ONS BLAD Vliegboot slaat den kop over 1 Droef einde der eerste etappe De wervelstorm op Trinidad Het voorstel der goudlanden EENDOODE, EEN VIERTAL GEWONDEN DE BAROMETER JOH. LAVWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Tooneel- en Veldkijker» VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS i£ verzoend Toestand der gewonden w. Door Roosevelt ver- Start in den regen worpen Het vertrek Dinsdag naar IJslan^T? Het ongeluk De H. Vader niet naar Castel Gandolfo? Von Gronau vertrekt Hitler blijft katholiek r, !h 0, ES r Het eskader thans te Londonderry Tegen de Katholieke vereenigingen In verband met den bomaanslag in St. Pieter R te et er d. L r»- Met 24 vliegtuigen heeft Balbo gisteren zyn tocht naar Chicago voortgezet' In lersche wateren Ter begroeting te Schellingwoude waren verschillende autoriteiten o.w. minister Deckers en de burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vlugt. De dochter van burgemeester De Vlugt reikt generaal Balbo de hand bij aankomst IJmuiden voorbij ADVERTENTIEPRIJZEN Rur lossen regel 20 c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag- één 55cp. regel Balbo aan boord Bü de landing van het Italiaansche vliegtuigeskader te Schellingwoude heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan. Ken der machines, de Jdini” sloeg bij de landing over den kop. Ken der inzittenden kwam om het leven, terwijl drie anderen licht gekwetst werden. De zwaar beschadigde vliegmachine na het ongeval 3 JUU 1933 Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 f DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF CLADZIJDEN lllllllllllllllllll ■en sht bij het SO la der d. Officieel wordt (WS.). d. B- o m 4. n. ui le ft. nd er le m st. bL Te ruim zes uur verscheen de Duitsche oceaan - vlieger von Gronau op de Oranjesluizen. Per motorboot was hij uit de stad overgekomen. WH Hoogste etand op Maandag 7<g Vorige Mand: 7SM m i- ek 14 een hg zal n. 38 er en 3 rèn ad. orde over om ter >n- bl. Fi- lC. 79 ta rn, er» bt- ren >52 rog In kte. EN. kT. isf jn lo te a- lt- H. r. on. Br. ad. of ld. ir- 41 159 >or ■O. lis 170 Geruimen tijd, nadat de Itallaansche water vliegtuigen op het Buiten-IJ waren neerge streken en aan de boeien gemeerd, verscheen onder geweldig gejuich van de op het vlieg kamp Schellingwoude aanwezige Italianen en Nederlanders aan den steiger van het platform spraken den opgewekten Dultschen vlieger nog een oogenbllk. HU was over zijn bezoek aan de Italianen zeer voldaan. Zaterdag heeft hy met zyn Itallaansche collega's nog een Interessanten avond doorgebracht, waarin vliegers-ervaringen Werden uitgewisseld, temeer Interessant daar von Gronau dezelfde route heeft gevlogen, als Balbo nu zal volgen. Von Oronau wilde niet lang met starten wachten. Kort nadat hij aan boord van zün Dor nier was gekomen, sloegen er de motoren hun felle roffels en even later taxiede In een breeden dubbele schulmbaan de machine naar den uiter sten Oosthoek van het Buiten-IJ, keerde er, steeg tegen wind In omhoog van het water en na een paar cirkels boven de Italianen te heb ben beschreven, verdween hy in Noord-Ooste- lyke richting, op weg naar Wamemünde. De tijd verstreek, snelle motorbarkassen brach ten uit de machines een groot aantal bruin lederen tasschen naar de vliegloods: de para chutes, die op de volgende trajecten over den Oceaan geen nut hebben. ZU werden vervangen door pelsjassen, die den vliegers in Noordelijke regionen beter van pas konden komen. Hij beval hun Dinsdagochtend acht uur op de landingsplaats bjj de watervliegtuigen aan te treden. Indien de omstandigheden gunstig zijn, zul len zU omstreeks half tien vertrekken. VATICAANSTAD 1 Juli. (Reuter). Z. H. de Paus zal dezen zomer waarschijnlijk geen be zoek brengen aan de model-boerderjj, die bij Zijn buitenverblijf Castel Gandolfo ligt. Het gerucht doet de ronde, dat de H. Vader in verband met het ontploffen van de bom in het portaal van den St. Pieter den raad zou hebben gekregen noch zijn buitenverblijf noch de model-boerderü te bezoeken. Als gevolg van zijn groote voorliefde voor moderne Inrichtingen heeft Zijne Heiligheid na bij Castel Gandolfo een model-boerderlj doen oprichten. De nieuwste electrische landbouw-werktulgen worden op deze boerderij gebruikt. Het eskader Itallaansche vliegtuigen onder commando van generaal Balbo is, komende van Amsterdam, hedenmiddag te half een te Lon donderry aangekomen. Alle 24 vliegtuigen zjjn vlot op het water nabij het vliegkamp van Londonderry neergestreken. Er was veel be langstelling. Het eskader heeft den afstand van Amster dam naar Londonderry: de tweede etappe van de vlucht naar Chicago, in vier uur en vijftig minuten afgelegd. N00RD-H0LLAND8CH DAGBLAD per politieboot waar het in Omtrent bet ongeval met een der Italiaan sche vliegtuigen vernemen wjj nader, dat het warnn gelukte vliegtuig is de ^I-DINI” deel uitmakende van het roode eskader. Het toe stel kwam bij het dalen plat op het water neer, dook met het voorstuk even onder en sloeg vervolgens over den kop. De splinters van het toestel vlogen naar alle zijden. Het vliegtuig is nagenoeg geheel vernield. Bet ongeval gebeurde vlak onder den IJdoorn- schen vuurtoren, dus juist bij den toegang van bet Bulten-IJ. Van de toegesnelde booten was een der sloepen, bemand met leerlingen van de Zee wee gevallen, naar boven te brengen. De man was vrij ernstig gewond en stak mqt het hoofd in de modder. Een der redders bemerkte hem LONDEN, 1 Juli (Reuter). Het Sovjet-gvua^- sehap te Londen heeft den steefaarrrti. BuitenL Zaken medegedeeld, dat het schrift van Thornton aw MacDonald. April J.L veroordeeld a*n tot gewennlerir^fen van respocttevemk drie en twee jaar, vaniaag door het presidium na du executieve der Sov jet» in behandeling Ie genomen en dat do tref fen der twee Vlckers-ingenienn zijn verzeilt in dien zin, dat belden omnlddelljjk het grodge- bled van Sovjet-Rusland moeten verlate». Reeds hedenavond zijn ae in vrijheid festeld. Terzelfder tijd heeft de rnnmlmri» van hendel het verbod om Britoche goederen in te voeren, ingetrokken. Ook de .Londen Gaaette” publiceer heden avond een proclamatie, waarin bet wrbod op den Invoer van aekere Reeder hu geedtfen wordt Uit IJmuiden vernemen wjj, dat Balbo met zjjn eskader het Noordzee-kanaal Heeft gevolgd en tusschen Zondagmorgen 8 uur 10 en 8 uur 15 de Noordzee bereikte. Om kwart over zes kwam op het Binnen IJ de sloep van Balbo in zicht, voorafgegaan door een polltieboot. Op de sluizen was de ondercom- mandant van de marine aanwezig om den gene raal en zijn begeleiders, waaronder leden van de Itallaansche kolonie te ontvangen. Met veer krachtige stappen, den rotting in de hand, ver scheen generaal Balbo op de sluizen, vriendelijk groetend en dankend voor de bewonderende groeten die hem vanuit het publiek werden ge bracht. Onmiddeliyk ging hy aan boord van de marinesloep, voorafgegaan door kolonel v. Reede. Een paar handdrukken, de fascisten- groet... en de sloep, waarin ook kolonel van Reede had plaats genomen, zette koers naar de I-Balb, het vliegtuig van generaal Balbo. Alles was nu gereed voor den start. De mo toren draalden proef, waarbij de machines groote cirkels beschreven om hun boeien als on rustige dieren, die los uit de gevangenschap de wjjde vrijheid wilden zoeken. Eindelijk, om ruim zeven uur, verdwenen de eerste machines, het eskadrille van Balbo, in de richting van het IJselmeer, keerden er en met aanzwellend mo torgeronk verhieven zij zich uit het water om in een breeden boog over de loodsen wet t® zeilen. Het waren de I-Balb, de I-Ques en de I-Blse. De torenklok van HcheUingwoudo weas twee minuten vóór half acht. Roosevelt's antwoord is heden onmiddeUyk aan de vertegenwoordigers der belanghebbende regeeringen medegedeeld. In Amerikaansche kringen meent mén te weten dat het voorstel der goudlanden belangrijk gewijzigd zal moe ten worden voordat de Amerikaansche regeerlng het kan aannemen. met een boot van de Nederlandsche Marine van zijn vliegtuig was afgehaald. Onmiddellljk daarop had de begroeting door de Nederlandsche autoriteiten plaats. Onder hernieuwd gejuich van de menigte werd gene raal Balbo <je vliegloods binnengeleid. Hier ontstond zoo’n geweldig gedrang, dat de politie alle moeite had om zijn veiligheid te waarbor gen. Generaal Balbo zag zich tenslotte ver plicht, geholpen door een aantal politie autoriteiten. zich in een der verblijven van de officieren in veiligheid te brengen. Bet was hier, dat de officieele begroeting van de Itallaansche en Nederlandsche autori teiten plaats vond Hier heeft Minister Deckers bet woord gevoerd, die oa. het volgende zeide: „Wy gevoelen ons gelukkig, dat gij met Uw eskader Uw route hebt gekozen via Amster dam. Ik feliciteer U en Uw vliegers met Uw heldhaftigen tocht over de Alpen en wensch U op den langen en moeilijken weg, die U nog wacht, een goede reis toe. Moge zoo besloot spr. God U en de Uwen vergezellen en U behouden naar Amerika voeren en moge ten slotte een gelukkige en glorierijke terugkeer in bet vaderland Uw deel worden.” Generaal Balbo heeft daarop den Minister met enkele woerden voor de begroeting ge dankt. Vervolgens kreeg Prof. Huib Luns gelegen heid om namens de Vereeniglng Nederland Italië generaal Balbo een oorkonde aan te "S" bieden, op welke men de afbeeldingen ziet van Christophorus, Columbus en van Heemskerk en Barentsz, waaronder de wapens staan van Nederland. Italië en Amsterdam. Tenslotte bood de heer W. A. van Leer na mens de Vereeniging Dante-Alighieri een Delftscben tegel met het wapen van Amsterdam aan. Hiermede was het officieele gedeelte be ëindigd en begaven de autoriteiten zich naar de hoofdstad. Pas toen werd aan generaal Balbo mede- deeling gedaan van het droevig ongeval, dat een schaduw wierp op deze overigens zoo vlot volbrachte étappe. Onmiddellljk begaf de generaal zich in een motorboot naar het verongelukte vliegtuig om er den toestand in oogenschouw te nemen. Daarna keerde hij naar het vliegkamp terug en vertrok vandaar met zijn landgenooten naar bet Amstel Hotel. Bet Hotel zoowel als de omgeving boden een feestelüken aanblik. Vrooljjk wapperden de Italiaansche. Nederlandsche en Amsterdamsche vlaggen, terwijl de boothuizen der roeiveree- nigingen waren gepavoiseerd. BUREAUX: HOF 6. W/WJkNl Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 1— Voor buiten Alkmaar 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem LONDEN, 1 JuU. <V- D.) Tengevolge van den wervelstorm, die t Zuidelijk deel van t eiland Trinidad heeft geteisterd, zijn, voor zoover tot dusver kon worden vastgesteM, twaalf men- schen om het leven 'gekomen. Waarschijnlijk is het aantal slachtoffers echter nog grooter, omdat nog geen bijzonderheden uit de binnen landen van het eiland zijn ontvangen. Honder den bewoners zijn dakloos. In de stad Erin alleen zjjn driehonderd huizen verwoest. De cacao-lndustrie van Erin en Siparia heeft ern stige schade geleden en zal voorlooplg niet kunnen werken. Men neemt aan dat ongeveer 150.000 cacaoboomen door den storm zijn ver nield. De storm heeft zestig boortorens van de petroleum-maatschappU op Trinidad tegen den aardbodem geslagen, zooda* geruimen tijd de petroleum zonder contróle wegstroomde. De gouden morgen was intusschen schuil ge gaan achter een grauw wolkendek, dat vanuit het Noorden geleidelijk den hemel overtrok. De wind verflauwde, terwijl een miezerig regentje neerdruilde. Vanuit den Oostelijken hoek startten thans drie aan drie de eskadrilles, terwijl de machines in de lucht zich In de voorgeschreven formeerden en groote bogen beschreven stad. Zuidwal, Ijsselmeer en Waterland, telkens boven het Buiten-IJ weer een nieuw opgestegen trio op te vangen. Als ook de roode groep volgde was de plaats van de „I-Dlni” in genomen door de reserve-machine zonder kleur en letterteekens. De hemel hing vol daverend motorgeknetter. Prachtig was de. aanblik der groote zilveren vogels, stijgend, zwenkend en voortzeilend in groote bochten, om later als kleine grauwe sil houetten zich te verliezen in de laag hangende regenwolken. Omstreeks acht uur klommen de laatste drie machines der groene groep de lucht in, sloten zich aan en in keurige formatie verdwenen de 24 in West-Noord-Westelljke richting aan den grauwen hemel, op weg naar Londonderry. De tweede etappe was begonnen. Het vertrek der Italianen Is vlotter geweest dan hun komst. Niet alleen beperkt zich het uitstel ditmaal tot nog geen anderhalf uur, maar alles verliep zonder stoornis in de beste orde. Zondagmorgen in alle vroegte beloofde het een prachtigen morgen: in teere kleuren spande zich een wolkenlooze hemel in het jonge licht. Een kalm briesje Woei uit Westelijke regionen en over de rimpelgolfjes van het IJ lag een zilveren schijn. Nog dommelden onder den Dur- gerdammerdljk rustig de metalen vogels, maar een ongewone bedrijvigheid rondom wees op de laatste voorbereidingen en een spoe dig vertrek. Reeds vóór vljfen voeren weer de bootjes van politie, havendienst en marine tusschen Oranje sluizen en vliegloods, waar een talrijk gezelschap, onder wie verschillende Italianen, wachtte op het'oogenbllk van den start. Ook langs den Dur- gerdammerdijk trokken weer tal van auto’s, fietsen en voetgangers en bij het Blauwe Hoofd dromde het publiek samen, om van het vertrek getuige te kunnen zijn. Twee groote autobussen brachten al vroeg de bemanning der vliegtuigen, voor zoover zij niet aan boord waren gebleven, naar hun bestem ming. Met bootjes werden zij op hun machines afgzet. Op de ponten en langs den Nieuwen- dammerdljk trokken de groote bussen, met Ita- liaansche vlaggen versierd, sterk de aandacht. Overal werden de koene vliegers hartelijk toege- juist. Geestverwanten brachten hun den fas- cistengroet. Het Scheepvaartverkeer op het Bulten-IJ was reeds om drie uur'- stilgelegd. Een enkel jacht mocht op velligen afstand ligplaats kiezen. Op onze Zondagmiddag in het Blnnen-Gast- huls Ingewonnen Informatie naar den toestand der gewonde Italianen, werd ons namens den directeur medegedeeld, dat alle drie, t. w. de eerste gezagvoerder Baldini, de tweede gezag voerder Amelia Novell! en de marconist Deme- trio Jaria, het goed maken. Inzake de bestemming van het wrak van het vliegtuig, waarover de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij zich ontfermd heeft en dat door de politie wordt bewaakt, zouden de Italiaansche autoriteiten nader een beslissing nemen. Het wrak van de I-Dini. dat op den wal ligt bij de Droogdok Maatschappij, biedt een troos- teloozen aanblik. Van het toestel is niet veel meer overgebleven; de cockpit met den motor is geheel afgebroken. Ook de vleugel is geknakt. Zaterdagavond te half acht is het lijk van den vermisten mecanicien gevonden. Het is naar de hoofdstad vervoerd, een der ziekenhuizen werd opgebaard. Het wrak van het vliegtuig is door een bok gelicht en naar de Droogdok Maat schappij gesleept. BU het ongeval is omgekomen de korporaal- monteur Quintavalle. mecanicien der I-DINI. Verder hebben by dit ongeluk kapitein Bal dini een hersenschudding, de marconist Jaria Demetrlo een kaak- en schouderbreuk en de tweede commandant Amelia Novell! een arm en beenbreuk opgeloopen. Een vyfde Inzittende, werd, naar reeds is gemeld, slechts zeer licht gewond. De Duitsche Oceaan-vlieger Von Oronau is Zaterdagmiddag te twee uur per watervliegtuig op Schellingwoude aangekomen, om namens de Duitsche regeerlng de Italianen te begroeten. Zyn toestel de ,D 1967" meerde niet ver van de remmingen der Oranjesluizen, dicht onder den Durgerdammerdyk. Von Gronau werd in de vliegboot begroet door den Dultschen gezant Von Zeek en kapiteln- ter-Zee van Reede. by het duiken, wist hem te grijpen en aan boord van de sloep te brengen. Terwyi zy met het reddingswerk bezig waren, zagen zy drie leden der bemanning uit de cabine krulpen en op het toestel klimmen Deze drie zyn slechts licht gewond. Onder hen be vindt zich de gezagvoerder van het toestel, die een lichte beenwond heeft. De boot van den Geneeskundigen Dienst, onder leiding van Dr. Brinkman, heeft de ver zorging van de gewonden op'zich genomen. Zy werden per boot naar de Oranjesluizen ge bracht, vanwaar zy in twee ziekenauto’s naar de stad werden vervoerd. Hun toestand is redeiyk wel. De vlieger, die uit het water is opgepikt, had een lichte hersenschudding be- vaartschool. het eerst bij het verongelukte vliegtuig aangekomen. Twee van hen. de 19- Jarige G. Ophoff uit Amsterdam en de 20- Jarige J. Witkamp uit Haarlem bedachten zich geen oogenbllk. ontdeden zich van hun kleeren en sprongen te water, zy slaagden erin een der Inzittenden van het vliegtuig, die te water komen en was bewusteloos. By aankomst op XieueriauuciT) aan ucu avcigci vau **cv yinuunMu de leider van het eskader. Generaal Balbo die d® Oranjesluizen was hy weer by kennis. Ver der heeft hy een ernstige hoofdwonde en een schouderfractuur. De verzorging van de ge wonden staat onder leiding van Dr. Speyer van den Geneeskundigen Dienst. Laat in den avond heeft Balbo zyn plannen gewyzlgd, doordat In tegenstelling met de aan- vankeiyke bedoeling niet onmlddeliyk naar Ijsland werd doorgevlogen. Na een bespreking met de andere leiders riep hy zyn mannen byeen en deelde hen mede, dat zy eenige rust kregen na de twee eerste vermoeiende dagen. LONDEN 1 Juli (Reuter) Presi dent Roosevelt heeft aan Huil ge antwoord, dat hg het voorstel van de goudlanden in zjjn huidigen vorm verwerpt. Huil zal Maandagmorgen verklaring afleggen, waarin Amerika’» politiek in deze uiteenzetten. DEN HAAG. 3 JuU (Corr. Bur.) Wy heb ben den heer Coiyn gevraagd, wat de houding der Nederlandsche delegatie zal zyn. in verband met de afwyzende mededeeling van president Roosevelt. De heer Coiyn verklaarde daarop het vol gende: 1 r „Over de verklaring van den president Ver. Staten valt geen oordeel uit te spreken, zoolang men den preciesen tekst niet kent. Hoe die verklaring echter ook luidt, in de opvatting van de Nederlandsche regeerlng omtrent onze muntpoUtiek wordt daardoor geen wijziging gebracht.” In een Intervieuw met een correspondent van Reuter verklaarde Mr. Trip, dat de Nederland sche delegatie haar goud-poUtlek zou vervol gen, niettegenstaande het „neen” van president Roosevelt. wy zullen onze goudpolitiek niet opgeven, vervolgde mr. Trip, maar zoo nauw mogeiyk met de andere goudlanden samenwerken. Den goudlanden blijft de overtuiging, dat t in het belang van de wereld is, een algeheele monetaire chaos te voorkomen. Verder gevraagd of Nederland zou vertrekken, indien aan haar wenschen niet tegemoet ge komen wordt, en de Conferentie zou worden verdaagd, verklaarde mr. Trip, dat hy nog geen antwoord op deze vraag kon geven, totdat dr. Coiyn Maandag aa. weer in Londen is. BERLIJN. 1 Juli (VJ>.) Hedenmorgen tegen tien sar rijn de bureaux van een reeks neven- organisatles van het Centrum, uooels de Wind- horstbond. de Vredesbond van Duitsche Katho lieken, de Volk»vereen! ging voor het Katho lieke Duitschland en de Katholieke Jonge mannen Bood gesloten. BERLIJN, I JuU medegedeeld: Over de geheele wereld zyn berichten ver spreid, dat Rykskanseller Adolf Hitler tot de Evangelische kerk zou zyn overgegaan. Deze be weringen zyn gelogen. Rykskanseller Hitler behoort nog steeds tot de Roomsch Katholieke Kerk en ia niet van plan haar te verlaten. Tegen salarisverlaging, adres van de A.RJLA. De bevolking van het door de aardbeving ge teisterde Zuid-Sumatra thans gerust He* mkeder Balbo in de hoofdstad; sen deeds en enkele gewonden. Vlckers-tngenieurs Thornton en MacDonald In vrijheid. Zo moeten onmiddellljk Real and verlaten. Resultaat der enquête van de Ned. Bank nanr de vorderingen op Duitschland. Mgr. pro*, dr. Joo. Schrijnen officier der Orde van het Legioen van Eer. Officieele opening Bio-vacnntieoord JUsn duin”.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1