ONS BLAD Pacificatie Britsch-Indië van Een staat wordt opgebouwd I r Het nieuws van heden De conferentie te Londen Balbo’s eskader te Cartwright HOOP OP ENGELANDS GENADE VIJF DOODSTRAFFEN TE MOSKOU AUDIËNTIE BIJ POE-YI DE BAROMETER JOH. LAUWERS V— VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DONDERDAG 13 JULI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 244 STORM BOVEN CHICAGO DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Wegen* 200 Koreanen door roovers vermoord? Rusland en Italië HOOG BEZOEK Lindbergh te St. John Vele dorpen staan onder water L1TWINOF BIJ DALADIER hem houdt weer thuis Staking der burgerlijke ongehoorzaamheid Mandsjoes zijn geen Chineezen Steinhardt brengt geen nieuws mee Polen laat Oceaan* schepen bouwen Overstroomingen in Polen f z— f 2 85 Mussolini* s bevel aan zijn zwart- hemden Traject ReykjavikCartwright in 12 uur af gelegd PAYCLOr 3 ALKMAAR Moderne wit doublé brillen sabotage in de openbare gaarkeukens Non-agressiepact tusschen beide landen spoedig te wachten BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar By de monetaire subcommissie wil het werk tengevolge van Amerika*s houding niet vlotten De „Zep” „Weest bescheiden...” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg. één 55c.p. regel •x Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroeper* De Evangelische kerk Telegram van den Rykskanselier aan Pfarrer Muller Mandsjoekwo’s president is niet die marionetten-figuur, waar voor het buitenland !3 NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD Groote overatroomingvn in Polen. Prins Ntoolaas van Roemenië in ons land. de scheep- uur uw en den de (United Pree»). (Nadruk verboden) i concept-constitul moet worden aa Hoogste stond o* Dn«éiwdag «w V-m.: 753 Vorige stond: Ml zUn terug- Dr. ColUn de als Het Tweede Kamerlid Roesten Effendi tot een maand gevangenisstraf veroordeeld. Prinses Juliana In Nederland terug. BUly Petrolle «laat Van Klaveren. men vrede BERLIJN, 12 Juli RUkskanseUer Hitler heeft Wehrkrelsptarrer Müller het volgende telegram gezonden Met vréugde heb ik kennis genomen van de voltooiing der constitutie. Moge daarmede de basis zijn geschapen voor de eenheid en de vrij heid der evangelische kerken. dat de eerste wensch was gemakkelijk te vervullen, maar wat den tweeden betreft, moet ik eerlijk beken- 8T. JOHN (New Foundland) Lindbergh en zijn vrouw zijn hedep met hun vliegtuig te St. John aangekomen. Nabfj Lao Ltog zouden 200 Koreanen door ree vers vermoord tijn. verzoe- zouden vut doodstraffen te Moskou in een tobotago- proces. Roosevelts nieuwe adviseur, Steinhardt, is te Londen aangekomen; hij heeft geen opdracht voor de Amerikaansche delegatie meegekregen. in de itonomle De Dulteche Nazi-leMer Tykfer over de grens geset. CARTWRIGHT, 12 Juli (V.D.) Het Italiaansche luchteskader dat Woensdagochtend uit Reykjavik is vertrokken, is om 18 uur 26 Gr. Tijd, vlot gedaald te Cartwright (Labrador). Het groote traject van Reykjavik naar Cartwright is hiermede afge- legd in ongeveer 12 uren. MOEKDEN. 12 Juli. (V. D.) Volgens hier ont vangen berichten zouden 200 Koreanen, die op 3 Juli uit Wangtsjingtslen zijn vertrokken in de richting van Hoengtsjoen en sindsdien wor den vermlA. thans in de buurt ven Lm Mng vermoord zUrt^--orden. Deze Koreanen zouden door roovers zijn vermoord. FRIEDRICHSHAFEN, 12 Juli (WB.). Het luchtschip „Graf Zeppelin" is hedenavond te 8.20 vlot geland. Aan boord bevonden zich twin tig passagiers. Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De daling van het Itallaansche luchteekadeP geschiedde In 8 groepen en duurde 2H uur. De laatste vliegtuigen, die gelijk alle andere vlot op het water neerstreken, lagen om 22 M.E.T. voor anker. „onaanraakbaarheid" op vrije voeten is ge steld, schijnt van de opheffing der burgerlijke ongehoorzaamheid een ruilobject te hebben willen maken, waarmee hU de vrijlating van de politieke gevangenen had willen poepen. Op een dergelUk aanbod kon Lord Willlngdon ech ter niet ingaan, omdat het staken van een als illegaal gebrandmerkte actie zonder eenlg"voor- behoud dient te geschieden. De belofte geen misdaad meer te zullen bedrijven, geeft geen recht op beloonlng, omdat misdaden nu een maal ongeoorloofd zijn. Trouwens sinds de vorige maand zijn er al 1800 politieke gevange nen in vrijheid gesteld. Van de invloedrijke vroegere leiders der Congrespartij zitten alleen Jawaharlah Nehroe en Vallabhal Patel nog In de gevangenis. Indlen het wezenlijk tot een staken van de burgerlijke ongehoorzaamheid zal komen, zal de atmosfeer aanzienlijk gezuiverd en gepacificeerd worden, mits de onderkoning dan genade voor recht laat gelden en de nog overgebleven politieke gevangenen vrij laat. De tegenstelling tusschen Mohammedanen en Hin does, de minderheden-kwestie, en het paria- probleem In het Hindoeïsme zelf leveren nog zooveel moeilijkheden op. dat bevredigende op lossingen alleen bereikt zullen kunnen worden, wanneer het nationalistische Britsch-Indië vertrouwen krijgt In den goeden wil der Engel- sche regeering om aan zijn wenschen tegemoet te komen, voorzoover het op dit oogenbllk wenschelljk en nuttig mag blijken. illiiiiiiiiuiiiliiiiiliHlliiiininimiliiiiiiiiiiiiiiniuiiiiitniiniiniini|2 T MOSKOU, 12 Juli. (V. D.) Van Russische zijde worden de geruchten Inzake de spoedige totstandkoming van het Russisch-Italiaansche non-agressiepact bevestigd. Dit pact zou niet alleen een succes voor de Russische bultenland- sche politiek zijn doch Is eveneens van groote politieke beteekenls voor de verzekering van den vrede in Europa. MOSKOU, 12 Juli (Reuter). Het stedeUjk ge rechtshof van Moskou heeft gisteren in open bare zitting de zaak* behandeld tegen twaalf personen, die onder verdenking staan sabotage te -hebben gepleegd in de openbare gaarkeu kens. Vijf der verdachten werden tot den dood door den kogel veroordeeld. De anderen kregen gevangenisstraffen van 18 maanden tot acht jaar. Over den Inhoud van de aanklacht deelt het Telegraaf-Agentschap der Sovjet-Unle nog het volgende mede: Het onderzoek heeft uitgewezen, dat sinds het midden van het,vorig jaar in een aantal openbare gaarkeukens glassplinters, zand, na gels. haren en stukken ijzerdraad in het eten werd gevonden. Men heeft kunnen constatee- ren, dat een groep antl-Sovjet-elementen. on der leiding van den vroege ren Tsaren-officier Stephan Oechkln, hiervan de daders zijn. bijzonderheden, maar slechts vragen over al- gemeene dingen zou beantwoorden. HU heeft dan ook gedetailleerde vragen afgewezen en verklaard, dat met den strijd om den Oost Chineeschen spoorweg zich het ministerie van verkeerswezen bezig hield en de andere kwes ties eveneens door de betreffende ministeries werden behandeld. Bij de audiëntie waren geen Japanners aan wezig en zoover Ik zien kon, beweegt zich Poe-Yi geheel vrij in zijn nogal primitieve voorlooplge residentie, waarin hij zeer eenvou dig'leeft. Een tolk vertaalde mijn vragen, of schoon hij zelf vrij goed Engelsch spreekt en jarenlang Engelsche les genomen heeft. De hooge Mandsjoerüsche ambtenaar, die In het ministerie van Buitenlandsche Zaken mijne audiëntie voorbereidde gaf mij eenlgszlns ver legen te kennen, dat het de wensch van den „Zoon des Hemels” was, dat ik ter audiëntie in jacquet zou verschijnen en dat ik hem met Mussolini heeft In een brief, gericht aan alle onderleiden, volgende levensregels opgesteld, die zoowel voor de leiders als voor de gewone fascisten gelden. De Hongaarsche premier Görnbös, wiens bezoek aan Dollfuss de aandacht heeft getrokken in ver band met de recente be richten over de mogelijk heid van een Oosten- rijksch-H ongaar sch samengaan LONDEN, 12 Juli (Reuter). Bij keer uit Nederland heeft Reuter geïnterviewd In verband met het gerucht, dat een BrltschNederlandsche overeenkomst zake de rubber-restrictie was Colijn antwoordde, dat hU op 1 niets hieromtrent kon zeggen. 1 Bezoek niet overdag en nog minder des nachts zoogenaamde luxelokalen. als cabarets, theaters, weelderestaurants en zoo voort 2 Oa te voet, zoolang het eenlgszlns mogelijk is. Moet gij rijden, maak dan gebruik van een goedkoopen auto of. wat nog beter te, van een motorrijwiel. 3 Draag bij feestelijke gelegenheden geen hoogen hoed, maar verschijn In het eenvou dige. zwarte hemd der revolutie. 4 Verander uw levensgewoonten levensstandaard niet 5 Blijf punctueel op uw kantoor en ontvang zooveel mogelijk bezoekers. Deze moet* gij vriendelijk en geduldig aanhooren en te woord staan. 6 Bezoek de hulzen der werklieden, om In den huldigen moeilijken tijd niet alleen geeste lijk. maar ook physiek contact met het volk te behouden. Deze voorschriften van Mussolini zijn gepu bliceerd door den secretarls-generaal der fas cistische partij Achille Starace. (United Press) STANISLAU. 12 Juli (Reuter). Door het over- stroomen van verschillende rivieren is in de omgeving van Stanislau groote schade aange richt. De benedenstad van Stanislau stoat geheel onder water en vele dorpen In den omtrek heb ben te lijden onder den hoogen waterstand. Poolsche troepen, nemen deel aan het red dingswerk en een regeerlngscommisje is naar het geteisterde gebied vertrokken om een on derzoek ter plaatse In te stellen. Men verwacht dat In aanzienlijke mate hulp zal moeten wor den geboden. berichten, verwacht de binnenlandsche weldra zal worden hersteld en het Pan-Indisch Congres zal be sluiten tot het opgeven van de campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid. Gandhi, die sinds zijn jongste groote vasten ten behoeve van de bevrijding der paria’s uit hun staat van WARSCHAU, 12 JuU (Reuter). Polen heeft besloten twee Oceaanschepen te laten bouwen voor het trans-Atlantlsch verkeer en drie sche pen van kleiner formaat voor het scheepvaart verkeer met Europeesche havens- Voor den bouw van deze vijf schepen Is offerte gemaakt door Nederlandsche. Deensche, Engelsche en Itallaansche scheepsbouwmaat schappijen. rika. welke het debat beheerschte, schijnt oor zaak te zijn, dat de discussie volkomen voorba rig was. De „Baltic and international Marine Confe rence", welke te Londen gehouden wordt en waarop 21 landen vertegenwoordigd zijn, heeft een resolutie aangenomen, tegen vaart- en scheepsbouwsubsldles. oen de Engelsche onderkoning van Br.- Indlë Lord WUlingdor. aan zijn prestige en dat van het gezag, dat hij vertegen woordigde, verplicht meende te zijn hardhan dig op te treden tegen de nationalistische ter roristen, gingen er ook in Engeland zelve stem men op, die beweerden, dat de methode van geweld te keeren met geweld de onrust eerder zou aanwakkeren dan verminderen. De scherpe ordonnanties, welke hij afkondigde om paal en perk te stellen aan de slulpmoordcampagne tegen zijn ambtenaren, het verbod en de on wettig verklaring van de Britsch-Indlsche Congrespartij, het gevangen zetten van haar voornaamste leiders, het met kracht onderdruk ken van elke poging tot wetsovertreding, dit alles kenmerkte een onverzetteJUken wil om Britsch-Indië zoo noodig kwaadschiks te pacl- ficeeren. WUlingdon’s voorganger Irving had den weg van overleg bewandeld, Willlngdon zelf koos dien van imperiaal machtsvertoon. Ofschoon Irving’s methode in principe sympa thieker dan die van Willlngdon moet geacht worden, dient men niet uit het oog te verliezen, dat Willlngdon door de steeds talrijker worden de aanslagen op de Britsche gezagdragers in het binnenland en door de niet buigen willen de opstandigheid van de revolutlonnalr agee- rende congrespartij tot op zekere hoogte uit zelfverdediging tot zijn keuze gedwongen werd. Terwijl de Engelsche regeeringsleden met de vertegenwoordigers van Britsch-Indië te Lon den rondom de ronde tafel zaten om te be raadslagen over de mogelijkheden van een ge leidelijke verleenlng van zelfbestuur aan Br.- Indlë, speelde Lord Willlngdon in het land van den Ganges Jan Pieterszoon Coen. Het Is niet te verwonderen, dat velen deze tegenstel ling met bezorgdheid gadesloegen en de toe komst donker Inzagen. Men verweet Willlngdon, dat hij martelaars maakte en dat hij door het neerslaan van het openlijke Britsch-Indlsche verzet een («controleerbaren en daardoor des te gevaarlijkeren geheimen tegenstand tn het leven zou roepen. Bovendien vroeg men zich af, hoe de Br.-Indiërs ooit vertrouwen zouden kunnen krijgen in de eerlijkheid van de bedoe lingen der Engelsche regeering te hunnen op zichte. zoolang er met Willlngdon alleen maar te vechten en niet te praten leek. De volkscommissaris in gezelschap van den Sovjet-ambassadeur bij het verlaten van het Fransche ministerie van Oorlog Een door den storm totaal vernield huis in Zuid-Chicago. De in de stad aangerichte schade wordt op ongeveer 2.400.000 gulden geschat tUiiiiumiiiiiibinuui'miiiHiiniiiniiiitmiiiiiiiiiiu iiiHiintiiiimm' ln- i bereikt Dr. het oogenbllk z|jn. De medewerking van het volk vindt zijn uitdrukking In de nationale synode. Dit is geen parlementaire Instantie. Naast den Rijksbis schop komt het geestelijke ministerie, dat den bisschop bij de leiding der kerk steunt Het bestaat uit drie theologen en een juridisch lid. De drie theologen vertegenwoordigen: de Lu- thersche, de gereformeerde en de vereenlgde kerk. Daar de nieuwe Dultsche Evangelische kerk geen Staatskerk Is, bevat de kerkelijke con stitutie geen ariërs-paragraaph. Dit sluit even wel niet uit de afweer van vreemdsoortige In vloeden. in het blzonder In de kerkelUke leiding. Het vliegtuig van den Itallaanschen eskader- commandnnt Is als eerste boven Cartwright ver schenen. Na eenlge malen boven de haven te hebben gecirkeld. Is het op het water neerge streken. O>> onderling korte afstanden volgden de andere toestellen, welke zonder Incidenten daalden. O roode. groene, gele en witte boeien waren zoodanig aangebracht dat de vüegtuig- bestuurderr de ankerplaatsen zonder eenige moeilijkheid konden vinden. BERLIJN. 12 JuU (V D De Evangelische persdienst verneemt van welingelichte zijde be treffende de nieuwe kerkelUke constitutie om. De nieuwe Dultsche Evangelische kerk is geen Staatskerk. Boven de beUjder.is staat als eenlge autoriteit het Evangelie, zooais dat Heilige Schrift staat vermeld. De auton van de nieuwe kerk Is van blzondere beteekenls voor de betrekkingen van de Dultsche Evange lische kerken tot de Dultsche Evangelische kerken bulten de grenzen van het Dultsche Rijk. Het tot nu toe bestaande principe dat Staatsgrenzen geen grenzen voor de kerk zijn, is gehandhaafd. De nieuwe constitutie is een e, welke op detailpunten nog igevuld. Aan het hoofd der nieuwe kerk staat als leider de Rijksbisschop, die Luthersch moet nen, dat ik mij nogal eens vergist heb, misschien ook wel daarom, omdat Poe-Yi er zoo weinig keizerlijk ultzlet. De Ex-kelzer droeg een Amerikaanse!) zorner- coetuum en een kleurrijke das. Tijdens het on derhoud nam hij dikwijls zijn hoornen bril af om daarmee zijn woorden meer kracht bij te zetten. Het is niet waar, zej hij, dat men hem met geweld uit Tientsin had gevoerd en hem tegen zijn wil tot president van Mandjoekwo had ge maakt. HU heeft vrUwillig aan den roep van het volk gevolg gegeven. HU zelf voelde zich goed gezond en ook de keizerin maakte het uitste kend. ord Willlngdon wilde echter wel praten, maar uitsluitend op voorwaarde, dat de terreur der Britsch-Indlsche nationalis ten, die onmlddellUke verleenlng van voUedlg zelfbestuur eischten. en hun campagne van burgerlUke ongehoorzaamheid, waarvan de Mahatma Gandhi de ziel was. zonder voorbe houd zouden worden gestaakt. Doch deze voor waarden wenschten de Britsch-Indlsche agita toren niet te aanvaarden. Bovendien maakte hun eisch tot volledig zelfbestuur een wel zon derling effect, toen op de ronde-tafelconferen- tles bleek, hoe weinig rUp de Biitsch-Indische bevolking voor zelfbeschikkingsrecht was en hoe onderling vdtdeeld zU was op de belang rijkste en meest princlpleele punten Is het door deze onderlinge verdeeldheid of door de kracht van WUlingdon’s bestuur, of door het samenvaUen van deze twee factoren geweest, dat degenen, die de somberste voorspellingen omtrent de toekomst van Britsch-Indië deden, geen gelUk schUnen te zullen krUgen? De laatste veronderstelling Ujkt ons de meest waarschjjn- lijke. Volgens de jongste algemeen, dat In Britsch-Indië HET BALBO-ESKADER TE CARTWRIGHT LABRADOR) AANGEKOMEN. LONDEN, 12 JuU. De crisis In de werkzaam heden van de Economische Wereldconferentie is thans voorbU en de werkzaamheden zUn heden morgen weer hervat. President Roosevelt’s nieuwe vertrouwensman Steinhardt Is te Plymouth aangekomen. HU deelde mede, dat hU van Roosevelt geen enkele opdracht voor de AmerUraansche delegatie had meegekregen; zUn bezoek van een week aan Londen draagt volstrekt niet het karakter, dat de bladen er aan toeschrUven. ..Het is.” zoo zel- de Steinhardt nog. ..zeer onrechtvaardig en on juist, te zeggen, dat Roosevelt de conferentie kapot heeft gemaakt.” De commissies der economische conferentie gaan thans, met een gewUzigd program, lang zamerhand weer aan het werk. Het actiefst te wel de eommis^e, die de onderneming van pro ductie en afzet behandelt; blUkens het rapport eener subcommissie worden de werkzaamheden op het gebied van tin, koffie en melkproducten voortgezet, en reeds zUn nauwkeurig omschre ven voorstellen dienaangaande Ingediend. Met betrekking tot hout, steenkool, wUn en suiker is nuttig werk verricht; koper en katoen wor den nog bestudeerd De bUeenkomst van de graan-commlssie, die heden sou worden gehou den. is tot morgen verdaagd. Het secretariaat der conferentie heeft de delegaties «Itgenoo- digd een lijst In te dienen van producten, welke zU op de morgen te houden plenaire zitting der economische commissie willen bespreken. De subcommissie, die technische monetaire kwesties behandelt, heeft heden haar eerste zit ting onder de gewUzlgde omstandigheden ge- houden, zü besprak de kwestie van de samen werking tusschen de centrale banken. Na een debat, dat anderhalf uur duurde, bleek wel. naar Reuter meent te weten, dat men het niet eens kon worden, en besloten werd, het bureau hier van in kennis te stellen. De houding van Ame- Oedurende het Interview legde Poe-Yl groote belangstelling voor China aan den dag. HU hoopte, aldus zeide bijt dat Mandjoes en Chl- neezen zich met elkaar zouden verzoenen en wederom onder één heerschappU zouden komen. Met geen enkel woord veroordeelde hU China. HU scheen veeleer te hopen, dat zUn nlngswenschen spoedig werkelUkheld worden. Aan het hof van Poe-Yl heerscht streng ce remonieel. Een schare generaals la goed passen de Europeesche uniformen vormt zUn lUfwacht. Zelfs de Mandsjoes, die buitengewoon trotsch op hun nieuwen staat zUn geven toe. dat de macht van Mandsjoekwo op Japan steunt. ZU 'oeweren niet bevreesd te zUn. dat Japan hen zal annexeeren en spreken van de Japanners als van hun „Neven”. Mandsjoe-leiders vertelden tnU. dat de Mand- sjoes-famil.es 15 mlllloen leden telden. Dit cU- fer is veel hooger dan dat door de Japanners genoemd werd, die openlUk toegeven, dat het zeer moeilUk Is een Mandsjoe van een Chinees te onderscheiden. Voor de Japanners te iedere Inwoner van Mandsjoekwo een Mandsjoe, Mandsjoes erkennen slechts dien burger echten Mandsjoe. die tot de z. g. families be hoort. ZU houden niet van de Chineezen en zouden hun gaarne het wonen In Mandsjoekwo verbieden. Keizer Poe-Yl heeft hierover niets gezegd, waaruit we kunnen opmaken, dat hU dezelfde meenlng te toegedaan. Ot Ex-Keizer Poe-Yl van China alleen presi dent van Mandsjoekwo of zUn toekomstige kei zer is, kan in het midden worden gelaten, maar in ieder geval schUnt hU niet die marionetten figuur te zUn, waarvoor men hem in het bui tenland wel houdt. De „Zoon des Hemels” ontving mU in audiën tie. HU ziet er veel ouder uit dan den vorigen keer, dat ik hem ontmoette, nu vUf jaar ge leden. HU spreekt zeer bedachtzaam, echter energiek en om den nadruk op zUn woorden te leggen slaat hU telkens op het tafeltje, voor de sofa staat, waarop hU zit. „Japan, Vereenlgde Staten en Mandsjoekwo inoeten sa menwerken om den vrede in Azië, aan Stillen Oceaan en In de heele wereld te bewa ren," zeide hU- „Wü Mandsjoes wenschen. dat de wereld wete, dat ons land vrij en onafhan- kelUk is; MandsjoerUe, het land onzer vaderen en de wieg van ons volk te wederom van Mandsjoes.” Men had mU voor de audiëntie te kennen den titel van .majesteit’’ zou aanspreken. De geveven, dat de .Keizer" de-Mandsjoes noe men Poe-Yi altijd keizer geen vragen over China’s ex-keizer Poe-Yi, die, naar men zegt, tegen zijn wil door Japan tot president van Mandsjoekwo ge- maakt werd, gaat zich steeds meer s met de staatszaken van Mandsjoekwo 1 bemoeien. Langzamerhand beginnen f de eigenschappen, die den heerscher kenmerken, weer terug te komen. De leider van den „United Press” berich- tendienst in het Verre Oosten kreeg tenminste dezen indruk, toen hij on langs door Poe-Yi in audiëntie ont vangen werd. De A.P.C. deelt ons mede: Een bericht om trent het eskader Balbo vermeldde, dat het uitgestelde vertrek uit Reykjavik veroorzaakt werd door de slechte kwaliteit der brandstof. Uit nadere berichten evenwel blUkt. dat de kwaliteit der brandstof geenszins aanleiding tot eenlge klacht gegeven heeft en de American Petroleum Company (A.P.C.) stelt er p'Us op. dat deze van allen grond ontbloote geruchten omtrent de kwaliteit der Btanavo vllegtulg- benzlne tegengesproken worden. Zooais bekend wordt over de geheele route Stanavo vllegtulgberizlne gebezigd. welke brandstof juist door het eskader Balbo geko zen werd, aangezien zU over de geheele wereld een uniforme samenstelling heeft. De reden van het niet opstijgen te gelegen in het te rustige water. Een watervliegtuig, yooral wanneer het zwaar beladen Is. kan moeilUk loskomen, wanneer het water-opper- vlak glad te en In sommige gevallen wordt zelfs kunstmatig door motorbooten of andere vliegtuigen „golf” gemaakt, teneinde het op- stUgen mogelUk te maken. J I f i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1