ONS BLAD De conferentie te Londen Dollfuss vertrekt uit Londen I Het nieuws van heden Scheuring in de S. P. D. f*0 VON NEURATH SPREEKT GESPANNEN TOESTAND IN OOSTENRIJK DE BAROMETER V er gader-verbod in Beieren Engelsche nota aan Amerika JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne Barometers VEREENIGDE katholieke pers WOENSDAG 14 JUNI 1933 ROODE KRUISDAG TE BERLIJN Jung over de schulden Werklooze Wèensche Nazi’a Kleine staten dreigen De 4O-urige werkweek Habicht in hongerstaking Mattern naar Alaska OP EEN ROTS GELOOPEN Dubbele moord te Sofia m nte* Japan contra Marxisme Hy brengt rapport uit over het Gezellen-congres Vaugoin dreigt met het standrecht Von Papen bij den Rijks- kanselier De Oostenrijksche Bondskanselier acht zyn aanwezigheid te Weenen noodzakelyk Sacramentsdag in Beieren Daladier voor herstel van den gouden standaard en de 40- urenweek Arbeidsconferentie wenscht geen onmiddellijke invoering Tot handhaving der openbare orde en veiligheid DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Hoogste stand op Woensdag 9 «ir vun.: 1S7 Vorige stand; 755. iv i—i 4-1 Geen herstel der Habs- burgsche monarchie Partieele betaling door Groot- Brittannië op 15 Juni .(United Press) Actie tegen de Heimatschutz ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c.,ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55op. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Yoor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 fn het Bovenmeer in Canada, het grootste zoetwatermeer ter wereld, liep de stoom boot „George M Cox" aan den grond. De 124 passagiers, die zich aan boord bevonden, konden slecht» met groote moeite gered tooiden, p,, kwartaal voor Alkmaar I 2 Plannen om Wels, Breitscheid, Stampf er en Vogel uit de party te zetten Te Berlijn werd een algemeene Roode Kruisdag gehouden. De vereenigingen, die met 'deze organisatie in verband staan, luisteren in den JLustgarten" naar een rede van minister Frick NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 219 o De Olympische dag te Amsterdam. O O de quaestie t Processies toegestaan 4 Si Zelden wel Is een regeeringsverklartag meer teschikt geweest dan deze, rust te scheppen en WEENEN. 13 Juni. Den Dultschen gezant in Weenen is door de Oostenryksche regeering In antwoord op zijn vraag bevestigd, dat de pers chef van het Dultsche gezantschap Habicht en diens assistent Cohrs in verband met de laatste gebeurtenissen in QpstenrUk zijn gearresteerd. De Dultsche gezant heeft hierop scherp for meel geprotesteerd en zich de verdere stappen der Dultsche regeering voorbehouden. De Oostenrijksche regeering heeft verklaard, dat zfj de Dultschers na hun arrestatie zal ver- hooren en hen later zal over de grens zetten. De ministerraad g uitgevaardigd, itter. VOigd). juist In dezen tijd van politleken nood zich meer dan ooit plaatsen achter de nationale strijdorganisaties. w.g. KonstAntln Kammerhofer" WeENEN. 13 Juni (W.B) in verband met de gebeurtenissen der laatste dagen zijn mo menteel honderd personen gearresteerd. Pater mr. dr. L. J. C. Beaufort O.F.M. gepromo veerd com laude tot doctor in de rechtsgrleerA- hcid. De St. Jooephsgesellen uit München terug. Crisiacongree van den Ned. RK Middenstands bond. iét ge il kan- u een* nensch nkbaar Sn boe ch soo zooveel ran d* s deze i naar Zeer spelen lt dien Thans ouding. ik tdt- iendi*. ■C 1-1 ropee ie vol- First rakfje: est en Juven- oortje ipioene twee- is nog s heeft degrs- A. C. Vergaderverbod in Beieren. Acht dooden en een honderdtal gewonden een politieke vergadering in een Mexicaansch stadje. Dolffum keert Woensdag naar Weenen terug; toestand maakt zijn aanwezigheid In Oosten rijk noodzakelyk. Minister Vaugoin dreigt met bet"standrecht. Scheuring in de Dultsche soc. dem. party Int. Arbeidsconf erentie verwerpt het voorstel om de 40-urige werkweek onmlddeilijk in te voeren. Kleine Staten sollen self maatregelen nemen als de econ. wereldconferentie op een misluk king uitloopt. De wereldconferentie te Londen; rede van Vost Neurath. u> *n tag* g Soo- net ds sshop- J. Ber en ge- r door rt ge en, al ihilleo- chijnen meest tag op teleur- Voor- tender. jonge Indruk, te bal- t over en soo kogels 30 M. ns po- rft wei e pro- naar ooische ns seer ie her- iciden- le Bel- josten- isschen SOFIA, 13 Juni (VB). Dinsdagmiddag werden een schoenmaker en zijn knecht in hun bedden doodgeschoten gevonden. Het onderzoek wees uit, dat zij Macedonische communisten waren en in den afgeloopen nacht door onbekenden zijn overvallen en doodgeschoten. In de kamer werd communistische literatuur gevonden. Zooals bekend is onderhouden zekere Mace donische kringen relaties met de Komintern, welke er naar streeft de Macedonische emigran ten in Bulgarije te bolsjewiseeren. De dubbele moord wordt beschouwd als een afweennaat- regei der Imro. ser m# moenri idat ft ‘jtaS In dien WEENEN. 13 Juni. De Oostenrijksche minis terraad heeft, behalvetiet reeds gemelde decreet aan de ambtenaren, waarin het lidmaatschap der NSDAP els staatsvUandlge partij onver- eenigbaar wordt verklaard met de positie van een. bondsambtenaar. ook nog velllgheldsdlreC- teuren bentemd. Deze directeuren voor de vei ligheid vereenigen alle uitvoerende machten op het gebied der veiligheid in het land, waar zij benoemd zijn, terwijl zij zorg moeten dragen voor de uitvóering der bevelen door de onder hen geplaatste Instanties. ig nie* tot not tij ban A ha» iet een op b<* nerroe- BOEDAPEST, 13 Juni. (Eigen bericht) Hongaarsche premier Gömbos verklaarde denavond in bet parlement, dat herstel Habsburgsche monarchie verwikkelingen zou leiden. ipel in toe te n uit ten be- half- Hoewel offen- neder- De president beeft gisteren gewezen op een «lezer politieke taken. Dat dit groote politieke probleem om welks oplossing wij sedert jaren worstelen, voor deze Conferentie niet meer kon •orden opgelost, was een ontgoocheling. De Dultsche regeering kan zeggen dat zij haar deel heeft bijgedragen om het vertrouwen te her stellen. Zelden nog is een regeeringsverklar.ng In de wereld met gelijke spanning verwacht als «ie recente verklaring van Rykskanseller Hitler in den Dultschen Rijksdag afgelegd. MÜNCHEN. 13 Juni. (V. D.) In opdracht van den staatsminister van Binnenlandsche Zaken heeft de Beiersche politieke politie tot hand having van de openbare orde, rust en veiligheid de volgende verordening uitgevaardigd: Tot nader order zijn openbare en besloten vergaderingen, zoomede vergaderingen en op tochten in de open lucht van welken aard ook verboden. Uitzonderingen op dit verbod kunnen slechts worden toegestaan in overleg met de Beiersche politieke politie. MÜNCHEHr-13 Juni. (V. D.) Op grond van de officieele mededeeling, dat de Beiersche poli tieke politie tot nader order openbare en be sloten vergaderingen, zoomede vergaderingen en optochten onder den blooten hemel heeft ver boden, zou de meenlng kunnen postvatten, dat ook de processies op Sacramentsdag onder dit verbod vallen. Van officieele zijde wordt evenwel met nadruk verklaard, dat de processies op Sacramentsdag natuurlijk toegestaan zijn en onder de bescher ming staan der regeering. MOSKOU. 13 Juni. (V.D.) De Amerikaansche vlieger Mattern is van Chabarowsk naar Alaska gestart. Volgens een Russisch draadloos bericht zou hij het Russische vasteland reeds verlaten hebben. ittaent g een m, te ens te De he der thans tot politieke o Een vrouw geworgd: de dader door de Haag- sche rechtbank veroordeeld tot zes jaar ge vangenisstraf. WEENEN. 14 Juni (V-D.). Naar uit Gras wordt gemeld, is in Stiermarken thans behalve de actie tegen de NSDA.P ook een politie actie ingezet tegen de Stiermarxsche Heuuat- schutz. Alle plaatselijke en troepenleiders zijn gearresteerd. De Duitsch-Oostenryksche Heimat schutz publiceert een leldersbevel. waarin hij zich tegen deze actie verklaart. Opnieuw een dubbele moord te Sofia. Engelsche nota aan de V.S.; En gelach-Ameri- kaansche overeenstemming betreffende een partieele betaling door Engeland op 15 Juni. Start van het Italiaanach eskader wederom uit gesteld. LONDEN, 13 Juni. Bondskanselier dr. Dollfuss zal Woensdag als eerste spreker het woord voe ren in de plenaire vergadering der economische wereldconferentie. In conferentlekringen verluidt, dat zijn be sprekingen met Norman Davis betreffende de Engelsche tranche van de Oostenrijk toegestane leenlng gunstig zijn verloopen. Dollfuss heeft een vertegenwoordiger van .Evening Standard” medegegedeeld. dat hij Woensdagmiddag van Croydon zal vertrekken, daar de toestand In Oostenrijk zijn aanwezig heid aldaar dringend noodzakelyk maakt. van het Münchener congres der Katholieke Ge- zellenvereenlgingen en de gebeurtenissen, welke hebben geleld tot zijn vroegtijdige sluiting. De heer v. Papen legde er den nadruk op, dat de persberichten, volgens welke hij door de leiding van de Katholieke Oezellenvereeniglngen zou zijn misleid, onjuist zijn. De Rijkskanseller nam dankend kennis van het feit, dat het congres der Katholieke Gezel len een erkenning van trouw aan de regeering en het nieuwe Rijk heeft afgelegd. HU sprak de meenlng uit. dat de gebeurtenissen na het con gres betreurenswaardig zijn en dat van alle Zij den er naar moet worden gestreefd de atmosfeer der wderzydsche spanningen te overwinnen, daar anders het houden van dergelijke con gressen onmogelijk wordt gemaakt. WEENEN, 13 Juni. (W. E heeft heden een veronlei krachtens welke het lidmaatschap der nat. soc. partij van bondsbeambten en het werken in het belang dezer party staatsgevaarlijk wordt ver klaard. WEENE34, 13 Juni (V.D.) Naar van na- tlonaal-socialistische zijde wordt meegedeeld, is Rijksdagafgevaardigde Habicht „In een smerige cel van het gerechtsgebouw” opgesloten. On danks zijn protest is hem geen andere cel ge geven. Uit protest tegen deze behandeling is Habicht In hongerstaking gegaan. WEENEN. 13 Juni. Volgens berichten uit Praag heeft de Dultsch-Oostenrijksche (Stier- marksebe) Heimatschutz het volgend leldcrs- bevel uitgevaardigd: „De regeering-Dollfuss heeft vandaag de natlonaal-socialistische Dultsche vrijheidsbewe ging van Adolf Hitler staatsgevaarlUk genoemd. De leiders der NB.D.AJ»„ zoomede de leiders der 8.A. en SB. werden gearresteerd. De Oos tenrijksche Marxisten hebben zich in hun mrtU- program van Llnz openlijk tegen den staat ver klaard. Nimmer werd dit program van uinz teruggenomen. Bommen en handgranaten, welke overal bij duizenden zijn gevonden, vormen .iet programmatische ideeëngoed van deze staats- en bedrijfsvijandlge partij- Terwijl de Oosten- rUksche Marxistische partij nog bestaat en zich verheugt In de welwillendheid en de tolerantie der huidige partljdlctatuur, treedt men tegen de N.S.D.A.P. op deze wijze op en arresteert hon derden leiders. Maar de kerken- en religle- vUandlge Marxisten en de leidende partijen van het democratische systeem begrijpen elkander. De leiders van de Dultsch-OostenrÜksche (Stier- marksche) Heimatschutz. welke met de vervolg de NBJD.AJ*. In nauwe strijdgemeenschap staat, protestveren in het openbaar ernstig tegen de overweldiging van een nationale partij Juist in deze uren, waarin de NS.OA.P zoo in net nauw wordt gedreven, verzekert de leiding van de Dultsch-Oostenrijksche (Stlennarkschel Hei matschutz allen leiders en kameraden der N.8. D.A.P. trouwe kameraadschap en diepe verbon denheid In het lot. De In het nationale kamp staande vaderlands- getrouwe bevolking van Oostenrijk evenwel aal BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem WEENEN, 13 Juni (W.B.) De Minister van Oorlog, Vaugoin, ver klaarde hedenavond in een groote bijeenkomst in het Katholieke Ver- eenigingshuis In Oostenrijk is er geen revolutie. Zou men echter trachten een revo lutie te verwekken, dan zouden we nog naar een ander middel grijpen. Er bestaat dan nog een standrecht, maar laten we hopen dat het zoover niet komt. Onze gendarmen en politie vervullen hun plicht en bet Bondsleger zal voor de rest zorgen. TOKIO. 13 Juni. (VX>.) Officieus wordt medegedeeld, dat., de Japansche Minister van Oorlog en de Japansche Minister van Marine in een dagorder aan leger en vloot alle com munistische, Marxistische en pacifistische pro paganda In leger en vloot verboden hebben. Personen die bU het maken van deze propa ganda betrapt worden zullen zich voor den Krijgsraad te verantwoorden hebben. BERLIJN, 13 Juni. Officieel wordt medege deeld: De vloe-kanseller v. Papen beeft den Rijks- kanseller rapport uitgebracht over het verloop den weg te effenen voor den terugkeer van het vertrouwen. De waarde dezer regeeringsverkla- ring kan niet worden verminderd door te zeg gen dat het woorden zijn en dat wU de hande lingen willen afwachten. De Dultsche regeering heeft gehandeld. ZU heeft haar volledig deel bijgedragen om de groote door staatsmans- wUsheld Ingegeven initiatieven van den chef der Italiaansche rtgeering te verwezenlijken en het Pact van Rome te scheppen. Zij heeft de Ontwapeningsconferentie te Genève een nieuwe Impuls gegeven doordat zU het plan van MacDonald heeft aanvaard op basis van de toekomstige conventie. ZU heeft het gedaan, hoewel de nakoming der verplich tingen waar Duitschland aanspraak op heeft, nog niet In zicht is. Laten wU niet vergeten, dat zonder een op lossing der groote hangende politieke kwesties de beraadslagingen In deze conferentie niet kunnen voeren tot een bevredigend resultaat. Hedenochtend om 9.30 is de nationaal-socla- Ustlsche Landdagfzacüe met gouwleider Frau enfeld aan het hoofd op het hoofdbureau van politie verschenen. Namens de fractie werd ver klaard, dat de partij elke afwUklng van den legalen weg veroordeelt, te meer daar Adolf Hitler ook steeds den legalen weg heeft be wandeld. De gewelddadigheden der laatste 24 uur moeten worden beschouwd als een gevolg van de uitschakeling van de partijleiding De voorbereidende pamfletten zijn klaarblijkelijk van (jarticullere zijde afkomstig, en misschien zelfs wel van provocateurs. Indien de vrijheid van handelen nog langer aan de leiding van de nationaal-socialisten wordt ontzegd, dan is het niet te verwonderen, dat de opwinding van jonge menschen. zooals studenten, tot het kook punt wordt gedreven en ernstige gevolgen hier uit voortvloeien. Daarom werd den hoofdcom missaris van politie verzocht vice-kanseller dr. Winkler telefonisch te verzoeken bevel te geven tot heropening van alle lokalen der partU- Nader wordt gemeld, dat de Engelsch- Amerikaaiwche onderhandelingen inzake de schulden, hebben geleid tot overeen stemming betreffende een partieele be taling door Engeland op 15 Juni. LONDEN, 13 Juni (VB.) Heden is te Was hington een Britsche nota, betrekking hebbend op het schuldenvraagstuk en op de betaling der Britsche oorlogsschulden aan de Vereenlgd» Staten, ter hand gesteld van de Amerikaan sche regeering. LONDEN. 13 Juni. (Reuter.) In de zitting van heden der Economische wereldconferentie ver klaarde de Fransche premier Daladier os: De vraagstukken inzake geld, productie en wis selhandel dienen te worden opgelost, teneinde den mensch meester van de machine te maken en niet de machine meesteres van den mensch. De valuta’s dienden te worden gestabiliseerd, langdurige handelsovereenkomsten waren nood- zakelijk. alsmede overeenkomsten tot rationall- seering der productie. HU sprak zich uit voor de uitvoering van groote openbare werken, om de werkloosheid weg te nemen. HU wees op de vermindering van productie en handel met meer dan 30 mlllioen gouddollar en aan den val der prijzen voor landbouwproduc ten. De deviezenoorlog moet gestaakt en de be wegingsvrijheid van het goud hersteld worden. De arbeid moet georganiseerd worden, speciaal door de internationale aanvaarding van de 40- urenweek. De Italiaan J u n g verklaarde dat voor ver- hooging der prijzen en stabilisatie der douane- muren een regeling der schuldenkwestie nood zakelijk was. Het feit, dat alle naties aan dezelfde kwalen lijden, bewijst dat de wortels van *t kwaad bul ten het monetaire terrein liggen en dat een monetaire manoeuvre de situatie slechts zou verergeren. De prikkel voor gezond credlet kan niet slechts worden versterkt door uitbreiding van den cre- dietvoorraad. Jung sprak zich uit voor samenwerking ten einde toestanden te scheppen, welke bezitters van te plaatsen fondsen het gevoel kunnen ge ven, dat aan alle wettige belangen voldaan zul len worden. Smuts die vervolgens het woord nam, begon met er aan te herinneren dat hij een der wei nige deelnemers aan deze conferentie was. die ook nog de Vredes-Conferentie te Parijs hadden bijgewoond. De Conferentie van Lausanne, zeide hU, heeft een groote verantwoordelijkheid gelegd op de Vereenigde Staten, die het oogenbllk van han delen in overeenstemming met de andere lan den echter uitstelden, zoodat de bankcrisis zich ontwikkelen kon.die hun systeem vernietigde Het komt er op aan dat een scherp onder scheid gemaakt worde tusschen de oeconomische en financieele vraagstukken eenerzijds en de po litieke vraagstukken aan den anderen kant. Smuts brak er daarom een lans voor dat de technische comité s maatregelen zouden ont werpen voor de regeling der oeconomische en monetaire vraagstukken. De comité’s moeten zuiver technisch werken en zich niet met po litiek bemoeien. De Japanner Isjil verklaarde, dat.een mis lukking der conferentie de economische ineen storting der wereld zou beteekenen. HU was voor een verlaging der douanemuren. gegeven de nei ging voor groeiende discriminatie tegen bulten- landsche waren in den internationalen handel. Verder was hU voor de onbeperkte toepassing van de clausule der meestbegunstlgde natie. Een politieke vrede zonder een economlschen vrede was onmogelUk. Nadat «ie vertegenwoordiger van Polen nog een korte rede had gehouden, werd de confe rentie tot hedenmorgen verdaagd. BERLIJN. 13 Juni (WH.) Het thans beves tigde bericht, dat de partülelders der soc.-dem. partU. Wels, Vogel, Breitscheid en Stampfer, in Praa^ een bureau gesticht hebben, dat zich de .Jtelchsleitung der deutschen soc -dem. Par tei” noemt, en zich als zoodanig bü de lie Internationale heeft opgegeven, heeft de in Duitschland gebleven leiders in groote moei lijkheden gebracht. Zoowel de fractie van den Rijksdag als die van den Pruisischen Landdag hebben zich er sterk tegen verzet dat de zetel der partU naar het buitenland verplaatst zou worden. Nu dit toch gebeurd is, is er een neiging ontstaan, om genoemde leiders uit de partU te zetten. Vermoedelijk zou dan Löbe de lei ding van de soc.-dem. partij in Duitschland. met zetel te Berlijn, op zich nemen. Nog niet opgehelderd is de -quaestie of Stampfer In Praag de „Vorwarts” als weekblad mag uitgeven, omdat de Vorwarts" het e’gen- dom der S. P. D. is. De Berlijnsche soc.-democraten trachten toe stemming te verkrijgen om de „Vorwarts" weer te laten verschijnen, zoodat men dan misschien een toestand zou krijgen, dat zoowel te Praag als te Berlijn een „Vorw&rts” zou uitkomen. WEENEN, 13 Juni. (V. D.) In Weenen ziet men thans honderden werklooze 8A-mannen. die door de sluiting der SA-tehuiaen op straat zün gezet, met hun hebben en houden rond scharrelen Sommige probeeren onderdak te krijgen by de politie. LONDEN. 13 Juni (VB.) De redevoering, welke de Dultsche Minister van Buitènlandsche Zaken. Freiherr Von Neurath. Dinsdagmiddag tn de plenaire zitting der Economische Wereld conferentie heeft gehouden, luidt ongeveer als volgt: Mijnheer de President! MUn Heeren! Wij allen zyn onder den Indruk der veelbe tekende woorden welke Z. M. de Koning gis-' teren tot ons heeft gericht. De Dultsche dele gatie brengt Z. M. hiervoor haar eerbiedigen dank en geeft de verzekering, dat de Dultsche delegatie in den geest van zyn woorden de Conferentie-werkzaamheden zal verrichten. MUnheer de President! Ik volg Uw voorbeeld en doe evenals U bU^de algemeene debatten af stand van bet onderzoeken der motieven, welke bebben geleld tot de huidige verwording van bet economische leven der wereld. Als vertegenwoordiger der Dultsche regeering de ik er dan ook heelemaal van af uiteenzet tingen te doen over den byzonderen noodtoe stand van Duitschland. Ik zal mU veeleer be perken tot eenige algemeene opmerkingen over de Dultsche houding nopens de problemen welke de Conferentie bezig houden. Voor de algemeene beschouwingen zou Ik de algemeen erkende en ook In het rapport der deskundigen opgenomen grondstellingen van bet volksbedrijfsleven opnieuw naar voren wil len brengen: Internationale schulden kunnen tenslotte slechts worden nagekomen door pres taties in waren en diensten. Dit principe zal voor ons bij den huldigen toestand van het Dultsche bedrytsleven het uitgangspunt moeten vormen. Ik acht het van belang reeds thans met alle duideiykheid op het volgende te wUzen: vol gens onze meenlng zullen de economische en in het byzonder de handelspolitieke problemen pas dan tot een oplossing kunnen worden ge bracht wanneer men tevoren op bevredigende wijse tot overeenstemming is gekomen betref fende de fundamenteele principes der crediet- en financieele kwesties. De wereld heeft tot nu toe verondersteld, dat M al deze problemen de belangen der vertegen woordigde Staten niet gemakkelyk waren. In derdaad schijnen wanneer wU Ieder der pro blemen op zichzelf beschouwen ook de be langen tegenstrijdig te zyn De landen met export van landbouwproducten hebben schyn- baar andere belangen dan de landen, welke op landbouwgebied' voor zich zelf genoeg produ- ceeren of op zyn minst een groot deel van hun behoefte In eigen land produceeren. De credl- teurlanden hebben schynbaar andere belangen dan de debiteurlanden. De landen met goud- valuta andere dan de landen, welke den gou den standaard hebben verlaten of hun valuta hebben moeten beschermen door een deviezen regeling. Zoo zou ik nog andere belangen tegenstellingen kunnen opsommen. Deze Conferentie in haar overweldigenden •il de gemeenschappelyke belangen te erken nen levert het bewijs, dat al deze tegenstellin gen slechts schynbare. tegenstellingen zyn. De industrie kan niet leven wanneer de landbouw biet leeft en ocngekeei*. De crediteur kan niet leven wanneer de debiteur niet leeft. De goud- valuta beeft geen zin wanneer de vrije circu latie van het goud niet gewaarborgd wordt. Daar deze Conferentie de levendige uitdrukking 1* van deze meenlng zullen wy ook den moed moeten toonen de oplossingen, welke daaruit boodzakelyk biyken, toe te passen. GENEVE. 13 Juni (VBDe Internationale Arbeidsconferentle heeft heden na een bewo gen debat van eenige dagen de voorgestelde en door de Conferentie r^eds voorbereide onmid- deliyke invoering van ue 40-uren week ver worpen. Met 60 tegen 55 stemmen verwierp de Con ferentie n.l. een urgentle-voorstel voor de on- middeliyke uitwerking van een Internationale conventie tot Invoering van de 40-uren week. Met 86 tegen 22 stemmen besloot de Confe rentie op de gewone wyze door de commissie voor de werktijdverkorting ’n vrageniyst uit te laten werken, die de verschillende regeerlngen ter invulling zouden ontvangen en die de basis zou vormen voor de uitwerking van een internatio nale overeenkomst inzake de verkorting van den arbeidstyd, welke ontwerp-conventie de Con ferentie van het volgende Jaar ter behandeling zal krijgen. LONDEN. 12 Juni (Reuter). Nederland, de Scandinavische staten, België en Luxemburg zouden reeds maatregelen genomen hebben voor het geval de economische conferentie mocht mislukken. Reuter meent te weten, dat zU een radicale onafhankeiyke actie zullen ondernemen, indien de groote mogendheden niet tot een concrete beslissing mochten geraken. Naar Reuter ver neemt zou deze actie gebaseerd zyn op een economisch blok, dat zich zooveel mogeiyx van de rest van Europa zal losmaken en de boven genoemde staten en landen zal omvatten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1