ONS BLAD O Verklaring der goudlanden H De Dollar blijft fladderen L Het nieuws van heden R.K. V ereenigingen ontbonden Oost-Europeesche non-agressie-pact S. KROM Een mijnexplosie DE BAROMETER HANDHA VING VAN DEN GOUDEN STANDAARD VERVERIJ ER CHEMISCHE WASSCHERIJ Keurig en vlug Als nieuw terug JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Clogetstoelen (reukloos) DINSt>AG 4 JULI 1933 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS a HONGERMARSCH NAAR NANTES RUSLANDS AUTO-INDUSTRIE el Het conferentiewerk ligt stil o o TELEFOOI 1523 (3 lijnen') Politieke vechtpartij te Saragossa De V.S. en de Sovjet Unie LE De tornado op Cuba Groote overstrooming in Zuid-Korea Bernadette Soubirous Militie in Oostenrijk? NOG NIET GENOEG GEDAALD? Rusland en Engeland verzoend fz— f 2 85 Een enquete-commissie naar den Chaco Matoesjka uitgeleverd aan Hongarije DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN De verkiezingen in Saloniki to wn ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. pS'egel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 236 NOORD-HDLLANDSCB DAGBLAD L a Den ipia oei- met Groote overstroomingen la Zuid-Korea. ioor pr«- 1—8 i— Than* ook in Würtemberg 1-5 Beider; Den en nk- Te Londen onderteekend Hevige brand te Almelo. Interview met mr. Trip Vyftig per tonen gewond Nog dit jaar erkenning? Katoen naar Rutland Committiet niet bijeen on- (United Press) Haar heiligverklaring aanttaande nen ogs. lena lei- Geen bezwaar der groote mogend heden Geheel Amerika achter Rootevelt NEW YORK. 3 Juli (V.D.). Uit Havana ko men slechts schaars berichten binnen betref fende den tornado, daar iedere verbinding is verbroken. Het gebied tusschen Guane en Con- solaclon de Sur is het ernstigst geteisterd. Het De berichten komen tlechtt tchaartch binnen Ra stands gram. Het Oost-Europeesche nonagreosiepact te Lon den onderteekend. De weg over den afsluitdijk nog niet voor bet verkeer opengesteld. ter- sdl- ge- te WASHINGTON, 3 Juli. De Financial Re construction Corporation heeft een leening van 4 millioen dollar met een looptijd van 1 Jaar ter beschikking gesteld, waardoor Amerikaan- sche expo-teurs in staat zullen worden gesteld, katoenleverantles aan de Russische handels- maatschappij in Amerika, de Anstorg, te ver richten. die Is Matoesjka uitgeleverd aan Hongarije. Ook In Würtemberg zijn gisteren de Katho- lieke vereeniglngen ontbonden. Ontploffing op een mjjn In Rijnland-West falen. Acht dooden. Een reiquête-conunisMe van den Volkenbond naar het Chaco-gebied. Geen bezwaar der groote mogendheden tegen een militie In Oostenrijk. Proefuitsendingen op den Kootwtjkseben sen der uitstekend geslaagd. Hoogste stand op Dinsdag uur van.: 767 Vorige stand 76« de sort aan eest uur ids- WEENEN, 3 Juli. (W.B.) Van bevoegde zijde wordt bevestigd, dat tijdens de besprekingen der ontwapeningsconferentie ook de reorgani satie van het Oostenrijksche huurleger in een militie ter sprake is gekomen. De vooraanstaande mogendheden hadden er geen bezwaar tegen Oostenrijk een defensie- systeem toe te staan, dat voor zijn financierlen toestand draagbaar is. Onrust in Saloniki; Putch-plannen van Veni. zelos? nen I A. en- GENEVE. 3 Juli. De Volkenbondsraad besloot heden er van af te zien, in zake den Chaco- oorlog eerst van Bolivia staking der vijande lijkheden te eischen. De raad droeg de com- mlssle-van-drie op, terstond een commissie in te stellen en naar de plaats van den strijd te zenden. Belde partijen mogen een waarnemer benoemen. De raad verdaagde zich vervolgens tot Sep tember. G. ede M- van sle- loor fer mer ste- van teel. >er- ood als af- rer- isch een >ied rer- üge I de Ma tter ma, rtg- ii t- •ur- aar. «kt terg Jnd pek en- 8S. ns- en- leid te- ■aM 'an, ligt igd. ge ge eld, rec ede uck wijl Th. en q 5 SARAGOSSA, 3 Juli. (Reuter). Na afloop van een vergadering van de partij der Traditiona listen heeft een ernstige vechtpartij plaatsge had met politieke andersdenkenden, voorname lijk communisten en syndicalisten. Niet minder dan 50 personen werden hierbij gewond. De gemoederen der Royalisten in dit district zijn zeer gespannen sedert de arrestatie van den burgemeester van Tarazona. wegens het dra gen van een roode baret in de straat, hetgeen als royalistisch embleem in de Republiek ver boden is. wordt in de Vereenigde Staten algemeen toe- gejulcht. De geheele pers, de kringen te Washington en Wall Street staan achter Roo sevelt. die met zijn verklaring het standpunt weergaf der overwegende meerderheid van het Amerlkaansche Volk, volgens welke de dollar- poiltlek van den president de eenlge mogelijk heid is voor een herstel van het Amerlkaan sche bedrijfsleven De Vereenigde Staten verwachten thans niet veel meer van Londen. HERNE, 3 Juli. Maandagmiddag om 1 uur heeft op de mijn „Generaal Blumenthal” een bovengrondsche ontploffing plaats gehad, waar door 16 mijnwerkers werden getroffen. Vijf i hunner zijn om het leven gekomen. Drie ern stig gewonden zijn in den loop van den mid dag in het ziekenhuis overleden. De overigen waren eveneens ernstig gewond. De ontploffing ontstond in de s.g. leesban- ken, waar de kolen voor het wasschen gesor teerd worden. De lijken zijn onherkenbaar ver brand. noemt het een nlet-aanvals- pact en brengt lof aan de deelnemers voor hun medewerking aan den Europeeschen vrede. Aldus strekt zich voor de eerste maal van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee een net van vrede uit. Te Weenen is voor den uitvinder van de •chrÜfmachine, Peter Mitterhofer, in den gevel van zijn woonhuis een gedenkteeken onthuld BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR TpU/oon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De sub-commlssle tot herstel van den inter nationalen geldstandaard werd voor onbepaal- den tijd verdaagd, doordat Frankrijk vandaag niet aan de zitting wilde deelnemen. In Engehche kringen is men van meenlng, dat er geen sprake is van een mislukking der conferentie Waarschijnlijk komt morgen het bureau der conferentie bijeen. Misschien kun nen de werkzaamheden bekort worden. Naast de geldkwestie bestaan er zoo meent men nog vele punten, waarover overeenstemming kan worden bereikt. ROME, 3 Juli (Reuter) Heden had in het Vatlcaan in de zaal van het Consistorie de voor lezing plaats van het decreet de tuto voor de heiligverklaring der gelukzalige Bernadette Sou birous, waarbij Z. H. de Paus aanwezig was, die een korte rede hield, waarin hij verklaarde zich erover te verheugen, dat de zaak dezer hei ligverklaring haar beslag heeft gekregen. Ook zeide Z. H., dat men thans aan de vruchten van het Jubeljaar der verlossing moest trachten deel achtig te worden, door te denken aan het heil zijner ziel. De Paus herinnerde 4eraan, dat het beden juist bet feest is van Maria Visitatie en NEW-YORK, 3 Juli. (V. D.) De verklaring van Roosevelt aan de conferentie te Londen ATHENE. 3 Juli (V. D.) De tusschentfjdsche verkiezingen te Saloniki hebben gisteren in groote nervositeit en onrust plaats gevonden. De aanhangers der regeeringspartij en die der oppositie hebben zich in den verkiezingsstrijd bijzonder hevig geweerd. De stad maakte den indruk van een legerkamp. Overal ziet men mili tairen. Belangrijke punten vooral zijn bezet, daar geruchten de ronde doen, dat er een mo gelijkheid bestaat van een putsch der Venize- listen. Tal van 1 hiermede reeds gearresteerd, o.a. verschillende oud-officleren. Ook zijn reeds botsingen voor gekomen. De regeering is echter den toestand meester. de economische commissie, waarvan hij voor zitter is, tok werken verplichtte, daarbij aan nemend. dat de monetaire commissie tot een internationale valutaregeüng zou komen, of dat zij verdaagd zal worden, tot den tijd, waarop valuta-stabillsatie wel mogelijk zal blijken, moet worden afgewacht. Op een geheel ander gebied heeft men ter Londensche conferentie échter wel een tastbaar resultaat bereikt. De prestige kwestie, gerezen .tusschen Engeland en Sovjet- Rusland naar aanleiding van het Vickersproces te Moskou, waarbij twee Engelsche ingenieurs wegens corruptie, sabotage en spionnage tot gevangenisstraffen werden veroordeeld, is opge lost. De Russen hebben de Engelsche ingenieurs Thornton en MacDonald vrij gelaten en het embargo op den Invoer van Britsche goederen opgeheven. Engeland van zijn kant heeft den Invoer van Russische goederen in het Britsche Rijk weer toegestaan. De onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag tusschen Engeland en Sovjet-Rusland zullen weer worden aangeknoopt op het punt, waar zij gewelddadig werden af gebroken. Beide landen zijn elkaar weer tege moet getreden, zoodat men zich afvraagt, welk nut het voor hen heeft gehad om maanden geleden zoo onvriendelijk uit elkaar te gaan. De heele Engelsch-Russlsche ruzie, welke indertijd van beide zijden zoo hoog werd opgenomea. blijkt in oorzaak en gevolg niet veel meer dan een storm in een glas water te zijn geweest. LONDEN, 3 Juli. Met algemeene stemmen besloot de subcommissie voor handelspolitiek zich tot Donderdag te verdagen. He; voorstel ging uit van den Zwitser Stucky, volgens wten verdaging noodig was, in verband met de Ame- rikaansche verklaring inzake valuta-stabillsatie. Verscheidene andere commissies zullen niet voor Woensdag meer bijeenkomen. dat men steeds de voorspraak der H. Maagd moet inroepen. Daarna gaf Z. H. den zegen. MOSKOU, 3 Juli. (Reuter). In het sfgeloo- pen half Jaar heeft de Russische auto-industrie 18 500 vrachtauto’s, 2600 auto’s, 33.000 tractors en 10.000 motors voor landbouwmachines af geleverd. en daarmee haar program over schreden. Te Stalingrad werden zelfs 170 tractors af geleverd in plaats van 144, zooals in het pro gram was vastgesteld. Acht arbeider* om het lever gekomen Duizenden arbeiders, die door de opschorting van den bouw van groote oceaan- stoomers werkloos zijn geworden, op marsch naar de havenplaats Nantes De centrale banken uitgenoodigd, om hiervoor 'tarnen te werken et is Amerika zeker niet aangenaam geweest, dat dit voorstel mede uit den koker van het zijn oorlogsschuld niet betalende Frankrijk is gekomen. Maar bovendien schijnt president Roosevelt de illusie van den inflatle-droom, waaraan de Amerikanen zich thans met zooveel enthousiasme hebben over gegeven, vooralsnog niet te willen verstoren. Hij beeft aan zijn minister van Buitenlandsche Zaken, Cordell Hull, laten weten, dat het voor stel der goudlanden althans in den huldigen vorm voor Amerika onaanvaardbaar is. De span ning is thans gebroken. De goudlanden weten nu. wat z|j voorloopig niet van Amerika hebben te verwachten. In hun voornemen om den gou den standaard te handhaven zijn zij echter niet geschokt. Zij hadden gehoopt, dat Engeland hun voorstel b|j Amerika gesteund zou hebben, omdat het als Europeesche mogendheid toch ook groote belangen bij den gang van zaken in Europa heeft, maar Engeland houdt; zich angstvallig op de vlakte tusschen de kool en de geit. Engeland wenscht zich niet te binden en zeker niet, wanneer het daardoor de kans sou loopen Amerika voor het hoofd te stooten. Of de Londensche conferentie nu de tactiek van dr. Colijn zal volgen, die, zooals men weet. TOKIO, 3 Juli. (Reuter. Tengevolge van de hevige regens van de laatste dagen zijn in Zuid- Korea groote gebieden overstroomd. Dertig personen zijn verdronken, zes worden vermist en zestien zijn ernstig gewond. De materieele schade is aanzienlijk. nder aanvoering van Frankrijk hebben de Europeesche landen, welke den gou den standaard zün trouw gebleven, op de economische conferentie te Londen een ge samenlijk voorstel gelanceerd, dat ten doel had de schommelingen van de van hun goudbasls gerukte valuta’s en de aanslagen op hun eigen valuta’s zooveel mogelijk tot minimale afmetin gen te beperken. Frankrijk is van meening en Nederland. Italië, Zwitserland en België'zijn het daar vol komen mee eens dat het sluiten van inter nationale economische overeenkomsten met Amerika en Engeland niet de minste waarde heeft, zoolang dollar en pond onrustig blijven fladderen rondom bet gouden licht van den franc en de andere nog op goud gebaseerde munteenheden. Elke wijziging in de waarde van dollar of pond ten opzichte van de gefixeerde valuta's zou noodzakelijk ook een wijziging van de eventueel gemaakte afspraken ten gevolge moe- ten hebben. Zonder stabilisatie is dus geen stabiele overeenkomst mogelijk, tenzij ook de goudlanden hun munt prijsgeven aan inflatie. Maar dit is Juist het eenlge, wat de goudlan den niet willen. Trouwens het is nog de vraag of de inflatie in verschillende landen zoo ge lijkmatig zich zou voltrekken, dat zij de onder linge verhoudingen niet tóch hopeloos in de war zou sturen. Inflatie is wel moedwillig in het leven te roepen, maar haar straf in de hand te houden en haar te laten gehoorzamen' aan de vooropgezette bedoeling is buitenge woon moeilijk, zoo niet onmogelijk. Waar nu duidelijk bleek, dat Amerika wegens zUn bin nenlandse hen toestand nog geen lust gevoelt zijn dollar op een vast niveau te brengen, trachtten Frankrijk en zijn goudgenooten al thans eenlge zekerheid vqor de naaste toekomst te verkrijgen. Hun voorstel kwam op de volgen de bepalingen neer: le het is noodzakelijk, dat de goudlanden aan den gouden standaard vast- houden, om den monetalren chaos niet nog meer te vergrooten; 2e. de landen, die dan gouden standaard verlaten hebben, moeten. Indien mo gelijk, daartoe weer terugkeeren, en 3e. de centrale banken der betrokken landen zullen maatregelen nemen om speculaties op groote schaal tegen te gaan. Dit voorstel werd nog een moreele ruggesteun verleend door het bedek telijke dreigement, dat de goudlanden zich wel eens van de economische Conferentie te Londen aouden kunnen terugtrekken, indien er geen uitzicht zou worden geopend op een stabilisee- ring der wankele valuta's. Verklaring der goudlanden te Londen veer handhaving van den gouden standaard. Het conferentiewerk ligt stil. LONDEN, 3 Juli. (Reuter). De zant van de Unie der Sovjet-republlek Londen en de vertegenwoordigers van Polen. Roemenië. Estland. Letland en Finland heb ben het protocol over het begrip „aanvallende staat" onderteekend. In eenlge paragrafen wordt het begrip oili- schreven. Het dekt zich met wat in vroegere non-agressie-pacten werd gedefinieerd. Na de onderteekening der conventie verklaarde Lit- wlnof, dat de Sovjets bereid zijn soortgelijke ^conventies te onderteekenen met andere sta ten, welke hun geografische positie ook is. PARIJS, 3 Juli (VU.) In de Parijsche pers heerscht voldoening over de onderteekening vCn het verdrag der Randstaten met Sovjet- Rusland, waarin de „aanvaller” bij conflicten wordt bepaald. „Paris Soir” Ernstig auto-ongeluk bij doodt* en een gewonde. Schip met smokkelwaar nabU Domburg aan gehouden. Mgr. G. Brandsma ApOotolisch Vicaris van Kl- tumu (Br. Oost-Afrika). BIJ de aardbeving in Zuid-Sumatra sfjn 424 personen gedood en 650 gewond. De verzetsactie van Zaandam tegen de regee ring luwt. Het referendum gehouden onder de bij den Centralen Bond aangeslotenen heeft uitgewe zen dat een meerderheid is voor opheffing der IJ mulder staking. Naar wij vernemen hebben de geestelijkheid en de geloovigen van het bisdom. Nevers den H. Vader verzocht de plechtigheid der Heilig verklaring te willen vaststellen op 8 Dec. aa. feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis. Z. H. de Paus heeft hieromtrent nog geen be sluit genomen; het staat evenwel reeds vast, dat de heiligverklaring zal plaats hebben vóór 3 April 1934, den laatsten dag van het Heilig Jaar. LONDEN 3 Juli. In het laag verwachte ant woord inzake de kwestie der stabilisatie, ver klaart Roosevelt, dat hij het een ramp zal ach ten wanneer de conferentie, die bijeen was geroepen om een permanente financleele sta bilisatie te bereiken, zich zou laten afleiden door voorstellen van zuiver kunstmatlgen en t ijdel ijken aard en experimenten ten aanzien van de valuta van Hechts enkele naties. De Vereenigde Staten streven naar een dollar, die voor den duur van generaties dezelfde koop kracht en waarde als betaalmiddel zal hebben, dat men in de naaste toekomst hoopt te berei ken. Wanneer de wereld in staat Is in de meeste landen een eendrachtige politiek te voeren waardoor de begroetingen in evenwicht worden gebracht, kunnen de eigenlijke besprekingen Venizellstén zijn in verband beginnen over een Juiste ver^peUng van de we reldvoorraden goud en zilver teneinde een re serve te vormen die als basis voor het nationale betaalmiddel kan dienen. De bestaande han- delsbelemmerlngen zullen tenslotte eveneens uit den weg geruimd moeten worden om de uitwis seling van waren gemakkelijker te maken. Wil Venlzelot een Puttch? STUTTGART, 3 Juli (V.D.). Het ministerie van Binn. Zaken van Würtemberg. afdeeling politie, deelt mede: In verband met een in het geheele Rijk gelijktijdig uitgevoerde actie zijn ook in Würtemberg de volgende organisaties ontbondenWindhorst-bund, Kreuz-Schar. Sturm-Schar, Deutsche Jugendkraft, Volks- verein fur das Kath. Deutschland. Volksver- elnsverlag GmbH. Kath. verbond van Jonge mannen, Kath. Gezellenvereenlglngen, Kath. Jonge vrouwenvereenlgingen, Neu-Deutschland, Qulkborn. Motorrijdersorganisatie ..Concordia", VredeSbond van Dultsche Katholieken. Veel documenten, vermogens en bankreke ningen der betreffende organisaties zijn in be slag genomen en de vereenigingsbureaux zijn gesloten. aantal dooden is nog niet bekend. In de plaat sen langs de Zuidkust is ernstige schade aan gericht. terwijl hier en daar nog ernstige over- stroomingen plaats vinden. Overal zijn hulzen vernield. Ernstige wolkbreuken hebben zich voorgedaan. Politie en militairen handhaven de orde. De hospitalen zijn zeer vol. Onder de bevolking is een paniek uitgebroken. Betluit van den V.B.-raad LONDEN, 8 Juli (Reuter) In een on derhoud met een vertegenwoordiger van Reu ter heeft de president van de Nederlandsche Bank. Mr. Trip, verklaard, dat de continen tale landen, die den gouden standaard aan hangen de helft van al het goudgeld der we reld onder hun contróle hebben. Indien zij samenwerken kan geen gevaar hen treffen, dus zullen zij kalm blijven. In zijn interview met een Reuter-correspon- dent wees mr. Trip er nog op. dat het nood zakelijk is, dat elke staat orde stelt op zijn eigen zaken en het levenspeil aanpast, het geen mogelijk is geworden door de daling der prijzen. HU ontkende, dat Nederland een lee ning had verkregen van de Bank van Frank rijk, maar gaf toe, dat er zekere onderhande lingen gevoerd worden. Doch er is geen sprake van iets in den vorm van een leening. De Itallaansche gedelegeerde Beneduce ver klaarde: „wu hopen, dat wij zekere kringen zeer spoedig zullen overtuigen van de noodza kelijkheid van een snellen terugkeer naar den gouden standaard. Wat ons zelf betreft. wU zullen stellig geen duimbreed afwüken van ons huldig standpunt. LONDEN, 3 Juli. (Reuter). De landen met gouden standaard, n.l. Nederland, Frankrijk. België, Italië, Zwitserland en Polen, hebben de volgende verklaring gepubli ceerd: In de overtuiging, dat de hand having der valuta's voor het eco nomisch en financieel herstel der wereld, voor de hervatting van het credietwezen en voor het waarbor gen van den in hun landen bereik ten socialen vooruitgang van prin- cipieele beteekenis is, en onder ot- ficiëele bevestiging van hun wil, om een onbelemmerd functioneeren van den gouden standaard in hun lan den op de thans geldende goud- pariteiten en in het kader van de bestaande geldkoersen te handha ven, verzoeken de ondergeteekende regeeringen hare centrale banken, in nauw contact met elkaar te blij ven en aan de onderhavige verkla ring een zoo effectief mogelijke werkzaamheid te verleenen. Wetsontwerp tngediend tot beperking van oit- gaven. inzake uitvoering der L.O.-weL R. K. Bouwvakarbeiders in congres btfeen te NUmegen. BU overtreding der verkeersregelen voortaan geen recht op ultkeering krachtens de Onge vallenwet. WEENEN, 3 Juli. (V D.) Matoesjka. eenlge spoorwegaanslagen heeft gepleegd, thans uitgeleverd aan de Hongaarsche auto riteiten, Matoesjka zal. wanneer hu in Hon garije zUn straftijd zal hebben uitgezeten, weer op transport worden gesteld naar OostenrUk. auto-industrie ^vertreft haar WASHINGTON. 3 Juli. (VU.) In officleele kringen verluidt, dat Sovjet Rusland nog vóór het einde van <i*t jaar door de Ver. Staten op een of andere wijze zal worden erkend De eerste stap zal waarschijnlijk een modus vlvendl brengen, teneinde een behandeling der verschillende kwesties, zooals die der schuden, communistische propaganda en handelsbetrek- klngen mogelijk te maken. Zoodra een bevredi gende oplossing dezer vraagstukken zal zijn tot stand gekomen, zal de permanente erkenning volgen. Het verluidt, dat deze zienswijze nog niet het standpunt van president Roosevelt is, doch dat een dergelUk voorstel hem is gedaan uit-den kring van zUn medewerkers. De nadruk wordt er op gelegd, dat alle vooraanstaande leden van het kabinet voor dp erkenning van Sovjet Rus land zUn. De garantie van leeningen zou pa rallel moeten loopen met de erkenning, aange zien Rusland niet de beschikking heeft over baargeld voor zijn Import. Ook een warenver- keer is denkbaar. r 1i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1