ONS BLAD Z.H. Paus Pius XI over Spanje Spoorwegramp nabij Nantes Encycliek „Dilectissima Nobis” s 1 I Het nieuws van hede& VEERTIEN DOODEN, 132 GEWONDEN DE BAROMETER STRIJD TEGEN DE KERK VEROORDEELD JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR en Tooverlantaarns Oceaanvlucht van Mattern gelukt Mijnramp in Japan verTi ^igd. d» atter van idat twee gesproken thee. VEREENIGDE katholieke pers 933 DINSDAG 6 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 261 n? Eenvoudige plechtigheid te Bonn I Herderlijk schrijven der Bisschoppen Z. H. Paus Pius XI Nieuw incident in de Pen-club Tussc henlanding te Oslo 46 dooden, 30 zwaar gewonden De relletjes te Genève Nicole riEK het wt van De toekomstige leiding der Vreeselijke tooneelen Projectie- Het reddingswerk Nog een treinongeluk Ttarkes te Spaansche Bisschoppen protesteeren De ontploffingsramp te Long Beach Tiroolsche Heimwehr als hulppolitie Heinrich Koehler ge arresteerd Huwelijk van Prins Wil helm voltrokken DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Onderhoud met een over levende De heer Fentener van Vlissingen tot voorzitter gekozen „Germania” P* scheiding van Kerk en Staat was reeds een feit; het gaat hier niet om de verdedi ging der republiek ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20t.„ ingez. med. 40 c p. regel; idem op pajg. een 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek "Btelefoonnummer 433 Hoogste stand op Dinsdag 9 uur vju.: 758 I Vorige stand; 759 Machinist reed met een snelheid 92 K.M. over een wissel, waar slechts met een vaart van 26 K. M. mocht ge reden worden had tusschen rfcchers van Duitschland en de ftnancieele Duitsche autoriteiten. Vele bankiers waren “"«oezip. Hierboven R. H. Brand en F. C. fas van de Henry-Schroeder-bank te Londen, Congres Intern. Kamer van Koophandel NOORB-HOLLANDSCH DAGBLAD aar iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii den I I I nog jon delen in het werk te «teilen om de wet gevers er toe te brengen op hun besllssin- gen terug te komen en dese te vervangen door andere* die strooken met het katho licisme. TOKIO. 3 Juni. (Reuter) Tengevolge van een ontploffing in een steenkoolmijn nabij Sasabo zijn 46 menschen om het leven gekomen en 30 zwaar gewond. Loonconflict in de sigaren-industrie vermeden. O O im-' •eft. tt een conferentie plaats ge- de buitenlandsche schuld- hebben uitgevaardigd en stelt vast, dat onder deze sancties ook de excommu ilcatle is. leven gewond ENCYCLIEK VA|I Z. H. DEN PAUS OVE* SPANJE. Nieuw incident op de Pen-club. Nicole door- de jury-rechtbank te Genève schul dig verklaard. De internationale gesellendag te München door de Rijkspolitie in Beieren verboden. en den der uitkeeringen, waartoe de Staat zich door middel van een concordaat tegenover de gees telijkheid verplicht had als een vergoeding voor reeds vroeger aan de Kerk ontnomen goederen. Z. H. Pius XI spreekt zijn vast vertrouwen uit in de vrijgevigheid van het Spaansche volk, dat niet zal nalaten zijn geestelijkheid te on dersteunen. GENEVE. 3 Juni (Reuter). De juryrechtbank te Genève heeft den socialistiSchen leider en afgevaardigde van den nationalen raad Nicole naar aanleiding van de gebeurtenissen op 9 en 10 November op alle vier de punten van de aanklacht schuldig verklaard. Bjj een mijnexplosie In Japan lijn 46 menschen gedood. MOSKOU: Maandagmiddag om 3 uur 36 Mos- kousche tijd is Mattern op het centrale vliegveld gedaald. De Amerikaansche piloot Mattern is na een kort oponthoud op het centrale vliegveld ver der gevlogen. Hij werd op het vliegveld ont vangen door vertegenwoordigers der Russische civiele luchtvaart, militaire vliegers en OOssoa- viachlnm. Op zijn vederen tocht zal Mattern gebruik maken van kaarten, welke hem door de Russen ter beschikking ztjn gesteld. den, kste echt toch irige s te KARLSRUHE, 3 Juni. (V. D.) De vroegere Rjjksminister van Financiën. Heinrich Koehler, die tot de Centrum-partij behoort, werd heden ochtend in „Schutzhaft” genomen, omdat zich voor zijn woning een groote menigte verzameld had, die van een compromitteerende briefwisse ling tusschen den vroegeren minister van Ba den Adam Remmele en Koehler kennis had ge kregen. Deze briefwisseling was in de .Fueh rer” gepubliceerd. De arrestatie van Koehler geschiedde in het belang van zijn persoonlijke veiligheid, daar de protestdemonstraties der menigte buitengewoon stormachtig waren. L loos, itrlj- t en noe- al in Ci vjjf-en- Gym de ont- le ver- lur, ten ïlftal bet It er retenw laars nnen ngen star lit is s ex- mpe- ngen bben, n ge- tische open, rlaag vijf opig hun iar- t al ndi- v.v. BERLIJN, 3 Juni. (V. het Pruisische koningsnc OSLO. 6 Juni (V. D.)De Amerikaansche pi loot Mattern, die een wereldvlucht maakt, is onverwacht van koers veranderd. In strijd met zjjn oorspronkelijk plan tusschenlandingen te maken in Parijs en Berlijn is hjj Zondagmid dag op een klein eiland aan de Noorsche kust gedaald, op ongeveer 150 K.M. van Oslo. Van daar is Mattern verder gevlogen naar Oslo, waar hU na een korte nachtrust Maandagoch tend om 8 uur 40 is opgestegen naar Moskou. Door de ontbinding der religieuze orden, die een gelofte van gehoorzaamheid afleggen aan een andere autoriteit dan de wettige autoriteit Van den Staat, zoekt men de Jezuïetenorde te treffen in de hoop, dat men op die wijze des te gemakkelijker het christelijke geloof en de christelijke moraal zal onderdrukken in het hart der natie, terwijl men tevens de hoogste autoriteit der Kerk verguist door aan de Spaansche natie de autoriteit van den plaatsbekleeder op aarde van Jezus Christus voor te houden als die van een vreemde natie De H. Vader acht het dan ook den plicht van zijn Apostolische zending, om de wet, die zoozeer strijdig is met de Goddelijke instelling der Kerk, af te keuren en te veroordeelen. Z. H. Paus Pius XI heeft een encycliek gericht aan de geestelijk heid ea het volk van Spanje- Na asui de katholieke tradities van Spanje herinnerd te hebben, veroordeelt de H. Vader in dezen zendbrief de wet op de religieuze orden en con gregaties, welke onlangs door de Cortes aangenomen en gisteren door president Zamora geteekend werd. •nt werd daardoor veroorzaakt, dat ivische vertegenwoordiger, tegen een voor de conferentie overeengekomen afspraak in, vlak voor het diner verklaarde, dat Hans Martin Elster onder het diner, waarbij verschil lende speeches zouden worden gehouden, het woord niet zou kunnen nemen, omdat de voor- dtter er niet voor kon instaan, dat de rede van Elster niet beantwoord sou worden door den Communist Ernst Toller. BONN, 3 Juni. Zaterdagmorgen heeft hier de officieele huwelijksvoltrekking van Prins Wil helm van Pruisen en Dorothea von Salviaci plaats gehad. Voor het stadhuis werd het jonge paar door een groote menigte begroet. De prins was in Stahlhelm-uniform. BIJ de eenvoudige plechtigheid waren getuigen de broeder van de bruid, ritmeester Von Salvia tl, en een vriend van prins Wilhelm, graaf Blumenthal. Na de cerempnie vertrok het bruidspaar naar het huis van de bruid. Ook bij de kerkelljke huwelijksvoltrekking was de belangstelling van het publiek groot. De Stahlhelm had een eerewacht voor den in gang van de Slotkerk, waar de plechtigheid Ce 13 uur een aanvang nam. gevormd. Het altaar was versierd met witte chrysanten. Onde rde aanwezigen werd opgemerkt Prins Albrecht van Hohenzollern van de Katholieke linie. Ds. Haun voltrok de plechtigheid en sprak den zegen over het bruidspaar uit. Vandaar begaven de jonggehuwden zich naar het huis van Von Salviati. waar een maaltijd werd gehouden. Daarna vertrokken de prins en zijn echtgenoote voor hun huwelijksreis. PARIJS, 6 Juni. Zondagochtend beeft tenge volge van een fout van den machinist op 7 K.M. afetend van Nantes een spoorwegramp plaats rehad, waarbij veertien personen om het leven ajjn gekomen. Honderd twee en dertig reizigers werden gewond, van wie twaalf levensgevaarlijk. De ramp geschiedde me< een extra-trein van Parijs naar Le Croisi, waarmede ongeveer vijf honderd passagiers, die gedurende de Pinkster dagen op reis gingen, werden vervoerd. De trein was Zaterdagavond te 21.50 uur uit Parijs ver trokken en moest des morgens te 5.50 uur te Nantes aankomen. In verband met herstellingswerksaamheden aan de lijn moesten de treinen op het traject nabij Nantes met een beperkte snelheid van on geveer 25 K.M. per uur rijden, waarvoor de noo- dige seinen waren opgesteld. De machinist, de 46-jarige Kurson uit Tours, heeft dese seinen niet opgemerkt en liet den trein met een melheid van ruim 92 K. M. rijden. De ramp geschiedde bjj het statten van Sainte-Luee op 7 K. M. afstand van Nantes. Zooals men weet, wil von Papen aan de „Ger mania", van welke courant hij de grootste aan deelhouder is, haar Centrumskarakter ontne men en het blad laten leiden In den geest van de Katholiek-Conservatieve politiek van de door hem zelf opgerichte organisatie ..Kruis en Adelaar”, waarvan wij, behalve dan dat zl) werd gesticht, nooit meer iets hebben vernomen. De „Reichspost" deelt thans mede, dat prof. dr. Martin Spahn. die reeds vóór den oorlog Duifsch-nationaal was (zijn vader was de be kende, nu gestorven Centrumslelder Dr. Peter Spahn). uit de Duitsch-natlonale partij zal tre den. Als partljlooze zou hij dan van von Papen opdracht krijgen, de leiding der „Germania" op zich te nemen. BELGRADO, 3 Juni. (W. B.) Het afscheids diner voor de deelnemers aan het Congres van de internationale Pen-club heeft tot een nieuw Incident geleld. De Duitsche vertegenwoordiger Hans Martin Elster zag zich volgens het Wolffbureau wegens de houding van den Joego-Slavischen vertegenwoordiger genoodzaakt, het diner nog voor het begonnen was, uit teeken van protest te verlaten. Met; hem verwijderden zich de aan wezige vertegenwoordigers van het Duitsche ge zantschap. Dit incider de Joego-Sla’ WEENEN. 3 Juni. (V.D.) Uit Innsbruck wordt gemeld dat de Tiroolsche Landsregee- ring heeft bekend gemaakt, dat binnen eenige dagen de Tiroolsche Heimatwehr officieel als hulppolitie in dienst zal worden gesteld. Be- leediging van Helmat-leden. die als hulppolitie dienst doen, wordt gestraft met boeten tot 300 Schilling en drie maanden hechtenis. De hulp politie zal dienst doen voornamelijk te Inns bruck, doch ook als versterking van de grens wacht o.a. te Kufstein. De ontploffingsramp te Long Beach; 20 dooden. Huwelljkavoltrekklng”Van Prins Wilhelm Pruisen en Dorothea von Salviati heden Bonn voltrokken. De reddingscolonne begaf zich met den mees ten spoed onder leiding van den heer Mathivet. prefect van het departement van de Beneden- Loire, naar de plaats van het onheil. Spoedig na aankomst waren dertien dooden. zeven man nen en zes vrouwen, geborgen. De lijken wa ren voor het meerendeel zoo gruwelijk ver minkt. dat het identiflceeren zeer moeilijk was Zij werden naar het lijkenhuis te Nantes over gebracht. De gewonden werden eveneens naar de zie kenhuizen te Nantes vervoerd. Ongeveer vijftig gewonden moesten in de ziekenhuizen worden opgenomen. Van een twaalftal is de toestand Tiroolsche Heimwehr wordt hulppolitie. De heer Fentener van Vlissingen tot voorzitter der Intern. Kamer van Koophandel gekouea. De Indische landsmiddelen brachten in bet eerste kwartaal twaalf millioen minder op dan verleden jaar. MADRID. 3 Juni (Reuter). Op het oogenblik der uitvaardiging van de wet op de religieuze orden, heeft het Spaansch Episcopaat een ge meenschappelijke verklaring uitgegeven waarin tegen deze wet op scherpe wijze geprotesteerd wordt. Dit zeer uitvoerig herderlijk schrijven het welk de handteekeningen draagt van den Aarts bisschop en van de Bisschoppen, stelt vast dat het agressief lalcisme hetwelk de grondwet in spireerde, nog verergerd is door de eenzijdige breuk der plechtige overeenkomsten met de Kerk, door de intrekking der uitkeeringen aan de geestelijkheid, door de echtscheidingswet. de secularisatie der gewijde kerkhoven en tenslotte door de wet op de congregaties waarin de bis schoppen een hoon zien van het Goddelijk recht der Kerk, de ontkenning hunner vrijheid, een hinderpaal voor hun apostolaat en een vljande- Hjke daad tegen hun beschavingswerk. Het schrijven rept ook van de sancties, welke vervat zijn in het canoniek recht tegen degenen, die wetten, ordonnanties of decreten zullen Oceaanvlucht van Matterr gelukt. De transfer-besprekingen te Berlijn hebben geen wettig rusultaat opgeleverd; de gedelegeer den pxoteirtteren heftig tegen een moratorium. Da toekomstere leiding der „Germania". „W|j protesteeren dus plechtig uit al onze krachten tegen dese wet en verklaren, dat zjj nooit zal kunnen worden aangeroepen tegen de onvervreemdbare rechten der Kerk,” aldus Z. H. Pius XI, die s|jn kin deren van Spanje oproept alle wettige mid- Tengevolge van de te groote snelheid is de trein, waarmede de ramp plaats had, ontspoord. Toen de machinist bemerkte, dat er iets met D.) Van de zijde van luis wordt medegedeeld: Prins Wilhelm van Pruisen heeft bij zijn meerderjarigheid afstand gedaan van alle rech ten, die uit z(jn eerstgeboorte voortspruiten, voor het geval dat hij een huwelijk zou aan gaan, dat niet In overeenstemming met de huisorde van het koninklijk huis zou zijn. Door zijn huwelijk met Dorothea von Salviati is dit geval ingetreden. n, voer Rotter- tal bui- bjj bet je Bur- ivaaadel in bet ring. Ib >n teilen, ren van :hillendi' le aller- Rotter- uyn. dat De bur- lat men aan d® at daar- Ik ben r leiding .rden W* ederland De red» >rd do* J. H. ft i feesten. ;ljd beeft overbeid. Xer vc* van bet gevoeid lamecb* eren, die erkjaam- den bur den bur- nog aansebe® teer Re^ werd bei Nader vernemen wij nog, dat er in het Her derlijk schrijven herinnerd wordt aan de canonieke straf der excommunicatie, die tegen vervolgers der Kerk nadrukkelljk qf stil zwijgend pleegt te worden uitgevaardigd. ROME. 3 Juni (Reuter). Z. H. de Paus be gint met er aan te herinneren, hoe Spanje deeds zeer groote verdiensten heeft gehad voor den godsdienst en voor de beschaving, om ver volgens zjjn leedwezen uit te spreken over het ichouwspel der herhaaldelijke en zeer betreu- renswaardige pogingen, welke sinds eemgen tijd worden aangewend om der dierbare Spaan- Kbe natie, mèt haar traditioneels geloof, haar mooisten titel van burgerlijke grootheid te ontnemen. Meermalen werd der regeering aangetoond höezeer zij op den verkeerden weg was, terwijl sfj de diepste gevoelens van het volk kwetste en de eenheid der geesten verwoestte. De wet op da religieuae concessies en coa- gregaües beteekent een nieuwe en ernstige be- Jtedlging, niet alleen van den godsdienst, maar sok van de beginselen der burgerlijke vrijheid, waarop het nieuwe bewind voorgeeft te Steunen. De H. Vader acht het dus zjjn plicht weder om zijn stem te verheffen. Het is niet zijn be doeling om hier verzet aan te teekenen tegen sEkege politieke hervormingen, want de Kerk erkent lederen regeeringsvorm en alle burger lijke instellingen, op voorwaarde, dat zij met de Goddelijke rechten en het Christelijke ge weten niet in strijd zijn. De H. Stoel en alle leeken van Spanje zijn bereid om mede te werken aan het behoud van de sociale orde en rust. Daarom kan men den strijd tegen de Kerk niet verklaren door de noodzaak der verdediging van de republiek. Dan overgaande tot een beschouwing der nieuwe wet,, keert zich de Encycliek het aller eerst tegen net beginsel van Kerk en Staat, hetwelk reeds in de nieuwe grondwet werd vastgelegd. Deze scheiding is in strijd met het geloof dat, door een .zeer groote meerderheid der burgers beleden wordt, en de Paus kan niet anders dan het toezicht, dat op het katholiek «nderwjjs en op den katholieken eeredienst uit geoefend wordt, ten zeerste betreuren. Terwijl de grondwet als elke andere burger lijke wetgeving het natuurrecht van den eige naar voor alle burgers waarborgt en verzekert, wnrrit de Kerk beroofd van al haar bezittingen, die tot openbare en nationale bezittingen ver klaard zijn. De zendbrief spreekt dan over de opheffing BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR jjjflonn Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS far Iwirtaal Alkmaar f Z— Noor buiten Alkmaar f 2 85 geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de fly. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem WEENEN. 3 Juni (V.D.) Het Congres van de Internationale Kamer van Koophandel heeft heden zjjn beraadslagingen besloten. Tot voor zitter voor een ambtsperiode van twee jaar werd gekozen de Nederlandsche afge vaardigde Fentener van Vlissingen. Het Congres heeft een reeks resoluties inzake economische politiek aangenomen. Oa. werd aanvaard een resolutie over de handelspolitiek, waarin wordt erkend het beginsel van voor- rechtstarieven en regionale aaneensluiting. Italië en Britsch-Indlë stemden tegen. Op de slotzitting van het Congres der Inter nationale Kamer van Koophandel heeft de nieuwbenoemde voorzitter de heer Fentener van Vlissingen (Nederland) zijn ambt aanvaard. In zijn toespraak verklaarde hij, dat hij in zjjn verkiezing ook een waardeering van zijn land zag HU sprak verder den scheldenden voorzitter, den heer A. Frowein, (Duitschland) toe en sprak de hoop uit, dat deze zijn medewerking aan de Internationale Kamer zou blijven verleenen. LONG BEACH, 3 Juni. (V. D.) De vreeeeljjke ontploffing te Long Beach heeft volgens mede- deellngen van de politie ten minste 20 dooden geëischt. Tengevolge van den grooten omvang van de ramp zal het waarschUnlUk nog eenigen tUd duren voordat het juiste aantal dooden kan worden vastgesteld. Het gebeele fabrieksterrein, waarop zich de ongeveer 30 olietanks bevonden, was onmiddel- lük na de ontploffing in vlammen gehuld. De brandweer tracht zooveel mogelUk verdere uit breiding te voorkomen. Het geschreeuw van de door brandwonden overdekte personen was zoo mogelük nog luider dan het gekraak van de In elkaar stortende fabrieksgebouwen. De gewonden werden zoo spoedig mogelUk voorloopig geholpen en met dekenauto's weggebracht. In een ziekenhuis waren binnen eenige minuten 17 gewonden binnengebracht. Na de eerste ontploffing dachten de bewo ners. dat een nieuwte aardbeving Long Beach teisterde, tengevolge waarvan zich een paniek van de bevolking meester maakte. De Paus beveelt de vereeniglng aan van allen voor de verdediging des geloofs en de achter stelling voor het gemeenschappelijk welzijn van vaderland en godsdienst van elk ander Ideaal en wijst nadrukkelljk op de noodzaak der organisatie en ontwikkeling van de Ka tholieke Actie. ONTZETTENDE TREINRAMP NABfl^N>N- TES; YEERTIEN IMKTOEN. TIENTALLEN GEWONDEN; MACHINIST TREFT SCHULD. Wjj hebben een onderhoud gehad met een officier van het, .vliegkamp uit Tours, die met verlof naar zUn ouders ging en te Tours in den trein was gestapt. HU vertelde^dat de trein door het groot aan tal ParUzenaaTk, dat met den Pinksterdag op reis ging, zeer vol was. „Toen wU Nantes na derden, bevond ik m|j in den zUgang. waar verscheidene reizigers stonden te praten en te rooken. Plotseling bemerkten wU. dat er iets bUzon- ders gebeurde; het was alsof de aarde zich- bewoog en op hetzelfde moment bUna werden wU weggeslingerd. Tien tot vUftien seconden duurde het en toen begreep ik, dat er een onge luk was gebeurd. Ik hoorde een vreeselUk ge kraak. Hoe ik ongedeerd er ultgekome» ben, weet ik niet. Het is een wonder. Het comparti ment, waarin ik oorspronkelUk gezeten had. is geheel vernield, en alle reizigers, die daarin ge zeten hebben, zullen waarschUnlUk gedood zUn." Op de plaats van de ramp hebben zich vree- selUke tooneelen afgespeeld. Mannen zochten naar hun vrouwen en kinderen, moeders liepen wanhopig over het terrein, zoekende naar haar kinderen. Korten tUd na de ramp was de justitie uit Nantes ter plaatse. De machinist, die uit den trein geslingerd werd en ongedeerd bleef, werd aan een langdurig verhoor onderworpen, evenals de stoker. De machinist is voorloopig ter be schikking van de justitie gesteld. De machinist zou over negen maanden zUn functie op de loco motief neerleggen. De meeste dooden en gewonden zUn afkomstig uit ParUs en omgeving en uit Tours. Voorzoo ver bekend zijn er geen buitenlanders, dus ook geen Nederlanders bij. Uit ParUs zUn verschillende autoriteiten van het ministerie van Verkeer naar Nantes ver trokken om een onderzoek tfr plaatse in te stelten. ÜMHIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TOURS. 6 Juni. NabU het station St. Pierre Des Corps is Zondag de expresse-trein Nantes- Lyon in botsing gekomen met een locaaltrein, die den dienst tusschen St. Pierre des Corps en Tours onderhoudt. Een bagagewagon van den locaaltrein werd versplinterd en liep uit de rails, evenals een andere wagon; 26 passagiers liepen kwetsuren op. zoo ernstig, dat de doctoren voor hun vreezen. Een klein kind, dat ernstig was, is kort na aankomst in het ziekenhuis overleden, waardoor het aantal dooden tot veertien is gestegen. Met koortsachtigen üver werd t opruimlngs- werk voortgezet. Meer dan honderd gewonden werden geholpen. Het juiste aantal kon niet nauwkeurig worden vastgesteld. den trein gebeurde, trachtte hfl door sterk te remmen den trein nog tot stilstand te bren gen. Op dat moment echter, vloog de locomo tief als het ware als een dol geworden dier steigerend uit 'de rails, viel op zU en booiMe zich In den grond te midden van een hevlgen vonkenregen. Onder een vreeselUk gekraak sloeg de tender boven, op de locomotief te pletter. De eerste wagon achter den tender, een eerste klasse rijtuig, kwam dwars over den spoorweg te staan. De volgende wagons echter schoven In en over elkaar en veranderden in eenige oogenblikken in een onbeschrUflUken chaos van overblijfselen van den trein, stukken metaal, glasscherven, balken hout, enz. Het gekraak hield spoedig op, doch werd gevolgd door een vreeselijke stilte, die direct daarop plaats maakte voor een ont zettend gejammer en gehuil der slachtoffers De. onder-chef van het station Grand Blot- terau was de eerste, die op de plaats van de ramp verscheen en daar het vreeselUke schouw spel gadesloeg. ,Jk zag den trein den laatsten wissel voor de plaats van de ramp bereiken aldus verklaarde de onderchef en ik had op dat moment een onweerstaanbaar voorge voel, dat er iets vaeeselUks zou gebeuren. Ik zag, binnen enkele seconden, hoe de machinist trachtte te remmen, terwUl de wissel in stukken vloog, waarvan er enkele voor mUn voeten neer vielen. Daarop zag Ik hoe de locomotief zich letterlUk in den grond boorde, zooals een schip, dat op zee schipbreuk lUdt en met den voor steven in de golven verdwUnt. Op hetzelfde oogenblik hoorde ik het geluid als van een he- vigen donderslag, weldra gevolgd door lange smartkreten. OnmiddellUk nam de onder-chef maatregelen voor de hulpverleening en waarschuwde de be trokken autoriteiten. Zoo spoedig mogelUk wer den gezondheidsdienst, de brandweer en de ci viele en militaire doctoren uit de omgeving naar de plaats van de ramp gebracht. In de zieken huizen werden tegelUkertUd de noodige maat regelen genomen voor liet opnemen van de ge wonden. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1