OMROEPERS kleine advertenties en Graal f een reeks verkeerde OPVATTINGEN 1 „Osservatore-Romano” RS Faangeboden betrekkingen) ZAKEN-OMROEPERS 50 CENT PER REGEL (BIJ CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE) DONDERDAG 1 JUNI Graal en katholieke actie re Beteekenis van den naam Niet goed op de hoogte au GEVRAAGDE BETREKKINGEN Lessen Gevraagd en Aangeboden BEKW. KAPPENMAAKSTERS AUTO’S, RIJWIELEN, ENZ. REIZEN EN BEDEVAARTEN J Gevraagd voor direct TE KOOP GEVRAAGD TE HUUR GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN TE HUUR AANGEBODEN RADIO DIVERSEN Onderwerping aan de Kerkelyke Overheid NET R.K. MEISJE RIJWIEL- EN AUTO- STALLING f 1700.— mooie zaak. Verdienste 50.per w. Te controleeren. Brieven onder lett. O 31831. bureau van dit blad. HOTEL, CAFE-RESTAURANT of CAFE RESTAURANT eventueel Lunchroom t. o. ge vraagd, waarin goed bestaan. Offerten met voll. omschrijv. onder lett. 0. 31918, bureau vaa dit blad. Oe'^nK7?F. JONGEN voor loop* »n fletswerk. niet boven 16 laar. Adres Kruidenier C. J. HOO- GEDOORM, Spaarndammerdljk 715. Sloterdyk. c 81837 HOLZY 7-PERS. TAXI DAMES „U bent door God NET MEISJE Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. gezonden” WINKELHUIS IE VAN SWINDENSTRAAT beste gedeelte, te huur aangeboden, modern verbouwd. Dir. te aanvr Event, ook te koop. Bevragen Cein tuurbaan 336. A'dam. Tel 25833 CHEVROLET NIEUWSTE RADIO HULP IN DE HUISHOUDING Er biedt zich aan R.K. HUISHOUDSTER m. I., goed kunnende koken. Er wordt meer op goede behan deling dan hoog loon gelet. V. g.g.v. Br. lett 0. 31905, bar. ▼an dit blad. 35 CENT PER PLAAT NOG ENKELE MOOIE BOVENHUIZEN SCHINKELKADE 41 I35.p m. PENSION CELLULOID PRIJSKAARTJES DAGMEISJE ALG.sNED. zakengids NET MEISJE GEVR. VERLOREN R.K. BEDIENDE ▼dbr Fotoatelier en Fotohandel in voorname plaats in Wert- Friesland, intern. Brieven met opgave van referentiën onder lett. L W., Boelth. de Rgk, Kastanjeplein 6, A’dam. a 81871 LEERLING GOEDKOOPE RUIME EENGEZINSHU1ZEN te Haarlem-Noord - Rivierenbanrt Bevragen bij den Opzichter, Rijnstraat 90. Tel. 23165, Haarlem HALLO, HALLO, HIER HUIZEN «He' wezen van de Graal is g hoorzaamheid aan het Kerke lijk gezag der Bisschoppen” JONGEN EEN NET R.K. DAGMEISJE gevraagd met alle werkzaamheden bekend. Adres Linnaeusparkweg 63. Amsterdam. O 81874 PRACHT RADIO MAATCOSTUUMS 20 FLINKE JAPONNENWERKSTERS BEKWAAM MONTEUR btj Chevrolet Dealer. Alleen met pri- referentiën komen tn aanmer king. Brieven onder letter O 31838, bureau van dit blad Vraag en Aanbod van Pensions GEM. ZIT-SLAAPKAMER aan straat, m. deg. pens., bill cond.. b h b-h. Leldschestr. 43, A'dam KEUKENMEISJE ZAAK (DUBBELE BRANCHE) BLOEIENDE BABY-ROZEN MET PINKSTEREN NAAR HARDERWIJK EN DE MOOIE VELUWE PER HOLLANDVELUWE LIJN DE RUYTERKADE, Steiger B b/h Ooitelijk Viaduct KAMPEEREN EN ZEILEN wordt leuker al» men Guita&r. banjo of Hawaiian speelt. Les f 3.p. m. Instr, gem. cond. H. DONCKER Wil- lemsparkweg 71. A'dam. O 31569 „ERKAMA” MODË-ACADEMIE PH. JANSEN Opleiding Coupeuae. Costumlére, Leerare», teven» een cursus voor eigen gebruik, volgens on» Brkama-systeem, succes gegarandeerd. -- HUISHOUDSTER J. HAAN Sr. MEISJE-ALLEEN RIJWIELZAAK BANKETBAKKERIJ NET MEISJE MANUFACTURENZAAK RUIME VRIJSTAANDE VILLA— m- izi ir- •dl» <3 I O 31852 IU1S. O rd, O 31914 B. «- a. H. M. KKRKELING. Bussum. Inlichtingen O 28199 O. 31877 In d. Blad STEIGER B d. bl. 1 O 81011 J baat Wognum. iMiiMimihiiiiHUinniniiiiwHimiiHiUHN lo< pi. Wordt In 't vi Te koop een mooi BIRGERHC1S. met voort en achtertuin en autostalllng. voor», v. gas, water en electra. Groot Alkmaar. Brieven Bur van dit Blad. 6 Are. 15 mln. letter O 31850. >ed onderhouden lur. van dit Blad HUIBERTSOODIJN, 18. Alkmaar. VoU er ee% voor mat H J mant I I iverk» Haan i OM ia. MIU- i v»a inzien I den udeca egen» onge- tg en nacht, niet be- llefst van bulten. J. Verdronkenoord «7, O 81823 zoekt jaar. Bakkerij te koop of te huur gevr voor Arnhem. Brieven onder letter O 31845. Bureau va ndlt Blad. itroo» rlnler rg «s lllem- rang. Soe- d dat atieve 1 oot rd. itroo» lit bt ta en ier :ou le is- iet iet nu tr- en lat V- re- itrooa itrooe ■r der mon- erden v. d. en letter O Boab. Touaaalntatr. 7, Telef. 82104. A'dam. Loenen 3.50. Den Haag 6.75. Blaricum 4. Kulden t 2.50. O 31829 TE KOOP ENG. DAMES EN HEERENRUW, Langemolenatraat 8. Haarlem. O 31917 Bekw. COIFFEUSE kapt u aan huls; gewoon tar. Adr.- Willy Rooyakkere. Marnlxstraat 42. Haarlem. en een VERGEVORDERD LEERLING Pllnackerstraat 46. Amsterdam. O 81915 175 voor 60 karlem. Biedt zich aan R.K. Meisje al» keukenmeisje «r meihje-alleen zelfstandig kunnende koken en wer ken. vg.g.v.. omtrek Utrecht. Br ond letter O 31734, bureau van dit blad. w. weg H.’lem O 31895 Ik my toch af, of de Romelnsche schrijver zich van een en ander wel goed op de hoogte heeft gesteld. „Ja. maar die schrijver meent toch al weer, dat U daartoe niet de middelen en methoden gebruikt, die de Kerk steeds heeft voorgehou den en ook thans nog met zeer goede vruchten in de vorming der jeugd worden toegepast!’* „Inderdaad, dat «chynt hy te meenen; maar wij worden in ons Noviciaat opgeleid volgens de regels van de geestelijke oefeningen van den H. Ignatius. Onze stichter is een Jezuïet; en in onze regels zyn heel wat regels van de Jezuïeten overgenomen. En zeker, wy hebben iets eigens of althans een nieuwe vrouwelijke combinatie, die uit onze beweging Is opgekomen, en die wij den Graalgeest noemen; maar dat Is niets an ders dan de liefde tot het Kruis, die Juist het hoogtepunt Is van Ignatius' geestelijke oefenin gen. maar die wij als vrouw veel harder meenen noodlg te hebben en dan ook voortdurend voor opzetten: en daarom vragen wy van de Graal- leidsters en Graalleden een voortdurende ver sterving In het kleine, die daartoe volgens alle ascetische schrijvers de beste voorbereiding is." „Och. Ja. aan Uw goede bedoelingen wordt dan ook niet getwijfeld, alleen het Inzicht van den Schrijver in de Osservatore Romano blijkt wel sterk te verschillen van de opvattingen der Bisschoppen van Haarlem. Londen en Berlijn Maar wat zegt U op den volgenden zin. dat binnen het kader der Katholieke Actie geen vereenlging kan passen, die zich beroept op apocriefe geschriften zooals het pseudo-Evan gelie van Nicodemus?’’ „Nu, daar glimlach ik eens mee. Wie van de Graalleidsters heeft zich ooit op het paeudo- Evangelle van Nicodemus beroepen? Waar staat in onze Zilveren Trompet zoo'n dwaas heid te lezen? Daar is in de Zilveren Trompet altijd over de Graalsage en de -Graallegende In den zin gesproken, dat er niets werkelijk van gebeurd is. maar dat het een symbool is van moed en Godsvertrouwen. De heele Katho lieke beweging van den dichter Van Krallk In Weenen heette ook Der Oral. De bekende Je zuïet Pater Muckermann schrijft altijd. Ik meen, dat hij zelfs de Redacteur er van Is. In een tijdschrift, dat ook Der Orel heet. Maar denkt U nu. dat Pater Muckermann daarom aan het pseudo-Evangelie van Nicodemus ge looft?" „Ja, maar, waarom heet Uw beweging dan zoo?” gevraagd 16 A 17 jaar. van 8'4 tot 5 uur. Aanm. na 8 uur. Scheldestraat 29 II. Amsterdam. O 31875 Te koop BPRt'ITKOOLPI. ANTEN soort, bl) KI. Romein. Leek- O 31854 B. z. a. een HALFWAS I.OODGÏETER-ELECTKIC. te Adam. Brieven onder letter O 31830. bureau van dit blad. Ja maar. U wilt de wereld bekeeren voor Christus zoo staat etf in de Graal koortjes: de wereld moet bekeeren en God zal triomphee- ren!" „Zeker, dat hopen wij waarlijk, en daar bidden wy eiken dag voor, maar dat moet natuurlijk gebeuren onder leiding der Kerke lijke hiërarchie. U begrijpt toch, dat als wij de wereld Katholiek willen maken, wy dat met Katholieke middelen en op Katholieken grond slag willen bereiken. En dat stond In dat In terview al heel ongelukkig weergegeven: net of wy een eigen program van zedelijke verheffing hadden, bulten de priesters en de Bisschoppen om. Ik begrijp best, zoo vroeg Ik door, dat ze daar in Rome van geschrokken zijn. Maar waarom heeft de schrijver in de „Osservatore Romano" dan niet even Mgr. Aengenent opge beld?" „Ja. dat weet Ik ook niet," was hier op het antwoord, dat ik natuurlijk verwachtte. Goed, maar wat Is nu dan de tegenstel ling tuaachen de Pauseltfke Encycliek <,.Ubi arcano Det") en de arbeldsmethode van de Graal?” Zoo ver wy tot nu toe meenden, is er tusschen belde geen enkele tegenstelling.” Ja maar, de ..Osservatore Romano" zegt toch, dat U blijkbaar niet voldoet aan den elsch der .medewerking van de leeken met het hiërarchisch Apostolaat”?” Ja. dat staat er tenminste, maar als ik nu vertel, dat wij Vrou wen van Nazareth alleen en uitsluitend op Mgr. Aengenent’s bevel, heelemaal niet op ons ver zoek. het eerste doel onzer Congregatie door Mgr. Callier zaliger goedgekeurd, uit pure re- gsvraagd voor 6 naden 18 Jaar, G. KARSTEN. Alkmaar. TE HUUR KLEIN HEERENHUI8 Vondetlaan 79. buurprijz 137.50 pst maand. Te bevragen Oude Gracht 275. Utrecht. O 31827 Net R.K. Meisje zoekt een nette Vriendin, 1617 Jaar. te Arnhem. Br. letter O 31848. Bur. van dit Blad. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling NBT MEISJE v. d. Hul»h.. leeftijd 22 Jaar. n.. v.g.g.v. Brieven onder 1 31841, bureau van dit blad. Nette eenvoudige R.K. Juffr. zoekt plaatsing WINK EL OF HUISHOU DING. v.g.g.v. Brieven onder letter O 31836, bureau van dit blad. GEVRAAGD R.K. BOERENKNECHT goed kunn. melken, bU G. van Weee. Rondehoep West No. 25, Ouder- Amatei. O 31889 MOET WEG LUXE AUTO aangeboden. In prima staat. AmsterdamacheWeg 172. Am stelveen. Telefoon 87. O 31863 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Gevraagd R.K. WINKELJUFFROUW leeftijd 18-25 Jaar. Aanmelden J. NOOT. v. Hogendorpstraat 83 ha Amsterdam. O 31902 Te huur gevr. i GROOTE m. keuken voor Bulksloterdyk 94. 6 cyl. 1929, 4 p.. bagage .dr. ons. loopende. wegens tljdsoxnst.v. 550. Br. lett. O 31892. bur. PRACHT KINDERWAGEN BAKVOUWWAGEN. BOX. Spotprijs. Jac. van Lennepstraat 4, Amsterdam O 31867 vanaf t 1.50 per week. Prima Btof- zuiger. vanaf f 1.-— per wee» Obl- ^tiaat 7 Haarlem-Noord. O 31887 B z. a. net R.K. Dultach Meisje direct als Hl LP IN DE HUISHOU DING. liefst kl. cresln. Goede be hand, b hoog loon. Ver. „Elisabeth”. Tet- terodestr. 46. Telef. 10949. Haarlem. O 31880 Ixa, net B K. Meisje voor per 15 Juli sta.. v«.v. voor d. en n. Br. lett. O 31835, bur. van dit blad Wtt Berken-Triplez Alléén HAGESTRAAT 5 - HAARLEM O 31833 NAS8AUKADE 29 bel -.42 LUMEWSTRAAT 7 U 36.— „- Te bevragen HUIZEN ADM. BANK. Frederlkspleln 47, TeL 32415 (van 9—G uur) en Overtoom 412 I. Tel. 81397. Amsterdam. O 81828 Er biedt zich aan een Hoefsmid m. Rtlludlploma (Leertijd 21 Jaar). Br letter O 31847, Bur. van dit Blad Jongelui met 1 kindje, zoeken tegen Augs. goed rustig liefst dicht bl) strand. Brieven onder letter O 31871 .Bureau van dit Blad. R K. Heer, 38 J.. V. g. h., algemeen «Srtwin t bezit akte L.O.. Jaren praktik, zou gaarne van WERKKRING VERANDEREN onverschillig welks. Ook genegen en geechikt voor opvoeding en hulp bij T onderwijs v. kinderen. Br. onder letter O 31671. bureau van dit blad. SFEBLFAKHUI8 v f 8.75 nu 3.75 'dam-O. Tel 50109 O 30190 mJ*. dat staat er werkelijk, maar als Ik U ver tel dat de Vrouwen van Nazareth, die toch de Graalbeweging dragen, een streng Noviciaat van 2J4 Jaar hebben, waarin zjj op hun Apostolaat worden voorbereid; en dat zij van de door hen aangestelde le.dsters toch ook weer een fllnken pw—ftljd vragen, waarin zjj bewijzen moeten ge ven voor dit werk geschikt te zijn, dan vraag CELLI LO8E SPUIT mat verf ƒ3.00 Heerengr. 41. A'dam. Tel. 33)3811387 WILLYS f 80.— t pr. op n. banden. M. ibr. Koninginneweg 31. BEST WERKPAARD aangeboden voor den hooibouw, met kost en vergoeding. Adres D Dekker Andrz. te Waarland. O 31853 Verstelbaar, gesorteerd In doos, f 8.75 HERBLOT. N. LeUestr. 131, Tel. 32715 Amsterdam. O 11630 gevraagd, halve dagen. N. Amstellaan 107 L Amsterdam. O 31843 GEVRAAGD EEN JONGEN llefet kunn. melken. A. v. Beusekom, Bleekersva&rtireg 3, Heemstede. O 81893 ZOEKT U EEN GOEDE ZAAK TER OVERNAME OF ALS DEELGENOOT? Vraagt vóór alles gratis toezending Uitgave Mak. KOUDU8 Co„ A'dam. Kelzeragr. 302, TeL 35665. O 30506 van 82 uur. Aanm. Maison ..Anita”. Heerenweg. hoek Raadhuis weg. Helloo OKTRAAGD AGKNTBN L°°r h»t plaatsen van polissen (tn gatts obligatie 1/30 Staatsloterij sen RKSKRVB-WIKL. met nieuwen Dunlopband 33 z 6. van Ford-vracht wagen. komende uit de richting Weere over Opmeer. 1. de Rlngaloot. tot aan den draal H.H Waard, verder de Voddenweg. Middelweg. Alkmaar Tegen verg, terug te bezorgen bl) J. Rulgewaard, Akersloot. H.H. KAPPERS B-_z. a. nette KAPPERSBKDIKNDE R.K. Brieven w. Turk, St. Ant str. “••uw-Vennep. o 31884 Te koop ongeveer 100 ton SCHfLLENMEST aan het vaarwater voor zeer billijken prijs. KOEKENBIER. Haarlemmer weg C 316. Amsterdam. 0 31901 Voor' den meestb. ter overn. de 31e t.m. 25e Jaargang V. d. KATH. ILLU8TRATIB Ingeb. Br. lett. O 31834. bur. Voor de aa. Hooibouw te kooi BEST RIJ- EN WERKPAAf Te bevragen by den agent Dagbl.. te Warmenhulaen. 'hooi EWALD HOLZHAU8. prtv. cursus f 35. Bosb itetr. 7. Telef. 82104. A dam. O 81698 Voor direct gevraagd in banketbak kerij een centr. Amsterdam VOORKAMER 1 pers. PETERS O 31840 Te koop een 2-PERSOONS AUTO 5 PK.. Citroen. Br. lett. O 31851. Te huur of te koop gevraagd een BROOD- EN KOF.KBAKKERIJ Br. ond. no. 1012, Nooy's Boekhan del. Purmerend. O 31864. eindpunt Busiynen 3 en 3 vanaf Centrum en Station. Gezond vronen op zandgrond Meerdere woningen verhuurd op Doktersadvies. Ruime ligging en nant uitzicht. Huurprijzen van f 5.75 tot f 6.75 per week. Aanvaarden direct. Bezichtigen dagelijks, ook des Zondags. te huur met stroomend warm water, huurprijs vanaf 37.50 5.— voor warm water, bev. 4 5 8 kam., badk. vatte waacht. Te bevr. Paramaribostr 7, Amsterdam W, 89786 gevraagd in Rywielstalllng. Loon f 3.50. Emmaatraat-31, Amsterdam. O 31876 Te koop Maarheeae. Rijksweg Eind hovenWeert HEERENHUIS, genaamd .De Villa", met annez Boerderijtje, lusttuin, tuin -net alle soort fruit. Garage. Samen 70 Aren. Koopprijs f 7000Thsna verhuurd ad 500— 's Jaars Vrl) 1 Oct. as. Bevragen P. Bos. Ryksweg. Maar heeae, (N.-Br.). O 31878 Ambt, te Arnhem met kl. gesin vr. tegen 1 Oct.. Beh huls of enkel huisje, bev kamera en suite, keuken, kelder, met 3 slaapk. en Bolder Geen bultenw. Huurpr. f 450500. Br. letter O 31546, Bur. van dit Blad. Te huur gevraagd opdorp Cgfé burger bestaan opleverend. Brieven lettel O 31844. Bur. van dit Blad. Gevraagd een NET MEISJE zelfstandig kunnende werken bl) C. - -Boterstraat O 31913 ■A- zijde en perkament 1 kunnen direct - Gevraagd te Utrecht een nette - -WA a g DIENSTBODE liefst spoedig, zelfstandig kunnende werken en koken. Aanmelden na 8 uur Boothstr. 19. Utrecht. Gevraagd NET R.K. MEISJE winkel en huishouding, liefst naaien op de hoogte, vg.g v Kuyer. Schalkwijk. O 31908 Te koop te Utrecht z.g.aji. STOF- ZL’IGER. 220 V.. bekend merk, ook In ruil voor een in g et. z. stofz.. 110 V. Br. lett. O 31907, bur. v. d blad Artistiek pracht van 3.75 v. 1.75, Bankaatr. 33 IU, TEB OVERNAME VAN DAME FORD-AUTO. 4 deur», met openal. kap, v. 1931. keurig onderh. wagentje, pry» f 475. Spoed gswenscht. Te bevr. Mr CORNELISSTRAAT 10. Haarlem O 31883 In Salonkast van Leldschestraat 93. CARTRICUM gevraagd een nette R.K. HUISHOUD STER. die zelfstandig de geheele huishouding kan doen, anders onnoo- dig zich aan te melden, bij alleen wonend Heer. Brieven Postkantoor. Castricum.* O 31879 geplaatst worden. Keizersgracht 246 2e etage, Amsterdam, tuaachen 9 en 6 uur nm. (ook nette leerlin gen). O 31900 Gevraagd net R.K. degeiyk MEISJE Leeftijd 14 A 16 Jaar, V. d. of d. en n. Br Ag»nt N. H. Crt. A. J. Spejjker. te Halfweg. O 31885 van prima Engelacbe stoffen f 1.50 per week. Damesmantels en Japon nen. Klndermantels en Jurkjee. Meu belen. Bedden, Matten. Vitrages. Vloerkleeden f 1.per week. VIJZELSTRAAT 1S7. bovenhuis, AMSTERDAM. TELEFOON 35157 NETTE WERKSTER geraagd voor Vrijdag. Nova Zembla- •ttaat 81, bovenh.. A’dam. O 31833 voor-direct gevraagd, hoog loon. BLITZ ét Co. O. Z. Achterburgwal <B. Amsterdam. 31899 „Wel, omdat wy daarmee willen zeggen, dat wy met onzen geest naar de Katholieke Mid deleeuwen der Kruistochten terug willen: waaruit de Graalsage U geboren. Dat wy als nieuwe zoekers naar een heilig bovennatuuriyk goed, net als de Graalridders In de volle we reld levend, alles voor God over hebben en alles willen wagen." ^Ja. maa^ de Schryver In dè ©sservatore Romano denkt, dat U daarmee het vroom mysticisme van de opera van Wagner tot le venswerk hebt gekozen.” „Zou hy dat werkeiyk meenen? Ik betwyfel het. Maar hy was nu eenmaal aan het afkeuren en heeft dat een mooi en leuk zinnetje gevon den. In leder geval verzeker Ik U, met volle kennis van zaken, dat de opera van Wagner biedt zich aan een flinke R.K. BAKKERBEDIENDE, oud 19 J„ 6 J. bU t vak. vry v. dienst, goed bekend met de broodb.. gen. om zich verder m 't banket bak te bekwamen. Brieven onder letter O 31859, Bur. van dit Blad. Te huur voor nette R.K. Dame gezell. O 31843 Wegen» Huwelijk wordt ten spoedig ste gevraagd te Utrecht een bekwaam RX. Keukenm.. dat goed kan koken H. netjee werken. Zonder 4e beste getuigen onnoodlg zich aan te mel- o»n Brieven onder letter O 31716. bureau van dit blad. TE KOOP 6000 gewone wilt» koolplanten en 10.000 Deensche witte, plukklaar. by P LIGTHART Jz„ T Veld. Oude Nledorp. o 31733 Markies- an Zonneschermmaker z. a. zoor leveren van nieuw en reparatie tegen spotp,ys. Th. J van Schooten. 3de Voorultgangwtraai: 13, Haarlem. B 3 313g; Z g. als nieuw Philiporadlofoestel te koop, voor elk aannemelijk bod. Minahassastraat 35 II. Amsterdam. Te koop massief eiken SALONP.4- THEFOON met 75 nrs hoog 120 c.M. br. 50 bij 50 c.M., ook afz., zeer gesch. voor radlokast. Br. letter O 31906, bureau van dit blad. Te koop een HOUTEN SCHUURTJE groot 15 M2., voor vele doeleinden geschikt. Bevragen W. O. Engel, lorstenburgstr., Obdanx GEVRAACbI» eerste hypotheek f 4000 k f 5000 tegen flinke rente. Brieven onder letter O 31886. bur. van dit blad. M B. E. A. BE8CH. JUFFROUW 53 Jaar. beste ref.. voor hulsh voor Heer of Dame, liefst extern. Brieven B. Boekh. Mentink. Singel 152 Amsterdam. O 31873 Verloren Nachtegaalstraat o* Nobel- straat te Utrecht, een donkerblauwe Dameebalschoen. Terug te bezor gen tegen vergoeding. Maliebaan 66. Utrecht. O 31857 Door omstandigheden ter overname aangeboden gelegen op een mooi punt te Haarlem. Zaak, welke beslist voor veel uitbreiding vatbaar la; Is zeer geschikt voor Jongelui. Koopsom billijk, evenals overn. Invent w. o. 3 snelwegers, snijmachine, vitrines, enz. Brieven onder letter O 31849. Bureau van dit Blad. aan ona allen onbekend is. dat wy er nooit over spreken. De eenlge Graal, die wy bedoelen, la die van Robert de Borron, die In de Graal niets anders dan de Eucharistie zag; en naast den Eucharlstischen Kruistocht, die voor ons bestond, hebben wy de Graal willen stellen als een voor de groote stads-wereld meer geschikt en niet zoo agressief symbool. In den grond der zaak bedoelen wy met de Graal precies hetzelfde als de Eucharistische Kruistocht, al <yken ons allerlei kleine technische byzonder- heden. die de H. Priester Poppe In Vlaande ren heeft Ingevoerd en die Prof. Frencken in Noord-Brabant heeft nagevolgd, voor onze Hol- landsche meisjes paedagoglsch niet zoo ge schikt.” .Dat maakt allemaal ’n heel anderen indruk dan dien men uit bet artikel In de Osservatore Romano krygt; maar op één punt heeft hy. meen tk, toch geiyk. Het is toch juist, dat de Graalbeweging in haar rangen de eenlgszlns heldenache namen van Sirenen. Amazonen, 8y- billen en Walkuren gebruikt?” „Inderdaad dit feit Is althans Juist. Maar tk vraag U: waren onze Mlddeleeuwsche Kerk- schüders. die voortdurend In hunne kerken naast den David der Mësslaansche Psalmen, de Syblllen schilderden als de twee profeten van den Verlosser, zyn zy daarom heidenen? Zingt niet de Katholieke Liturgie heden nog trouw: Teste David rum Sybilla? Worden wy daarom heidenen? En zoo zyn wy toen vanzelf ook aan die Sirenen, Amazonen en Walkuren gekomen. By meisjes gaat er dat Ineens vanzelf in. 2le vinden het knus en plechtig. Ook geeft het een idee van breedheid, waarvoor zelfs de Schrijver van de Osservatore Romano wat voelt. Maar hier hangt niets mee samen. Maar nog eens: blijkt hieruit nu. dat het ons mangelt aan Katholieke inspiratie? Welke jonge vrou wenbeweging. zou Ik willen vragen, is volgens alle onpartijdige beoordeelaars In de drie jaar van haar bestaan rijker geweest aan In-katho lieke inspiraties dar de Graal? wy hoeven toch niet zelf hier aan onze processies der H. Vrou wen. aan ona Krulskoer, ons Pinksterspel, het Beriynsche Rorate en het Schledamsche Lydwi- naspel te herinneren. Op den letterkundigen vorm zyn velen aangevallen, maar over een gebrek aan katholieke inspiratie heeft toch nog niemand kunnen klagen.” .Dus U meent, dat Uw Graal niets met Wag ner te maken heeft?" ..Wel neen, lees er ons Graalspel maar op na, dat indertyd te Amsterdam 1» opgevoerd, en binnenkort door een der bewerksters Marie Koenen opnieuw zal worden uitgegeven. En de muziek van Wagner wordt In de Graal nooit gehoord, nooit gezongen, nooit gespeeld en door die muziek is dus ook nog nooit één meisje naar de Graal getrokken of door de Graal vastgehouden. Ik geloof, dat hier de Italiaan- sche Schrijver door onbekendheid met onze Hollandsche paedagoglsche methode zich op een beetje hlnderiyke wyze heeft laten ken nen." „En wat zegt U tenslotte van zyn wensch en verlangen aan het slot?’ Wel daarmee stem men wy van ganscher harte In. Dat wy ons al langer hoe beter by al het bestaande en ge organiseerde in de Katholieke Kerk zullen mc- gen aanpassen; dat wy de Pauselyke Documen ten al langer hoe beter mogen begrypen. en toepassen en as zoo trouw mogeiyk mogen en dat de Engelsche Grail zich weer heel an ders aan de Londensche omstandigheden beeft aangeiast. En die belde ontwikkelingen heo- ten zich voltrokken onder de vooitdurcr.de en cnmldleliyke leiding van bet Beriynsche en Londensche Ordinariaat. Wij vroegen toen: Ja maar, dc Overste van de Vrouwen van Nazareth. Moeder Margue rite, is en biyft toch natuuriyk Oveyste van alle Vrouwen van Nazareth, die In tonden en Beriyn werken? JJatuuriyk”. was het antwoord, „dat is by ons net als dat gaat met alle Blsschoppeiyke religieuze Congregaties, die hulzen hebben bui ten het Diocees, waar ze zyn ópgericht. Maar daardoor vormt zy nog niet het bestuur van de Graalbewegingen waaraan de Beriynsche en Londensche Vrouwen van Nazareth zich wy- den. Rechtens Is alleen Mgr. Schreiber de be stuurder van de Beriynsche en alleen Kardi naal Bourne de bestuurder van de Londensche Graal”. ..Als Ik het dus goed begrijp" wa« onze nieu we vraag, .zou het veiliger en juiste? geweest zijn, als er In dat interview gestaan had dat de Graal reeds vertakkingen heeft bulten Ne derland, maar dat er van één internationale Graal niet was gerept?” ,Ja dat meenen wy”. TK KOOP bU P. J. van Dijk, Zyiweg 270, Haarlem. O 31916 I'kutic In moderne uitvoering voor gangen en kamen, per M3 f 3.Br. letter O 31855. Bur. van dit Blad. Als wy ongehoorzaam geweest waren aan de drie Bisschoppen, en die in Rome over ons ge klaagd hadden zou ik de toespeling der aller laatste regels van het Osservatore-stuk begry pen; maar nu ik zeker weet, dat het omge keerde waar is, en dat zoo de drie Hoogwaar dige Excellenties binnenkort vanuit Rome om hun meemng gevraagd zou worden, zy zouden schrijven, dat wy werkeiyk en selfs soms tot In het zeer moel’.yke met volkomen overgave, zoowel collectief als individueel hun ne leiding hebben gevolgd, en zy dus op dit punt in hoegenaamd niets hebben te klagen, moet ik wel eindigen met te zeggen, dat ik van de laatste regels heelemaal niets versta. Maar, wat hier ook van zd. u kunt overtuigd zyn, dat alle Graalleden. Graalleidsters en Vrouwen van Nazareth zich geheel en al aan de Kerkelyke Overheid zullen onderwerpen, daar zy getraind zyn In de gedachte en de beoefening van de katholieke gehoorzaamheid, die hierin bestaat, dat wy in den persoon van den Stedehouder Gods, onzen Paus Plus XI. en In al de Bisschoppen in wier Diocesen wy wer ken, niet den mensch zien aan wlen. maar den Plaatsbekleeder van God om wlen wy aan alle Kerkelyke Overheid onderdanigheid verachm- digd zyn." Ik was voldaan en gesticht, en bedacht on der het naar huisgaan. dat er overal waar menschen zyn vergissingen en misverstanden mogeiyk biyven en dat zoo n Vrouw van Na zareth, die ik nu zooveel dieper en beter had leeren kennen, er niets minder op was ge worden door dit gebeuren, maar ik In tegen deel gezien en meegemaakt heb, hoe zU door dezen tegenslag en voor haar natuuriyk zeer onaangename en vernederende bejegening van de Osservatore Romano, zichtbaar weer groei de in haar geloof, haar vaste hoop en warme Godsllefde. wy zullen over deze zaak in de komende dagen nog wel meer hooren. God geve dat de Graal er door gereinigd en gesterkt worde, op dat uit haar groele, waar God haar voor ge maakt heeft." Deze laatste woorden der uitgevraagde Vrou we van Nazareth teekent haar misschien be ter dan al het voorafgaande, waarom Ik hier mee heb willen sluiten. Alléén De HUYTEBKADE ZOMERDIENSTREGELING. INGA.ANDE ZATERDAG 3 JUNI A.H. Vertrek van Amsterdam: Zaterdsp* 8.30 en 14.30, Zondags (óök len Pinksterdag) 8 30. Maandag (ook Zen Pinksterdag) t/m Vrijdag: 6.30 en 18 uur. Vertrek van Harderwijk: Zaterdags 8.30 en 1430; Zondags (óók len Pinksterdag) 13 uur. Maandag (óók 2den Pinksterdag) t/m Vrijdag 8.30 en 18 uur. Uitstekend buffet aan boord. VERTREK RN LIGPLAATS ALLEEN: INLICHTINGEN: BEEDERIJ V. d. SCHI IJT, TeL 45588 en 21988. Dinsdag en Donderdag, HAARLEM. Groote Houtstraat 3 Rd. Woensdag en Vrijdag, AMSTERDAM, Koninginneweg 273. coop een RD. 't N. H. Gevraagd waar vrouw ontbreekt. Haarlemmer plein 17 (1). Amsterdam. 0 31903 KRSCHIl.DERS'fit. 26 rd.. Haarlem, biedt zich beleefd aan voor alle voork. timmer- en metaalwerken. O 31890 VAC.4NTIF.-REIZEN naar Madeira en de Canarlsche Eilanden. In veler lei combinaties van 13 tot 32 dagen. Passageprljzen 1ste kl. Incl hotel kosten v. 210310.Vraagt Inl.: Kon. Ned. Stoomboot Ml). N.V. en Kon. Holl. Lloyd N.V.. hare Agen ten en de Relsbureauz. O 31896 Gevraagd te Haarlem In klein gezin, een flink zelfstandig voor d. en n. Burger pot kunn. koken en zelfstandig werken. Br. onder letter O 31888. Bur. van dit Blad ME1IUE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht. Oranje- Naasaulaan 91. Overveen. O 31883 Te koop gevraagd een annex STALLING. Brieven onder letter O 31861. Bur. van dit Blad. Billijk te koop gevr. te A'dam 200 TROTTOIRTEGELS. nieuw of gebr. Br. letter O 31898, bur. v. d. blad. gevr. een nette leerling om te worden opgeleid. Adres Woustr. 33. Amsterdam. O 31839 llgieuze gehoorzaamheid hebben laten varen, en er het Graalwerk voor In de plaats gekregen hebben, dan weet ik toch niet, wat wy hierin legen de Kerkelyke hlërarchlé zouden hebben bedreven. Bovendien zyn jlfle later gekomen Statuten en Reglementenwvan de Graalbewe ging allemaal Of door Mgr. Aengenent zelf ont worpen. óf door ons voorgesteld, en door zyne Hoogwaardige Excellentie verbeterd en aange vuld. Volgens de Reglementen hebben wy lee- ken-leidster» aangenomen en leden gewonnen, die door ons voor dit Apostolaat worden opge leid. aoodat Ik ml) opnieuw afvraag, met welk recht de schryver In de „Osservatore Romano” kan zeggen: „wy ^len eeriyk gezegd, niet het verband van de Graal met de Katholieke Actie”. '..En hebben de Bisschoppen van Ber:yn en de Kardinaal van Londen dan weer nieuwe voorschriften gegeven?” Ja. want in het Bisdom Haarlem btfv hebben wy een soort mo nopolie. wat wy In Beriyn en Londen niet heb ben. In Haarlem moet ieder Ingewyd Grsdllld lid zyn van de Maria-Congregatie. In Beriyn of Londen is dat nog niet voorgeschreven. In Haarlem zyn wy op verlangen van Mgr Aen- genent met de werkende meisjes, in Beriyn zijn wy onder leiding van Mgr. Schreiber hoogerop met de burgermeisjes en studentinnen begon nen, en In Londen werken wy. onder leiding van Kardinaal Bourne, met de byna dageiyk- sche hulp van Mgr. Myers en de hooge goed keuring van Mgr. Buth. den Londenschen Vicaris-Generaal, ten eerste onder de Katho lieke meisjes der hoogste Londensche kringen In de deftige Bloanestreet, en rullen wy bin nenkort daarnaast pas een huls voor werkende meisjes openen In Islington. Mgr. Buth zeide vorige week In volle tevredenheid oveY ons En- gelsche werk: „You are God sent. You are God sent." Als Ik u dus goed begryp. gaat de vermaning, dat de Graal als internationale beweging aan de concrete verantwoordelijkheid van het Dioce saan Gezag ontglipt, heelemaal langs U heen en berust dit op verkeerde Inlichting, op een misverstand.” „Ja, ik zie tenminste geen aandere mogeUjk- heid. Als de schryver aan de Ordinariaten van Londen. Beriyn en Haarlem inlichtingen had ingewonnen, zou hy precies het omgekeerde hebben vernomen. En dat d«’Graal door haar wezen zelf van het Bisschoppelijk Gezag onafhankeiyk 16, is dus een loos alarm?" ^Ja. zoo moet Ik het dus voorloopig opvat ten. Het wezen van de Graal Is gehoorzaamheid aan het Kerkelijk Gezag der Bisschoppen.” „Ja maar de schryver In de ..Osservatore Ro mano” zegt, dat 1 den Graalleidsters blijkbaar aan de passende voorbereiding tot het Aposto laat ontbreekt.” gevraagd in groot gezin, voor dag of dag en nacht. Aanm. na 8 uur av. Llnnaeusparkweg 124 huls, A'dam O 31872 f 1500.Spotprijs. Centrum, volle winkel Inbegrepen. 15 jaren gedre ven. fl. won. Schrage en Co Prin sengracht 294. Amsterdam. O 31868 GEVRAAGD W'AGEN’MAKERSKNECHT (noodhulp) by Joh Bessellng. E)ectr. Wagenmaker!). Abcoud». O 31858 B. z. a. te Utrecht MEISJE voor eenlge dagen p w.. voor alle voork. werkz heden. Ook niet ong naalw thuis te verrichten. Brieven onder letter O 81856. Bureau van dit Blad. kunn. koken. Br. met toU. Inlicht men. Den Bosch, Q 31735 NETTE JONGEN gevragd, ong. 15 jaar. om schil len op te halen te A'dam. Aanmel den Donderdag en Zaterdag, tus schen 2 en 3 uur. bij N. Verwei, Gerard Doustraat 18 huls. A’dam. LIEF TEHUIS aangeboden aan 1 of 2 kind., of volw (vac. of langer) op kl. Boerderij, Haarl.-meer. Uitat verrorg. Lage >rljs. Z n. gr. kamer dlsp Br lett l. Agent J. Huurman, Nieuw-Vennep. O 31910 f-r-i oen wy gisteren het stuk In de Osser- I vatore Romano over de Graal nóg eens rustig overlazen, besloten wy een der ons bekende hoofdleidsters van de Graal eens te gaan Interviewen om onze lezers zoo spoe dig mogdyk naar behooren hierover in te lich ten. WIJ vroegen haar eerst, wat wel de aanlei ding geweest kan zyn van dit op het eerste gezicht «enigszins vreemde artikel. Het ant woord was: o, de aanleiding staat er zelf in; bet gaat elgeniyk tegen het interview, dat de Corriére della Sera in zyn morgenblacF'van Vrijdag 36 Mei heeft opgenomen en waarin ge legd wordt, dat de Graal een Internationaal I karakter draagt. Nu Is dat naar onze meenlng een beetje onvoorzichtig uitgedrukt. Want wy bedoelden tot ’nu toe met de internationale verbreiding van de Graal niets anders, dat dat de Vrouwen van Nazareth in die landen aan de opvoeding, en de organisatie der katholieke vrouwelijke Jeugd werkten. Maar dat de Graal ta dien zin Internationaal zou zyn. dat wij een taterdioeejaan hoofdbestuur zouden hebben, met rechtsmacht over de nationale Graalbon- den buiten de Kerkelyke hiërarchie om. daar van is ons tot nu toe heelemaal niets bekend. En u kunt dat dus ook gerust tegenspreken. Zoo’n hoofdbestuur- besraat niet. Mgr. Schrei ber beeft ons naar Berlijn genoodigd, en met toestemming van Mgr. Aengenent zyn wy daar heen gegaan, om er te-Telken, natuuriyk on der de leiding van den Bisschop van Beriyn «Mgr. Schreiber. En een paar maanden later hebben zich, onder hooge goedkeuring van Kardinaal Bourne, en wederom met toestem ming van Mgr. Aengenent, de Vrouwen van Naïareth In Londen gevestigd om te zien of daar een analoge R. K. Meisjesbeweging mo- geUjk was. En het beste bewys Is. dat de Ber iynsche Graal in allerlei bUzonderheden zich heel anders gedraagt dan de Hollandsche Graal opvolgen, dat is een wensch. allen Graalleidsters uit het hart genomen. En dat wy de tradities der Kerk ten volle daarby wenschen te hand haven. dat biykt toch Immers uit onze ver schillende pogingen, om b.v. aan de Quater temperdagen weer meer relief te geven; aan den gedlalogeerden vorm der H. Mis. gelijk op den laatsten Katholiekendag te Delft te mogen meedoen: de traditie der bezoeken by het H. Sacrament In onze Graalhuiskapellen meer tot vollen bloei te brengen zei niet een onzer laatste Oraaltrompettenin een Graalkapel is Onze Lieve Heer overdag nooit alleen en -zoo nog op allerlei wyze. Maar u moet weten, dat wy nog een baby zyn, die pas 3 Jaar oud is: en dat wij nog Jaren hopen te mogen groeien, en dat wij ons best willen doen, om toe te nemen in welbe hagen by God en by de menschen. RK. Juffrouw biedt zich aan te Amsterdam, voor NETTE WERKHUIZEN. Br. letter O 31886. Bur. v. d. Blad. met grooten aangelegden tuin, te BUSSUM. dicht bij centrum, station, 1 minuut van RJK. Kerk, bevattende: BENEDEN2 Kamers en suite met groote nerre en terra», groote sljkamer met dienkamer, keuken, bijkeuken, kelder. 2 W. C.’o. marme ren gang. enz. BOVEN: 3 groote en 2 kleine kamers, badkamer en W. Q. DAARBOVEN: zolder met 2 kamers. Koopsom 22.000.gld.. Makelaar TB KOOP 14-TONS FORD goeden staat zijnde. Adres: X Hoofdt. Tusachenbeeksweg 75. IJ mulden -Oost.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 7