IDe Pavet der 3)ranken ffoLLYWOW Ambtsaanvaarding President Ruys RADIOPROGRAMMA GEEN WOORDEN MAAR DADEN DE DERBY TE EPSOM DE DIENSTWEIGERAARS DONDERDAG 1 JUNI Vrijdag 2 Juni 1933 I. Dubbelman O. Praem. Minder werkloozen Communisten voor het gerecht TWEEDE KAMER R.K. Middenstandsbond KON. PETROLEUM MIJ. Positie nog sterk G ehoor samen 2 Defensie contra AJ.C. Goedkooper vliegen RUW1ELN1JVERHEID IN 1932 De nieuwe tarieven gaan heden in Productie wederom gedaald DE ZEEVISSCHERIJ IN MAART taking te IJmuiden drukt cijfers Eigenmachtig optreden NIEUW KLEIN SEMINARIE Eeste steenlegging te Apeldoorn EEN EIGEN JEUGDHUIS HOOGE CRISISLASTEN In vier maanden 57 millio®” Verzet is uitgesloten „Jonge Strijd’' verboden Li Moeilijkheden bjj de werk verschaffingen Wijziging en uitbreiding van het Bondsbureau HET KANO-ONGEVAL OP HET IJSSELMEER WAABSCHUWIWG Uitspraken van het Hoog gerechtshof Nijverheidsonderwijs DE HOLLYWOOD.HOED heeft in de Hoedenwereld de algemeene belangstelling. Van meerdere zijden tzacht men den Hoed na te maken. Gegevens over de week van 8—13 Mei Hat paard „Hyperion” wint na een spannenden strjjd DE LOONSVERLAGING TE ENSCHEDE I Ni w van VS si A Nieuwe inspecteur benoemd .veilig verkeer" onzer dagen niet Benoemd tot apostolisch prefect van Jubbulpore Voor de mannelijke jeugdbewe ging in het diocees Haarlem Het Openbaar Ministerie in hooger beroep VOOR NADERE BIJZONDERHEDEN VERWIJZEN WIJ NAAR DEN KATHOLIEKEN RADIOGIDS slechte gekleed In een rijbroek. waardoor vast stelling van de Identiteit uitent moeilijk wa*. Een der directeuren van de „Zwoteche Crt.", waar het slachtoffer werkzaam was, heeft het iyk herkend. Donderdag 8 Juni as. te vjjf uur 's namiddags zal Z. H Exc. de Aartsbisschop van Utrecht, op plechtige wijze den eersten steen leggen voor het in aanbouw zijnde nieuwe kleine seminarie aan den Arnhemacheweg te Apeldoorn. kan worden toegelaten. Juist bij belangrijke feiten als de Regeeringsverklaring van heden zou. indien meer belangstellenden binnen kon den, het contact tusschen Kamer en volk nog meer verinnigd kunnen worden. In de legerorder is opgenomen een ministe rieels beschikking, waarbij onder de verboden geschriften wordt opgenoman „Jonge Strijd-. B< In 9V Al WEENEN. 517 M. 790 Oude dansmu ziek II 06 Oramofoonmuslek. WAB8CHAU. 1411 M. «.30 Dansmuziek 8 35 Symphonleconcert 10.35 Dans muziek. n, dat de Koninklijke legewerkt sou hebben tot Gehoorzaam den verkeersagent Omdat je dan steeds veilig bent. Hero ..Perl' is een zafoer Nefesi product. zonder eenige ehemlscke uien Heer m smsa* zijn er DAVENTRY. 1554 M. 12.30 Orgelrecl- tal 1.06 Concert 4.06 Concert 00 Pianorecital S.56 Concert door het B.B.C-- orkest 11.15 Gerardo en zijn orkest. PARIJS Eiffel. 1446 M. 8.50 Muzi kaal en litterair halfuurtje 8.35 Con cert. een het de d h s E b a e c s 3 1 T X Al Li V) toevoeging. De goeden de zuivere, frisscne i door de natver aan Hero rerr bevat geen hl bl dt ht lie In een Dinsdagavond gehouden vergadering dar Federatie van Textielarbeiders is de aange- kondlgde loonsverlaging In de vijf spinnerijen te Awebede besproken. De fabrlkantenvwreenlglng had aan de Fe- dcffctte mi (XMiXwnoiitt® sowsUmtcL WlMftfbtl wyh» Wettig gedeponeerd. i LONDEN. 31 Mal (VB.). De Derby-race te heden gewonnen door het oaard „Hyperion". Tweede aankomende werd ..King Salmon”, ter wijl het paard ..Statesman" derde werd. De wedstrijd werd bijgewoond door den Ko- nlng en de Koningin van Engeland. Voorts wa ren aanwezig de Prins van Wales, de Hertog en de Hertogin van York, prins George en diens gemalin, alsmede Lord Harewood. De race werd gewonnen door Hyperion van Lord Derby, met een voorsprong van vier lengten, in den record tijd van 154 seconden. Het paard stond 8/1 ge boekt. Tweede werd King Salmon van Sir H. Cunllffe (7/1). 3. Statesman van V. Emma nuel (20/1). De uitslag van de Derby heeft, wat de Du- blln-Sweepstake betreft, drie houders van loten in Nederland en Koloniën een aardige a Inst bezorgd Neonllte Ltd. te Boerabaja won met ..Hyperion” een bedrag van 30.000 pond. „Ba tavia", Willem Bultenwegstraat te Rotterdam kreeg met ..King Salmon” 15.000 en ..Holly Year”, Pauwenlaan 78, Den Haag met „States man” 10.000 pond. ter wel gebleken was, dat de verlaging niet zou worden teruggenomen. De vergadering stelde vast, dat de toepassing der loonsverlaging voor de betrokken arbeiders Het O. M b|j de Arrondissementsrechtbank te Tiel heeft Woensdag hooger beroep aangetee- kend tegen het vonnis van genoemde rechtbank van 26 Mei JJ„ waarbij het Communistische Tweede Kamerlid, Lou de Visser werd vrijge sproken van de hem ten laste gelegde beleedl- ging van President Von Hindenburg, en even eens tegen het vonnis, gewezen tegen Roestam Effendi, nJ. 200 gulden boete, suta. één maand hechtenis wegens opruiing. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot inspec teur van het nijverheidsonderwijs de heer W. Polderman, leeraar aan de gemeentelijke zee vaartschool te Groningen. De nieuwe inspec teur is bestemd om te worden belast met het toezicht op het scheepvaartkunding onderwijs in het geheele land en op de ambachts-, vak- en avondteekenscholen en de leerlingstelsels voor jongens in enkele provincies. De heer Polderman, die 39 jaar oud is. bezit de hoogste wettelijke bevoegdheid, zoowel voor het technische als voor het wiskundige en het nautische gedeelte van het zeevaart- en het scheepsmachlnistenonderwijs en beschikt bo vendien over een ruime mate van practische, technische en onderwijservaring. Sinds 1931 maakte hy telkens deel uit van de commissie voor de eindexamens aan de ge subsidieerde zeevaartscholen. Tevens trad hij op als regeeringsgedelegeerde by de examens voor motordr ij v cr. uc. my tot dit hooge ambt te benoemen. Den waar- Volgens ndededecllng van het Centraal Bu reau voor de Statistiek wordt in de statistiek der Rfjwielnijverheid over 1932 naaf de op gaven der ondernemingen met een productie van 200 of meer frames, zoo Juist mogelijk be rekend het aantal in Nederland vervaardigde rijwielen, dat voor binnenlandsch en buiten- landsch verbruik ter beschikking te gekomen, t. W.: 1929 403300; 1930 396700; 1931 320500; 1932 295900. Het Eerste-Kamerlld Mevr. Pothuis Smit heeft aan den Minister van Defensie eenige vragen gesteld omtrent de bedoeling die by den minister heeft voorgezeten, toen h|j dezer dagen weigerde kampmateriaal ter beschikking van de A. J. O. te stellen. Voordat in de Tweede Kamer dr. Oolljn. als leider van het nieuwe kabinet gelegenheid kreeg om de Regeeringsverklaring af te leggen, heeft de waarnemende president, de sociaal democraat Schaper, den nieuwen voorzitter, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck. wiens benoe ming reeds was afgekomen, met een hartelyk en van waardeertng getuigend woord geïnstal leerd. De nieuwe president heeft, zijn ambt aanvaard met de volgende rede: „Geachte medeleden. Nu ik voor de vijfde maal het voorzitterschap uwer Kamer ga aanvaarden, moge ik u mijnen dank uitspreken, dat g|j my ter benoeming aan H. M. de Koningin hebt voorgedragen. Hooglijk waardeer ik dit bewijs van uw ver trouwen. Jegens H. M ben ik vervuld van eer biedigen dank, dat het haar heeft behaagd. „Pari", den' nieuwen verfris- schenden - gezonden drank. Do drank, die alles bevat wat goed is in vruchten. Vloeibaar Hollandsch Fruit. „Perl" is een zuiver natuurproduct, dat meer doet dan alleen Uw dorst lesschen, het komt ook Uw gezondheid ton gondel Op de jongste vergadering van het hoofd- oestuur van den Nederlandschen R. K. Midden standsbond werd besloten tot toetreding tot den Nederlandschen Werkloosheidsraad. in welk college de Bond zal worden vertegenwoordigd door de hoeren Mr. J. A. O. M. van Heilenberg Hubar, Directeur van het Bureau vgn den Ned R K. Middenstandsbond en J. C. Berger, direc teur van het Bureau van den Ned. R. K. Bond van Bouwpatroons. Breedvoerige beschouwingen werden gewijd aan het wetsontwerp-Omzetbelasting, waarom trent de Bond zijn bezwaren ter kennis zal bren gen aan den nieuw optredenden Minister van Financiën. Behandeld werd het vraagstuk der ziektekos tenverzekering voor den middenstand. Getracht aal worden op dit punt te geraken tot een posi tief advies aan den R. K. georganteeerden mid- denstand. Het Bureau van den Ned. R. K. Middenstands bond heeft een wijziging en uitbreiding onder gaan. Ingesteld zjjn een sociaal-juridische afdeellng onder leiding van Mr. F. J. H. Bach, directeur van het Centraal Hanzebureau in het Bisdom Haarlem en een Economische afdeellng, onder leiding van Drs. H. L. Jansen. Verder werd be sloten tot instelling van een commercieels afdee llng, waarvan binnenkort de leidende ambtenaar tal worden benoemd. Het geheel blijft onder leiding van Mr. J. A. O. M. van Heilenberg Hubar. Wilt U echter verzekerd zijn van origlneelen Hoed in prima kwaliteit, eischt dan onder staand merk in Uw Hoed. De Zeereerw. Heer Ignatius Dubbelman O. Praem. ia, naar de „Maasb.” verneemt, door Z.H. den Paus benoemd tot Apostolisch Prefect van Jubbulpore. Dit uitgestrekt missiegebied in Centraal Britsch Indië is sinds 1929 door de Congregatie de Propaganda Fide toevertrouwd aan de Nor bertijnen van de Abdij Berne te Heesw^k. In 1932 werd het tot Apostolisch Prefectuur ver heven. De Zeereerw. Heer* Dubbelman, die thans als eerste tot Apost. Prefect is benoemd, is Rotter- L dammer van geboorte en 39 jaren oud. Sinds een F tiental Jaren is hij als missionaris in de missie van Britsch-Indië werkzaam. HUIZEN, 1875 M. 8.00 KRO. Oramo- foonnjuziek 10.00 Oramofoonmuzlek 11.30 Halfuurtje voor Bleken en ouden van dagen 12.00 Politieberichten 12.15 KRO-eextet onder leiding van P. Lustenhouwer 1.45 Zender verzorging 2.00 Orgelconcert door W. van Bruggen, in de 8t. Lebuineskerk te Deverter 3.15 Oram.-muziek 5.30 KRO-orkest onder leiding van J. Gerritsen 5.00 Th. Arts. Land- en Tuinbouw half uurtje 5.30 KRO-orkest 6.00 Max K. Gerlsch. Dultachland” 8.18 KRO-orkest. 7 00 Politieberichten 7.15 J. A. Kokke ..De petroleumvelden in Mexico”. 7.35 Gram - muziek 7.45 VroolHke avond. Willy Derby. Evy Armont. Edwin Gubbens Het Wladimir Piue trio. De vijf Gooaaensaens De KRO- Boys, onder leiding van P. Lustenhouwer 12.00 Sluiting. BRURREL, 509 M. 12 20 Concert door het kleine orkest van het N. I. R. onder lei ding van P. Leemans 6 35 Gramofoon- muziek 8.20 Concert door het Omroep- symphonle-orkest 10.45 Oramofoonmu- ziek. De Minuter van Waterstaat heeft de door de K. L. M. voorgestelde tarievenverlaging in het binnenland goedgekeurd voor de lijnen Twente Amsterdam v.v., en Oronlngen-Anuler- dam v.v. Het passagetarief AmsterdamGroningen te daardoor verlaagd tot f 10.— enkele rei* en f 17.50 retour. Amsterdam-Twente f 7A0 enke le rete en f 12.75 retour. Tienv luchten boekjes komen voor Groningen op f 80.en voor Twente op t 80. De tarieven gaan heden In. als een nieuwe voorzitter blijkbaar de crltlek op het Parlement „met daden” gaat bestrijden. Want de gewel dige breedsprakigheid bij sommige onderwerpen lokte die crltlek vaak niet ten onrechte uit. De nieuire Regeering trad in de volgorde van de hoofdstukken der begrootlng de verga derzaal binnen. Alleen ging natuurlijk hoofdstuk XI (Koloniën) ditmaal voorop, omdat daar de leider van het kabinet zijn Intrek genomen heeft. De Ministers, die tot voor kort Kamerlid waren, werden van alle zijden gecomplimen teerd, terwijl de nieuwe figuren achter de Re- geerlngstafel, de Graeff en Kalff er nog wat onwennig bijzaten Voor den nieuwen bewinds man van Justitie, mr. van Schalk, die vier Jaar lang de Kamer presideerde, moet het een eigen- 1 nu eena van precies de tegenovergestelde richting te bezien. Zag hij vier jaar lang vanuit het hooge pre- i sldentsgestoelte neer op den heer Ruys de i Beerenbrouck, thans waren de rollen precies omgekeerd. Dat moet allemaal, ook voor den- n kanotocht op het Ijsselmeer sinds Zaterdag «^•..‘*1* re’tonen <U 20 Mel JX was vermist. Het slachtoffer was 'f A A Drinkt er zooveel van als U lust - U blijft U frisch en fit voelen. De directeur van den Rfjksdlenst dar Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling deelt mede,' dat de werkloosheid onder de 008.000 leden van ingevolge het. Werklooaheids- beslult 1917 gesubsidieerde werkloozenkassen in de week van 8 tot en met 13 Met 1933 heeft bedragen 26pCt.; zij was dus even groot als In de week 2429 April. Het percentage was 3pOt. hooger dan in de overeenkomstige week van het jaar 1932. Voor enkele bedrijfsgroepen volgen hier de werkloosheidspercentages afzonderlijk, waarbij tusachen haakjes zjjn vermeld de percentages in de week 2328 Januari 1933. toen over het geheel de werkloosheid het hoogst was (40pCt bouwvakken 27 (70), kleedingindustrie 9 (26). metaalnijverheid 39 (43), textielnijverheid 29 (29), sigaren- en tabaksindustrie 26 23). land en tuinbouw (week 2429 April) 21 (59), trans portbedrijf en zeevaart 24 (35). In de volgende bedrijfsgroepen kwam aanzien lijke werkloosheid Voor in den vorm van ver korting van den normalen werktijd (by de bovenstaande percentages voor een derde ge daette medegerekend. dus voor gemiddeld twee dagen werkloosheid per week). Het percentage van het aantal verzekerden, dat in dezen zin werkloos was. bedroeg: kleedingindustrie 6 (14), metaalnyverheid 4 (6), texüelnyverheld 16 (18), sigaren- en ta baksindustrie 18 (18), transportbedryf 6 (9). Bij 1000 organen der openbare arbeidsbemid deling stonden op 13 Mei 1933 in totaal 331.777 werkzoekenden ingeschreven, waaronder 317941 mannen In totaal war^p werkloos 300.747 per sonen, waaronder 291 551 mannen Op 29 April 1933 bedroeg het totale aantal Ingeschrevenen by 1066 organen der openbare arbeidsbemidde ling 338.826. Hiervan waren werkloos 311.291 personen, waaronder 301.413 mannen. Het aan tal Ingeschreven werkzoekenden te derhalve van 29 April tot 13 Mei verminderd met 6.849, het aantal werkloozen met 10.544. De Afdeellng Vteacbertjen van het Departe ment van Economische Zaken en Arbeid deelt het volgende mede, omtrent de aeevteschery in de maand Maart 1933, waarby de tusschen haakjes geplaatste cijfers betrekking hebben op de maand Maart 1932. Aan de zeevlsschery namen 353 434) Neder- landsche vaartuigen deel. Door Nederlandschè en vreemde vaartuigen werd volgens voorloo- pige opgaven hier te lande aangevoerd 1.540.375 K.G. (4.137.660 K.G.) vtech met een waarde van ƒ336 635— (ƒ836 025.—). De stoomtrawlers te IJmuiden waren tenge volge van de staking niet In bedryf. Slechts een enkele stoomtretler te Zoutkamp bracht aldaar in een zestal reizen 42.300 K.G. vtech aan. waarvoor 2726.werd besomd. (In Maart 1933 waren 96 stoomtrawlers in bedryf. die in 313 reizen 3.280.160 K.G. vtech aanvoerden ter waarde van ƒ479.800.—) Van de motorloggers namen 111 (115) vaar tuigen aan de trawlvteschery deeL zy brachten In 347 (348) reizen 671.138 K.G. (525.360 K.G.) vtech aan, ter waarde van 194.808 170.076). De gemiddelde vangst en besomming per reis dag van de vaartuigen, die de Noordzee be- vtechten, bedroeg respectievelijk 353 K.G. (177 KG.) en 73— </67— Aan de trellervteechery langs de Nederlandache Noordzeekust namen 193 (193) motorvaartui gen. waaronder ook enkele kotters, en 18 (13) half gedekte en open sellvaartulgen deeL De zaotcrkustvisechen maakten 1048 (1114) reizen en brachten 384337 K.G. (300 700 K.G.) Noord- aeevtech aan, waarvoor ƒ83.184.(ƒ51.780. werd beeomd. De gemiddelde vangst en besomming per rete van dees vaartuigen bedroeg respectievelijk 387 K G. (370 EO.) en /80.— </48c->. GehoorzamenHet valt ons zoo moeilijk. Waarom heeft ‘n verkeers agent ons ineens ^stop" voor te hon den? Waarom wordt zoo vaak onu vrijheid van handelen beknot? Waar om? Het wr f—wr vr.wr heeft voor veel een aardig slagwoord, een inslaand rijmpje. Zoo ook dit: BATAVIA, 31 Mei (Anete) Het Hoog WH- talr Gerechtshof bevestigde de vonnissen den Zeekrygsraad te Soerabaja ten s*nzl=» van den kwartiermeester G Piekert en korporaal-constabel C. F. Severytue, behoud*» de formuleerlng, die werd gewyzigd in ..we**» bet mondeling opruien tot opzettelijke onge^ hoorsaamheid”. De vonnissen uitgesproken over den matrote der eerste klasse J. T. Pepplnck, den mstroo* der tweede klasse J. O. Cornells, den stoker W eerste klasse W. Balverda. den korporaal-mo^ teur J. T. Kamp, den matroos Lahla. werd<8 bevestigd. Ds vonnissen uitgesproken over den matrocs der eerste klasse J. de Ridder, den marini* der eerste klasse H. A. van Waardenburg den tamboer der tweede klasse J. L. F. Wills»' sen, werden verzwaard door verlaging in Hst vonnis ten aanzien van den matroos 8os* paml, werd bevestigd, echter werd bepaald dsi de tyd door hem doorgebracht in preventte» hechtenis sal worden afgetrokken, terwyi o» het ontslag uit den dienst werd vernietigd. Het vonnis ten aanzien van den m*0** Saleh werd bevestigd, zonder ontzetting uit bevoegdheid om by de gewapende macht-’* dienen. Het vonnis over den metroce O. J. de HM* werd bevestigd, doch met aftrek van d* tyd doorgebracht in. preventieve hechtente. Biykens een mededeeling van het departemsz* van Blnnenlandsche zaken ia gedurende de «y ste vier maanden van dit Jaar totaal a*n looaenzorg, erteteateun en werkverschaffing»*' oen een bedrag vm ongeveer >7 millioen guM* uitgegeven. dlti* wilt houden, gi| kunt niet voorzichtig genoog zijn. Voor U is alleen maar het beste goed genoeg. Drinkt nemenden voorzitter ben ik zeer erkentelyk voor het hartelyk woord tot my gesproken. Onwillekeurig verwylen mijn gedachten op dit oogenblik by den tyd, nu byna 28 Jaar ge leden, toen ik als een van een twintigtal Jonge leden voor het eerst uw drempel overschreed. Op den voorzittersstoel nam toen plaats de hoot-’e figuur van president Röell, die, toegerust met zeldzame hoedanigheden van hoofd en van hart, ook voor de nieuwe leden een vertrouwd raadsman was. Wanneer men het oor te luisteren legt, hoort men zoo vaak (te vaak, om het schouderopha lend voorby te gaan) onder vergeiyking met den tyd, waarop ik doelde, den staf breken over de vertegenwoordiging des volks van de latere dagen. Wy, die zelf het voorwerp zyn van deze crltlek, zyn wellicht - niet de eerst aan gewezenen, haar met argumenten, met woorden te bestryden. BestrUden wy haar met daden. Vele Jaren, niet het minst in de achter ons liggende parlementaire periode onder de uit nemende leiding van den man, die thans mijn voorganger is op dezen zetel heeft de Kamer mét onmisbare energie de taak vervuld, die voor haar op wetgevend gebied is weggelegd. zy zal deze traditie trouw biyvan. Nemen wy ons voor, aan die energie te paren de bondigheid, die dit moeiiyke tydsgewricht eischt, en de stiptheid van vorm, die waardeertng door een ieder van eens anders gevoelen brengen kan. Moge ons allen by onsen arbeid voor oogen staan het woord van den grondlegger onzer staatkundige vryheid: so laet ons dan ’t samen met eendrachtigen herte ende wille de bescher- i minghe van dit goede volk aangrypen. Met den emstigen wil, een onpartydig leider te zyn van uwe beraadslagingen en met een beroep op uw aller medewerking, aanvaard ik. my diep, diep bewust van de onmisbare nood- zakeiykheid van Gods zegen op myn arbeid, uw voorzitterschap.” De heer Ruys de Beerenbrouck kweet zich al onmlddeliyk zoo vlot van zyn taak, ate had hy haar sedert 1929 nooit onderbroken. Den spreek tijd by de beschouwingen over de regeerlngs- verklartng op Donderdag en Vrijdag heeft hy vry kras gerantsoeneerd, wy begroeten dezen maatregel, die de kwaliteit van het debat ten koste van den omvang zal opvoeren, symptoom van de wyze, waarop de Kamer neerziet, nog wennen. Betrekkeiyk spoedig war de vergadering af- geloopen. Daarna stak het nieuwe kabinet, stemmig in het zwart en drie aan drie, het Binnenhof over voor dezelfde ceremonie in den Senaat, wy betreuren op dergelyke dagen steeds opnieuw, dat in de belde Kamers van de Volks- vr.rtecenwoordlglng slechts soo weinig publiek HILVERSUM. 29S M. 8.00 Gramofoon- .muziek 10 00 VPRO 10 16 VARA. Roll enNman draagt voor 1030 Orgel spel door Oor 8teyn 11.00 Onze keu ken door P. J. Kers Jr. 11.30 Ellze de Haas zingt met pianobegeleiding van Joh. Jong 11.46 uramofoonmuzlek —90 Ellze de Haas 12.00 AVRO Oramofoon- muzlek 12.30 Lunchconcert door Kovace Lajos en zyn orkest, afgewlaseld door Ora- mofoonmuzlek 2.00 Causerie door Joh. H Doorn „Turkye" 2.30 Oramofoonmu- zlek SOO Drs Phil. P. Dijkema ..Het rijper meisje” 4,30 Oramofoonmuzlek 4 00 VARA. Orgelmuziek door Joh. Jong 4.45 Na schooltijd. Rollen Numan vertelt 5.15 Faust. Verkorte Opera van Gou nod (Gr. pl.) 6.16 VARA-orkeet onder leiding van Hugo de Groot 7.00 Hitler's levensgang. Df W Banning ..Meln KampP van Adolf Hitler 7.20 VARA- orkest onder leiding van H de Groot - 8 00 PRVO. Prof. dr. M. C. van Mourlk Broekman: ..Ones mogelijkheden en taak voor heden en toekomst 8 30 Concert #00 De vrouw in het gezin Mevrouw L. van Westerouen van MeeterenFrancois 9.30 Concert 10.00 Vryz. Gods. Pers bureau 10.05 Vaz Dlas 10.15 Lezing over het werk van de propagandacom- mlaale van de Vrijs. Herv. en ataat van het Fonds Spr. De. J. N Sulljn - 10 45 Gra- mofoonmuzlek 11 00 VARA Platroglbas- kwartet onder leiding van Joop Carlqutet 12.00 Sluiting. By de Rykswerkverschafflng te Markelo xtjn in het kamp aldaAr zeventig arbeiders uit Veisen en 36 uit Zandvoort gehuisvest. Maan dagavond deelden de arbeiders aan den kok mede, dat zij wandluizen hadden gevonden Aangezien de zuiveraar, die elke veertien da gen de kampen onderzoekt, Juist te Markelo was, stelde de kok voor, hem aanstonds te laten komen. De arbeiders maakten daartegen bezwaar, daar de nachtrust zou worden ver stoord. De zuiveraar te toen den volgenden ochtend aan het werk gegaan. Hy vond twee k drie wandluizen en eenige torretjes. De ar beiders waren zonder het resultaat van het onderzoek de* middags kwam ook de in spectie in het kamp af te wachten, afgereted Zy zyn wegens dit eigenmachtig optreden door den Minister van Blnnenlandsche Zaken voor onbepaalden tyd uitgesloten. Aan de colleges van B. en W. van Velsen en Zandvoort te verder door den minister geseind, dat de uit geslotenen niet in geld mogen worden gesteund, en alleen indten zulks dringend noodlg te, op zeer beperkte schaal in nature mogen worden geholpen. Van de 40 arbeiders uit Zaandam, die even eens by de Rykswerkverschafflng zyn ge plaatst, hebben 33 den arbeid neergelegd, om dat *y niet met het loon tevreden waren. Ook deze arbeiders, die meer verdienden dan de gemiddelde normen, zyn tot nader order uit gesloten. Eveneens mogen zy slechts in «eer noodzakelUke gevallen op beperkte schaal in nature worden geholpen. een onhoudbaren toestand tot gevolg zal hebben, terwyi het niet denkbaar geacht kan worden, dat door deze toepassing de textielindustrie In een betere positie zal geraken. Algemeen werd als Juist aangenomen, flat het onder de gegeven omstandigheden niet moge- iyk is, dat de leden der Federatie in staking gaan, zoolang de andere organisaties en hare leden niet bereid zyn zich eveneens daadwerke lijk tegen deze verlaging te verzetten. LUXEMBOURG. 1181 M. 7.00 Gramo- foonmuzlsk 7.85 Weeroverzicht 7.50 Symphonlach Concert 8.30 Causerie In het Nederlandsen 8.40 Lichte Gramo- foonmuzlek 9.00 Nieuwsberichten in het Fransch 9.10 Lichte namofoonmuzlek 9 46 Nieuwsberichten In het Dultsch 9.55 Dansmuziek. KALUNDBORG. 115 M. 12.30 Strijk orkest onder leiding van Harald Andersen 8.30 Frsnsche muziek door het omroep orkest onder leiding vsn Emil Reesen 36 Saxofoonspel 10 50 Kamermuziek. BERLIJN. 419 M. 10.20 Populair Con cert door het „Nordstandorehester”; onder leiding van Nehrlng. HAMBURG. 372 M. 834 Populair con cert door een orkest van werklooze musici te Kiel, onder leiding vsn Hsns Dörlng 1 36 Oramofoonmuzlek 3.30 Idem 4.00 Concert i0.5O»Populalr Concert. KÖNIG8WUSTERHAUSEN, 1735 M. 12 20 Oramofoonmuzlek 2.20 idem 4.20 Concert 9.50 Dansmuziek. LANGENBERG. 472 M. 130 Concert onder leiding van Wolf 4 50 Veeperoon- cert door het orkest van den Weetdultschen omroep 10.40 Concert onder leiding van Wolf. Gehoorzaam dus in uw eigen be lang: omdat dan uw veiligheid ver zekerd ft. Uw veiligheid en die van anderen! Het algemeen belang en uw eigen belang eischen orde en regel, zonder welke ongelukken gebeuren. Al zon er in bepaalde gevallen nog wel gele genheid zijn geweest u te laten pas- seeren, de verkeersagent moet op het algeheele verkeer letten en dient met een rechtvaardige regelmaat, nu eens heengaand, dan weer het dwarsven- keer-den voorrang te geven. Van den verkeersagent dienen we te leeren dat gehoorzamen is een quaestie van alge meen belang en van eigen belang. Zonder gehoorzamen komen er onge lukken. PARIJS. R. 1735 M. 8 05 Gramofoon- muzlek 13.50 Idem 50 Oramofoon muzlek 9 05 Oramofoonmuzlek: .La Mascotte. MILAAN. 331 M. 8 06 Gramsfoonmu- zlek 9.30 Symphonleconcert. ROME. 441 M. 8.35 Oramofoonmuzlek - 9 06 Concert 10 20 Qramafoonmuzlek. In verband met de centralisatie van de man- neiyke Jeugdbeweging in het bisdom Haarlem, moest tot de inrichting van een secretariaat I worde» overgegaan. Tot dat doel te thans In Den Haag een hute aangekocht in de Laan Co- pes van Cattenburgh. waar later ook jevgdlel- deracurauaaen zullen worden gegeven. Verschenen is het jaarverslag over 1932 der N. V. Konlnkiyke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Ned Indië, waaraan het volgende wordt ontleend: Krachtig werkten wy gedurende het geheele jaar samen met de andere groote petroleum- maatschappljen om te trachten den toestand op de uitvoërmarkten der wereld in evenwicht te brengen en 1932 was, wat „petroleum" betreft, een jaar van conferenties. Na de byeenkonist met de vertegenwoordigers van de Sovjets in Mei 1932, vond in Juli en September een andere conferentie plaats met vertegenwoordigers van de Roemeensche petro leum nijverheid. Er ging eenige tijd mede heen om die over eenkomst inderdaad in werking te brengen, doch van Januari 1933 af werd zy werkelyk toe gepast Nu de Roemeensche export-inarora^^ch be reid heeft getoond zich by een wer^^gmën- werklng aan te sluiten mits de Vereenlgde Sta ten een bevredigende oplossing van hun aandeel in de moeliykheden weten te vinden zal zy alle exporteerende landen (met uitzondering der Sovjets) omspannen, die uit hoofde van hunne mogeiyke of werkelyk bestaande productie bedreiging zouden kunnen vormen voor evenwicht tusschen vraag en aanbod op markten waarheen geëxporteerd wordt. Een bevredigende oplossing voor de petroleum industrie, evenals voor alle andere Industrieën, zal slechts gevonden kunnen worden wanneer het verbruik weder gaat toenemen en dat zal eerst het geval zyn wanneer de crisis gelelde- lyk verdwynt. Noodlg te het verbruik te vermeerderen door het In het leven roepen van meer vraag in plaats van het verbruik steeds sterker te ver minderen door de onophoudelijk doorgedreven deflatie en alles wat daarmede samenhangt. De directie te er zeker van, dat, zoodra de wereldtoestanden verbeteren, het verbruik van petroleumproducten snel moet toenemen en dat do toestand van onze maatschappij zóó sterk is, en dan nog zóó sterk zal zyn, dat zy in staat sal wezen ten volle de vruchten van sulk een herleving te plukken. De productie bedroeg volgens de laatste gege vens: in 1933 in totaal 20986 330 KG ton te gen 20932.758 in 1931. Uit deze eyfers biykt, dat de productie van de groep gedurende het afgeloopen jaar eenigs- zln* te gestegen. Het zou echter onjuist zyn hieruit te concludi minder dan wie ook I productiebeperking. Zy te zeer tydlg en zeer in tensief met productiebeperking begonnen en de ze beperking bedraagt gerekend van 1930 af ruim 13%, een vrijwillig vermlnderingsper- centage dat niet onbelangryk dat der geheele wereld overtreft. Het belang van onze groep in de Etikstofbindingslndustrie werd in 1932 verder uitgebreid Het Jaar 1932 was een moetiyk Jaar voor alle scheepvaartmaatechappUen over de geheele we reld en ook de tankvaart had haar deel te dragen van de zeer ongunstige omstandigheden Ook was het mogeiyk een belangrijk, aantal van de oude stoomschepen te verkoopen voor sloop, hetgeen de maatschappy in slaat gesteld heeft haar vloot nog verder te reduceeren. Deze vloot beslaat nu grootendeels uit volkomen moderne motorvaartuigen, die op de meest economische en doelmatige wyze hun vasu-t kunnen uitoefe nen. By het opstellen van het vorig jaarverslag Het bet zich aanzien dat het pond sterling zich langzam zou herstellen en stelde de directie zich voor de uit de reserve genomen 11.090.000 weder geheel of gedeelteiyk te kunnen aanvul len uit een eventueele styging van het pond sterling. Thans moet geconstateerd worden, dgt deze verwachting niet in vervulling la gegaan, waardoor De Bataafsche Petroleum Maatechap- py een koersverlies van rond «900.000 te boeken had. Was de kasposltie reeds het vorig jaar byaon- dar sterk, sy vertoont thans selfs een nog veel krachtiger beeld. Het totaal der liquide midde len van de groep vertegenwoordigt een bedrag van het equivalent van ruim 61900.000 pond sterling. De netto-winst over het Jaar 1932 heeft f 38303.891.76 bedragen, welke toelaat een di vidend van 8% uit te keeren, na betallns van 4K op da preferente aandeelen. aardig gevoel geweest zyn, de zasl Dinsdagavond half tien te in de nabijheid van Elburg in het Isselmeer opgevtecht bet Hik van den heer H. Btekelenburg, die met zyn vriend, den heer Scheen uit Lochem, tydsns

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 14