ONS BLAD Centrum ontbonden De verklaring van 1 Roosevelt Het nieuws van heden debat Dr. DE BAROMETER R.K. JONGEMANNENBOND TOEGESTAAN ZIJN MUNT-POLITIEK ge- handjIaafd JOH. LAUDERS Hackelsberger verbindingsman 1 2 De voormalige leden zullen zich niét laten overtreffen in eerlijke medewerking aan den nieuwen opbouw NIGDE KATHOLIEKE PERS DONDERDAG 6 JULI 1933 VER Tijdelijke verdaging Een raad aan de politici Roosevelt Dr. Briining, de laatste leider Een laatste proclamatie dr. Ley Balbo’s eskader te Reijkjavik MacDonald en Thornton te Londen Het ontbindingsbesluit Mandaten neer gelegd? De Goudclausule Tegen de niet-erkenning 7* Door Amerika spoedig te wachten De Engelsche handel 2 maanden verdaging? O Ook een Russisch pact met Litauen Ontbinding van R.K. vereenigingen Onafhankelijkheidsdag in de Ver. Staten De erkenning der Sovjet-Unie Zyns inziens is de taak der confe rentie nog in vollen omvang aanwezig Voorloopig geen nieuwe leden fz— f 2.85 44 Personen gedood, honderden gewond by het feestvieren Vickersmy. hervat de werkzaam heden te Moskou Nieuwe Testament aan alle ged elegeerd en De gearresteerde functionarissen der B.V.P. thans in vryheid gesteld WASHINGTON, S Juli. (V. D.) Het Witte Hui* heeft ter rechtvaar- R.K. Jongemannenbonden toegestaan? DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Autobus-ongeluk bij Düsseldorf Microscopen Werkgever* moeten mee demonstreeren sbury verlangt in het Lager huis een onderzoek naar Duitsche bewapening ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c-p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 PAYGLOPI ALKMA Kompassen en Wensch van 7 i,'.7r.T7, '//të f. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 238 IO o o UW t. voor (United Press) wer- (ft i der de centrum REIJKJAVIK (Ijsland), 5 JulL (Reuter.) Het eskader van generaal Balbo is hier om 16.55 uur aangekomen. Om 16.05 uur werd het Vestman- na-eiland gepasseerd. Autobus-ongeluk bU 'Düsoeldorf. Achttien vrou wen in een xiekenhuis. Een anti-Ouitsch debat In het Lagerhuis. o X? LONDEN, 5 Juli. (Reuter.) Heden werd op de sovjet-ambassade tusschen Rusland en Litauen een pact onderteekend Inzake het begripaan- valler-staat", overeenkomstig met de eergiste ren en gisteren onderteekende pacten. LZ. 5.25 130 1.35 1.40 145 1.50 155 >00 LOÖ >.10 5 0 5 0 5 0 I 3 1 I I I I i I MOSKOL 5 Juli. (V. D.) In verband met de belegging van het Engelsch-Russlsche conflict heeft de Metropolitan Vickers Company haar werkzaamheden in de Sovjet-Unie hervat. Ojk andere B-tlsche firma's, die na het Vlckers- proces hun filialen In Rusland hadden stilge legd, hebben het werk hervat. Vorming van een intern, comité tegen de niet- erkenning van goudclausules. Bezuiniging bij de S| satie der werkplaatab i. S 10 15 0 5 0 5 pers de klngen ter economische conferentie afwezig was. in het Lagerhuis medegedeeld, dat in het alge meen een opleving in den handel kan worden geconstateerd en een vermeerdering van het ver trouwen. De neiging tot dalen van den inter nationalen handel is nog niet tot staan geko men, doch de positie van den buitenlandschen handel van Engeland is zeer zeker niet onbe vredigend, gezien in het licht van den wereld handel als geheel. Het totale volumen van den wereldhandel neemt af, doch het Engelsche aan deel wordt gehandhaafd. Ten aanzien van han- delsovereenkomsten zeide Burgin, dat het resul taat er van is geweest, dat de handelsbalans in de eerste vijf maanden van dit jaar 30 millioen p. st. gunstiger is geweest dan verleden Jaar. WASHINGTON. 5 Juli (V D.) De geruchten, dat de erkenning der Sovjet-Unie door de Ver- eenigde Staten binnen korten tijd te wachten is, nemen steeds vasteren vorm aan. Naar van welingelichte zijde verluidt, zou men zich te Washington reeds bezighouden met de vraag, wie na de erkenning den ambassadeurspost te Moskou zou moeten bezetten. LONDEN. 5 Juli. (Reuter.) Men gelooft, dat de Amerikaansche delegatie morgen ka 4e ztt- Balbo’s eskader op Ijsland aangekomen. BU de viering van onafhankelijkheidsdag In de V.S. zjjn 44 personen gedopd en honderden ge wond. De verklaring van Roosevelt. HU acht verlen ging der Londensche conferentie alleszins ge wettigd. Het R. K. Werkliedenverbond vraagt verbete ring van de toepassing der Rtjkssteunregellng. door reorgani- Tusschen de gemeente Rotterdam en „Fetjen- oord” is overeenstemming bereikt La. den bouw ♦an het nieuwe sport-stadlon. Een zonderling te Lienden heeft getracht zjjn oude moeder te worgen. Ook Turkije weigert hei golflengten-besluit te teek enen. BERLIJN. 5 Juli. (W. B.) De chef van den S. A.-staf. Ernst Roehm, heeft bepaald, dat vanaf 10 Juli tot nader order geen nieuwe le den meer mogen aangenomen worden voor 8.A, S.8. en Stahlhelm. Voor uitzonderingen is de goedkeuring der opperste SA -leiding noodig. verbindingsmannen voeling met de fracties der NSDAP. De aanstelling dezer vertrouwensmannen zal geschieden in onmlddellljk overleg met de be voogde fractievoorzitters der NSDAP. Hoogste stand op Donderdag S aar van.. 158 Vorig* stand 7C2 1.15 >20 35 >30 1.40 50 .55 .00 .05 12 15 30 35 30 35 .40 45 50 55 ting van het bureau zal voorstellen, de confe rentie voor twee maanden te verdagen. De vertegenwoordigers der goudlanden komen vannacht bijeen, om Roosevelt’s verklaring te bespreken. Van hei resultaat dezer conferentie hangt het lot der economische wereldconfe rentie af. Op Inlt’ailef van de Zwltsersche Bankiers- vereenlging is op 30 Juni te Bazel een bijeen komst gehcaiden van vertegenwoordigers van Belgische, Fransche. Nederlandsche. en Zwlt- sersche vereenigingen van fondsenhouders. Besloten werd tot gezamenlijke vorming van een Internationaal Comité tegen de niet-er kenning vnn goudclausules. Dit Comité zal alle maatregelen nemen die noodig zijn om op tedere moge lijke wijze de belangen te behartigen van houders van fond sen welke, tengevolge van de niet-eri.enning der goudc.ausule door vele oebiteuren, zijn ge- SClMMde LONDEN, 5 Juli. (Reuter) MacDonald en Thornton zijn heden te Londen aangekomen. De beide ingenieurs werden bU hun aankomst door duizenden menschen toegejuicht. BERLIJN, 5 Juli. (W. B.) De leider van het Duitsche arbeidsfront, dr. Ley, richt een aan sporing tot alle Duische werkgevers, om, als leden van het Duitsche arbeidsfront, deel te nemen aan de demonstratie der arbeiders en bedienden, om aldus ook naar bulten het beeld eener ware volksgemeenschap te vervolmaken. BERLIJN, 5 Juli (W.B.) Naar wjj vernemen, zjjn bekende Centrumsleiders, o.w. dr. Brünlng, voornemens, om evenals Mgr. Lelcht, hun man daat voor Rijks- of Landdag neer te leggen. Of hun opvolgers dan als hospitanten in de NB.D.AP. zullen gaan of de mandaten mis schien niet zullen aanvaarden, is thans nog niet te zeggen. Men had oorspronkelijk verwacht, dat het Centrum reeds de vorige week ontbonden zou zijn. Het was Hitler door werkzaamheden niet mogelijk dr. Brünlng te ontvangen. Intusschen had de Centrumsafgev. Hackelsberger voeling genomen met minister Frick. Het slotcommuniqué, dat reeds vanavond om 6 uur verwacht werd, werd eerst vanavond laat verstrekt. Tot dan toe hadden de laat ste onderhandelingen plaats van de Centrums- leiding ten huize van dr. Brünlng. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem LONDONDERRY, 5 Juni. (Reuter.) Heden middag een uur is generaal Balbo mét zijn eskader voor Ijsland gestart. DÜSSELDORF5 Jab. (V. D.) Da secretaris generaal nn den Katholieken bond van jonge mannen deelt mede, dat de Rjjksleiding dezer organisatie en de Deutsche Jugendkraft van de geheime staatspolitie van het Pruisische ministerie van Binnenlandschë Zaken het of ficieel* bericht heeft ontvangen, dat de d.d. 1 Juli uitgevaardigde beschikking In zake de sluiting det vereenigingsbureauz en de „vei ligstelling” van documenten en het vermogen der organisaties en vereenigingen vandaag la ingetrokken. Het jeugdtehuis te Düsseldorf is weer open. De door de politie getroffen maat regelen in stad en land zjjn hiermede in bet geheeie gebied van den staat Prutsen inge trokken. MÜNCHEN, 5 JulL (V.D.) De staatsminister van Blnr.ei.landsche Zaken. Adolf Wagner, heeft, nadat de Beiersche Volkspartij met al haar officieele onderafdeelingen is ontbonden, ter. ten uitvoerlegging der noodzakelijke ont- bindingsmeatregelen en ter kalmeering van het politieke leven, een beschikking uitgevaardigd. Alle zich in arrest bevindende functlonna- rissen der voormalige Beiersche Volkspartij moeten volgens deze beschikking in vrijheid worden gesteld. De leden der voormalige partij, die wetter en verordeningen hebben overtre den, moeten terstond aan de rechtbanken or den overg leverd. Al dengenen, die tot nu toe in het politieke leven op den voorgrond traden, wordt aangeraden zich zooveel mogelljk ach teraf te houden, terwijl nog beter wordt ge acht. dat zij van het politieke tooneel ver dwijnen. Het vroegere lidmaatschap dezer par tij mag noch voor ambtenaren en beambten van den staat noch voor anderen reden zijn tot achteruitzetting, vervolging of uitsluiting aan de medewerking bij den opbouw van den staat. Aansporin- tot de Duitsche werkgevers tot deelneming aan de arbeids-demonstraties. LONDEN. 5 Juli De onderstaatssecretaris van het departement van Handel, Burgin, heeft namens minister Runcünan, die wegens bespre- METTMANN (bij Düsseldorf), 5 JU11.-4V. D.) Eenige lecen van de evangelische vrouwen- vereeniging uit Waldum bij Duisburg hebben vandaag met drie autobussen een uitstapje gemaakt. Een der wagens, waarin 52 vrouwen hadden plaats genomen, reed een stellen weg af naar beneden. De chauffeur verloor het meester schap over zijn stuur, zoodat de wagen om sloeg en tegen een boom terecht kwam. Op drie na werden alle vrouwen mln of meer ernstig gewond. Een roode kruiscolonne, onder leiding van twee dokters, was spoedig ter plaatse. Achttien vrouwen moesten naar net ziekenhuis worden overgebracht. Men verwacht, dat dezen allen Donderdag naar huls sullen kunnen teiugkeeren. Gevraagd, of de regeering de verant woording op zich kon nemen. bU andere naties aan te dringen op vermindering barer bewapeningen tot het niveau der ontwapende staten, gaf Eden toe, dat in de onderteekening eener ontwapenlngs- conventie op het oogenbllk een gevaar ligt maar ook een mislukking der ontwape ningsconferentie bevatte een gevaar. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD President Roosevelt zendt den Amerikaan- schen gezant in Zweden. Stelnhardt, naar Londen, om een nieuwe uiteenzetting te geven van de Amerikaansche houding. Stelnhardt, die momenteel te Washington verblijft, scheept zich morgen in. verdere verklaringen over „niets ontzlenen- de vervolgingen" in Duitschland vroeg Lansbury of het niet mogelljk was de „handelingen der Duitsche regeering op grond van het Volken- bondsstatuut ter kennis van den Volkenbond te brengen. Ook Austen Chamberlain oefende levendige kritiek uit op de huidige politiek van Duitschland. nadat hij te voren Japan's houding ten aanzien van Mandsjoerlje had gelaakt. Chamberlain achtte het voor Engeland moei lijk. om in werkelijk vriendschappelijke betrek kingen te leven met een natie, welke uit haar politiek alle ideeën verwijdert, die ten grond slag liggen aan de Engelsche politiek. Chamberlain kwam vooral op tegen de hou ding der Duitsche regeering ten opzichte der Joden. Namens de regeering verdedigde onder staatssecretaris Eden de houding van den Vol kenbond in het Verre Oosten-conflict. HET CENTRUM ONTBONDEN. R. K. JON GEMANNEN VEREENIGINGEN TOEGELA TEN. B. V. F. - FUNCTIONAKIS S EN IN VRIJ HEID. Middenslandscongres te VUssingen. Ontspoorde locomotief verootg^ak* aanzienlijke vertraging tusschen Amsterdam C.8. en M.P. I i Poging tot moord te Leiden: verdachte in boo ger beroep voor het Haagsche Hof. Eenige raden van beroep der directe belastin gen ontbonden. BERLIJN, 5 Juli (VB.) Het ontbindingsbe sluit van het Centrum luidt als volgt: De politieke omwenteling heeft het Duitsche ■taatsleven op een volkomen nieuwe basis ge plaatst, die geen ruimte meer laat voor een tot voor kort mogelijke partijpolitieke activi teit De Duitsche Centrumpartij ontbyrdt zien derhalve in overeenstemming met den RljkJ- kanselier Hitler onmlddellljk. Met deze ontbinding wordt echter aan hare aanhangers de mogelijkheid geboden hun krachten en ervaringen zonder voorbehoud ter beschikking te stellen van het onder leiding van den rljkskanseller staande Nationale Front in positieve medewerking in de beteeke- nls van versterking van onze nationale, sociale, economische en cultureele verhoudingen en tot medewerking aan den opbouw van een n.euwe orde in den reentsstaat. De Centrumspartij voltrekt de noodzakelijke organisatorische liquidatie met zooveel tnoge- Ujken spoed. Zij mag er hierbij loyaal op reke nen, dat de afwikkelingswerkzaamheden met worden gestoord, dat de in beslagneming van goederen, die tot dusverre partijbezit waren en politieke arrestaties van voormalige partijleden in de toekomst achterwege zullen olijven en dat reeds gearresteerden weer worden vrijge laten voor zoover geen verdenking bestaat van strafbare daden. ZIJ geeft verder uiting aan de gerechtvaar digde hoop, dat degenen, die tot dusverre aan hanger waren van de Centrumspartij door den leider der nat.-soc.-beweging in de toekomst beschermd zullen worden tegen laster en ach- terultzetten en dat de katholieke tot den na- tionalen staat positief staande pers dezelfde behandeling zal ondervinden als de overige nationale pers. Den afgevaardigden in rijksdag, landdagen en gemeenteraden is met betrekking tot de handhaving hunner mandaten volkomen vrij heid van besluit gegeven. De leden van de voormalige centrumsfrac- tles treden dus niet gesloten als hospitanten in de fracties der NSDAP, maar blijven voor eerst zonder fractie en houden alleen door 3NDEN. 5 Juli. (Reuter). De leider der our-partij Lansbury opende heden in het erhuis de rU van sprekers voor het debat de buitenlandsche politiek. Lansbury zei- dat er in Duitschland een geweldige op- ig van den oorlogsgeest te constateeren Hjj verlangde een onderzoek naar bewa- Ing in Duitschland, daar er „een zeer aan- Ujke mate van herbewapening" plaats LONDEN, 5 JulL MacDonald heeft den delegaties der Economische Wereldconferentie vanmiddag voorgesteld, de conferentie eenigen tijd te verdagen. BERLIJN. 5 Juli. (W. *B.) De Katholieke Wandervögelbund heeft zicH ontbonden b<j een Zondag genomen besluit van de leidersverga- dering te Düsseldorf. NEW YORK, 5 Juli (Reuter) De Onafhan kelijkheidsdag, die gisteren in de Vereenlgde Staten werd gevierd, heeft talrijke slachtoffers geëlscht. Tengevolge van ongelukken met auto’s, bij *t baden en bij het afsteken van vuurwerk, zijn In de verschillende deelen van het land niet min- der dan 44 personen gedood en eenige honder den gewond. LONDEN. 5. Juli (Reuter). De ..Scripture Gift Mission" heeft aan alle gedelegeerden ter Economische conferentie een in fóarokkijnleer gebonden Nieuwe Testament gegeven. In een begeleidend schrijven zegt bisschop Taylor Smith: ..De invloed van He Heilige Schrift is door onze geschiedenis geweven en we gelooven. dat het erkennen van God en de lessen van dit Boek noodzakelijk zijn voor Internationalen ▼rede, welzijn en welvaart. We hopen dus. dat dit deel van de Heilige Schrift een plaats zal innemen In uw persoon lijke bezittingen als een gedachtenis aan bezoek aan de Economische Wereld-Conferen- tie en dat gij belang zult stellen In zjjn in houd.’’ In overeenstemming met den rljkskanseller Hitler en de bevoegde fractievoorzitters NSDAP wordt ais verbindingsman van voormalige rjjksdagfractle van het aangewezen dr. Hackelsberger bjj de rjjksdag- tractie der NSDAP. BERLIJN, 5 JuU. (V. D.) De rjjksleiding van het Duitsche Centrum publiceert de volgende laatste proclamatie: Het Duitsche Centrum is niet meer. Zjjn afscheid van het tooneel der politieke geschiedenis geschiedt, evenals zjjn geboorte ▼oor 60 jaar, onder de stormen van 'n nieu wen tjjd. Hecht en koen geworsteld in het katho lieke volksdeel en door zjjn volksverbonden heid vaak op de proef gesteld, ia bet Cen trum akaeda in staat geweest millioenen Duitschers met achting voor de overheid, met liefde voor bet vaderland, met respect voor de overtuiging der medemenschen op te voeden tot een bewustzijn van staatsbur ger, dat ook voor het nieuwe rjjk van on- meteljjk voordeel is. Deze tot trouw aan den staat en tot on zelfzuchtigen jdienét van het volksgeheel opgevoede millioenen vormen een zoo waar devol element in het gemeenschapsleven, dat zjj op den duur over het hoofd gezien kunnen noch willen worden, wanneer het er om gaat de volkskrachten onverbrekelijk aaneen te lasschen en Staat en volk te be schermen tegen de vijandige machten der ontbinding. In eerlijk streven mede te werken aan den nieuwen opbouw vdb den staat en de volks gemeenschap mogen en zullen zich de voor malige centrumleden ook thans doof nie mand laten overtreffen. Het uur des afscheids is een uur van eer biedig gedenken $an onzen groeten leider en oprechten dank aan allen, die trouw ge weest zjjn aan de oude vlag. Wanneer wij ook thans het door den tjjd noodzakelijke kader van de partij ontbinden, wjj doen dit met den vasten wil óók verder het volksge heel te dienen, getrouw aan onze trotsche tra ditie die steeds staat en vaderland boven de partjj heeft gesteld. Heil Duitschland! LONDEN, 5 JuU (Reuter) De verklaring van Roosevelt werd vanavond overhandigd aan den secretarls-generaal van den Volkenbond. Avenol. Roosevelt zet er duidelijk in uiteen, dat hij op het oogenbllk geen enkel nut ziet in een tjjdelljke stabilisatie tusschen de munten van landen, wier behoeften en poUtiek niet nood zakelijk dezelfde zjjn. Een dergelijke stabilisatie zou kunstmatig zjjn en niet reëel; ze zou een beletsel kunnen zijn voor sommige landen bjj de verwezenlij king van een politiek, die van essentieele be- teekenis is ten aanzien hunner blnnenlandsche problemen. Roosevelt vraagt de conferentie dringend rekening te houden met baar voornaamste taak: het vergemakkelijken van de poHttek dm verschillende naties. Dit snoet gebeuren niet door het zoeken van tijdelijke uitwegen, maar door te trachten de overstelpende kwalen van den huldigen economischen toestand te ver zachten en zoo mogelijk te genezen, in de hoop dat de V. 8. steun kan verleenen aan de con ferentie, aan welks welslagen Roosevelt de grootste beteekenis blijft hechten, evenals aan de vriendschappelijke samenwerking tusschen de daar vertegenwoordigde naties. Het kan zijn nut hebben, wanneer wij deze gedachte zoo veel mogelljk ontwikkelen. De revaluatie van den dollar ten aanzien van de prijzen der Amerikaansche waren Is echter een doel, waar* van Amerika zich niet laat afwenden. De waarde van den dollar met betrekking tot de buitenlandsche valuta’s kan voor ons niet van onmlddellljk belang zijn. De koers waarde van den dollar zal er in laatste in stantie van afhangen In hoeverre de andere volkeren succes hebben bij het doen stijgen der prijzen voor hunne eigen goederen in verhou ding tot hunne valuta’s en kan niet worden vastgelegd, voor in dezen zekerheid bestaat Er is niets onvriendelijks in onze politiek ten opzichte van de belangen van onverschillig welk ander land en wij hebben het1* vertrouwen, dat andere landen ons niet zullen trachten te hinderen bij de verwezenlijking onzer economi sche oogmerken, die noodzakelljk zijn voor onze economische gezondheid Toen de munten van de greote Europeesche naties Frankrijk. Italië en („België deprecieerden gedurende een periode van jaren, hebben de V. 8. In het ge heel geen kritiek uitgeoefend. Dit deed Ame rika ook niet bij de uitelndelljke devolarisatie. Toen Engeland en de Scandinavische landen den goudei. standaard verlieten, was er slechts begrijpen en sympathie in de V.S. Engeland is sinds bijna 21 maanden van het goud af en Amerika nog niet eens 3 maanden. Noch tans zijn vlj blij, ons te kunnen aansluiten bjj de uiteenzetting in het Lagerhuis, gegeven na mens den minister van Financiën. Verklaard werd toen, dat Engeland op het standpunt staat, dat een terugkeer tot den gouden standaard het uiteindeUJke doel van Engeland zou kunnen zijn, wanneer hiervoor de noodige voorwaanden veilig gesteld rijn. Engeland moest zich echter volkomen vrijheid voorbehouden met betrekking tot de keuze van het tjjdstir en de pariteit. Wanneer er landen zijn, waar prijzen en kosten weikelljk in onderling evenwicht keeren. dan achten wjj het niet de taak van de confer-i.tie en is het zeker niet het doel der Amerikaansche regeering. deze landen over te halen ol hen te dwingen tot het volgen van een politiek, welke indrulscht tegen hun eigen Inzicht in hun eigen belangen. Het is niet vol doende van de huidige kwalen af te komen, doch het is onze plicht samen na te gaan, hoe wij hun tjrugkeer In de toekomst kunnen ver mijden. De urgentste taak is, de prijzen weer op een niveau te brengen, waarop de industrie en voor alles de landbouw met winst kunnen werken. De tweede taak is de eenmaal bereikte prijs aanpassing in stand te houden. Een verder probleem, dat door de confe rentie zou kunnen worden besproken, is wel ke rol gotid en zilver moeten spelen, wanneer de aanpassing veilig gesteld is. Wjj zien dus. dat de groote vraagstukken, welke het bijeenkomen der naties rechtvaardi gen, ook nu nog aanwezig zijn en nog even zeer een bestudeering verdienen als enkele we ken gelede» Wij kunnen nauwelijks aannemen, dat ons volgens onzen plicht Ingenomen standpunt in de minder belangrijke kwestie der lijdelijke stabilisatie het verder voeren van de onder handelingen onraadzaam zou kunnen maken. Belangrijke aanwinst voor het RtjksmnseUL De salarisverlaging bjj de keuringsdiensten gaat later In dan aanvankelijk in de bedoeling lag. De economische toestand op het einde tan JnnL BERLIJN, 5 JulL (V. D.) De Duitsche Centrumpartij publiceert hedenavond laat een communiqué, volden* hetwelk het Centrum op grond van den volkomen veran derden politieken toestand in over eenstemming met den rükskanselier besloten heeft de partij onmiddel- Ijjk te ontbinden. diging een nieuwe verklaring afge geven, waarin nogmaals het stand punt inzake de stabilisatiekwestie wordt bekend gemaakt. Verder wordt o.a. verklaard, dat Engeland niet meer bereid is dan de V. S. tot een algemeen* stabilisatie-over- eenkomst. Volgen* de meening van Roosevelt zjjn beide Isuiden nog niet lang genoeg afgeweken van den gouden standaard, om reeds een definitieve regeling te kunnen smn- gasui en een stabiele valuta te kun nen invoeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1