ONS BLAD Crisis in de Sociaal-democratie i Balbo volbrengt de koene vlucht Het nieuws van heden Wiley Post Enorme prestatie van De Evangelische Kerk HET CONGRES TE PARIJS GROOTE GEESTDRIFT IN CHICAGO HET CONCORDAAT MET DUITSCHLAND NEW-YORKBERLIJN IN RUIM 25 UUR Het pact van vier DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR MAANDAG 17 JULI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 247 De inhoud van het pact Gelukwensch van Z.H. den Paus kijven i De start uit Montreal 23 Juli verkiezingen EN Breuk nog voorkomen m Schrijven van Dr. Colijn Slechts twee uur rust te Berlijn - Wiley Post NEW-YORK-BAGDAD De tocht Frauenfeld dient een aanklacht in Tegen de stad Weenen Als roode broeders Donderdag onderteekening te Rome Rechten op reuzel en vet verhoogd Zal de Fransche partij een slagpen laten De Duitache land aker hen onder één rykabiaachop Meer dan twee millioen menachen juichen enthouaioat het Ita- liaanache eakader toe Gistermiddag te Rome onder teekend HET JUBILEUM VAN LOURDES er ie st Scheuring in de Franache aoc. party achynt onvermydelyk ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Fransche piloten Rossi (links) en Cados van plan bij gunstig weer een non- *<9vlucht New York—Bagdad te maken. Over eventueele voortzetting van commiaaie-arbeid Geluhwenaeh van den H. Vader Generaal Balbo DIT NUMMER BESTAAT UIT muiiiiui/ft f 75-jarig JwbUeam te I-oardea. ROME. 18 Juli (V.D.) De berichten van de I f vcraoe- een der Duitache Evangelische I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 4 f tot bezwlniging o* het L. O. Vlermogendheden-pae* Zaterdagmiddag te Barna onderteekend. zoowel hun Berlijn zei Post, dat hij niet langer dan twin tig minuten beneden wilde blijven. Het opont houd is echter twee uur geworden, daar de benzine uit vaten met handpompen moest wor den overgeheveld. Ofschoon zwaar belast was Post al na 400 M. van den grond om zeer snel naar het Oosten te verdwijnen. Naar „United Press" ons nog nader seint, zal de officleele ontvangst op het zoogenaamde ..soldiers field" plaats hebben, op weg waarheen de Italianen geëscorteerd zullen worden door de „Black Horses troops". Na de officleele ont vangst zal generaal Balbo zich met zijn man nen naar het „Lake Front Hotel" begeven, waar de Italiaansche vliegers gedurende hun verblijf in Chicago zullen vertoeven. LOURDES, 17 Juli (Reuter) 50.000 persoden woonden gisteren de feesten ter gelegenheid van den 75sten verjaardag van de verschijningen bij. ie sn er et es IK ir n. :n n o. d BALBO’S ESKADER BEHOUDEN TE CHICA GO GELAND. Het soeiaHaten-eongrea te Parijs; sehearing h> de partij schijnt onvermijdelijk. Schrijven van dr. Coljja over de voorteetting van couuniaaie-arbeid. Oceaanvlncht van Wiley Poat. In ruim 15 uur van New-York naar Berlijn. Ityogste stand op Maandag yjm.: wt Vorige Stand 7M INNSBRUCK, 15 Juli. W. B.) Het gemeente raadslid van Innsbruck Patties is wegens deel neming aar. de actie der nationaal-sociallsU- sche part II op staanden voet uit den lands dienst ontslagen. I f Doltochtend verhoogt de rechten op reuse! vet wegens de toeneming van den invoer. Apostolische hedenmiddag pre l at B. n in- lan er el ed sse en. )de er ie- in- B- 14 de le de rt, !T- :r- >se er, de e- n- let s- ar its tn sn oer aar ten ien. als ee- een list en afd ed- ün. to lde ede or en, en- De 24 Italiaansche vliegtuigen van het Balbo- eskader waren vanmorgen om 10.14 uur (plaat- seljjken tijd) te Montreal opgestegen voor de laatste etappe naar Chicago. Toen het Italiaan se he eskader startte braken de vijftigduizend, die den geheelen nacht aanwezig waren ge bleven. in een storm van geestdrift los. Om 11.00 uur waren alle vliegtuigen in de lucht. Op het traject TorontoBuffaloToledo— Chicago regent het hier en daar. Aan de spits vloog generaal Balbo, bij wlen zich ook de Italiaansche gezant te Washington aan boord bevond. In overeenstemming met de Amerikaansche voorschriften vlogen de andere toestellen telkens met 7 minuten tusschentljd De Zondagochtendbladen publlceeren uitvoe rige berichten uit Chicago, voorzien van lange commentaren en lijsten van personen en corpo raties, die uiting gaven van hun geestdrift over het slagen van de vlucht door het zenden van gelukwenschen ROME, 15 Juli (Reuter). Zijne HelUgheld de Paus droeg den Aartsbisschop van Chicago, Z. Em. Kardinaal O. W. Mundêlein. telegrafisch op Zjjn gelukwenschen en Zijn zegen te willen overbrengen aan generaal Balbo, wanneer deze met zijn eskader in Chicago aankomt. WEENEN, 15 Juli. (W. B.) De plaatsvervan gende landslnspecteur van de N8DAP in Oos tenrijk. Fiauenfeld, heeft een aanklacht inge diend tegen de stad Weenen wegens de aan neming van een wet door den Weenschen Landdag, waarin de mandaten der vertegen woordigers van de NBD.AJ» niet meer worden erkend. BERLIJN, 15 Juli (V.D.) De Nuntius. Mgr. Orsenigo, heeft een bezoek gebracht aan den Prulsischen mier Goering in verband met het feit, dat tafj als Nuntius ook bij den Prulsischen staat is geaccrediteerd. In het onderhoud, dat ongeveer een uur duurde, werd gesproken over de be trekkingen tusschen Pruisen en het Vatlcaan. In alle opzichten bleek volledige overeenstem ming te bestaan. In den namiddag heeft Goering den Nuntius een tegenbezoek gebracht. Het concordaat tasochen Daltechland en het VaUcaan zal Donderdag te Rzme onderteekend worden. ROME, 15 Juli (V.DJ Naar uit Vatlcaansche kringen verluidt, zal de Onderteekening van het concordaat door vlce-kanseller Ven Papen, die tot dat doel te Rome verwacht wordt, as. Donderdag plaats hebben. I eskader van generaal Balbo te Chicago ver wacht wordt, geeft in Italië aanleiding tot groote vreugde. Als eerste onderteekende de gezant van Duitschland, von Hassel, vervolgens de gezan ten van Engeland en Frankrijk en tenslotte het Italiaansche staatshoofd. Het feit, dat de onderteekening van het pact van vier samenvalt met den dag. waarop bet PARIJS. 15 Juli. (Reuter) Het socialistisch congres nam met 3143 tegen 720 mandaten en 169i onthoudingen een motie-Bracke aan. welke ten doel heeft de eenheid der partij te bewaren door de verklaring, dat alle federaties zich zul len neerleggen bjj de beslissing, die door de partij genomen zal worden. Een heftige discussie ontstond naar aanlei ding eener motie-Renaudel. welke bedoelde de vrijheid van handelen der fractie in het par lement te verzekeren. Deze motie werd verworpen met 2581 tegen 815 mandaten en 692 onthoudingen. In de namlddagzittlng ging het er storm achtig aar. toe. De algemeene tndruk is. dat een scheuring niet vermeden zal kunnen worden Een nieuwe motie-Bracke is aangenomen niet 3337 tegen 22 stemmen en 662 onthoudingen. Deze mot'e houdt In. dat geen der federaties, welke bjj het nationaal congres vertegenwoor digd zijn, in eenige door het congres in over eenstemming met de statuten der partij ge nomen beslissing, een aanleiding zal vinden om zich at te scheiden. Op het vliegveld vertelde Post aan journa listen seint de Berljjnsche correspondentie van het „Het Volk” dat hij regelmatig had gevlogen op een hoogte van 3500 M. Tot New foundland had h|j tegenwind. Radioberichten uitzenden kon hij. niet; in strijd met aanvanke lijke berichten had hij slechts de beschikking over een ontvangapparaat, -uitgerust met een richtlngzoeker. Hij heeft daar zeer veel profijt van gehad. Na Newfoundland kreeg de wind hem van achteren te pakken en dat bleef zoo gedurende den ganschen tocht boven den Oce aan, hetgeen zijn groote snelheid verklaart. Midden boven den Oceaan hoorde hjj rnorse- teekens van Manchester, die weliswaar niet voor hem waren bedoeld maar die hij goed heeft kunnen gebruiken. Hij kon door zjjn richting- zoeker zoodoende recht op Manchester aanhou den. Veel beleefd heeft Post boven den Ocetan niet. Eenmaal klom hjj zeer hoog om boven het wolkenpak uit te komen, maar het was daar zoo koud, dat hij het beter oordeelde maar weer In de „waschkeuken” (nevel en wolken) te gaan ook al. omdat zich Ijs op de vleugels begon te vormen. Boven Ierland werd het zicht beter, zoodat hjj zich ten minste weer door land kon orlëntee- ren. Inderdaad was hjj regelrecht naar Man chester gevlogen. Boven Engeland was het zicht zeer behoorlijk. Nauwelijks aan den grond in KONINGSBERGEN. 17 Juli (Reuter) De Amerikaansche wereldvlleger Wiley Post is he denochtend 6 uur 45. niettegenstaande den re gen vertrokken. Het doel is Moskou. De tusschenlanding te Koningsbergen was alleen het gevolg van over vermoeidheid van den vlieger. ROME, 15 Juli (Reuter), Hedenmiddag te 12 uur is het Vlermogendheden-pact te Rome onderteekend. De onderteekening van het pact geschiedde aan Mussolini's schrijftafel in het Palazzo Venezia. De Duce en de ambassadeurs van Frankrijk, Engeland en Duitschland waren de onderteekenaars. Het pact is in vier exemplaren, elk in de taal der vier groote mogendheden, uitgegeven. De vier oorspronkelijke exemplaren zijn in het Palazzo Venezia gedeponeerd. LONDEN, 15 Juli (Reuter). De eenige belang rijke gebeurtenis ter Economische Conferentie van dezen morgen was de publicatie van een brief van dr. Colijn, in zijn hoedanigheid van voorzitter der economische commissie, aan den voorzitter van het sub-comlté Inzake de coör dinatie der productie. In dezen brief geeft dr. Coljjn te kennen, dat het zijn voornemen is. in de week, welke op 24 Juli begint, het bureau in een plenaire zitting van de commissie bjjgen te doen komen. Met nadruk wijst dr. Coljjn er op. dat er nog enkele dagen noodlg zijn voor het coördineeren van de verschillende rapporten en in verband daarmede verzoekt hij de definitieve rapporten tegen den 21sten Juli in te dienen. Ook wijst hjj er op dat sommige rapporten definitieve resoluties belichamen, terwijl in andere alleen de voornaamste gezichtspunten naar voren worden gebracht. Voor Zoover dit laatste het geval is, verzoekt dr. Coljjn den voorzitter, mede te deelen wat de meening van den subcommis sie is, met betrekking tot de wenscheljjkheid eener latere voortzetting van den arbeid. Het kan dan aan het bureau worden overgelaten, de beste methode voor deze voortzetting vast te stellen. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Adminijtratie 433, Rndactid 633 ABONNEMENTSPRIJS, per kwartaal voor Alkmaar f X Voor buiten Alkmaar f 2.85 fAet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnesfad - Haarlem ver deze principiële vraag Ml het thans I J to het Palais de la Mutualité te Parjjs bijeengekomen socialistische congres hebben te beslissen. Hoe deze beslissing ook moge uitvallen, het gevaar, dat de- minderheid zich niet aan de meening van de meerderheid zal onderwerpen en er zoodoende een scheuring in de partij zal ontstaan, wordt door vele so cialisten gevreesd. De bestaande controverse is niet slechts van theoretischen aard, maar heeft in de practjjk al tot heel wat ruzie aanleiding gegeven. Reeds eenmaal heeft Léon Blum, de leider der Fransche socialistische Kamerfractie, zjjn functie neergelegd en een beroep op een partijcongres gedaan, toen verschillende zijner fractie-genooten tegen zjjn uitdrukkelijk advies in vóór de radicaal-socialistische regeerlng stemden. Het partij-congres te Avignon stelde Léon Blum in het gelijk en den aanvoerder der onwillige fractle-genooten Renaudel in het on- geljjk, doch Renaudel en de zijnen hebben zich aan de uitspraak van het congres weinig of niets laten gelegen liggen. Bjj de jotigste be- grooting hebben zjj tegen den wil van de partjj in wederom hun steun en stem gegeven aan de burgerlijke regeerlng. Dat deze toestand op den duur onhoudbaar is, daarover is men het m Fransche socialistische kringen eens. Scherp komen de drie verschillende standpunten, welke door verschillende groepen van socialisten wor den togenomen, uit in de drie moties, welke op het partjj-congres zjjn Ingediend. De motie van Renaudel en Marquet, die door hun tegenstanders voor hengelaars naar een mtolster-portefeullle worden uitgescholden, •Preekt zich uit vóór deelneming aan een bur- Cerljjke regeerlng. Die van Paul Faure wil van geen compromis met de burgerlijke partijen KONINGSBERGEN, 16 dull (V.D.) Wlley Post is hedenavond te 7 uur Amst. zomertijd te Koningsbergen vlot geland. Aanvankelijk had Post van Berlijn willen doorvliegen naar Nowosibirsk in Siberië, doch het slechte weer boven Oost-Pruisen nood zaakte hem te landen. Een uitgestrekt onweer- gebled dwong hem, eenige omwegen te maken, waardoor hjj zjjn oriënteerlng kwijtraakte en eenigen tijd om en boven Koningsbergen bleef kruisen. Pas toen de luchtpolitie eenige llcht- kogels afschoot, kon hjj landen. HU blijft van nacht te Koningsbergen en hoopt vroeg in den ochtend tegen drie uur reeds weer te vertrek ken. Post maakte van zUn gedwongen opont houd te Koningsbergen' gebruikt om zijn voor raad olie en benzine aan te vullen. CHICAGO, IS Juli. Het Itali aansche eskader onder leiding van generaal Balbo, heeft het einddoel van de trans-atlantische vlucht Orbetello-Chicago volbracht. Hedenavond te 22.25 (Amster- damsche Tjjd) ke* eskader te Chicago aangekomen. Ongeveer twee millioen menschen die zich langs den kant van het Mlchlgan-meer hadden opgesteld waren getuige van de aankomst en de daling der vliegtuigen. Een onbeschrUflUk enthousiasme rrtaakte zich van de menschen meester, toen de eerste vliegtuigen aan den horizon verschenen. Generaal Balbo streek het eerst met zijn vliegtuig neer. Veertig vliegtuigen van de Amerikaansche luchtvloot waren Balbo s eskader reeds tegemoet gevlogen om de Italiaansche vliegers vanaf Detroit te begeleiden. BERLIJN. 14 Juli (W.B.) De Rljksregee- ring heeft gisteren de constitueering van de Duitsche Evangelische Kerk afgehandéld. Het ontwerp telt zeven artikelen. Zij bepalen, dat de Kerk een openbare rechtspersoonlijkheid zal bezitten. De plichten en rechten van den Duit- scher Evangellschen Kerkenbond gaan over op de Kerk. Indien de thans bestaande organen van eek landskerk weigeren de belastingen der Duit sche Evangelische Kerk op haar begroeting te brengen, zullen de landsregeeringen op verzoek van de rUksregeerlng het recht hebben discipli naire maatregelen te nemen. De landskerken. die bjj de Duitache Evangeli sche Kerk zjjn aangesloten, tu n op 23 Juli nieuwe verkiezingen houden Voor de verkiezing van de leden der organen, dia door de lidmaten der Kerk rechtstreeks worden gekozen. De kiesgerechtigden zullen desnoods door mid del van volmachten aan de stemming kunnen deelnemen. Een door den rUksmlnlster van Blnnenland- sche zaken aan te wijzen gevolmachtigde aal hebben zorg te dragen voor een juiste toepas sing van dit wetsartikel. De wet zal in werking treden op den dag barer afkondlginr De Rijksbisschop Kerk wordt gekozen door de nationale synode, op voordracht van derzelver leden, de voorgan gers der Landskerken en de leden van het geestelUke ministerie. Dit geestelijk ministerie dat den Rijksbisschop terzUde staat, wordt door den bisschop zelf gekozen bestaat uit drie theo logen en een "echtskundige. Het ministerie draagt tegenover den Rijksbisschop de verant woordelijkheid voor de eenheid der Kerk, waar door de RUksbisschop op zjjn beurt weer tegen over de buitenv- .ld verantwoordelijk is. De Nationale Synode wordt minstens éénmaal 's jaars door den Rijksbisschop bijeengeroepen. De kerkelijke wetten der evangelische gemeente worden opgestel door de nationale synode, te zamen met het geestelijk ministens of door dat laatste lichaam alleen, zjj worden door den Rijksbisschop afgekondigd. Y et gaat de Tweede Internationale In de l—l huidige wereld nfet voor den wind. De A- 4- LabourpartU in Engeland is sinds Jaar en dag tengevolge van de overweldigende stem busoverwinning der conservatieven terugge drongen in een bescheiden parlementair hoekje, van waarin zjj feen totaal machtelooze oppositie voert. In Hitler’s .Derde Rijk” Is de roode bal lon der soclaal-democratle bjj den eersten prik den besten futloos leeggeloopen. De Duitsche socialisten, die niet naar het veilige buitenland vluchten, leven in doodsangst voor de gevolgen, welke de door de wel gevluchte partjjgenooten van over de grenzen gevoerde „Hetze” tegen de Nazi-regeerlng voor hen kan hebb^. Er is een scheiding ontstaan tusschen de onder invloed van het Centrum meer gematigde en de tel agressief gebleven klassenstrijders. Duitschland Is voor de Tweede Internationale voorlooplg zoo goed als verloren evenals Italië dat reeds sinds lange jaren Is. De fascistische stormvlagen, die over Europa waaien, hebben massa's roode bla deren van den boom van kennis van goed en kwaad van het Marxisme afgerukt, zoodat hjj deerlijk gehavend den winter tegemoet gaat. In de landen, waar het nationale bewustzijn uit zjjn loomen sluier begint te ontwaken zonder daarbjj als elders gelijk een circusleeuw te brul len. wordt het socialisme gedwongen te retlree- ren. Zoo regeert In België een kabinet met uit gebreide volmachten, welke door een meerder heid In parlement zjjn verleend. In ons eigen land heerscht er verdeeldheid in de 8. D. A. P., een soortgelijke verdeeldheid als reeds sinds maanden to de S(ection) Ftrancalse) de lT(n- ternatlonale) O(uvrière) valt waar te nemen. Moeten de socialisten onder de huidige voor ben bijzonder ongunstige omstandigheden vol harden In een zich afzijdig houden van de re- geertog, of moeten zjj trachten door deelname aan het regeeringswerk hun macht te bevesti gen? Ziedaar de kernkwestie, waarover het mee- ntogsverschil onder de Fransche socialisten is ontbrand. BERLIJN. 16 Juli (VB.) De Amerikaan sche wereldvlleger Wiley Post is Zaterdag te New-York gestart en na 25% uur In de lucht te zjjn geweest Zondagochtend om 11.56 uur (.MET.) op het vliegveld Tempelhof geland. Na 2000 liter brandstof te hebben ingenomen startte Post om 14.10 uur opnieuw om In Oos telijke richting te vertrekken. Het eerstvolgend doel van Vjjn tocht Is Nowosibirsk in West- Siberlë. Post is de eerste vlieger, die er in is geslaagd den afstand AmerikaBerlijn zonder tusschen landing af te leggen. 1. De verdragsluitende partijen zullen aan gaande alle kwesties overleg plegen en ver plichten zich, lp het kader van den Volkenbond te streven naar een op garandeerlng van den vrede gerlctfte poltlek van samenwerking tus schen alle mogendheden. 2. Onverminderd de bevoegdheden der Vol kenbondsorganen verplichten de verdragstaten zich, onderling alle voorstellen te onderzoeken, die betrekking hebben op de effectieve toepas sing van het Volkenbondsstatuut en to hyt bij zonder op de artikelen 10 (garantie tegen aan vallen van buiten) 16 (sancties tegen den aan valler) en 19 (revisieh 3. De niet door de Ontwapeningsconferentie behandelde kwesties, die speciaal de vier mo gendheden betreffen, zullen gemeenschappelijk opnieuw worden behandeld. 4. Tenslotte bevestigen de verdragsluitende staten, dat het hun wil is over alle Europeesche kwesties van economlschen aard overleg te plegen, vooral indien het den economlschen op bouw van Europa betreft en de regeling dezer problemen te zoeken in het kader van den Volkenbond. Het pact is gesloten voorlooplg voor tien jaar. BERLIJN. 15 Juli (V.D.) Het Rükskablnei heeft besloten tot een verhooging van de rech ten op reuzel*van 75 tot 100 Mark en van de invoerrechten op vet van 36 op 60 Mark. Deze maatregel wordt gemotiveerd met de enorme stijging van den Invoer van reuzel en vet se dert de depreciatie van den dollar In dit ver band worden de volgende getallen gepubliceerd: In Januari van dit jaar bedroeg de reuzel- Invoer 10.600.000 KG. In Februari 12.600.000 KG. Toen volgde de verhooging van Invoer recht. waardoor de invoer In Maart 3.100.009 KG bedroeg. In April 4.400 000 KG. De depre ciatie van den dollar had ten gevolge, dat de Invoer in Mei steeg tot 15 600 000 KG. Bjj vet was de ontwikkeling hetzelfde. Indien niet tijdig maatregelen zouden zjjn getroffen zou het geheele vetprogramma van de Rljksregee ring overhoop kunnen worden geworpen De H. Vader heeft groote belangstelling voor het verloop van de eskadervlucht, welker ver schillende étappes hij. volgt op een groote landkaart, die het Italiaansche ministerie van Luchtvaart Zijne Heiligheid heeft toegezon den. In de Italiaansche pers nemen de artike len en berichten over de vlucht natuurlijk een groote ruimte in, en dagelijks worden vele fo to's gepubliceerd. De extra edities der avond bladen worden den verkoopers letterlijk uit de handen gerukt, en menschenmenigten trek ken onder het zingen van het fascistenlled door de straten. In Rome is het Piazza Venezia het middelpunt der bijeenkomsten, waar de Duce wordt gehuldigd. Te Ferrara en Florenz luiden lederen avond bij het binnenkomen van de berichten, die door luidsprekers worden uit gezonden, de klokken. aankomst van het eskader van Generaal Balbo te Chicago zijn Xe Rome met groote geestdrift ontvangen. Bijna een uur lang loeiden de sire nes van tal van fabrieken en de klokken van het Kapltool bleven luiden tot 2 uur 's nachts. In alle caté's en danslokalen onderbraken de orkesten en strijkjes hun gewone muzieknum mers om de Giovanezza en de Marcia Reale aan te heffen. Overal in de stad vormden zich groe pen. die zich in de richting van de Piazza Ve nezia bewogen, in welker omgeving een fakkel optocht w^rd gevormd, die naar het plein en langs het gebouw van het Ministerie voor Lucht vaart trok. PARIJS, 17 Juli (Reuter) Renaudel verklaar de op het Sociallsten-Congres. dat hij niet ge lóóft, dat de bedreiging van uitsluiting zal wor den uitgevoerd. Loon Blum deed een beroep op de ringsgezlndheid en diende een eenheids- motie in. Een commissie werd ingesteld om de verschil lende moties te bestudeeren. In principe besloot de commissie de parlemen taire groep in het ongelijk te stellen en be spreekt thans in welken vorm dit zal geschieden. De wet tot ranstltaaertag van te Dwiteehe Evangelische Kerk. weten, zoolang de partij niet sterk genoeg is om zelf het bewind te aanvaarden. De derde motie, welke door Vincent Aurlol en Léon Blum is Ingediend, wenscht een verzoening tot stand te brengen tusschen beide divergeerende ziens wijzen. Niettegenstaande het vlammend betoog dat de Belgische leider Vandervelde namens de Internationale op het congres heeft gehou den tot behoud van de eenheid en tot afzij digheid ten opzichte van de regeerlng. hebben Renaudel als Faure reeds verklaard ontslag te zulten nemen, wanneer hun moties zouden worden verworpen. Het lijdt nau welijks twijfel, dat het congres te Partjs het zelfde standpunt zal goedkeuren als van het congres te Avignon. D# motie van Faure zal wel een groote meerderheid haten, en Renaudel met een groot gedeelte van de socialistische Kamergroep zal de consequentie daarvan waar schijnlijk aanvaarden en uit het perty-verband treden. Geschiedt dit werkelijk, zooals het thans reeds te voorzien is. dan zal de sinds lang dreigende scheuring ln de Fransche socialisti sche partij een feit zijn geworden en het Marxisme wederom een slagpen moeten laten, dit keer 'niet in een gevecht met ..rücksichts loze tegenstanders, maar tengevolge van ver deeldheid in zichzelf. 11111 7 r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1