ONS BLAD Eén Duitsch Arbeidsfront De taak der conferentie N Absoluut vergaderingsverbod De S.P.D. practisch ontbonden f Het nieuws van heden De jeugd voor Nieuw Oostenrijk- Hongarije? II >k 1 Stabilisatie der valuta’s den staat” i N BEVREDIGEND BEGIN DE BAROMETER DECREET VAN MINISTER GOERING JOH. LAUWERS PAYGLOr 3 ALKMAAR Leetglaxen en Loupes CHRISTELIJKE BONDEN „STAA TSVfJANDEN" VEREENIGDE katholieke pers VRIJDAG 23 JUNI 1933 f 2— Dr. LEY VIT GENèVE TERUGGEKEERD o o Washington instrueert ar af speelden NOODWEER IN ZWITSERLAND Practische voorstellen verwacht it- Vijf groepen en een leidersraad Dr. Stegerwald e.a. uitgestooten De regeering Goemboes wil niets van een personeele unie weten Scherp verzet van Frankrijk Amerika acht haar thans ongele gen; prysverhooging gaat voor Optreden, tegen R.K. geestelijken Het geheele party vermogen wordt in beslag genomen Baldur von Schirach over de orga nisatie van de Duitsche jeugd DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN ID de „Hoogverraderlijke on dernemingen” Zij, die zich tegen 1 Juli op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. De stemming is beter, dank zy gebeurtenissen die zich buiten de conferentiezaal ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 f De verschillende instanties moeten - door nat.-socialisten worden bezet NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 227 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin «ter van Nieuwe Roemeenoche gerant benoemd. Nieuwe gouttaitvoer. xü verdwijnen.” a Plnan- I. en L D DE 8.P.D. PRACTISCH ONTBONDEN. De plannen van den Duitachen R(jk» Jeugdleider. Christelijke vakbonden. Eén Duitsch arbeidsfront. Een nieuw OostenrijkHongarije? Frankrijk ar tegen, Engeland sou er voor sijn. Insake den moord te Rotterdam werd tegen den matroos twee Jaren geMscht. SPOTTER 23 Juni. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat In den afgeloopen nacht In vele steden in den Pfalz de politie is opgetreden tegen de Beiersche Volkspartij. Vele huiszoe kingen werden gedaan en veel materiaal werd in beslag genomen in de bureaux en bij de functionarissen der partij. De actie staat In verband met vermoedens omtrent relaties tus- schen de Beiersche Volkspartij en Chrtstelljk- Soclalen in Oostenrijk. dig die van Insake den moord in de Naaidwijkschestraat te den Haag is den dader drie jaren gevangenis- «trai opgelegd. De Duitsche Jeugd voor den staat”. Aan enkele R.K. geestelijken In Baden ts he* geven van godsdienstonderricht op school ont zegd gelijkschakeling De staking op de Letlandsche schepen gedln- digd. Hevige explosie te Bergen op Zoom. Hoogste stand op Vrijdag nr vj».: 75* Vorige stand 75S ■■HtUllIlinilllllHIllHlltlIlllUllllinillllllllHIIIIIIIIMIII BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TsWoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Ichupo’s voor het gebouw van den Kampf- rin0 in de Friedrich Ebertstrasse te Berlijn, bezet werd en aan een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen BERLIJN, 22 Juni (VD.) De Rjjksleider voor de jeugd, Baldur v. Schirach, heeft tegenover een medewerker van de „Völkische Beobachter" verklaard, dat de organisatie van de Duitsche jeugd zoo is gedacht, dat de Rükslelder voor de deelen van het land gevolmachtigden be noemt, die op hun beurt plaatselijke leiders benoemen. Deze gevolmachtigden zullen door de leiders van de Hitler-jeugd In de betreffen de landen en plaatsen worden benoemd. Er zal een leidersraad voor de Duitsche Jeugd worden gevormd, waarin de opperste leiders zitting en stemrecht zullen hebben. De vol gende groepen zullen dezen leidersraad vor men: 1) de katholieke groep; 2) de evangelische groep; 3) de groep der beroepen: 4) de groep van de bonden en Voorts verklaart Ley een aantal arbelders- lelders, o.w. oud-mlnlster Stegerwald en Im- baak. uitgestooten uit het Duitsche arbeids front. Aan alle instanties van het Duitsche ar beidsfront Is het verboden, met hen bespre kingen te voeren. LONDEN. 22 Juni. (Reuter). Aangaande de geruchten over de mogelijkheid eener politieke fusie tusschen Oostenrijk en Hongarije meent Reuter te weten, dat een dergelijke fusie voor Engeland aanvaardbaar sou s|jn. dat momen teel bezorgd is voor de positie van Oostenrijk als een gevaarlijk punt In Europa. Nochtans is Engeland niet over een dergelijk fusieplan ge polst. Frankrijk is vast besloten, geen deel te ne men aan een of andere taktiek of tendenz, doch zal zich direct keeren tegen een geste, welke In tegenstelling staat tot een positieve organiseering van Mldden-Europa, zooals de Kleine Entente deze verwezenlijkt. De vereenl- ging van Oostenrijk en Hongarije zou volgens de opvatting van offlcleele Fransche kringen lelden tot een verval en tot verregaande ver warringen In Mldden-Europa. De Fransche gezant te Warschau, Laroche, die naar verluidt de opvolger zal worden van de Jouvenel als gezant bij het Quirinaal zooveel mogeljjk op te heffen. Zou ten gevolge van deze Invloeden de dollar nog verder zak ken, dan zou daaruit toch geen blijvende ver- hooglng der prijzen voortkomen, doch. Integen deel, alleen maar nieuwe onrust en nieuwe ver warring op de bultenlandsche afzetmarkten van Amerika; nieuwe onzekerheid en een groo- tere oeconomische Inzinking zouden er In de rest der wereld ontstaan cn Amerika’s schul denaren zou het nog zwaarder vallen om hun schuld door leveringen In natura te voldoen. Het plan om voorloopig den strijd aan te bin den met de speculatieve bewegingen, is welis waar tot heden door Washington nog in geen enkel opzicht aanvaard, maar het lijdt geen twijfel of er zal iets dergelljks tot stand ko men, ook al zullen In de andere groote landen de prijzen te gelijk cploopen. Zou een land er toe overgaan zijn wisselkoers tot beneden het ..natuurlijke peil” dat is het peil waarop in voer en uitvoer met elkaar In evenwicht lig gen; te laten zakken, dan zullen zijn prijzen In het buitenland direct omlaag gedrukt wor den en aan den tegennatuurlliken oeconoml- schen bloei binnen de grenzen zal spoedig een einde komen. Het vraagstuk zou ontward kunnen worden door het besluit der Mogendheden om zoo veel mogelijk te zamen op te treden en hier ligt een der voornaamste oj Een tweede zeer Aangaande de geruchten over een Oosten- rljksch-Hongaarsche unie vernam voornoemd bureau van offlcleele Fransche zijde, dat de Fransche regeering zich nooit zou inlaten met een politiek, welke tot een ombouw van Mldden- Europa zou lelden. STUTTGART. 22 Juni. (W. B.) De Baden- sche minister van Eeredlenst heeft kapelaan Sass te Leutkirch. kapelaan Volgt te Heiden helm en pastoor Admendlnger te Lauffen de toestemming tot het geven van (Godsdienst) onderwijs in de scholen ontzegd. Uit Kalserlautem meldt Wolff, dat gister avond en gisternacht elf personen In bescher- mlngsarrest werden gesteld, ..die werkzaam wa ren geweest bl) politiek ondermljnlngswerk". O. a. werden gearresteerd pastoor Mann in Hohenecken, dr. Mungenast en twee journa listen. Alle overige vereenigingen, ook de zoogenaamde Katholieke en Evangel, arbeidersbonden, moeten als vijanden van den Staat worden beschouwd, wijl zij den grooten ophouw hinderen en belemmeren. Daarom op ten strijde tegen deze bonden. Het is de hoogste tijd, dat De Duitsche delegatie ter intern, arbeidsconferentie te Oenève is met den leider van het Duitsche arbeidsfront, dr. Ley, naar Berlijn teruggekeerd. Dr. Ley werd bij zijn aankomst te Berlijn stormachtig toegejuicht door leden van de N.S.B.O. Alle instanties der Christelijke vakvereenigingen en van de be diendenbonden moeten met nat.- socialisten bezet worden. BOEDAPEST. 22 Juni (W.B.). In de bulten landsche pers verschenen de laatste dagen op zienbarende mededeellngen aangaande een Habsburgrestauratle, een Oostenrljksch-Hon- gaarsche personeele unie enz. Hiertegenover wordt door welingelichte zijde verwezen naar de parlementsrede van minister president Goemboes, waarin hij verklaarde, dat de koningskwestie niet actueel was, de perso neele unie echter ongewenscht. In vooraanstaande politieke kringen wordt er op gewezen>-dtrt deze opvatting door de openbare meenlng van het geheele land ge deeld wordt. Daarom worden de in het buiten land opgedoken sensatleberlchten naar het rijk dei sprookje» verwezen. ALTDORF, 22 Juni. (V. D.) In het kanton Ury heeft een ontzettend noodweer, gepaard gaande met hevigen sneeuwval, zeer ernstige schade aangericht. 5) de groep van de weerorganlsatles. Aan het hoofd van leder dezer groepen staat een gevolmachtigde van den Rijks jeugdleider. Hiervoor zullen in aanmerking komen mgr. Wolker, di. Stange, Heinz Otto, Dr. Daehn- hardt. Voor de vijfde groep Is nog geen be slissing genomen. De jeugdleider heeft tot taak, het jeugdwerk in Dultschland te unlformeeren. Er zal een groote organisatie komen. In het Rljksminlsterle van Blnnenlandsclje Zaken zal een referent voor kwesties, de jeugd betreffende, worden benoemd. Dat zal dr. Usa- del worden. Deze zal de verbinding vormen tus schen den Rjjksmlnlster en den Rljksjeugdlel- der. Ook In het ministerie voor volksvoorlich ting zal zulk een verbindingsman worden be noemd. I I Amerika acht voorloopige valuta-stabiliaatie momenteel ongelegen. :aven der conferentie, lelangrljk vraagstuk is dat der tol-politiek. De Engelsche Kanselier van de schatkist, wiens rede het grootste gemeene veelvoud der meenlngen van het* Brltsche kabinet openbaarde, legde den nadruk op de noodzakelijkheid om tot een grootere vrijheid voor den internationalen handel te komen, maar liet tevens dóórschemeren, dat hl) niet de Engelschen tarieven, doch alleen die der andere landen ..overdreven hoog” vond. Misschien valt het niet te vermijden, dat elk volk de balk In het eigen oog bulten be schouwing laat, om des te meer aandacht te kunnen wijden aan den splinter in het oog van een ander. Het Hjdt geen twijfel of er zal spoe- een aanval worden gedaan op de landen zich met bijzonder hooge tolmuren het buitenland hebben afgesloten. Tot vandaag echter heeft noch de Brltsche. noch een andere delegatie scherp omlijnde voorsteUen tot slechting der handelsbelenunertngen inge diend. Het Zaterdagavond bekend geworden plan der Amerikanen om tot een algemeene tariefs verlaging van tien procent over te gaan, stuit op grooten tegenstand wijl men In het alge meen van oordeel is. dat de hooge Invoerrechten veel sterker verlaagd moeten worden dan de lage. Intusschen kan op bepaalde voorsteUen met zekerheid gerekend worden. Uit de ont vangst. welke zij zullen genieten, zal men om te beginnen kunnen aflelden of de landen werkelijk bereid zijn een offer te brengen voor het algemeen welzijn. V SIR WALTER LAYTON. (United Prees Nadruk verboden). BBRLIJN, 22 Juni. Officieel wordt medege deeld: de gebeurtenissen van den laatsten tijd hebben het onomstooteljjke bewijs geleverd, dat de Duitsche sociaal-democratie voor hoog- en landsverraderlijke ondernemingen tegen Dultschland en zijn rechtmatige regeering niet terugschrikt. Leidende personen In de SPD, zooals Wels, Breitscheid, Stampfer, Vogel, be vinden zich reeds sinds weken te Praag om van daar uit den strijd te voeren tegen de nationale regeering in Dultschland. Wels heeft een verklaring gepubliceerd, volgens de welke zlfn uittreden uit het bureau van de Tweede Internationale slechts gefingeerd Is geweest. HU heeft aan den voorzitter van de arbeiders groep ter Internationale Arbeidsconferentie In Oenève een telegram gezonden, waarin hU de arbeiders der overige landen tegen de natio nale Duitsche regeering probeert op te zetten. De partijleiding der BJ>X>. heeft zich In de senlge dagen geleden In Berlijn gehouden zit ting slechts naar buiten van lieden zooals Wels en Breitscheid op een afstand gehouden. ZU heeft evenwel nagelaten deze personen wegens hun landsverrader lijk optreden uit de partij te Betten. Integendeel. In een door de politie over vallen geheime vergadering van sociaal-demo- eratlsche leiders in Hamburg is eveneens lands- verraderlUk materiaal gevonden. Dit alles nood- saakt er toe de SPD te beschouwen als een staats- en volksvUandige partij. welke geen aanspraak kan maken op een andere behande ling dan de K.P D. is deelachtig geworden. BERLIJN, 22 Juni. De Rüksminister van Binnenlandsche Zaken heeft vandaag, Donderdag, de actie der Sociaal-Democratische Partij Dultschland verboden. In een in structie aan de regeeringen der lan den heeft de Rüksminister verzocht maatregelen te nemen om het ver bod ten uitvoer te leggen. BERLIJN, 22 Juni. (W3.I. De leider van het Duitsche Arbeidsfront, dr. Ley, heeft de volgende verklaring af gelegd: ..BIJ de vorming van het Duitsche arbelds- flont moet de groote scha keert ng der organi saties van werkgevers en -nemers verdwijnen Niet alleen wordt daardoor de laatste schuil plaats van het Marxisme vernietigd, maar wordt ook de ongelukzalige verdeeldheid der arbeiders opgeheven. Kleinzielige en egoïs tische elementen zullen probeeren deze groote revolutlonnalre daad niet te doen erkennen en op allerlei manier het groote werk te doen mis lukken. Het is de wil van Hitler, dat bulten het Duitsche arbeidsfront geen organisaties, noch van werkgevers, noch van werknemers, In de toekomst nog zullen bestaan. Alleen de beroepevereenigtngen, die ter opvoeding dienen, mogen blijven. -r~xe oeconomische wereld-conferentie is goed J begonnen. De algemeene beschouwingen 2J waren in den regel kort en zakelljk Een ontgoocheling welke anders onvermijdelijk ge weest zou zijn, heeft men der wereld zoo we ten te besparen. Wanneer men twee of drie weken aan vruchteloos gepraat over algemeen heden gedaan had, dan zou dat geprikkeld en teleur gesteld hebben. De betere stemming welke te Londen heerscht, komt voort uit gebeurtenissen die bulten de conferenUe-zaal afspeelden, en wet. ten eerste, uit het de vorige week Woensdag bereikte compromis In het vraagstuk der oor- logssciiulden ten tweede, uit de voorloopige regeling welke Dultschland met zijn crediteuren in zake de cre- dieten op korten termijn getroffen heeft en waardoor nieuw geharrewar met de bankiers van New-York en van Londen voorkomen werd; en ten derde, uit het tot heden gunstig ver loop der besprekingen omtrent de credieten op langen termijn. Dit alles bewijst dat het grootste obstakel het welk elk resultaat In den weg scheen te zul'en staan, overwonnen kan wordèn. De problemen, die het progrsmma zijn van heel de conferentie, liggen besloten In deze twee voudige kern: De staten van het Europeesch vasteland die nog slechts In angst en beven kunnen terug denken aan de verwoestende gevolgen der In flatie welke zij doorleefden, bidden en smeezen om zoo spoedig mogelijk door te voeren stabili satie der valuta's die in den laatsten tijd van het afgüfden gegaan zijn, en durven zich nau welijks voorstellen wat er gebeuren zal, wanneer LONDEN. 22 Juni. (Reuter) De Axnerik-an- sche delegatie ter Economische Wereldconferen tie publiceert een verklaring, waarin gezrgd wordt, dat zU nimmer Iets uitstaande heeft ge- had met het plan voor een tUJelijke stabU’Mtle der valuta’s. Dit plan Is besproken door verte genwoordigers van de mlnlsteiles van clèn en de centrale banken van de V. 8., Enge land en Frankrijk. De regeering te Washington is van oordeel, dat tijdelijke stabilisatie thans ongelegen zou zijn, omdat zjj van meenlng Is. dat haar po ging om de prijzen op te voeren de belang rijkste bijdrage ts, die zij kan leveren en nat alles, wat deze pogingen kan belemmeren, de conferentie meer zal schaden dan het ontbre ken van een directe overeenkomst In zake sta bilisatie. Overigens heeft de Amerikaansche delegatie reeds een resolutie ingediend, welke beoogt al gemeene stabilisatie van onstabiele valuta'* en zU Is bereid haar steun te verleenen aan maat regelen voor het vestigen van een monetaire en fiscale politiek door verschillende landen in onderlinge samenwerking, met het doel de eco nomische activiteit te stimuleeren en de prijren te verbeteren. Deze Ameriaansche verklaring werd gepubli ceerd na een zitting, die den geheelen nacht duurde en bijeengeroepen was wegens uit Washington ontvangen geheime Instructies. Verder verklaart dr. Ley: Bet n»<-socla- Usme handelt op grond van zijn kracht groot moedig, dit wordt echter hier en daar door zijn kleine tegenstanders als zwakte uitgelegd. Zoo meende het nat. socialisme ook tegenover de Christelijke vakvereenigingen en andere burgerlijke groepen grootmoedig te kunnen zijn- Deze daad werd met ondank en llloyalitelt beantwoord. Daarbij komt, dat In de bedoelde bonden wat betreft kas- en economische aan gelegenheden de grootste corruptie gebleken is. Daarom beschik ik het volgende: In het bijzonder zullen alle leden der 8.FJ>^ die thans nog deel uitmaken van volksvertegenwoordigingen en gemeente raden, worden uitgesloten van de verdere uitoefening van hun mandaat. Natuurlijk zullen de schadeloosstellingen dezer uitge slotenen worden ingehouden. De sociaal- democratie kan ook niet meer de moge lijkheid worden gelaten, op een of andere wijze propagandistisch werkzaam te zijn. Vergaderingen der S.P.D., zoomede van haar hulp- en nevenorganisaties sullen niet meer worden toegestaan. Evenmin sullen no* sociaal-democratische dagbla den of tijdschriften mogen worden uitge geven. Het vermogen van de S.P.D. en haar hulp- en nevenorganisaties, wordt, voor zoover het niet reeds bij de ontbinding der vrije vakvereenigingen „veilig gesteld” is, in beslag genomen. Mlnlaterieele circulaire aan de gemeentebestu ren Inzake het plaatsen van order» in het bui tenland. Het departement van Óhderwijs in een ander Rljksgebouw? De Engelsche oeconoom Sir Walter Layton zet in nevenstaand artikel zijn beschouwingen voort over de oeconomische wereld-conferentie te Londen. Hjj geeft een overzicht van hetgeen ter conferentie zooal niet bereikt, dan toch voorbereid werd, geeft blijk van een optimisme waarvan men wel niet minder zeg gen kan dan dat het door weinigen gedeeld wordt. Interessant is zjjn voorstel van een twee- of drie-jarig plan om voorloopig een zekere sta bilisatie van den wisselkoers door te voeren en dan later, wanneer het peil der prijzen wat opgeloopen is, tot een definitieve stabilisatie over te gaan. de staten er zich op gaan toeleggen om hun geld zooveel mogelijk waardeloos te maken. Daarentegen willen Engeland en Amerika met een stabilisatie van pond en dollar wachten tot het niveau der prijzen wat opgeloopen is. Een oplossing zou er misschien kunnen lig gen in een twee- of driejarig plan, waardoor men zich niet aan een vaste verhouding tot het goud verbond, maar waarbij men voorloopig geen andere verplichting op zich natn dan den koers te controleeren. alleen en uitsluitend om de speculatie^ Qp de deviezen tegen te gaan. Dit plan zou dan niet meer zijn dan een uit gangspunt voor een geleidelijken overgang naar een stabilisatie der koersen welke door den handel en de toeweglng der prijzen in de ver schillende lallen bepaald kan wordej. Een uiteirtSelijke beslissing zou niet geno men worden jfeor de prijzen een zeker peil be reikt hebberig De^g beslissing zo^.alleen van kracht wordefl, nadat aan zéketé' eischen om trent de slechting der belemmeringen van den handel voldaan Is, en eene der eerste dezer eischen zou de verlaging van de tarieven moe ten zijn. Tijdens de besprekingen der deskundigen uit bank- en regeerlngskrlngen was het streven er voornamelijk op gericht een middel te ontdek ken om den Invloed van geruchten, specula tes en kapitaalbewegingen op den wisselkoers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1