der leden was van meenlng. dat de gemeente niet naar recht en biliykheid was behandeld. Men zou mogen verwachten, dat over deze kwestie in de vorige vergadering reeds uitvoe rig genoeg gesproken was. Wy zullen deze kwestie hier ook niet meer voor den tweeden keer uiteenzetten. Vooral de heer Kostelyk wond zich over deze kwestie zeer op. Tensoltte vroeg dr. Barnhoom aan B. en W om nog eens duldelyk uiteen te zetten, hoe de vork in den steel zat. Wethouder Maas-Oeesteranus voldeed aan dit verzoek, echter niet naar genoegen van dr. Barnhoom. Hierop gaf de gemeentesecre taris nog eens een kort en helder overzicht van de zaak, waarmede dr. Barnhoom wel te vreden was De heer Kostelyk was dit echter nog lang niet. De discussie begon weer van voren af aan, totdat dr. Barnhoom de nuchtere vraag stelde, of het wel zin had. als de raad afwyzend tegen over Natuurmonumenten bleef staan. De Voorzitter antwoordde hierop, dat B. en W tot Be ervaring waren gekomen, dat de ge meente geen enkel recht had om meer van Na tuurmonumenten te eischen. dan haar werd aangeboden. Weigering had dus geen sin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 13