ONS BLAD De Katholieke Kerk Italië m Het rijksconcordaat feit een Het nieuws van heden Wiley Post H Wereldvlucht van I] I DE BAROMETER JOH. LAUWERS VOOR- EN NADEELEN VAN HET CONCORDAAT WEDEREIJDSCHE ONDER SCHEIDINGEN te s g VEREEN IG DE katholieke pers VRIJDAG 21 JULI 1933 HET NIEUWSTE SNUFJE UIT AMERIKA Te Flat neergestort, o o o o o maar ongedeerd Henderson bij Hit!*» Balbo te Washington Hitler en Kemal Pasja Uniformverbod in Zweden Christelijke employé*» de Interview met v. Papen SPANNING ROND POST Elf patronaatskinderen verdronken Watergebrek in Dene marken DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN x ter; PAYCLOP 3 ALKMAAR Ontwikkelen en afdrukken lil Het smalle boekje der Katholieke Actie ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 H I i. taal en Balt» met S3 »(jner officieren te Washington. Unlfonnverbod In Zweden. IB, In pro- (Van onsen Bomeinschen correspondent) Rome. 18 Juli 1933 Een vliegveld in Limburg T De Nederlandsche Roeikamploenachappen. Mi «United Press) maar de Goed afgeloopen Evenals Onderhoud met Von Papen Hoogtae stand op Vrjjdag uur TM.: 755 «MSaMNdMI De Tweede Kamer aanvaardde de retorsiewc met 70 tegen 3 stemmen. „Veel wat in Italië eenvoudig wordt in een confessioneel gemengd en staat blematisch” Turkije heeft zyn beweging geïnspireerd Aldus volgt de echtgenoote van Wiley Post de vlucht van den koenen vlieger. De plaatsing der Merwedebrug; hefkraan ge kanteld en op een loods terechtgekomen. WILEY POST TE FLAT (ALASKA) gevallen. MAAK ONGEDEERD. Oud-minister Donner eerste op de voordrach voor de benoeming van een nieuwen raadshcr in den Hoogen Raad. oen tar, H. en net BERLIJN, 30 Juni (VD.). Een Duitach jour nalist, die den vice-kanselier Von Papen naar Rome beeft vergezeld, Leeft na de onderteeke- BERLIJN, 20 Juli (W.B.). Vice-kanselier Von Papen I von Noodlanding van een Nederlandscb sportvlleg- tuig te Bonn. Bisschoppelijke bepalingen over het mannelijk Jeugdwerk in het bisdom Haarlem. Het Tweede Kamerlid Suring witte gefundeerd beswaren tegen het wetsontwerp-Marchant. den turn en den en in- M. m: iet Lt I - TJ1 en er. H. O. iet «e lor ROME, 30 Juli Zooals wij meldden vond he den in de kamer van Z Em. Kardinaal Pacelll de onderteekening plaats van het concordaat met Dultschland. Bü de onderteekening waren behajve Kardi naal Pacelll en vice-kanselier Von Papen aan wezig de onderstaatssecretarissen Mgr. Giusep pe Pizzardo, Utulalr-aartsbisschop van Nicaea en Mgr. Alfredo Ottavlanl, voorts dr. Rudolf Buttmann, de leider van de cultuur-politleke afdeellng van het rüksmlnlsterie van Binnen- landsche Zaken en de Duitsche zaakgelastigde bü den Heiligen Stoel, dr. Eugen Klee. Kardinaal-staatssecretaris Pacelll overhan digde vice-kanselier Von Papen het Grootkruis van de Philipp Orde. Mlnisterlal-Direktor dr Buttman ontving een foto van den Paus met eigenhandig onderschrift. Vice-kanselier Von Papen overhandigde als geschenk van het Duitsche Rük den Kardlnaal- staatssecretaris een 1 Meter hooge Madonna uit Meissener porselein, den onderstaatssecretaris aartsbisschop Pizzardo een schilderü van den Duitschen schilder Frank en onderstaatssecre taris Ottavlanl een zilveren schotel. Op alle ge schenken staat „Ter herinnering aan bet Rljks- concordaat 1933”. Daarna ontving de Paus achtereenvolgens Mgr. Kaas en den Duitschen vice-kanselier. De audiëntie van den laatsten duurde onge veer 20 minuten. Bü deze gelegenheid stelde Von Papen dr. Buttmann aan den Paus voor, met wlen deze zich gedurende vrü langen tüd onderhield. MUNCHED 20 Juli <W B) Henderson had hedenavond om 8 uur in Hotel Reginape'ast een onderhoud met rükskanselier Hitler en minister von Neurath over de ontwapenings- kwestle. een priester, die hen begeleidde een snelheid van' 150 K.M. Amerika’s Oost-kust met verbinden. Uitbetaling der premie in verband met den diefstal bü dr. Philips. BOURGES. 30 Juli. «Reuter). Dertien patro naatskinderen uit Glen Loiret) onder leiding van een priester, staken in een schuit een zeer diepen plas bü Argent-sur-Sauldre over. Door nog niet bekende oorzaak sloeg de schuit om. Van de inzittenden wisten er vier zwemmende den oever te bereiken. De priester en elf kin deren verdronken echter. Stellingen van rector Bols voor de Sociale Stu dieweek te Amersfoort. NO ORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Mgr. Kaas en Von Papen na onderteekening door den Paus ontvangen WASHINGTON. 20 Ju» V D.) Generaal Bal bo en 35 züner officieren zijn te Washington geland, nadat eenlge malen over het Kapitool en het Witte Huls was gevlogen. Zij werden verwelkomd door hooggeplaatste leger- eit ma- rine-autorltelten. Na de ontvangst bü Roosevelt volgde een noenmaal In het Witte Huls In den namiddag werden bezoeken gebracht aan verschillende regeeringslnstanties en vond een kranslegging plaats op het heidenkerkhof Arlington. Vrüdag aal naar New-York worden teruggevlogen. MOSKOU 20 Juli (V D Henderson zal begin Augustus te Moskou aankomen, waar bü naar verluidt drie dagen zal blüven. president van de Turksche republiek als der grootste staatslieden uit deze eeuw schouwde. De onderteekening van het Concordaat met Dultschland. Wedenjjdsche onderscheidingen. STOCKHOLM. 20 Juli. (W B.) De regeerlng heeft op grond van de door den Rüksdag ge geven machtiging per 1 Augustus het dragen van uniformen van politieke partüen ver boden. STRAATSBURG, 30 Juli. «Reuter). Het be stuur van de internationale federatie van Chris- telüke bonden voor employe's constateerde, dat de organisaties In Dultschland niet meer tot de federatie konden behooren wegens het nieu we corporatieve statuut, dat In Dultschland wordt toegepast. Het volgende federatie-congres vindt In de lente van 1934 te Parüs plaats. keurig toezicht op. dat de Katholieke Actie haar smalle boekje niet te buiten gaat. Lastig gevallen wordt zü echter niet; de atmosfeer van het Jubeljaar mag ook in dat opzicht niet alleen vredig maar vriendeUJk heeten. Bü wüze van voorbeeld valt te vermelden, dat het studen tencongres het vorig jaar alle medewerking van de burgerlüke autoriteiten had wat spoorweg- reducties en officleele deelname aangaat, en hetzelfde laat zich voor dit jaar reeds voorzien Overigens maakt het groote meerendeel van de katholiek georganiseerde studenten tegelük deel uit van de fascistische organisatie. Alles te zamen bemerkt men in het openbare leven van de Katholieke Actie maar vfeinig Doch ZÜ bestaat en op haar engbegrensde gebied bereikt zü resultaten, waarover de paus her- haaldelük zün voldoening heeft geuit. Het tweede gebied, waarop de Kerk met den Staat moet deelen, is de opvoeding en het on- derwüs der jeugd, en ook bier eischt de staat het leeuwenaandeel voor zichzelf. Ook hier doet zich het vereenlgingsmonopolie gelden, zoodat de katholieke jeugdorganisatie beperkt is tot de vereenlglngen van Katholieke Actie met hun begrensd program. Heel de vrije jeugdopvoedlng heeft de staat zichzelf voorbehouden; de gewel dige Balllla-organlsatle geeft daaraan vooral een sportlef karakter en vormt vooral de man nelijke jeugd de vrouwelüke jeugdorganisa tie is minder talrük. maar vertoont eveneens een voortdurenden groei In fascistischen zin. dat is in den geest van den autorltalren en totalltalren staat. Tegenover deze uitsluiting van een groot ge bied staan echter twee gunstige factoren, nJ. d* toevoeging van aalmoezeniers aan de fascisti sche jeugdorganisaties en het verplichte gods dienstonderwijs in de scholen. De eerste factor heeft vooral beteekenis als openbare erkenning. De kapelaans, die aan de verschillende groepen zün toegevoegd, hebben ongeveer dezelfde functie als aalmoezeniers bü het leger. Hun werkzaamheid bestaat vooral in de openbare godsdienstoefeningen; maar hun aanwezigheid blüft uiteraard niet zonder be teekenis voor de leiding der organisaties en kan ook op het leven van de leden van Invloed zün Veel belangrüker is echter het verplichte gods- dlenstonderwüs. dat ziet) ook tot de middelbare scholen uitstrekt. Eén uur per week wordt aan alle lagere en middelbare scholen onderrlchl in den katholieken godsdienst gegeven; ouders die hun kinderen daarvan willen uitsluiten moeten zulks schriftelük te kennen geven, juist omgekeerd als vroeger het geval was. Hier ligt ongetwüfeld voor de Kerk een groote mogelükheld open, den staat met haar waar heden en haar zedelüke beginselen te doordrin gen. Vooral het godsdienstonderwijs op de mid delbare scholen geeft aan de Kerk de gelegen heid. op de vorming van bet volk diep in te werken. De fascistische opvoeding behoeft die religieuze en zedelüke vorming niet in den weg te staan; het gaat bü de eerste ten slotte slechts om enkele autoritaire beginselen en overigens is de fascistische opvoeding vooral op lichaams oefening en sportieve en militaire discipline ge richt. Haar oppervlakkigheid zelf, waarover men wel hoort klagen, laat ,uist de plaats voor de Inwerking van de katholieke leer or n. WASHINGTON. 20 Juli. (Reuter). Bü hun aankomst te Washington met Amerlkaansche legervliegtuigen, werden Balbo en zün tien oudste officieren, die door Roosevelt tot den lunch waren genoodigd, met 19 saluutschoten ontvangen. Balbo schudde Roosevelt krachtig de hand. et Itallaansche concordaat maakte een einde aan een zestigjarige vervreemding tusschen Kerk en Staat, een vervreem ding. die aan de positie der Kerk aanzienlijke schade had berokkend. Hoewel de katholieke godsdienst ook toen staatsgodsdienst was, ne geerde de Staat practlsch de Kerk zooveel mo- gelijk. bü kerkelüke plechtigheden schitterden de burgerlüke autoriteiten door afwezigheid, bü •taatsplechtigheden kwam geen godsdienst te pss Die toestand bleef uiteraard niet zonder invloed op het volk. Bovendien kon in het ge reven milieu de anticlericale propaganda ware orgiën vieren. En tenslotte ondervonden vader- landsch gezinde katholieken de vervreemding als *en tweespalt in hun eigen persoonlükheld, die hun activiteit noodwendig moest remmen. Op die wüze maakte het concordaat men mag BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR jgfofoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, p«r kwartaal voor Alkmaar f 2, Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad 10.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem met Von Papen. In dit Interview wees Von Papen er op. dat de nieuwe politieke verhou dingen in Dultschland een goede samenwerking tusschen Staat en Kerk verzekeren. Het is juist het wezen van de staatsgedachte, zooals deze in Italië en Dultschland leeft, dat alle vrucht bare krachten, dus ook de Kerk, met den Staat zullen samenwerken. De vlce-Rükskanselier achtte het vanzelfsprekend, dat met de over winning van ae nationaal-socialistische revo lutie onmlddellük een poging gedaan werd met de kerken tot overeenstemming te komen, het geen voor de nationaal-socialistische revolutie niet mogelük zou zün geweest. De in het con cordaat vastgestelde begrenzing van de in vloedsferen tusschen Staat en Kerk moet na- tuurlük ook gelden voor de Evangelische Kerk. Vice-kanselier Von Papen gaf verder als zün meening te kennen dat het Vaticaan zonder vertraging met het nieuwe Dultschland onder- handelingen is aangegaan in de overtuiging, dat de strüd tegen het bolsjewisme en de god- loozen-beweging een levenstaak is, welke de Kerk moet steunen. Het samenvallen van het onderteekenen van het Pact van Vier en eenlge dagen later van het concordaat in de hoofdstad van Italië noemde Von Papen meer dan een toeval. Het is het bewüs, dat van Dultschland en Italië nieuwe ideeën zün uitgegaan, waarop het nieuwe Europa gebouwd zal worden. Het belangrükste element voor de nieuwe orde in Europa noemde Von Papen het feit, dat Italië en Dultschland elk slechts door een man worden geregeerd en niet door parlementen, kabinetten en partüen. De beslissingen van deze persoonlükheden be- teekenen thans wereldgeschiedenis. ■p* (j de ontsteltenis, die de stille ondergang L4 van het Duitsche Centrum bü de katho- *A heken van vele andere landen heeft ge wekt en de verwondering, die hier en daar tot uiting kwam over de zoo spoedig na de natio naal-socialistische revolutie gevolgde sluiting van een concordaat met den H Stoel, dat dezen ondergang scheen te bevestigen, heeft men op één ding te weinig aesht geslagen, één punt, dat van onmetelijke principieels beteekenis is. Het is dit dat de nationaal-socialistische staat, die totalitair wil zün. dat wil zeggen die geen hoo- ger gezag en geen andere openbaren wil of werk zaamheid dan de züne wil erkennen, toch en zelfs in de volle glorie en in de eerste drift van <Ün overwinning naar Rome gekomen is. om een verdrag te sluiten met een macht, die in wezen van eiken staat onafhankelük is en wier werkzaamheid aan den greep van den staat ontgaat. De principieele erkenning, die hierin ligt op gesloten. heeft ongetwijfeld een niet te onder schatten waarde. ..Realpolitiker die recht en macht gelükstellen, halen er wellicht de schou ders over op. skeptisch als zü oordeelen over de kracht van een rechtsbeginsel, vergeleken bü die van een gebalde vuist. Maar dit kan nooit de houding der Kerk zün. Zü. die den voorrang van den geest en de goddelüke kracht van het recht leert, kan niet anders dan naar die be ginselen handelen en zich, tegenover welke macht dan ook, vertrouwend verlaten op het Recht. Ofschoon de inhoud van. het concordaat, da', de Heilige Stoel met de nieuwe Duitsche regee- ring beeft gesloten, nog niet is bekend gemaakt geeft hetgeen er van verluidde aanleiding ge voeg om aan te nemen, dat het in vele opzich ten zal blijken overeen te stemmen met het concordaat, dal sinds 1929 tusschen den Hoi- *gen Stoel en Italië van kracht is. Zooals de nationaal-socialistische regeering cp alle mogeUjko gebied bet fascistische voor beeld gevolgd is en tot in details van staats inrichting toe büv. dat de partijsecretaris als soodanig zitting heeft in den ministerraad gemakshalve maar heeft overgenomen, wat het zoo van I8TANBOEL, 20 Juli. W. B.) Het lurk- sche blad ..Milliyet” publiceert een gesprek, dat zün hoofdredacteur, Mahmoet, die tevens voorzitter Is van de commissie voor Buiten- landsche Zaken van de Turksche Nationale Vergadering met Adolf Hitler heeft gehad Bü dit onderhoud heeft de Duitsche rtlks- kanselier er op gewezen, dat de Duitsche na- tionaal-socialistlsche beweging zich door den succesvollen strüd voor de vrüheld van Turkije door Moestafa Kemal Pasja heeft laten Inspl- reeren. De Turken hebben Inge zien, dat de wel vaart van hun land in de eerste plaats afhan- kelük is van een krachtigen boerenstano en zoo beeft sok het Duitsche boerendom zün voortdurende en volle aandacht. Ten «lotte verklaarde Hitler nog. dat hij den president van de Turksche republiek als een die wü binnenkort In een afzonderlük artikel willen bespreken ook de katholieke wüsgee- ren en de kerkvaders op het program der mid delbare scholen heeft geplaatst, kan het gods dienstonderricht In gunstige gevallen een bü- zonder vruchtbaren bodem vinden. Het is zeker dat hier dan ook een van de grootste waarden ligt, die het concordaat aan de Kerk verzekert Hier laat de op zün machtsvolkomenbeid ja- loersche staat haar de gelegenheid, de ziel van bet volk naar haar beginselen te vormen. Zoo zien wü de Kerk in Italië dus door den staat gerespecteerd, door het staatsmonopolie op verschillend gebied in de middelen van haar werkzaamheid beperkt, maar in de toepassing van de door den staat vrügelaten middelen door dienzelfden staat erkend en bügestaan. Een toestand, die verschillende gunstige trek ken vertoont. Vöor een vergelüklng met andere landen dient men echter één voornaam punt niet uit het oog te verliezen, nl. dat in Italië geen verscheidenheid van confessies de gunstige ontwikkelingsmogelükheden en de deelneming van staatsorganisaties aan het kerkelük leven in den weg staat. Veel, wtat hier eenvoudig is. wordt in een confessioneel gemengden staat problematisch. KOPENHAGEN. 20 Juli. (Reuter.) Tengevol ge van de langdurige droogte-periode in Dene marken hebben de autoriteltlen aan de bevol king verzocht zeer spaarzaam met gebruik van het water te zün. De directie van de Kopenhaagsche Water leiding beeft aan de Inwoners verzocht, hun bier niet te koelen onder een loopende kraan, daar hierdoor te veel water verloren gaat. Twee personen, die dit verzoek in den wind geslagen hebben, zün veroordeeld tot 50 gulden FLAT (Alaska), 21 Juli (Reuter) De Amerikaansche wereld vlieger Wiley Poet, die cisteren Ruby over vloog, is hier met zün vliegtuig omlaag gestort, maar bleef zelf ongedeerd. NOME, 30 Juli. Post is niet, zooals aanvan- kelük in zün voornemen lag. te Nome gedaald, maar doorgevlogen naar Fairbanks. Hü w>l trachten, na te Fairbanks opnieuw benzine te hebben ingenotnen zonder verdere tusschenlan- dlngen door te vliegen naar New-York, waar hü morgen hoopt aan te komen. Daarmede zou hü dan zün wereldvlucht voltooid hebben. Volgens een nader bericht is Wiley Post om 530 n.m. gezien boven Ruby, een plaats, die op 200 mülen ten Westen van Fairbanks is ge legen. heeft namens Z.H. den Paus president Hindenburg telegrafisch de hartelükste wenschen voor diens welzün en de beste zege- wenachen voor Dultschland overgebracht ter ge legenheid van de onderteekening van het Con cordaat. Von Hindenburg betuigde telegrafisch zün dank. In een telegram van Von Papen aan Rüks kanselier Hitler heet het o.a.: Door uw wüs optreden Is de mogelükheld ge geven, dat de Christelüke Kerk aanzienlük bü den wederopbouw van het Derde RU* mede werkt. Hiermee is een werk voltooid, dat later als een historische daad van bet nat.-socialisme zal worden erkend. Het herstel van de christelüke. nationale en sociale basis zal het mogelük maken, de cul tuur van het Avondland met succes tegen aan vallen te beschermen en Dultschland zal voor dezen historischen arbeid bet onverwoestbare Een priester en' elf patronaatskinderen Frankrük verdronken. Onderhoud van Henderson met Hitler In Mün chen. t t et bestaansrecht van de Katholieke I—I Actie in den fascistischen staat Is geba- -*■ A seerd op haar kerkelük karakter. Inder daad is de katholieke actie, volgens de definitie, van Paus Plus XI, ,.de medewerking der lee-’ ken met het apostolaat der kerkelülte overheid" Zü is dus een orgaan van de Kerk en als zoo danig heeft de Paus dan ook haar bestaan met de bekende onverzettelükheld verdedigd. Dezelfde formule brengt echter een beperking van haar werkgebied tot het kerkelüke aposto laat met zich mede, en hier ligt de stof tot aanzienlijke meeningsverschillen over de prac- tlsche toepassing. Ofschoon de sociale moraal ongetwüfeld deel uitmaakt van de taak der Kerk en dus ook tot het gebied van de Katholieke Actie behoort, is de werkzaamheid van deze laatste in dit op zicht zeer eng begrensd. Zü beperkt zich vrij wel geheel tot het zuiver godsdienstige leven en de Individueele zedelükheld. terwül haar sociale belangstelling zich slechts aan zeer theoretische beschouwingen of aanvraagstukken als de Zon dagsrust en dergelüke kan wüden Het bestaan van deze organisaties speelt zich dan ook groo- tendeels binnen de kerken af. letswat levendiger zün de jeugdorganisaties derzelfde Katholieke Actie. Met name de vrou welüke jeugdvereenlglngen vormen een organi satie van onmiskenbaren moreelen invloed. Ook de studenten ontplooien een zekere activiteit, die zich in cultureele en wüsgeerige studies en congressen uit. De staats- en partjjorgai'w’n houden er nauw- e weinige jaren geven nog geen materiaal I J gunnig. naar on» vaa welingelichte süde gezegd werd, om reeds een oordeel over de vruchtbaarheid van het godschenstonderwijs te kunnen vormen. Daarbü komt, dat bet in het begin menigmaal ontbroken heeft aan volkomen geschikte krachten vooral voor de middelbare scholen, waar gezien ook het fascistische mi lieu, veel van den persoon van den leeraar af hangt. Het godsdienstonderricht, zooals het in parochies gegeven werd en nog gegeven wordt, is bü gebrek aan priesterlüke werkkrachten veelal in handen van vrouwelüke vereenIglngen; vaak zün het onderwüzeressen. die zich daar aan wüden. Op de scholen wordt het onderricht door priesters gegeven, maar vooral voor de mid delbare scholen wordt daartoe, wil het waarlük vruchtbaar zün. een büzondere voorbereiding vereischt, welke nu ook met zorg is ter hand genomen. Waar de fascistische onderwijs wetgeving Op de wereldtentoonstelling te Chicago is bovenstaande trein tentoongesteld, die bij een snelheid van'150 K.M. Amerika’s Oost-kust met de Westkust in 31 uur zal fascisme in den loop der jaren uitvond, •chünt ook het Itallaansche concordaat 1929 aan Hitler en Von Papen de rfchtlün ge geven te hebben voor de regeling van de be trekkingen van staat en katholieke kerk in Dultschland. Terloops mag worden opgemerkt, dat de Ita lianen niet onverdeeld trotsch op hun navolgers zün De ruwe en haastige methoden van bet Ihiltsche nationaal-socialisme, dat zich roemt in drie maanden zijn revolutie voltrokken te hebben, staan in een onmiskenbare tegenstel ling met het voorzichtige, vertraagde tempo, waarin Mussolini de fascistische revolutie wist te doen verloopen, die immers pa den „Marsch naar Rome” nog drie volle Jaren gebruikte om (misschien zelfs toen nog a conire-coeur) „totalitair" te worden. De Italianen, wier be schaving en karakter bü uitstek .gentile” zün en die in dit woord zelf adeldom gelükstellen met zachtzinnigheid, hebben vanouds een fünen neus voor barbaarschheid en konden niet an ders dan vaststellen, dat sommige handelwijzen ▼an Hitlers partijgenooten daar sterk naar rieken. De vriendschap tusschen de beide dicta turen is dan ook vooral officieel, en ook die officleele vriendschap heeft door de Oosten- rijksche aangelegenheden en door de onderhan- dellngen over het Pact van Vier reeds een aan- Menlüke würiglng ondergaan. De gelükenis, die er bestaat tusschen den fas cistischen en den nationaal-socialistischen staatsopbouw en de veronderstelde gelükenis tusschen de beide concordaten maakt, dat men met een zekere mate van waarachijnlüLheïd 111 de huidige toestanden in Italië een antwAxwd kan zoeken op de vraag, welke morgen de posi tie der katholieken in Dultschland zal zün. Nochtans is op te merken.* dat de vergelüklng ta sommige opzichten mank gaat. Immers al vertoonen de oogenbllkkeluke politieke toestan den een groote overeenkomst, de voorgeschiede nis is sterk verschillend. sportvereeniglngen. geen katholieke ontspan- nlngsclub». Heel die veelvoudigheid van het nevenkerkelüke organisatiewezen, die sedert de encyclieken van Leo XIII overal zoo weelderig opgegroeld. is weggevaagd of heeft zich op gelost in de nationale fascistische bonden, die op elk gebied het monopolie houden. Voor den Nederlander, die als vergroeid is met het in honderd schakeeringen vrij levende organisatiewezen van zün land, mag die toe stand op het eerste gezicht verbüsterend hee ten en hü is geneigd te oordeelen. dat de ka tholieken hier in het geheel geen „positie” meer hebben. De positie, die de katholieken in Italië als katholieken hebben, is echter de positie van de Kerk, zooals die is vastgelegd in het Concordaat en in het openbare leven aan den dag treedt. Op de eerste plaats zien wü in het fascistische Ralië een volledige officleele eerbiediging van de Kerk, haar eeredienst en haar bedienaren Niet alleen wordt de ongestoorde uitoefening van den eeredienst zorgvuldig gewaarborgd maar de burgerlüke overheden betuigen bü openbare gelegenheden hun respect aan de ker kelüke overheidspersonen en zün officieel aan wezig bü vrüwel alle groote kerkelüke plechtig heden. Meer en meer nemen ook fascistische vereenlglngen, met name jeugdvereenlglngen. aan kerkelüke plechtigheden, als processies en dergelüke, deel. Vandaag nog zagen wü tien duizend Avanguardisten. onder leiding van den aalmoezenler-blsschop van de „Balilla” mgr Glordanl. e*n H. Mis in Sint Pieter büwonen; ook Balbo s Amerikavllegers hebben, zooals men vernomen heeft, niet verzuimd bü den aanvang van hun vlucht den zegen van den Heiligen Vader te vragen. De groote fascistische Dopola- voro „Na den Arbeid" waarin heel de ontspannlngs- en ontwikkelingsorganisatie ver- eenigd is. verzorgt vaak de organisatie van volks feesten op religieuzen grondslag, zooals pa troonsfeesten en dergelüke. Hier vertoont zich een samenwerking, die weinig te wenschen over laat. een verwerkelijking van de staatserken- ning. die op het geheele openbare leven haar stempel drukt. Geldt dit den eeredienst en wat daarmede samenhangt, minder onverdeeld gunstig doet zich de toestand voor, waar bet de twee andere uitingen van de zending der Kerk, de redeleer en het dogma betreft. Een scherpzinnig Ita- liaansch katholiek deed ons inderdaad dezer dagen opmerken, dat van de geheele werkzaam heid der Kerk de eeredienst zich het gemakke- Ujkst met het karakter van den totalltalren staat laat vereenigen Niet alleen treedt de Kerk hier op geen gebied, waarop ook de staat pre tenties heeft, maar de plechtigheden van den cultus geven vaak aan de handelingen van den staat zelf een hoogere wüding, waarvoor niet ongevoelig is. Bü de uitoefening van haar taak als leermees teres der waarheid en als leidster en bewaak ster van het zedelük leven daarentegen stuit de Kerk op het monopolie van den staat. Bet katholieke vereenigtngswezen te zeker een der vruchtbaarste middelen, om de leer der Kerk op zedelük gebied, vooral wat de ma>at- schappelüke moraal aangaat, tot gelding te brengen. Maar deze werkzaamheid is in Italië beperkt tot de vereenlglngen van Katholieke Actie, die slechts een zeer beperkt program kun nen ontvouwen. reeds vroegere gebeurtenissen, zooals de weer- invoering van het godsdienstonderricht op de lagere scholen, als een voorbereiding ervan be schouwen niet alleen een einde aan veel, wat de Kerk bedreigde, maar maakte ook vele krachten los. die in hun toewijding aan de Kerk Verdeeld geweest waren. Zonder in details op het verschil van deze Yborgeschledenis met de Duitsche omstandig heden in te gaan, moesten deze punten ver steld worden, alvorens wü zakelük gaan ’Mee leven, hoe op heden de verhouding van Kerk e» Staat in Italië aan den dag treedt. Met reden hebben wü boven deze beschouwing A Kerk" en niet „de Katholieken in Italië Beschreven De katholieken vormen in het fas- dstlsche Italië geen afzonderlüke groep of ge- BMenschap meer, tenzü dan juist die diepste en bovennatuurlüke gemeenschap, die de Kerk Geen katholieke politieke partü. Been katho lieke sociale bonden of genootschappen, geen kathoiieké vakorganisaties, geen kathoüeto FLAT (Alaska), 21 Juli. (Reuter) Omtrent het ongeval van Wiley Post wordt nader ge meld, dat hü gedurende zeven uur in dichten regen en laag hangende wolken heeft gedwaald. Bü Flat aangekomen stak zün vliegtuig den neus in den wind en tüdens het dalen werd het landingsgestel en de schroef ernstig be schadigd. Poet heeft uit Fairbanks nieuwe onderdeelen laten zenden en hoopt nog in den ochtend zün tocht te kunnen vervolgen. Hü kan het wereld record nog verbeteren. Zün tocht over Oost-Slberlë en de Behringzee naar -tome, welke twintig uur duurde, was één hardnekklgen strüd tegen mist en regen. 1 I I r—^ r-n r—n ao

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1