vereenigde katholieke pers onsblad Londen bracht geen uitkomst en 1 De toenadering tusschen Frankrijk en Italië I A ■IJ Ier I I St. Willibrordus Sb RADIO RECORD UHI Het nieuws van heden g DE SPELBREKER HEET AMERIKA Het Concordaat Attila’s doodkist opgegraven MACHTSVERSCHUIVING IN EUROPA AARDBEVING IN TURKIJE DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen en pince-nez j ZATERDAG 22 JULI 1933 Voorstellen der V.S. Dr. Colyn gehuldigd ika R.V. Gloeilampenfabriek Geheimzinnige zitting Blauwhemden in Ierland Fascistische organisatie opgericht Graanbeurzen gesloten Duitschland in het net De Rijksdagbrand Geweldige stadsbrand Post geland BLACK AND WHITE” 4$ Het ongeluk met de patronaatskinderen By het proces geen buitenlandse he verdedigers toegelaten Uitstel, maar geen afstel? In verschillende Amerikaansche steden N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242, Tel. 82797 Kapitaal- en Volksverzekering Spoorwegongeluk in Italië Be wereldconferentie toonde wel de geschilpunten aan, maar niet den weg naar samen werking Twintig dood en en vele gewonden Onder leiding van Goering; S.S. en S.A.4eiders bijeengeroepen NIEUWE BESSEN alleen le kwaliteit, per fl««ch 3.SO Voor onderhandsche besprekingen en verlenging van het tolbestand 0 een eld Het Weer' rALS DE ZON MET FELHEID BRANDT DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN IOHII.il I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I Sir WALTER LAYTON (United Press Nadruk verboden) adk 1865 ren en. )78 Alkmaar geworden t I. 1 I lleegsU stand op Zaterdag war v-m.: TM Varigo Stand TM. FAIRBANKS. (Alaska) 31 Juli. (V. D) Da wereldvlieger Wlley Post Is alhier geland om 23 uur 03 Amsterdamsche tijd. ven vrn I r L geworden zijn den op het meer viel dan ook een der kinderen overboord. De anderen trachtten den drenke ling weer binnenboord te trekken, doch doordat allen zich toen aan denzelfden kant van het bootje bevonden, werd dit natuurlijk aan dien kant te zwaar, met het noodlottige gevolg dat het omsloeg en alle Inzittenden In bet water terecht kwamen. Slechts vier kinderen slaagden er In den oever te bereiken, de overige 11 en de geeste lijke kwamen, zooals gezegd, om het leven. Doordat de Etang du Puit zeer eenzaam Is gelegen, was er niemand bij de hand om hulp te verleenen. De lijken der slachtoffers waren hedenavond nog niet geborgen. Alle kinderen waren tusschen 8 en 13 Jaar oud. STAMBOEL, 31 Juli (Reuter). Te Denlsll ten Zuld-Westen van Smyrna werden tijdens een hevige aardbeving hedenmorgen 30 men- schen gedood en velen gewond. Een aantal hul zen Is verwoest. De aardschokken houden aan. Een panische schrik heeft zich van de bevolking meester ge maakt. NAPELS. 31 JuU (Reuter) Volgens nadere berichten uit Benevento sljn er bij het spoor wegongeluk dat daar plaats had en dat ver oorzaakt werd door een verkeerde manoeuvre, aes jMrsonen gedood en 38 gewond. PRAAG, 31 Juli. (Reuter.) Nabij Budweis aan den Moldau Is een ijzeren doodkist opgegraven, waarin een geraamte lag, dat het hoofd naar het Oosten gekeerd had. De kist dateert uit de vijfde eeuw na Chris tus en was omringd van wapenrustingen, gou den platen en ringen, schilden en munten van Byzantjjnsch maaksel, terwijl sommige stuk ken bet kenmerk dragen door Hunnen te zijn vervaardigd. BU de kist werd ook een schitterend gedre ven gouden bokaal gevonden. Deze vondst komt overeen met de beschrij ving In een oude kerkelijke kroniek, waarin mel ding wordt gemaakt van het graf van Attila, de Hunnen-konlng, die omstreeks 450 regeerde en den stoot gaf aan de Oroote Volksverhuizing. Volgens de kronieken werd het stoffelijk over schot van Attlla in een Ijzeren kist met vele schatten in den bodem van den Moldau begra ven, nadat eerst de loop van de rivier tijdelijk was omgelegd Na de begrafenis werden de meesten die aan het graf hadden gewerkt vermoord en liet men de rivier haar ouden loop hernemen, opdat het graf niet gevonden en geplunderd zou worden. Sindsdien heeft de Moldau evenwel zijn loop gewijzigd. rd; een van ae kranen zij los S twlh- nen, up d. Dok de bok zt deze eld en hoor- in den aanleid onge il met het ver- Uzercon- ierwede- gelukkig 1 hebben "9 on Per ter was nj. ongeveer gebracht ït zware lebrulkt. et op ree pon- drijvend een der itschap. sft ver- ïrwtjH !es- ler- dit. 3 J 1. am. 946 7*0 I ze dr. H lemen 1 zich be- srdag- BUBLIN, 31 Juli (VB.) Gisteren kwamen te Dublin ongeveer 300 vertegenwoordigers bij een van de door den voormallgen politiechef Generaal O’Duffy geleide oud-frontstrljders- organisatle, die zich den laatsten tijd m steeds reactlonnalrder richting heeft ontwikkeld. Er werd besloten van de organisatie een zuiver fascistische vereenlglng te maken onder den naam van Nationale Garde. De leden zullen een blauw hemd als uniform dragen en O’Duffy werd tot leider gekozen. De Nationale Garde stelt zich ten doel de afschaffing van het par lementaire stelsel, bestrijding van het commu nisme, opheffing van stakingen en uitsluitin gen en bet Instellen van scheidsgerechten M regeling van arbeidsconflicten, organisatie van den landbouw en bestrijding der werkloos heid door bijzondere maatregelen. De organi satie wil zich voorlooplg beperken tot een le dental van 25.000. In de graafschappen Cork. Llmmerick en Tipperary zou zij reeds een zeer groeten aanhang hebben. Reeds dadelijk na de vergadering kwam het tot een botsing met llnksche elementen, die met de blauwgehemde fascisten slaags raakten. Naar verluidt zou de regeering-De Valera niet voornemens zijn de organisatie der Nationale Garde ongehinderd revoluttonnalre actie te laten voeren en zal zij zoo noodlg maatregelen tegen de nieuwe beweging nemen. Nadat dr Coljjn de commissie een tot weer ziens had gewenscht en de zitting gesloten had verklaard, was hij het middelpunt van een merkwaardige huldebetuiging. Alle commissie leden rezen op van hun zetel en applaudis seerden, om dr. ColUn hun waardeering te uiten voor zijn krachtige maar hoffelijke uit oefening zijner voorzitterspUchten. Nader wordt gemeld, dat dr. Colljn de zit ting In dezer voege sloot: Wat het lot der conferentie zal zijn, weet niemand, maar laat m(j, om de hoop niet te doen verliezen, eindigen met een „Tot weer ziens!" Men acht het waarschijnlijk, dat het bureau der conferentie In September te Genève aal bijeenkomen, tegelijk met den Volkenbonds- rsaa. Waarschijnlijk aal ook een datum wor den voorgseteld voor hot weer-bjjeenkomen van de conferentie zelf. In sjjn antwoord drong hij er op aan dat de conferentie zich zou bezig houden met de andere punten van haar agenda. Naar Amerikaansche opvatting waren er twee mogelijkheden om daadwerkelijk iets tot stand te brengen. De eerste was de bevrjjding van den Internationalen handel van de beper kingen waaraan deze onderworpen is. De tweede welke in nauw verband stond met de huishoudelijke agenda waaraan de voorzitter der Conferentie zijn hart verpand beeft, lag in hit voorstel om een gemeenschappelijk pro gramma op te stellen van blnnenlandscbe ex pansie. Het eerste dezer twee plarZien werd getorpe deerd door Frankrijk. De goudlanden verklaar- dm toch bereid om zeer ver te gaan Ir bet verminderen der tarieven, maar onder voor- wsarde dat de valuta’s die thans schommelend sljn en vooral de dollar! eerst gestabili seerd zouden worden. Zoo lang zjj bloot gesteld sljn aan bet gevaar van depreciatie, kunnen zjj er niet aan denken de maatregelen welke zij te hunner verdediging genomen hebben, op te geven. Wat het tweede plan betreft: het leek niet heelrmaal bulten gesloten dat in dit opzicht Me te bereiken viel. Frankrijk en Engeland vertoonden niet de minste neiging om de Ver eenlgde Staten in hun inflatie-avonturen na te volgen. Daarbij kwam nog dat Frankrijk open lijk te kennen gaf, wel Iets te voelen voor een programma van openbare werken waardoor de Licht 4-23 n_m. iiiiihihhuiiiiiiI LONDEN. 21 Juli. (Reuter.) In de plenaire zitting van de economische commissie der Lon- densche conferentie, welke hedenmiddag om 4.15 onder voorzitterschap van dr. Colljn be gon, las deze een Amerlkaansch voorstel voor. Hierin wordt de hoop uitgesproken, dat de ver schillende regeerlngen tijdens de verdaging der conferentie langs dlplomatleken of anderen weg levensvatbare voorstellen zouden doen ter bereiking van de doeleinden, waarvoor de con ferentie oorspronkelijk bijeen was geroepen. Verder geeft Amerika In overweging, om den bestaanden tolwapenstllstand te verlengen on der nauwkeuriger omschreven bepalingen dan thans bet geval is. De „Köhn. Volksz.” meldt, dat de tekst van het concordaat waarschijnlijk hedenavond in het Itallaansch in de „Osservatore" en in het Dultsch te Berlijn zal verschijnen. BERLIJN, 31 Juli De Pruisischs minister president Goering hield heden met minister Kerll en eenige hooge Pruisische ambtenaren een geheime zitting op het voor de kust van Sleeswljk-Holstein gelegen eiland Sylt. Na af loop keerde hU met alle deelnemers naar Ber lijn terug. Morgenmiddag komt een buitengewone ver gadering van alle SB. en SA. oppergroepiel- ders en groepleiders bijeen, waarvoor alle reeds met verlof zijnde leiders teruggeroepen zijn. to vergroot zou worden, en dat er toe sou kun nen meewerken om den deflationistlschen druk waartegen de Franscbe politiek zich verzet, te verlichten. Om vele redenen zou ook Engeland welwil lend tegenover een gemeenschappelijk plan voor openbare werken gestaan hebben. De Brltsche regeerlng beeft dikwijls genoeg haar verlan gen geopenbaard van de prijzen te sten stijgen; s|j wil echter niet overgaan tot Inflatie om dit te bereiken. Het doen uitvoeren van openbare werken !s een der manieren waarmee men de prfjsen doet oploopen en den ondernemings geest prikkelt, zonder wetens en willens over te gaan tot depreciatie der valuta. Bovendien, wanneer op die wijze in de goudlanden de vraag grooter sou worden, sou het mogelijk zijn de prjjsen op te voeren zonder dat de waarde van het goud nog verder zakt ten opzichte van de gouden valuta’s. Niettemin was het de Brltsche regeerlng die hier haar veto uitsprak. Bij monde van den heer Runctman gaf zU Woensdag als haar mee hing te kennen dat aan een plan voor open bare werken groote moeilijkheden verbonden xtjn en dat zjj een dergeljjk plan daarom niet aanbevelen kon; voor het uitwerken van een internationaal ontwerp viel dan ook niet op de deelneming van Engeland te rekenen, ter wijl tevens geen zitting gewenscht werd In een eventueel comité voor de bespreking van du onderwerp. Ofschoon de eerste minister later verklaarde dat dit alles alleen maar betrek king had op een voorstel voor openbare wer ken In Midden-Europa welke Engeland sou fi nancieren, nam zijn rede toch den Indruk niet Weg dat er niet In ernst aan gedacht wordt wer kelijk stappen te doen om de prijzen te verhoo- gen of de vraag te verlevendigen. Deze rede deed het laatste beetje hoop dat ten minste •enig resultaat zou voortvloeien uit de huidige Sitting der Conferentie, in rook opgaan. Zoo zal de Oeconomische Wereld-Conferentie dus verdaagd worden «onder dat «U in staat bleek op meer dan eenige niet noemenswaar- dige onderdeden tot overeenstemming te ko men. Ten opzichte van het politiek eenheids front tegen da inzinking, hetwelk bet «foei was waarvoor de Conferentie te samen geroe pen werd, zijn de besprekingen vast geloopen ta een eindeloozen cirkel van negatie Elke re geerlng te bereid om drie-vlerde van de agenda te aanvaarden, maar Juist het verworpen vierde to telkens het voornaamste bestanddeel van de Politiek eener andere regeerlng. na-oorlogsche Internationale politieke j constellatie te voor hem gunstig ge- •I—weest. De OostenrUkach-Hongaarsci» dubbelmonarchie. Italics grootste tegenstan der, had als groote mogendheid afgedaan en was in stukken gehouwen. Da succeestesta- ten konden natuurlijk de open gekomen plaats Londen, 20 Juli -u e Oeconomische Wereld-Conferentie wordt I 1 de volgende week verdaagd en tijdens haar eerste zitting was zij gelukkiger In het vaststellen der verschillende geschilpunten tusschen de staten, dan In het uitwerken van een plan voor samenwerking tusschen de na ties. De drie Groote Mogendheden waarom te Londen alles draalde, hebben zich beijverd om leder op baar beurt alle voorstellen te ketsen wsarln de klem van eenige overeenkomst ge legen was. President Roosevelt was er zélfs niet toe te bewegen, het voorstel dat de goudlanden en Engeland hem deden om tot een tijdelijke sta- l 2 STRAATSBURG. 31 Juli. (Reuter). De Fran- sche advocaten, die zich hebben aangeboden voor de verdediging van de beschuldigden tn het proces in zake den Rijksdagbrand. hebben van den president van het rljksgerechtsbof te Leipzig een brief gekregen, waarin gezegd wordt, dat de Dultsche wet niet toelaat, dat bultenlandsche verdedigers worden aangewe zen. CALGARY (Canada). 31 JuU. (Reuter.) Een groep huizen en verscheidene groote magazij nen der stad zijn door brand totaal vernield. CHICAGO, 31 Juli (Reuter) De termUn- handel In granen werd te Chicago, Kansas, Minneapolis, St. Louis en Duluth voor heden stopgezet, als gevolg van de buitengewone j>a- nlek, die gisteren heeft plaats gehad en welke een daling van de graanprijzen tot bet laagste peil van dit Jaar heeft veroorzaakt. Nader wordt gemeld, dat het bestuur van de Board of Trade te Chicago later op den dag heeft besloten om de beperking gedurende onbepaalden tijd toe te passen, met het oog op den paniek- toestand. S.M, onder 9.05. Nieuwe Maan iiimuiiiimiiuiiiiiniiiiiiiiiii D» stand van zaken is grootendeels een gevolg van den tijd waarin de Conferentie bij een kwam. De oeconomische loop der dingen wordt op het oogenbUk in heel de wereld over- schaduwd door het geweldige Amerikaansche experiment. Zoo lang de kern en de methoden van dit experiment niet scherp o iltfnd zijn, zal het voor de Amerikanen ónmogelijk blijken hun daadwerkelljken steun te geven aan de in ternationale samenwerking. Ter zelfder tijd achten de goudlanden hun stabiliteit bedreigd door de depreciatie van den dollar en op hun beurt zijn zij niet bjj machte de noodzakelljke concessies te doen voor een internationale over eenkomst, zoo lang aan den val van de Ameri kaansche valuta geen paal en perk is gesteld. In zjjn eigenaardige positie zal het Engeland moeilijk vallen zijn politiek te bepalen, zoo lang het onbekend is hoe ver aan gene zijde van den Oceaan de inflatie, en hoe ver aan gene zijde van het Kanaal de deflatie gaan val Om kort te gaan, de politiek van President Roosevelt heeft in Amerika de verwachtingen zoo hoog gespannen, verspreidde in Frankrijk een panlschen schrik en doet Engeland zoo zeer tusschen hoop en vrees leven, dat niets gedaan tan worden voor het eerste oogenbllk van groote onzekerheid voorbij Is. Hierop moeten wl) wachten en zoodra de na ties een helder overzicht hebben van vrat de President der Vereenlgde Staten gedaan heeft en doet, kan de Conferentie weer te zanten komen met een veel grootere kans op succes. Intusschen Is bet van het grootste belang niet uit bet oog te verliezen dat de poging UBsatle over te gaan, in overweging te nemen. om een internationaal programma van her stel te komen, uitgesteld maar niet afgesteld is. Alleen is het feit onomstooteljjk vastgesteld dat noch de wereld, noch eenig land het moge zoo rijk en zoo overvloedig bedeeld zijn met natuurlijke hulpbronnen als maar denk baar is den levensstandaard zal kunnen handhaven of herstellen welke voor het Intre den der oeconomische inzinking een oogenbllk heerschte. W. M. H. FELA A Zn. Choorstraat 49-51 - Telefoon 207 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 252 BUREAUX, HOF 6, ALKAAAAR Teltfoo" Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per lwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar f 2 85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de |4V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem w y an al deze omstandigheden heeft Itallï partij weten te trekkefl, en Mussolini's 'f adelaarsblik reikt verder dan de nabije Adrla. Albanië, Rhodes, de oase Dsjeraboeb Dsjoebaland en Jemen, al deze namen beteeke- nen successen voor de Itallaansche bultenland sche politiek. Na QrooC-BrlttannlA Frankrijk, de Bovjet-Unle en Turkije is Italië de vijfde mobammedaansche grootmacht geworden. Welke gevolgen de toenadering van Frankrijk en Italië, welke thans ook als goud-landen tegenover de angelsakslsche mogendheden één lijn trekken, nog voor de Europeesche en koloniale politiek sullen hebben, valt thans moeilijk te overzien Het pact van vier, waarin Duitschland sioh als in een net heeft laten vangen door da ver zoende Latijnsche zustere, schijnt een volkomen wijziging der Europeeecba machtsverhoudingen in t« luiden. ■w-^e Fransch-Italiaansche toenadering, be- I 1 zegeld en bevorderd door de ondertee- kenlng van het van Mussolini ultge- gane en door Frankrijk „gecorrigeerde” vier- mogendhedenpact, heeft een einde gemaakt aan de onaangename spanning, welke sinds bet sluiten der Parljsche vredesverdragen tus schen de belde belangrijke Mlddellandsche- Zeemogendheden heeft geheerscht. Henri de Jouvenel, die met de speciale ofxlracht deze toenadering te bewerken door Parijs naar Ro me werd gezonden, heeft zich voortreffelijk van zijn taak gekweten en bij kon dat doen, omdat hij bjj Mussolini een gewillig oor vond Henri de Jouvenel, die reeds bij de totstand koming der Vredesverdragen begrip had ge toond voor Itallé’s miskende wenschen, bleek de rechte man op de rechte plaats. Italic voelde zich bij de vredesverdragen door de andere geallieerden te kort gedaan, omdat het een grooter aandeel In de overwinning ge had meende te hebben, dan zijn bondgenoo- ten wilden erkennen. Dat Mussolini In 1933 bjj zijn opmarsch naar Rome zoon succes had, Is dan ook niet alleen te danken geweest aan de zwakte der regeerlngen van Gtolltti en Facta op blnnenlandsch politiek gebied, maar ook aan haar slappe houding op het gebied der bultenlandsche politiek, waar zij zich, vol gens de meenlng van een groot deel van bet Itallaansche volk, bij het verdeelen van den oorlogsbuit leelljk de kaas van het brood had den laten eten. Daar Frankrijk b|j de vredes verdragen een doorslaggevende rol had ge speeld, richtte de Itallaansche ontstemming zich ook In hoofdzaak tegen Frankrijk. Men verwachtte, dat Mussolini bet .onrecht" bet segevierende Itall* aangedaan, zou weten te herstellen. Deze verwachting beeft de Duce niet beschaamd, want Italië heeft zich on der zijn leiding weten op te werken tot een Europeesche mogendheid van den eersten rang. BOURGES, 21 JuU (Reuter). De vijftien kin deren uit een Internaat te Gieu. die onder ge lelde van een geestelijke een uitstapje gemaakt hadden. sUn op vier na verongelukt. Ge komen bl) den seer diepen Etang du Puit in de nabijheid van Argent-sur-Sauldre, besteeg het gezelschap een roeibootje, dat daar aan ten oever lag gemeerd, ten einde naar den over kant te varen. Het bootje was echter veel te klein om er allen tegelijk mee te kunnen overzetten en mid- niet op geljjke wijze bezetten. Dr. Benesj, de minister van ouitenlandsche zaken van Tsje- cho-Slowaklje, heeft door de consolidatie en de vaste aaneensluiting van de Kleine Enten te wel getracht, de successlestaten tot uni verseel erfgenaam te maken van den polltleken invloed van het geëxecuteerde Ooetenrljk- Hongarlje, maar, wanneer Mussolini thans de kleine Entente als een nieuwe groote mogend heid quaUflceert. klinkt daarin toch nog de noodige Ironie door. Wat echter niet Is. kan nog kirden. En door het sluiten van bet vlermogendheden-verdrag ia er via Frankrijk ook een meer welwillende gezindheid tusschen Italië en de staten van de Kleine Entente tot stand gekomen. Frankrijk en Italië sljn thans de groot-machten gewor den, die de Europeesche politiek beheerschen, doch bet zwaartepunt der wereldpoUtlek ligt niet meer In Europa. De Vereenlgde Staten en Japan hebben sinds den wereldoorlog beduidend aan politieke beteekenis gewonnen, in bet Brlt sche wereldrijk doet de Invloed der steeds meer zelfstandig geworden dominions zich aldoor sterker gevoelen, en de Sovjet-Unle is zoo goed als een Astatische mogendheid Duitschland, dat langzaam maar zeker verloren prestige In Europa begon terug te win nen, Is thans door bet optreden van het na tionaal-socialistische régime weer In een vol komen Isolement geraakt. Het heeft aan het vlermogendheden-verdrag mee mogen doen ten koste van concessies, welke geen der voorgaan de regeerlngen zouden hebben wUlen toestaan. Duitschland hwft van de nnschlusz-gedachte afstand moeten doen en de bepalingen der vre desverdragen betreffende den Poolschen Corridor moeten bekrachtigen. Ook de nieuwe natlonaal- soclalistlsche regeerlng In Dantzlg zag zich ge dwongen de politieke geloofsbelijdenis van Ver sailles te onderschrijven. Ken zeldzaam geval van kleurverwisseltng van de huid vertoont zich bV George Smith, een neger, die woont tn Milwaukee Wis consin). De UeurwisseUng begon aan een vinger en strekte zich dan uit over heel het lichaam. Het laatst kwam het ge zicht aan de beurt. Thans is Smith voor circa 90 pCt. wit. Slechts op het boven lichaam en in het gezicht vertonnen zich nog een paar donkere plekken. Amerikaan- dokters bestudeeren dit uniek perschünsel. Verwachting: mees* zwakke wind ui* 2 westelijke richtingen, gedeeltelijk he- B wolkt, aanvankelijk nog eenige onweere- kans, koeler. Verdere vooruitzichten: aanvankelijk nog E warm. Zoo op op MS. ölllllllllllllllllllllll .«VA Een jaeht op de Waal gezonken; de opvaren den gered. De berging van het Lutlne-goud; de kegel op den bodem der zee. Geheimzinnige zitting onder leiding van Goe ring op bet eiland Sylt. Voorstellen van Amerika te Londen, o^. tot verlenging van het tolbestand. Spontane hulde aan dr. Coltjn. Sluiting van de graanbeurs te Chicago en in andere Amerikaansche steden. De Tweede Kamer aanvaardde het wetoont- werp-Marchant. In de avondvergadering der Tweede Kamer werd de behandeling van het ontwerp tot wq- zlging der Landbouwwet voortgeset. 8 p' 1 A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1