ONS BLAD Von Papen’s opdracht vervuld Het Katholicisme Spanje heden Het nieuws in s* H, VADER TE CASTEL van GANDOLFO GENOEG REVOLUTIE, NU EVOLUTIE Conferentie toch verdaagd STERKER VEREENIGD DOOR DEN NOOD DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Barometers en Weerhmsies VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DINSDAG 11 JULI 1933 •r - ITALIAANSCHE VLOOT W aar schuwende stemmen Parijs gearresteerd Chamberlain over de wereldconferentie HetDuitsche concordaat met den H. Stoel Balbo start heden LINDBERGH TE NORTHHAVEN Hevige storm te Venetië K.P.D.-functic>narissen gearresteerd Groote ontevredenheid ROOSEVELT AAN ’T STUUR A Chineesch stoomschip geramd Henderson’s tournee door Europa Spoorwegongeluk bij New Castle DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Twee Nederlanders te SS ADV£RTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 TA e Pan-Indi«che conferen- r tie te Poona TT NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 242 in e- Londensche conferentie toch verdaagd? Ontwapeningstoornée van Benderson begoanea. die OX van uur. O O ER „Men begrypt elkaar thans beter" Rykspresident bedankt Von Papen en slechts Henderson Vy (personen ernstig gewond Twee oorlogsschepen losgeslagen b* hun heil zoeken. linkerzijde Chineesch stoomschip geramdwaarschijnlijk 125 personen om hd leven gekomen. Norman Davis licht Amerika's president in aver zijn bevindingen in Europa. LONDEN. 10 Juli (V-D) In de Koreaansche wateren is het Chineesche stoomschip -Toe- nan" door een Japansch stoomschip geramd. Men vreest, dat 125 passagiers om het leven rijn gekomen. m M at in ds ng en is Of rts tooi pan sbo» KG. A»»- sU0 vsa sis P» OM REYKJAVIK. 10 Juli .Elfen bericht) Ge neraal Balbo zal hedenochtend vroeg met het eskader starten om de vierde etappe van de vlucht RomeChicago af te leggen. (United Press) De bouwvakioonen. Een onderhond met mi nister Slotemaker de Bruine. De H. Vader is gistermiddag naar xün katten verblijf te Castel Gandolfo vertrokken- d. M at. n- ren 3e lil 10- len* minlster- Econo- 'ekeurg. Lindbergh te Northhaven aangekomen. Expresstrein EdinburghLonden op goederen trein gebotst; vijf personen ernstig gewond. Hoogste stand op Dinsdag uur vun.: 7U Vorige stand 757 de a- ar- Q. tr- tr- li te m- ÏDS 30- ten. K>- N. ird- nen 5j00 «4 ibot ZN. ond ond stee, Hen: tnert OM K.& 12JOO KA ;k«* Kien- ;forss. M- ran lane LS. KG. 75— uln- K.O. L3.4* :.a oo. cbe iwe 30. Iele rkt u- EW. :h ten 00. >1- 00. a nn m. na k- >PC ter ier ga an o), el int en nz. •ed er Vil lin n- a. „De rust is in de Spaansche repu bliek nog lang niet verzekerd" Bet conflict te IJmuiden beëindigd. Ned.-Indië in de crisis. PARUS, 10 Juli. (Reuter.) In dei raad is de houding van Bonnet op mische Conferentie eenstemmig goe Balbo aal beden sfjn vlucht naar Chicago vssrt- zetten. Het massa-houttransport alt Zweden behouden in ons land; précaire situatie te IJmuiden. LONDEN, 10 Juli. (Reuter.) In kringen der Fransche delegatie was men hedenavond van meening, dat de conferentie waarschijnlijk noj 10 of 12 dagen zal duren, en dan tot Septem ber of October ral verdaagd worden. LONDEN. 10 Juli. De Lagerhuisdebatten over de wereldconferentie werden Ingesteld met een groote redevoering van den’ minister van finan ciën, Chamberlain. Hij wees er op. dat de ge meenschappelijke wensch het bedrijfsleven der wereld te herstellen, zoomede de overeenstem mende opvatting, dat het noodzakelijk is de va luta te stablliseeren, in den aanvang de hoop op een goed resultaat heeft gerechtvaardigd Het prijsgeven van den gouden standaard door de Vereenigde Staten heeft evenwel een nieu wen toestand geschapen. Chamberlain schetste vervolgens de verschillende op niets uitgeloopen pogingen tot een overeenstemming te komen over de stabilisatie der valuta en de beperking der koersfluctuaties en de weigering van Roo sevelt. Ongetwijfeld, aldus Chamberlain, Is de Invloed van deze weigering op de delegaties en op de openbare meening in <je landen die den gouden standaard hebben gehandhaafd, zeer ernstig en verwarrend geweest. President Roose velt heeft, niet alleen te verstaan gegeven, dat hij den terugslag van zijn blnnenlandsche poli tiek op andere landen slechts weinig of heele- maal geen beteekenls toekent, maar hij schijnt ook te hebben gedacht aan een internationaal valutabestand, dat evenwel geen vertrouwen in LONDEN 10 Juli, (V. D.) In dé buurt van New Cast'.e' is de expresstrein Edlnburgh-Lou- den op een goederentrein gebotst. Vjjf personen werden ernstig, tien Uch't gewond. De locomo tief en eenige wagens vak» den expresstrein rijn ontspoord en omgevallen zrodat het verkeer op dit baanvak gestagneerd is. 125 Personen om het leven gekomen? den in de veilige bedding der evolutie. Er zijn meer revoluties geweest, die in haar eersten aan val slaagden dan dat er revoluties waren die later zijn Ingedamd en behouden, aldus ver klaarde hU met opmerkelijk veel hlstorlschen zin. Als nu de onderbevelhebbers maar naar hem willen luisteren. Het nationaal-soclalisme heeft nu in het geheele Duitsche Rijk de macht in handen, maar het bezitten van de macht brengt ipso facto de verplichting met zich mee deze aan te wenden ter bescherming en handhaving van het recht en de vervulling en erkenning van deze verpUchtlng heeft tot nu toe in Duitsch- land méér te wenschen overgelaten dan voor de stabilisatie van het Derde Rijk, zoowel in ternationaal als nationaal gezien, dienstig was. Indien echter thans een bezonnen, maar sterk beleid in het Duitsche nationalisme de overhand krijgt, kan er nog veel hersteld worden van wat in het eerste élan even roekeloos als dom is stukgeslagen. Voorstel om ongehoorzaamheid s- campagne te staken ft METZ, 10 Juli (VD.). Eenige uren lang heb ben wolkbreuken gewoed in de dalen der Vo gezen. In korten tijd werden beekjes in wilde stroomen veranderd. Dorpen en straatwegen werden onder water gezet, kelders en stallen liepen vol. Op tal van plaatsen stond het water een Meter hoog in de huizen. Alle telefoon- en telegraafverbindingen werden vernield. In het bijzonder zjjn de wijnbergen geteisterd. Eenige landwegen^jjn volkomen weggespoeld, waardoor het verkeer ónmogelijk is gemaakt. De schade is nog niet te overzien, doch bedraagt in ietjer geval eenige honderdduizenden francs. K«l- .00- oÏ Sfe bitt- ist* DRESDEN. 10 Juli. De politieke politie heeft bü Moritzburg een bijeenkomst yan functiona rissen van de Rote Wehr ontbonden en is er in geslaagd in de omgeving niet minder dan vier wapendepots van deze memschen op te sporen. In totaal zijn 65 personen gearresteertj. Voorts is het gelukt een aantal personen op te sporen, die er mee belast waren geschriften te dlstribueeren onder politie- en Rijksweer- beambten, terwijl zij ook zouden hebben aan gespoord tot een gewelddadige omverwerping der nationale regeerfhg. PARIJS. 10 Juli (Reuter). In verband met een vervalsching van Suezkanaal-aandeelen zijn twee Nederlanders gearresteerd. Zjj zelf be weren onschuldig te zijn en samen 4e werken met een Fransch en een Geneefsch bankier ten einde de stukken in een Fransche bank als dek king te deponeeren. De coupons werden over handigd aan den Franschen bankier, die ze moest vernietigen. Men gelooft, dat de stukken in het buitenland vervaardigd zijn. NEW-YORK, 10 Juli. (V. D.) Na de tus- schenlandlng bij Rockland (New-Engeland) is het echtpaar Lindbergh doorgevlogen naar Northhaven (Maine). MILAAN, 10 Juli (VD). In Venetië is in den nacht op Maandag zoon hevige storm loe- gebroken. dat in de haven twee Engelsche oor logsschepen van hun ankers zjjn losgeslagen en af dreven, aangezien zjj niet onder stoom ston den. De torpedoboptjager H. 84 werd door den storm afgedreven tót het midden van het haven bekken. terwijl de .Resource” een geheelen slag om maakte. Een Italiaansche sleepboot werd direct ontboden. De schepen konden zonder eenige averij weer aan de ankerplaatsen worden vastgemaakt. -- Noodweer in de Vogezen Maandagmiddag te vyf aar het Vaticaan verlaten I naar POONA, 10 Juli. (Reuter.) De conferentie van het Pan-Indische Congres, welke Woens dag as. hier gehouden wordt, zal voorstellen de burgerlijke ongehoorzaamheldsbeweglng voor onbepaalden tijd te staken, in- de hoop, dat de Brltsch-Indische regeerlng de politieke gevan genen zal vrij laten. Mahatma Gandhi zal op deze conferentie aanwezig zijn en 400 uttnoódlgingen zijn ver zonden, doch verwacht wordt, dat niet meer dan 100 afgevaardigden aanwezig zullen zijn. Het lid van de Indische regeerlng, Sir Haig, te Poona, heeft met de regeerlng te Bombay geconfereerd over de houding die in verband met de Pan-Indische conferentie moet worden aangenomen. Ook Hall zoa er mee instemmen koning voor. Niettemin gaf de politie order haar te verwijderen, een order, die onmlddellljk uitgevoerd moest worden en waartegen ieder protest nutteloos bleek. Het zijn dergelijke gebeurtenissen, kleinighe den als men wil, maar kleinigheden van groote beteekenls. die in een land kwaad bloed zetten. Is het wonder, dat de Katholieken bitter ge stemd zijn, dat vrouwen van hooge geboorte zich in symboliek rouwgewaad hullen en dat uit vele uitingen van vooraanstaande Roomschen blijkt, dat zjj niet voornemens zijn het hoofd in den schoot te leggen, maar zich en hun rechten verdedigen willen, voor zoover het hun niet met geweld wordt belet? „Onze zonen zullen nooit de leekenschool bezoeken!" heeft de bekende katholieke redenaar Ceballes Botin onlangs uit geroepen, en duizenden zeggen het hem na. En José Peman schrijft In „El Debate”: „Onze vijanden zjjn de internationalisten. Laten w(j Zuid-Sumatra opnieuw door een ramp getrof fen; hevige aschregens. Doodeltjk ongeluk op den onbewaakten over weg te Westeriee. Het Episcopaat over aansluiting van „Sint Christoffrl" bij het R. K. Werkliedenverbond. de goudlanden kan vinden. Engeland heeft daarop gestreefd naar een voortzetting der con ferentie. welker werkzaamheden evenwel tot zekere punten beperkt zou moeten worden. HU hoopt dat men misschien in de eerstvolgende dagen tot een zekere overeenstemming zal kun nen komen. Verdere onderhandelingen zullen moeten worden gevoerd over de productierege ling, zoomede over eenige grondstoffen. Ten slotte verklaarde Chamberlain, dat de confe rentie toch misschien niet te vergeefsch is ge weest. daar men elkander thans wederzijds be ter begrijpt j Minister-President Mussolini aan boord van den kruiser „Pola” bij de Italiaansche vlootmanoeuvres te Gaeta LONDEN, 10 Juli. (Reuter.) Op de vi ring van de monetaire commissie is een tle-comité, bestaande uit Colljn. Jung bock. Bonnet, Chamberlain, Schacht. W Bennett Lebreton en Pittman samengesteld, dat de opdracht heeft de strUdvragen te rege len, aangezien de commissie slechts op een eenstemmige basis kan arbeiden. r zijn trouwens teekenen. dat die ont wikkeling zich geleidelUk aan in kal mer banen zal gaan bewegen. Den laatsten tjjd zUn er herhaaldelljk ernstig waar schuwende stemmen opgegaan om de Nazl- regeering te wijzen op de gevaren, welke uit al te onbezonnen uitingen en excessieve han- delwj^een van met verantwoordelijkheid be- kleede politici kunnen voortvloeien. De brief, welken rUkspresident von Hindenburg aan Hitler schreef naar aanleiding van de pogidfeea-^ót een geforceerde gelijkschakeling der protestan ten in één Evangelische RUkskerk, leverde niet alleen het bewijs, dat dé oude generaai- veldmaarschalk in tegenstelling met de van Marxistische zijde verspreide geruchten op be paalde punten er nog wel degelUk een eigen meening op na houdt, maar ook dat hU deze durft uiten, wanneer hU dat noodig oordeelt. Eenzelfden moed hebben verschillende domi nees getoond, die zich verzetten tegen den op hen uitgeoefenden dwang, en thans voor t ge recht zich zullen hebben te verantwoorden. In het steeds luider wordende koor der waar- achuwers hebben zich nu ook Hitler’s persoon lijke vriend en medestander graaf Reventlow en zelfs de dolle generaal Ludendorff, die sinds het mislukte Münchener putsch-avontuur in 1923 het met Hitler onhartelijk oneens is, krach tig laten hooren. Al blijken de souschefs van den .grooten leider” soms ook erg hardhoorsch, Hitler zelf begrijpt, dat men' met doovemans- ooren niet den volkswil kan beweren te beluis teren. Tegenover zjjn RUksstadhouders heeft hU er met nadruk op gewezen, dat revolutie geen permanente toestand kan zijn en dat de vrij gekomen stroom der revolutie geleid moet wor- LONDEN. 10 Juli (V. D.) De voorzitter der Ontwapeningsconferentie, Arthur Henderson, uit Londen naar Parijs vertrokken, ten einde, de directe ontwapeningsonderhandelingen met de buitenlandsche regeerlngen, waartoe hij door de hoofdcommissie der Ontwapeningscon ferentie is gemachtigd, te openen. Gedurende zUn verbluf te Londen heeft Henderson ver scheidene bezoeken aan het Foreign Office ge bracht en voorbereidende besprekingen met vertegenwoordigrs der Engelsche regeerlng ge voerd. Dinsdagochtend heeft Henderson een bespre king met den Franschen minister-president Daladler. Hoe lang Henderson te Parijs zal blUven zal afhangen van het succes der onder handelingen. Uit Parijs zal hjj zich naar naar Rome en vervóftens naar BerlUn begeven.’ ter- wül ook nog andere Europeesche hoofdsteden door hem bezocht zullen worden. Henderson hoopt te bereiken, in Augustus een vergadering van het Bureau der Ontwapeningsconferentie te kunnen bijeenroepen tUdens de Volken- bonds-Assemblée. De hoofdcommissie zal ech ter in elk geval tot 16 October verdaagd blUven. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f Z Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem ROME, 10 Juli (Reuter). Voor de eerste maal heeft de H. Vader niet alleen Vaticaan-stad, maar ook Rome verlaten. Zijne Heiligheid heeft zich namelijk naar Zjjn bui tenverblijf te Castel Gandolfo be geven, dat in de omgeving Rome ligt en volgens het Verdrag van Lateranen aan den Heiligen Stoel is afgestaan. Z.H. de Paus verliet het Vaticaan hedenmiddag te vijf daarom-de Kerk natlonaliseeren’ om "Haar te gen de golven van het paganisme te bescher men.” Op zün beurt verklaarde de oud-mlnls- ter.XJolcochea in een meeting te Madrid. „Het lalcisme is huichelarij. Alleen eerbiedige ge hoorzaamheid aan de instructies van ZUne Hei ligheid kan de Kerk redden. De vereeniging der Katholieken zal het getuigenis zUn van onze elndelooze liefde voor ons Spaansche vader land/^ In deze uitlatingen, die mqt honderd andere te' vermeerderen zouden zUn, ziet de regeerlng een Roomsch offensief in grooten stUl- Dat er slechts sprake van een defensief is, probeert zU. tegen beter weten in, te ontkehpen. Maar zU is er terecht overtuigd van, datalt defensief met kracht en hartstocht zal worden voortge zet. De maat is vol Het Katholieke Spanje zet zich schrap en als het tot botsingen komt, ligt alle verantwoordeiykheld daarvoor op de schou ders der regeerlng. Botsingen, die hun oorzaak in de uiterst- llnksche ontevredenheid vinden, zUn inmiddels reeds aan de orde van den dag. Van alle zijden komen berichten van stakingen, die meeren deels een bloedig verloop hebben. Spanje is er gewend aan en de regeeringspers behandelt gebeurtenis sen, die in elk ander beschaafd land zeer ern stig zouden genoemd worden, als onbeteekenen- de gemengde berichten. Karakteristiek voor den toestand Is evenwel, dat de regeering den pre sident een decreet heeft doen teekenen. waarin de buitengewone diensten, die het leger en de burgerlijke gardes der republiek tUdens de zeer troebele periodes tusschen 14 April W31 en 29 Maart 1932 en tusschen 8 en 10 Januari 1933 >de opstand van Casas Viejas) bewezen hebben, ver klaard worden oorlogsdaden te zün, die als zoo danig beschouwd en beloond moeten worden. Duldelüker kan men niet zeggen, dat in deze periodes in Spanje een burgeroorlog woedde. Er is met geweld een einde aan gemaakt, maar net vuur smeult voort onder de K oppervlakte en te eeniger tUd slaat, rechts of links, de vlam weer uit. De kalmte is in de Spaansche republiek nog lang niet verzekerd. ROME. 10 Juli (Reuter). De PauselUke hof stoet vertrok in drie auto's naar Castel Gandol fo. Het plotselinge besluit van den H. Vader om naar ZUn bultenverblüf te vertrekken is een zeer belangrijke gebeurtenis, daar men hier al langer dan een jaar naar had uitgezien. Na het Verdrag van Lateranen' werd het paleis grondig gerestaureerd, rüwegen werden in de tuinen aangelegd en nog onlangs is er een ultra kortegolf station opgericht. TUdens de werkzaamheden werden er tal van beelden gevonden, o.a. een ruiter te paard, een kop van keizer Domitianus en een kop van Juno. De Paus zal een bezoek brengen aan deze teruggevonden kunstschatten. BERLIJN 10 Juli. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld, dat vice-kanselier von Papen RUkspresijent v. Hindenburg telegrafisch heeft medegedeelo. dat na moeilijke onderhandelin gen het c- ncordaat is geparapheerd. HU ver klaarde ziet er van overtuigd dat in het bizon- der de blnnenlandsche vrede er mede zal wor den gediend. De Rük president beeft telegrafisch zün dank betuigd en verklaard in het behaalde resultaat een waardevolle bevordering van de RUksge- dachte en de blnnenlandsche pacificatie te zien. en onbillük, maar op goede gronden kan de stelling worden verdedigd, dat zij anti-grond- wettelük is. De wet op de congregaties schendt bü voorbeeld op flagrante wijze artikel 27 van de nieuwe republlke.nsche grondwet, dat zegt: „Het recht vr Ue 1 U k lederen godsdienst uit te oefenen wordt op het grondgebied der repu bliek gewaarborgd.’’ Evenzeer is de wet in strüd met de artikelen *33 en 39 van de constitutie, waarin vastgesteld wordt, dat ieder vrü is in de keuze van een beroep en het recht van ver gadering en vereeniging uitdrukkelük wordt ge waarborgd. Het lüdt dan bok geen twüfel, dat de wet op de congregaties niet kan beschouwd worden als een der aanvulllngswetten op de constitutie, maar wel en uitsluitend als een uit vloeisel van het anti-Katholicisme van een re geerlng, waarin de Marxistische elementen het laatste en beslissende woord spreken. Dat anti-Katholicisme van de republiek en haar dienaren komt bü elke gelegenheid om den boek. Eén voorbeeld. Op Goeden VrUdag gaf de ambassadeur der republiek te Rome, senor Alomar, een groot feest ter viering van den ver jaardag van de revolutie. Men kan licht begrij pen welk een betreurenswaardlgen Indruk dit festijn heeft gemaakt in een stad, waar op de zen dag geen enkele feestklank wordt vernomen. Op den dag van het feest van het Heilig Hart is in Madrid en andere steden gebleken hoe groote onrust de regeerlng met haar anti-Ka- tholieke politiek heeft weten te stoken. Op de zen dag zün alle Spaansche Katholieken bU- na de geheele bevolking dus gewoon de bal- cons der huizen, de kerken, de koffiehuizen enz. te versieren met kleeden, banieren, vlaggen en poppen, die bekende personnages voorstellen, die zich voor de Roomsche zaak hebben ver- dlenstelUk gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat dit feest nooit tot politieke of anti-godsdienstige relletjes aanleiding gegeven had. Dit jaar kwam het helaas anders. Lieden, die bU de uiterste wilden in de eeuwenoude gebruiken ditmaal volstrekt .Ka tholieke provocaties” zien. Ofschoon er van pro vocaties natuurlijk geen de minste sprake was, duurde het niet lang of roode raddraaiers had den protestkolonnes gevormd, die banieren en vlaggen afrukten, waar zU er kans toe zagen De politie greep wel in om de ergste baldadig heden te beletten, maar in meer dan één geval kwam zU te laat. Voor een Kerk in het centrum van Madrid verzamelde zich reeds vroeg op den dag een groote menigte. Aan den top van den koepel bengelde* een pop, waarin het grauw Al- phonso XIII meende te zien. De menigte was op het punt de kerk te bestormen, toen de burger- lüke garde op het tooneel verscheen, die er in slaagde de manifestanten te verspreiden Na- tuurlük stelde de pop volstrekt niet den ex- vlce-Rjjkskanselier von Papen. Rome reisde om een concordaat tusschen het Duitsche Rük en het Va- tlkaan tot stand te brengen, heeft zUn opdracht tot tevredenheid van Hitler vervuld. Zoodra het thans door den kardinaal-staatssecretaris Pa- celli en von Papen geparafeerde concordaat officiéél geteekend is, zal de inhoud daarvan bekend worden gemaakt. Om een oordeel over dien inhoud en de beteekenls en de gevolgen daarvan te kunnen geven, zullen wü eerst den letterlüken tekst dienen af te wachten. Want al zün de vermoedens omtrent dien Inhoud reeds vrü stellig en al is het ook hoogst waar schijnlijk. dat de Paus zich bü de formuleering van dit concordaat geïnspireerd heeft op het verdrag van Lateranen. waardoor de vrede tusschen Mussolini en het Vatikaan na het conflict over de Katholieke Actie in Italië werd bezegeld, volkomen zekerheid omtrent verschil lende hoogst belangrüke aangelegenheden en regelingen biedt dit alles toch niet. Door het tot stand komen van dit concordaat met geheel het Duitsche Rük zal^n leder geval een geheel nieuwe toestand ontstaan. Immers tot nog toe bestonden er slechts concordaten tusschen het Vatikaan en enkele Duitsche landen afzonder- IÜk. Dat een algemeen voor geheel het Duit sche Rük geldende uniforme regeling van de verhouding tusschen de Katholieke Kerk en den staat op zich zelf reeds onbetwistbare voor- deelen biedt, behoeft geen betoog. De gelyk- schakellng der Duitsche landen, die ten behoeve van de éénheid van het Duitsche Rük sterk in hun onafhankelükheid werden beknot» is ten minste in dit opzicht nuttig gebleken. Op het besluit van de Centrumpartü om zichzelf te ontbinden zal het vooruitzicht van een concor daat wel grooten invloed hebben gehad Het Centrum immers heeft zich zoo lang mogelük staande trachten te houden, omdat het de spe ciale katholieke belangen in het huidige Dultschland niet voldoende beveiligd achtte. Indien echter de H. Vader self met een ge rost hart de ontwikkeling der verhoudingen in Dultschland tegemoet ziet, kon het zün be zorgdheid te gemakkelüker laten varen. LONDEN. 10 Juli (VD.). Maandag vonden te Londen onderhandelingen^ plaats met de credi teurencommissie voor leèningen van Duitsche landen en gemeenten. De onderhandelingen konden Maandag nog niet worden beëfndird Men verwacht, dat zü Dinsdag beslo’en zullen kunnen worden en het verdrag zal kunnen wor den geteekend. LONDEN. 10 Juli. (Reuter.) Hedenmiddag heeft het Bureau van de conferentie de ver daging besproken. Het wordt steeds meer waarschünlük, dat een verdaging zal plants hebben, misschien op 26 Juli. fKül heeft hedenmiddag met Colün en Neville Chamber- lain geconfereerd en schünt ook in te zullen stemmen met-wpn verdaging. Een van de Amerikaansche gedelegeerden en vele Amerikaansche journalisten hebben reeds plaatsen besproken op een schip, dat 20 dezer naar New-York vertrekt. In Fransche delegatiekrlngen is men van oordeel, dat waarschünlük de conferentie over tien of twaalf dagen tot September of October wordt verdaagd. Co’ün is hedenavond per vliegtuig naar Rotterdam verstokken. Sinds de formatie van het derde kabinet Azana is de ontevredenheid in Spanje eerder toe- dan afgenomen. De betrekkelüke rust in de republiek is slechts schün; in werkelükheid woelt het en kookt het onder de kalme opper vlakte. De ontevredenheid leeft zoowel rechts als links. Rechts roert het Katholieke volksdeel zich sinds de Paus Zün encycliek .Dilectissima nobis” uitvaardigde en de Katholieke president Alcala Zamora zich genoopt zag Azana op nieuw de kabinetsformatie toe te vertrouwen, nadat herhaalde pogingen om "n regeerlng op breede republikelnsche basis in 't leven te roe pen, waren mislukt. De republikelnsche pers waarschuwt tegen de gevaren van .X klerikale offensief in grooten stül.” Is er echter wel sprake van ’n offensief? Zün de Katholieken aanvallers? Voor den onpartüdigen beoordee- laar staat ’t veeleer vast, dat de Katholieken zich verdedigen tegen den hardnekkigen en langdurigen aanval, die de republikensch-so cialistische regeerlng en haar Cortesmeerder- heid hebben ontketend. In de wet op de werk zaamheid der congregaties heeft dit regeerings- offensief zün hoogtepunt gevonden. Deze wet is even hard als onbillük. Zü nationaliseert alle roerende en onroerende goederen, die de Ka tholieke Kerk toebehooren (Art. 19)voor iedere kerkelüke ceremonie moet een speciale bewilli ging verkregen worden, zelfs voor het begraven van een overledene (Art. 3); de regeerlng heeft het recht de Godshuizen te sluiten als de wüze, waarop de godsdienst wordt beoefend niet strookt met de belangen van den staat (Art. 23); geen enkele buitenlander zal met de lei ding van een klooster mogen worden belast (Art. 25). Ten slotte heeft de regeerlng het recht de werkzaamheid der weldadigheidsinstellingen van de Katholieke Kerk aan te passen aan de nieuwe maatschappelüke behoeften »(^rt. 21) Niet alleen is deze wet als gezegd hard

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1