ONS BIzAlD Sacramentsprocessie te Rome Nat.-Socialisme Stahlhelm en I Het nieuws van heden I De conferentie te Londen De stabilisatie- besprekingen EEN NIEUW CONFLICT DÉ BAROMETER SS rAh lef n tod MOV* JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR en afdrukken EEN SCHOUWSPEL VAN SOBERE SCHOONHEID -wm MAANDAG 19 JUNI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 223 DE LAATSTE DROSCHKES TE BERLIJN Verzet in Amerika Noodweer boven Italië Het regent visschen De graanconferentie Nog lang geen accoord Vyf dooden Accoord in Danzig Geslaagde ballontocht Seldte t NA GEDANEN ARBEID Officieel exposé f? Baldar von Schirach benoemd Si <A Seldte zorgt voor een verrassing Vuurgevecht met gang sters Von Hindenburg niet ziek Eerste periode van het Anno Santo besloten Engelsche koningspaar geeft een tuinfeest Vliegtuig valt op de menigte De H. Vader draagt hoog boven d< tienduizenden toeschouwers het Allerheiligste Schrader weer leider van den Stahlhelm Onderzoek der straling in hooge luchtlagen DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Trotzki niet terug naar Rusland gi Rijks jeugdleider in Duitschland Jeugdbonden ontbon den in Mecklenburg Bisschop van Fulda ernstig ziek Amerika stelt een verlaging der tolmuren door veelzijdige overeenkomsten voor ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Brunswyksche regeering verbiedt een Stahlhelm-demonstratie, die op 25 Juni zou plaats hebben Over de vorming eener nieuwe regeering Hun tehuizen ter beschikking ge steld van de Hitler-jeugd I AiPVlin NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD vlotten Uitvaart castoor Jae. Goense te Wateringen. Go Ahead kampioen van Nederland. 3S3 de De hü Ontwikkelen nx) Iridht tvMIt, VU* Stabilisatie-onder handelingen verset In Amerika. Baldur von Scherach tot KUkajengdleider be noemd. Atte jeugdbonden worden la Mecklenbnrg ont bonden. Ren Japansche gedelegeerde ter Londen- •cAe Conferentie rust na de inspanningen uit in het lunch-lohaal BRONSWIJK, 17 Juni. De Brunswüksche re geering heeft een Stahlhelmdemonstratie. die op 25 Juni zou plaats hebben en waaraan de eerste bonoslelder, Rüksmlnister Franz Seldte, zou deelnem^p, verboden. Hengelo eerste klasser. Robur degradeert. O O statta DANZIG, 17 Juni (W.B.). De onderhandelln- gen, die In de laatste dagen te Danzig tusschen Natlonaal-soclallsten, Duitsch-nationalen en net Centrum gevoerd zijn, hebben tot overeenstem ming geleid inzake de vorming van de nieuwe regeerlng op zeer breeden grondslag. Stahl- StaW- Naar officieel wordt medegedeeld, heeft Roo sevelt voor Bjjn vertrek op Vrijdag kennis ge nomen van bet stabillsatlevoorstel, dal te Loo- BERLIJN. 17 Juni (V.D>). De nieuw-opge- richte persafdeeling van den Jeugdleider van het Dultsche Rijk deelt mede, dat hedenmorgen is bezet het bureau van den Groot- Dultacoen Bond, die onder leiding staat van admiraal von Trotha. Materiaal Is In beslag genomen. Het bureau Is gesloten. Als motlveering voor dezen maatregel wordt aangevoerd, dat de Bond zich vijandig tegenover de Hitlerjeugd beeft getoond. Admiraal von Trotha heeft geprotesteerd bij den RjjkskanseUer en bij den Prulslschen minis ter-president. jeugdorganisaties in vereenlgingen van volwas senen. Voor de stichting tan jeugdorganisaties is zijn toestemming noodlg. De door hem Inge stelde organen nemen de werkzaamheden over van de staats- en gemeentelijke commissies, die haar taak volbrengen met medewerking van de jeugdorganisaties. De regeerlng heeft aan de pers een lang com muniqué doen toekomen, waarin wordt ingegaan op de voorvallen In het landsverbend Bronswijk van den Stahlhelm. „Onder deze omstandig heden aidus eindigt het communiqué lijkt het ontoelaatbaar, dat de voor 25 Juni geor ganiseerde demonstratie van den Stahlhelm In Bronswijk doorgaat. De regeerlng heeft zich in verbinding gesteld met de bevoegde instanties om te voorkomen, dat deze demonstratie plaats vindt en om te bewerken, dat ook In het ver volg dergelljke meetings van den Stahlhelm niet worden gehouden." Hoogste stand op Maandag 9 aar vuau; 741 Vorige stand; Ml VUegMg stort nabu Nancy brandend naar be neden; piloot levend verbrand; M personen ge wond. r. ver. an« ka.« it*9* P5 legt* n voer p. n Hf dito* sn jn VM LONDEN. 17 Juni. (Reuter) Naar verluidt bestaat er tusschen de vier mogendheden, die zooals bekend onderhandellngen voeren over de graanquaestie, een zeer groot verschil van meenlng. Canada en de Ver. Staten dringen, gezien hun groote voorraden, aan op een be perking der productie, terwijl Australië en Ar gentinië tegen elke productiebeperking zijn ge kant, daar zU geen groots voorraden hebben HALLE, 17 Juni. Gistermorgen vroeg is in Bitterfeld de grootste Dultsche vrije lucht ballon, JBarsch von Slgfeld" genaamd, gestart onder leiding van den ballonvaarder Schuetze, voor een wetenschappelljken tocht Als weten schappelijk begeleider reist een ambtenaar mee van bet observatorisch-magnetlsche Instituut in Potsdan. Het onderzoek geldt de straling in de hooge luchtlagen. De inhoud van den ballon Is 9800 M3 Er zijn 2200 K.G ballast meegeno men. Na een tocht van verscheidene uren is de ballon bjj het dorpje Nissma in de pro vincie Saksen vlot geland. De ballon had een hoogte van bijna 11.000 meter bereikt en daar mede, de contröle van de nog verzegelde meet instrumenten voorbehouden, bet toeds lang vóór den oorlog bestaande hoogterecord voor ballons met open korf aanzienlijk verbeterd- De be manning van den ballon verkeerde in goede conditie en alle wetenschappelijke Instrumenten waren onbeschadigd gebleven. Per vrachtauto zijn het omhulsel en de gondel naar Bitterfeld teruggebraoht. NEW-YORK. 17 Juni (V.D.). Te Kansas City in den staat Missouri heeft een schietpartij plaats gevonden tusschen gangsters en de poli tie, waarbij vier polltle-agenten en een ge vangene werden gedood, terwijl twee agenten werden gewond. De agenten hadden opdracht een ontsnapten gevangene naar het tuchthuis terug te bren gen. Toen zü uit den trein stacten, zagen zij zich tegenover een zwaargewapende groep gang sters geplaatst, die trachtten den gevangene te bevrijden Toen deze poging mislukte, grepen zü naar de wapenen en verwondden twee «gen ten, waarna de politie het vuur beantwoordde. Nadat meer dan 100 schoten waren gelost, waarbij vier agenten en de gevangene werden gedood, ontkwamen de gangsters Op het station waar juist de groote morgendrukte heerseb-te, ontstond een paniek. Verklaard wordt, dat men Vreest, dat door dezen stap de bevolking In het geheel niet wordt gerustgesteld, daar Schrader door zijn vroeger optreden een slechten naam heeft gekregen. Wanneer een amnestie is verleend, om niet ook nationaal denkende menschen in de ge vangenis te brengen, dan is dit toch een ant woord aan de nationale regeerlng. dat door niemand, die met de omstandigheden op de hoogte is, was verwacht. BERLIJN. 17 Juni (W3). In bultenlandsche dagbladen wordt steeds opnieuw beweerd, dat RUkspresident Von Hindenburg, die zich momen teel op zijn landgoed in West Pruisen bevindt, ernstig ziek ligt. In verband met deze berichten meldt het bureau van den RUkspresident, dat Von Hindenburg zich in een uitstekende ge zondheid verheugt. In zün vrije uren doet in de omgeving nog flinke wandelingen. Vastgesteld is. dat in de groepen Helmstedt. Koenlgsluther, Schoeningen en Wolfenbuettel het verbod tot het opoemen van nieuwe leden Het exposé verwijst verder na^r een schrü- ven van het landsbestuur van den Stahlhelm van 27 April aan de districten en plaatselijke groepen, welk schrUven van beteekenls is voor de beoordeellng der situatie. Dit schrUven be- wUst. aldus het expose dat de onwettige actie der p’aatselUke groepen Is beïnvloed door hket streven van de landsleiding om den Stahl- vrU te maken tegenover NSDAP, BA MARBURG, bisschop van Schmitt is op De wereldconferentie to Londen; memoranda van Amerika en Polen; Engelsche koningspaar geeft een groot tuinfeest. Bronswljksche regeerlng verbiedt een belmdemonrtraUe; eenige plaataelüke beimgroepen ontbonden. NANCY, 19 Juni (Reuter). Op een vliegfeest nabU Nancy is gisteren een vliegtuig, dat acro batische toeren verrichtte, In botsing gekomen met het dak van een hangar. Er volgde een explosie van het benzine-reservoir, waarna da machine brandend temidden van de menigte neerstortte. De piloot kwam in de vlammen om. terwUl 25 personen brandwonden opliepen. Vier hunner verkeeren in ernstlgen toestand. Naar aanleiding van de verklaring van het bondsbestuur van den Stahlhelm, waarin rilks- mlnister van Arbeid Seldte mededeelt, dat hü den vroegeren leider van den Stahlhelm in Bronswijk Schrader heeft verzocht, de leiding weer op zich te nemen, schrüft de „Braun- schweiger Allgemelne Anzelger”, dat t bericht, dat Schrader weder leider zou worden, in alle nat.-soc. kringen, bü 8A-. 88-autoritelten en In politieke kringen veel bevreemding heeft ge wekt. BU de toonaangevende BrunswUkscbe kringen heeft deze handelswüae eenzelfden in druk gemaakt. Onder leiding van dr. Franz Lederer zijn te Berlijn de nog bestaande paarden- droschkes opgeduikeld. Het ligt nl. in de bedoeling, de oude koetsiers te laten optreden als gidsen der vreemdelingen, om het hun daardoor mogelijk te maken, hun bedrijf te blijven uitoefenen in den Bond en zUn nevenorganisaties op groote schaal is overtreden of dat getracht is bet verbod te ontduiken. Te Helmstedt zün 53. te Schoenir gen 33, te Koenlgsluther 40 en te Wolfenbuettel 29 personen gearresteerd, die on wettig als lid zUn toegetreden. Eerste dé kloosterorden, en wel vooraan de tijen van bedelmonniken'. AugustUnen. CapucU- nen, Mercedarlërs, Conventueelen, Minderbroe ders, Cannelieten, Servieten, Dominicanen en daarop de monastische ordes, de Gistereiensers, de Vallombrosianen, de Camaldolensen. den Be- nedlctünen. Elke groep beeft zün krols of zün Vaandel. Dan volgt de seculiere geestelijkheid Eerst de duizenden en duizenden studenten van semina ries en colleges en instituten, in witte koorhem den, die de bonte kleurverscheldenheld van hun toga's bedekten. Alleen enkele groepen van oos terlingen onderscheidden zich door liturgische gewaden, terwUl eenige rüen van negers ook hier herinneren aan de grenzeloosheid van de heils gemeenschap. Elke groep draagt een kruis voorop. En de eerste kruisen zUn reeds aan de overzUde van het plein zichtbaar, waar zU UI en hoog boven de menschenzee voorbUzweven, voor de zingende rijen van de priesterlijke jeugd van alle naties •en einde nemen. Dan volgen de pastoors van Rome en de kapittels der oollegiaten en basilit^cen. De laat ste worden voorafgegaan door den standaard, waarin een klokje bengelt en door hun „pavil- LONDEN, 17 Juni (Reuter) Het gebouw, waarin de wereldconferentie wordt gehouden, maakte hedenmorgen na de levendige toooaëwn der laatste dagen een verlaten Indrok. Slechts weinige gedelegeerden waren ver schenen om den voorzitter der economische commissie, CoUjn. bU de opstelling van net werkprogram behulpsaam te «Un. LONDEN. 17 Juni (V.D.). De Amerikaanse!» en Poolsche delegaties hebben den voorzitter der economische conferentie dr. H. Cc.Jn, memoranda over haar voorstellen doen u>e- komen. In het Amertkaansche memorandum wordt een verlaging der tolmuren door veel zijdige overeenkomsten voorgesteld en wel al lereerst een verlaging van lOpCt van alle f..en, inclusief de bUzondere rechten en andere in voerrechten. Verder wordt gewezen op de wen- schelUkheid van het verminderen der Invoer beperkingen alsmede voorgesteld een ultbre.ding van het tarievenbestand tot na den afloop der economische wereldconferentie. De Poolsche delegatie stelt voor ten eerste een overeenkomst tot verbetering en geleldelUké afschaffing der Valutabeperklngen voor han- delsbetalingen en ten tweede eet. overeenkomst tot afschaffing van Invoer-beperkingen en in- voer-verboden. de de de Jde kapelaans en de advocaten en de penitenclérz, wier lange ranke stokken in een krans van bloemen gevat zUn. Dan de abten, de bisschop pen en de kardinalen In hun liturgische ge waden, rU op rU- Maar aller oogen wachten nu ongeduldig op den Paus, die het Allerheiligste draagt. En in stilte, want het gezang van de laatste schola Is al in de verte verklonken, verschünt hü hoog boven de menigte, voor allen zichtbaar. De Paus wordt op de schouders der „sedlaril" gedragen op een podium, dat eeuwen geleden voor Alexander VII, wiens zwakke krachten hem niet toestonden, het Allerheiligste te voet te dragen, door Bemint is ontworpen. Het is een soort van samenvoeging van zetel en knielbank. De gestalte van den Paus, blootshoofd, in den wüden gouden mantel, achünt geknield voor den monstrans, die op den bidstoel bevestigd is en dien hü met de handen omsluit. Boven hem golft het züden baldakün en wulven de struisveeren waaiers. Men zegt, dat de Heilige Vader, toen de processie in 1929 voor de eerste maal na zestig jaren weer plaats had, den wensch koesterde, te voet het Allerheiligste te dragen, maar dat tenslotte het „podium” van Beminl toch ge handhaafd werd, wül het het Sacrament en ZUn drager voor de geloovlge menigte zichtbaar laat. En zoo bleef het ook ditmaal in gebruik. Edelgardlsten sluiten dan den stoet, die lang zaam door de galerij trekt, door het gejuich van de menigte als door een deining gevolgd. Intusschen valt de avond. De vlammetjes van de duizenden kaarsen in de processie beginnen zich zilverig af te teekenen in den valen schemer en langs den gevel van Sint Pi-ter dansen honderden lichtjes, haastig door de .sampletrini” ontstoken. ZU hebben in de mid denpoort van de basiliek, nadat de processie die had verlaten, In weinige minuten een altaar opgebouwd. De groepen, die van den plechtlgen rondgang terugkeeren, scharen zich geleidelUk in al dieper rijen daaromheen. Het terras voor de basiliek verdwünt onder hun dichtepeengesloten rijen. Het zuivere wit van de menigte der seminaristen bedekt het geheel en schemert in het rimpelend licht van de duizenden wapperende kaarsenvlammen zoo blank als een groot narcissenveld. Daartusschen teekenen zich enkele kleurige banden af en in het midden verheft zich de roode tribune van het altaar, dat het Allerheiligste wacht. Het baldakün zweeft langzaam dlchterbü en nu Is de Paus aan het altaar aangekomen. En nu is ook de golvende menigte tusschen de groote armen van de kolonnaden één geworden met het schemerende witte menschenveld daar boven In éénzelfde deining zinken zü neer en de Eucharistische zegen zweeft over de priesters en over het volk. Onze tau>ge-golf verloren. Nederland ow- derteekent echter het plan niet. Zaandame gemeentebegrooUng nog niet goed gekeurd. LONDEN, 17 Juni (VB). Het Engelsche koninklUke paar gaf heden de eerste Garden party in het slot Windsor sedert den ooriog. voor de vertegenwoordigers op de economische wereldconferentie en hun dames In totaal waren ongeveer 2000 personen aanwezig. De konlng en de koningin namen p'aats onder een tent van goud en purper, waar zü de gasten begroetten. Hierna werd In ongedwongen con versatie de thee gebruikt In vUf groote teuten. WASHINGTON. 17 Juni. (V. D.) Te Was hington verheffen zich steeds meer stemmen tegen de ontwikkeling der gtabllisatlebesprekin- gen te Londen. Kringen, die verwant zün aan de offldeele Instanties verklaren, dat Europa tracht pressie uit te oefenen ten aanzien van de stabilisatie, waarbU Frankrük vermoedelUk de hoofdrol speelt. Washington zal In geen .gpval voor dwang buigen. De berichten uit Londerf, vol gens welke overeenstemming is verwachten is, zün voorbarig. Zekere Europeesche staten trachten Amerika te binden aldus deze krin gen om Washington de schuld te kunnen geven, wanneer bet stablllseeringsplan mislukt. Washington is In bet geheel niet „enthousiast” over de „vorderingen” In de besprekingen en het is er ook niet van overtuigd, dat de tUd voor stabilisatie Is gekomen Deze stabilisatie moet plaats hebben in verhouding tot de hoogte der binnenlandsche prijzen en- het Is dubieus, of het daarvoor gunstige oogenblik Is gekomen. r s S J 17 Juni (W.B) De 75-jarige Fulda, Mgr. Joseph Damian een vormreis te Marburg zoo ernstig ziek geworden, dat de doktoren een operatie noodzakelük achtten. Naar gemeld wordt is de operatie gunstig verloopen. BERLIJN, 17 Juni. (VB.) De Rükskanseller beeft verordend: Er wordt een Instantie geschapen, die den offlcleelen naam .Jeugdleider van het Dultsche Rük” zal dragen. Tot jeugdleider van het Dultsche Rük Is be noemd de Rüksjeugdlelder der NJ3.D-AP., Bal dur von Schirach. De Jeugdleider van het Dultsche Rük staat aan het hoofd van alle vereenlgingen van de mannelijke en vrouwelüke jeugd, ook van de Onze Rom. correspondent schrüft ons cLd. 15 Juni: De eerste periode van het Jubeljaar heeft he den in de groote processie door de zuilen galerijen van het Sint Pietersplein haar luister rijk besluit gevonden. De zomer staat voor de deur, al leek deze Junimaand soms meer op April; en voor de Zuldelüke landen beteekent de zomer het stille seizoen. Ook de plechtigheden van het Heilige Jaar ondergaan deze rustperiode. Wellicht zal de Paus nog de beide aflaatbasilleken Sint Paul en S. Maria Maggiore bezoeken, waarmee het voorge- schreven viertal volledig wordt: en den 29en van deie maand, op S. Petrus en Paulus, zuigt het groote hart, dat Sint Pieter Is, zich nog een maal vol met den geestdrift en de godsvrucht der tienduizenden, om dan in een matiger ryth- me over te gaan, dat bü het heete zomerseizoen past. Weliswaar droogt de groote stroom van pel grims, die dit Heilig Jaar naar Rome voert, ook in de warme maanden nimmer op; maar wel vloeit hü trager, zooals rivieren in den zomer plegen te doen. En in de groote plechtigheden komt een pauze tot aan den herfst, wanneer een nieuwe rü van feestelüke ceremoniën begint om in het volgende voorjaar, tot besluit van het Jubeljaar, die van den aanvang nog te over treffen. Hedenavond is dan de rü van plechtigheden de zaligverklaringen, de Pausmis en de ze gen op Paschen, de „cappella papale” In het Lateraan op Hemelvaartsdag, de heiligverklaring op Pinksteren bekroond door de historische Sacramentsprocessie, die na zooveel jaren weer door de zuilengangen van St. Pieter is gegaan. In duizenden katholieke dorpen en steden is vandaag het Allerheiligste in processie door de straten of langs de akkers gedragen. De Sacra mentsprocessie van Sint Pieter is in wezen ge heel dezelfde als die duizenden processies, die •ver de heele wereld den zegen van de Eucharis tie uitdragen over den grond en langs de hulzen en alle dingen van het dagelüksche leven. Doch hier la» Rome is het niet een parochie of een dorp of een stad, maar als het ware de Kerk zelf, die In processie gaai. De Paus zelf, het hoofd der kerk en baar senaat van kardinalen, bisschoppen zonder tal, al de kloosterorden, die haar door de eeuwen heen schragen, en onaf zienbare rijen van priesters begeleidden hier het Allerheiligste op zün weg. Alleen zou men kunnen zeggen, dat het volk ontbrak. Het ontbrak wel te verstaan In de pro cessie, die anders letterlijk eindeloos zou ge weest zün. De tienduizenden, die niet alleen het Sint Pietersplein maar ook de omgeving van de zuilengangen aan de buitenzijde vulden, volgden de processie nu slechts met hun oogen en met bun hart. Het was een schouwspel van sobere schoon heid, dat zich tusschen de viervoudige rij van travartünzullen, die het weidsche plein omzoo men en wier grijze ernst door geen bloemen of Versiering verlicht wordt, ging ontvouwen. den Is gedaan. Hü heeft het voorstel doorgege ven aan het ministerie van financiën. Naar verluidt, is het standpunt van de regeerlng te Washington onveranderd, ofschoon Frankrük heeft doen weten, dat het het Amertkaansche voorstel tot het sluiten van een tarieven besta nd niet zal steunen, zoolang de stablllseering aer valuta's niet heeft plaats gehad. Naar „United Press” ons seint, verluidt in toonaangevende kringen te Washington, dat Roosevelt het voorstel onaanvaardbaar acht De Bnmswüksche regeerlng deelt mede: Naar aanleiding van de bekende voorvallen in het gebouw van de ziekenkas is op 1 April van dit jaar tegen den Btahlhelm. Bond van Front soldaten en zün nevenorganisaties in Bruns- wük een verbod tot het opnemen van nieuwe leden tot 31 Maart 1934 uitgevaardigd. Door de Inmiddels verleende amnestie heeft de regee ring deze aangelegenheid uit de wereld gehol pen. Ongelukkig echter heeft de Btahlhelm in Brunswük naar met nadrok moet worden verklaard, onder den invloed van de lands leiding den ernst van den toestand in ver schillende plaatselüke groepen niet Ingezien. BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Jglgfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal.voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 fAei geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de M V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem ROME, 17 Juni (V.D.) Het buitengewoon slechte weer in Italië houdt aan. Ook gisteren en heden heeft het overal sterk geregend, waar door bü Genua overstroomlngen plaats von den. In de kleine .plaats Porto Vtro aan de Adriatische zee, heeft de bevolking met grootste verbazing waargenomen dat het ge durende de hagelbuien visschen regende, verklaring van dit wonderlüke natuurverschün- sel ligt hierin, dat kort te voren aan de kust een waterhoos had plaats gehad, waardoor de visschen in de lucht waren gezogen. helm en SS Wil het staatsgezag geen gevaar loopen dan Is het noodig bü den huldigen stand van za ken, met nadrok en vastbesloten tegen de on wettige Stahlhelmactle op te treden. De plaatselüke Stahlhelmgroepen Helm stedt, Koenlgsluther, Schoeningen en Wolfen- buettel en haar nevenorganisaties zün onmld- dellük ontbonden op grond van de verordening van den RUkspresident tot bescherming van Volk en Slaat. Wederoprichting is verboden. SCHWERIN, 19 Juni. Rüksstadhouder Hilde brandt beeft op een betooging der Hitlerjeugd in een rede aangekdndlgd, dat In de komende week in Mecklenburg—Lübeck alle jeugdbonden zullen worden ontbonden en verboden. Ook de christelüke jeugdorganisaties hebben al. niet het recht staatspolitleke en sociaal-politieke opvoedingsmethodes toe te passen op jonge Dultschers. De lichamelüke opvoeding onzer jeugd en haar opvoeding tot de volksgemeen schap, aldus de stadhouder, zullen wü alleen ter hand nemen. Daarom zullen alle tehuizen en bezittingen van alle jeugdbonden van Mecklen burg en Lübeck ter beschikking worden gesteld van de Hitler-jeugd. De 15 000 Jongens en meisjes van de Hitler jeugd begroetten deze aankondiging met applaus MOSKOU, 17 Juni. (Reuter). Het Sovjet- telegraaf-agentschap Is gemachtigd mede te deelen, dat de verklaring van Trotzki aan de Turksche pers, als zou de Sovjet-regeering hem hebben toegestaan naar de Sovjet-Unie terug te keeren, niet met de feiten overeenkomt. Trotzki Is verbannen als contra-revolutlonnalr op grond van de wet van 20 Februari 1932, welke wet van kracht is en blüft. joen", groote gele en roode zijden baldakijnen, die den vorm van een spitse tent of een half gesloten zonnescherm hebben. Achter den stan daard der groote basilieken volgen hun mach tige koren, die de Eucharistische hymnen ver over het plein doen klinken. Nu volgt de elgenlüke pauselüke stoet: opperofflcleren der gewapende korpsen en kamerheeren in hun Spaansche costuum. generaals der bedelorden, debussolanten. WteJ»- i‘ OrvérUt*»; f vbrl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1