5ïet ucïfiaal urn den dag det Erfdeel T ons 'X en de Graal een reeks verkeerde „Osservatore-Romano” OPVATTINGEN ROBINSON CRUSOE’S AVONTUREN Uw eigen winkelier verkoopt ROBINSONschoenen Zomer sproeten verdwijnen spoedig door een pot SPRUTOL Bij alle drogisten. Alle abonné’s ai'iïï? fKSriSS f 750.-MSTTUS f250.- ï&rtSS T?f 125.- 5S4S"4a5S f SO.-'&X' ^^f40.- 'S3SS- S DONDERDAG 1 JUNI Niet goed op de hoogte l 1 pnr» gezonden” AANGIFTE MOET, OP STRAFFE VAN VERLIES VAN ALLE RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIE MAAL VIER EN TWINTIG UUR NA HET ONGEVAL Beteekenis van den naam Onder werping aan de Kerkelijke Overheid „Het weien van de GratA is ge hoorzaamheid aan het Kerke lijk gezag der Bisschoppen” pc donker- “d, Wopj^h- blauwe auto l ter woont in het &nder€ deel v&n het kasteel. Het zal al wel nacht zün en hy zal reeds lang te bed zün." „U bent door God Graal en katholieke actie \De donker- i varen, ben. hebben. doos Willy Woensdag ...Die middelste waar biscuitjes inztten wil ik hebben”. menschen blnnen- „Nee, maar toch kan ik die biscuitjes wel krijgen zonder dat ik de kat stoor”, zei Willy. Zoo schoof hij heel stilletjes de mid delste doos opzij en haalde er eenige biscuitjes uit, terwijl hij een oogje op de kat hield. dan dit, hoor!” andere doozen weg!” zei Willy. (Morgenavond vervolg). 3 HOOFDSTUK XXVin HET OUDE HUIS duiaend pond is veel geld, zei het (Blot rolgt). heb Ik je dat niet verteld? Ze heeft houdt”, zei Topsy. „En ik geloof dat zij net zoo hard bleef doorslapen, al nam ik ook de „Kun je niet wachten tot we gaan thee drinken?” vroeg Topsy. Hoogachtend. NANCY TREVANION".. (Ingezonden Mededeeling Maar zaken zijn zaken. ik weet wel dat u wettig gerechtigd koop dat Ui? het Engelsch van Joseph Hocking ,4e ziet, dat Polly ta een vasten slaap is. Neen, daar is veel meer voor noodlg om de kat wakker te krijgen Topsy keek met groote oogen naar de kat. „ik geloof dat zij zich zoo „Ja, maar doe het maar niet”, zei Topsy. ,Jk wil graag zoo’n maar de kat ligt erop te slapen!” zei Of u me een uitstel zou willen toestaan. De oude Jack grinnikte. Dat beviel hem, dat ze een gunst kwam vragen. Tien Het zal me benieuwen wat ze hier weer omt doen, zei de oude man nadenkend. Komt ze hier? De jonge Jack sprong over eind. Ja. me geschreven. „Ja, maar, waarom heet Uw beweging dan zoo?” ,4a. dat staat er werkelijk, maar als ik U ver tel dat de Vrouwen van Nazareth, die toch de Graalbeweging dragen, een streng Noviciaat van 2S jaar hebben, waarin zjj op hun Apostolaat worden voorbereid; en dat zij van de door hen aangestelde leidsters toch ook weer een Hinken proeftijd vragen, waarin zij bewijzen moeten ge ven voor dit werk geschikt te zijn, dan vraag Ik mij toch af, of de Romeinsche schrijver zich van een en ander wel goed op de hoogte heyft gesteld." ,4a. maar die schrijver meent toch al weer, dat U daartoe niet de middelen en methoden gebruikt, die de Kerk steeds heeft voorgehou den en ook thans nog met zeer goede vruchten in de vorming der jeugd worden toegepast!” „Inderdaad, dat schijnt hij te meenen; maar w(j worden in ons Noviciaat opgeleid volgens de regels van de geestelijke oefeningen van den H. Ignatius. Onze stichter is een Jezuïet; en in onze regels zjjn heel wat regels van de Jezuïeten overgenomen. En zeker, wij hebben iets eigens of althans een nieuwe vrouweljjke combinatie, die uit onze beweging is opgekomen, en die wij den Graaigeest noemen; maar dat is niets an ders dan de liefde tot bet Kruis, die juist het hoogtepunt is van Ignatius’ geestelijke oefenin gen. maar die wjj als vrouw veel harder meenen noodig te hebben en dan ook voortdurend voor opzetten: en daarom vragen wij van de Graal- leidsters en Graalleden een voortdurende ver sterving in het kleine, die daartoe volgens alle ascetische schrijvers de beste voorbereiding is.” „Och, ja, aan Uw goede bedoelingen wordt dan ook niet getwijfeld, alleen het Inzicht van den Schrijver in de Osservatore Romano blijkt wel sterk te verschillen van de opvattingen der Bisschoppen van Haarlem, Londen en Berlijn. Maar wat zegt U op den volgenden zin, dat binnen het kader der Katholieke Actie geen vereeniging kan passen, die zich beroept op apocriefe geschriften zooals het pseudo-Evan- gelie van Nicodemus?” „Nu, daar glimlach ik eens mee. Wie van de Graalleidsters heeft zich ooit op het pseudo- Evangelle van Nicodemus beroepen? Waar staat in onze Zilveren Trompet zoo’n dwaas heid te lezen? Daar is in de Zilveren Trompet altijd over de Graalsage en de Graallegende -In den zin gesproken, dat er niets werkelijk van gebeurd is, maar dat het een symbool Is van moed en Godsvertrouwen* De heele Katho lieke beweging van den dichter Van Krallk in Weenen heette ook Der Gral. De bekende Je zuïet Pater Muckermann schrijft altijd, ik meen, dat hij zelfs de Redacteur er van is. in een tijdschrift, dat ook Der Grel heet.„Maar denkt U nu, dat Pater Muckermann dttarom aan het pseudo-Evangelie van Nicodemus ge looft?" t llgieuze gehoorzaamheid hebben laten en er het Oraalwerk voor in de plaats gekregen hebben, dan weet ik toch niet, wat wy hierin tegen de Kerkelijke hiërarchie zouden hebben bedreven. Bovendien zijn alle later gekomen de Graalbewe- En toch heeft ze de hoop nog niet opge geven om het huis terug te koopen. Hoe weet je dat? Heb geïnformeerd. Is ze nog altijd op dat febriek? Voor een maand was ze er nog. Die tienduizend pond krijgt ze immers nooit bU mekaar. nooit van zijn leven zal ze let huls terug krijgen. Neen nooit, zei Jack Sr. Maar ik zal haar wel krijgen. Ze zwegen allebei een poosje. Toen begon de oude weer: Je kunt d’r maar niet vergeten, hè jong? Vergeten? Ik zal altijd verliefd op haar blijven. Maar als ik haar krijg, «al ik dat trot- sche ding wel klein krijgen. het Bisschoppelijk Gezag onafhankelijk Is, Is dus een loos alarm?" „Ja, zoo moet ik het dus voorloopig opvat ten. Het wezen van de Graal Is gehoorzaamheid aan het Kerkelijk Gezag der Bisschoppen.** ,4a maar de schrijver In de „Osservatore Ro mano” zegt, dat *t den Graalleidsters blijkbaar aan de passende voorbereiding tot bet Aposto laat ontbreekt.’* De jonge Jack keek op zijn horloge. Als ik dat geweten bad. Hart-ie een ander kostuum aangetrokken, vulde de oude lakonlek aan. Waarom zou Je je mooi maken voor die meid? Als ik me niet vergis, komt se net de op rijlaan op. En inderdaad kwam Nancy met een vrien- delijken glimlach op het gezicht op het huls aanstappen. Ze zag de belde mannen niet. Ze had alleen oogen voor het huls en het land- schap. De oude verschoof zijn stoel, Nancy hoorde het geluid, keek op en zag het tweetal zitten. De oude man stond op om haar te begroeten. Goeden dag, mr. Beel, zei Nancy. Hebt u mijn brief ontvangen? Ja. en ik ben benieuwd waar u me over wilt spreken. Ik begrijp het beter dan u lief zal zijn, zei Nancy uit de hoogte; want ik had gedacht dat als u een beetje toeschietelijk en mensche- Hjk was geweest, dan zou ik het ook zijn. JU toeschietelijk? Wat heb jij om toe schietelijk te wezen? Kijk eens. Ik heb de verkoopvoorwaarden nog eens nagezien en daar staat in dat het huis en de bijgebouwen in goeden staat moe ten worden gehouden. Ik heb eens rondgeke ken en Ik heb gezien dat het me handen vol geld zal kosten om alles weer in den staat te krijgen waarop het op den dag van den ver- verkeerde. Verder staat in de koopacte ik u direct uit het huis kan laten zetten soodra ik 10.000 pond heb betaald en.... Wat bedoel je, stotterde de oude. Wil Je zeggen dat je het geld hebt? Inderdaad, zei Nancy, met een allerliefsten glimlach. Waar heb Je het dan? vroeg de oude man ademloos. Je loopt in den regel niet met 10.000 pond in je taschje, nietwaar? Ik geloof er niks van. Hoe kom je er aan? Staat er in de acte iets van dat u de her komst van het geld moet weten? klonk het spottend - triomf an teWk. Neen, neen, er is niks van aan. Ik wil da* je me hier niet komt bespotten. Maar toch was de oude bang geworden. HU vond haar te rus tig en te zeker van haar zaak. -- De oude voelde zich niet op zün gemak. Het deerntje daar bracht hem van de wijs. Hoewel ze eenvoudig gekleed was had ae zoolets on miskenbaar lady-llkes dat hU onwillekeurig aan de oude tijden moest terug denken. Hier hebt u ons allebei tegelijk. Uw be zoek heeft toch niets met die optie te maken, vroeg de oude met onmiskenbaren hoon in zün stem. Daar kwam ik u juist over spreken, was het kalme antwoord. Ik heb alle stukken hier. Er zUn nog maar een paar maanden over.... Dat weet ik en ik vroeg me' af.... Wat vroeg Je je af? vroeg de oude man nieuwsgierig. Heeft Nancy Je geschreven? De oude knikte bevestigend. Waarom heb je er niks van gezegd? Ik wou ereis kyken hoe je het zou opne men. Hier heb je den brief. Het briefje luidde als volgt: „Geachte Heer. Daar ik toevallig in Cornwall ben. kom ik Woensdagmiddag op Trevanlon Court. Het zal me aangenaam zün u daar te ont moeten. beoefening van de katholieke gehoorzaamheid, die hierin bestaat, dat wU in den persoon van den Stedehouder Gods, onzen Paus Plus XI, en in al de Bisschoppen in wier Diocesen wU wer ken, niet den mensch zien aan wien, maar den Plaatsbekleeder van God om wien wy aan alle KerkelUke Overheid onderdanigheid verschul digd zUn.” Ik was voldaan en gesticht, en bedacht on der het naar hulsgaan, dat er overal waar menschen zUn vergissingen en misverstanden mogelUk blijven en dat zoo'n Vrouw van Na zareth, die Ik nu zooveel dieper en beter had leeren kennen, er niets minder op was ge worden door dit gebeuren, maar ik In tegen deel gezien en meegemaakt heb. hoe zü door dezen tegenslag en voor haar natuurlük zeer onaangename en vernederende bejegening van de Osservatore Romano, zichtbaar weer groei de in haar geloof, haar vaste hoop en warme Godsliefde. WU zullen over deze zaak in de komende dagen nog wel meer hooren. God geve dat de Oraal er door gereinigd en gesterkt worde, op dat uit haar groele, waar God haar voor ge maakt heeft.” Deze laatste woorden der uitgevraagde Vrou we van Nazareth teekent haar misschien be ter dan al het voorafgaande, waarom ik hier mee heb willen sluiten. Prachtig jong. Het land is rijk en de vel den brengen bet meeste op uit de heele buurt. En toch, bromde de oude. ben ik niet te vreden. Ik had gewild dat je Nancy had gekre gen, jong. Ik zal haar krijgen, klonk het verachte- Ulk- i De oude man keek zün zoon vol bewonde ring aan. Arm en trotsch is ze, zei hU. WU bennen de eigenaars van de Court en zU heeft een baantje op een fabriek. „Wel. omdat wü daarmee willen zeggen, dat wU met onzen geest naar de Katholieke Mid deleeuwen der Kruistochten terug willen; waaruit de Graalsage is geboren. Dat wü als nieuwe zoekers naar een heilig bovennatuurlUk goed, net als de Graalridders in de volle we reld levend, alles voor God over hebben en alles willen wagen.” ,4a. maar de SchrUver in de Osservatore Romano denkt, dat U daarmee het vroom mysticisme van de opera van Wagner tot le venswerk hebt gekozen.” „Zou hU dat werkelUk meenen? Ik bet wy fel het. Maar hy was nu eenmaal aan het afkeuren en heeft dat een mooi en leuk zinnetje gevon den. In leder geval verzeker ik U, met volle kennis van zaken, dat de opera van Wagner aan ons allen onbekend is, dat »U er nooit over spreken. De eenige Graal, die WU bedoelën. is die van Robert de Borron, die in de Graal niets anders dan de Eucharistie zag; en naast den Eucharistlschen Kruistocht, die voor ons bestond, hebben wU de Graal willen stellen als een voor de groqte stads-wereld meer geschikt en niet zoo agressief symbool. In den grond de» zaak bedoelen wy met de Graal precies hetzelfde als de Eucharistische Kruistocht, al lUken ons allerlei kleine technische byzonder- heden, die de H. Priester Poppe in Vlaande ren heeft ingevoerd en die Prof. Frencken in Noord-Brabant heeft nagevolgd, voor onze Hol landsche meisjes paedagogisch niet zoo ge schikt." „Dat maakt allemaal 'n heel anderen Indruk dan dien men uit het artikel in de Osservatore Romano krUgt; maar op één punt heeft hU. meen ik, toch geluk. Het is toch Juist, dat de Graalbeweging in haar rangen de eenlgszins heldensche namen van Sirenen, Amazonen, 8y- billen en Walküren gebruikt?” J „Inderdaad dit feit is althans juist. Maar ik vraag U: waren onze Mlddeleeuwsche Kerk- schllders, die voortdurend in hunne kerken naast den David der Messiaansche Psalmen, de Syblllen schilderden als de twee profeten van den Verlosser, zUn zU daarom heidenen? Zingt niet de Katholieke Liturgie heden nog trouw: Teste David cum Sy bl Ila? Worden wy daarom heidenen? En zoo zUn wy toen vanzelf ook aan die Sirenen, Amazonen en Walküren gekomen. Bij meisjes gaat er dat Ineens vanzelf in. Ze vinden het knus en plechtig. Ook geeft het een idee van breedheid, waarvoor zelfs de SchrUver van de Osservatore Romano wat voelt. Maar hier hangt niets mee samen. Maar nog eens: biykt hieruit nu, dat het ons mangelt aan Katholieke inspiratie? Welke Jonge vrou wenbeweging. zou ik willen vragen, is volgens alle onpartydlge beoordeelaars in de drie Jaar van haar bestaan rUker geweest aan ln-katho- lieke inspiraties dan de Graal? WU hoeven toch niet zelf hier aan onze processies der H. Vrou wen. aan ons Krulskoor, ons Pinksterspel, het BerlUnsche Rorate en het Schiedamsche Lydwl- naspel te herinneren. Op den letterkundigen vorm zUn velen aangevallen, maar over een gebrek aan katholieke inspiratie heeft toch nog niemand kunnen klagen.” „Dus U meent, dat Uw Graal niets met Wag ner te maken heeft?” „Wel «neen, lees er ons Graalspel maar op na, daf indertyd te Amsterdam is opgevoerd, en binnenkort door een der bewerksters Marie Koenen opnieuw zal worden uitgegeven. En de muziek van Wagner wordt In de Graal nooit gehoord, nooit gezongen, nooit gespeeld en door die muziek is dus ook nog nooit één meisje naar de Graal getrokken of door de Graal vastgehouden. Ik geloof, dat hier de Itallaan- sche SchrUver door onbekendheid met onze Hollandsche paedagogische methode zich op een beetje hlnderlUke wyze heeft laten ken nen." „En wat zegt U tenslotte van zyn wensch en verlangen aan het slot?’ Wel daarmee stem men wy van ganscher harte In. Dat wy ons al langer hoe beter bü al het bestaande en ge organiseerde in de Katholieke Kerk zullen mo gen aanpassen; dat wü de PauselUke Documen ten al langer hoe beter mogen begrUpen, en toepassen en ze zoo trouw mogeiyk mogen opvolgen, dat is een wensch, allen Graalleidsters uit het hart genomen. En dat wU de tradities der Kerk ten volle daarbU wenschen te hand haven. dat biykt toch immers uit onze ver schillende pogingen, om b.v. aan de Quater temperdagen weer meer relief te geven; aan den gedlalogeerden vorm der H. Mis, gelUk op den laatsten Katholiekendag te Delft te mogen meedoen; de traditie der bezoeken bü het H. Sacrament in onze Graalhuiskapellen meer tot vollen bloei te brengen zei niet een onzer laatste Graaltrompettenin een Gr aal kapel is Onze Lieve Heer overdag nooit alleen en zoo nog op allerlei wyze. Maar u moet weten, dat wü nog een baby zyn, die pas 3 jaar oud is; en dat wy nog Ja ren hopen te mogen groeien, en dat wü ons best willen doen, om toe te hemen In welbe hagen bü God en bU de menschen. Als wü ongehoorzaam geweest waren aan de drie Bisschoppen, en die in Rome over ons ge klaagd hadden zou ik de toespeling der aller laatste regels van het Osservatore-stuk begrU pen; maar nu Ik zeker weet, dat het omge keerde waar is, en dat zoo de drie Hoogwaar dige Excellenties binnenkort vanuit Rome om hun megning gevraagd zou worden, zü zouden schrüven, dat wü werkelUk en zelfs soms tot in het zeer moeliyke met volkomen overgave, zoowel collectief als Individueel hun ne leiding hebben gevolgd, en zü dus op dit punt In hoegenaamd niets hebben te klagen, moet ik wel eindigen met te zeggen, dat ik van de laatste regels heelemaal niets versta. Maar, wat hier ook van zü. u kunt overtuigd zün, dat alle Graalleden, Graalleidsters en Vrouwen van Nazareth zich geheel en al aan de KerkelUke Overheid zullen onderwerpen, daar zü getraind zün In de gedachte en de De oude Jack Beel sat met zün soon onde net portiek van Trevanlon Court. Het was Sep tember en de zon begon al vroeg te dalen. De oude rookte behaagiyk zUn püp en keek uit h*t prachtige landschap. •en goeden oogst gehad, nletwas Kük es goed naar d’r, fluisterde de oude, meisje. ze is zoo trotsch als een pauw. De jonge Jack gaf geen antwoord. Al zün gevoelens voor het meisje waren opgevlamd toen hü haar weer zag. - Denk er om. jong, je geeft niks niemen dal toe, waarschuwde Beel Br. Ja, bent. - Juist wettelUk, viel de oude haar In de rede. en we moeten ons aan de wet houden, juffertje,... Ja maar, U wilt de wereld bekeeren voor Christus zoo staat er In de Graalkoortjes: de wereld moet bekeeren en God zal triomphee- ren!” „Zeker, dat hopen wy waariyk. en daar bidden wü eiken dag voor, maar dat moet natuurlijk gebeuren onder leiding der Kerke- lüke hiërarchie. U begrüpt toch, dat als wü de wereld Katholiek willen maken, wü dat met Katholieke middelen en op Katholieken grond slag willen bereiken. En dat stond In dat in terview al heel ongelukkig weergegeven: net of wü een eigen program van zedelüke verheffing hadden, bulten de priesters en de Bisschoppen om. Ik begrijp best, zoo vroeg ik door, dat »e daar in Rome van geschrokken zün. Maar waarom .heeft de schrijver in de „Osservatore Romano" dan niet even Mgr. Aengenent opge beld?” ,4a, dat weet Ik ook niet," was hier op het antwoord, dat ik natuurlük verwachtte. Goed, maar wat is nu dan de tegenstel ling tusschen de Pauseiyke Encycliek („Ub! arcano Del”) en de arbeidsmethode van de Graal?” Zoo ver wü tot nu toe meenden, is er tusschen beide geen enkele tegenstelling.” Ja maar, de „Osservatore Romano" zegt toch, dat U biykbaar niet voldoet aan den elsch der „medewerking van de leeken met het hiërarchisch Apostolaat”?” Ja. dat staat er tenminste, maar als ik nu vertel, dat wü Vrou wen van Nazareth alleen en uitsluitend op Mgr. Aengenent’s bevel, heelemaal niet op ons ver keek, het eerste doel onzer Congregatie door Mgr. Calller zaliger goedgekeurd, uit pure re- IS VOOR VISCH.T AUERFIJNSTE WAT ER IS Daa weet ik watt zei hü lachend. Iets buitengewoon dramatisch, Nancy. Laten we meteen gaan trouwen! Het zou heerlük zün, John, zei zc stralend. Maar het kan niet. Als ik trouw, moet dat ?*n Trevanlon Court uit gebeuren. Ik wil In de oude kerk trouwen en samen met jou naar het oude huls terug gaan. Maar je bent een schat dat Je op het idee bent gekomen t Dus u bedoelt dat u zich precies aan de overeenkomst wil houden? Ja. Ik heb zwart op wit dat de optie vüf Jaar zou duren en als u met de 10.000 pond niet voor half Juni kunt betalen, dan.... Zoudt u me werkelUk geen uitstel willen geven? pleitte ze. Uitstel geven? Nooit.... Tien duizend pond ia veel geld, hield ze aan. Stel u voor dat ik u contant 50000 gaf en verder büvoorbeeld vüf jaar lang 1000 per jaar Zou dat kunnen? vroeg de oude snel. Kun JU aan 5000 pond komen tegen aanstaan den Juni? Er lag verwondering en ontsteltenis in de oogen van de belde Beels. Dan zouden we over den rentevoet kun nen praten, zei Nancy bloemzoet. Op dat oogenbllk mengde zich de Jonge Jack In het gesprek. Miss Nancy, ik ben bang dat ik me den laatsten keer onhebbelük heb gedragen.... Praat u daar alstublieft niet over, klonk het uit de hoogte. De oude merkte den klank In haar stem en hü nam het voor züh zoon op. Denk er aan. Jack, wü zün hier de baas, en zich tot het meisje wendend: En dacht Je dat Ik tevreden zou zün met die 5000 pond? Neen juffie, dat zal niet gaan.. Ik geef je nog geen minuut uitstel. Als je den 15en Juni om één minuut over twaalven komt, dan Is de optie vervallen, begrUP Je? Statuten en Reglementen van ging allemaal óf door Mgr. Aengenent zelf ont worpen, óf door ons voorgesteld, en door Züne Hoogwaardige Excellentie verbeterd en aange vuld. Volgens de Reglementen hebben wü lee- ken-leldsters aangenomen* en leden gewonnen, die door ons voor dit Apostolaat worden opge leid, zoodat Ik mü opnieuw afvraag, met welk recht de schrüver in de „Osservatore Romano” kan zeggen: „Wü zien eerlük gezegd, niet het verband van de Graal met de katholieke Actie”. „En hebben de Bisschoppen van Berlijn en de Kardinaal van Londen dan weer nieuwe voorschriften gegeven?” Ja. want in het Bisdom Haarlem büv. hebben wü een soort mo nopolie. wat wü in BerlUn en Londen niet heb- In Haarlem moet ieder Ingewüd Graal ltd lid zün van de Maria-Congregatie. In Beriyn of Londen is dat nog niét voorgeschreven. In Haarlem zün wü op verlangen van Mgr. Aen genent met de werkende meisjes, in BerlUn zUp wü onder leiding van Mgr. Schreiber hoogerop met de burgermeisjes en studentinnen begon nen, en in Londen werken wü, onder leiding van Kardinaal Bourne, met de byna dageiük- sche hulp van Mgr. Myers en de hooge goed keuring van Mgr. Buth, den Londenschen Vlcarls-Generaal, ten eerste onder de Katho lieke meisjes der hoogste Londensche kringen in de deftige Sloanestreet, en zullen wü bin nenkort daarnaast pas een huls voor werkende meisjes openen in Islington. Mgr. -Buth zelde vorige week in volle tevredenheid over ons En- gelsche werk: „You are God sent. You are God sent.” Als ik u dus goed begrijp, gaat de vermaning, dat de Graal als internationale beweging aan de concrete verantwoordelükheid van het Dioce saan Gezag ontglipt, heelemaal langs U heen en berust dit op verkeerde inlichting, op een misverstand.” „Ja, ik zie tenminste geen aandere mogelük- heid. Als de schrijver aan de Ordinariaten van Londen, BerlUn en Haarlem inlichtingen had ingewonnen, zou hü precies het omgekeerde- hebben vernomen. En dat de Graal door haar wezen zelf van ver den landweg suisde een mooie, don- f 1 kerblauwe auto. Een two-seater, waarin een jonge man met licht-gebruind gezicht en aangename trekken aan het stuurrad en naast hem een frisch, allerliefst, donkerblond meisje. Even la^er stopte de wagen kalm voor een van die prettige, goedlngerlchte landher- bergen uit Oud-Engeland. en zeide de Jonge man tot het meisje: „Hier ziet het echt gezel lig uit, 't is half zeven, dus tüd, dat we iets eten, nietwaar?" „Gelukkig,” antwoordde het meisje, „ik be gon al te denken, dat Je me van honger wilde laten omkomen.” Ze sprong tegelük met hem, vlug en lenig, uit den wagen, en in haar char mant reiscostuum zou niemand vermoed heb ben, dat zy weinige uren tevoren, deftig in het wit gekleed haar naam. Constance André, had verwisseld voor mevrouw Gerald Oliver. Een uur later, na het diner alle eer te hebben aangedaan, vertrokken ze naar Ips wich, waar ze zouden overnachten. Hun wagen was wat naar voren gezet, daar een touringcar was aangekomen, die anders het verkeer op den landweg zou belemmerd hebben. „Tegen negen uur kunnen we er zün,” merk te Gerald op, „dat is een mooie tud.” Terwül het Jonge echtpaar nauwelüks een kwartier was vertrokken, stapte uit dezelfde restauratie een andere Jongeman in de frissche avondlucht. Hü riep den portier: „Hallo, waar is mün wagen? Ik liet hem hier voor den in gang staan, t Is een donkerblauwe two-sea- ter.” „O, die is wat achteruit gezet om die tou ring-car wat meer ruimte te geven. U vindt uw wagen daar pal achter.” „Dank Je," antwoordde de Jongeman en ver dween achter de tourlng-car in de scheme ring. Het was tegen half tien als Constance en Gerald Oliver zich naar hun gezellig Ingerich te hotelkamer begaven. Gerald wachtte tot de koffers waren bovengebracht: „Als JU nu een en ander uitpakt, Constance, zal ik even naar den auto gaan, en hem in de garage brengen.” HU wilde Juist de kamer uitgaan, toen een ver baasde uitroep van Constance hem deed om zien. .JAaar dat zün onze koffers heelemaal niet!” riep ze uit. Gerald zag toe: „Waarachtig, dat zün oude, versleten din gen!” bevestigde hü- „Dat moet een vergis sing zün. Ik zal eens even gaan zien." Hü bleef bUna een half uur weg. Constance werd bezorgd, en half angstig, half nieuws gierig, keek ze hem vragend aan, toen hU te rugkwam. „Daar hebben we onszelf een mooie poets gebakken!" zei hü- „We zün in den verkeer den wagen weggereden. Iemand moet na ons zün gekomen in precies eenzelfden wagen. En door het verplaatsen der auto’s voor die tourlng-car, hebben wü in het halfduister den anderen wagen genomen. Ik merkte wel iets vreemd, maar ik heb er verder niet opgelet, t Is niets etn te lachen, maar ik zou het ge zicht wel willen zien van dien ander als hü de vergissing ontdekt." Constance zag hem sprakeloos aan. Den merkte ze op: „Maar onze kleeren, mün reis- uitzetl" „Misschien vinden we een sleutel.” schertste Gerald, ,Jk heb den wagen nauwkeurig onder zocht en vond in de tasch naast de stuurplaats een brief. We zullen eens lezen. Luister: „Beste Romford. Zorg Vrijdagavond tegen negen uur ’s avonds hier in Clacton in de To wers te zün met de miniaturen. Ik kan ze waarschUniyk uitstekend verkoopen. Rogers vertrekt morgen reeds naar Holland; *t is dus de beste kans. Met groeten. Coverdale.” Nu dat brengt ons tenminste bet adres. Ik moet wel een heel eind terug en dan naar Clacton, doch Hc weet tenminste waar ik den wagen kan inwisselen.” „Maar Ik ga met Je mee," besliste Constance. ..Ik zou hier niet alleen kunnen achterblyven. En bovendien, ik hoor nu toch immers voor altüd by Je. En zoo’n avontuuriyken tocht wil ik niet missen." Intusschen had John Romford, privé-secre- tarls van Sir Edward H. Coverdale, een zeer bekend handelaar in kostbare oude schilde rijen, op den aangegeven tüd het oude kasteel, de Towers, bereikt. Hü wist, dat de heer Co verdale op zün zomerverbiyf den heer, Rogers en drie leden van diens firma zou ontvangen. De heer Coverdale had deze ensceneering be dacht, omdat de miniaturen, waarin Rogers zooveel belang stelde, heel zeldzaam, maar vooral uiterst kostbaar waren. Wanneer Co verdale zyn prijs zou noemen in een zakeiyke conferentie in de nuchtere sfeer van een mo dern kahtoor, zou die prijs de uitwerking van -een bom kunnen hebben. Hier echter in de romantische omgeving van een oud kasteel, bü een glas ultgezochten wUn, wanneer de minia turen nog eens bezien konden worden by een romantischer belichting en geheel in de eigen sfeer, zou het noemen van zün prijs veel aan- nemelUker klinken. Romford wist ook. o dat Coverdale zich veel van dezen verkoop voor stelde; immers Coverdale had maanden ge werkt om tenslotte de verlangde twaalf minia turen büeen te brengen, wat hem des te moel- lUker was geweest, daar deze miniaturen eenig waren in haar soort en er absoluut geen meer dan deze twaalf van bestonden. Toen Romford zich aan het kasteel meldde, opende hem Coverdale zelf de groote deur. Het kasteel was in het najaar onbewoond, en het was te donker reeds voor Romford om aMeen - den weg door de breede gangen te vinden. Toen zü de groote ridderzaal binnenkwamen, waar de vier aanstaande koopers aan tafel zaten, belicht door den schyn van vele bran dende kaarsen, kreeg Romford den Indruk, dat hü nog nimmer vier zoo groote, sterk gebouw de mannen had büeen gezien. ,MUn secretaris heeft hier de miniaturen by zich, müne heeren," zelde Coverdale, ter- wyi Romford twee koffers by den open haard pjaatste, „wat dunkt, zullen we ze eerst eens bezien?Romford wil jy even uit dien hoek daar een groote kandelaber nemen en de kaar sen aansteken?” Doch Romford bereikte den hoek der zaal niet; vóór hy daar was heenggloopen, voelde hü plotseling een hevigen. doffen slag op het achterhoofd; hü zakte ineen, bewusteloos. Toen hü tot bewustzyn kwam, zat hü vast gebonden op een stoel. Natuuriyk, Rogers en zün compagnons waren een stel doortrapte bedriegers „Hoe is het met Jou, Romford?” hoorde hü een vtü zwakke stem uit den anderen hoek der zaal, welke hy terstond als die van zün patroon herkende. „Ik leef nog, en dat Is tenminste iets,” ant woordde hü- ,4e bent zeker, net als Ik, gebonden?’ vroeg Coverdale na een pauze, 4k i „We kunnen het in leder geval probeeren met schreeuwen. Ik geloof, dat de terrasdeuren openstaan.” Ze schreeuwden zoo hard ze konden, maar tevergeefs. Plotseling na enkele nieuwe pogin gen hoorde ze voetstappen op het grint; een vrouwenstem riep: „Wat was dat, Gerald? Toch geen spoken?” Daarop volgde een harteiyke schaterlach: „Maar Constance I Spoken kunnen toch be zwaarlijk over zooveel geluld beschikken!" „Juist”, schreeuwde Romford uit alle macht, „maar als u ons niet gauw bevrüdt, zullen we spoedig lüken zifn!” Dan hoorden ze zeggen: „Het komt achter die open deuren vandaan. We zullen eens zien”, waarop de vrouwenstem antwoordde: .Maar wees vooral voorzichtig, Gerald, Je kunt nooit weten." Toen hoorden ze twee komen. „Als u lucifers heeft, en de kaarsen op de tafel in het midden van deze zaal aansteekt, zult u ons vinden” begon sir Coverdale. Gerald stak een aantal kaarsen aan en zag de beide mannen, ieder in een hoek der zaal, gebon den op een stoel zitten. „Wat is hier gebeurd?” vroeg hü, waarop Romford het voorgevallene in het kort ver haalde en Gerald hen van hun touwen be vrijdde. „Het lükt een roovers-roman nlt vroeger eeuwen", lachte Gerald Oliver, „maar ik geloof, dat u toch nog aan het langste eind trekt* Wacht een oogenbllk I” en hU snelde naar bul ten. Toen hü terugkwam had Constance nog meer kaarsen aangestoken, en zette Gerald twee koffers op tafel, welke Romford onmld- dellük als de züne herkende. Spoedig was vast gesteld, dat de miniaturen daar inderdaad in gepakt waren, en vertelde Gerald zün geschie denis. „Eta." eindigde hy zün verhaal, „het ziet er naar uit, dat Rogers nog met een dames- reis-uitzet in Holland zal aankomen I” „Uitzet?” echode de oude heer Coverdale, „De ben een ezel geweest, hoe geraffineerd deze op- llchterü ook in elkaar lp gezet. Ik heb vyf-en- dertig jaar lang niets gekocht dan oude din gen en ik geloof, dat mün hoofd er door met sptnnewebben is konïen te zitten. Het wordt tüd. dat ik me bekeef, en iets moderns koop. Wilt u mU toestaan, mevrouw, dat Ik u een nieuwen uitzet koop als schadeloosstelling, of veel liever nog. als een buitengewoon genoegen voor een ouden man, die nu eerst begrüpt, dat men nooit eenzijdig behoort te worden!” Daarop zaten ze in de groote ridderzaal en dronken een glas heerlüken wün met hun on- verwachten nieuwen vriend. Een paar uur later startten ze. in hun eigen wagen nu, naar Ipswich. i oen wü gisteren het stuk In de Osser vatore Romano over de Graal nog eens rustig overlazen, besloten wU een der bekende hoofdleidsters van de Graal eens te gaan interviewen om onze lezers zoo spoe dig mogelUk naar behooren hierover in te lich ten. Wü vroegen haar eerst, wat wel de aanlei ding geweest kan zün van dit op het eerste gezicht eenlgszins vreemde artikel. Het ant woord was: o, de aanleiding staat er zelf in; bet gaat eigeniyk tegen het interview, dat de Corrière della Sera in zün morgenblad van Vrijdag 26 Mei heeft opgenomen en waarin ge legd wordt, dat de Graal een Internationaal karakter draagt. Nu is dat naar onze meening een beetje onvoorzichtig uitgedrukt. Want wü bedoelden tot nu toe met de internationale verbreiding van de Graal niets anders, dat dat de Vrouwen van Nazareth in die landen aan «te opvoeding, en de organisatie der katholieke vrouwelyke jeugd werkten. Maar dat de Graal in dien zin internationaal zou zün, dat wy een Interdiocesaan hoofdbestuur zouden hebben, met rechtsmacht over de nationale Graalbon- den buiten de KerkelUke hiërarchie om, daar van is ons tot nu toe heelemaal niets bekend. En u kunt dat dus ook gerust tegenspreken. Zoo'n hoofdbestuur bestaat niet. Mgr. Schrei ber heeft ons naar Berhjn genoodigd, en met toestemming van Mgr. Aengenent zijn wü daar heen gegaan, om er te welken, natuurlük on der de leiding van den Bisschop van BerlUn Mgr. Schreiber. En een paar maanden later hebben zich, onder hooge goedkeuring van Kardinaal Boume. en wederom met toestem ming van Mgr. Aengenent. de Vrouwen van Nazareth in Londen gevestigd om te zien of daar een analoge R. K. Meisjesbeweging mo- geUJk was. En het beste bewijs is. dat de Ber- lynsche Graal in allerlei bü zonderheden zich heel anders gedraagt dan de Hollandsche Graal en dat de Engelsche Grall zich weer heel an ders aan de Londensche omstandigheden heeft aangepast. En die beide ontwikkelingen heb ben zich voltrokken onder de voortdurende en onmlddellüke leiding van het BerlUnsche en Londensche Ordinariaat. WU vroegen toen: Ja maar, de Overste van de Vrouwen van Nazareth. Moeder Margué- rite, is en blüft toch natuurlük Overste van alle Vrouwen van Nazareth, die in Londen en BerlUn werken? „Natuurlük”. was het antwoörd. „dat is bü ons net als dat gaat met alle Blsschoppeiyke religieuze Congregaties, die huizen hebben bui ten het Diocees, waar ze zün opgericht. Maar daardoor vormt zü nog niet het bestuur van de Graalbewegingen waaraan de Berlünache en Londensche Vrouwen van Nazareth zich wü- den. Rechtens is alleen Mgr. Schreiber de be- 1 «tuurder van de BerlUnsche en alleen Kardi naal Bourne de bestuurder van de* Londensche Graal”. .Als ik het dus goed begrijp" was onze nieu we vraag. ..zou het veiliger en Juister geweest zUn. als er in dat Interview gestaan had dat de Graal reeds vertakkingen heeft buiten Ne derland. maar dat er van één internationale Graal niet was gerept?’’ ,4a dat meenen wU". 1^1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 17