ONS BLAD Het gevecht met den koning H blijf vertoefde. Een grondwet werd opgssteld, waardoor de macht des koning» aanzienlijk werd beknot De Oostersche potentaat verklaar de zich onmlddellljk bereid dit Westersche in stituut te aanvaarden en werd bij zijn terug keer naar de hoofdstad met volksovaties ont vangen. ir I .1 FT,U i Sr Sf Het nieuws van heden De conferentie te Londen Actie tegen Beiersche Volkspartij EEN PROMOTIE DOOR REVOLUTIE PRELAAT LEICHT IN HECHTENIS DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Broodmessen en ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 230 BERLIJN, DE STAD DER PARADES W fCIE Betooging te Weenen Waarom Zamora teekende Chineesch ziekenhuis Geen uitspraak afgebrand 38 dooden, ruim 200 gewonden Chamberlain over de schulden Voortzetting of verdaging? Oud-Generaal Gajda vrygeaproken Prelaat Leichl Nazi-bladen in Oosten- rijk verboden BORAH GEOPEREERD BESPAARD GEBLEVEN Broodzagen Grieksch schip in brand Vier dooden Een nieuwe klooateratorm het alternatief Mgr. Heylen te Beau- raing De zuiveringsactie in Sovjet-Rusland Siam herkrijgt zijn grondwet Duitsch-Nat. betooging verboden De vreemde vliegers boven Berlijn Fascisten-proces te Brünn De ontwapeningsconfe rentie D1T NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN .11- 12 85 Verklaring van den Duitachen ver tegenwoordiger ten aanzien van de voornaamate problemen Dollfuss dreigt met de doodstraf 12.000 Studenten zullen de collec- tieve boerderijen „con- troleeren” Journaliaten juiat in een peraconferentie „Het politieke Katholiciame atreeft er naar de verordeningen der regeering te aaboteeren” ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 BUREAOX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redectie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaer x O3 Met geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaernested - Haarlem Hugenberg moet het weer ontgelden =5 dtrei- NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD De (Zee- irschie Putoor Th. J. Gieten t. en O O gedenkteeken voor de gevallenen van verzoek een r De De dat Voorts deelt de polltle-presldent mede. hel et vorig Jaar heeft men in Siam einde gemaakt aan de absolute mor ar chie. Terwijl de vorst 'n rijn zomerver- Een kransneer leg ging aan den voet van het den wereldoorlog, Unter den Linden. hield dames veroor- ver- ■d vast- e eerste d, want welke jlng bij sn, dat Jk, om Ier sa- letlgen, BALTIMORE 26 Juni. Senator Borah heeft zich vandaag moeten laten opereeren. Volgens de geneesheeren Is de operatie uitstekend ge lukt. Wijzigingen in de regeling van den beeldtele. graafOtenst. Felle fabrieksbrand te Veen dam; een ton schade. De Hooge Raad heeft het casoatle-beroep in de moordzaak-Eschauzier verworpen. Doodelijk ongeluk te 's.Gravenhage; dame door tram gedood. Hoogste stand op Dinsdag uur VJB.: 752 Vorige stanj. 75* ont- idijker- s aan st een deze Steunverleenlng In het bouwbedrijf voor ver* schillende groepen beëindigd. Besturende r te Noordw(jkerhont van de Kath. Jonge Mlddenstandsvereenlgingen in bet bis dom Haarlem. loei en ntvan- Waar i reeds r, de er het e voor in wa- worden le ver- r voor- Bpeng- Reln- mver- lie de flinke neren ige van tel van aange- raaria asom- nede- i sla- n der 8 te eelne- len: 475 le kws- 3e kwa- 10 melk- e kslve- t 26—32 gewicht. 40 scha ker stuk. 90—110 1 33—3» -100 per lenemar- eren te- Lag naar aanvoer, tere kal- Varkens ;n gelijk handel idel zeer it Cae- lat er 1. Zan- erzocht Jle bo or. een rekken, tzonde- gaande BRÜNN 26 Juni. Hedenmorgen heeft de mi litaire rechtbank te Brünn uitspraak gedaan |ln het proces tegen de fascisten, die Indertijd een poging hebben gedaan tot besetting van de militaire kazerne te Brünfi. HAMBURG. 26 Juni. Maandagochtend werden Je bureaux der Christelijke vakvereenlglngen door S A. en leden van de NSBO bezet, naatregel werd genomen In opdracht van den leider van het Dultsche Arbeidsfront. ten. waar zU als aanvulling van Interne devte- zen-bepalingen dienen. 5. In tegenstelling tot anders luidende bewe ringen dient te worden verklaard dat Dultech- land de d. vlezenbepalingen niet voor handels politieke doeleinden gebruikt 6. Tenslotte wordt van Dultsche zijde net practische voorstel gedaan een redactiecom missie in te stellen teneinde de b(j de discus sies aan de orde gestelde ounten uit te werzen op de basis van de voorstellen van den Bnt- schen minister van Koloniën sir Cunllff Lister over de internationale regeling der productie Volgens berichten uit België zou Z. H Exc. Mgr. Heylen. Biaschop van Namen zich heden naar Beauraing begeven, om daar het H. Vorm sel toe te dienen o» aan Albert Voisin, den knaap, wiens naarn herhaaldelijk genoemd is bij de beweerde verschijningen der H- Maagd. Mgr. wenschté” ook Gllberte en Bemande Voisin en Gllberte en Andrée Degelmbre persoonlijk te hoeren. Mr. zou ook schikkingen treffen vol gens de Brusselsche Standaard, voor de even- tueele oprichting eener kapel. Maar hierin mag geen uitspraak gezien worden over de echtheid der verschijningen, zoo wordt uitdrukkelijk hier bij vermeld. MOSKOU 26 Juni. <V. D.) De regeering üer Sovjet-Unie en de partijleiding hebben 12 000 communistische studenten mobiel gemaakt ZU zullen de collectieve boerenbedrijven ..zuiveren De studenten zullen de leden der collectieve boerenbedn ven controleeren ten elnoe na te kunnen gaan, wie moeten worden verwijderd ■nbe las er tot BERLIJN. 26 Juni. (V. D.) Nadr een der aden meldt, heeft Rijksmlnlster doering :n dn kwaliteit van Pruisisch minister van Bin- renlandsche Zaken uitvoeringsbepalingen ult- evaardigd op het verbod der 8. P. D. O. m. wordt bepaald, dat onder dit verbod uilen val’én alle leden van den Rijksdag, van en Pruislschen Landdag en van den Staata- aad. zoomede van de andere parlementaire corporaties in de gemeenten e. d., die self lid :|jn der S P. D. of op de lijsten der 8. P 3. zijn gekozen. De politieautoriteiten moeten dezen personen mededeelen zich van de verdere uit oefening van hun mandaat te onthouden de □etaling der schadeloosstellingen moet «orden stopgezet. Alle vermogensobjecten der S. P. D n de parlementen e. d. moeten «orden In lie s’ ag genomen. LONDEN M Juni. (Reuteri Dr Schacht ia hier hedenavond per vliegtuig uit Berlijn aan gekomen PEKING, 25 Juni (V.D In de stad Oer- oemtsjl (Chin. Turkestan) heeft In het Chlnee- sche ziekenhuis een brand gewoed, waarbij 38 personen om het leven zijn gekomen en meer dan 200 gewond zijn. De oorzaak van den brand is onbekend. tard. gheem- ■erd de x ge- Den 28en Juni van bet vorig jaar zette hjj zijn handteekenlng onder het stuk, dat de hoogste macht aan het Siameesche volk zelf toe kende, maar de uitvoering daarvan opuroeg aan den Koning, den volkssenaat, het comité voor de Volkspartij en de rechtbanken. De se naat, die onder zekere omstandigheden wtuen mocht uitvaardigen zonder toestemming van den vorst, werd aanvankelijk uit 70 militairen gevormd, welke later door gekozen volksverte genwoordigers zouden worden vervangen Aan de daarvoor noodzakelijke verkiezingen zrurten ook de Slameesttie vrouwen mogen deelnam en Wel een bewijs hoezeer de pobtieke en maat schappelijke emancipatie der vrouw In dit verre Oosten tegen de verdrukking In voortgang heeft gemaakt. Het parlementaire stelsel schijnt ech ter den soepelen koning van Stam, die de <al- looze prinsen, al of niet van den bloede, politiek ongevoerd CM Mul- .elne 0-50. Aanvoer soort X. 25 00— nder B-M- dat een aantal journalisten den volgenden dag gezamenlijk ondernam, leverde geen resultaat op. Niemand had Iets gehoord of gezien. Alléén werd op een der regeeringsbureaux medegedeeld, dat de strooibiljetten waarvan overigens geen enkel exemplaar getoond we*d, met een gummistempel bedjukt waren met de woorden: ..Het volk mort, Hitler beliegt en verdrukt het. KJ’ D. valt aan.** Het verbod werd, naar te bevoegder plaatse verluidt, afgekondlgd in verband met het ver bod de, Dultsch-Nationale .Kampfrlnge". Dultsch-Natlonale Bedrijfsgroepen en de overige organisaties, waartoe ook de Dultsch Nationale Bond van den industrleehen middenstand be hoort. Ook deze Bond is, in strijd met anders luidende mededeellngen. verboden. Slechts was een misverstand ontstaan doordat verboden was de „Dultsch-Natlonale Strijdhond van den in- dustrleelen middenstand”, een organisatie, welke niet bestaat. PARIJS. 26 Juni. (V. D.) Het onderhoud, dat de voorzitter der ontwapeningsconferentie Hen derson Maandag met Paul-Boncour heeft ge had over de voortzetting of verdaging der c'>n- ferentie, heeft niet tot een definitief resultaat geleld Tegenover persvertegenwoordigers heeft Hen derson verklaard, dat de verschillende delega ties Dinsdag in Genève zullen bijeenkomen en dat men ter plaatse de opvattingen der ver schillende vertegenwoordigers en het nut van een voortzetting der werkzaamheden oeter zal kunnen beoordeelen. Daarvoor is evenwel ren persoonlijk contact van eenlge dagen noodig. Men zal alles in het werk stellen om een resul taat te vei zekeren. er (con- 1.40—1.50 >ed. er 50.000 00 stuk». Aard- Ine Mul- >aal. 3appel<®: >rlellnge“ reenlglnï Aard- Idem kl. -o» oer 1» K G. d Weetl. Aardbeien e Boonen Princes»®- L9G—3». 7800 Kg; 27 30. CC ,e Muizen oe O-30^ XX) «tuk» cl 180- Deze ongewone opname laat zien, hoe de bliksem inslaat in het Empire State SuUding te New-York. Door den bliksem- *Mder werd het reuzengebouw bespaard voor schade WEENEN. 26 Juni (W B De volgende Dultsche couranten zijn vandaag voor den tijd van drie maanden verboden: Uustrlerter Beobachter. MUnchen; Der 8.A.- -nann. MUnchen; Dai Neue Deutschland. Leip zig; MUnchener Neueste Nachrichten, MUnchen. KONINGSBERGEN, 26 Juni. (W. B.) Jistrictsleldlng van de 8. P. D. in Oost-Prulaen neeft zich genoodzaakt gezien de organisatie op te heffen en de leden van hun verplichtingen genover de 8. P. D. te ontslaan. LONDEN 26 Juni. Reuter) In de subcom missie var de Economische Conferentie ver klaarde Neville Chamberlain hedenmiddag dat het noodzakelijk Is. dat crediteuren zoowei «is debiteuren duidelijk hun economischen toes’1.nd uiteenzetten opdat hiernaar de schuldenkwes- Ues geregeld worden. Het beste is. dat alle *ta- ten organen In het leven roepen die dan ge meenschappelijk deze kwestie moeten tract.ten op te loseen Een Internationaal orgaan is vol gens hem uit den booze Vervolgens sprak de Amerikaan Couzens 31e uiteenzette dat indien men de orljaen wil op voeren tegelijkertijd de schuldenlast vermin derd moet worden. De schuldetachers van oe geheele wereld moeten zich aaneensluiten De crisis is slechts op te heffen door vergroot mg van de koopkracht. ■w-*v e historische traditie, dat revoluties ge- 1 paard moeten gaan met massale bloed- 3-^ baden, een repeteerende breuk van terechtstellingen en beestachtige uitspattingen van de heffe des volks, schijnt langzaam aan te zullen uitsterven. Slechts In Rusland beeft men de klassiek geworden Pransche revolutie van 1789 in wreedaardigheid en bloeddronken- keld nog weten te overtreffen, maar In Spanje en Dultachland voltrekken zich de omwente lingen met een vergelijkenderwijs gesproken verwonderlijke kalmte. In Spanje heeft men bjj wijze van revolutionnaire feestverlichting wel kloosters en kerken In brand gestoken, heeft men de grandes >Rel van al hun bezittingen beroofd, maar eX-koning Alfonso draagt In het buitenland nog steeds het Bourbonsche hoofd op de daarvoor bestemde plaats tusschen de schouders en het weinige bloed, dat den Spaanschen bodem nauwelijks drenkte, stroom de niet uit het hart van den ontrechten monar- chistlschen adel, maar uit dat van het com munistisch gepeupel, hetwelk een moorddadiger revolutie naar Russisch model had verwacht. De „nationale revolutieIn Dultachland mar cheert als een model-afgerlcht exercitle-pele- too. dat wel-is-waar heel wat met moeite en oprechte vaderlandsliefde opgebouwde Instel lingen en eerlijke patriotten onder den zwaar ge laarsden voet loopt, maar over het alge meen lijf en leden van hen, die dien opmarsch in den weg treden, verschoont. Alleen maat schappelijk en financieel wordt er geguilloti neerd. Of dit geraffineerder en wreeder is dan het lichamelijk gulllotineeren kunn^i de slacht offers van het nationaal-socialisme in Duitach- land beter beoordeelen dan wij. In ieder geval bloedig kan de nationale revolutie, waar uit het Derde RQk als een Germaansche heil staat te voorschijn moet komen, niet worden genoemd. Maar hoe „vredig” de jongste revo luties In Europa ook mogen zijn, zoo operette achtig gemoëdeltjk als die in Stam zijn ze toch niet. Daar nemen de revolutieg-eenvoudlg het karakter aan van een volksvermakelUkheld. Wie in Siam een staatsgreep wil doen, wacht, tot koning Prajadhipok de hoofdstad Bangkok heeft verlaten om op zijn buitenverblijf de ge neugten der vacantie onvermengd te smaken. Alleen de koning zelf maakt op dezen regel een uitzondering en terecht. e Koelen 25 vette 1.40—0.70 >0—14.00, 167 vette oor Hol- 000 klp- 10. 60-82 sndeleren Voor de uitspraak van de rechtbank bestend groote belangstelling van de zijde van het pu bliek en een sterke politiemacht had de omge ving van het gerechtsgebouw afgezet. De vrij spraak van oud-generaal Gajda wekte sen satie. Klpa meldt uit Madrid: President Zamora heeft men weet het na eenlg aarzelen de nieuwe wet betreffende de congregaties onderteekend ondanks alle pro testen. die hem van Katholieke zijde gewerden. Thans verluidt, dat Zamora niet alleen vele dreigbrieven heeft ontvangen, doch het zou hem ook direct duidelijk zijn gemaakt, dat een nlet-onderteekenen gelijk stond met de ontketening van een nieuwen kerk- en kloos ters torm. Klaarblijkelijk waren enkele nieuwe aansla gen op kerken en kloosters in de aan de onder- teekenlng voorafgaande dagen bedoeld, om Zamora duidelijk te maken, dat van bedrei ging tot uitvoering geen groote stap was. LONDEN. 26 Juni (Reuter) Lloyds meldt ait Alexandretta (Syrië), dat bij een ontplof fing in de olie-lading van het Grleksche sa. Reramlcoe" vier koppen van de bemanning gedood en drie gewond werden. Het schip brandt nog steeds en het wordt onmogelijk geacht het nog te redden het edelste karakter een eeresaluut. De ge- vangenis kan hem niet onteeren. Integendeel, 1 strekt hem tot onvergankelijke eerel BERLIJN, 26 Juni Op het oogenblik. dat Vrijdagavond twee vreemde vliegtuigen boxen de regeeringswljk te Berlijn communistische strooibiljetten zouden hebben uitgeworpen za ten naar het „Volk” meldt alle buuen- landsche journalisten te Berlijn juist ondet 't gehoor van dr. Rosenberg, die een uiteenzet ting gaf van de nat. soc. beginselen. Een onderzoek in verschillende richtingen PARIJS. 26 Juni (Reuter) De „Petit Parlsien” is van oordeel, dat de „lucht-aanval op Berlijn'*, werd uitgevoerd door Nazi-vliegers. Het blad meent te weten, -lat Dultaculund twee vllegercorpsen heeft, een uit Nat. Socia listen bestaande en het ander uit vroegere or- logsvllegers. De .aanval” Is geënsceneerd om bet bestaan van deze corpsen te rechtvaardigen. zijn van den Staat. Wij zijn er zeker van dat heel de katholieke wereld o' otesteeren zal tegen de Dultsche terreur tegen de katholieke geestelijken in het algemeen en tegen de arres tatie van Mgr. Lelcht in het bijzonder. WU brengen den gevlerden priester, den man met deeld tot res jaar zware kerkerstraf en r^. - schillende rJidere beklaagden die op soldaten geschoten hadden, tot gevangenisstraffen van twee tot vier jaar. Alle overige beklaagden wer den veroo’-deeld van zes tot elf maanden zware kerkerstraf Elf van de 59 beklaagden, waaronder gene raal Gajda majoor Uwjra en de vaandrig Te- lak. werden wegens gebrek aan bewijs vrijge sproken. Dt leider van de bestorming van de kazerne, kapitein von Kobsinek. werd zes MUNCHEN. 26 Juni. De polltle-presldent deelt mede: Zooals reeds werd gemeld, heeft de Beiersche politie eenlge dagen geleden bU de beid? functie z larlssen der Beiersche Volks partij huiszoekingen verricht, aangezien de ge motiveerde verdenking zou bestaan. dat de Beiersche Volkspartij in zeer nauw contact zou staan met de regeerlng-Dolffuss en de Helmwehr in Oostenrijk en dat zij voor het verbod der N.S.D.AP. in Oostenrijk mede verantwoorde lijk zou zijn. Bjj de huiszoekingen werd om vangrijk materiaal gevonden. •n Tuin- Omstre- JchoUcbe 000 K.G. G Aan- 1. Regale lum 1ste idem 3e l50- -0 60. Violieren mpanul* J 30.00— 20.00. 1 In de eerste subcommissie der Economische Commissie waar de quaestle der tarieven en handelsbespreklngen aan de orde kwam. >egde de Dult’.che vertegenwoordiger hedenmorgen een verklailng af Inzake nel Dultsche stand punt ten aanzien van de voornaamste vraag stukken. HL' behandelde de volgende punten 1. Tweezijdige handels- en tariefovareenk.xn- sten hebban naar Dultsche opvatting de voor keur boven veelzijdige verdragen. In het bijzon der werd gewezen op de noodzakelijkheid van regeling van het betalingsverkeer en op de positie van den Duitachen landbouw, waarmee in de eerste plaats rekening moest worden ge houden. 2. Ten aanzien van de meestbegunstigings- quaestie icon het Dultsche standpunt aldus wer den weergegeven, dat wanneer het gerechtvaar digd is dat op groote gebieden de concurrentie wordt uitgesloten, zooals door Ottawa net eveneens te rechtvaardigen is dat bijv, het con tinentale Europa zich economisch aaneensluit. 3. De flnancleele quaesties dienen eerst op gelost te worden alvorens men met succes de handelspolitieke problemen kan regelen Stabi liteit der valuta en regeling der schulden zUn in de eerste plaats noodzakclljk 4. Naar Dultsche meening kunnen cleulng- overeenkomsten slechts daai worden toegela- op nonactlef moest stellen, zoodat zü niet meer ten laste van de In vrU deplorabeien toestind verkeerende staatskas kwamen, niet bUster te zUn bevallen. In het begin van dit jaar tenminste stelde hU de grondwet weer bulten werking om op nieuw eigenmachtig zün volk te besturen. De ze koninklUke staatsgreep verwekte even weinig verzet bU het volk als die van de militairen bU den koning. Had Prajadhipok er van afge zien dit jaar naar zUn zomerverblUf te gaan, misschien zou zUn dictatuur het nog enkele maanden langer hebben uitgehouden. Thans echter kreeg kolonel Phya BahoL nadat deze eerst netjes als opperbevelhebber van het Sia meesche leger was afgetreden, de schoone kans om zich self door middel van een staats greep te promoveeren. HU eischte wederinvoe ring van de grondwet. De soepele koning gaf wederom toe. Drie van de voornaamste leden der regeering werden aan den dUk gezet Phya Bahol werd voorlooplg tot minister-pre sident benoemd. Geen druppel bloed werd bü dit alles vergoten. De revolutionnaire kolonel had trouwens onmiddellUk zijn duurzame trouw aan Prajadhipok betuigd. Het gaat in Stam niet tegen de monarchie zelf, maar enkel tegen haar absolutistische neigingen. En daar de koning steeds eieren klc :t voor zUn schaarsch geworden geld, voorspellen wU hem een nog lange regeering. BERLIJN. 26 Juni. (VJ>.) Uit Bamberg wordt gemeld, dat vanochtend in hechtenis is genomen RUksdagafgevaardigde prelaat Lelcht vim de Beiersche VolkspartU- Een der gevlerdste, men Is geneigd te zeggen beminnelijkste leden van de Nationale Verga dering van Weimar, en van de achtereen zich opvolgende RUksdagen der republiek, was Mgr. Dr. Lelcht. Kanunnik van het taetropolitaan Kapittel van Bamberg. Hq was politicus, voor zitter van de RUksdagfractle der Beiersche VolkspartU. van die katholieke partU. die zich uit taktlsche overwegingen van het Centrum had afgescheiden, vooral om het feit, dat de Beleren, die de Radenrepubliek en meer roods aan den lUve hadden bespeurd, het wel wat al te nauwe samengaan van het Centrum met de sociaal-democratie niet voor opportuun en op den duui voor schadelUk hielden. Deze schei ding van het Centrum was echter maar Iets ulterlUks Onder teldlng van Mgr. Lelcht voerde ook na de scheiding der Beiersche VolkspartU Centrums-polltiek In den cradltloneelen zin van Windhorst. Deze politiek is nu door den loop der feiten gedesavoueerd. Maar dit Is maar schUn. Na den „Kulturkampf" van Hitler zal het Centrum met de zusterpartu in Beieren even sterk blüken te zUn als na den .Kulturkamprf” van Bismarck. Ook Hitler wacht Canossa Persoonlijk is Lelcht een man. die nooit vUanden had. Ir. geen enkel kamp. Zelfs niet bU de communisten, die hU altUd op de hem eigen beminnelUk-humorlstlsche wUze wist te ontwapenen. Het waren dt volslagen onopge voede en brutale Beiersche 8.A.-mannen, die le MUnchen de katholieke gezellen neerknuppelden en die de doodschrik zUn voor Hitler zelf, die hen niet meer in de hand heeft, tenslotv* die den tries ten moed hadden, om den ge vier den prelaat, een man met *n weergaloozen staat van dienst voor zUn vaderland, in hun erbarmeUjke en meedoogenlooze ..Schutzhaft" te nemen on der voorwendsel, dat hU neult met OostenrUk. De werkelUkheid is anders. Mgr. Lelcht ver zette zich met hand en tand tegen een politiek, die alles met het Wotanlstlsche Derde Ruk wil parallelschakelen en die culmineert In het neerknuppelen van katholieke jongens, in de arrestatie van talrUke priesters, waartegen de Nuntius. Mgr. Orsenlgo reeds is opgekomen, en In de ofttcieele verklaring, dat de katholieke vereenlglngen, vooral der werklieden. vUanden WEENEN. 25 Juni (W.B.) In de Arena heeft het Vaderlandsche front een groote betoo ging gehouden, welke door 7000 personen werd bUgcwoond. Toen de bondskanselier Dollfuss het woord zou nemen, weerklonken eenlge kreten van nationaal-soclalisten. van wie een aantal werd gearresteerd. Naar aanleiding van den bomaanslag te Krems zeide Dollfuss, dat als hU zich niet aan de grondwet had willen houden, de doodstraf reeds lang zou zUn Ingevoerd; indien dergelUke voorvallen zich echter herhalen, dan zal *>U middelen weten te vinden, om de leiders, die verantwoordelijk zUi- voor het In gevaar bren gen van het leven van onschuldlgen. met hun leven daarvoor te laten boeten. HU zal er niet voor terugschrikken de doodstraf weer In te voeren. BERLIJN, 26 Juni. De tegen Maandagavond vustgestelde bUeenkomst van den Dultsch- Nationalen Bond van den Industrieelen mid denstand, waar ook Rijksmlnlster dr. Hugen berg een redevoering zou uitspreken, ia van polltlewege verboden. 1 van sn ver- kuost- Op grond der resultaten van het voorlooplg onderzoek heeft de Beiersche politieke politie zich genoodzaakt gezien de In hechtenisneming te bevelen van de RUks- en Landd gafgevaar- dlgden van de Beiersche VolkspartU, zoomede van andere belangrUke fuctlonnarlssen In ge heel Beleren. Intusschen zUn de arrestaties uitgevoerd. nen. Tot de gearresteerden behooren: Schaffer Von Lex. dr. Pfeiffer, baron Hlrsch en dr. Hundhammer. de actie tegen het politieke katholicisme het ondubbelz nnig bewüs heeft geleverd, dat dezen kringen geen ernst Is zich onvoorwaar- delUk achter de nationale regeering te plaat sen en mede te werken aan den opbouw van Dultschland. Het onderzoek zal veeleer hebben uitgewezen, dat bet politieke katholicisme er naar streeft in leder opzicht de verordeningen der regeering te saboteeren en deze zelfs tegen te werken. Vast sou staan dat deze kringen uit een eventueele politieke crisis zouden willen trachten de verloren machtspositie te herwln- Chineesch ziekenhui» af gebrand; 38 dooden. ruim 200 gewonden. Het vonnis in het faadsienproces te Brürin^ De actie tegen de Beiersche VolkspartU- Prelaat Lelcht In hechtenis genomen. BUeenkomst van den Dultsch-nationalen bond van den industrieelen middenstand verboden. zo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1