c [hollYWQW T ons t te ge dig a ten. Zbe. Parel dep 3)nudteti Ambtsaanvaarding President Ruys u RADIOPROGRAMMA, EL GEEN WOORDEN MAAR DE DERBY TE EPSOM DADEN DE DIENSTWEIGERAARS DONDERDAG 1 JUNI Vrijdag 2 Juni 1933 I. Dubbelman O. Praem. Minder werkloozen gerecht TWEEDE KAMER Nijverheidsonderwijs Nieuwe inspecteur benoemd *.K. Middenstandsbond KON. PETROLEUM MIJ. Positie nog sterk onzer dagen Defensie contra AJ.C. Goedkooper vliegen RIJWIELNIJVERHEID IN 1932 De nieuwe tarieven gaan heden in Productie wederom gedaald ’E ZEEVISSCHERIJ IN MAART taking te IJmuiden drukt cijfers Eigenmachtig optreden NIEVW KLEIN SEMINARIE Eeste steenlegging te Apeldoorn a EEN EIGEN JEUGDHUIS HOOGE CRISISLASTEN In vier maanden 57 millioen Verzet is uitgesloten „Jonge Strijd” verboden Voor de mannelijke jeugdbewe ging in het diocees Haarlem Moeilijkheden by de werk verschaffingen Wijziging en uitbreiding van het Bondsbureau HET KANO-ONGEVAL OP HET IJSSELMEER Het Openbaar Ministerie in hooger beroep eeo-ssaak onze beknot? Waar- Hl E u He let IK 3 1 Benoemd tot apostolisch prefect van Jubbulpore Wettig gedeponeerd. Uitspraken van het Hoog gerechtshof WAARSCHUWING i DE HOLLYWOOD-HOED heeft in de Hoedenwereld de algemeene belangstelling. Van meerdere zijden tracht men den Hoed na te maken. Gegevens over de week van 8—13 Mei metaalnijverheid 39 43), textielnijverheid 29 Communisten VOOI* liet (29), sigaren- en tabaksindustrie 26 (23), land en tuinbouw (week 24—29 April» 21 (59), trans portbedrijf en zeevaart 24 (35). DE LOONSVERLAGING TE ENSCHEDE Het paard ,jiyperion" wint na een spannenden stryd h i I r«rl NI ■I I 1 4 VOOR NADERE BIJZONDERHEDEN VERWIJZEN WIJ NAAR DEN KATHOLIEKEN RADIOGIDS Gehoorzaam den verkeersagent Omdat je dan steeds veilig bent. jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck. wiens benoe ming reeds was afgekomen, met een hartelijk Donderdag 8 Juni as. te vijf uur 'a namiddags zal Z- H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht, op plechtige wijze den eersten steen leggen voor het in aanbouw zijnde nieuwe kleine seminarie aan den Amhemscheweg te Apeldoorn. het technische als voor het wiskundige en het nautische gedeelte van het zeevaart- en het als een nieuwe In de legerorder is opgenomen een mlniste- rleele beschikking, waarbij onder de verboden geschriften wordt opgenomen „Jonge Strijd". Bu Kt zei km M kan worden toegelaten. Juist bij belangrijke feiten als de Regeerlngsverklaring van heden zou. tndlen meer belangstellenden binnen kon den, het contact tusschen Kamer en volk nog meer verinnigd kunnen worden. WEENEN. 517 M 7.30 Oude dansmu ziek 11 06 Gramofoonmuzlek. WARSCHAU. 1411 M. SM Dansmuziek 8 36 Symphonleconcert 1026 Dans muziek. 1 OU dl< gei Ut b. 1 PABUS, «muziek muziek Mascotte. b n k b een het de i 1 «ai prs W! «ai r let1 et R ei s bi Het O. M. bij de Arrondissementsrechtbank te Tlel heeft Woensdag hooger beroep aangetee- kend tegen het vonnis van genoemde rechtbank van 36 Mei JJ., waarbij het Communistische Tweede Kamerlid, Lou de Visser werd vrijge sproken van de hem ten laste gelegde beleedi- glng van President Von Hindenburg, en even eens tegen het vonnis, gewezen tegen Roestam Effendi. nJ. 200 gulden boete, subs, één maand hechtenis wegens opruiing. LONDEN. 31 Mei (VD.). De Derby-race is heden gewonnen door het oaard ..Hyperion”. Tweede aankomende werd ..King Salmon", ter wijl bet paard „Statesman" derde werd. De wedstrijd werd bijgewoond door den Ko- nlng en de Koningin van Engeland. Voorts wa ren aanwezig de Prins van Wales, de Hertog en de Hertogin van York, prins George en diens gemalin, alsmede Lord Harewood. De race werd gewonnen door Hyperion van Lord Derby, met een voorsprong van vier lengten, in den record tijd van 154 seconden. Het paard stond 6/1 ge boekt. Tweede werd King Salmon van Sir H. Ounliffe (7/1). 3. Statesman van V. Emma nuel (20/1). De uitslag van de Derby blin-Sweepstake betreft, drie In een Dinsdagavond gehouden vergadering der Federatie van Textielarbeiders is de aange- koudlgde loonsverlaging in de vfjf spinnerijen te Enschede besproken. De fabrikantenvereeniging had aan de Fe- scheepsmachlnlstenonderwus en beschikt bo- I vendlen over een ruime mate van practische, technische en onderwijservaring. Sinds 1931 maakte hij telkens deel uit van de commissie voor de eindexamens aan de ge subsidieerde zeevaartscholen, op als regeerlngsgedelegeerde bij de examens voor motordrjjver. 1 j democraat Schaper, den nieuwen voorzitter. ter wel gebleken was, dat de verlaging niet soul worden teruggenomen. De vergadering stelde vast, dat de toepassing der loonsverlaging voor de betrokken arbeiders een onhoudbaren toestand tot gevolg zal hebben, terwijl het niet denkbaar geacht kan worden, dat door deze toepassing de textielindustrie in een betere positie zal geraken. Algemeen werd als juist aangenomen, dat het onder de gegeven omstandigheden niet rnoge- lijk is, dat de leden der Federatie in staking gaan, zoolang de andere organisaties en hare leden niet bereid zón zich eveneens daadwerke lijk tegen deze verlaging te verzetten. Gij, die Uw lichaam In con ditie wilt houden, gij kunt niet voorzichtig genoog zijn. Voor U Is alleen 'maar het boste goed genoog. Drinkt „Perl", den nieuwen verfris- schenden - gezonden drank. De drank, die alles bevat wat goed is in vruchten. Vloeibaar Hollandsch Fruit. „Perl" is oen zuiver natuurproduct, dat moor doet dan alleen Uw dorst lesschen, hot komt ook Uw gezondheid ton goede I Hero ..Perl" een rwirer Natuur- product, tonder eenige chemuchs toevoeging. De gouden kleur en de zuivere. frissche smaak zgn es door de natuur uun gegeven. Hero ^PerC bevat geen alcohol. Wij ding gericl voort het g Corrii Vrijdi »egd ksrak een t toedoe verbri de 1 de op vrouw tn die Interi met i den l van 1 En i Zoe'n ber t toeste been der •Mgr. heb be Kardi mlng Nakai daar gelijk lijnscl heel i Volgens mededeeling van het Centraal Bu reau voor de Statistiek wordt in de statistiek der RüwielniJverheid over 1932 naar de op gaven der ondernemingen met een productie van 200^>f^Éeer frames, zoo juist mogelijk be rekend het aantal in Nederland vervaardigde rijwielen, dat voor binnenbndsch en bulten- landsch verbruik ter beschikking is gekomen, t. w.: 1929 403300; 1930 396700; 1931 320500; 1932 296900. De Minister van Waterstaat heeft de door de K. L. M. voorgestelde tarievenverlaging in het binnenland goedgekeurd voor de lijnen Twente Amsterdam v.v., en Groningen-Amster dam v.v. Het passagetarlef AmsterdamGroningen is daardoor verlaagd tot f 10.enkele reis en f 1790 retour, Amsterdam-Twente f 7.50 enke le reis en f 12.75 retour. Tlenvluchtenboekjes komen voor Groningen op f 80.en voor Twente op f 60. De tarieven gaan heden in. Op de jongste vergadering van het hoofd bestuur van den Nederlandschen R K. Midden standsbond Werd besloten tot toetreding tot den Nederlandschen Werkloosheidsraad, in welk college de Bond zal worden vertegenwoordigd door de heeren Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar, Directeur van het Bureau van den Ned R. K. Middenstandsbond en J. C. Berger, direc teur van het Bureau van den Ned. R. K Bond van Bouwpatroons. Breedvoerige beschouwingen werden gewijd aan het wetsontwerp-Omzetbelasting. waarom trent de Bond zijn beswaren ter kennis zal bren gen aan den nieuw optredenden Minister van Financiën. Behandeld werd het vraagstuk der ziektekos tenverzekering voor den middenstand. Getracht zal worden op dit punt te geraken tot een posi tief advies aan den R. K. georganiseerden mid denstand. Het Bureau van den Ned. R. K. Middenstands bond heeft een wijziging en uitbreiding onder gaan. Ingesteld zijn een sociaal-juridische afdeeling onder leiding van Mr. F. J. H. Bach, directeur van het Centraal Hanzebureau in het Bisdom Haarlem en een Economische afdeeling, onder leiding van Dn. H. L. Jansen. Verder werd be sloten tot instelling van een commercieel» afdee ling, waarvan binnenkort de leidende ambtenaar zal worden benoemd. Het geheel blijft onder leiding van Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar. LUXEMBOURG. 11»! M. 7 00 Gramo- foonmuslek 7.35 Weeroverzicht 7 50 Symphonlacb Concert 8 30 Causerie in het Nederlandach 8.40 Lichte Gramo- foonmuzlek 9.00 Nieuwsberichten in het Fransch 9.10 Lichte gramofoonmuzlek 9 46 Nieuwsberichten in het Duitsch 995 Dansmuziek. Het Eerste-Kamerlld Mevr. Pothuis Smit heeft aan den Minister van Defensie eenige vragen gesteld omtrent de bedoeling die bij den R. 1725 M. 8 0S Gramofoon- 13.50 Idem 6.60 Gramofoon- 9.06 Gramofoonmuzlek..La MILAAN. 381 M. 8.06 Gramafoonmu- zlek 9 30 Symphonleconcert. ROME. 441 M 8.35 Gramofoonmuzlek 9 05 Concert 10.30 Gramafoonmuzlek. hechtenis zal worden afgetrokken, terwijl ook het ontslag uit den dienst werd vernietigd. Het vonnis ten aanzien van den matroos Saleh werd bevestigd, zonder ontzetting uit bevoegdheid om bij de gewapende macht dienen. Het vonnis over den matroos O. J. de Haan werd bevestigd, doch met aftrek van den tijd doorgebracht in preventieve hechtenia Wilt U echter verzekerd zijn van origineelen Hoed in prima kwaliteit, eiacht dan onder staand merk in Uw Hoed. BATAVIA. 31 Mei (Aneta) Het Hoog M™- tair Gerechtshof bevestigde de vonnissen van den Zeekrügsraad te Soerabaja ten aansta van den kwartiermeester G. Piekart en den korporaal-constabel C. F. Severjjnse, behoudens de formuleering, die werd gewijz gd in „wegens het mondeling opruien tot opzettelijke onge* hoorzaamheid”. De vonnissen uitgesproken over den matro05 der eerste klasse J. T. Pepp’nck, den matroos der tweede klasse J. C. Cornells, den stoker der eerste klasse W Salverda. den korporaal-mon- teur J. T. Kamp, den matroos Lahia, werden bevestigd. De vonnissen uitgesproken over den matroos der eerste klasse. J. de Ridder, den marinier der eerste klasse H, A. van Waardenburg en den tamboer der tweede klasse J. L- F. Willem sen. werden verzwaard door verlaging In rang. Het vonnis ten aanzien van den matroos Soe- paml. werd bevestigd, echter werd bepaald dat de tijd door hem doorgebracht in preventieve Dinsdagavond half tien is in de nabijheid van Elburg in het Isselmeer opgevischt het lijk van den heer H. Stekelenburg. die met al'n vriend, den heer Scheen uit Lochem, tijdens "n kanotocht op het Usaelmeer sinds Zaterdag 20 Mei JJ. was vermist. Het slachtoffer was slechts gekleed in een rijbroek, waardoor vast stelling van de identiteit uiterst moeilijk was. Een der directeuren van de „Zwolsche Crt.”. waar het slachtoffer werkzaam was. heeft bet d7 teide Kamera"v^de“ V^lkT deraUe een conferentie geweigerd, waakbij ech- herkend. vertegenwoordiging slechte zoo weinig publiek Voordat in de Tweede Kamer dr. Colün, als leider van het nieuwe kabinet gelegenheid kreeg om de Regeerlngsverklaring af te leggen. Blijkens een mededeellng van het departement van Blnnenlandsche zaken is gedurende de eer ste vier maanden van dit jaar totaal aan werk* loozenzorg, crlsissteun en werkverschaffing»*** nen een bedrag van ongeveer 57 millioen gulden uitgegeven. Drinkt er zooveel van als U lust - U blijft U Frisch en fit voelen. heeft, wat de Du- houuers .van loten in Nederland en Koloniën een aardige alnst bezorgd. Neonlite Ltd. te Soerabaja won met „Hyperion” een bedrag van 30.000 pond. „Ba tavia". Willem Buitenwegstraat te Rotterdam kreeg met „King Salmon" 15.000 en ..Holly Year”. Pauwenlaan 78. Den Haag met «States man” 10.000 pond. De directeur van den Rjjksdienst der Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 608.000 leden van ingevolge het Werkloosheids besluit 1917 gesubsidieerde werkloozenkassen in de week van 8 tot en niet 13 Mei 1933 heeft bedragen 26pCt.; zij was dus even groot al3 in de week 2429 April. Het percentage was 2 pCt. hooger dan in de overeenkomstige week van het jaar 1932. Voor enkele bedrijfsgroepen volgen hier de werkloosheidspercentages afzonderlijk, waarbij tusschen haakjes zijn vermeld de percentages in de week 2328 Januari 1933. toen over het geheel de werkloosheid het hoogst was (40 pCt.) bouwvakken 27 (70), kleedlnglndustrie 9 (26). In de volgende bedrijfsgroepen kwam aanzien lijke werkloosheid voor in den vorm van ver korting van den normalen werktijd (bij de bovenstaande percentages voor een derde ge deelte medegerekend, dus voor gemiddeld twee dagen werkloosheid per week). Het percentage van het aantal verzekerden, dat in dezen zin werkloos was, bedroeg: kleedlnglndustrie 6 (14), metaalnijverheid 4 (6), textielnijverheid 16 (16), sigaren- en ta baksindustrie 16 (16), transportbedrijf 6 (9). Bij 1060 organen der openbare arbeidsbemid deling stonden pp 13 Mei 1933 in totaal 331.777 werkzoekenden ingeschreven, waaronder 317.941 mannen. In totaal waren werkloos 300.747 per sonen. waaronder 291.551 mannen. Op 29 April 1933 bedroeg het totale aantal ingeschrevenen bü 1056 organen der openbare arbeidsbemidde ling 338.626. "Hiervan waren werkloos 311291 personen, waaronder 301.413 mannen. Het aan tal Ingeschreven werkzoekenden is derhalve van 29 April tot 13 Mei verminderd met 6.849, het aantal werkloozen met 10.544. en hart, ook voor de nieuwe leden een vertrouwd raadsman was. Wanneer men het oor te luisteren legt, hoort men zoo vaak (te vaak, om het schouderopha lend voorbij te gaan) onder vergelijking met den tijd, waarop ik doelde, den staf breken over de vertegenwoordiging des volks van de latere dagen. Wij, die zelf het voorwerp zijn van dejp critlek, zijn wellicht niet de eerst aan gewezenen. haar met argumenten, met woorden te bestrijden. Bestrijden wij haar met daden. Vele Jaren, niet het minst in de achter ons liggende parlementaire periode onder de uit nemende leiding van den man. die thans mijn voorganger is op dezen zetel heeft de Kamer met onmisbare energie de taak vervuld, die voor haar op wetgevend gebied is weggelegd. Zij zal deze traditie trouw blijven. Nemen wij ons voor, aan die energie te paren de bondigheid, die dit moeilijke tijdsgewricht eischt, en de stiptheid van vorm, die waardeering door een leder van eens anders gevoelen brengen kan. Moge ons allen bij onsen arbeid voor oogen staan het woord vsn den grondlegger onzer staatkundige vrijheid: so laet ons dan 't samen met eendrachtigen herte ende wille de bescher- mlnghe van dit goede volk aangrijpen. Met den ernstigen wil, een onpartijdig leider te zijn van uwe beraadslagingen en mét een beroep op uw aller medewerking, aanvaard ik. mij diep, diep bewust van de onmisbare nood zakelijkheid van Gods zegen op mijn arbeid, uw voorzitterschap." De heer Ruys de Beerenbrouck kweet zich al onmlddellijk zoo vlot van zijn taak, als had hij haar sedert 1939 nooit onderbroken. Den spreek tijd bij de beschouwingen over de regeerings- verklarlng op Donderdag en Vrijdag heeft hij vrij kras gerantsoeneerd. WU begroeten dezen ^taalregel, die de kwaliteit van het debat ten Boste van den om vang zal opvoeren, swnptoom van de wijze, waarop de vo^pitter blijkbaar de critlek op het Parlement daden” gaat bestrijden. Want de gewel- In verband met de centralisatie van de man nelijke jeugdbeweging in het bisdom Haarlem, moest tot de Inrichting van een secretariaat worden overgegaan. Tot dat doel is thans in Den Haag een huls aangekocht in de Laan Co pes van Cattenburgh, waar later ook jeugdlel- derscursussen zullen worden gegeven. KALt'NnBORG. 115 M. 12.30 Strijk orkest onder leiding van Harald Andersen 8.30 Franeche muziek door bet omroep orkest onder leiding van Emll Reeaen 9 35 Saxofoonspel 10.50 Kamermuziek. BERLIJN. 419 M. 1020 Populair Con cert door bet „Nordstandorcbeeter”; onder leiding van Retiring. HAMBI'RG. 372 M. 624 Populair con cert door een orkeet van werklooze musici te Kiel, onder leiding van Hans Dörtng 1.36 Gramofoonmuzlek 330 idem 4.00 Concert 10.50 Populair Concert. KONIGBWUSTERHAUSEN, 1735 M. 1330 Gramofoonmuzlek 3.30 idem 4.30 Concert 9.50 Dansmuziek. LANGENBERG. 472 M. 1.30 Concert onder leiding van Wolf 4.50 Veepercon- oert door het orkest van den Westdultachen omroep 10 40 Concert onder leiding van Wolf. DAVENTRY. 1554 M. 13.30 Orgelrecl- tal 1 05 Concert 4.06 Concert 9.00 Pianorecital 9 56 Concert door het B B C - orkeet 11.15 Gerardo en zijn orkest. PARIJS Elffel. 1446 M. 8.50 Muzi kaal en litterair halfuurtje 9.35 Con cert. HUIZEN. 1875 M. 8.06 KRO Gramo foonmuzlek 10.00 Gramofoonmuzlek 11.30 Halfuurtje voor zieken en ouden van dagen 13.00 Politieberichten 13 15 KHO-eextet onder leiding van P. Lustenhouwer 145 Zenderverzorglng 3 00 Orgelconcert door W van Bruggen. In de St. Lebulneakerk te Deventer 3.16 Gt-am.-muziek 630 ^RO-orkect onder leiding van J. Oerrltsen 5.00 Th. Arte. Land- en Tutnbouwhalfuurtje 5.30 KRO-orkest 6 00 Max K. Gerlach Dultachland” 6 15 KRO-orkeet 7 00 Politieberichten 7.15 3. A'. Kokke ,J>e petroleumvelden In Mexico”. 7 35 Gram - muziek 7 45 VrooIUke avond Willy Derbv. Evy Armont. Edwin "Gubbena. Het Wladimir Flue trio. De vfjf Gooeaenseena De KRO- Boys. onder leiding van F. Lustenhouwer 13.00 Sluiting. BRI SSF.L. 509 M 13 30 Concert door het kleine orkest van het N I. R. onder lei ding van F. Leemans 6.35 Gramofoon muzlek 8.20 Concert door het Omroep- symphonle-orkest 10.46 Gramofoonmu zlek. De Afdeeling Vlsscherijen van het Departe ment van Economische Zaken en Arbeid deelt liet volgende mede, omtrent de zeevlsscherjj m de maand Maart 1933, waarbij de tusschen haakjes geplaatste cijfers betrekking hebben op de maand Maart 1932. Aan de zeevlsscherjj namen 353 (434) Neder- landsche vaartuigen deel. Door Nederlandsche en vreemde vaartuigen werd volgens voorloo ps ge opgaven hier te lande aangevoerd 1.540.375 K G. (4.137.650 K G.) visch met een waarde van ƒ336.635— (ƒ836.025.—). De stoomtrawlers te IJmuiden waren tenge volge van de staking niet in bedrijf. Slechts een enkele stoomtreiler te Zoutkamp bracht aldaar In een zestal reizen 42.300 K.G. visch aan. waarvoor ƒ2725.werd besornd. (In Maart 1932 waren 96 stoomtrawlers in bedrijf, die in 213 reizen 2280.150 K.G. visch aanvoerden ter waarde van 479.600. Van de motorloggers namen 111 (115) vaar tuigen aan de trawlvlsscherU deel. ZU brachten in 247 (348) reizen 671.128 K G. (525260 K.G.) visch aan, ter waarde van 194.808 170.075). De gemiddelde vangst en besomming per reis dag van de vaartuigen, die de Noordzee be- vischten, bedroeg respectievelijk 252 K.G. (177 K.G.) en ƒ73.— (ƒ57—). Aan de trellervisscherij langs de Nederlandsche Noordzeekust namen 193 (192) motorvaartui gen. waaronder ook enkele kotters, en 18 (12) half gedekte en open zellvaartulgen deel. De motorkustv>sschera maakten 1048 (1114) reizen en brachten 384237 K.G. (300.700 K.G Noord- zeeviach aan. waarvoor ƒ63 164.— (ƒ51.760.—) werd besomd. De gemiddelde vangst en besomming per rei» van deze vaartuigen bedroeg respectievelijk 367 X.G. (270 K.G.) en f 60— (ƒ46.—). GehoorzamenHet valt ons zoo moeilijk. Waarom heeft ‘n verkeers agent ons ineens „stop” voor te hou den? Waarom uxirdS vrijheid van handeleh om? Het „veilig verkeert9 uuym heeft voor veel een aardig slagwoord, een inslaand rijmpje. Zoo ook dit: in bet geheele land en op de ambachts-, vak- en avondteekenscholen en de leerlingstelsels voor jongens in enkele provincies. De heer Polderman, die 39 jaar oud is, bezit en van waardeering getuigend woord geïnsta’.- de hoogste wettelijke bevoegdheid, zoowel voor leerd. De nieuwe president heeft zijn ambt aanvaard met de volgende rede: „Geachte medeleden. Nu ik voor de vijfde maal het voorzitterschap uwer Kamer ga aanvaarden, moge ik u mijnen dank uitspreken, dat gij mjj ter benoeming uuiicua luui ue ge- aan H. M. de Koningin hebt voorgedragen, i. Tevens trad hij Hooglijk waardeer ik dit bewijs, van uw ver is hu Ka «eamana trouwen. Jegens H. M. ben ik vervuld van eer biedigen dank, dat het haar heeft behaagd, mij tot dit hooge ambt te benoemen. Den waar- nemenden voorzitter ben ik zeer erkentelijk voor het hartelijk woord tot mij gesproken. Onwillekeurig verwijlen mijn gedachten op dit oogenbllk bij den tijd, nu bijna 28 jaar ge leden, toen ik als een van een twintigtal jonge leden voor het eerst uw drempel overschreed. Op den voorzittersstoel nam toen plaats de hooge figuur van president Röell, die, toegerust met zeldzame hoedanigheden van hoofd en van minister heeft voorgezeten, toen hl) dezer dagen weigerde kampmateriaal ter beschikking van de A. J. C. te stellen. Gehoorzaam dus in uw eigen be lang.- omdat dan uw veiligheid ver zekerd is. Uw veiligheid en die van anderen? Het algemeen belang en uw eigen belang eischen orde en regel, zonder welke ongelukken gebeuren. Al zou er in bepaalde gevallen nog wel gele genheid zijn geweest u te laten pas- seeren, de verkeersagent moet op het algeheele verkeer letten en dient met een rechtvaardige regelmaat, nu eens heengaand, dan weer het dwarsver- keer den voorrang te geven. Van den verkeersagent dienen we te leeren dat gehoorzamen te een quaestie van alge meen belang en van eigen belang. Zonder gehoorzamen komen er onge lukken. De Zeereerw. Heer Ignatius Dubbelman O. Praem. is, naar de „Maasb verneemt, door Z.H. den Paus benoemd tot Apostolisch Prefect van Jubbulpore. Dit uitgestrekt missiegebied in Centraal Britsch Indlë is sinds 1929 door de Congregatie de Propaganda Fide toevertrouwd aan de Nor bertijnen van de AbdU Beme te HeeswUk. In 1932 werd het tot Apostolisch Prefectuur ver heven. De Zeereerw. Heer Dubbelman, die thans als eerste tot Apost. Prefect is benoemd, is Rotter dammer van geboorte en 39 Jaren oud. Sinds een tiental jaren is hij als missionaris in de missie van Britach-Indië werkzaam. ,jn( dige breedsprakigheid bij sommige onderwerpen lokte die critlek vaak niet ten onrechte uit. De nieuwe Regeerlng trad in de volgorde van de hoofdstukken der begrootlng de verga- derzaal binnen. Alleen ging natuurlijk hoofdstuk 1 XI (Koloniën) ditmaal voorop, omdat daar de leider van het kabinet zijn intrek genomen heeft. De Ministers, die tot voor kort Kamerlid waren, werden van alle zijden gecompllmen- teerd, terwijl de nieuwe figuren achter de Re- geeringstafel, de Graeff en Kalff er nog wat onyvennig bijzaten Voor den nieuwen bewinds- I man van Justitie, mr. van Schalk, die vier jaar 1 lang de Kamer presideerde, moet het een elgen- 1 aardig gevoel geweest zijn, de zaal nu eens van precies de tegenovergestelde richting te bezien. Zag hij vier Jaar lang vanuit het hooge pre- sidentsgestoelte neer op den heer Ruys de Beerenbrouck, thans waren de rollen precies omgekeerd. Dat moet allemaal, ook voor den- gene, die vanuit nóg hooger regionen op de Kamer neerziet, nog wennen. Betrekkelijk spoedig was de vergadering af- geloopen. Daarna stak bet nieuwe kabinet, stemmig in het zwart en drie aan drie, het Binnenhof over voor dezelfde ceremonie in den Senaat. Wij betreuren op dergelijke dagen steeds Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot inspec teur van het nijverheidsonderwijs de heer W. .Polderman, leeraar aan de gemeentelijke zee vaartschool te Groningen. De nieuwe inspec teur is bestemd om te worden belast met het I toezicht op het scheepvaartkunding ondei w ijs beeft de waarnemende president, de sociaal- Bij de Rijkswerkverschaffing te Markelo zijn in het kamp aldaar zeventig arbeiders uit Velsen en 26 uit Zandvoort gehuisvest. Maan dagavond deelden de arbeiders aan den kok mede, dat zij wandluizen hadden gevonden. Aangezien de zuiveraar, die elke veertien da gen de kampen onderzoekt, juist te Markelo was, stelde de kok voor, hem aanstonds te laten komen. De arbeiders maakten daartegen bezwaar, daar de nachtrust zou worden ver stoord. De zuiveraar is toen den -volgenden ochtend aan het werk gegaan. HU vond twee k drie wandluizen en eenige torretjes. De ar beiders waren zonder het resultaat van het onderzoek des middags kwam ook de in spectie in het kamp af te wachten, afgereisd ZU zijn wegens dit eigenmachtig optreden door den Minister van Blnnenlandsche Zaken voor onbepaalden tijd uitgesloten. Aan de colleges van B. en W. van Velsen en Zandvoort is verder door den minister geseind, dat de uit geslotenen niet in geld mogen worden gesteund, en alleen indien zulks dringend noodlg is. op zeer beperkte schaal in nature mogen worden geholpen. Van de 40 arbeiders uit Zaandam, die even eens bij de Rijkswerkverschaffing zijn ge plaatst. hebben 33 den arbeid neergelegd, om dat zij niet met het loon tevreden waren. Ook deze arbeiders, die meer verdienden dan de gemiddelde normen, zijn tot nader order uit gesloten. Eveneens mogen zij slechts in zeer noodzakelijke gevallen op beperkte schaal in natura worden geholpen. HII.VER8UM. 296 M. 8.00 Gramofoon muzlek 10 00 VPRO 1015 VARA. Roll enNman draagt voor 1080 Orgel spel door Cor Steyn 11.00 Onze keu ken door P. 3. Ker» Jr. 1120 Ellse de Haas zingt met pianobegeleiding van Joh. Jong - 11.45 Gramofoonmuzlek --5O EUze de Haas 13.00 AVRO. Gramofoon muzlek 1220 Lunchconcert door Kovacs Lajoe en zijn orkeet. algewisseld door Gra- mofoonmuzlek 2 00 Causerie door Joh. H. Doorn „Turkije” 320 Gramofoonmu zlek 3.00 Dra. Phll. F. Dgkema „Hst rijper meisje" 320 Gramofoonmuzlek 4.00 VARA. Orgelmuziek door Joh. Jong 4.45 Na schooltijd. Rollen Numan vertelt 5 15 Faust. Verkorte Opera van Gou nod (Gr. pl.) 6.16 VARA-orkest onder leiding van Hugo de Groot 7.00 Hitler's levensguig. Dr. W Banning „Meln KampT" van Adolf Hitler 7.20 VARA- orkest onder leiding van H de Groot 8 00 PRVO. Prof. dr. M C. van Mouiik Broekman„Onze mogelijkheden en taak voor heden en toekomst 8 80 Concert 9.00 De vrouw In het gezin. Mevrouw L. van Westerouen van MeeterenFrancois 9.30 Concert 10.00 Vrijs Gods Pers bureau 10.05 Vaz Diks 10.15 Lering over het werk van de propagandacom- mlssle van de Vrijs Herv en staat van het Fonds. 8pr. Da. 3. N Sultln 10 46 Ora- mofoonmuzlek 11.00 VARA Platroglbaa- kwartel onder leiding van Joop Carlqulst - 13.00 Sluiting. Verschenen is het jaarverslag over 1932 der N. V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Ned. Indlë, waaraan het volgende wordt ontleend: Krachtig werkten wij gedurende het geheele jaar samen met de andere groote petroleum- maatschapptjen otn te trachten den toestand op de uitvoermarkten der wereld in evenwicht te brengerf en 1932 was, wat „petroleum” betreft, een jaar van conferenties. Na de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de Sovjets in Mei 1932, vond in Juli en September een andere conferentie plaats met vertegenwoordigers van de Roemeense he petro leumnjj verheid. Er ging eenige tijd mede heen om die over eenkomst inderdaad in werking te brengen, doch van Januari 1933 af werd zU werkelijk toe gepast. Nu de Roemeensche export-lndustrie zich be reid heeft getoond zich by een wereldsamen- werking aan te sluiten mits de Vereenlgde Sta ten een bevredigende oplossing van hun aandeel in de moeilijkheden weten te vinden zal zij alle exporteerendë landen (met uitzondering der Sovjets) ontepannen. die uit hoofde van hunne mogelijke ol werkelijk bestaande productie bedreiging zouden kunnen vormen voor evenwicht tusschen vraag en aanbod op markten waarheen geëxporteerd wordt. Een bevredigende oplossing voor de petroleum industrie, evenals vgor alle andere industrieën, zal slechts gevonden kunnen worden wanneer het verbruik weder gaat toenemen en dat zal eerst het geval zijn wanneer de crisis geleide lijk verdwijnt. Noodlg'is het verbruik te vermeerderen door het in het leven roepen van meer vraag in plaats van het verbruik steeds sterker te ver minderen door de onophoudelijk doorgedreven deflatie en alles wat daarmede samenhangt. De directie is er zeker van, dat, zoodra de wereldtoestanden verbeteren, het verbruik van petroleumproducten snel moet toenemen en dat de toestand van onze maatschappij zóó sterk is, en dan nog zóó sterk zal rijn, dat zij in staat zal wezen ten volle de vruchten van zulk een herleving te plukken. De 'productie bedroeg volgens de laatste gege vens: in 1932 in totaal 20986330 K.G. ton te gen 20932.758 in 1931. Uit deze cijfers blijkt, dat de productie van de groep gedurende het afgeloopeq Jaar eenigs- zins is gestegen. Het zou echten onjuist zijn hieruit te concludeeren, dat dé Koninklijke minder dan wie ook medegewerkt zou hebben tot productiebeperking Zij is zeer tijdig en zeer in tensief met productiebeperking begonnen en de ze beperking bedraagt gerekend van 1930 af ruim 12%, een vrijwillig verminderingsper- oentage dat niet onbelangrijk dat der geheele wereld overtreft. Het belang van onze groep in de stikstofblndlngsindustrle werd in 1932 niet verder uitgebreid. Het jaar 1932 was een moeilijk jaar voor alle scheepvaartmaatschappijen over de geheele we reld en ook de tankvaart had haar deel te dragen van de zeer ongunstige omstandigheden Ook was het mogelijk een belangrijk aantal van de oude stoomschepen te verkoopen voor sloop, hetgeen de maatschappij in staat gesteld heeft haar vloot nog verder te reduceeren. Deze vloot bestaat nu grootendeels uit volkomen moderne motorvaartuigen, die op de meest economische en doelmatige wijze hun vaart kunnen uitoefe nen. By het opstellen van het vorig jaarverslag liet het zich aanzien dat het pond sterling zich langzam zou herstellen en stelde de directie zich voor de uit de reserve genomen 11.000.000 weder geheel of gedeeltelijk te kunnen aanvul len uit een eventueeie stijging van het pond sterling. Thans moet, geconstateerd worden, dat deze verwachting niet jn vervulling is gegaan, waardoor De Bataafache Petroleum Maatschap pij een koersverlies van rand 6900.000 te boeken had. Was de kaspositie reeds het vorig jaar bijzon der sterk, zij vertoont thans zelfs een nog veel krachtiger beeld. Het totaal der liquide midde len van de groep vertegenwoordigt een bedrag van het equivalent van ruim 51.000.000 pond sterling. De netto-winst over het Jaar 1932 heeft 28203.891.75 bedragen, welke toelaat een di vidend van 6% uit te keeren, na betaling van 4% op de preferente aandeelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 6