DE VRIJGEZELLIN Den eersten sprong gewaagd I Gouden jubileum Paters Montfortanen van Schimmert i BALBO EN DE ZIJNEN OP SCHELLINGWOUDE EEN GOUDEN JUBILEUM Tv' L r- i LEEKEPREEKEN BALBO’S ESKADER OP SCHELLINGWOUDE 11.000 K.M. Bezwaren overwonnen Wie ia Balbo? I Het vertrek van Orbetello Hulde en dank aan de jubilarissen Pater Jos. M. Deckers Audiëntie CRISIS-BOTERMERK L Verbreiding van het Evangelie In volmaakte orde meerden de 24 watervliegtuigen op het Buiten-Y Een der vier en twintig vogels, die voor de vlucht naar Chicago gijn gestart Jubileum van den A.N.W.B. Pauselyke waardeering voor het werk der Misaionarissen van het H. Hart - l ZATERDAG 1 JULI 3 3 I Herdenking van de Stichting der Apoatoliache School „Sainté "Marie” - Het xwaarate traject De gouden atadamedaille van Amsterdam - z S I Van het Vatlkaan, 30 Juni 1933 Hoogwaardige Pater, i 17 I I de na-oorlogsche reactie nog het Ingewerkt, leert de nood bidden, dat dwingt een dalende levensstandaard Igende werkloosheid de vraag onder zien, of door vrouweiyken arbeid wordt gedaan aan het algemeen tot de verbeelding het sterkst spre m als de dubbele bezoldiging van >uw, samen In overheidsdienst, roepen op te leiden, de Luchtvaartschool te Orbetello stichtte. dat het een strijd itlflcale (gr. Dr en Staatssecretaris van zyne Heiligheid Van U, Hoogwaardige Pater, toegenegen in den Heet E. Kard. PACELLI de mode; reformkleedlng. Ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van de vestiging der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg heeft Z. H. de Paus door bemiddeling van Z. Em. Kard. Pacelli, Staats secretaris, een zeer waardeerend schrijven aan den Hoogw. Pater Generaal-Overste der Con gregatie doen richten, waarvan hier de tekst: De vlucht naar Chicago, waarvoor heden te Orbetello 24 Itallaansche marine-vllegtuigen onder leiding van den Italiaanschen Minister voor de Luchtvaart, generaal Italo Balbo zijn gestart, is de vierde vlucht van dien aard, doch grooter in omvang, opzet en af te leggen afstand dan een der drie voorgaande. Het denkbeeld aer collectieve afstandsvluchten is een der lie velingsdenkbeelden van generaal Balbo, die zelf gedeeltelijk met de bedoeling, vliegers hiervoor F piloot, die commandant van zijn vliegtuig 4s. Toen de 24 eerste-piloten gekozen waren, moch ten deze zelf de overige leden der bemanning van hun vliegtuig uitzoeken. In elk vliegtuig wordt de commandant bijgestaan door een tweede piloot, een marconist en een mecanicien. In Balbos toestel vliegt een navigatle-officier mee, die de leiding van de navigatie heeft. In som mige vliegtuigen vliegt bovendien een vijfde re serve-man mee. Er wordt gevlogen in escadrille-formatie van drie. Vooraan vilegt het stafescadrille onder lei ding van generaal Balbo. Hierop volgt de uit negen vliegtuigen bestaande eerste groep onder leiding van generaal Pellegrini, terwijl de uit twaalf vliegtuigen bestaande tweede onder bevel staat van kolonel Longo, die aan het hoofd van het slot-escadrille vliegt. De vlucht wordt gemaakt met vliegbooten der Savoia Marchettl-fabrieken te Sesto Calende. van het verbeterde S. 55 type. De toestellen zijn uitgerust met twee in tandem geschakelde Isotta Fraschlnl-motoren. elk van 750 P.K. van het z.gn. „Asso"-type, voorzien van een trek- en een duwschroef. Hiermede kunnen de vliegtuigen een kruissnelheid van 225 K.M. en een maximum snelheid van 280 K.M. per uur bereiken. Elk toestel heeft dubbele besturing ent Is uitgerust met een radio ontvang- en zendlnstallatie, waar mee het contact*met de landstations, doch ook tusschen de vliegtuigen onderling kan worden onderhouden. 3 ‘2 S' Op den heuglijken vyftlgsten verjaardag van de vestiging uwer Congregatie in Nederland, is ’t verlangen van den Heiligen Vader aan V, Hoogwaardige Pater, en door U aan de Neder landsche Provincie, dat uitgelezen deel van de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart, zijn roemrijken en welverdienden heil- en zegenwensch te doen toekomen. Zjjne Heiligheid Is het inderdaad niet onbe kend. hoe onnoemelijk veel genoemde Provincie gedurende deze eerste vijftig jaren van haar bestaan, voor den arbeid, welke veel haar werd ontplooid, de geestelijke verdiensten die door haar werden opgedragen, de talrijke offers die werden gebracht. Geen tegenstand kon ooit haren ijver, gedragen door het ge loof. vertragen; geen beproeving hem doen verflauwen. Door den werkdadlgen godsdienstzin, die de goede Nederlandsche Katholieken onderscheidt, en hunne zonen In groot getal en heilige ge steltenis den weg doet opgaan van het pries terschap en van het apostolaat, op bewonde- renswaardlge wijze ondersteund, mag deze uit gelezen kloosterfamllie der Missionarissen van het H. Hart met recht er zich op beroemen, een hoofdaandeel te hebben gehad en ook nu nog te hebben in zware en gevaarvolle Missles; alsmede anderzijds, op vaderlandsbhe bodem het heilig misslevuur in breeden kring te heb^ ben ontstoken efi op menigvuldige wijze gevoed. Verheugd over deze zoo krachtdadige mede werking aan de verbreiding van het Evangelie verleend, en God dankende in dat rusteloos ijveren voor het goede met zijne genade te hebben ondersteund, uit de Heilige Vader den wensch. dat ^eze eerste vruchtbare vijftig jarige periode Van bloei voor de IVovlncle door andere niet minder bedrijvige noch minder vruchtbare worde gevolgd; en tegelijk met de zen zegenwensch, van God den onafgebroken stroom zijner genade afsmeekende. zendt Hjj van harte aan alle leden der Provincie, aan de Novicen, aan de studenten der Apostolische School, aan alle weldoeners, den krachtgevenden Apostolischen Zegen. Aanvaard, Hoogwaardige Pater, de uitdruk king van de oprechte hoogachting, waarmedo Ik verblijf. el der Missie heeft ge lige bedrijvigheid door Z. H. Exc. de Blsschop van Haarlem zal de volgende week alleen Zaterdag audiëntie ver- leenen. Alle drie vluchten stonden onder leiding van generaal Balbo zelf, die ook thans weer de lei ding van de vlucht naar de Wereldtentoonstel ling in Chicago heeft. Italo Balbo Is pas 37 jaar oud. Hij werd geboren te Ferrara en nam als officier bij de Alpenjagers aan den wereldoor log deel. Na den wapenstilstand verrichtte hij ecnlgen tijd jourpallstleke werkzaamhedenhij gaf o.a. een voor de soldaten uit de Alpenjagers bestemde krant „L'Alpine” uit. Inmiddels stu deerde hjj sociale wetenschappen en hjj promo veerde in 1919. Zijn politieke belangstelling ging toen reeds uit naar het fascisme, en weldra nam hij een vooraanstaande plaats In de fas cistische beweging in en werd hij een der naaste medewerkers van Mussolini. Hij was een van de vier leiders van den masch naar Rome, een der „quadrumviri”, en werd nadat Mussolini aan het bewind was gekomen, generaal van de fascistische militie. In 1925 werd hij onderstaats secretaris van het Departement voor Econo mische Zaken, In November 1926 onderstaats secretaris van het Departement van Luchtvaart, in welke functie hij voor het eerst zelf ging vliegen en zijn brevet behaalde. Op 10 Augustus 1928 werd hij generaal van de Itallaansche luchtvaart en op 12 Septembr 1929, toen Mus solini verschillende portefeuilles, die hU tot nog toe zelf had beheerd, overdroeg, minister van Luchtvaart. In deze kwaliteit heeft Balbo zeer veel voor de Itallaansche luchtvaart gedaan en in zeker opzicht kan hij als de eigenlijke orga nisator van de Itallaansche luchtmacht worden beschouwd. De stichting van de Luchtvaart school te Orbetello Is hier reeds genoemd, even als de door hem geleide vluchten, waarvoor de Fédératlon Aéronautlque International hem ver leden jaar de gouden medaille toekende. De eigenlijke technische leiding van de vlucht naar Chicago berust echter bij den werkelijken commandant van het eskader, generaal Aldo Pellegrini, die thans 45 jaar oud is. Onder-commandant van het eskader Is de 39- jarige kolonel Ullsse Longo. De ongeveer 100 deelnemers aan de vlucht hebben geen bijzondere selectie ondergaan. In het algemeen heeft men die officieren genomen, die als de beste vliegers bekend stonden. Op vallen is de Jeugdige leeftijd van de meesten hunner. In elk vliegtuig bevindt zich een eerste gaven reeds blijk van hun aanhankelijkheid aan ,,le doux séjour de notre enfance". Een paar honderd Nederlandsche Montfor tanen zelf, hun familie en vrienden en het in- katholieke dorp Schimmert dat bijna geen huisgezin meer telt waar niet een zoon of verwant bij de „Paters” is die allen zijn In de weer om de geliefde jubilaresse hulde en dank te bieden. Bij gelegenheid van dit gouden jubileum zijn de volgende herdenkingsdagen vastgesteld: Zondag 2 Juli groot Misslefeest, georganiseerd door de oud-studenten-vereeniging „Ste Marie” Vergeleken bij de vorige trajecten wordt dan het 2400 K.M. lange traject Reykjavlk-Cartwlght liet gevaarlijkst, omdat men hier den grooten sprong zal moeten wagen. De vliegtuigen, die voor dezen afstand een ongemeen grooten voor raad brandstof zullen moeten meevoeren, zullen bij het vertrek uit Reykjavik niet minder dan 11.000 K.G. wegen, een gevaarlijk gewicht bij een dergelijke vlucht. Daarbij komt, dat naar mate men dichter bij de kust van Groenland en Labrador komt, de kans op mist toeneemt. Hu is mist te allen tijde de groote vijand van de luchtvaar.t maar bij een eskadervlucht als de Italianen ondernemen doet het niet alleen het gevaar van het uit den koers raken ont staan, maar tevens het gevaar van het elkaar kwijt raken of het met elkaar In botsing ko men. Het is niet onwaarschijnlijk, dat men met het oog op al deze factoren ten aanzien van het traject ReykjavlcCartwright zal besluiten, de route iets Noordelijker te kiezen en de 2400 K.M. over zee te onderbreken door een tusschenlan- oing te Jullanahaab op Groenland. Ook daar «heeft men voorbereidingen getroffen om het eskader te kunnen ontvangen, zij het dan ook niet zoo uitvoerig als elders, wadr vooral bijladen van olie en benzine zeer uitgebeelde voorberei dingen heeft geëlscht. Het besluit tot het kiezen van deze route Is mede genomen naar aanleiding van discussies op het verleden jaar te Rome gehouden Con gres van Oceaanvllegers, waar men unaniem van meenlng was, dat in de toekomst vooral op de Noordelijke route de proefnemingen in het belang van het Trans-AtlantiscH luchtverkeer moesten worden voortgezet. In totaal is men er slechts vier maal in geslaagd op deze route den Atlantlschen Oceaan over te steken. Het waren de Dultschers Kohl en Von Hühnefeld. die In middels is overleden, terwijl de bekende Dult- sche piloot Von Gronau drie maal met succes den tocht volbracht. Velen hebben bij mislukte pogingen het leven gelaten op dit traject. Moge dit experiment bewijzen, dat techniek en kunde sedert dien voorwaarts zijn gegaan. Bij aankomst werd het eskader opgewacht door Minister dr. L. Deckers, vlce-admlraal Bru- tel de la Rivière, commandant van Willemsoord, kapitein ter zeer Van Reede, onder-commandant te Amsterdam, burgemeester dr. de Vlugt, ver tegenwoordigers van de Itallaansche legatie In tiet conculaat enz. Namens de vereenlging „Nederland-Itallë” afdeeling Amsterdam, werd aan generaal Balbo bjj dankomst een door prof. Huib Luns vervaar digde oorkonde aangeboden, waarop men een herinnering ziet aan Crlstoforo Colombo (Co lumbus) en Heemskerk en Barentz, waaronder de wapens staan van Nederland. Italië en Am sterdam. I Bijzondere politle-maatregelen zijn getroffen ter bewaking van de vliegtuigen, die in een lange rij langs den Durgerdammerdyk vanaf Schellingwoude tot IJdoom in groepen van zes zyn gemeerd. Het verkeer te water wordt geleid door haven meester van de Poll en rljkshavenmeester Seyf- fert. Hedenmorgen om 5.44 is het Itallaansche eskader, bestaande uit 24 watervliegtuigen, onder leiding van generaal Balbo, voor zijn vlucht naar Chicago te Orbetello gestart. Na een voorspoedige vlucht over Zwitserland en Duitschlsmd, is bet eskader hedenmiddag bq Schelling- woude op het IJssehneer neer gestreken. De totaal af te leggen afstand op het traject OrbetelloChicago bedraagt ruim 11.000 KM. langs de te volgen route. Deze is als volgt ont worpen: OrbetelloAmsterdam 1400 K.M Am sterdamLondonderry 1000 K.M.; London derry-Reykjavik 1500 KAI.; ReykjavikCart wright (Labrador) 2400 K.M.; Cartwright She- diac ,'200 K.M; Shediac—Montreal 800 KAI.; MontrealChicago 1400 K.M.; ChicagoNew- York 1600 K.M. Naast de gewone moeilijkheden, die nu een maal onverbrekelijk verbonden zijn aan elke Oceaanvlucht en aan het vliegen in een zoo groot eskader, levert de te volgen route drie soor ten speciale moeilijkheden op, die het eskader zal hebben te overwinnen. Twee daarvan zijn achter den rug nu men veilig te Schellingwoude is aangekomen. De eerste etappe heeft nl het bezwaar, dat men met watervliegtuigen over een langen afstand landtraject moet vliegen, waar geen gelegenheid bestaat tot het maken, van een noodlanding. Wel werd zooveel mogelljk de Rijn gevolgd, maar het was twijfelachtig of deze landingsgelegenheid voor een watervliegtuig van het type Savoia Marchetti bood. Alvorens men den Rijn bereikte, had men echter een nog grootere moeilijkheid te overwinnen, na. de Al pen. die de voornaamste oorzaak zijn geweest van het herhaalde uitstel van den start van de afgeloopen week. Van Orbetello werd over de Po-vlakte maar het Alpengebied gevlogen, waar men zooveel mogeljjk gebruik moest maken van de doorvluchtgelegenheden, die de passen bieden. De vliegtuigen moesten daar voortdurend blijven op hun „plafond” van 4000 Meter. Van Bazel werd de Rijn gevolgd tot Wijk bij Duurstede, vanwaar men over Utrecht in de richting van Pampus koerste. 'a. De Stadsschouwburg was Vrijdagavond ge vuld met A N W B -enthousiasten en genoodig- den. Opgevoerd werd een jubileumrevue „Om 't honderdduizendste”. Jhr. Jan Felth was de auteur van deze jubi- leum-revue, die volkomen beantwoordde aan haar doel, n.l. niet het geven van een geschied kundig overzicht, maar bedoeld als propaganda voor het toerisme In het algemeen. Mr. Bell, die de .gevaren” van het toerisme wil bestrijden, werd In het belang van zijn ge zondheid een rljwlelkuur aangeraden. Deze gang van zaken, die met voorbedoelde rade wordt uitgelokt, geeft aanleiding tot tal van oolljke verwikkelingen en wat meer zegt, het gewensch- te resultaat wordt bereikt, want Mr. Bell wordt ingeschreven als het honderdduizendste lid van den AJ4.WH. Het is gedeeltelijk een melodieuze revue, waarbij het muzikale gedeelte vooral tot uiting komt In het pakkende slotbedrijf De sleepende muziek werd geschreven door den componist D. Tlemeyer. Vooral het laatste bedrijf, waarin een over zicht wordt gegeven van de verschillende vor men van toerisme, waarover zich de bondsbe- moellngen uitstrekken, werd zeer gewaardeerd. Vooral de voorstelling van het heden tegen over het verleden viel in den smaak. Mej. Anny Prins vertolkte op gracieuze wijze de rol van de ondeugende Dansy. Haar partner was Eduard Palmen in de rol van den Bonds- enthousiast Van Toeren. terwijl de rollen van Tikkermsn en Pennewip werden vervuld door Jos Llestlng en Jan van der Linden. De auteur zelf had op zeer verdienstelijke wijze'de rol van den grimmigen Mr. Bell voor zijn rekening genomen. Als geheel een geslaagde avond. Gistermiddag heeft het gemeentestuur van Amsterdam het Bondsbestuur. de eere-leden. buitenlandsche gasten en directeuren ontvan gen in de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel. Dr. W. de Vlugt heette het ge zelschap hartelijk welkom. Het gemeentebe stuur verheugt er zich ten zeerste over, dat de hoofdstad een der centra Is, waar de her denking van het gouden jubileum van den A. N. W. B. plaats vindt, want daardoor krijgt Amsterdam de welkome gelegenheid In het openbaar te getuigen van de groote waardee ring. welke het voor het werk van den Bond heeft. z Tenslotte heette spr. In het Fransch, Duitsch en Engelsch de vreemde gasten welkom. De heer Edo Bergsma dankte voor de. ont vangst van 't gemeentebestuur en voegde daar aan toe een woord van groote erkentelijkheid voor de wijze waarop de Amsterdamsche be volking den Bond bij zyn jubileum tegemoet trad. Hierna werden ververschingen rondgediend en bleef men nog eenigen tjjd gezellig bijeen. By de ontvangst van bestuur en genoodigden van den jubileerenden A N W B, in de groote zaal van de Kamer van Koophandel door het gemeentebestuur van Amsterdam, heeft burge meester de Vlugt medegedeeld dat het gemeen tebestuur heeft besloten, den bond wegens zijn vele verdiensten de groote gouden medaille van de stad Amsterdam te verleenen. De heer Edo Bergsma, voorzitter van het bestuur van hen bond, heeft daarop voor deze onderscheiding, die slechts zelden wordt uitgereikt, met harte lijke woorden dank gezegd. De Crisis-Zulvelcentrale maakt bekend, voor de week van 38 Juli de prijs van crlslsbotermerk is bepaald op 1 per KG. en voor de vervoervergunnlng van buitenlandsche boter op U0 per K.G. De eerste collectieve vlucht ondernam hij In 1928 met 61 watervliegtuigen over bet Westelijk gedeelte van de Mlddellandsche zee. In 1929 volgde een nteuwe collectieve vlucht, ditmaal met 36 zware bombardements-watervllegtuigen naar de Zwarte Zee en Odessa. Deze vluchten bleken slechts voorbereidingen voor het groote experiment, waartoe op 17 December 1930 12 watervliegtuigen uit Orbetello vertrokken voor een vlucht over de Zuidelijke route van den Atlantlschen Oceaan, vla Spanje en Bolamo in Portugeesch Guinea naar Natal In Brg^ilië, een afstand over zee van 3000 K.M., die in ongeveer 17 uur werd afgelegd. Deze vlucht liep echter niet zonder ongelukken af en eenige vliegers keerden niet in Italië terug. h%t eerst^om oplossing. Van den beginne af Is van christelijke zijde tegen zulke excessen stel ling genomen. Toen de weelde nog overmoedig maakte werd het christelijk verzet als domperlg afgewezen. Thans vallen alle oude tegenstan ders onder den druk der publieke opinie, de een na den ander, om. Die openbare meenlng gaat verder en wijst op de ongekende werkloosheid en het weinige uitzicht op vermeerdering van arbeid in de naaste toekomst, op den ongezon den toestand, dat tienduizenden meisjes en jonge vrouwen betaald werk lebben, hetwelk door thans leegloopende jongemannen kon wor den verricht. Het zou ons niet verwonderen, wanneer er langzaam aan, een volksbeweging „tegen de vrouw In loondienst” groeide, feller dan In het laatst der vorige eeuw de actie voor vrouweljjke emancipatie was. Zulke veranderin gen heeft de geschiedenis meer vertoond. Welke houding moet een eerljjk mensch, die niet op de deiningen van den tijdgeest meegaat, maar naar billijkheid en rechtvaardigheid zijn oordeel wil afwegen, hier tegenover Innemen? Als christenen moeten wjj erkennen, dat er in de verovering van eer. groot deel der arbeids markt door de vrouw heel veel ongezonds ligt. Er dient echter onderscheid te worden gemaakt. Hoewel fabrieksarbeid in het algemeen voor de vrouw en het meisje te veroordeelen is, zijn er toch vooral in de gemechaniseerde fabricage veel werkgangen, die bijzonder voor vrouwelljkc handigheid geëigend zijn, zoodat zonder meer alle fabrieksarbeid voor meisjes niet is af te keuren. Zoo zjjn er op menig ander gebied van ons gecompliceerd leven functies, waarvoor het meisje en dë jonge vrouw bijzondere eigen schappen heeft. Bovendien kan de vrouw van een zeker verkregen recht spreken: de maat schappij heeft haar tientallen jaren lang ge legenheid gegoten zich op de arbeidsmarkt een plaats te veroveren; op heel veel posten, Is ze bij voorkeur binnen gehaald. Een plotselinge uitbanning zou tot heel veel moeilijkheden en onbillijkheden voeren. Van den anderen kant dienen wjj er oog voor te hebben, dat een ongezonde emancipatie te veel jonge vrouwen naar de arbeidsmarkt trok en op veel te veel posten, waar ze niet thuis hoort. Voor tienduizenden was het geen bittere noodzaak, maar waren het andere motieven, die een betaalden werkkring buitenshuis deden zoe ken. Dit heeft mede het maatschappelijk leven ontwricht en is voor een deel mede oorzaak van het jammerlijke verschijnsel, dat tienduizenden jongemannen werkloos en zonder levensperspec tief rondloopen. De tendenz, om zooveel moge lijk alle werk, dat aan mannenhanden kan wor den toevertrouwd ook door mannelijke krachten te laten verrichten, Is dus een gezonde en dient te worden gesteund. De befaamde Russische vrouweljjke gezante by het Zweedsche hof heeft eenige maanden geleden een verhandeling geschreven over de vrljgezellin, waarin op aantrekkelijke wijze het nieuwe type vrouw van onzen tjjd, het onaf hankelijke, vrije meisje, opgaand in haar dage- Hjkschen arbeid, zonder behoefte aan danszaal, bioscoop en verliefdheid, beschreven werd. Bij alle schijnbare juistheid wns er toch één groote psychologische fout In deze beschrijving n.l deze: het leven van de vrljgezellin, werkend in loondienst in een mannelijk beroep, is niet de natuurlijke levensvorm voor de vrouw. Men moet respect hebben voor het meisje, dat in eigen onderhoud moet voorzien en zich dapper door het leven slaat. Maar de roeping van een vrouw Is een andere, zij ligt in het gezin. En waar de maatschappelijke omstandigheden de vrouw In steeds meerdere mate van die natuurlijke taak hebben weggelokt, zóó zelfs, dat duizenden zich zelf wijs maken, dat het vrijgezellenleven haar volkomen bevredigt, dat duizenden jonge vrou wen niet meer Inzien hoe zjj als concurrenten van den man gezinsvorming tegenhouden er. dus haar eigen natuurlijke plaats belemmeren, daar is een valsche mentaliteit ontstaan. Wan neer deze onder den drang van de wereldcrisis wordt omgebogen in andere richting, dan is dit zeker een goede kant aan dezen donkeren tijd! HOMO SAPIENS De Paters 8. M. M 'Socletads Mariae- Montfort) of Paters Montfortanen van de heele Nederlandsche Provincie herdenken in de maand Juli het 50-jarig bestaan **an hun Apostolische School „Salnte Marie" te Sch m- mert in Zuid-Limburg Niet alleen het Montfortaansche klooster van Schimmert jubelt de dagen 2, 9, 15, 16, 17 Juli as., doch alle Nederlandsche Montforta nen, waar ze zich ook over de aarde verspreid bevinden voelen nog eens hun hart warm wor den van liefde voor *t rustig en gelukkig vtr- bllff hunner jeugd. In Zuld-Llmburg noemt men de paters „de Paters van Schimmert", te Nijmegen spreekt men van de zich opofferende „Paters van de Heillg-Land-Stichtlng”, In Noord- en Zuid- Holland kent men de „Paters van Egmond’ een soortgelijken naam hebben de Montforta nen te Olrschot, te Hoensbroek, te Schaesberg, te Meerssen; en het zal wel niet lang duren of te Leiden en in Den Haag zal men sprexen van de Paters van Voorschoten. De laatste Jaren schijnt de naam van „Mont fortanen” algemeen te worden, in België zoo wel als in Nederland. Ook in België werken zonen van Ste Marie. Niet het minst nemen deel aan de herden king de talrijke Missionarissen, die Schimmert heeft uitgezonden naar Denemarken. Ijsland. Haïti. Canada, Vancouver, de Vereenlgde Sta i ten. Columbia, Congo, Portugeesch en Britsch Nyasa; allen erkennen in Ste Marie van Schimmert hun Alma Mater; velen daarvan ORBETELLO. 1 Juli (V.D.). De wekenlange spanning te Orbetello, als gevolg van het steeds uitgesteld vertrek van het Itallaansche lucht eskader naar Chicago, is hedenmorgen gebro ken. Voor het eerst was het weerbericht, dat Zaterdagmorgen te vier uur van de Alpen werd ontvangen, gunstig. Volgens deze weerberichten heerscht langs de geheele route van Orbetello naar Amsterdam gunstig vliegweer. Tien minuten over vieren werden de vliegers gewekt en te half vijf gaf minister Balbo bevel aan boord van de viegtuigen te gaan. Binnen vijf minuten hadden de motorbootjes, die ge reed lagen, de leden der bemanningen van de 24 watervliegtuigen aan boord gebracht Het was de tweede maal dat zulks geschiedde, doch thans ging de start werkelijk door. De motoren werden aangezet om deze te laten warmloopen. allerwege werd afscheid genomen. Langs den oever had zich een groote menigte, die reeds wekenlang op dit moment eiken ochtend weer had gewacht, verzameld. Te ruim vijf uur waren alle machines gereed voor het vertrek. Voordat Balbo als laatste aan boord ging, had de plechtige neerhallng van zijn vlag van den mast van het vliegkamp plaats. Precies te kwart voor zes startte het eerste vliegtuig en binnen twintig minuten bevonden zich alle 24 vliegtuigen In de lucht, om als een gesloten eskader den weg naar het Noorden in de richting van Genua In te slaan. Een luid gejuich der menigte vergezelde de vliegers als laatste groet van den Italiaanschen bodem. en de vereeniglngen van Schimmert. Mlssle- optocht door Schimmert met praalwagens, de geschiedenis der Apost. School voorstellend, op- gelulsterd -door 5 muziekkorpsen, enz. Missie-tentoonstelling in de aula der Apost School. Fancy Fair en Volksvermakelljkheden. Zondag 9 Juli privé-opvoering voor persoon lijk genoodigden van „Bernadette vóór Maria, Lourdesspel van H. Ghéon, vertaling van pater H. Smeets, regie pater H. Smeets. Zaterdag 15 Juli voormiddag herdenking der overledenen van Ste Marie: plechtige Requiem mis. gezongen door de studenten, onder leiding van pater H. Smeets. herdenkingsrede der af gestorvenen door drs. J. Eyckeler (H. L. Stich ting, Nijmegen. Zondag 16 Juli, dag van het gouden jubileum. Pontificale Hoogmis, opgedragen door Z. H. Exc. Mgr M. Meulenberg, Apost. Vicaris van JJsland, oud-student en oud-leeraar van Ste Marie. Blf pauselijk Indult wordt de H. Mis gezongen van O. L. Vrouw van den Berg Car mel. De studenten zingen o. 1. v. pater H. Smeets de vierstemmige Mis voor gemengd koor van Rhelnberger In As-dur op. 172b. De feestpredikatie wordt gehouden door pater Hub. Sljstermans. (Hoensbroek-station). Na de Hoogmis reunie van de oud-studentenvereeni- glng, huldiging van de Apost. School en aan bieding van een studiebeurs ten bedrage van 5000 gld.. door de oud-«tudenten als opbrengst der loterij. In den namiddag tweede privé-opvoering van ..Bernadette vóór Maria”, ’s Avonds serenade van de fanfare van Schimmert aan Z. H. Exc. Mgr. Dr. O. Lem- mens, blsschop van Roermond, eere-gast der Paters. Maandag 17 Juli voormiddag 1 Hoogmis, opgedragen door Z. H. Exc. G. Lemmens, blsschop van Roermond Schlmmertenaar van geboorte. BU pauselijk Indult wordt de plechtige Vo- tlefmis gezongen van O. L. Vrouw Maria- Mlddelares, titel der kapel van Ste Marie. Vóór de pontificale Hoogmis heeft plaats de plechtige inkleedlng van de studenten van Rhetorika. De Montfortaansche scholastieken uit Olrschot zingen de Missa in Natali Domini, voor vierstemmig gelijk koor van pater H. Clemens, o. 1. v. dr. J Theunissen. Des middags derde opvoering voor genoo digden, van ..Bernadette vóór Maria”, vert. en regie van pater H. Smeets. De drie laatste dagen is Ste Marie met Ucht- werpers verlicht. n de geschiedenis der menschheld neemt de vrouw een zeer voorname plaats in. Men zou een wereldgeschiedenis der beschaving kunnen schrijven met de vrouw als middelpunt. Een tijdperk In de historie wordt veelal ge- kenmerkt door de houding, welke de man tegen over de vrouw aanneemt; door de plaats ook, welke de vrouw in gezin en maatschappij be kleedt. Taak, roeping, levenshouding van de vrouw waren en zjjn nog heel dikwijls onder werpen van ernstige meenlngsverschillenzij bepalen niet zelden iemands levensopvatting en godsdienstige overtuiging. Karakteristiek voor onzen tijd is de plaats van de ongehuwde vrouw en het meisje, van de vrljgezellin, in het openbare leven en de daar mee samenhangende Ideeën omtrent de taak van de moderne huisvrouw. De belangstelling van de maatschappij voor de vrouw en van de vrouw voor de maatschappj Is een typisch verschijnsel van den nieuwen tijd. Ze is geen feit op zich zelf, maar loopt in één bedding met den sterken democratischen stroom, die Tn alle westersche landen in het laatste kwart der vorige eeuw opkwam. De tijd van het ouderwetsche gezinstype, waarbij de vader als kostwinner en alleenheerscher de wet ten voor het geheele gezin vaststelde en streng deed nakomen; de tijd, waarin de dochters óf wel als dienstbode werden verhuurd óf wel, in de betere standen, onder moeders wakend oog in de vele geheimen van het ouderwetsche huis houden werdén Ingewijd, die tijd was voorbij. De in het openbare leven overal groeiende vrij heidszin drong ook In het gezinsleven door en dwong het ouderlijk gezag tot meer soepelheid. De vrouw kwam in het publieke leven; verscheen op vergaderingen; ging aan politiek doen; er werd gesproken en geschreven over „de rech- vrouw”; er ontstond er ontbrandde een vrouwelijke ten van de vrouw”; er nieuwe mode; er ontbrandde om reformkleedlng. De eerste student werd aangegaapt, maar de tiende viel al niet meer op. De fabrieken hadden reeds een geweldige bres geschoten in de oude opvatting, dat de vrouw alleen in het gezin thuis hoort. Hooge loonen lokten de vrouw en het meisje naar de machinale Inrichtingen; dat loon maak te haar ook vrjj en onafhankelijk. Met de fabrie ken werden ook de kantoren gemechaniseerd De schrijf- en rekenmachine, de kaartenkast, heel de moderniseering van het kantoorsysteem met zijn eischen van vlugheid en handigheid beteekende het openen van de deur voor de Vrouweljjke werkzaamheid. We kennen ze nu alweer zooveel jaren als een essentieel deel van bet moderne stadsbeeld, de kranige meisjes, die lederen ochtend met hon derden uit de buitenwijken der groote steden naar de city fietsen en in den laten namiddag van haar dagtaak terugkeeren. Maar behalve als kantoorbediende kennen we de vrouw nu al jaren lang In allerlei functies, hooge en lage eenvoudige en voorname, op de kantoorkruk en in de advocatenbank; als assistente tn biblio theek en laboratorium, als ziekenverpleegster en tramconductrice, als dokter en professor. Wt zjjn daar zoo aan gewoon geraakt, dat wy den afkeer en den tegenstand onzer grootouders tegenover de vrouweiyke emancipatie al weer byna vergeten zyn. En toch Is het een lange en harde strijd geweest, welken de vrouw heeft te voeren gehad, eer zy tot haar tegenwoordige vrijheid komen kon; en de volledige overwinning is nog niet zooveel jaren geleden bevochten. Men behoeft nog slechts van middelbaren leeftijd te zyn om zich uit zyn jeugd den strijd om de vrij making van de vrouw te herinneren. Binnen een tydperk van veertig jaar is heel het uiter- lyk van bet openbare leven door het naar voren komen van de vrouw veranderd. Een vrouw zon der mannelijk geleide in een restaurant, In een plaats van openbare vermakelykheld, een vrouw in een vergaderzaal, op een meeting, een spreek ster op een podium, een vrouw In de politiek, een meisje met een huissleutel, ’s avonds laat thuis komend naar eigen goeddunken, dat alles was nog geen halve eeuw geleden ondenkbaar, terwijl daar thans niemand ook zelfs maar aandacht aan schenkt. Vyf en twintig jaar geleden waren er in ons land nog tal van geheel christeiyke en katholieke dorpen, waar de pastoor of de doml- ne het fietsen door vrouwen en meisjes als on- zedeiyk verbood. Ons geslacht heeft in de emancipatie van de vrouw een belangrijk stuk cultuurgeschiedenis meegemaakt. De wereldoorlog beeft alle aarze lingen, die er hier of daar nog tegen de volle dige gelijkstelling van man en vrouw in het openbare leven mochten zyn, overwonnen zóó. dat de wereld op dit punt aan de uiterste grens gekomen is. Zelfs de felste feministe heeft in de meeste zoogenaamd beschaafde landen niets meer te verlangen. Maar als In veel opzichten beeft ook hier de na-oorlogscrisls ons hardhandig by de schouders gevat, ons door elkaar geschud en gevraagd, zyt gy, moderne wereld, wel op den goeden weg? Er teekenen zich de laatste jaren twee stroo- mlngen af: in Rusland stuurt men de vrouw in mannenkleeren de fabriek in. lek t haar in het leger op als soldaat en maakt haar zelfs in het huweiyk, voor den burgeriyken stand, geiyk aan den man; in Italië begon tegeiykertyd Mussolini zich met de vrouw te bemoeien: hy schreef haar een echt vrouweiyke kleedlng als verplichtend voor, weerde baar zooveel mogeiyk Uit het openbase leven en wees haar terug naar het gezin, om daar in voortbrenging en opvoe ding van kinderen een groote taak voor de na tie te verrichten. Dit zyn de twee groote tegenstellingen, waar tusschen allerlei schakeeringen liggen. In Duitschland sprak de minister voor de nationaal-socialistische propaganda kort geleden deze merkwaardige woorden: „de vrouw behoort in het gezin; zy heeft man en volk kinderen te schenken, waardoor de onsterfeiykheld der natie wordt gewaarborgd.” Ook In de nog democratisch geregeerde lan den. waar mtnwt. beeft wil zeg5», v en een srijS het oog ta geen schade belang. Dejt kende feilen man èn vifou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1