r D Fa. J. LIND Hz. er we dcK>r111 i® s; DE GRUYTER Z«l 'K.Tmwfen ,7ns gaan S. KROM, Alkmaar E I» DE SPIEGEL - beslist kyken! Paiker'I)i/h/?>/i/ STEEDS ’N NIEUW VOORDEEL i Duofold WORDT WAKKER DAMES- EN KINDERHOEDEN r gR ALKMAAR - VROOM EN DREESMANN - HOORN LOOPERS LEVENSPOSITIE TAPIS BELGE Wasscherij, Ververij en Chemische Wasscherij JAAP OUDES A. HILDERING AJOUREN en PLISSEEREN De Gruyter’s RW En I iii ADVERTEER REGELMATIG HET ZAL U BATEN! A m KARPETTEN STADSAUTOBUSDIENST t\xmp een GRATIS VERZEKERD B 69 ■r 4 2-15 2-20 1 c Dagbladreclame/Onmisbaar t 1 85 i’ i IH 49 89 Een Extra hoogen prijs HOLLAND krijgt II deze week voor Goud, Juweel, Zilver en Bloedkoralen L' 971 15 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD VI T* NV V' fife I IS LANCESTRAAT 72 it 12 Eh 16 Eh fijns 12 Eh 16 Eh 12 Eh 16 Eh 12 Eh 16 Eh 12 Eh' 16 Eh 60xl20cM 67?? 12 Eh 16 Eh ONZE MODERNE FABRIEKEN zijn voor belangstellenden steeds te bezichtigen HET BESTE EN VOORDEELICSTE ADRES VOOR 50x100 cM... 60xl20cM Kt MA VERLOREN? -AGESTOLEN? 20 25 30 BOUCLÉ LOOPERS, 50 c.M. breed, zeer aan te bevelen voor trappen Voc LYCEUM aan MOQUETTE LOOPERS, DE DESSINS DER i h bh - vr.o- TELEFOON 1523 (3 lijnen) PAYGLOP 4 ALKMAAR ZAADMARKT 66-68. TEL. 236 Wat ’n overweldigende sorteering in AXMINSTER KARPETTEN LOOPERS EN TAPIJTEN BOUCLÉ KARPETTEN, brengen wij in groote sorteering, prima huiskamerkarpet 15» 16 a 22* c OP BEVEL DER POLITIE 24* 16 El. 29* AXMINSTER TAPIJT, extra zware kwaliteit sorteering, 70 C.M. reclameprijs „i Bank»»? •I. P°n' Wijziging Dienstregeling Lijn II JUTE LOOPERS, - - - et is nu geen tijd om te dutten I Er wordt van U meer verlangd dan vroeger. Wilt (J niet op zij worden geschoven, vergeet dan één ding niet: uw talenkennis op peil te houden en uit te breiden. - Wat U dat kost? F 5.—, zegge vijf gulden jaarlijks. Neem een abonnement op de Spiegel, het befaamde 10-talenblad onder hoofd redactie van Dr. E. E. J. Messing, Privaatdocent aan de Nederl. Handelshoogeschool, Rotterdam. De nieuwe jaargang begint NU. Geen droge kost maar interessant studiemateriaal en lectuur in 10 talen, n.l. Nederlandsch, Maleisch, Duitsch, Engelsch, Fransch, Ualiaansch, Spaansch, Zweédsch, Latijn en Esperanto. Jaarl. ca. 800 pag. VOOft ALLE TALEN MET INGANG VAN DEN NIEUWEN JAARGANG BECINLESSEN. Tal van lezers zenden waardeerende brieven over dit schitterende talentijdschrift. Abonneer U ook NU! De nummers van 1 Januari af ontvangt U dan gratis. Abonnementsprijs f 5.— per jaar, desverlangd in 2 termijnen betaalbaar. VAN HANDEL EN WANDEL Rotterdam - Hartmansstr. 21 - Tel. 11093-12004 van 4spa\ ■^SÉSSDA^ AXMINSTER KARPETTEN, nieuwste kleuren en dessins 155 16 El. 265 VASTE TAPIJTEN MOQUETTE TAPIJT, het veel gevraagde artikel voor tapijten en randen, 70 c.M. br. 2.90, 1.90, 15 200 x300 12-Eb 295 HAARVELOURS KARPETTEN, 225 x 325 16 Els 395 Dr. E. Hoekstra’s BLOEDZUIVERENDE PILLEN F 1.80 PER DOOS VAN PLM. 250 PILLEN. VER KRIJGBAAR BIJ ALLE APOTH. EN DROGIS TEN EN BIJ APOTHEEK HENRI SANDERS ROKIN 8 AMSTERDAM BRABANTSCH SCHOENWERK BOVEN ALLES! D._ A. DEKKER’S SCHOENHANDEL CARLTON KARPETTEN, machinaal geweven Smyrna, ver vaardigd van Ie kwaliteit Schotsche wol, voldoet aan de hoogste eiseben, gegarandeerd 555 TEGEN VERLIES DIEFSTAL! KARPETTEN, katoenen kwaliteit, pracht nieuwe tinten 12 Els 75 16 Els 125 TAPIS BELGE KARPETTEN, halfwollen kwaliteit I2 Els 125 16 Eb 165 TAPIS BELGE KARPETTEN zuiver wollen kwaliteit 175 I6Ek 235 REVERSIBLE RUGS w 50X100 cM "S i en extra if- tjtn zware i,br. - I j 1 i Groote fin. Instelling wenscht voor uitbreiding aan te stellen DEGELIJK R. K. HEER. Bij geschiktheid na korten proeftijd sa laris en provisie. Br. onder No. 30405, bureau van dit blad. ZILVER-ROOD 35 ZILVER-BLAUW 40 ZILVER-FAARS 45 OBT" LM; Gr. Houtstraat 94, me wel vlo toe aai de bei Tb dei Per 50 c.M. br., perzische dessins, nieuwe kleuren KAN OP GEWACHT WORDEN Hfi L ‘IU I 'i een stek „vrij beef *>ov wier jeuk flict sten van Pool waai ten, vers Dan ten revo mee: strüi van oud« Pole Dan de. gehc rich sen heid tocii eraa van on vi tlef. men wen de 1 en hult Frai drift vissc een alle< pres wus: in d maa Dl als Der veni Poo dor kun de i den den den toe kin, de in mei Vei en door bemiddeling onser collega's is het verboden aan bet bekende Amsterdamsche Stofzuigerhuls „Electro Fort” verkoop en demonstratie te houden in gebouw „De Unie* te Alkmaar (in verband met de vergunningswet). Alle inlichtingen en aanvragen voor demonstraties worden aldaar nog aangenomen. De prü- sen worden nog lager en binnenkort deelen wij U de nieuwe vestiging te Alkmaar mede StoTsuigerhuis JBLECTBO Vijzelstraat 5, Haarlemmerstraat 41, AMSTER HAARLEM, Steenweg 31, U extra zware kwaliteit a ‘7 (allee" THEEPRUZEN PER ONS GROENMERK ORANJEMERK ZILVER-ZWART hebben een groote verande ring ondergaan. U windt bij I ons alleen de laatste nou- veauté’s, voorjaar 1933, waar- bq de zooveel gevraagde flammé fonds en de zooge- r naamde handweefdessins, zeer op de voorgrond treden. Extra zware kwaliteit De diensten vertrekkende van Frlesche Brug v.m. 7.50, 8.45, 9.25 en van Station 8.23, 9.05 komen te vervallen en worden thans: Vertrek Frlesche Brug 8.M (voor sneltrein 8.27), 9.15 Vertrek Station 8.25 Verder blijft de dienstregeling ongewijzigd. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat de route van LIJN II thans is: Station - Stationsweg - Scharloo - Westerweg - Lindenlaan Vamebroek - Wilhelmlnalaan - Kruislaan - Kennemerstraatweg v. Everdlngenstraat - Costerstraat - Rochdalebrug - K. Marx- straat - K: v. t Veerstraat - N. G. Piersonstraat - Brug Molen tocht - Dr. Schaepmankade - Vondelstraat - Baanslngel - 1ste Kabelstraat - Ultenboschstraat - 1ste Kanaalstraat - Zeglls Voormeer - Bierkade - Achterweg - Frlesche Brug en van hier terug naar het Station in omgekeerde volgorde. I 50 c.M. br.. Bouclé dessins, prima kwaliteit in groote .reed, voor Meisjes „ONZE LIEVE VROUW TER EEM” de Daem Fockemalaan te AMERSFOORT INTERNAAT Tevens extemaat v. Amersfoort en Omstr. Het gebouw, gelegen a. d. Hoofdweg naar Utrecht, heeft centr. verwarming, koud en warm str. water, vaste waschtafels. lift, afzonder! slaapkamer voor iedere leerlinge,tennisbanen enz. enz. Tot 1 Sept. 1933 kunnen leerlingen aangegeven worden voor de eerste klas. Prospectus en Inlichtingen aan te vragen bij de Zusters van O. L. V. te Amersfoort, Zuidsingel 38 ibo® het nieuwe artikel, hetwelk groote opgang maakt, is ijzersterk en fraai in kleuren VOOR DE PINKSTERDAGEN ONTVANGEN: De nieuwste modellen HEEREN-MOLIèRES. lak. bruin- en zwart- kalfs, in breede en slanke modellen - DAMES-SCHOENTJE8 In diverse modellen en kleuren - Allerliefste KINDEREN- en MEISJES-SCHOENTJES, enz. enz. KOMT ZIEN NAAR DE LAGE PRIJZEN IN DE ETALAGE VAN VERDRONKENOORD 72 - ALKMAAR (De prijzen in de etalage zijn ook de prijzen in den winkel) U let zeer goed op Uw persoonlijke zaken, vooral wanneer ze waarde hebben, maar U zult nog voorzichtiger zijn, wanneer U een voorwerp bezit, waaraan U zeer gehecht bent, b.v. een Vulpen. Indien U een Parker Duofold koopt kunt U zich deze zorgen besparen, omdat deze Vulpen bij Verlies ot Diefstal gratis zal worden vervangen. (Gedurende den tijd van tweejaar bij aankoop van een Duofold, driejaar voor een Duofold de Luxe.) Indien U dit wenacht kunt U voor 60 ct. Uw handteekening op den on breek baren houder laten graveeren, hetgeen aan Uw Vulpen een zeer persoonlijk cachet gééft. Tevens ontvangt U in aansluiting op de Parker Service een bon voor eenmaal gratis inspectie en schoonmaken. Laat een Official Parker Dealer U deze beroemde Parker Duofold Vulpennen voorleggen. Reeds bij het probeeren zult U bemerken dat deze Vulpen zonder eenige druk zonder moeite over het papier glijdt. Tevens komt hier nog bij dat de Parker Vulpennen onbreekbaar zijn. Welke Vulpen wordt U met zulke garanties aangeboden? Is dit voor U geen unieke gelegenheid om een eerste klas Vulpen tegen buitengewone voorwaarden te koopen Verkrijgbar In alle zeken waar goede Vulpennen worden verkocht. De Gruyter’s etalage-reclame is een wekelijks terugkeerend voordeel voor de huisvrouw. Ditmaal is het echter iets zeer bijzonders. Want de Gruyter’s Thee munt uit door fijnen geur, vollen smaak en lagen prijs. En de aangeboden luxe doos vormt een geliefkoosd bezit voor elke huisvrouw. TAPIS BELGE zeer geschikt voor slaapkamer- kleedjes, aan beide kanten te gebruiken Aan de Administratie van „De Spiegel van Handel en Wandel”, Hartmansstraat 21, Rotterdam. U gelieve mij te noteeren als abonné. Abonnementsprijs 5.per jaar. Doorhalen wat -liet gewenscht wordt. zware kwaliteit, zeer dessins en kleuren 395 16 Eb 525 ipier glijdt. i onbreekbaar zijn. geen unieke gelegenheid 01 buitengewone voorwaarden ThrL Daatold da Laxa Bljpamnda Patloodan M. SSFl. 16— Fl. 13^ Fl. IS.— Fl. 11.— Fl. Iri— Duofold Bljpa.soodo Fotloodoa H. ÏS.— Fi. 16.S4 H. ISH. 12.J» Fl. 11.— Fl. IS— Ook ttgn t>of>u!airt prijzen maar zonder verzekering etc. ftemiite Vulpen Fl. 11.M Moderne Vulpen Fl.*.— Première Fotlood Fl. S3* Moderne Potlood Fl. kj* Gebr. RIKKERS, N.V. AmsterdamDen- Haag Rotterdam Parker’i Gebruikendietuc. Prinsengracht 622 bijde Vijaelffr. Amsterdam C. IFv èrwvae ae^rr t/w «dSinrfecèf tUt ét rw Producten niet tan kreib! ts, wanneer deze tegen een prijs Inger dnn den ten tijde vnn den verkoop officieel geldenden prijs is verkocht. K R 0 M Betaalbaar ineens 2 termijnen a f 2.50 Naam:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 8