ONS BLAD De waarheid omtrent München iissssi A Frankrijk betaalt ook nu niet A I X Het nieuws van heden De conferentie te Londen DALADIER EN HITLER HET EISCHT EERST EEN NIEUWE REGELING DE BAROMETER vat EEN S.A.-MAN ONS VERTELDE Kube tegen het Centrum I JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerkwasten en VOOR DEN INLANDSCHEN CLERUS x 1 :ent 75 Litwinof 5 Mattern weer gestart Ook Polen weigert betaling OP INSPECTIE Scheerzeep Een interview met Dollfuss Hevige hagelstormen in Japan Brüning was de gevaar lijkste tegenstander Sacramentsprocessie te Rome De H. Vader zegent de honderd duizenden toeschouwers Zullen elkander waarschijnlijk te Keulen of Baden-Baden ontmoeten Fransche premier eerst naar Rome DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN 75 75 90 105 45 60 75 75 75 100 125 125 150 175 100 25 20 15 30 25 Belangrijk voorstel van 'Litwinof VRIJDAG 16 JUNI 1933 Nazi-terreur in Oosten rijk Dr. H. Colyn benoemd tot voor zitter der economische commissie Italië betaalt een millioen dollar Grassmann en Leipart weer vrij „Duitschland mag zich nooit weer onderwerpen aan beslissingen van het Centrum” „Doovemans-ooren” Ook België blyft weer in gebreke. Rome, Praag en Boekarest voor gedeeltelijke betaling yEREENIGDE katholieke pers p* kwartaal voor Alkmaar f 1— Voor buiten Alkmaar f 2.85 „Onze inspectie-taak bleek eerst serre van gemakkelyk, want alle Katholieke autoriteiten - en getuigen moeten, wy op verzoek vah ons lystje schrappen” I Polizeiregierungsrat aan het woord r 1 1 Benoemd tot hulsprelaat van O O en j WASHINGTON. IS Juni. <V. D.) Hoewel de Amerlkaansche per» in haar hoofdartikelen het antwoord van Roosevelt aan Engeland mln ot Van de kleinere partügroepen in Duitschland hoort men nauwelijks nog iets. De communisti sche partij behoort tot het verleden. De sociaal- democratie is roemloos naar de haaien gegaan en wanneer bij Internationale arbelders-con- gressen, gelijk in Genève, het roode canaille tegen Duitschland optreedt, moet het misda dige consortium van de Tweede Internationale niet gelooven, dat wü ook maar in het minst notitie nemen van deze domheden. De eeuw van het liberalisme was in Duitsch land de eeuw van de partijpolitieke belangrijk heden. Duitschland moet leven, daarom moeten de partijen sterven. Voor den voormallgen bur ger en voor den voormallgen klassestrfjdej- kan de leuze alleen nog luiden: Op naar Hitler en naar het nat tonaal-socialisme. Dr. Coljjn benoemd tot voorzitter der economi sche commissie van de Londensche conferentie. Nieuwe Britsche stap te Washington inzake de KhuldenkwesUe. Italië aal Amerika een millioen dollar be talen. WEENEN, 15 Juni. (W. B.) De avondbladen schatten het aantal gearresteerde nationaal-so- clallstische functionarissen op 1140. LONDEN, 15 Juni. De leider der Russische delegatie op de economische wereldconferentie, Litwinof, heeft heden aan den President der LONDEN, 15 Juni (Reuter). Naar men ver neemt zijn de Amerikanen bereid den dollar te stabiliseeren tusschen 4.04 en 4.07 per pond ster ling. De Franschen hebben hierop voorgesteld, dat Cox voorzitter van de flnancleele commis sie zou worden. De Dultsche vertegenwoordiger Krogmann en de Argentijn Lebreton zijn benoemd tot vice- presidenten van de economische commissie. Mac Donald kondigde de sluiting van de al- gemeene besprekingen aan en wenschte zich geluk met deze conferentie, welke een van de meest practiscbe is, welke hij ooit heeft ge presideerd. De president van de Oostenrijksche Nationale Bank Kienbock is benoemd tot vice-president van de flnancleele commissie, zoodat beide com missies thans twee vice-voorzitters tellen. TOKIO, 15 Juni. (V. D.) Gisteravond hebben hevige hagelstormen gewoed boven de provin cies Hyogo, Sjiga en Goemma. Negen personen zfjn om het leven gekomen, honderd gewond. Meer dan honderd hulzen zijn vernield, terwijl 1000 hulzen zijn beschadigd. De verwoesting had plaats ten gevolge van een cycloon, welke na den storm kwam opzetten. WASHINGTON, ambassadeur heel een bespreking gt regeerlng wil vai WASHINGTON. 15 Juni (Reuter) De Ite- llaansche gezant heeft bet Staatsdepartement medegedeeld, dat Italië als gedeeltelijke aflos sing van den op 15 Juni vervallenden schulden termijn een bedrag van 1 millioen dollar aal betalen. De Poolsche regeerlng is te d met de Vereenlgde Staten :westle te onderhandelen. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 221 MOSKOU, 15 Juni De Amerlkaansche vlie ger Mattem, die na een vergeefsche poging om Nome te bereiken naar Chabarowsk moest te- rugkeeren. Is opnieuw gestart om vla Alaska New York te bereiken. Hoocate stand op Vrijdag war v-na: 753 Vorige stand: 758 LONDEN, 15 Juni. In een interview met den vertegenwoordiger van Reuter verklaarde Doll- fuss, dat de Nazi’s op het oogenbllk een terreur doorvoeren, om te doen gelooven, dat de regee rlng den toestand niet meer meester is. Hjj be treurt het, dat de blnnenlandsche maatregelen worden uitgebuit als vijandelijkheden tegen een buitenlandsche mogendheid. PARIJS, 15 Juni. (V.D.) Volgens de „Echo de Paris” heeft de Fransche regeerlng haar ambassadeur te Washington opdracht gegeven te bevoegder plaatse te verklaren, dat Frankrijk den Juni-termijn evenmin zal betalen ab den December-termfjn, zoolang niet een al-omvat- tende oplossing voor het schulden-vraagstuk is gevonden. Daladler zou den Amerikaanschen Staaiaart retails Huil, bij wien hij vóór zijn ver trek uit Londen een bezoek aflegde, hetzelfde hebben meegedeeld en tegelijkertijd hebben ge wezen op de noodzakelijkheid van stabilisatie van den dollar. Huil sou daarover verbaasd zfjn geweest, waaruit de „Echo de Paris” conclu deert, dat Frankrijk preekt voor doovemans ooren. Blijkens een nader telegram uit Parijs wordt het bericht dat Frankrijk niet zal betalen, offi cieel bevestigd. ken i et het Z. Lm. Hard. Fumasoni Biondi, Prefect der Propaganda, en Mgr. Celso Constantini, Pauseltjk Delegaat in China, te midden der vijf irüandsche Bisschoppen, die Zondag in Sint Pieter door den H. Vader gezalfd werden Ontmoetlngen Daladier-Mueeoiini en Daladier- Hitler. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD van d* SA heeft een groote vergissing begaan, een geweldigen blunder geslagen, en ’t ia maar te hopen, dat ze hun straf krijgen; door derge lijke incidenten worden heel onze mooie SA. en S S. naar beneden gehaald.” Een dergelijk geluld kregen wjj ook elders te hoorenze moesten zulken onverantwoorde lijk en heethoofden „den Kopf elnschlagenl” Neen, het Is niet „de” SA. welke te Mün chen een rustig verloop van het Gezellen- Congres ónmogelijk heeft gemaakt. het is een groep 1 n de S A.-beweging, welke, wie weet, nog wel eens heel gevaarlijk kan worden voor het nationaal-socialisme zelf. WASHINGTON, 14 JanL (Reuter.) Roosevelt heeft een voorstel van Italië in behandeling, waarin alleen de betaling van de Interest wordt voorgesteld hetgeen veel minder zou zijn, dan 10 procent van de verschuldigde 13.545 000 dollar. Tsjecho-Slowakije en Roemenië zouden ook een gedeeltelijke betaling willen doen. Het Belgisch Departement van Buitenland sche Zaken heeft de Amerlkaansche regeerlng medegedeeld, dat België niet in staat b de op 15 Juni vervallende schulden te betalen. conferentie. MacDonald, een ontwerp-resolutle overhandigd, welke voorstelt, teneinde een zoo doeltreffend mogelijke economische^ wapen stilstand te verzekeren, alle wetgevende en ad ministratieve maatregelen, die een economisch agressief of differentieel karakter dragen, zoo- als bijzondere belastingen, invoerrechten verboden, in te trekken. België weigeren opnieuw hun te betalen. Vermoedelük is deze resolutie speciaal be doeld tegen de Engelsche boycot van Russische waren. Naar vernomen wordt, is Rusland vol komen bereid, de twee gevangen Vickers-em- ployé's vrij te laten, voor het geval deze boycot wordt opgeheven. In den loop der middagzltting der conferen tie deelde de Belgische gedelegeerde Hymans mede, dat België instemt met de door Litwinof voorgestelde resolutie. De Turksche vertegenwoordiger Ruschdi Bey verklaarde, dat ook Turkije het voorstel van een economisch non-agressie-pact goedkeurt. BERLIJN. 15 Juni. (V. D.) In den PrulM- schen Persdienst der NSDAP publiceert Kube een artikel onder het opschrift ..Partijpolitieke gelijkschakeling”, waarin bij wijst op het veel vuldig ove1 gaan*'van afgevaardigden naar de NSDAP. waaruit hij de conclusie trekt, dat alle partijen in Duitschland langzamerhand moeten verdwijnen Kube schrijft om Wij werwhen in Duitschland rust en vrede Daarvoor hebben wjj echter orde noodig. En er bestaat slechts ëën nationaal-soclallstlsche orde, geen andere. Om deze redenen begroeten wij het toetreden van de afgevaardigden dr. Spahn. dr. Porach- bach. dr. Stadler. Wilhelm Schmidt etc Hoe spoediger de rechten van het oude partljenbe- staan uit Duitschland verdwijnen, des te beter is het voor ons Dultsche vaderland. Op den duur is het een onmogelijke toestand, dat er naast Hitler èenlgerlel afzonderlijke wil van partijpolitleken aard bestaat. De ellende der laatste 14 jaar was het gevolg van de partij politieke verscheurdheid van onze natie. Than* moet aan deze verscheurdheid tot de laatste consequentie een einde worden gemaakt. Ook het Centrum moet inzien, dat het op den duur als partij niet mew kan bestaan. De koude en berekenende Brüning was de gevaarlijkste tegenstander der nationaal-socialbtbche vrij heidsbeweging. Ook in bet Centrum kraakt het. Het Centrum weet Weel goed, dat de tijden van bet parlementair geregeerde Duitschland eens en voor al voorbij zijn. In de parlementaire de mocratie kon het Centrum op den bernchten wip zitten. Het is onze strijdwil. dat dit ran geerstation der politiek definitief blijft opgehe ven. Duitschland mag zich nooit weer onder werpen aan beslissingen van het Centrum. Z. H. den Paus deken dr. G. C. van Noort en dr. Th. Vlaming. Sneevliet heeft z’n booger beroep ingetrokken. BERLIJN, 15 Juni (VU). De indertijd ge arresteerde leiders van den Algemeenen Dult- schen Vakvereenlgingsbond, Grassmann en Lei- part zouden zich, naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, weer op vrije voeten Be vinden. I s? F Frankrijk en schuldentermijn aan Amerika Opening van den Indischen den Gouverneur-Generaal. PARIJS, 15 Juni. Naar de „Telegraaf” ver neemt, wordt het thans als vaststaand be schouwd. dat de ontmoeting tusschen Daladler en Mussolini weldra te Rome zal plaats hebben en aan dit bezoek van den Franschen premier aan Rome wordt met het oog op de ontwikke ling der Eu ropee.se he politiek groote beteekenls gehecht In politieke kringen heeft men niet nagela ten op te inerken, dat het Havas dementi van het bericht omtrent de op handen zijnde ont moetingen DaladlerMussolini en Daladler Hitler, dat gisteren van Londen uit is verzon den. in werkelijkheid de juistheid van dit be richt bevestigt. Het eenige wat uit die offi cieuze mededeeling blijkt is, dat van deze ont moetingen geen sprake zou kunnen zijn voor de ratificatie van het vlermogendhedenpact. Wat de ontmoeting met den rijkskanselier be treft. lijdt het naar Fransche opvatingen ook geen twijfel, dat deze eerst eenigen tijd na Daladier's reis naar Rome tegemoet is te zien. Ten aanzien van het bezoek van Daladler aan Mussolini is bet verklaarbaar dat de Duce self daarvan eerst een nuttig effect verwacht, wan neer de Fransche instemming met een Pact definitief is geworden door parlementaire rati ficatie. De ..Matin” deelt nu mede, dat Daladler gisteren voor zijn vertrek uit Londen met den Itallaanschen onderstaatssecretaris van Buiten landsche Zaken. Suvich. en in telefonisch over leg met den Franschen gezant te Rome, de Jou- venel, de kwestie besproken heeft of zij reeds zou plaats hebben woor of ter gelegenheid van de plechtige onderteekenlng van het pact. Dit punt is nog niet beslist, maar de Itallaansche gezant te Parijs zou reeds vandaag of morgen Daladler bezoeken om hem de offlcieele uitnoo- diging van Mussolini om naar Italië te komen, te overhandigen. De ontmoeting met Hitler, die eerst op zeke ren afstand van die met Mussolini zou volgen, zal. zoo meent men hier, hetzij te Keulen, hetzij in een stad in Baden, men noemt speciaal Ba den-Baden, plaats hebben. Deze ontmoeting, aldus wordt in bevoegde kringen verklaard, is overeenkomstig een langgekoesterde persoon lijke ambitie van Daladler om een verbetering der Fransch-Dultsche betrekkingen tot stand te brengen. - t Rifksminister Goebbels hield dezer dagen inspectie over de Hitler-aanhangers in Koningsbergen 15 Juni (V.D.) De Britsche in het Staatsdepartement lad. Hij verklaarde, dat zijn stellen, of Roosevelt een Britsche commissie voor de schulden, geleld door een prominent lid van het kabinet, wil ontvangen of de voorkeur geeft aan diploma tieke onderhandellngen. LONDEN, 15 Juni. (Reuter). Dr. H. Colijn b benoemd tot voorzitter van de economische commissie der Londensche conferentie. De Amerlkaansche gedelegeerde Cox is bet voorzitterschap der flnancleele commissie op gedragen. Tot vice-president werd de Itall aansche gedelegeerde Jung en tot rapporteur de Fransche minister van Financiën Bonnet benoemd. .Den burgemeester van Hamburg. Krogmann werd het vlce-presidentschap van de economische commissie der conferentie op gedragen. '/yy* Dagblad uitgegeven door de HY. Drukkerij De Spaarnestad - (Haarlem Hevige bagebtormen in Japan; negen dooden. honderd gewonden. Kube tegen het Centrum. Sacramentsprocessie te Rome; de H. Vader re gent de honderdduizenden toeschouwer». ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c. p. regel, idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 meer noodgedwongen gunstig beoordeelt en zelfs vriendelijke woorden voor Engeland'vindt, dat toch in elk geval bereid is voor een ge deelte aan zijn verplichtingen te voldoen, staat men In de kringen der belanghebbenden tegen over de ontwikkeling van bet schulden vraag stuk met zeer gemengde gevoelens. In belde Huizen van het Congres kwam bet tot opgewonden discussies. Vooral eenige re- publlkelnsche afgevaardigden vielen woedend uit en verklaarden op scherpe wijze, dat Enge land doodgewoon in gebreke was gebleven, al zei Roosevelt het ook anders Een hunner liet zich zelfs verleiden tot de uitlating, dat Roo sevelt Wallstreet-polltiek maakte in het belang van Morgan. De democraten verdedigden Roo sevelt, doch verklaarden eveneens beslist, dat zij in geen geval met schrapping of verminde ring der schulden accoord zouden gaan. WARSCHAU, 15 Juni (VU.) Officieus wordt medegedeeld, dat te Washington de Pool sche antwoordnota op de Amerlkaansche aan maning om den heden vervallenden termijn der oorlogsschulden te betalen, is overhandigd. De Poolsche regeerlng beroept zich hierbij op haar eerste nota van December 1932 en verklaart dat in de toenmaals geschilderde situatie, alsmede in de uiteengezette overwegingen geen veran dering is gekomen, zoodat Polen voorstelt ook de betaling van den heden vervallenden ter mijn te verdagei allen tijde ber over de schuldei ROME, 15 Juni (Reuter). Voor de tweede maal sinds 1870, na de onderteekenlng van het verdrag van Lateranen, heeft hedenavond op het St. Pietersplein de groote Sacraments processie plaats gehad. In eindeloos lange rijen bewoog zich de stoet tusschen honderdduizenden toeschouwers. Vergezeld van Zijn hofstoet, geknield op den \Tèlamo dragende in Zijn tuinden het A’Jer- heillgste werd Z. H. de Paus bet St. Pieters plein rondgedragen, waarna Hij vanaf het oor- des voor de basiliek van St. Pieter den zegen gaf. GRAZ. 15 Juni. (W. B.) Van uit het post kantoor In Brück aan de Mur werd heden- ochtemfcom twee uur een aanslag op'Se tele foonkabel naar Weenen en op een dlstrictstele- foonkabel ontdekt. In de nabijheid van het plaatsje Scheingau aan de Semmering was een gat van een meter diep naar het In den grond liggende kabelkanaal gegraven. De districts- kabel was geheel beschadigd. Alle kabels naar Weenen waren onbruikbaar gemaakt. In den loop van den ochtend konden eenige kabels voorlooplg worden hersteld. T» yw- et de verschillende onofflcleele Inllch- l^yl tingen, welke wD al dan niet uitgelokt. X A verkregen, hebben wij ons echter niet tevreden gesteld; wü wendden ons tot de politie autoriteit. bü welke het commando over de Schutzpolizei in de roerige dagen van het Con gres berustte en wü slaagden erin, een onder houd te verkrügen Nu moet gezegd worden, dat de Belersche politieke politie in dit geval wel een bijzonder eigen positie heeft ingenomen en een heel eigen meening openbaar heeft gemaakt. Leest men de offlcieele verklaring van deze politie na den weinig gelukkigen aflooo van het Gezellen-Congres dóór, dan zou men de overtuiging krügen. dat de S A waarlük niets misdaan heeft en dat alle schuld voor de rel letjes ligt bü de Congresleiding en bü de ge zellen. De ix>lit.ieke piriitie heeft het congres van den beginne af Willen verbieden, omdat de Kolplng-vereenlglngen al jaren lang een sterke anti-natlonaal-socialistiscbe tendens vertoon den en het dus bü een massa-demonstratle wel eens zou kunnen komen tot onordelükbeden. Vele motieven bracht de politieke politie hler- bü naar voren; wü gewaagden reeds van het ..ongedisciplineerd” gedrag van deelnemers aan den Katholieken Jeugddag. van het Horst Wessellied, dat op vervalschten tekst gezongen zou zün en van een onvriendelükheld aan het adres van Adolf Hitler, die een der Koiping- leiders op zün geweten zou hebben; verder voerde de politie aan de verontwaardiging, wel lie er „in weitesten kathollschen Kreisen” zou heerschen over een „Mlszwlrtschaft” In bet Leo-Haus, en voorts de moord op een 8A.- man, welke gepleegd zou zün door een katho liek lid van de JBwyernwacht". De Belersche politie heeft gelijk gekregen: het congres 1 s verstoord, maar bet Is allerminst goed te praten, dat het gebeurd Is, an nog minder mogen de Nazi's tegenover de Gezellen uitgespeeld worden als voorbeeldjes. Immers, en hier Is de Münchener politie chef aan het woord: Het optreden der Nazi’s was elgenlük (zuiver uit discipline? vragen wü Red.) een wraakneming: een reactie op de Hitler-bestrüdlng van vroeger; de oranje- hemden moesten het speciaal ontgelden, omdat de Nazi’s van de vroegere regeeringen ook geen uniformhemd mochten dragen, omdat men ook hun vroeger wel dit kleedingstuk van het lüf gerukt had; de vüandige stemming zat overal in de lucht; de congresleiding had moe ten voorkomen, dat de Kolpingjeugd in oranje hemden verscheen, niemand had er eenige vermoeden van dat dit zou gebeuren. Voorts gaf de Regierungsrat enkele tegen spraken x het was niet waar, dat politlehulp voor Euro- P&ischer Hof, het katholieke „Hoepiz” geweigerd werd. en nog minder kon het waar zün. dat men als motief der weigering zou hebben opge geven: vrees voor de Nazi’s; overal, waar po litlehulp gevraagd werd, is deze gezonden. Het was niet waar, dat een polltie-commls- saris geweigerd zou hebben, proces-verbaal op te maken van een molestatie, omdat hü door Nazi’s bedreigd werd; zooiets achtte de Regie rungsrat onbestaanbaar. Het was niet waar, dat het congres op een wenk der politie die anders den toestand niet meester zou kunnen blüven voortüdig werd af gelast: de politie was zeer verbaasd, op Zondagmorgen te 9.25 uur per koerier een brief te ontvangen van de congresleiding, waarin mededeeling werd gedaan van de vervroegde sluiting van het congres. Omdat het congres zoo vroeg afgelast Is kon de plechtige H. Mis niet gecelebreerd worden. niet omdat Nazi’s het gebouw omringden; er was juist een beele politiemacht uitgezonden om de plechtigheid rusüg te doen verloopen. Het Jammere is zoo sloot de politiechef het onderhoud dat het congres niet een half jaar later gehouden is; de congresleiding is natuurlük volkomen te goeder trouw geweest, maar zü heeft zich vergist In de mentaliteit en in de stemming van een deel der bevolking; over een half jaar zou ook dit deel der bevolking de katholieken en hun organisaties met andere oogen bekeken hebben. Dóór zit misschien wel wat in. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR j^foon Administratie 433, Redactie 633 abonnementsprijs geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger I 1 (Van onzen büzonderen correspondent) et is een ietwat zonderling geval met de l—l jongste incidenten te München: over het I A A algemeen weet de Münchener maar wei- nif van de zaak^af; er is zoo heet het Kfn beetje gevochten tusschen Nazi's en Kolpinggezellen. en dat kwam, doordat de ge- Küen hemden droegen van ’n bepaalde kleur I «n schrik niet, lezer! omdat er een poli tieke bedoeling zat achter het Gezellencongres. Men kan het den gemoedelüken Münchener niet kwalük nemen, dat hü zoo slecht georiën teerd is in de toch werkelük niet-onbeduidende voorvallen, welke zich in zün eigen stad, in zün eigen buurt afspeelden: in de Dultsche kranten heeft, voor zoover wü I tarnden nagaan, van het geheele geval niets anders gestaan dan wat de Belersche politieke politie in haar offlcieele mededeeling (op een belangrijk onderdeel intusschen al gedes avoueerd door vlce-kanselier Von Papen) heeft willen bekend maken. en het ons allen be- z kende relaas van de „Daily Telegraph” was hier tot autoriteiten als Dr. Schwink, directeur van het Belersche Verkehrsverband. en den Pollzel-Regierungsrat Dr. Peck nog niet dóór gedrongen. ja zelfs verkeers-mlnister Eiser moest er kennis van nemen uit het verfom faaide exemplaar van de „Daily Telegraph", dat wü bü ons hadden. Onze inspectie-taak bleek ons in den beginne verre van gemakkelük; alle katholieke autori teiten en getuigen toch hebben wü op verzoek HU ons interview-boekje moeten schrappen. Om reden, welke wü in deze autoriteiten en getuigen moeten respecteerenzü stellen er prijs op om, ondank» de minder aangename gebeurtenissen, in bet algemeen belang een wederzijds goede verstandhouding te bewaren tusschen de nieuwe regeerders en de katholie ken en zü willen alles vermüden, wat de over heid in een of andere minder gewenschte positie mu kunnen brengen. Toch wisten wü nadat wü nog niet veel uren in München vertoefden precies wat er gebeurd was. Van de meest onverdachte züde: 1 was op 'n gemoedelük stemmend avonduur, dat wü In een restaurant onzerzijds niet heel en al zonder opzet aan 1 praten raakten met ■U paar S.S.-mannen, keurige kerels van voor name ontwikkeling, idealisten, die zich ondanks hun betere afkomst, in armoede door het leven ■ban met misschien om de zes weken een vol- tedlgen maaltijd. Niet wetend, wis wj, Varen, praatten de jonge mannen ronduit, óók over de Kolpings-inciden- ten: ja, zü hadden de straatgevechten, de mis handelingen, enz. van nabü gezien en meege- maa^t, zü hadden dienst en graag waren zü tumchenbeide gekomen, want „was wahr 1st musz gesagt werden" zei de een in volle over tuiging het recht was volkomen aan de züdf der Kolpinggezellen. die zich over t algemeen, uelfs ondanks de weinig gastvrije bejegening, «er correct en gedisciplineerd gedroegen, <g> 'n enkele uitzondering na. want bet kwam «ok wel eens voor, dat een ot andere gezel wei gerde om door te loopen. als dit commando Begeven was; maar over 1 algemeen ,lch hahe mlch geschkmt!” zei de ander; ..een deel Volksraad door s r—1 r-n X?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1