Brouwer’s Meubelmagazijn Advertentiën a KONING MODE? POLO-SHIRTS SKISOKJES INTERLOCK-TRICOT Het is een genot SCHOENEN LIJFRENTEN Wat brengt.... Voorziet U vóór Pinksteren Alkmaar Langestraat HOOGLAND’S VISCHHANDEI KERMIS te HEILOO (N.-H.) SINEL EN VEILIG VERVOER naar HILLEGOM - LISSE - LEIDEN - DEN HAAG en DELFT EN TUSSCHENGELEGEN PLAATSEN F>- G. H. A. SCHOT Z” HANDBOEKJE voor de leden van den Eucharistischen Bond Uw permanent-wave moet zijn van MAISON „ANITA” VACAJNTIE- BONNEN nog van-deze artikelen! KORSTBOTER PINKSTERTOCHTEN WIJ ALLEN GAAN Heerenweg hoek Raadhuisweg - Heiloo te PINKSTEREN dus eerst om DRUKKERIJ Fa. F. W. J. Dróge] kwaliteit De grootste keuze ter plaatse uitsluitend bij de BIJ L s Schoenencentrale PINKSTER-AANBIEDING van Sta er op, dat U Droste krijgt! f2.50 COMPLEET Fa. W. BURGER YERZE LA MG ESTR. 17 -ALKMAAR i naar s ALKMAAR PAYGLOP 5 DIT IS DE ZAAK WAAR U ZEKER SLAAGT profiteered van onze geen enz. enz. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD - n 4 A 3 Zeer goedkoop» Bovenstaande uitroep is reeds door ontelbare cliënten uitgesproken Gröpte Auflage aller Tageszelfungen des gesamten linken Nlederrhelns. LAAT 183-185, tegenover de R.K. Kerk, Alkmaar GEEN BEDROG MAAR WERKELIJK WAAR. Uiteehniftafel met twee loeae bladen, thana t 925. Bekleede stoelen, zoolang er voorraad van Is Mousseline, Zijde, Linnen, Crêpe Mimosa, Vlisco, Sorita, Flamingo, Mat Crêpe, Tobralco, Georgette fan tasie, DAMES KOUSEN Matzijde v.a. 90 c. SOKKEN KINDER KOUSEN SPORT KOUSEN STRAND- PYAMA’S Wesfdeutsdie Landeszeitung M.GIadbadi (Rhid.) Die grope kathollsdie Tageszeltung des Rhelnlandes. TSglidi groper Anzeigentell. Bevorzugt in der Insertion von allen Sdiiditen derBevölkerungKleine Anzeigen, behördlidie Anzeigen, GesdiAftsanzeigen. 'Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Mij. va» 1816 PER DAGELIJKSCHEN SNELVRACHTDIENST ACHTERSTRAAT 36 TEL 936 EN TEL 36 n n n CHIQUE en voordeelige DAMESHOED slaagt U zeker bij Maison Wagenaar V. ALKMAAR Bederf van gehoor en smaak als U veel naar slechte gramofoonplaten luistert Let op onze Reclame-aanbieding Speciale Pinkster-aanbieding JAN EEKEN SPOORSTRAAT 54 TELEFOON 122 LAAT 171 - TEL. 642 zijn in deze on zekere tijden het veiligst. Koopt gramofoonplaten ge speeld door de beste artisten en kwaliteitsweergaven bij de firma YPMA. Komt U ook eens GEWELDIGE SORTEERING! jBANK N. BOSCHMAN MevtQuw, N. BOSCHMAN Verknoei er Uw geld niet aan Firma LUITING Robert Johannes U zult verwonderd staan over het- de KOFA dit jaar biedt in: LANGESTRAAT ALKMAAR i een japon te mogen kiezen uit zoo n rijke, smaakvolle sorteering STOFFEN! Speciaal adres voor de banketbakkerij Sinds 1899 Abonneert U op dit blad ZOO'N BELIZE UIT HONDERDEN DESSINS VINDT U ALLEEN BIJ so K Directie: Wed. O. EECEN Czn., Mr. C. P. EECEN Gzn. herkozen. KOFA 9> X KOFA M 16 6 9 fl 3 L 57 M 33 94 59 15 1.00 1.50 IX» NIEUWE HOLL. HARING Vaatjes van 15 stuks, 50 stuks en 130 stuks, tegen dagprijs berekend. ZALM (mach, gesn.), 50 et. p. ons. GEROOKTE PALING, 50 ct. per half pond. GARNALEN, 30 ct. per ons. Aanbevelend A. DOETS MAGDALENENSTRAAT t, TeL 553 39 M ja 53 01 34 15 65 09 53 38 30 37 11 33 80 35 14 33 33 58 94 13 57 11 70 23 74 3 pond doorr. Ossenlappen 3H pond doorr. Ossenrollade H pond Hamspek M pond Pekelvleesch ■/2 pond Boierhamworst TE OUDKAR8PEL 55 32 16 53 10 13 9 il II 17 19 3 16 >3 19 13 SI M 57 14 55 Hoogste Deelhebbers Voorz. Noordermarktbond Voorz. Geestmerambacht. Agenten: G. J. DE WIT, urk. H. OOSTVEEN, Blokker. 45 57 90 98 33 LAx ie~< SA - 58 79 50 18 13 19 >5 ii >8 8 13 11 (7 19 17 13 15 11 14 57 13 17 57 50 53 13 18 10 il 56 3 54 '4 li lt. Voor een Schouten straat 14-16 Wanneer U naar DROSTE- kwaliteit vraagt, hebt U het 1 recht te eischen, dat men U DROSTE’s artikelen geeft. Dus artikelen, waarop de naam. DROSTE staat vermeld, het zij op het artikel zelf, het zij op de verpakking. Let U daar voor al op! Sta op Uw recht en eischt voor den door U be taalden DROSTE-prijs ook 1.75 3.35 2.00 per 5 ons 0.50 0.50 0.45 0.40 0.60 0.60 0 50 0.40 0.40 0.30 020 Rlbrollade Rlblappen Magere Ossenlappen Doorr. Ossenlappen Rosbief Lende Gesmolten Ossenvet Gesmolten Reuzel Metworst Bloedworst Leverworst 4 p. Ossen- en Varkensgehakt 1 00 4 pond Saucijzen 1.U0 3 p. Ossen- en Varkensgehakt 0.50 1.00 1.00 0.30 0.30 025 5 pond gemalen Spek 5 pond rauwe Reipel 5 pond vet Rookspek 5 pond mager Rookspek 125 5 pond doorr. Varkenslappen 1»25 5 pond rauw Ossenvet 5 pond gesmolten Vet 5 pond gesm. Reuzel DOOR AANSCHAFFING VAN EEN AUTOMAAT (TRECMA) OOK NA HET SLUITINGSUUR VERKRIJGBAAR ONZE MEEST GEWILDE ARTIKELEN. PRIJZEN ALS IN DEN WINKEL. De Commissie Commissarissen: H. C. OUD. Amsterdam A. WONDER Pzn. Alkmaar P. PIJPER IJzn., Twisk Mr P. J. OUD. 's-Gravenhage J. W. L. ALBERDINGK THYM, Blaricum OUDKAR8PEL, 30 MEI 1933. De Commissie tot nazien de rekening en verantwoording van de Directie, deelt aan belanghebbenden mede, dat 26 Mel JJ. door haar de administratieve bescheiden zijn gecontroleerd.'' Het overgelegde uitvoerige rapport van het Accountantskantoor P. Klijnveld te Amsterdam, verlichtte .haar taak aanzienlijk. Het totale premie-inkotnen bedroeg 353.980.90. de totale brandschade f 161.534.70. Alles werd in de beste orde bevonden. pp het advies der Commissie werd in de Algemeene Vergade ring van Agenten en hoogste deelhebbers van 29 Mei 1933 de rekening met algemeene stemmen goedgekeurd. De aftredende Commissaris, de heer A. WONDER Pzn., werd BIJKANTOOR AMSTERDAM - DAMRAK 95/96 - TKLÏFOON SKI’S BIJKANTOOR DEN HAAG - H. NIEUWSTRAAT 34 - TELEF. 117293 TWEDAAGSCHE TOCHT BRUSSEL: Volgeboekt. 1ste P.-dag: Prachttocht door het GEHEelE GOOI. V. 9 u. Pr. 3. 2de en 3de P.-dag: Naar ARNHEM en OMSTREKEN. V. 8 u. Fr. Beide P.-dagen: Mooi middag*. ZANDVOORT enx. V. 130. Pr. 1 Zondag 11, Dinsdag 30 Juni: Tocht rond IJSELMEER. V. 6*5. Pr. 5. Zondag 18 Juni: Naar NIJMEGEN—KLEEF en Omstr. V. 7 U. Pr. 5.75 31 Juni: Over SCHODRL-BERGEN a. HAARLEM enz. V. 930. Pr. 1.50 18 Juni: Naar Stadion A’dam. „Anno Sancto"-»pel. V. 13 u. Pr. 1.13 Zaterdag 34 Juni: Naar groote T.T.-RACES in Drente. Pr. 4.— 28—27 Juni: Naar CLEVE-MONTFERLAND. Hotels enz. inbegr. 13.— 26, 27, 28 en 29 Juni: 4 dagen naar DUITSCHLAND en BELGIE, heer lijke tocht. Logies in VALKENBURG; alles Inbegrepen slechts 32.— Opgave enz. liefst spoedig bij de bekende H. A. B. O.-KANTOREN Alkmaar, Stationsweg, Telefoon 1286. Refereerend aan bovenstaand, beveelt ondergeteekende zich beleefd aan en hoopt, door nette bediening en steeds eerste kwaliteit te leveren, UW vertrouwen waardig te mogen worden. Uw dw, LUTTIK-OUDORP C 42. Een keur van Mi»-, Lof-, Communie- en Aanbiddings- gobeden en practischa werken. Verkrijgbaar 6 50 cent op het Eucharistisch Bureau Begijnhof 32, Amsterdam-C Giro 103939 Uw Vleesch en Vleesctwaren bij: LUTTIK-OUDORP C 42. v/h Fa. Lulting, Levert U eerste kwaliteit rund-, varkens- en kalfsvleesch, tegen eocurreerende prijzen. I Beleefd aanbevelend. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van HEILOO bren gen ter kennis van belang hebbenden, dat de KERMIS dit jaar zal worden gehouden op Dinsdag 1 Augustus, Woensdag 2 Augustus en Donderdag 3 Augustus aj. De standplaatsen zullen wor den verpacht op Maandag 16 Juli namiddags 2 uur. Het staangeld moet op ge noemden datum bij toewijzing van de plaats worden voldaan of bij het inschrtfvingsbiljet worden ingesloten. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van HEILOO: N. VAN FOREEST. De Secretaris, BRUUL. Ondergeteekende, fa. LUTTING, Luttlk-Oudorp C 42, deelt U hierbij mede, dat zij haar Slagerij heeft overgedaan aan den heer N. BOSCHMAN, welke de zaak op denzelfden voet zal voort zetten. Tevens danken wij onze geachte CUënteele voor het ver trouwen, dat wij jaren zoo ruimschoots mochten ondervinden. Hoogachtend: Ia plzzts van kaarten De Heer en Mevrouw BELONJE— EY14A geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon Epnond aan Zee, 29 Mel 1933. Inleveren feestdagenbonnen, ne gen stuks. Hemelvaartsdag en Tweeden Pinksterdag, op Vrijdag juni 1933, van half acht tot negen uur in Bondsgebouw, Oudegracht Het Bestuur RKBB. afd. Alkmaar. TELEF. 167. De Directeur der Gemeente werken te ALKMAAR, vraagt vóór of op Zaterdag 3 Juni 1933 vjn. 10 uur: aanbiedingen voor het afbreken van perceel Langestraat 74. Bestek en voorwaarden zijn verkrijgbaar aan het Bureau der Gemeentewerken ad 0.30 per stuk. f 1.99. Massief eiken Dressoirs, enkele stuks f 16.Massief eiken Fau- teuils (2), 4 stoelen f 42.50. Eiken Linnenkast met lade ABaan to* Pinksteren. - Eigen werk met garantie - DIT 18 DE MEUBELZAAK WAAR U ZEKER 8LAAGT. Voer den aakenman la het een eiach. dat zijn drukwerk een goeden in druk maakt. Het moet beboeren tot bet -betere* werk. Wij leggen ons toe op een onberispelijke UlweikJug en snelle af levering. Geen order la daarvoor te groot of te klein. Gaarne staan w|j O met alle gewenschte inlichtingen an edvlw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 3