PROVINCIAAL NIEUWS Ad J. B. Koster, Alkmaar KOEIEN KO V REUZEN KOOPJES’ GEBRUIKTE GOEDE HEEREN- RIJWIELEN f 10.en f 12.50 per stuk. t si#? Uit A 1 k m Voor het AANNEMEN Mai MARKTEN N. 1 f DE RÜ6TEHDE JAGER DC ZAAK VOOR O Beogen. PINK N.V. Jan de Vries - Alkmaar DONDERDAG 1 JUNI ZWAAG Blauwe MATROZENPAKJES ANDIJK gekleurde SPORTPAKJES BERKHOUT Loonconflict vermeden BLOKKER ZUID-SCHARWOUDE BAAMBRUGGE HAUWERT CASTRICUM LUTJEBROEK Fa. ZWAAGDIJK Mev SPIERDIJK 462e STAATSLOTERIJ ’T VELD Politiehondenkeuring UITGEEST Weerbericht Inschrijvingen Handelsregister WESTWOUD GROOTEBROEK WINKEL VOOR DEN POLITIERECHTER Al te zwaar geschokt f f f ZATERDAG dag Een Zyper paardenbeul. Mis lukte Tom-Mix-imitatie Een Duitsch huishoudster met lange vingers ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN SCHIP Zeer i Spec de urn v/h I Lever varke eoeur n Ro De I werken vóór of vin. 10 Groot zondenregister van een W estfrieschen krachtpatser Compromis in de sigarenindustrie Noord-Holl. Brandwaarborg Mpij. te Oudkarspel van 1816 insecten. Hierdoor zal ook onherroepelijk de melkproducUe afnemen. Bovendien zijn de vliegen enz. zeer hinderlijk en gevaarlijk voor den veehouder zelf. ^RIM^A’^RADICAAL INSECTEN DOODENDE STRAAL Alom verkrijgbaar Telef. 324 Zaadmarkt Een opvarende gedood VANAF iedere» HIDDAG- V I Ur»wrW 462e STAATSLOTERIJ 'Niet officieel) 5de klasse. 11de lüst Trekking van Woensdag 31 Mei 1933 Hooge prijzen Grasbaanwedstrjjden te Alkmaar ken in de schuur van H. Singer Pz. Schuur er. huis brandden tot den grond toe af. Egmond 790 Van Voor lange Jaren van welverdiende rust zult genieten. dank voor"?!? brengen van de gelegenheid gebruik maken om 8800 Willlbror- rees er op. dat de heer Nijs- at van dienst achter zich mededeelt, dat begin» Juni as. Tulndersvakbondvergaderlng zal de de de Nieuwe zaken: Café ,,’t Hoekje” <eig. J. Meeldijk), Beneden- buurt, Anna-Paulowna. Hoogste stand: 7673 te Jan Mayen. Laagste stand: 753.5 te Valentia. 5495 5955 6371 6868 7493 7777 8532 8684 9044 9242 9471 9617 9807 9919 76 427 629 874 1084 1235 1364 1570 1833 1987 2178 2398 1742 2530 3230 3762 4046 4622 8018 8317 5543 5998 6466 6894 7576 7821 8995 9482 606 1410 1912 2539 3259 3784 4047 4767 8106 8341 8622 8729 9088 9297 9519 9691 9845 9978 5548 6048 6472 7151 7589 8039 9028 9530 6770 7000 7201 7491 7674 5589 6137 6479 7169 7630 8356 9204 9586 697 1518 2175 2739 3526 3834 4259 4950 2784 3017 3206 3571 3823 4334 4506 4712 4971 5291 5645 5894 6248 6394 6558 217 496 721 972 1150 1300 1458 1681 1873 2130 2270 2444 5636 6235 6530 7194 7698 8395 9227 9605 768 1539 2301 2747 3538 3844 4367 5131 8205 8352 237 577 767 1022 1177 1320 1502 1741 1887 2146 2291 2470 2619 2791 3031 3269 3589 3841 4410 4531 4727 5067 5310 5727 5992 6253 6422 6563 2357 2824 3633 3894 4459 5235 Beste verkrUl der Ge per sti „De Tuinbouw". Deze week aal nog veiling warden gehouden Woensdag, Donderdag en wachtgeld. Hierna sluiting. Van 23 Mei tot en met 29 Mei 1933 werden in het Handelsregister te Alkmaar de volgende zaken ingeschreven. 6686 6926 7079 7307 7647 2740 2892 3135 3373 3687 3982 4471 4618 4940 5208 5483 6360 6453 613 1446 2018 2688 3424 3814 4195 4817 6370 6495 6843 7054 7255 7515 7683 5755 6332 6536 7399 7749 8453 9310 9643 BEST Uw V LANGESTRAAT MAGDALENENSTRAAT (KÖSTÖRS VOLKSZAAK) 239 568 W, 1053 1301 1334 1515 1765 1908 2153 2336 2430 2637 2811 3033 3280 3635 3914 4438 4533 4758 5094 5313 5757 6011 6270 6423 6574 De He EYMA van de 13 361 618 832 1080 1213 1352 1519 1770 1974 2164 2352 2502 2658 2837 3087 3331 3685 3939 4441 4544 4799 5169 5319 *5759 6022 6287 6428 6586 6632 6863 7063 7299 7623 7736 Veiling. De eerste veiling van groene kruisbessen zal gehouden worden op Vrijdag 9 Juni, des namiddags 2 uur, en voorts lederen Maandag, Woensdag en Vrijdag. 6846 7067 72» 7568 7702 7918 821»-* 8353 - 8658 8979 9231 9360 9566 9778 9872 de Patronaatscommlssie en den Groote Gezinnen, om te komen tot een schikt sportterrein en speelterrein voor de kin deren voor de parochie, werd ten slotte beslo ten om een commissie te benoemen. i Vooral is van groot belang dat een terrein 128 439 636 875 1128 1263 1407 1571 1848 2067 2182 2429 2536 2547 2702 2888 3098 3351 3686 3951 4443 4606 4866 5188 5443 5830 6030 6357 6434 376 f303 1380 1697 2463 3081 3754 4023 4509 199 492 686 944 1138 1286 1445 1646 1871 2122 2254 2441 2587’ 2594 2762 2994 3177 3550 3772 4172 4499 4689 4955 5221 5572 5870 6161 6195 6368 6458 6830 7036 7248 7503 7681 7860 7913 8168 8344 8629 8630 8798 9144 9356 9555 9729 9858 9990 8863 9229 9357 9557 9750 9869 9992 10019 6732 6999 7185 7397 7663 7809 7837 8051 8339 8538 8719 9082 9279 9487 9657 9836 9970 Nieten 146 478 649 926 1136 1284 1415 1610 1857 2090 2223 2433 2570 2750 2910 3136 3542 3768 4049 4479 4648 4945 5210 5541 5868 St. Deus Dedit Thans is officieel een af- deellng opgericht van den R K. Landarbeiders- bond St. Deus Dedit, met kapelaan Klein aU Geestelijk Adviseur. Tot leden van het bestuur werden gekozen, de heeren J. Vrien, voorzitter; P. Meissen, se cretaris; N. Appelman, penningmeester. De heer 8. Schouten is aangesteld als bode voor contributie en uitkeeringen. Het hoofd bestuurslid, de heer Kuiper uit Haarlem heeft een uiteenzetting gegeven van het doel der bond. K. K. O. Tot correspondent der Ka th Radio Omroep en vertegenwoordiger der Kath Radio Gids is voor Zwaag aangesteld de heer Jac. Scholten, te Blokker. Genoemde heer zal ook de jaarlijksche con tributies ophalen. Inleve gen st Tweeder Juni 1 uur in 1 School feest-commissie Ter bespreking van het jaarlijksche schoolreisje vergaderde het Schoolfeestcomlté. Het batig saldo was f 32.62. Herbenoemd werd de.heer D. Schultemaker, terwijl In de vacature, ontstaan door bedanken van mevr. Veerman gekozen werd mevr. Kuiper. 1 Besloten werd”dltmaal met de hoogste klassen een uitstapje te maken naar Mulderberg en Val- keveen, en met de laagste klassen naar Bergen aan Zee, resp. 13 en 15 Juni. Om de reis moge lijk te maken, zal ook nu bU de ingezetenen voor 1 dit doel gecollecteerd worden. 7 abnormaliteit, door de politie was opgepikt. HU kwam van dit hem weinig wllsmakende vonnis in verzet en vertelde nu dat hij uit vreugde over de geboorte van zUn derde kleinkind door het gebruik van 4 propjes in al te snel tempo, in de lorum was geraakt. De politierechter vond het geen stichtend voorbeeld dat deze vader van 8 kinderen aan zijn gezin gaf. De officier wilde van geen wijken weten en handhaafde zün eisch. Verdediger mr. Wynne, want ook deze weelde had veroordeelde zich thans gepermit teerd, pleitte in een vergoeilijkend speechje cle mentie in den vorm van een geldboete of voorw. veroordeeling. Uitspraakf 25 boete of 25 dagen en 1 maand gev. voorw. met 2 jaar proeftijd. Aldus Werden de kas en de belangen van den opposant gedeeltelUk gediend. De 21-jarige Duitsche fraülein Martha B. thans in voorarrest, had het niet bijzonder schitterend afgeschoten, toen zU te Enkhuizen als huishoudster werkzaam was bü den 66- jarigen arbeider Gerrit Valenten. Zf) zag na melijk kans om den ouden num voor een be drag van f 64.50 te bestelen, door in Februari en Maart te samen dit geld te kapen uit een blikken bus, waarin de heer ValentUn zijn kapitaaltje tot een totaal bedrag van f 100 be waarde. De heer Wiggers adviseerde een voorwaar- deiijke straf voor het welgedane Hitleriaantje. ZU kan te Doorn (bü den ex-keizers soms?) in betrekking komen. Fraülein was tot alle con cessies bereid! Gelukkig! Eisch 3 maanden ge vangenisstraf met 3 jaar proeftüd. Mr. Winkel refereerde zich. Vonnis conform eisch. De dame ging direct op stap naar Doorn! .121/2-Jarig Pastoraat Dinsdag 30 Mei was het twaalf en een half jaar geleden, dat de ZeerEerwaarw Heer Pastoor J. C. van der Loos het pastoriaat van deze parochie had aanvaard. Overeenkomstig den wensch van den jubilaris werd dit jubileum op geenerlel wijze herdacht. Toch kwamen meerdere felicitaties van parochianen binnen. Blauwe en Als resultaat van de Dinsdag gehouden ver gadering van werknemers en werkgevers in de sigarenindustrie valt te vermelden, dat een dreigend conflict voorloopig is vermeden. De werkgevers, die aanvankelUk een grootere loonsverlaging wilden, hebben ter conferentie genoegen genomen met de door de arbeiders organisaties gedane voorstellen, die minder in grijpend waren. De werkgevers wilden zich echter niet binden aan een collectief contract voor den tijd van één jaar. wel werd beslo ten de geldigheidsduur van het gesloten com promis op zes maanden te bepalen. Over een half jaar zullen dus nieuwe onderhandelingen moeten plaats hebben. wordt gevonden achter het patronaat. Voor gesteld werd een commissie te kiezen bestaande uit drie personen. Gekozen werden de heeren N. Neuvel, S. Reus en R. Bakker. Tevens wordt medegedeeld, dat een comité reeds gevormd is in verband met het as. priesterfeest van den weleerw. heer 8. Broer- sen. Na een korte rondvraag volgde sluiting met den Chr. groet. Banne. mt de rekening en verantwoording over 1932 bleek, dat de ontvangsten bedroegen 9874.71, de uitgaven f 9690 64; batig saldo 204.05. De omslag over 1933 werd bepaald op 14 per H.A. In het laatst van September en van October zal een zitdag tot betaling der lasten gehouden worden om daardoor een kas- geldleening te voorkomen. De heer V. Kali werd'als bestuurslid en voorzitter herkozen. Een 29-jarig veehouder uit Burgerbrug, Pieter Klaas Fr. had rekenschap te geven wegens het ergerlük afbeulen van een hem toebehoorend paard op welks rug hü had plaats genomen en dat hü op 24 Maart door het dorp liet rond rennen tot t de tong uit den bek hing en bü Wijze van aanmoediging het als razend hol lende dier af te ranselen met een brok lat of "ander ongeschikt stuk hout, waarvan de politie rechter nu de manenharen nog afhaalde. Vol- gensjiaedachte was dit de eenlge mogelüke IpeJ^rode om een koppig paard manieren te iWren De officier requireerde tegen dezen boer, die het paard blükbaar misbruikte om zün woede te koelen, 30 boete of 30 dagen. Vonnis overeenkomstig eisch. HU nam genoegen en tikte subiet af. nog een voorzitter groote heb- Een ingezetenevan Wervershoofgenaamd Willem Werenfrldus B had geen acte de pre sence gegeven toen hü heden werd uitgenoodigd om zich te verantwoorden wegens een meer dan ruwe behandeling van den vertegenwoordiger J. de Boer, dien hü op 8 Maart op den open baren weg aanviel, hem *n opstopper toediende, bü de keel pakte en zün rüwiel, hoog In de lucht verheffend, daarna met jcracht op den weg wierp, waardoor dit voertuig werd beschadigd. Het feit, dat de heer de Boer nog geld schuldig was aan den afwezigen verdachte, was de oor zaak van diens onbehoorlük optreden. Boven dien kwam hü uit een café en dit spreekt ook ’n woordje mee. Eisch ƒ35 boete of 35 dagen. Vonnis conform. Hü had voordeellger op den kop van Jut kunt, nen slaan. Afscheid hoofd Openbare School no. 2 Woensdagmorgen hebben B. en W. afscheid ge nomen van den heer Nüssen. die in verband met de opheffing van zün school op wachtgeld wordt gesteld. De heer Nüssen heeft büna 29 jaren aan de school in Bakkum als hoofd gestaan. Thans waren in de school aanwezig het on- derwüzend personeel, B. en W. en het dage- lüksch bestuur van de commissie van toezicht op het lager onderwüs. De burgemeester sen een mooien s heeft en veel heeft gedaan voor de jeugd. Benoeming Ziekenzuster Als opvolgster van de Eerw.Zuster Amelberga die naar Ouderkerk vertrok, is als ziekenzuster in deze gemeente benoemd de Eerw. Zr. Eduarda uit Ouderkerk a/d Amstel. Benoemd. De heer Ir. Ed. Mlddelberg, lid van den Gemeenteraad van AbcoudeBaam- brugge en van Prpv. Staten van Utrecht, is in de laatste Statenzitting tot buitengewoon lid van Gedep. Saten gekozen. Brand Dinsdagmiddag ongeveer half 8 luidde de brandklok en het duurde niet lang of een groote menschenmenigte vulde de straat Aan den Klmperderweg was brand uitgebro- Het gemeentebestuur bood een geschenk aan, bestaande uit een zilveren sigarendoos. De gemeentesecretaris las een waardeerend schrüven voor van den inspecteur van het la ger onderwüs, die verhinderd was aanwezig te Hierna spraken de heeren Aukes als voorzit ter van de commissie van toezicht, Phllipoom als onderwüzer namens het personeel. Mede namens het secretarle-personeel bood hü den heer Nüsen een leeslamp aan. Bewogen dankte de heer Nüssen. Raadsvergadering Woensdagmorgen kwam de raad in spoedeischende zitting büeen. Aan de orde was benoeming van een onder-, wüzer aan de centrale openbare school. Met algemeene stemmen werd als zoodanig Opheffingen: 8. C. Swager, winkelier ta boter, kaas enz, Oudorp, Burg. Bosstraat 48. Onderscheiding. Bü Kon- besluit is aan den heer J. Jes alhier toegekend de Orde van Oranje-Nassau, bü gelegeheid van het feit, dat hü 50 jaar werkzaam is geweest bü de familie Wayboer. De familie Dayboer vereerde hem met een horloge met inscriptie. Vrüdag. te 8 uur (o. t.). Opening van de Mid- dagmarkt voor aardappelen op Dinsdag 6 Juni te 1 uur (o. t.), waarmede dan de ochtend- markt vervalt. De maat voor de groote aard appelen is 33, voor de kleine 28 m.M. 2 DAME8RIJWKLEN f 18.- per stuk, beslist pr. en llchtloopend. NIEUWE HEERENRIJWIELEN f 25.en voor f 30 een pracht FIETS, die f 45.waard ia MUN RIJWIELEN ZUN f 10 GOEDKOOPER. Prima lichtgevende ELEgTH. LANTAARNS f 4.—. Nergens zoo goedkoop als bij J. BUISMAN TE OUDE NIEDORP VERLAAT In de op Maandag 29 Me! U. gehouden Alg. Vergadering van Directie, Commissarissen, Hoogste Deelhebbers en Agenten der Noordholl. Brandwaarborg-Maatschappü te Oudkarspel van 1816, werd het verslag uitgebracht over het 115e boekjaar, waaruit bleek, dat niettegen staande de ongunstige tüdsomstandlgheden de bedrijfsresultaten goed genoemd kunnen wor den. Het verzekerde kapitaal bedroeg op 31 Dec. 1932 f 194.798.068.met een premie-lnkomen van 353.980.90. Het bedrag der reserve werd gebracht op 256.519.83. De aftredende com missaris, de heer A. Wonder Pz., werd herko zen. De heer P. Püper IJm. werd door Directie, Commissarissen. Agenten en personeel gehul digd in verband met het feit, dat hü 25 jaar geleden tot commissaris werd Benoemd. Auto tegen een boom Een auto van de wasscherü van fa. Krom te Hoorn, rüder.de langs den Bobeldük, kwam met een tamelüke snelheid tegen een boom terecht. De auto was zwaar beschadigd; de chauffeur bekwam eeni- ge verwondingen, doch kon, na behandeling door Dr. Bloem, per auto van den heer Beem- sterboer, naar Hoorn vervoerd worden. benoemd de heer B. Geers, thans onderwüzer op wachtgeld te Rotterdam. De heer G. F. Res vraagt, of de benoemde de benoeming zal aannemen. De voorzitter antwoordt, dat deze de benoe ming moet aannemen, anders verliest hü zun r*i«*u»Ua. <r Onze oud-plaatsgenoot de heer D. H. Prins werd te Amsterdam bevor- derd tot doctor in de wis- en natuurkunde. wordt voorgesteld een weekloon van 25 of 15 met kost en Inwoning (vorig jaar 28 bü ƒ18). Het tegenvoorstel 26 bü 16. waarbü risico van het kostgeld vöor rekening van arbeiders zou komen (voorheen betaalde patroon, indien het kostgeld hooger was dan 10, het meerdere bü), werd als onaanneem baar verworpen. De heer Dekker betoogde met nadruk dat dit loon ontoereikend genoemd mag worden. Spr. vraagt zich af wat voor een arbeider, komende uit verafgelegen provincies, overbluft voor zün huisgezin, na aftrek van reisgeld en kostgeld. Van L. T. B.-züde voelt men de bezwaren zeer goed aan, doch de bedroevende bedrijfs- ultkomsten der laatste twee jaren dwingen tot het genoemd bedrag. Als minimum huurtüd wordt gesteld vier weken. Tens’otte wordt het L. T. B -voorztel met aleemeene stemmen aanvaardt. Hierna’ volgt sluiting onder zakelijk gevoerde besprekingen. Het Kringbestuur houdt hierna onderlinge bespreking, waarbü de een plaats ben, waarbü drie sprekers het woord sullen voeren over de huidige crlslsmoellükheden, t>ü- zonder over de in werking tredende machti- ringswet, waaromtrent de vrees geuit wordt dat zij onverzacht uitgevoerd zal worden. Na uitvoerige besprekingen volgt sluiting. Voor de overgroote belang stelling, bij ons huwelijk onder vonden, betuigen wij langs de zen weg onzen welgemeenden en oprechten dank. P. KLUN. G. KLIJN- -BIJL R.K. Koster - Nlbblxwoud Schrüfbenoodigdheden en Religieuze artikelen. Gisteren werd op het terrein ,J)e Fransch- man” te Bergen, een politiehonden-keuring ge houden. uitgeschreven door den Nederlandschen Bond voor den Diensthona. Van de 5 voorgebrachte honden behaalden vier het certificaat en werd één bond afgewe zen. De eigenaren der geslaagde honden zün: J. Schellevis, gemeenteveldwachter te Wervers hoof; P. Schaap, agent van politie te Amster dam; Ph. v. d. Most, inspecteur van politie te Amsterdam en J. Zwart, agent van politie te Haarlem. TER AAR. 31 Met Centrale Veiling. Peulen per 10 kilo 2.S53.30, Doppers 3.30. Snljboonen 4 60 5.40, Stek 3.203.70. Postelein per kilo 0.06 0.11. Peen 0.040.14, Bloemkool 0.010.15. Me loenen 0.090.12. Rabarber 0.903.50. Kom kommen 0.010.07. Spinazie per kilo 0.05—om Sla 0.50—1.70, Aardbeien 0.070.15. De 46-jarige heer Bauke J., werkman te Den Helder, was op 8 Mei bü verstek opgefrischt met 1 maand envelopjes plakken, wegens hevige wederspannigheid, gepleegd op 13 Februari te Den Helder, toen hü ter zake openbare alcohol- Hiermede vervullen wü den treurigen plicht U kennis te geven, dat onze lieve, zorgzame en onver- getelijke echtgenoote en moeder. Mevr. CATHARINA GROOT— KLOS na een kortstondig maar geduldig lijden, tijdig voorzien van de H.H. Sa cramenten, in het St. Eli sabeth Ziekenhuis te Alk maar is overleden, in den ouderdom van bijna 66 jaar. Limmen, 30 Mei 1933. C. GROOT Wzn. C. GROOT Cd. P. J. A. C. BROUWER De gezongen Uitvaart dienst zal plaats hebben op Vrijdag 2 Juni a.s. in de Parochiekerk v. d. H. Cornelius te Limmen, des morgens 9 uur, waarna de begrafenis. Wij bevelen de ziel der overledene in Uw god vruchtige gebeden aan. 5496 5985 6392 6874 7564 7785 8610 9479 9939 10005 10206 10262 10315 10319 10442 10611 10626 10749 10795 10882 11035 11121 11158 11171 11341 11353 11394 11404 11694 11731 11853 11938 12160 12180 12213 12329 12348 12377 12848 12883 12969 12981 12991 13010 13117 13199 13266 13342 13388 13393 13677 13954 13978 14012 14033 14055 14163 14217 14239 14251 14388 14423 14448 14506 14517 14545 14763 15054 15464 15478 15497 15848 15854 15875 16080 16094 16203 16402 16501 16577 16592 16595 16739 16781 16871 16919 17045 17174 17182 17424 17465 17517 17708 17773 17884 17932 18053 18106 18137 18234 18308 18429 18451 18452 18523 18542 18564 18580 18686 18961 19036 19108 19194 19250 19276 19472 19550 19580 19604 19655 19701 19805 19807 19844 19847 19857 19875 19944 19996 20044 20057 20263 20353 20414 20487 20587 20696 20790 20897 20926 20934 20955 100.— 4536 4033 5632 9374 12010 13743 15989 17695 17830 18902 19604 Prijzen van 70. 405 345 951 1645 2406 3049 3706 3913 4462 5283 5301 5812 6335 6788 7436 7760 8481 9379 9443 9737 9831 - Wijzigingen: H. Keek Jr., brood- en banketbakkerij. Bak- kummerstraat 89, Castricum, Zaak overgeno men van Th. J. Kaandorp. J. van Twisk, slagerü, Goverstraat 25. Den Helder. Zaak overgenotnen van W. van Twisk Café „de Vriendschap” (eig. Th. Jak), café en restaurant. Dorpsstraat 75. Castricum. Zaak overgenomen van N. J. Btuüt. Firma J. F. Schelllnger. Weststraat 74, Den Helder. Het bedrijf omvat thans uitsluitend loodgletersbedrüf en electro-technlsch installa tie bureau. De winkel in luxe-huishoudelüke-, sanitaire- en electrlsche artikelen te Den Hel der, van Galenstraat 48 wordt thans gedreven door en voor rekening van S. Schelllnger. .Bchager Steenhouwerij” (eig. C. Naber), Stationsweg 64. Schagen. Zaak overgenomen van R. Heilügers. Firma Otto Flnkensieper, Fnidsen, Alkmaar, winkel in manufacturen. Vennootschap onder de firma ontbonden. 6729 6080 7179 7350 7651 7762 7781 7944 7945 8245 8294 8390 8420 8436 8661 8684 8697 9023 9044 9063 9238 9242 9272 9382 9471 9474 9582 9617 9623 9782 9807 9815 9877 9919 9963 10062 10067 10092 10100 10106 10120 10134 10165 10217 10247 10323 10355 10359 10382 10394 10400 10406 10523 10530 10563 10653 10654 10700 10741 10745 10757 10789 10807 10809 10814 10835 10928 10932 10942 11050 11066 11076 11111 11124 11168 11196 11222 11230 11275 11320 11361 11379 11388 11476 11515 11546 11567 11602 11603 11643 11653 11656 11684 11693 11700 11705 11717 11719 11741 11753 11790 11855 11863 11869 11891 11927 11945 11953 11997 12026 12031 12066 12151 12161 12171 12181 12205 12294 12319 12366 12368 12387 12469 12484 12539 12549 12559 12568 12615 ,12655 12656 12672 12722 12724 12795 12803 12817 12835 12866 12869 12917 12935 13036 13070 13138 13143 13160 13170 13206 13245 13249 13319 13366 13375 13401 13431 13472 13508 13645 13670 13684 13774 137» 13832 13835 13853 13861 13908 14071 14090 14101 14120 14121 14279 14283 14296 14314 14380 14393 14408 14474 14521 14527 14645 14657 14724 14729 14760 14787 14808 14834 14866 14956 14972 14981 15003 15033 15035 15043 15044 15077 15087 15112 15211 15237 15259 15263 15354 15356 15369 15494 15539 15557 15569 15645 15648 15685 15697 15713 15723 15750 15754 15814 15827 15942 16058 16093 16149 16162 16185 16200 16202 16276 16342 16356 16375 16380 16444 16453 16473 16509 16510 16529 16534 16573 16602 16613 16616 16749 16758 16822 16840 16876 16917 16929 16938 17035 17071 17125 17155 17210 17240 17325 17341 17421 17460 17540 17550 17651 17722 17843 17888 17806 17903 17987 17999 18006 18028 18038 18059 18094 18102 18181 18212 18313 18363 18364 18390 18423 18470 18538 18555 18584 18591 18595 18611 18629 18677 18741 18745 18774 18780 18782 18793 18799 18810 18816 18875 18882 18887 18923*18927 18948 18972 18989 19048 19078 19084 19086 19111 19155 19167 19195 19208 19211 19290 19341 19362 19363 19443 19448 19508 19513 19563 19713 19728 19732 19736 19883 19899 19900 19966 20111 20129 20165 20251 20256 20265 20360 20379 20416 10476 20497 20523 20546 20592 20621 20727 20782 20792 20824 20859 20891 20953 20975 20993 Verbetering 5e klasse 10e lüst 7471 m. a 7476, Verwachting: Meest zwakke, Oostelüke tot Zuldelüken wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op 4.47, onder 0.10. Licht op 9.40. Eerste Kwartier 1.13 njn. In hiiRsen van f 0.65, f 1.25 en f 2.25. Na het succes van de Paaschraces begon Alc- maria y. V. V. aanstonds met pogingen, om een extra-rice te organiseeren. ZU is in die pogin gen uitstekend geslaagd. Deze tweede, extra grasbaan-wedstrüd zal worden gehouden op den eersten Pinksterdag. Ongetwüfeld zullen velen, die hun Pinkster weekend in Alkmaar of Bergen komen door- (Niet officieel) 5de klasse, 12de lüst Trekking van Donderdag 1 Juni 1933 Hooge Prijzen 1.000.— 188 10229 10738 15314 400 1621 2538 7788 8567 9880 10086 16274 200 8952 12550 12717 17475 20534 100.— 5654 6196 7437 10116 10239 10281 12875 13591 14093 15482 16787 16796 19278 20474 20908 Verbeteringen 5e kl. He lüst: 2433 m. z. 2432; 19513 m. z. 19530. Kring L. T. B. Dezer dagen had een conferentie plaat» tusschen het Kringbestuur van den L. T. B. en het hoofdbestuur van den R. K. Landarbeidersbond ..St. Deus Dedit” met eenlge afdelingsbesturen om een loonregeling te treffen voor de vreemde arbeidskrachten in het komende seizoen. Namens het hoofdbestuur van „8t. Deus Dedit” was de heer Dekker aanwezig. Nadat de voorzitter der Kring J. Lakeman verwelkomd heeft, zet spr. het doel der con ferentie uiteen en uit namens de L. T. B. zün tevredenheid over de arbeidsbemiddeling via de organisaties, zooals deze de laatste jaren Is toegepast. Langdurig wordt gediscussieerd over de be- pa'ing van het loon. Van L. T. B-züde X TUdens de uitoefening der visscherij op de Noordzee heeft aan boord vqa den stoomtrawler ..Eveline” van de reedertf^CToen te Umuiden een doodelük ongeval plaats gehad. De opvarende Krans was bezig met t zoeken naar een lek in de carbld-leiding in het visch- ruim, waarbü hü vermoedelük een lucifer heeft aangestoken. Er volgde een hevige ontploffing, met het gevolg dat K. gedood werd. Hedenmorgen Is het lijk te IJmuiden binnen gebracht. Het slachtoffer was ongehuwd en woonde te Vlaardingen. Serenade Dinsdagavond bracht ons Har- moniecorps aan t gouden echtpaar O. v <1. Kommer, aan de Sluis alhier, een serenade. deze races bü te wonen. In de nieu*eltngenklasse zullen ojn. starten ZüP, Krommenie; Dupont, Alkmaar; Roos, Hoorn; Vink, Maasland; Merkelbach. Bui ten- veldert; Hamers, Heerlen; Stolte, Delft; Staals, Eindhoven; Raams, Dordrecht; Nottelman, St. Maarten; enz. Totaal 24 renners. In de junio renklasse vinden wij vermeld: Poldervaart, den Haag; Ludeke, Heiloo; v. Latum, Alkmaar; Reünders, v. Dalsum, Moejes, Pollé, Kopklep- per, e.a. En in de seniorenklasse Bosman, J. de Ridder, G. de Ridder, v. d. Berg, Moeke. Kuy- per, Breeman, Al, Oosterbaan, v. Dük. RUk, Schot, v. d. Pluym, v. Wingerden, Hartman, Rehorst. De wedstrijden beginnen precies half twee. Op het terrein zün luidsprekers opgesteld, die na elke race verkondigen, welke resultaten een serie, een manche, opgeleverd hebben. De baan zelf Is in de allerbeste conditie en voor het publiek is er ruimte in overvloed) om de wed- strüden te kunnen volgen. Ii r.nemd. Door Z. D. H den Bisschop van Haarlem zün als Armmeester herbenoemd de heer H. Wit en P. van Baar. Zilveren jubileum witte Kruis In de Rus tende Jager werd een feestvergaderlng gehou den ter gelegenheid van t 25-jarig bestaan van ran de afdeellng Castricum van het witte Kruis. De voorzitter gaf een overzicht van de 25 jaren Twee veteranen en de bode zün 25 jaren in functie. Dit zün de heeren Nüsen. secretaris penningmeester, B. A. Res. bestuurslid en vele jaren voorzitter, en de bode Stuifbergen. Onder applaus bracht hjjfliun dank, vooral den heer Nüsen voor het vele werk door hen gedaan in het belang van de lüdende menschheld. Castricum heeft dc meeste T.B.C.-patiënten van 'Noordholland. Dat daardoor van het be stuur veel gevergd wordt is duidelük. Dit werk kan alleen gedarn worden en vrucht af werpen als de geldmiddelen naar evenredigheid ter be schikking van het bestuur komen, wat gelukkig hier het geval Is. Gemeente en provincie werken daartoe krachtig mede en ’nimmer heeft een aanvrage van hulp op die züde moeten af- b-. stuit en. Ook de afdeellng van het Witte Kruis helpt door het aanwüzen van de zuster wükver- pleegster samen om de t. b. c. te helpen bestrij den. De schroom van de moeders om met hun zuigelingen naaf het consultatiebureau te gaan is al lang overwonnen en het bureau geniet dan ook de volle belangstelling. Hierna richtte de burgemeester namens het gemeentebestuur hartelüke woorden van geluk- wensch tot het bestuur en dankte voor het vele werk in het trlang van de bevolking van Cas tricum gedaan en hoopte voor de gemeente, dat dit bestuur op dezelfde wüze zal voortgaan. Tevens sprak hü namens de afd. Het Wit Gele Kruis en stelde in het licht dat de wüze van samen werken hier zoo goed is. Hü eindigde met aanbieding van een bloemstuk. Dr. Stleler, hoofdbestuurslid hoopte dat de afdeellng steeds in leden zal toenemen. Hij bood den voötzltter een met zilverbeslagen voor zittershamer aan. De heer v. Lunen sprak als bestuurslid van de ziekenhuisverzekering en dankte het bestuur en voomamelük den secretaris -oor de aange name samenwerking en bood tevens een bloem stuk aan. Dc voorzitter dankte op hartelüke wüze voor de niet verwachte hulde. Hierna werd met explicatie van dr. Stieler de Witte Kruis film vertoond. De velschillende deelen van deze film werden onderbroken door muziek van het ensemble de Graaf. Een woord van dank door den voorzitter was het besluit van dezen avond. 10.000.— 15495 1.000.— 14135 14736 18647 20283 400 9007 20028 200.— 2273 3112 4202 8052 9084 16289 18264 100.— 4536 4033 5632 9374 10056 11146 Comité van Actie. Dinsdagavond verga- ierde bovengenoemd comité onder voorzitter schap van S SchaperRood. Naar aanleiding van twee verzoeken, nJ. van Bond voor Ke- Dezer dagen vergaderde het Crisis-comlté ten Raadhulze. Na verwelkoming deelde de voor zitter, de heer S. de Boer Kz. mede, dat aan de ingekomen aanvragen vrü goed is voldaan kunnen worden. Voorts deelde hü mede wat er al zoo ontvangen was. Dit was een heele lüst vol, hoofdzakelük natura en schoeisel. Niet minder dan 40 arbeiders te Wieringen konden van schoeisel en kleedlngstukken worden voorzien. Het dagel. bestuur stelde nu voor, evenals het vorig Jaar, de werkzaamheden van het comité nu weer tot den nazomer op U schorten. De heer Jan Kramer deed hierna verslag van zün gehouden beheer als penningmeester; het wees een nadeellg saldo aan van ƒ30. In de kleine gemeente Zuid-Scharwoude is niet minder dan ƒ2270 uitbetaald, ongeacht de waarde der goederen In natura verstrekt, welke een bedrag van ruim 1000 bedroegen. Uitbetaling der nog loopende schulden zal geschieden as. Vrüdag 2 Juni van 25 uur. BROEK OP LANGENDUK, 1 Juni KG. Tomaten: A 25.20—2630; B 23.80— 25.80; C 22.00—23.90; CO 1290; 10.000 KG aardappelen: Schotsche Mulsen f 790890; Drielingen f 790—8.60; Kleine 430—6.10; 13000 bos Rabarber 030—1.10 1100 K.G. Bie ten 0.60. BARNEVELD. 1 Juni Aanvoer 2350.000 klp- eieren. 1.80 tot 2.60. Handel vlug. HEILOO. 31 Mei Exportvelllng ,.8t. Willibror- dus” Aardbeien, vroege le soort 0340.32. ld. 2e eoort 0.150.21 per dooaje Peulen 0 380.34 per pond Radijs 0 220.38. Prei 0 150.43. Ra barber 0.130.34 Wortelen 0.650.90 per 10 boa. Spinazie 0300.70 per kistje. Kropsla 0.401-80. Bloemkool le soort 16.3020 30. idem 3e soort 7 5012 80 per 100 Poeteleln 0.70—1.10 per kistje. Asperges, dik wit 0.36038. Idem dik blauw 0.170.25. Idem dun wit 0.000.14, idem dun blauw 0960.08 per bos BLOKKER. 31 Mel Op Hoop van Zegen” Schotsche aardappelen 6.008.00. Kriel 3.00. Bloemkool le soort 8.0013.00. ld. 3e soort 6.00 9.40. idem 3e soort .44)0—6 80, Komkommers 5.90—8 60, Postelein 11.0013.00. Prei 2.50—2 70. Rabarber 4.10, Sla 030—1.60, Slaboohen 67.00— 73 00. Wortelen 10 30. Kersen 46.00, Aardbeien 48.00—82.00. Tomaten 20.0030.00 NOORD-SCHARWOUDE. 1 Juni 18.000 kg. rabarber 0.50; 1475 kg. uien, drielingen, 190; 1000 kg. D. witte kool 4.50. SCAGEN, 1 Juni Veemarkt 14 paarden 160350 4 stieren65110; 37 magere gel- dekoelen 80130 45 vette geldekoeien 140— 220; 14 kalfkoeien 120170; 6 pinken 40 65; 221 nuchtere kalveren 12; 92 overhou- ders 81430; 814 lammeren 411; 3 bokken en geiten 36; 20 magere varkens 1322; 33 vette varkens per K.G. 030032; 116 big gen 712; 6 konijnen 095—0.75; Kippen 0.75—1.25. Eiervelllng: 135.000 klpeieren: 52 54 1.70— 1.80; 55/57 f 1.70—190; 58/60 190—2.10; 61/63 2.10—230; 64,67 290—230. 8000 eendeleren 1.40—1.50. PURMEREND, 31 Mei. '^Ntslagver. Beemster, Purmerend en Omstreken” Aardappelen: Schotsche Muizen 340. idem kleine 2.00 per 25 K.G. Peulen 17.5021 00 per 50 K.G. Doperwten 16.00 per 50 K.G. Roode Aalbessen 1.36 per K.G. Aardbeziën 0.110.22 per doosje. Komkommers 6.0013.00 per 100. Tomaten: A 37.0039.00. C 15.0017.00 per 100 K.G. Bloemkool I 11.00 33.00, Idem H 3.0010.00 per 100. Spinazie 0.18 0.78. Poeteleln 0.300.66 per mand van 6 K.G. Sla 0301.50 per 100 krop. Andijvie 0.360 68 per 4 K.G. Radijs 3.303.40. Peterselie 3.006.00. Selderij 3.0010.00. Rabarber 1.003.40. Wortelen 7.001800 per 100 boe. Prei 1.003.40 per 100 bos Slaboonen 030e Snljboonen 0440.74 per KG. Noordervaart Men krügt niet gauw alle hoofden in één zak. Dat bleek ook hier weder. Enkele grondeigenaren bleken niet bereid den benoodigden grond tot aanleg van de Noorder vaart kosteloos af te staan. Het comité moet dus noodgedwongen afzien van het voornemen om de vaart in eens te doen graven. Het zal nu alle krachten inspan nen om den aanstaanden herfst te kunnen beginnen met den aanleg van het oostelük deel over een lengte van meer dan 1 KM. de daarbü betrokken grondeigenaren is volle medewerking toegezegd. Floralia. De rekening over 1932 sloot met een batig saldo van 31.07. De heeren C. Kroon en D. de Winkel werden als bestuurs leden herkozen en In de vacature C. de Vries gekozen de heer P. v. d. Oord. De jaarlüksche tentoonstelling werd bepaald op 10 September •s. In den aanstaanden herfst zal het 10-jarig bestaan herdacht worden. Uw mooisten tüd, aldus de burgemeester, hebt Bü doorgebracht in Castricum. Naast uw werk van hoofd der school hebt gü veel gedaan in t belang der gemeente. Wü hopen dat gü nog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 2