ONS BLAD De Duitsch-Poolsche wrijfpaal Italië Goebbels’ afscheid van Het nieuws van heden w/tw Tegen de werkloos heid L DE 76STE JAARDAG VAN ZJI. DEN PAUS DE GRAAL TE ROME r LOF VOOR DEN DUCE DE BAROMETER BRUINE MEERDERHEID IN DANZIG JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en in 11— n. aan Ontvluchte gevangenen Schacht moet voor het geld zorgen Gijzelaars in vrijheid gesteld De Kleine Entente n Natuurramp in de Saaie la o Brüning bij Hitler Een H. Mis in Sint Pieter Zeppelinhaven te Rio in beslag genomen Te Weenen Disconto-verlaging' ontvangst Mussolini over Duitse Mand BRANDSTICHTING dubbele (United Press) st l dt U Dr. Rauschning houdt theorie Huiszoekingen bij Nazi’s in Oostenrijk Oostenrijk neemt revanche De Nationaal-socialistische partij van Dan zig heeft haar voorzitter, dr. Rauschning, uitverkoren tot senaatspresident van deze vrije stad De stroom door steenstorting versperd Zy wenscht geheele schrapping der oorlogsschulden VON N EU RATH BIJ HINDENBURG Duitsche regeering zal een milliard arbeids-schathistbil jet- ten uitgeven Hoogeschool te Darm stadt weer geopend Fusie Fransche lucht vaartmaatschappijen Reorganisatie bij de Centrum-parti j DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN De heiligverklaring der zalige Bernadette Soubirous Dank voor de hartelijke De ontwapeningsconfe rentie Hoofdcommissie volgende week verdaagd Het vier mogendheden- W. M. H. Pels Zoon - Alkmaar i|f d- nt VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS »r k U r, r. st in h, 9- brand weer oefening groot vat met die in brand het vuur binnen Stahlhelmleiders ge arresteerd Wordt Woodin gezant te Berlijn? S. A. en S. S. in Tirol zouden pistolen en munitie heb ben gekregen „Völkische Beobachter” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 De Duitsche minister vindt Mus solini een politiek genie Bü een Londensche iverd een Bestoken. Het gelukte, een minuut te blusschen NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD KOORSTRAAT 49/51 TELEFOON 207 4. DR. GOEBBELS 9 L Het kalkgesteente bü Elserfurth is over een breedte van 500 Meter in de Saaie gestort en heef* de rivier geheel versperd, zoodat het water buiten de oevers trad en door een nabü de plaats van het ongeval gelegen bergweiue stroomde. In den bovenloop van de rivier steeg in eenige minuten de waterstand met een hal- ven meter en voor de geheele omgeving is het overstroomingsgevaar zeer groot. De ramp geschiedde vanmorgen tegen half negen en is vermoedelijk veroorzaakt door den hevlgen regenval van de afgeloopen 48 uur. i i DARMSTADT, 31 Mei (WAJ De colleges aan de technische hoogeschool te Darmstadt zijn hedenmiddag wederom begonnen. ROME, 31 Mei. (Reuter.) Hedenmorgen had In tegenwoordigheid des Pausen de voorlezing plaats van het decreet, waardoor de wonderen worden goedgekeurd die zijn aangevoerd voor de Heiligverklaring der Zalige Bernadette Sou- birous. DESSAU. 31 Mel. (V. D.) Hedenmorgen vroeg heeft b(j Latdorf in het district Bemburg een ernstige natuurramp plaats gehad. A verre zoo toch BERLIJN. 31 Mei (W.B.) Naar de „Angriff" verneemt heeft Mussolini gisteren bij de ont vangst ter eere van dr. Goebbels In de Duitsche ambassade te Rome het volgende gezegd over de politieke ontwikkeling in Duitschland: BERLIJN, 31 Mei (V D Woensdag heeft het dagelfjksche bestuur der Centrumspartü een be spreking gehouden, welke kwesties der reor ganisatie der partlg betrof. Moeilijkheden bü de werkverschaffingen. Gegevens der werkloosheid van 8—13 Mei.* STOCKHOLM. 31 Met (Reuter.) De Zweed- sche Rijksbank heeft met Ingang van 1 Juni het disconto van 314 pCt. op 3 pCt. verlaagd. is s” m h V Licht n-m. WASHINGTON. 31 Mei Het gerucht doet de ronde, dat het mogelijk is, dat Woodin tot gezant te Berlijn zal worden benoemd indien hü besluit zijn functie van minister van Finan ciën neer te leggen. MANDORO .- Dubb. Marasquin ,,4' Citroenjenever VRAAGT PRIJSCOURANT I in BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 y^et geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem had dr. Jaarverslag Koninklijke Olie. Wijziging en uitbreiding van het bondsgebouw van den R. K. Middenstandsbond. I ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ NEW-YORK, 31 Mei (Reuter). De Fed-rale Reserve Banque te Boston heeft haar disconto van 3 >4 pCt. tot 3 pCt. verlaagd. Ook de Deensche Nationale Bank heeft haar disconto met een H pCt. verlaagd. Evenals In Zweden bedraagt dit thans 3 pCt. WEENEN, 31 Mel. (V. D.) Woensdag Is het huis van afgevaardigde Hablcht In Llnz twee malen doorzocht. Eenige documenten zijn in beslag genomen. Habicht is sinds eenlgen tijd als pers-attaché verbonden aan de Duitsche legatie in Weenen en heeft als zoodanig recht op exterritoriale bescherming. BERLIJN. 31 Mei (V.D.) Rjjkspresident v. Hindenburg heeft Woensdagmiddag den Rüks- mlnister van Bultenlandsche Zaken, Freiherr v. Neurath ontvangen, die hem rapport uitbracht over kwesties van buitenlandsch polltieken aard Men seint ons uit Rome d.d. 31 dezer: Dinsdagmorgen heeft Mgr. dr. Jan Olav Smit in den Sint Pleter’Vp het graf van den H. Pe trus een H. Mis opgedragen voor de groep van Nederlandsche. Duitsche en Engelsche Graal- meisjes die ter gelegenheid van het H. Jaar een pelgrimstocht naar de Eeuwige Stad on dernamen. ,Om tien uur hedenmorgen hebben de meisjes Rome verlaten. De eerste étappe der terugreis is Lugano. Z. H. Paus Pius XI vierde vandaag zijn 76sten verjaardag. Zooals gewoonlijk ging dit met geen enkele officieele plechtigheid gepaard. Wel kwamen er talrijke telegraiische gelukwenschen binnen. PRAAG. 31 Mei (W.B). De Kleine Entente heeft zich in haar zitting van vandaag prin cipieel voor geheele schrapping der oorlogs schulden. voor stabiliseerlng der valuta en voor het uit den weg ruimen van intern, handels- belemmeringen, alsmede voor een voorkeurs behandeling der landbouwproducten der midden- en Oost-Europeesche Staten uitgesproken. De Kleine Entente aldus werd verder ver klaard, ziet met vertrouwen naar de ontwikke ling van haar betrekkingen met Rusland. Voor het overige volgt de Kleine Entente een poli tiek des vredes die de grondstellingen der vol- kenbondsverdragen getrouw zal blijven. De Kleine Entente heeft geen ander doel dan een vreedzame reorganisatie voor Midden-Europa te dienen. LANSING (Kansas), 31 Mei. (Reuter.) De twee\jjeisjes en de vrouw van een der bewa kers der gevangenis van Lansing, die door de ontvluchte gevangenen als gijzelaars werden vastgehouden, zijn vrij gelaten en konden te- rugkeeren. STEEDS VOORAAN EN BOVENAAN: f Voorburg per flesch 2.10 Advocaatvanaf 1.60 2.20 2.15 2.25 tot werkelijkheid gemaakt: de Ponttjnsche moe rassen is een vruchtbaar land geworden en midden in den vrede heeft het jonge Italië een nieuwe provincie veroverd. De filmkunst van het fascistische regime is veelbelovend en verwekt groote verwachtingen. Ik gevoel behoefte door middel van de pers der beide landen den bewonderenswaardigen Duce, zijn regeering en zijn partij mijn diepe dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor de zoo buitengewoon hartelijke wijze, waarop ik in Italië ontvangen ben. Mijn groet en mijn hartelijkste wenschen gelden het koninklijk huis Savoje.., het fascisme, zijn Duce. en het heele Italiaansche volk. De Duce verklaarde, dat gezag, orde en disci pline de grondslag van lederen staat is. Evenals In Italië moet er slechts één officieele partij zijn. Deze partij moet het, volk, moet de natie vertegenwoordigen en alle deugden van het volk tot uitdrukking brengen. Toen men den duce vroeg wat hij over Duitschlands toekomst dacht, zei hü zeer beslist: „ik hou de toekomst der nationale revolutie in Duitschland absoluut verzekerd." WEEN EN, 31 Mei. (W. B.) Vandaag werden in het Bruine Huis te Weenen, In de partij lokalen der N.S.DA.P. en in de woningen van talrijke Nazi’s huiszoekingen verricht. Aanlei ding hiertoe was het verspreiden van een vlug schrift, waarin het aftreden der regeermg- Dollfuss geëischt werd. De huiszoekingen lever den niets op. Te Innsbruck zou de huiszoeking en bezetting van bet Bruine Huls het gevolg zijn van een volkomen uit de lucht gegrepen bericht der sociaal-democratlsche Volkszeltung, waarin beweerd werd, dat de 8.A. en SB. in Tirol gisteren van Beieren uit met pistolen en munitie waren uitgerust. PARUS, 31 Mel. (Reuter) De minister voor de Luchtvaart Pierre Cot en de vertegenwoor digers der„ verschillende Fransche luchtvaart maatschappijen hebben eet& verdrag ondertee- kend, waardoor alle Fransche maatschappijen tot een enkele zijn samengesmolten. De fusie zal met ingang van September In werking treden. De staat verleent de nieuwe maatschappij voor dit jaar een subsidie van 155 millioen franc. De nieuwe overeenkomst is 15 jaar geldig. ROME. 31 Mei (Reuter). Duitschland heeft zich heden accoord verklaard met de redactie van het vier mogendheden-pact. Zooals men weet hebben Frankrijk en Engeland en ook Italië het verdrag reeds gesloten. De duur van het pact is bepaald op 10 jaar. ROME. 31 Mei (Eigen bericht) Artikel 3. dat betrekking heeft op de ontwapening, is uit het pact van vier gelicht, omdat de ontwape- ningskwesles het onderwerp zullen uitmaken van een andere overeenkomst, nu alle vier mo gendheden Roosevelt’s voorstel, gebaseerd op het plan van MacDonald, aanvaard hebben. (United Press) •w y u de nationaal-socialisten bü de jong- IXI ste verkiezingen in Danzig tezamen met de Jong-Duitsche beweging de absolute meerderheid hebben behaald, is de vraag ge wettigd. in hoeverre deze overwinning van in vloed zal zijn op een nieuwe regeling in de toekomst. Reeds van te voren hadden de Nazi’s aan den Volkenbondscommissaris geruststellen de verklaringen afgelegd voor het geval zij het bewind van de Vrije Stad zouden overnemen. Thans nu hun overwinning een feit is gewor den, heeft Dr. Hermann Rauschning, de voor- BRÜN8WIJK, 31 Mei (WB Vier leiders van den Stahlhelm zijn heden door de politie ge arresteerd omdat zü nieuwe leden hadden aan genomen. Zooals ■bekend heeft de Brunswüksche minister van Binnenlandsche Zaken den len April JJ. een verordening uitgevaardigd, waarbij het aannemen van nieuwe leden wordt ver boden. WEENEN, 31 Mei (WBJ. De „Völkische Beo bachter” van vandaag en het te München ver schijnende weekblad ..Die Brennessel" zijn he denmiddag in beslag genomen en wel wegens opruiing tegen de regeering en beleedlging van den Bondskanselier. Ook de communistische Rote Fahne” Is in beslag genomen. GENèVE. 31 Mei (V. D.) Het presidium van de ontwapeningsconferentie heeft Woensdag avond na streng geheime onderhandelingen, die drie uur duurden en waaraan op uitdrukkelijk verlangen van den voorzitter, Henderson, al leen de delegatieleiders deelnamen een besluit egnomen, volgens hetwelk na beëindiging van de eerste lezing van het onwapeningsontwwerp. hetgeen waarschijnlijk midden volgende week zal zijn, het presidium wordt gemachtigd de tweede definitieve lezing van het verdragsont- werp voor te bereiden en een definltieven ver dragstekst uit te werken. Verder is besloten, dat de voorbereidende werkzaamheden van het presidium op 27 Juni beëindigd moeten zijn. Na beëindiging van de eerste lezing verdaagt de hoofdcommissie zich dan tot aan dit tijdstip. 4.47, onder 9.18. - Eerste Kwartier 1.13 Verlaging luchtpaasage-tarieven. Benoemd tot apostolisch prefect van Jubbulpore (Br.-I.) de zeereerw. heer I. Dubbelman, O. Fraem. BERLIJN, 31 Mei. Volgens een officieele me dedeling heeft het rljkskabinet heden een wet aangenomen tot vermindering der werkloosheid waarbij de rjjksminister van financiën gemach tigd wordt arbeids-schatkistbiljetten tot een totaal bedrag van een milliard Rljkstnark uit te geven ten behoeve van bevordering van open bare werken, particulieren woningbouw, onder- grondsche bouwwerken etc. De wet bevat verder bepalingen inzake vrij heid van belasting voor vervangende aankoo- pen, vopr een vrijwillige gave ter bevordering van den nationalen arbeid, voor het overbren gen van VTOuwelljke werkkrachten in het huis houden en voor de bevordering van het sluiten van huwelijken door hulp aan gehuwden en huwelljksleenlngen. De rljkskanselier stelde voor om behalve deze voorstellen eenige groote arbeidsprojecten ten spoedigste aan te vangen. Er werd besloten een commissie te vormen onder leiding van den president van de rijks bank, die de met het werkverschaffingsprogram samenhangende financjeele problemen zal be werken en die gevolmachtigd zal zijn om alle aangelegenheden, die de geld- en kapitaal markt betreffen te regelen en te controleeren. opdat geen verstoring ontstaat van den geld- en kapitaalmarkt door verkeerde disposities of door het ingrijpen van onverantwoordelijke Instanties. De eerstvolgende kabinetszittlng vindt na de Pinksterdagen plaats. Ambtsaanvaarding Jhr. mr. Ruys de Beeren- brouck als voorzitter der Tweede Kamer. Productie der rijwielnüverheid In 1932 weder om gedaald. Hooger beroep in de zaken tegen de commu nisten Lou de Visser en Koestam Effendi. WEENEN. 31 Mei (V. D.) De met spanning verwachte ministerraad, die zich heeft bezig ge houden met de maatregelen in verband met het sluiten der Duitsche grenzen heeft alleen besloten een gedwongen visum in te voeren voor reizen uit Oostenrijk naar Duitschland. Bovendien werden nog maatregelen genomen met betrekking tot het vreemdelingenverkeer, os. verlaging van spoorwegtarieven en het ver- deelen van 8 millioen Schilling tusschen de bedrijven van het vreemdelingenverkeer, die door het sluiten der Duitsche grenzen schade hebben geleden. De ministerraad zal nog de details bepalen van de verdeellng van deze geldsom. BERNBURG 31 Mei (V. D.) Tegen 8 uur he denavond waren reeds groote oppervlakten grond langs de Saaie overstroomd. De staatsarbelds- dlenst was er na veel moeite in aanwezigheid van den rijksstadhouder, Loeper, in geslaagd om de plaats der instorting heen een ongeveer 3 M. brëëden geul te graven, zoodat het stuw- water boven de plaats der Instorting een weg vindt en daardoor heen weer in de Saaie terugvloeit. Deze geul zal worden uitgediept. Men zal dan beginnen met het wegbaggeren van de kalkmassa’s in de oude Saalebeddtng. Intusschen ligt de scheepvaart boven en bene den de plaats der instorting voor maanden stil. De plaats des onhetls wordt bewaakt door ar beidsdienst, SA, SS, Stahlhelm en tcehnlsche noodhulp. ■w^\ e Vrije stad Danzig, welke bjj het verdrag I 1 van Versailles van het Duitsche Rijk S--F werd losgemaakt en onder het beheer van een hoogen Volkenbondscommissaris Werd ge steld om aan het Poolsche achterland een „vrije" haven aan de Oostzee te waarborgen, heeft sindsdien als wrijfpaal dienst gedaan, aoowel voor de Dtiitschers als voor de Polen, wien het nationalistische bloed soms te hevig jeukte. Ontelbaar zijn de Poolsch-Duitsche con flicten, die naar aanleiding van Danzig ont- stenden. Het Jongste, dat ontbrandde tengevolge van de wederrechtelijke versterking van dr Poolsche militaire bezetting op de Westerplatte, waar de Polen een munitle-opslagplaats bezit ten, ligt nog versch in het geheugen. Polen versterkte eigenmachtig deze bezetting in het Danziger havengebied om eventueel zijn rech ten te kunnen beschermen, indien de nationale revolutie in Duitschland ook Danzig zou over meesteren. Het handelde daardoor echter in strijd met de verdragen en moest de bezetting van de Westerplatte weer terugbrengen tot het oude, toegestane getal mariniers. Dit échec van Polen wekte in de kringen der Duitschers te Danzig, vooral in die der Nazi's, groote vreug de. Z(j hadden Polens handelwijze als een on gehoorde provocatie gequalificeerd, terwijl Polen zichzelf trachtte te rechtvaardigen door te wij zen op de provoceerende anti-Poolsche gezind heid door de Nazi's aan den dag gelegd. Het incident van de Westerplatte herinnerde Europa eraan, dat het vredesverdrag door bet statuut van Danzig een licht-ontvlambaren haard van onvrede heeft aangelegd op grond van een mo tief, dat thans eigenlijk, niet meer geldt. Im mers, de Polen, wien te Danzig zekere rechten werden toegekend om hun scheepvaart, zoowel de militaire als de commercieels, een toegang en een uitgang te verzekeren, hebben met be hulp van aanzienlijken flnancieelen steun van Frankrijk en met waarlijk patriottische geest drift en energieke voortvarendheid bet kleine visschersdorpje Gdingêh (Gdynia) voorzien van een modern geoutilleerde haven, 'welke niet alleen de algemeene bewondering Wekt voor het prestatievermogen van het nationaal zelfbe wuste Polen, maar ook hun bijzondere rechten in de haven van DanzJfe min of meer overbdRlg maakt. De concurrentie van Gdynia heeft Danzig als havenstad zwaar benadeeld en is voor de Danzigers natuurlijk een bron van ergernis. Bo vendien verzekert het creëeren van een eigen Poolsche haven in het gebied van den Corri dor .de handhaving van dien corridor zelven, al kunnen en moeten wellicht ook de grenzen en de afmetingen van dien corridor gewijzigd wor den. Noch Duitschland noch Polen hebben in den loop der jaren moeite gedaan zich aan den door het verdrag van Versailles ontstanen toestand door wederzijdsche minnelijke schik kingen zooveel mogelijk aan te passen. Zoo zijn de Poolsche corridor en het statuut van Danzig in onverminderde kracht uitspeelbare argu menten gebleven voor de noodzakelijkheid van Verdragsherziening. BERLIJN, 31 Mei. (VX>.). Rljkskanselier Adolf Hitler heeft Dinsdag een bespreking ge roet den partijleider van het Centrum. Brüning, gelijk van Centrumzijde wordt medegedeeld. Het betreft hier het voortzetten van de politieke gedachtenwissellng, die onge veer 14 dagen geleden In een onderhoud,, tus schen Brüning en den rljkskanselier is Ingeleid. Hoofdcommissie der ontwapeningsconferentie volgende week verdaagd. Disconto-verlaging in Zweden en Denemarken. Huiszoekingen bij Nazi's in Oostenrijk. „Völkische Beobachter** te Weenen In beslag genomen. Oostenrjjksche regeering voert een gedwongen visum in voor reizen uit Oostenrijk naar Duitschland. zitter van den landbond te Danzig en deskun dige landbouwpoütieke adviseurs van de natio naal-socialistische partij, deze verklaringen nog eens bevestigd. De Nazi’s zullen onder alle om standigheden de bestaande verdragen en de huidige grondwet eerbiedigen en een „gleich- schaltung” zal slechts plaats hebben langs den legalen weg. Volgens hun erkenning bestaat er in Danzig geen jodenvraagstuk, zoodat ook antisemietische maatregelen onnoodlg zijn. Ten opzichte van de Polen zullen zij zich door Hit ler’s stelling laten lelden, dat de erkenning van een eigen volksaard insluit eerbied te hebben voor een vreemden volksaard. Wat er van deze schoone theorie in de practljk terecht komt, bewijst het optreden der Nazi’s in Oostenrijk. Voorts zijn de Nazi’s bereid met de Polen op de basis van gelijkgerechtigdheid over alle op lossing behoevende kwesties te onderhandelen. Uit al deze woorden blijkt, dat de Nazi’s een vredelievende politiek in de Vrije Stad wen schen te voeren, maar dat neemt niet weg. dat zj in hun hart niets liever wenschen dan dat Danzig weer zoo spoedig mogelijk bü het Duit sche Rük zal worden ingelijfd. Materieel zou Polen daarbü weinig verliezen, texwül het in zün rechten in Danzig misschien een waarde vol ruilobject bezit om inzake den corridor de eischen van Duitschland te matigen. Dat er langs minnelüken weg een verandering moet komen in dat deel van Oost-Europa, is de laat ste jaren wel duidelük geworden. En hoe eer der en op hoe bevredigender wijze dit ge schiedt. hoe beter het voor de rust en den vrede in ons werelddeel zal zün. BERLIJN, 31 Mei. (W. B.) Het bericht van Havas betreffende het sluiten van een verdrag over den bouw van een luchtschiphaven bü Rio de Janeiro wordt te Friedrichshafen bevestigd. Dr. Eckener zal met den eerstvolgenden tocht van de „Graf Zeppelin", half Juni, naar Duitschland terugkeeren. ROME, 31 Mei (W.B.) Rüksminlster Goebbels heeft vanmorgen verschillende fascistische in richtingen bezocht 'en daarna de Italiaansche en Duitsche pers ontvangen. De sterkste Indruk, dien het jonge fascisti sche Ital'ë bü mü heeft achtergelaten is Mus solini zelf, zoo zeide Goebbels. Hü vertegenwoor digt wil en geest in een zeldzame harmonie. In een woord hü is een politiek genie. Ofschoon de duce als mensch en als persoon- lükheld al het andere overtreft, staan rondom hem 'n heele rü uitste kende mannen, van wie ik den indruk gekregen heb, dat zü voor het regime en voor de conse quente voort zetting der fas cistische politiek van onschatbare waarde zün. Italië zelf biedt het imposante beeld van tucht en orde. Musso lini’s onsterfe- lüke verdienste zal altüd daarin bestaan, dat hü het Italiaansche volk het gevoel heeft ingeprent, dat het tot de naties van den eersten rang behoort. Ik kon mü er bü een bezoek In Littorla van overtuigen, van welk een enorme scheppende kracht het faseisme bezeten is. Wat 3000 jaren vergeefs geprobeerd hebben, beeft Mussolini eer iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiing Verwachting: Meest zwakke, Oostelüke tot Zuidelijken wind, half tot B zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste stand: 767.8 te Jan Mayen. Laagste stand: 753.5 te Valentin. Zon op op 9.40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 9