ONS BLAD I en Henderson op stap Gömbös W’n l f Het nieuws van heden Balbo te Shediac Ramp op de Wolga I HET DONAU-PROBLEEM SCHMITT'S ECONOMISCH PROGRAM DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Leverancier van ziekenfondsen s VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS VRIJDAG 14 JULI 1933 ZES EN TWINtlCSTE JAARGANG No. 245 MASSA GYMNASTIEK-DEMONSTRATIE en o o Ö1T NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Gandhi wil weer in de gevangenis De moord op een SA.- man Politieke misdadigers i i Kerk en Staatsraad in Pruisen De wereldconferentie Het pact-van-vier HET EUCHARISTISCH CONGRES TE ANGERS Reizigers in vrede vriendschap Paratyphus-epidemie in Iserloh 100 personen naar de ziekenhuizen overgebracht De drie beschuldigden ter dood veroordeeld De nieuwe gezant der V.S. in Duitschland Donderdag te Hamburg aangekomen Men moet orde in eigen huis scheppen Von Papen over de Duit- sche revolutie Een nieuwe historische ontwikke ling is begonnen Zaterdag waarschynlyk de onderteekening Een streng onderzoek gelast Worden niet meer aan tDostenryk uitgeleverd „Als *t gelukt de werkloozen in het productie-proces terug te voe ren, dan zijn alle pro blemen opgelost” Een pleizierboot met 250 personen gezonken; zeventig lyken geborgen De Pauselijke nuntius, Mgr. Maglione, draagt het Allerheiligste. Ook Z.Im. Kardinaal Verdier was aanwezig Volgens oud gebruik krijgt het kleinkind van den Franschen troonpretendent, hertog de Guise, een slok wijn van vader, den graaf van Parijs ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie d? rubriek Telefoonnummer 433 Een Amerikaansch voorstel tot verkorting van den werktyd Incident tusschen Colyn en lersch gedelegeerde Peetoom van een drieling Aartshertog Otto van Habsburg Alle vier en twintig vliegtuigen vlot geland Pk 1 I - N00RD-H0LL A NDSCH DAGBLAD Het bezoek ran Prins Nlcoiaas van RoemenH. Drie bergbeklimmers in Italië omgekomen. Poolsch dorp door brand vernield. (United Press) d< 4 door 10.000 Italiaansche sportbeoefenaren voerden op de Piazza di Siena te Rome gymnastische oefeningen uit schap in den grootsten aller oorlogen vergeten. Duitschland verlangt op het oogenblik van zijn broeders Li het Zuid-Oosten niets anders dan de erkenning, dat een nieuwe historische ont wikkeling is begonnen, die Europa heeft gered van den geesel van het Bolsjewisme. Men t.eeft vaak gezegd, dat het Nat.-socialisme een Pro- testantsch» aangelegenheid is en dat het Ka tholieke Zuid-Oosten er derhalve geen liefde voor kan hebben. MOSKOU, 14 Juli (Reuter). Op de rivier de Wolga is in de nabijheid van Jaroslaw een boot met 250 vacantle-gangers omge slagen en gezonken. De meeste passagiers konden gered wor den. doch het ongeluk heeft ook talrijke slachtoffers geëischt- Tot dusver werden reeds zeventig lijken geborgen. De Dultsche Rijksminister Dr. Schmitt over zijn economisch program. De minister wijst op de moreele gevaren der openbare speelgelegenheden. Een auto-renbaan te ’s Gravenhage? De aardbeving op Zuid-Sumatra. Een tocht door het geteisterde gebied. HAMBURG, 13 Juli. (V. D.) Donderdagmid dag is met de „Washington" der United States Dine, de nieuwe Amerikaansche ambassadeur, prof. William E. Dodd, met zijn familie te Hamborg aangekomen. Direct na de verwelkoming begaf de ambas sadeur zich vergezeld van den legatie raad Gor don per auto naar het ceritraal-statlon, van waar hij doorreisde naar Berlijn. den den Daarover kan ik zeggen: wanneer het Vatl- caan besloten heeft met het Dultsche Rijk een concordaat te sluiten, dan Ugt in deze erken- v ning van het Jonge Rijk tegelijkertijd de erken ning door de bovennationale macht der Kerk, dat het doel der beweging is. de belde godsdien stige richtingen te rertoenen. Als oorzaak van het ongeluk wordt aange nomen, dat de boot te zwaar belast was. Het Openbaar Ministerie van de Sovjet-Unie heeft onverwijld een nauwgezet onderzoek in gesteld. Degenen die voor het ongeluk verantwoorde lijk kunnen worden gesteld, zullen zonder dra len aan het gerecht worden overgelevërd. De familieleden van de slachtoffers hebben zich naar Jaroslaw begeven. De drie beschuldigden var den moord op een S-A.-man zijn ter dood veroordeeld. LONDEN 13 Juli. (V. D.) In de plenaire zit ting van Je Economische Commissie heeft de Fransche gedelegeerde Salvador aangedrongen op het laten uitvoeren van groote publieke wer ken. Runciman verklaarde echter, dat de erva ring In Engeland heeft geleerd, dat dergelijke werken ongeschikt zijn voor de vermindering der werkloosheid en dat Engeland derhalve geen fondsen vvor deze internationale werken kan verschaffen. Niettemin nam de commissie tiet voorstel aan, een commissie te benoemen ter onderzoek van het Fransche voorstel. Het Rus-sche voorstel inzake een non-agres- slepact lokte een incident uit tusschen den ler- schen gede egeerde Connolly en den voorzitter Dr. ColiJn Connolly richtte een aanval tegen de politie!, der Britsche regeering Jegens Ier land. Colljn verklaarde daarop, dat een derge- Hjke uitwiii ing ontoelaatbaar was. Het Soi jet-voorstel werd teruggeweaen naar de betreffende commissie. Dultsche regeering levert geen politieke mis dadigers meer aan Oostenrijk uit. f DRESDEN. 13 Juli. Op een bijeenkomst van de Stahlhelm, afdeellng Saksen, heeft Von Papen een rede gehouden, waarin hij os. zeide „De moeilijkheid der politieke oriënteermg Ugt voor ens daarin, dat de Dultsche revolutie verschillener tendenties In zich vereenigt. De problemen der ontwikkeling van ons volk zijn te groet dan dat wij moedwillig de banden van duizendjarige traditie zouden verbreken en de herinnering aan de strijd- en bloedgemeen- SHEDIAC, 13 Juli (Eigen be richt) Balbo’s eskader is heden middag alhier vlot geland. Kort na elkander daalden dé vier en twintig vliegtuigen op het water. De landing geschiedde by mooi helder weer. De start van het eskader Italiaansche vU tuigen is bij helder weer gemaakt. Gener Balbo steeg als eerste op met twee vliegtul) van zijn groep. Op gezette tijden volgden overige toestellen van het eskader. Het geht eskader was om 14 uur 57 Gr. Zomertijd de lucht. De weerberichten zijn voor de t gende etappe gunstig. Reuter seint nog, dat het vliegtuig van Balbo het eerst arriveerde, achter hem volgden de overigen in formatie van drie. Vele duizenden Juichten de koene vliegeniers toe. Hoogste stand OP Vrijdag uur VJn.: 745 Vorige stand; 753 BERLIJN. 13 JuU (V.D.) Rijksminister Goebbels heeft den Italiaanschen minister luchtvaart, Balbo, het volgende telegram zonden: MÜNCHEN, 13 Juli (V.D.). De Belersche mi nister van Justitie wijst er in een bekendmaking op, dat volgens de Dultsche uitleveringswet het geven van hulp in strafzaken Jegens bulten- landsche staten slechts mogelijk is bij weder- keerigheid. De waarborg voor wederkeerigheid acht de minister evenwel ta.v. Oostenrijk met name b(j politieke misdaden met het oog op de huidige spanning niet meer aanwezig. Hiermede moet in de toekomst bij de behandeling van Oosten- rijksche verzoeken om aanhouding en uitleve ring rekening worden gehouden. De minister bepaalt, dat tegenover Oostenrijk een uitleve- rlngs-.JBperre” moet worden toegepast. HO be houdt zich de beslissing van geval tot geval voor. PARIJS, 13 Juli (Reuter) Volgens na afloop van den heden gehouden ministerraad verkre gen inlichtingen vindt de onderteekening van het pact-van-vier waarschijnlijk overmorgen te Rome plaats. De Jouyenel zal voor FrankrUk onderteekenen, waarmee zOn zending te Rome een einde neemt. Ten slotte nog een enkel woord over de we reldeconomie. Het is duidelijk, dat leder volk tracht zichzelf te helpen. Daarom blijft ons niets anders over, dan ook dezen weg te be wandelen. orde in ons eigen huis te scheppen. Dat beteekent natuurlijk niet, dat wij de kan sen om onze betrekkingen met het buitenland te bevorderen, zullen laten voorbijgaan. Het is de taak van het ministerie, alles te doen om het verband met de wereld en de wereld economie zoo te onderhouden, dat onze eigen natie daarvan voordeel heeft". Z. H. Exc. Mgr. D. Wilhelm Bünlng, die door den Pruisischen minister-president Goeilng is benoemd tot lid van den Staatsraad als ver tegenwoordiger der Katholieke Kerk, was reeds langen tijd delegaat aan de Fuldasche Bisschop penconferentie bij de Pruisische regeering en heeft in deze kwaliteit herhaaldelijk met deze onderhandeld. In 1914 werd hl), pas 37 Jaren oud, Msschop van Osnabrück. Hij besteeg den episcopalen DESSAU, 13 JuU. De jury van Dessau beeft Donderdagmiddag de arbeiders Karl Hans, Kahlmann en Bleser uit Hecklingen die er van beschuldigd worden op 1 Februari den 8.A.- man Ciesllck te hebben doodgeschoten, over eenkomstig den eiscb van bet OIL ter dood WEENEN. 13 Juli. (Reuter). Aartshertog Ot to van Habsburg'is peetoom geworden van een drieling, kinderen van een Weenschen arbeider. Honderden monarchisten wachtten in stroomen den regen voor de kerk van den H. Antonius van Padua te Weenen. toen Aartshertog Otto’s vertegenwoordiger de functie van peetoom waar nam. De kinderen kregen de historische OostenriJk- sche namen Otto, Karl en Franz. De vader is lid van de monarchistische partij van werk lieden en boeren, genaamd de „Ijzeren Ring”. De drieling kreeg een assurantiepolls, krach tens welke elk der kinderen op 20-Jarigen leef tijd 250 gulden krijgt. LONDEN. 13 JuU (Reuter). In de economische commissie der wereldconferentie beeft de Ame- rikaansche delegatie een resolutie ingediend ten gunste van verkorting van den arbeidstijd en van een loonschaal, die stijgt al naar mate de productiviteit toeneemt. De commissie beeft besloten deze resolutie tegelijk met de Pran- sche voorstellen in zake de werkverschaffing te bestudeeren. ISERLOH, 13 JuU (V.D.) In het district Iserloh is een paratyphus-epldetnle uitgebroken. Tot dusverre rijn bijna 100 personen in de zie kenhuizen gebracht. Alle scholen, klnderbewaar- plaatsen en badinrichtingen zijn op bevel van den dlstrictsarts gesloten. Van overheidswege zijn alle maatregelen genomen om uitbreiding der ziekte te voorkomen. BERLIJN, 13 Juli. Voor een aantal vooraan- staande persoonlijkheden uit economische krin gen heeft de Rijksminister voor Economische Zaken, dr. Schmitt, een exposé gegeven van zijn programma op economisch gebied. HU zelde o.a.: „RUkskanselier Hitler heeft mij zijn vertrou wen geschonken en mij aan het hoofd van het ministerie van Economische Zaken geplaatst. Ik doe mijn plicht en geef mijn beste krach ten, aoolang ik het vertrouwen van den leider heb. Ik ben het met den RUkskanselier eens, dat bet onmogelijk de taak van den staat, bet mi nisterie van Economische Zaken of van eenig ander orgaan kan zijn, de economische ontwik keling in details verantwoordelijk te regelen. De problemen, waarvoor zich het Dultsche econo mische leven ziet geplaatst, kunnen slechts door dat economische gebeuren zelf. d.w.z. door de daaruit gegroeide leiders worden opgelost. De staat moet beheeren en door zijn economisch po litiek het economische leven lelden, maar htj moet niet zelf aan dat economlsohe leven deel nemen. Het beslissend probleem Is het terugbrengen van 5 millioen menschen In het productieproces. Als bet de regeering gelukt en daaraan twU- fel ik niet deze taak te volbrengen, dan zul len daardoor tevens alle andere problemen zUn opgelost. De bestrijding van de werkloosheid kan niet aUeen door kunstmatige werkverschaf fing geschieden. Maar men kan ook niet er op wachten, dat de natuur zelf de verhoudingen weer gezond maakt. In zooverre ben ik van meenlng. dat de regeering alles moet onder nemen om de depressie terzijde te stellen. De voornaamste taak van mijn ministerie zie ik niet in het maken van economische con structies en plannen, maar veeleer In de orga nisatie van de bestaande practlsche, realiseer bare mogelijkheden. n Oostenrijk heeft dit denkbeeld warmen weerklank gevonden. Men ziet daar in, dat het Donau-probleem niet enkel een Oosten- rijksch-Hongaarsche kwestie is, maar een aan gelegenheid van belang voor gansch Europa, om dat de vier Europeesche groote mogendheden Duitschland, Frankrijk, Italië en Engeland in bet Donaubekken vitale interessen bet>ben. wel ke elkander kruisen. Theoretisch zijn alle Euro peesche staten het erover eens, dat de econo misch onhoudbare toestand In het Donauge- bled dringend verbetering behoeft, doch de po litieke tegenstellingen hebben tot nu toe elke effectieve steunactie verhinderd. Alle geopper de denkbeelden als van een Duitsch-Oosten- rtfksche tolunle, van een Donau-unie a la Tar- dleu, ja zelfs de aanbevelingen van de Euro- peesche-commlssie te Genève, bleken niet voor verwezenlijking vatbaar, omdat wat van de eene zijde werd voorgesteld door de andere zijde om politieke redenen werd afgeslagen. Thans ech ter, nu het vler-mogendheden-pact tot stand is gekomen en er een merkbare toenadering tusschen Italië en Frankrijk valt te bespeuren, hoopt Gömbös het Donauprobleem, dat op de allereerste plaats van economischen aard is, te kunnen brengen bulten 2e giftige sfeer der po- litiek. Of hij hierin zal slagen, mag vooralsnog betwijfeld worden. Niettemin wil hij het pro- beeren. In het worstelperk der eer is zelfs het pogen schoon. Onze revolutie moet niet begrepen worden als een ópstaan van de massa tegen de hoogere klassen. De standen en kringen, die zich tot nu uitgesloten voelden van volk en vaderland, ta jle volksgemeenschap terugkeeten In is Adolf Hitler de volkskanselier ST. JOHNS (New Foundland) (Reuter). Lindbergh, die gehoopt had vandaag naar Cart wright te kunnen vliegen om het Balbo-eskader te groeten, is door het slechte weer verhinderd verder te vliegen. POONA, 13 Juli (Reuter) De bijeenkomst van het Pan-Indisch Congres werd tot morgen verdaagd zonder dat een besluit genomen werd inzake de burgerlijke ongehoorzaamheids- campagne. Naar „United Press” verneemt, zou Gandhi van plan zfjn opnieuw een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid te organi- seeren. Verder meent men te weten, dat Gandhi het plan heeft opgevat, zich schriftelijk tot den onderkoning te wenden met het verzoek hem weer in de gevangenis te willen zetten. Tevens zou hij in dit schrijven zijn dank uitspreken voor de drie maanden van vrijheid, waarvan hij heeft mogen genieten. CARTWRIGHT, 13 JuU. Het Italiaansche eskader, onder leiding van Generaal Balbo, hedenmiddag ie 14.40 uur (Amst. Zomertt van Cartwright aan de kust van Labrador v trokken voor de duizend Kilometer lange etappe van da vlucht over den AtianUsek Oceaan, naar Shediac in Nieuw Bronswijk. BALBO GESTART VOOR DE 5DE ETAPPE VAN DEN TOCHT ORBETELLO—CHICAGO. BIJ SCHITTEREND WEER .TE SHEDIAC AANGEKOMEN. het oog op de politieke ontwikkeling in Duitsch land vaster dan ooit op zijn veillgheldseischen. Amerika schijnt niet van zins te zijn de vloot- overeenkomst van Londen, die in 1936 afloopt, te verlengen en béreldt een machtige versterking en uittx-eidlng van zijn vloot voor, vooral in verband met de gebeurtenissen -in het Verre Oosten. Onder deze omstandigheden is de op gave. welke Henderson zich zelve gesteld heeft, vrijwel illusoir. Noch poUtiek, noch economisch wenschen de mogendheden te ontwapenen. Hoe hoog bet internationale idealisme ook geprezen wordt, in de practijk laat men zich uitsluitend leiden door het meest kortzichtige en volkomen verkeerd begrepen eigenbelang. En zoolang deze psychose duurt, zal Henderson niet meer kun nen oogsten dan een practisch waardeloos „suc ces d’estime” voor zijn notiele persoonlijkheid. -w-oor deze gedachte heeft ook die andere I 1 befaamde telzljfcr in vriendschap en vre- de. de voorzitter van de verdaagde ont wapeningsconferentie Arthur Henderson, zich laten leiden, toen bij besloot om op toumée naar de voornaamste hoofdsteden van Europa te gaan, in de hoop door persoonlijke onder- handelingen met de diverse regeeringen de op ontwapeningsgebied tiestaande tegenstellingen te kunnen overtmiggen. Na Londen en Parijs be zocht te hebben, is hij thans naar Rome ver trokken om vandaar naar Berlijn te reizen. Men kan den energleken en vasthoudenden Hender son alleen maar prijzen voor zijn onverwoest- baren ijver, die waarlijk heroïsch wordt naar mate er minder kans bestaat, dat hij met suc- ces beloond zal worden. Frankrijk staat met -w—e nationalistische politiek belemmert I 1 zoowel de politieke als de economische internationale samenwerking, en de onmogelijkheid om tot internationale samen werking te komen bevordert weer de natio nalistische en autarkische gezindheid van ver schillende mogendhedeh. Zoo draait de wrakke wereld in een vicieusen c.rkel rond en er is weinig uitzicht, dat zij voorloopig daaruit zal geraken. Het onderling wantrouwen is tenge volge van de groote, maar vrijwel mislukte conferenties eerder verscherpt dan verminderd. Men heeft er elkanders standpunten of zweef- punten zóö grondig leeren kennen, dat then er sterker dan te voren van overtuigd is, dat het vrijwel ondoenlijk is een voor allen aanvaard baren grootsten gemeenedeeler eruit te formu- leeren. Niettegenstaande dezen teleurstellenden stand van zaken zijn er nog eenige reizigers in internationale vriendschap en vrede, die moe dig op pad gaan met hun offertes. Zoo trok de Hongaarsche ministerpresident generaal Julius Gömbös naar Berlijn om te zien of er voor zijn noodlijdend vaderland aan bet Derde Rijk economisch wat te verdienen viel. Het tijdstip voor dit opzienbarend bezoek aan Hitlerland scheen slecht gekozen. Vooral in Oostenrijk, dat met Duitschland op voet van poiltieken oorlog leeft, werd Gömbös’ reis naar Duitschland beschouwd als een bepaald hoogst verdachte en onvriendelijke daad. Gömbös, die onmiddellijk na zijn optreden als minister-president op ondubbelzinnige wijze blijk had gegeven van een grenzenlooze ver tering voor Mussolini, zou ook wel eens al te veel sympathie kunnen gevoelen voor* Hitler. Oostenrijk vond bet zorgwekkend en gevaarlijk, dat hU met een regeering praten ging, die zich ten opzichte van Oostenrijk ontegenzeglijk Incorrect had gedragen. Maar al heeft Gömbös ook veel op met den Duce. van wlen hij poli- tieken steun verwacht, In zün regeeringsverkla- ring heeft hij indertijd duidelijk te verstaan gegeven een parlementariër te zijn en te wil len blijven, slj het ook van een ietwat foracher kaliber dan dat van de meer en meer verdwtj- pende soort. Bovendien moet men aijn onder scheidingsvermogen wel heel erg onderschatten, wanneer men vreest, dat hij Hitler op één lijn met Mussolini zou stellen. Het was Gömbös louter en alleen te doen om de economische re laties met Berlijn zoo mogelijk te verbeteren en hij had allerminst de bedoeling Oostenrijk voor het gevoelige hoofd te stooten. Integendeel. Hij ziet zeer goed in, hoe noodzakelijk het voor Hongarije is met Oostenrijk de meest vriend schappelijke betrekkingen te onderhouden Daarom heeft hU zich gehaast ook aan Wee nen een bezoek te brengen en hij is erin mogen slagen het gewekte Oostenrijksche wantrouwen weg te nemen. HU heeft er niet alleen de oude vriendschapsbanden bevestigd, maar ook de gedachte gelanceerd van een middel-Europee- sche conferentie, waarin op groote en niet op kleln-polltieke wijze eert oplossing gezocht zou moeten worden voor bet economische Donau- probleem, zoodat zUn land bevrijd zou worden uit de knellende banden van het opgedrongen autarkische systeem. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 1— Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Sbaarnesfad - Haarlem stoel van den H. Wiho en werd leider van een diocees, dat gesticht is door Karei den Grooten. Sedert 1931 is hi) president van de St. Rafaels- vereeniging ter bescherming der belangen van Dultsche landverhuizers. In 1930 droeg de Paus hem de zorg op voor de Dultsche katholieken in de OostelUke gebieden van Europa en voor die over den oceaan. Op reizen naar Amerika en Australië knoopte bij betrekkingen aan met de Dultschers aldaar. Naast deze actie nam hU zich vooral het schoolvraagstuk ter harte. In de katholieke schoolorganisaties bekleedt hU een leidende stelling. Deze Msschop beeft groote geestes gaven en een bef dévol hart. Zijn wapenspreuk luidt: Caritas Christi urget. ..De nieuwe Dult sche staat heeft in henzeen medewerker, die even Dultsch als katholiek is," zegt da „Köln Volksz." „Heb groote innerlijke vreugde succes en breng U. evenals het Italië, met dit grootsche resultaat mün lUkste gelukwenschen over." 4 1 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1