en AFSLAG BADBODE UNIE-OBLIGATIES SPECIALE Een nieuwe hoed Interlock voor de Pinkster? 59 CENT 9 BINGS’ Er is wel duurder, maar niet beter dan Interlock Heeren-Hemdjes Heeren-Sportpantalons U slaagt beter en goedkooper bij Maison Truus Kosters Nergens vindt men grooter keuze in ZOMERSCHOENEN dan in FEIJEN’S os A. GROOT BERGENSCHE BAD-1 DUIN- EN BOSCHBODE I LJFWaarom valt die revers zoo chic? ■hMwl Advertentiën ONDERTROUWD Anny Schaaf en J. Schuijt Huwelijksvoltrekking: 20 Juni In de St.Domlnicuskerk, om 9H uur. Alkmaar: „ANBIEDING GROOTE GROOTE AFSLAG DAMES-BADCOSTUUMS WALMA - HOOGSTR. 4 STIER OTTO D. APPEL Ontvangen 17-50 LANGESTRAAT 0.75 MS ALKMAAR LANGESTRAAT DAMES- J ASJES PEAU DE SUEDE SCHOENMAGAZIJN Langestraat 59 - Telefwn 205 MAGDALENENSTRAAT LAAT 195 VOLKSSLAGERIJ Door zulk binnenwerk!! 8.25 HET PUBLIEK VRAAGT NOG STEEDS OM CHR. VENNIK met de officieels Vreemdelingenlijst Speciale Pinkster-aanbieding NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD' I/' Vt1 Fijne Metworst van IDaarborq^j COMB. KREYMBORG 1.00 0.90 r- 'n Prima kwaliteit, gedurende 2 dagen, per stuk TELEF. 1439 85 cent Adverteert in dit blad Premie boni van eerste kwaliteit Holiandsch rundvleesch in ZAKEN DOEN ZONDER BOEKHOUDING IS VAREN IN DEN MIST 0.50 1.70 Alkmaar Alkmaar Alkmaar Boterstraat 7 Telefoon 810 Witte Matelots vanaf f 1.90 in Zomervilt ruina gesorteerd 1.95 MG rfsw. uacte FRIESCHEWEG 1 TELEFOON 1JM PIET EEKEN Zevenhuizen 8 Ziet de etalage en prijzen ZONDER MOUW MEt ELASTIEKEN BAND 0.90 0.50 N.V. -■ GERARD WORM Houttil hoek Langestraat Tel. 350 Onze lage Pinksterprijzen zeer de aandacht voor x/i P- fÖne Ham 0.25 x/z P- f*)» Fekelvl.0.25 Beleefd aanbevelend - TOT 55»“” Elk waarborg-costuum heeft zulk knap-gemaakt binnenwerk. Wij zég gen het niet alleen. Wij laten U dat zien. Met eigen oogen zien door van het doorllgekozen waarborg-costuum even de voering los te maken. Dat moet U toch wel overtuigen hoe keurig ook Uw waarborg-costuum van binnen bewerkt is. Pinksterbloemen 2 ons 15 ets. Pinksterbloem pastilles 1| ons 15 ets. Weespermoppen 2 ons 15 ets. Boter-oublies, -biesj es, -tongen, -spritsjes en -Janhagel 25 ct. p. 1 p. Ijswafels 2 ons 15 ets. Rumboonen, Pinda- oublies, 2 ons 15 ets. Huishoudjam, bij in levering ledige pot 35 ct. Limonade Gazeuse 7 verschillende smaken, bij inlevering ledige flesch 12 ets. Denkt aan Dankbetuiging Wed. N. BRUIN - Breedstraat 51 A. DIK - Hofplein 39 B G. MIJLHOFF - Kanaalkade 35 Zuid-Scharwoude Jan Vermeulen en Jeanne Kraakman Hstren- ea Kinder Cottuuns En vergelijk daarbij onze lage prijzen. Dan weet ge, dat een waarborg-cos tuum door prijs èn kwaliteit inderdaad Uw voorkeur verdient. HEEFT U ZE AL GEPROBEERD? Onze bekende prima Metworst a 30 cent per pond Vrijdag en Zaterdag bij ieder pond pond LEVERWORST GRATIS!!! Let op deze prijzen 3 p. mag. Riblappen f «00 3 p. Ribstuk 1.20 3 p. Rosbief 1.35 3 p. Gehakt0.60 3 p. Saucijzen 0.60 5 p. rauw Niervet1.50 5 p. Varkensreuzel 1.50 5 p. Schapenvet0.90 5 p. Vet Spek 0.80 5 p. Mager Spek 1.25 0.20 w 0.10 i 0.10" P. DE MOEL LAAT, hoek Schoutenstraat. Natuurlijk naar het vertrouwde adres r 1 I 1 -i' i a ■5 Z» T- I Bloedworst WENDT U OM INLICHTINGEN BIJ DE HOOFDAGENTEN: KOFA en Burg Schoenen VMH. t it. TEVENS KALF8- EN VARKENS- VLEESCH TEGEN LAGE PRIJZEN 0 45 035 0.20 035 0.20 CD 8 CD B O B CD B CD 0 CD 0 CD 0 CD 8 CD O CD O CD 0 CD O CD 8 CD ■hOÜN I HM* ran da* sni*. matroos matroos •kar dss d-moo* vordsa ige» >ord, Aanbevelend, KoSTER'S VOLKSZAAK matroos nariwos >urf Willem- n raa» os 8oe- raid dal rende»» vijl 00» tlgd. matros* l uit ds acht. i> ZUIVER WOL LAOS RUG In GEEL - BLEU - ROOD - KORENBLAUW BADJASSEN BADSCHOENEN BADMUTSEN TELEFOON 1411 ‘CDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDBCDB be» per- van LAAT tffen ider zou iele- pat- het met een» ver- den dat ilgt- ang. tge- Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMS. COSTER Zn. - ALKMAAR Redacteur: D. A. KLOMP, Bergen - Nestdijk 7, Tel. 21 Zaterdag 3 JUNI verschijnt wederom tot einde AUGUSTUS wekelijks de BERGENSCHE Aanbevelend. 2de huis vanaf de Brillensteeg ACCOUNTANTSKANTOOR OED. NTEUWE8LOOT 122, ALKMAAR. MD>* en va* aandca en des loudaos „wegens ootr 200 art- UMt* mtt aar. 0.12 0.10 0.12 0.10 FIJNE VLEESCHWAREN Per ons 035 032 030 0.10 0.14 030 0.14 J. B. KOSTER te"*- a wart' ingakw guids. Abonnementsprijs 2.Advertenties 20 ct. per regel Bij plaatsingen gedurende het geheele seizoen belangrijke korting. Leverworst Metworst Bloedworst, vol met spek 0.30 Leverworst 030 w r.< ’v- Te koop of in bruikleen (tot October) gevraagd een goedgek. 1-jarige Stier, ook erkende, niet goedgek. 1-jarige Stier komt eventueel in aanmerking. Opgave van melklijst, exte rieur en prijs aan de Wed. A. DAPPER, Schoorl. Prima Metworst, per pond 0.25 OMBKNT 1054 TELEFQQH SM Bij dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, on dervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onzen ge liefden Echtgenoot en Vader. Uit aller naam: M. A. SCHOEN— ‘1 eKELENBURG. Bergen, 1 Juni 1933 Bergerweg 68. v. Houtenkade 9 Nassaulaan 22. Thuis; 20 Juni 35 uur. H. W. SMIT. Notaris te Zuid-Scharwoude, is voornemens op DINSDAG 13 JUNI 1S33. des avonds 7 uur (Zomertijd), in het café ,X3e Schelvisch" te Zuid- Scharwoude. publiek te verkoopen: Een voor eenige jaren nieuw ge bouwd HUIS en BOET met ERF aan de Oostzijde van de straat en een ERF aan de Westzijde van de straat te Zuid-Scharwoude, kad sectie C, Nob. 2180 en 2182,, groot 3.41 Aren. Eigendom van den heer Jb. Horio. Te aanvaarden bij de betaling op 25 Juli aanstaande VARKENSVLEESCH Per 5 ons 030 030 ONDERTROUWD Alkmaar. 1 Juni 1933 Luttik-Oudorp 14 Verdronkenoord 104. Huwelijksvoltrekking 27 Juni 23. half 10 in de Parochiekerk van den H. Laurentius. Toekomstig adres: Lyceum- straat 32. trekken eigen gemaakte Komt U overtuigen van de groote sorteering. ‘prima kwaliteiten en zeer lage prijzen. LAAT - ALKMAAR RUNDVLEESCH per 5 ons Haas 030 Biefstuk 030 Roastbeef 0.60 Lenden 0.60 Beklappen 0.60 Ribstuk 030 Rlblappen 0.50 Mag. Rollade 0.50 Öoorr. Rollade 0.40 Magere Lappen 0 45 Doorr. Lappen 035 Poulet of Gehakt 0.38 Rauw Ossenvet 0.40 bij S pond035 Gesm. Ossenvet 0.50 bij 5 pond Rauwe Reuzel bl) 5 pond 030 Rolpens 0.70 Elg gesm. Reuzel 0.40 bij 5 pond 0.36 4 pond OSSEN- en VARKENSGEHAKT 1.66 2 pond OSSEN- en VARKENSGEHAKT 6A6 Steeds verkrijgbaar VET KALFSVLEESCH tegen de bekende lage prifsen TELEFOON 986 (BIJ DE BERGERPOORT) Weespermoppen 16 Bitterkoekjes 16 n Vanille Nootjes 16 n Wellingtons 16 Arnh. Meisjes 12 K Vanllleaprits 12 w n Zandkoekjes 12 Gevulde koeken 6 ct. p. stuk Fijne Jodenkoeken 2)4 Groote sorteering ook Slagrpomgebakjes 6 eent per stuk Aanbevelend, JUNI-RECLAME r Bij aankoop van K pond Koffie ontvangt U pond Gemengde Biscuit voor 10 cent Bonbons, per pond 15—20 ct. Rumboonen. per pond 23 ct. Vrucbtenblokjes, p. pond 16 ct Gevulde Ijsbonsons. p p. 23 cL Biscuits (halve maan) p. pond 25 ct. p. pond dam. per kilobus slechts 39 ct. Pindakaas, per groote pot 25 ct. Limonade, p. heele flesch 45-60 ct. BU aankoop van een flesch Limonade pond Gemengde Biscuits voor 10 cent Telefoon 435 Waarborg-costuum» met zulk binnenwerk 23.— 26.50 29.50 33.7S of zoo ge de allerfijnste stof verlangt 39.50 42.— 45. populaire costuuma 12.5° 14.75 1 pond Roastbeef half pond worst cadeau t pond Beklappen half pond worst cadeau 2 pond magere Lappen n Cfi half pond worst cadeau U.OU 3 pond Gehakt half pond worst cadea. 4 pond Doorr. Lappen -I Aft half pond worst cadeau i.VU 3 pond Rollade half pond worst cadeau 1 pond Paarden- en 1 pond Varkensgehakt 1 pond Kelts- en I pond Varkensgehakt Dik rauw Ossenvet MJ 5 pond Dik vet Rookspek bU Bpond 1.00 Mager Rookspek bjj 5 pond 1.15 Fricandeau Filet 2X pond doorr. Rollade 1.00 Ma*. Lappen 0.45 Haaskarbonade 0 45 Karbonade 0.40 Saucijaen 030 4 pond Saucfjaen 1D0 Gehakt 0.35 Doorr. Lappen 0.30 4 p. doorr. Lappen 1.00 Gemalen Spek 0.25 bij 5 pond Vette Lappen bij 5 pond Mager Rookspek 030 bü 5 pond 035 Vet Rookspek 030 bij^S pond 026 ARKENSGEHAKT Ham Rookvleesch Plockworst Leverkaaa Hamspek Per K pond Pekelvleesch p Pekelvleesch 030 Tongenworst Boterham worst Procureurs pek Ontbijtspek Oesn. Metworst 0.08 Oesn. Bloedworst 0.06 3esn. Leverworst 0.06 per 6 ons 030

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 15