ONS BLAD Duitsch transfermoratorium Wegens gebrek aan deviezen De Gezellendag te München 1 1 Het nieuws van heden ai Regeeringscrisis te Madrid DE BAROMETER ZONDERLINGE HOUDING DER POLITIE INSTELLING VAN EEN CONVERSIEKAS JOH. LAUWERS Ir Ir VRIJDAG 9 JUNI 1933 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Besprekingen te Londen Dr. Schacht Nieuw kabinet Azana? De verdaging te Genève Albert Thomas herdacht Een officieele verklaring Als lidvan den Nationalen Raad ld Slachtoffers der zee NORMANDIE VIERT FEEST Het ingetrokken verbod 2 Intern. Arbeidsconfe- rentie geopend Communisten gearres teerd België betaalt Amerika niet Schriftelyke garanties van Frankryk Hierin moeten de Duitsche debi teurs hun schulden in marken voldoen Japan eischt afschaffing der vliegtuigmoederschepen KLEINE ENTENTE EN PACT VAN VIER DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN „Met religie en Katholicisme heeft deig demonstratie even weinig te doen als tijdens het zalige systeem van Erzberger, Marx en Brüning” De socialist Nicole ge schorst Het schtyven- pan de Rijksbank Het kabinet-Azana dient zyn ont slag in wegens een geschil met Zamora ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contrei sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Beschuldigd van hoogverraad Anti-Duitsch incident A - ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 215 N00RD-H0LLAND8CH DAGBLAD iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kabinet-Azan* te Madrid. Juni (V.D.) Het schrijven, dat gepubli- werd (United Press) werden gearrea- p ifficieel wordt Na nog eenige Incidenten verklaarde dr. Ley ten slotte, dat hU niet meer verder zou spreken en daarom verklaarde: „Of wel gU er kent de door het noodlot geschapen feiten, of wél het lot zal ook over u beschikken." MADRID, 8 Juni. (Reuter). Het Spaansche kabinet is afgetreden. ten zou kunnen worden. Met 113 burgerlijke tegen 45 socialistische stemmen werd het voor stel aangenomen. De burgerlijke fracties geven als hun meening te kennen, dat Nlcole door zijn optreden op 8 November JJ. te Genève zijn gelofte als afgevaardigde had geschonden. voor de geheele volgende zitting van het bij wonen der beraadslagingen van den Nationa len Raad uit te sluiten, werd met 112 burger lijke tegen 50 socialistische en communistische stemmen aangenomen. PARIJS, 8 Juni. (Havas). Boncour heeft van de regeeringen der Kleine Entente schriftelijk de destijds mondeling te Genève gegeven ga ranties aangaande het pact-van-vler bevestigd. WUERZBURG. 8 Juni (W. B.) BU een doorzoeklng van een aantal woningen van ébm- munisten werden verscheidene steek- en vuur wapens in beslag genomen. Twee en veertig personen teerd, tegen wie een vervolging wegens hoog verraad zal worden Ingesteld. CALCUTTA, 8 Juni. (Reuter). Twee vracht schepen. op weg naar Calcutta, zijn tijdens een storm vergaan. Elf opvarenden worden vermist en zijn vermoedelijk verdronken. Hoogste stand op Vrijdag 8 aar »J«.: 758 v Vorige stand 758 i IG- 18. BRUSSEL. 8 Juni (V.D.) De Belgische re- leering heeft besloten den op 15 Juni as. ver vallenden schu'dentermljn aan de Vereenigde Staten met te betalen. Voorjaarsvergadering der Alg. R- K- Werkgevers- vereenlging In het Bisdom Haarlem. Geheimzinnige brand te Megen. Brand in een schoenfabriek te Kaatsheuvel. GENEVE, 8 Juni. (VX>.). In de arbeiders groep der Internationale Arbeldsconferentie is het Donderdag tot een levendige gedachten wisseling gekomen tusschen de arbeidersverte- genwoordigers van Duitschland en Italië en de anderen. Toen de meerderheid bij iedere afzon derlijke verkiezing steeds weer tegen de af vaardiging van den Duitschen en den ItaUaan- schen arbeidersvertegenwoordiger naar de com missies stemde, verklaarde dr. Ley, de Duitsche arbeidersvertegenwoordiger „De arbeidersgroep maakt uit de conferentie een politiek instrument dier derde internatio nale en van den klassenstrijd, waartegen ik, uit naam van meer dan 10 millioen georganiseerde Duitsche arbeiders protesteer.” BELGRADO, 8 Juni. (V.D.). De Joego-Sla- vische minister van Bultenlandsche Zaken. Jeftltsj, heeft een lange rede in de Kamer ge houden over het pact van vier, waarbij hij ver klaarde, dat Joego-SlavUl over het pact in zijn huldigen vorm tevreden is. BERN, 8 Juni (V.D.) Naar aanleiding van net proces tegen den socialistlschen leider te Genève Léon Nicole, die veroordeeld is tot zes maanden gevangenisstraf, werd in den Natio nalen Raad door de burgerlijke fracties een voorstel ingediend, om het reglement van orde aan te vullen door een bepaling, waardoor een lid, die zijn gelofte had geschonden, ultges'.o- GENEVE, 8 Juni (V.D.) Hedenmorgen is de 17de Internationale Arbeldsconferentie geopend met een rede van den voorzitter van den Raad van Beheer van het Internationaal Arbeids bureau, den Indlschen regeeringsgedelegeerde Sir Atul Chatterjee. De Duitsche delegatie bestond uit de regee- Prins Alfons van Asturië, die tegen den wensch van zijn vader, ex-koning Alfons, in het huwelijk wil treden .met een Cubaansch meisje. Tijdens den ministerraad stelde premier Azana aan president Zamora voor, om Carner als minister van Financiën te ver vangen en van het huidige departement van Landbouw, Handel en Industrie twee miniseries te maken. onthullingen bevat en de motieven van het aan vankelijke verbod onthult. WU laten hier stukken volgen: „De commissaris der politieke politie in Beie ren. Pg. Himmler, heeft den Katholieken Ge zellendag verboden. Daardoor wordt de pu blieke opinie binnen een paar weken na het verbod van de vergadering van den Jezuïet Muckermann ten tweeden male ingelichc over pogingen, om die volksdeelen weer bij elkaar te brengen, wier kerkeljjke trouw veertien jaren lang het duidelijke streven naar Me macht door politiseerende geestelijken mogelijk maak te. Klaarblijkelijk moeten deze volksdeelen. nu héél Duitschland achter Hitler staat, daartoe dienen, om weer een ideaal te bereiken, dat met een sterk en vrij Duitschland niets heeft uit te staan. De groote verdienste der politieke politie is, deze plannen, welke zich verbergen achter politieke neutraliteit, te juister tijd te hebben ontdekt en voorlooplg te hebben ver hinderd. Evenals de vergaderingen van pater Muckermann uitgeschreven werden door pro minente leiders van de Beiersche Volkspartij, in wier dienst bijna alle predikstoelen in Beie ren eiken Zondag stonden, om tegen het na tionaal-socialisme te keer te gaan, zoo moest ook de Gezellendag vooral In dit jaar en juist in München een verkapte partljdemon- stratie worden, achter welker ulterljjke onnoo- zelheid gemakkelijk een werk voortgezet had kunnen worden, dat sedejrt 5 Mel in het open- i baar was afgeloopen. Het is wel een veeg tee- ken. hoe vreemd de kringen, die deze dingen bedrijven, na een kwartaal nog altijd staan i teoanrwar bat nieuwe Duitschland. De Gezel- BEPERKT DUITSCH TRANSFERMORATO RIUM AFGEKONDIGD. DE RIJKSBANK STELT EEN CONVERSIE-KAS IN. Intusschen worden zoowel met de Stillhalte- als met de lange-termljnen-crediteuren te Landen onderhandellngen gevoerd over wijzi gingen in de Stillhalte-overeenkomst en over eventueele uitzonderingen en faciliteiten bij 1 transfermoratorium. Tegelijkertijd heeft de Duitsche regeerlng een wet uitgevaardigd, volgens welke de Duitsche debiteurs verplicht zijn, om hun af te lossen betalingen aan een conversiekas bij de Rijksbank in marken te voldoen. De uitzonderingen van het transfermorato rium betreffen de rembourscredieten, welke tot handhaving van den Duitschen handel met 1 buitenland onontbeerlijk zijn, daarenboven echter ook alle Stlllhaltecredieten, daar deze een contractueele verplichting van Duitsch land vormen. Voor persvertegenwoordigers heeft rijksbank- president dr. Schacht de meening tot uiting ge bracht, dat de rijksbank wegens de verkeerde politieke en economische maatregelen van het buitenland gedurende de laatste vijftien jaar dch buiten haar schuld genoodzaakt ziet, tjj- deljjk den transfer uit te stellen. Hjj teJegde hieraan toe te hopen, dat deze a maatregel slechts van voorbljgaanden aard zou zjjn. Aangaande berichten over eventueele tegen maatregelen van het buitenland verklaarde dr. Schacht, dat dergelijke maatregelen slechts ge- achikt zouden zjjn. om het in de laatste 15 jaar aangerichte onheil nog te verergeren. Het HJforgaan van Adolf Hitler, de „Völki- sche Beobachter", nog onkundig over de op heffing van het verbod, prees in jubelende woorden het verbod van de Kolping-dagen in München. Wat vrfj onbegrijpelijk is, als men weet, dat Adolf Hitler zelf, zooals I trouwens Rljks-president von Hindenburg eveneens, het congres der gezellen geluk en succes per brief had toegewenscht. Rjjkskanseller Hitter zit na tuurlijk niet meer op de redactie van zijn blad te München en de „untergeordnete Redaktion” springt dan wel eens uit den band, zooals reeds meermalen viel te constateeren. De „uitvoe rende" macht heeft, zelfs In dictator-landen. niet alle macht, al doet zij zich nog zoo al machtig voor. Het artikel in de ..Beobachter" is ook ach teraf buitengewoon interessant, omdat het vele BERLIJN. 8 Juni. (V. D.) medegedeeld Nadat ook de vertegenwoordigers der bulten landsche schuldeischers op korten en langen termijn In de bijeenkomst met de Rijksbank van de vorige week hebben erkend, dat bjj een ver- dere daling van de goud- en deviezenreserves het funcüonneeren der Rijksbank als centrale banknotenbank wordt geschaad en dat het daarom wenschelljk is, deze reserve geleidelijk te verhoogen, heeft de Rijksbank aan de Rtfks- regeering een schrijven gericht, waarin zjj me dedeelt, dat zjj met ingang van 1 Juli voorloo plg en bopenljjk voor korten tjjd de toedeeling van deviezen staakt op alle betalingen, welke verplichtingen betreffen, die ontstaan zijn vóór de crisis van Juli 1931. Uitgezonderd daarvan Mjh de bestaande Btillhalte-overeenkomsten. Om volkomen duidelijk te maken, dat het bjj dc voorloopige onderbreking der transférs een zuiver volkseconomische kwestie betreft de Rijksbank heeft nJ. niet genoeg vreemde be talingsmiddelen te barer beschikking en niet ren steking van betaling van particuliere schul den, heeft de Rüksregeering een wet, uitge- r Met een groote parade op het .Soldiers Field" werd de wereldtentoonstelling te Chicago officieel geopend. ®®dr Normandiè thans duizend jaar deel UI maa/ct van Frankrijk worden overal feesten gehouden. Een historische optocht te Coutances GENèVE, 8 Juni. (V. D.) In de zitting van heden van de Hoofdcommissie der Ontwape ningsconferentie werd de eerste lezing van het Engelsche ontwerp-accoord definitief afgeslo ten met de behandeling van de kwestie der leger- uitgaven. Besloten werd, dat in het toekomstige ont- wapeningsaccoord het principe van een inter nationaal gecontroleerde publicatie der leger- ultgaven tot uitdrukking zou komen. Verder werd besloten, het Engelsche ontwerp-accoord te aanvaarden als grondslag van het toekom stige accoord. Het werk der hoofdcommissie wordt nu vol ledig gestaakt tot het weder bijeenkomen van het presidium der ontwapeningsconferentie op 27 Juni. Naar verluidt, zou het presidium dan onmiddellijk beraadslagen over de mogelijkheid van verdaging der conferentie tot in den herfst. In de slotzitting der Hoofdcommissie kon digde Japan aan. dat het het luchtbombarde- mentsverbod in het Engelsche ontwapenings- plan afwees, wanneer niet besloten zou worden tot volledige afschaffing der vliegtuigmoeder schepen. De vertegenwoordigers van Engeland en de Vereenigde Staten verzetten zich in scherpe bewoordingen tegen de Japansche aankondi ging en aanvaardden de Japansche argumenta- Emstig motor-ongeluk bjj Lonneker. Ongeluk op den onbewaakten overweg nabij Abbega; chauffeur zwaar gewond. Acht jaar gevangenisstraf geëlscht tegen dea dader van den doodslag te Gravenhage. O O deel heeft. Zjjn er andere uitwegen en die kunnen worden gevonden langs den weg van reconstructie der internationale economie dan is de Rijksbank evenals de Duitsche regee- ring bereid, daaraan met alle krachten mede te werken. GENèVE, 8 Juni. (V. D.) BU het vormen van de bijzondere commissies ter Arbeiders- conferentie, waarin de drie groepen verte genwoordigers der regeeringen, der werknerflers en der werkgevers zelfstandig hun afgevaar digden benoemen, heeft de werknemersgroep geen Duitsche arbeidersvertegenwoordigers be noemd. De Italiaansche vertegenwoordigers stelden de benoeming van Duitsche. de Duit sche vertegenwoordigers de benoeming van Ita liaansche gedelegeerden in de commissies voor. Beide voorstellen werden echter verworpen met groote meerderheid. Tijdens de zitting riep Jouhaüx den Duit- scher dr. Ley toe: „U bent geen Duitsch arbei dersvertegenwoordiger, U bent de RUkscommis- saris, die de zorg op zich heeft genomen voor de vertegenwoozdlglng der Duitsche vakver- eenlging.” Met stemonthoudlng van het overgroote deel van de arbeidersgroep werd tenslotte de Ita liaansche ambassadeur De Michelis onder ap plaus tot voorzitter der conferentie gekozen. BERLIJN. 8 het RUksbankdirectorium ter motiveering van het transferuitstel aan den Rjjkskanseller heeft gericht, wordt thans ook officieele ceerd en verklaart o.a.: De voorraad van de Rijksbank aan eigen goud en dekklngsdeviezen bereikte eind Juni 1930 met 3078 millioen R.M. zjjn hoogsten stand, doch bedroeg op 31 Mei 1933 nog slechts 280 millioen. Hoewel de hoogte van de goud- dekklng voor het binnenlandsche betalings verkeer niet meer de groote rol van vroeger speelt, leidt toch de vermindering van goud en deviezen tot het grootste gevaar, dat de de viezenbedragen zelfs niet meer voldoende zou den zjjn voor de regelmatige betaling van de millioenen. die dagelijks noodlg zjjn In den buitenlandschen handel, welke overigens sterk acnteruitgaat. Het Is In het belang der credi teuren. een voorbijgaand offer te brengen om niet het gevaar te loopen van een permanente staking van beta’ing, die de Rijksbank onvoor- waardeljjk wenscht te vermijden. De Rijksbank streeft er naar,' mede te werken aan het her stel van den wereldhandel. Zij hoopt spoedig ook voor de schulden op langen termijn we der deviezen beschikbaar te kunnen stellen. ZIJ hoopt tevens, hier een initiatief te nemen, dat ook de andere landen' en circulatiebanken zou kunnen brengen tot maatregelen tot sti mulatie van den wereldhandel en beveelt daar om aan dit probleem te tiehandelen op de Eco nomische Wereldconferentie. BERLIJN, 8 Juni. (Per telefoon). Duitschland heeft een transfermo ratorium afgekondigd voor rente en aflossingsbetalingen op alle ver plichtingen, welke voor de bank crisis in Juli 1931 ontstaan zijn. Hiervan zjjn uitgezonderd de Still- halte-credieten. Het moratorium begint op 1 Juli. vaardigd, volgens welke de Duitsche debiteu ren verplicht zjjn. hun betalingen in Rljks- marken te verrichten. De betaalde bedragen worden beheerd In een sjjeciale conversiekas, totdat weer genoeg bultenlandsche betaalmid delen voorhanden zijn, om de achterstallige transfers te doen plaats hebben. Met deze oplossing geeft de Rljksregeering duidelijk te kennen, dat zij de veiligheid van de private eigendomsrechten niet aantast en dat de Duitschers den vasten wü hebben, hun aangegane verplichtingen te vo’doen. Dit stand punt van Duitschland is des te meer le waar- deeren, daa- in talrijke andere landen niet al- leen transfer-, maar ook betalingsmoeilUkhe- den aan de orde van den dag zjjn, terwijl In Duitschland behoudens zeer enkele uitzonde ringen aan de verpüchtlngen Is voldaan. Ren ten en amortisaties zjjn voldaan in een tijd, waarin de geheele wereld en vooral Duitsch- 'and zjjn getroffen door een weergalooze de pressie. In talrijke andere landen moesten be talingen van renten.of ter aflossing worden gestaakt of in accoorden Worden toegestemd De vertegenwoordigers der crediteuren van Duitschland op korten en langen termijn heb ben zich bereid verklaard, ook verder met de Rijksbank in nauwe verstandhouding te blijven en met haar te overwegen, wat kan worden gedaan tot verbetering van den thans ingetre den toestand. Daarbij is ook van belang de kwestie van een verdeellng dér hopenlijk spoe dig weer aangroeiende deviezenvoorraden over de verschillende soorten schulden. In overleg met de Rijksbank komen de Stillhalte-credlteuren reeds 13 Juni tot een be spreking te Londen bijeen. De Rijksbank heeft den crediteuren op langen termijn en de B I B. te Bazel verzocht, eveneens de volgende week tot een bespreking te Londen te vergaderen. De Rijksbank zal bij die gelegenheid alles doen wat In haar macht Is. om bij te dragen tot een oplossing van de sedert lang gevreesde en thans Ingetreden transfercrisis. Zjj zal daarbij uit gaan van de beide principes, die de bespre kingen met de crediteuren te Berlijn als resul taat hebben opgeleverd, n.l.: 1. dat de goud- en deviezenreserves van de Rijksbank weder moeten worden vergroot ter handhaving van haar functie als valuta-in- stituut; 2. dat aan den goederenhandel van Duitsch land geen financieele beperkingen worden in den weg gelegd, daar anders de belangrijkste bron van deviezen zou opdrogen. Op dezen grond moeten ook alle krantenbe richten met het grootste scepticisme worden opgenomen, die spreken van tegenmaatregelen van bultenlandsche kringen, zooals bijv. Inbe slagnemingen, gedwongen clearing enz. Want het gaat hier niet om een of andere wille keurige daad, maar om de behandeling van feiten aan welker ontstaan de Rijksbank geen i - ringsafgevaardigden Engel en Mansfeld, de werkgevers waren vertegenwoordigd door dr. Vogel en de arbeidersgroep door dr. Robert Ley. De zitting begon met een herdenking door Sir Atul Chatterjee van den In het afgeloopen jaar overleden directeur van het Internationaal Arbeidsbureau Albert Thomas, die jarenlang tijdens de Internationale Arbeldsconferenties als secretaris-generaal der conferenties optrad. De conferentie, die ongeveer drie weken zal duren, zal zich’ o a. bezighouden met de uitwer king van internationale conventies Inzake werk- loozenverzekering, verlaging van den werktijd, en de verschillende vormen van werkloozen- steun, Ue niet. o De vooraanstaande gedelegeerden zijn reeds Woensdagavond naar Londen vertrokken. De Duitsche delegatie keert terug naar Berlijn, met uitzondering van Nadolny, die nog eenige dagen te Genève blijft. In Duitsche kringen is men niet zeer tevre den met het resultaat van de eerste lezing van het Engelsche ontwerp-accoord. Men wijst er op, dat de principleele Duitsche eischen tot toekenning van gelijke verdedigingswapenen geen erkenning hebben gevonden. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Jglefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS for kwartaal voor Alkmaar f 2.— Poor buiten Alkmaar f 2.85 /Hef geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Regeeringscrisis vraagt ontslag. De kleine Entente en het Pact van Vier. Schrif telijke garanties van Frankrijk. De Internationale Arbeldsconferentie bijeen. Anti-Duitsch incident. lenvereenigingen zjjn niet „parallel-gescha- keld", omdat zjj opeens zich hebben af gewend van de zwart-rood-gouden vlag en de zwart-wit-roode heschen. Juist bjj de Gezellen- organisatie is die verwisseling van vlag een bespotting der algemeene volksstemming. Want vóór 5 Maart werd iedere nationaal -socialist- Een voorstel jgm hem voor de rest van deze en uit de Gezellenvéreenlging uitgestooten met de beschimping: „Geen navolger van Adolf Kol- plng kan een navolger van Adolf Hitler zijn!” Het was een ongeloofelijke onbeschaamdheid, om juist te München, geboortestad der Hitler- beweging, te willen demonstreeren. Een staat, die dit zwijgend zou hebben geduld, zou zich zelf tot een aanfluiting hebben gemaakt.” WU zUn benieuwd, hoe de „Beobachter” In alle talen zal zwijgen of schelden, nu het ver bod Is opgeheven. Vooral ook om het volgende. Het blad beeft namelUk ontdekt, dal die mob.llseerlng der Gezellenjeugd niets anders beoogt dan de Jeugd achter Hitler weg te trekken. Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom moet de jeugd van Hitler afl Op dat mollen werk van de parlementaire mlddenpartU moet worden gelet Met koeien van letters besluit dan het Hltler- orgaan: „Met. religie en Katholicisme hebben heden ten dage deze pogingen even weinig te doen als tijdens het zalige systeem van Erz berger, Marx en Brüning WU wenschen de Beiersche politieke politie geluk, door haar verboden der Muckermann-vergaderingen en van den CezeUendag direct een zuivere schei dingslijn te hebben getrokken tusschen gods dienst en politiek zaken doen.” Het zal de „Völkische* Beobachter” niet gemakkelUk vallen, aan de wankele houding van de Beiersche politie onder leiding van Pg. Himmler eenige rustige, kalme en wuze woor den te wijden. Wat zal daar nog uit gebrouwen worden? ALKMAAR PAYGLOP 3 Projectie- en Toowlantaarns Zamora verklaarde hierop geen definitief antwoord te kunnen geven voordat hU de ver tegenwoordigers der republlkeinsche groepen had geraadpleegd. De regeerlng-Azana zag In dit besluit een weigering, om haar vertrouwen te schenken, en diende haar ontslag in. Azana, meldt V. D. verder, stond sedert October 1931 aan het hoofd der regeerlng. De onderhandellngen over het vormen van een nieuwe regeerlng zUn nog hedenmiddag begonnen en wel met een onderhoud met den socialistlschen Kamervoorzitter. Dat de socia listen alleen de nieuwe regeeting zullen vor men, Is nauwelUks te verwachteh>-Veel waar- schUnüjker is het, dat een verbreed repubH- keinsch concentratie-kabinet zal worden ge vormd, wellicht weer onder leiding vap Azana. t. t. L Lt z.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1